HP Aparatūras Rokasgrāmata Hardware Reference Guide Business Desktop Dc5100 Small Form Factor (2nd Edition) C00311144

User Manual: HP Hardware Reference Guide - HP Business Desktop dc5100 Small Form Factor (2nd Edition)

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 55

DownloadHP Aparatūras Rokasgrāmata Hardware Reference Guide - Business Desktop Dc5100 Small Form Factor (2nd Edition) C00311144
Open PDF In BrowserView PDF
Aparatras rokasgrmata
HP Compaq biznesa dators
Modelis dc5100 Small Form Factor
Dokumenta daas numurs: 376293-E12

2005. gada februris

Šajā rokasgrāmatā sniegta pamatinformācija par šī datora modeļa
jaunināšanu.

© Autortiesības 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Microsoft, MS-DOS, Windows un Windows NT ir Microsoft Corporation
preču zīmes ASV un citās valstīs.
Viss servisa nodrošinājuma apjoms attiecībā uz HP produktiem un pakalpojumiem
ir izklāstīts konkrēti šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos paziņojumos
par servisa nodrošinājumu. Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu
servisa nodrošinājums. HP neatbild par šajā tekstā pieļautām tehniskām un
redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem.
Šajā dokumentā ir ietverta patentēta informācija, ko aizsargā autortiesības.
Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, reproducēt vai tulkot kādā citā
valodā bez Hewlett-Packard Company iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

Å

BRDINJUMS. Šdi izcelts teksts nozm, ka nordjumu neievrošanas
gadjum, iespjams gt fiziskas traumas vai dzvbas briesmas.

Ä

UZMANBU! Šdi izcelts teksts nozm, ka, neievrojot nordjumus,
var sabojt aparatru vai zaudt informciju.

Aparatras rokasgrmata
HP Compaq biznesa dators
Modelis dc5100 Small Form Factor
Pirmais izdevums (2004. gada novembris)
Otrais izdevums (2005. gada februris)
Dokumenta daas numurs: 376293-E12

Saturs
1 Produkta iesp(jas
Standarta konfigurācijas iespējas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priekšējā paneļa komponenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aizmugurējā paneļa komponenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tastatūras komponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papildu HP moduļu tastatūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taustiņš ar Windows logotipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peles īpašās funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sērijas numura atrašanās vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1–1
1–2
1–3
1–4
1–5
1–5
1–6
1–6

2 Aparatras jauninjumi
Apkalpojamības iespējas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–1
Brīdinājumi un ieteikumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–1
Datora Small Form Factor lietošana minitorņa konfigurācijā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–2
Datora vāka noņemšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3
Datora vāka uzlikšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–4
Papildu atmiņas uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
DDR2-SDRAM DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
DIMM ligzdu aizpildīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–6
Paplašināšanas plates uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–10
Papildu diskdziņu uzstādīšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–13
Diskdziņu novietojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–14
Optiskā diskdziņa noņemšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–15
Papildu diskešu diskdziņa noņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–17
Papildu optiskā diskdziņa uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–18
SATA cietā diska jaunināšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–22

Aparatûras rokasgrâmata

www.hp.com

iii

Saturs

A Tehniskie dati
B Baterijas nomai,a
C Droš/bas sl(dzenes noteikumi
Drošības slēdzenes uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C–1
Kabeļa slēdzene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C–1
Piekaramā slēdzene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C–3

D Elektrostatisk izlde
Elektrostatisko bojājumu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D–1
Iezemēšanas metodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D–2

E Datora izmantošanas nord/jumi, ikdienas apkope
un t sagatavošana transport(šanai
Datora izmantošanas norādījumi un ikdienas apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piesardzības pasākumi, strādājot ar optisko diskdzini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darbība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drošība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sagatavošana transportēšanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E–1
E–2
E–2
E–2
E–3
E–3

Alfab(tiskais rd/tjs

iv

www.hp.com

Aparatûras rokasgrâmata

1
Produkta iesp(jas
Standarta konfigurcijas iesp(jas
Produkta HP Compaq Small Form Factor iespējas var mainīties
atkarībā no modeļa. Lai iegūtu pilnīgu datorā instalētās aparatūras
un programmatūras sarakstu, palaidiet utilītu Diagnostics for Windows.
Šīs utilītas lietošanas pamācība ir pieejama dokumentācijas kompaktdiskā
iekļautajāProblēmu novēršanas rokasgrāmatā.
Small Form Factor var lietot arī minitorņa konfigurācijā.
✎ Datoru
Plašāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā “Datora Small
Form Factor lietošana minitorņa konfigurācijā”.

Small Form Factor konfigurcija

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

1-1

Produkta iesp jas

Priekš(j pane6a komponenti
Diskdziņu konfigurācija var atšķirties atkarībā no modeļa.

Priekš(j pane6a komponenti
1

Diskešu diskdzi6a aktivit(tes indikators
(papildu)

7

Mikrofona savienot(js

2

Diskešu diskdzinis (papildu)

8

Austi6u kontaktligzda

3

Optisk( diskdzi6a aktivit(tes indikators

9

USB (Universal Serial Bus – univers(l(
seri(l( kopne) porti (2)

4

Disketes izstumšanas poga (papildu)

-

Ciet( diska aktivit(tes indikators

5

Optiskais diskdzinis (CD-ROM,
CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW
vai kombin*tais CD-RW/DVD diskdzinis)

q

Str(vas indikators

6

Optisk( diska izstumšanas poga

w

Iesl*gšanas poga

1-2

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Produkta iespjas

Aizmugurj
 panea komponenti

Aizmugurj
 panea komponenti
1

Strvas kabea savienotjs

6

n RJ-45 tkla savienotjs

PS/2 peles savienotjs

7

l Parallais savienotjs

2

b

3

a PS/2 tastatras savienotjs

8

c Monitora savienotjs

4

o Universl seril kopne

9

k Austi&u/liners izejas savienotjs

-

j Liners ieejas audioierces

(USB – Universal Serial Bus)

5

m

Serilais savienotjs

savienotjs

✎

Savienotju izvietojums un skaits var atš-irties atkarb no datora modea.
Ja ir uzstdta PCI grafisk karte, kartes un sistmas plates savienotjus var lietot vienlaicgi.
Lai lietotu abus savienotjus, iespjams, jmaina atseviš-i iestatjumi, izmantojot utiltu Computer Setup.
Plašku informciju par sknšanas secbu skatiet dokumentcijas kompaktdisk iekautaj Utiltas
Computer Setup (F10) rokasgrmat.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

1-3

Produkta iesp jas

Tastatras komponenti

1 Funkciju tausti6i

Veic )pašas funkcijas atkar)b( no izmantot(s lietojumprogrammas.

2 RediE*šanas tausti6i

Tie ir š(di: Insert, Home, Page Up, Delete, End un Page Down.

3 Statusa indikatori

Nor(da datora un tastat0ras iestat)jumu statusu (Num Lock,
Caps Lock un Scroll Lock).

4 Cipartausti6i

Darbojas t(pat k( kalkulatora tastat0ra.

5 Bulttausti6i

Izmanto, lai p(rvietotos dokument( vai Web viet(. Šie tausti6i auj
p(rvietoties pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, izmantojot
nevis peli, bet tastat0ru.

6 Tausti6i Ctrl

Tiek lietoti kop( ar citu tausti6u; to funkcijas ir atkar)gas no izmantot(s
lietojumprogrammas.

7 Lietojumprogrammas
tausti6š*

Izmanto (t(pat k( peles labo pogu), lai Microsoft Office
lietojumprogramm( atv*rtu uznirstoš(s izv*lnes. Cit(s
lietojumprogramm(s, iesp*jams, veic atšDir)gas funkcijas.

8 Tausti6i ar Windows
logotipu*

Izmanto, lai atv*rtu oper*t(jsist*mas Microsoft Windows izv*lni
Start (S(kt). Citas funkcijas var veikt, nospiežot kop( ar citiem
tausti6iem.

9 Tausti6i Alt

Tiek lietoti kop( ar citu tausti6u; to funkcijas ir atkar)gas no izmantot(s
lietojumprogrammas.

*Tausti6i, kas pieejami noteiktos Eeogr(fiskos apgabalos.

1-4

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Produkta iesp jas

Papildu HP modu6u tastatra
Ja datora komplektā iekļauta HP moduļu tastatūra, informāciju par
šī komponenta noteikšanu un uzstādīšanu skatiet dokumentācijas
kompaktdiskā iekļautajā publikācijā HP moduļu tastatūras lietotāja
rokasgrāmata.

Tausti,š ar Windows logotipu
Izmantojiet taustiņu ar Windows logotipu kopā ar citiem taustiņiem,
lai veiktu noteiktas operētājsistēmā Windows pieejamas funkcijas.
Lai atpazītu taustiņu ar Windows logotipu, skatiet sadaļu “Tastatūras
komponenti”.
Tausti,a ar Windows logotipu funkcijas
Tausti6š ar Windows logotipu

Par(da vai pasl*pj izv*lni Start (S(kt).

Tausti6š ar Windows logotipu + d

Par(da darbvirsmu.

Tausti6š ar Windows logotipu + m

Minimiz* visas atv*rt(s lietojumprogrammas.

Shift + tausti6š ar
Windows logotipu + m

Atsauc komandu Minimize All (Minimiz*t visu).

Tausti6š ar Windows logotipu + e

Atver konteineri My Computer (Mans dators).

Tausti6š ar Windows logotipu + f

Tiek izpild)ta komanda Find Document (Atrast dokumentu).

Tausti6š ar Windows logotipu + Ctrl + f

Tiek izpild)ta komanda Find Computer (Atrast datoru).

Tausti6š ar Windows logotipu + F1

Tiek palaista lietojumprogramma Windows Help
(Windows Pal)dz)ba).

Tausti6š ar Windows logotipu + l

Dators tiek bloD*ts, ja ir izveidots savienojums ar t)kla
dom*nu. Ja savienojums ar t)kla dom*nu nav izveidots,
auj main)t lietot(jus.

Tausti6š ar Windows logotipu + r

Tiek atv*rts dialoglodzi6š Run (Izpilde).

Tausti6š ar Windows logotipu + u

Tiek palaista programma Utility Manager
(Util)tu p(rvaldnieks).

Tausti6š ar Windows logotipu + Tab

Tiek aktiviz*ta n(kam( uzdevumjoslas poga.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

1-5

Produkta iesp jas

Peles /pašs funkcijas
Lielākajā daļā lietojumprogrammu var izmantot peli. Katrai peles pogai
piešķirtās funkcijas ir atkarīgas no izmantotajām lietojumprogrammām.

S(rijas numura atrašans vieta
Katram datoram ir unikāls sērijas numurs 1, kas norādīts datora
kreisajā pusē, un produkta ID numurs 2, kas norādīts uz datora
augšējā pārsega. Sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, šiem
numuriem jābūt viegli pieejamiem.

S rijas numura un produkta ID atrašans vieta

1-6

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

2
Aparatras jauninjumi
Apkalpojam/bas iesp(jas
Datorā iekļautas funkcijas, kas atvieglo tā jaunināšanu un apkopi.
Lielāko daļu uzstādīšanas procedūru, kas minētas šajā nodaļā, var veikt,
neizmantojot rīkus.

Br/dinjumi un ieteikumi
Pirms veicat jaunināšanu, uzmanīgi izlasiet šajā rokasgrāmatā ietvertās
atbilstošās instrukcijas, ieteikumus un brīdinājumus.

Å

BRDINJUMS. Lai samazin(tu elektrošoka rezult(t( un/vai saskaroties
ar karstu virsmu g0to ievainojumu risku, noteikti atvienojiet str(vas kabeli no
kontaktligzdas un, pirms pieskaraties sist*mas iekš*jiem komponentiem, aujiet
tiem atdzist.

Å

BRDINJUMS. Lai samazin(tu elektrošoka, ugunsgr*ka vai apr)kojuma
boj(jumu risku, nepievienojiet telekomunik(ciju/t(lru6a savienot(jus t)kla
interfeisa kontrollera (NIC – network interface controller) spraudligzd(m.

Ä

UZMANBU! Statisk( elektr)ba var boj(t datora elektroniskos komponentus
vai papildu apr)kojumu. Pirms šo darb)bu veikšanas izl(d*jiet paša uzkr(to
statisko elektr)bu, uz br)di pieskaroties iezem*tam met(la objektam. Lai ieg0tu
plaš(ku inform(ciju par elektrostatisk(s izl(des nov*ršanu, skatiet Pielikums D
“Elektrostatisk( izl(de”.

Ä

UZMANBU! Pirms datora p(rsega no6emšanas p(rliecinieties, vai dators
ir izsl*gts un str(vas vads ir atvienots no kontaktligzdas.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-1

Aparatras jauninjumi

Datora Small Form Factor lietošana
minitor,a konfigurcij
Datoru Small Form Factor var lietot minitorņa vai horizontālā
konfigurācijā. Lai to lietotu minitorņa konfigurācijā, novietojiet
datoru uz labajiem sāniem, kā parādīts ilustrācijā.
datoru nodrošiniet vismaz 4 collu (10,2 cm) brīvu telpu, lai šajā
✎ Ap
zonā neatrastos nekādi objekti.

Datora konfigurcijas main#šana no galddatora uz minitor0a konfigurciju

datoru nostabilizētu minitorņa konfigurācijā, varat iegādāties
✎ Lai
HP piedāvāto torņa statīvu.

2-2

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

Datora vka no,emšana
Lai noņemtu datora vāku:
1. Izslēdziet datoru pareizi, izmantojot operētājsistēmu, pēc tam
izslēdziet visas ārējās ierīces.
2. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas un datora, atvienojiet
visas ārējās ierīces.

Ä

UZMANBU! Pirms datora v(ka no6emšanas p(rliecinieties, vai dators
ir izsl*gts un str(vas kabelis atvienots no kontaktligzdas.

3. Nospiediet pogas datora labajā un kreisajā pusē 1, bīdiet datora vāku
uz priekšu, līdz tas atduras 2, un pēc tam paceliet vāku no šasijas.

Datora vka no0emšana

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-3

Aparatras jauninjumi

Datora vka uzlikšana
Lai uzliktu datora vāku, paneļa izvirzījumus novietojiet pretī šasijas
gropēm, pēc tam uzbīdiet vāku šasijai, līdz tas nofiksējas vietā.

Datora vka uzlikšana

2-4

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

Papildu atmi,as uzstd/šana
Datorā ir divi divkāršā datu ātruma sinhronās dinamiskās brīvpiekļuves
atmiņas (DDR2-SDRAM) divrindu atmiņas moduļi (DIMM).

DIMM
Sistēmas plates atmiņas ligzdās var ievietot ne vairāk kā četrus nozares
standartiem atbilstošus DIMM moduļus. Šīm atmiņas ligzdām ir pievienots
vismaz viens iepriekš instalēts DIMM. Lai sasniegtu maksimālo atmiņas
atbalstu, sistēmas platei var pievienot ne vairāk kā 4 GB atmiņas, kas
konfigurēta augstas veiktspējas divkanālu režīmā.

DDR2-SDRAM DIMM
Lai nodrošinātu pareizu sistēmas darbību, DDR2-SDRAM DIMM
moduļiem jāatbilst šādām prasībām:
■

240 kontaktu nozares standarts;

■

nebuferēts, saderīgs ar PC3200 400 MHz vai PC4200 533 MHz;

■

1,8 voltu DDR2-SDRAM DIMM.

Nepieciešams, lai DDR2-SDRAM DIMM arī:
■

atbalstītu CAS latentumu 3, 4 vai 5 (CL = 3, CL = 4 vai CL = 5)
DDR2/400 MHz gadījumā; atbalstītu CAS latentumu 4 vai 5
(CL = 4 vai CL = 5) DDR2/533 MHz gadījumā;

■

ietvertu obligāto JEDEC SPD informāciju.

Turklāt dators atbalsta:
■

256 Mb, 512 Mb un 1 gigabita atmiņas tehnoloģijas, kas nav ECC
atmiņas tehnoloģijas;

■

vienpusējos un divpusējos DIMM moduļus;

■

DIMM moduļus, kur iekļautas x8 un x16 DDR ierīces; DIMM
moduļi, kuros iekļauta x4 SDRAM atmiņa, netiek atbalstīti.

✎ Uzstādot neatbalstītus DIMM moduļus, sistēma netiek startēta.
Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-5

Aparatras jauninjumi

DIMM ligzdu aizpild/šana
Sistēma automātiski darbojas vienkanāla režīmā, divkanālu asimetriskajā
režīmā vai augstākas veiktspējas divkanālu mijrežīmā atkarībā no tā,
kā ir uzstādīti DIMM moduļi.
■

Ja DIMM moduļi ir ievietoti tikai viena kanāla ligzdās, sistēma
strādā vienkanāla režīmā.

■

Ja DIMM moduļu kopējais atmiņas apjoms A kanālā nav vienāds
ar DIMM moduļu kopējo atmiņas apjomu B kanālā, sistēma
darbojas divkanālu asimetriskajā režīmā.

■

Ja DIMM moduļu kopējais atmiņas apjoms A kanālā ir vienāds
ar DIMM moduļu kopējo atmiņas apjomu B kanālā, sistēma
darbojas augstākas veiktspējas divkanālu mijrežīmā. Taču tehnoloģija
un ierīces platums abos kanālos var atšķirties. Piemēram, ja A kanālā
ir ievietoti divi 256 MB DIMM moduļi, bet B kanālā ir ievietots
viens 512 MB DIMM modulis, sistēma darbojas mijrežīmā.

■

Jebkura režīma maksimālo darbības ātrumu nosaka sistēmas
lēnākais DIMM modulis. Piemēram, ja sistēmā ir ievietots
400 MHz DIMM modulis un 533 MHz DIMM modulis, sistēma
darosies ar mazāko no šiem ātrumiem.

Sistēmas platē ir četras DIMM ligzdas – katram kanālam divas.
Ligzdas ir apzīmētas ar XMM1, XMM2, XMM3 un XMM4. Ligzdas
XMM1 un XMM2 darbojas atmiņas A kanālā. Ligzdas XMM3 un
XMM4 darbojas atmiņas B kanālā.

2-6

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

DIMM ligzdu izvietojums
Numurs

Aparatras rokasgrmata

Apraksts

Ligzdas krsa

1

DIMM ligzda XMM1, A kan(ls

Balta

2

DIMM ligzda XMM2, A kan(ls

Melna

3

DIMM ligzda XMM3, B kan(ls

Balta

4

DIMM ligzda XMM4, B kan(ls

Melna

www.hp.com

2-7

Aparatras jauninjumi

DIMM modu6u ievietošana

Ä

UZMANBU! Atmi6as moduu ligzd(m ir apzelt)ti met(la kontakti. Veicot
atmi6as jaunin(šanu, j(lieto atmi6as modui ar apzelt)tiem met(la kontaktiem,
lai nov*rstu koroziju un/vai oksid*šanos, kas rodas nesader)gu met(lu saskares
rezult(t(.

Ä

UZMANBU! Statisk( elektr)ba var boj(t datora elektroniskos komponentus
vai papildu kartes. Pirms šo darb)bu veikšanas izl(d*jiet paša uzkr(to statisko
elektr)bu, uz br)di pieskaroties iezem*tam met(la objektam. Plaš(ku inform(ciju
skatiet Pielikums D “Elektrostatisk( izl(de”.

Ä

UZMANBU! R)kojoties ar atmi6as moduli, centieties neaizskart kontaktus.
Pret*j( gad)jum( modulis var tikt boj(ts.

1. Izslēdziet datoru pareizi, izmantojot operētājsistēmu, pēc tam
izslēdziet visas ārējās ierīces.
2. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas
ārējās ierīces.
3. Noņemiet datora vāku. Skatiet “Datora vāka noņemšana”.
4. Sistēmas platē atrodiet atmiņas moduļu ligzdu atrašanās vietas.

Å

2-8

BRDINJUMS. Lai samazin(tu ievainojumu risku, saskaroties ar karstu virsmu,
pirms pieskaršan(s iekš*jiem sist*mas komponentiem aujiet tiem atdzist.

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

5. Atveriet abus atmiņas moduļa ligzdas fiksatorus 1, pēc tam
ievietojiet atmiņas moduli ligzdā 2.

DIMM uzstd#šana

moduli var uzstādīt tikai vienā veidā. Atmiņas ligzdas
✎ Atmiņas
tapiņas precīzi novietojiet pretī moduļa robiņiem.
nodrošinātu maksimālo veiktspēju, pievienojiet ligzdas tā, lai A kanāla
✎ Lai
atmiņas ietilpība būtu vienāda ar B kanāla atmiņas ietilpību. Piemēram,

ja ligzdā XMM1 ir viens sākotnēji uzstādīts DIMM un vēlaties pievienot
vēl vienu DIMM, ieteicams uzstādīt DIMM ar tādu pašu atmiņas ietilpību
ligzdā XMM3 vai XMM4.
6. Iebīdiet moduli ligzdā un pārliecinieties, vai modulis ir pilnībā
ievietots un atrodas vietā. Fiksatoriem jābūt slēgtā pozīcijā 3.
7. Atkārtojiet 5. un 6. darbību katram papildu modulim, kuru
vēlaties uzstādīt.
8. Uzlieciet atpakaļ datora vāku.
Nākamreiz, kad ieslēgsit datoru, tas automātiski atpazīs papildu atmiņu.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-9

Aparatras jauninjumi

Paplašinšanas plates uzstd/šana
Datorā ir divi standarta PCI paplašināšanas sloti, kuros var ievietot
paplašināšanas plati, kuras garums nepārsniedz 17,46 cm (6,875 collas).
Datorā ir arī viens PCI Express x1 paplašināšanas slots.
un PCI Express x1 slotos var izmantot tikai zemā profila
✎ PCI
paplašināšanas plates.

Paplašinšanas slotu atrašans vietas
Numurs

2-10

Apraksts

1

PCI paplašin(šanas sloti

2

PCI Express x1 paplašin(šanas slots

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

Lai uzstādītu paplašināšanas plati:
1. Izslēdziet datoru pareizi, izmantojot operētājsistēmu, pēc tam
izslēdziet visas ārējās ierīces.
2. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas
ārējās ierīces.
3. Noņemiet datora vāku. Skatiet “Datora vāka noņemšana”.
4. Nosakiet slotu, kurā vēlaties ievietot paplašināšanas plati.
5. Atbrīvojiet slota vāka fiksatoru, kas nostiprina PCI slota vākus,
paceļot fiksatora zaļo āķīti un pagriežat fiksatoru, līdz atvērtai
pozīcijai 1.
6. Noņemiet slota vāku, bīdot to uz augšu un uz āru 2.

Paplašinšanas slota vka no0emšana

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-11

Aparatras jauninjumi

7. Uzstādiet paplašināšanas plati, pabīdot to zem slota vāka fiksatora
un iespiežot plati sistēmas plates slotā.

✎ Uzstādot paplašināšanas plati, nenoskrāpējiet citus šasijas komponentus.

Paplašinšanas plates uzstd#šana

8. Pagrieziet slota vāka fiksatoru atpakaļ vietā, lai nostiprinātu
paplašināšanas plati.
paplašināšanas plati, pārliecinieties, vai plates metāla
✎ Uzstādot
stiprinājums ir iebīdīts datora aizmugures slotā, pēc tam stingri piespiediet
plati, lai savienotājs pilnībā atrastos paplašināšanas plates slotā.

Ä

2-12

UZMANBU! Visiem paplašin(šanas plašu slotiem datora aizmugur* j(b0t
nosl*gtiem ar paplašin(šanas plates vai slota v(ku, lai iekš*jie komponenti
datora darb)bas laik( tiktu pareizi dzes*ti.

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

Papildu diskdzi,u uzstd/šana
Datorā ir divas ārējo diskdziņu nišas. Uzstādot papildu diskdziņus,
ievērojiet šos norādījumus:
■

Primārajam seriālajam ATA (SATA) cietajam diskam jābūt
savienotam ar sistēmas plates primāro SATA kontrolleri (apzīmēts
kā P60 SATA 0). Savienojiet otru SATA cieto disku ar sistēmas
plates sekundāro SATA kontrolleri (apzīmēts kā P61 SATA 1).
HP neatbalsta SATA un PATA cieto disku diskdziņu savienošanu
vienā sistēmā.

■

Savienojiet paralēlās ATA (PATA) paplašināšanas ierīces, piemēram,
optiskās ierīces, IDE lenti vai tilpdzini, ar PATA kontrolleri (apzīmēts
kā P20 PRIMARY IDE), izmantojot standarta 80 dzīslu kabeli.

■

Ieskrūvējiet vadskrūves, lai diskdzinis tiktu precīzi novietots un
nostiprināts kārbā. Šasijas priekšpusē zem datora vāka ir ieskrūvētas
papildu vadskrūves (četras 6-32 standarta skrūves un četras M3
metriskā skrūves). Cietā diska uzstādīšanai nepieciešamas 6–32
standarta skrūves. Visiem pārējiem diskdziņiem nepieciešamas
metriskās skrūves. HP piegādātās metriskās skrūves ir melnas,
bet HP piegādātās standarta skrūves ir sudraba krāsā.

Ä■

UZMANBU! Lai netiktu zaud*ts paveiktais darbs un boj(ts dators vai diskdzinis:

Aparatras rokasgrmata

Ievietojot vai no6emot cieto disku, pareizi aizveriet oper*t(jsist*mu un
p*c tam izsl*dziet datoru. Neno6emiet cieto disku, ja dators ir iesl*gts
vai atrodas gaidst(ves rež)m(.

■

Pirms r)kojaties ar diskdzini, p(rliecinieties, vai neesat uzkr(jis statisko
elektr)bu. R)kojoties ar diskdzini, nepieskarieties savienot(jam. Plaš(ku
inform(ciju par elektrostatisko boj(jumu nov*ršana skatiet Pielikums D
“Elektrostatisk( izl(de”.

■
■
■

R)kojieties ar diskdzini uzman)gi, nenometiet to zem*.

■

Ja diskdzinis ir j(nos0ta citai personai, ievietojiet to p0sl)šu polietil*na
iepakojum( vai cit( atbilstoš( aizsargiepakojum( un pievienojiet atz)mi
“Pl)stošs: r)koties uzman)gi.”

Ievietojot diskdzini, nelietojiet sp*ku.
Nepakaujiet diskdzini šDidrumu, k( ar) p(r(k augstas vai zemas temperat0ras
iedarb)bai, neturiet to pie ier)c*m, kur(m ir magn*tiskais lauks, piem*ram,
monitoriem vai skaru6iem.

www.hp.com

2-13

Aparatras jauninjumi

Diskdziu novietojums

Diskdziu novietojums

1 3,5 collas, iekšjs, standarta ciet diska niša
2 5,25 collu diskdzia niša papildu diskdziiem
3 3,5 collu diskdzia niša (ilustrcij – papildu 1,44 MB
diskešu diskdzinis)*
*Ja dator ir uzstd$ts 1,44 MB diskešu diskdzinis, t konfigurcij
ietilpst diskešu diskdzia ietvars (PN 360189-001), k pard$ts
ilustrcij. Ja dator ir tukša 3,5 collu diskdzia niša, dator tiks
uzstd$ts tukšs ietvars (PN 358797-001). Ja šaj slot nav diskdzia,
vlk taj var uzstd$t kdu 3,5 collu ier$ci (piem., diskešu diskdzini,
cieto disku vai tilpdzini). Taču, lai uzstd$tu nevis diskešu diskdzini
vai cieto disku, bet citu 3,5 collu ier$ci, jpas4ta 3,5 collu ier$ces
ietvars (PN 358796-001).

Lai pārbaudītu datorā instalēto krātuves ierīču tipu, lielumu un ietilpību,
palaidiet rīku Computer Setup. Plašāku informāciju skatiet dokumentācijas
kompaktdiskā iekļautajā publikācijā Utilītas Computer Setup (F10)
rokasgrāmata.

2-14

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

Optisk diskdzi,a no,emšana

Ä

UZMANBU! Pirms diskdzi6a no6emšanas no datora iz6emiet no atbilstošajiem
diskdzi6iem visus no6emamos datu nes*jus.

diskdziņi ir CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW
✎ Optiskie
vai kombinētais CD-RW/DVD diskdzinis.
Lai noņemtu optisko diskdzini:
1. Izslēdziet datoru pareizi, izmantojot operētājsistēmu, pēc tam
izslēdziet visas ārējās ierīces.
2. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas
ārējās ierīces.
3. Noņemiet datora vāku. Skatiet “Datora vāka noņemšana”.
4. Nospiediet zaļo fiksatoru, kas atrodas šasijas priekšpusē blakus
diskdziņiem 1. Šādi tiek atbrīvota diskdziņa kārba.
5. Velciet diskdziņa kārbu uz priekšu līdz atdurei 2. Šādi tiek
atvienots diskdzinis.

Diskdzi0a krbas atvienošana

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-15

Aparatras jauninjumi

6. Atvienojiet strāvas un datu kabeļus no optiskā diskdziņa aizmugures.

Strvas un datu kabe6u atvienošana

7. Bīdiet optisko diskdzini uz priekšu, paceliet to uz augšu un pēc
tam izņemiet no diskdziņa kārbas.

Optisk diskdzi0a no0emšana

2-16

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

nomainītu optisko diskdzini, rīkojieties noņemšanas procedūrai
✎ Lai
pretējā secībā. Nomainot diskdzini, četras vecā diskdziņa vadskrūves

ieskrūvējiet jaunajā diskdzinī. Ar šo skrūvju palīdzību diskdzinis tiek
ievadīts nišā.

Papildu diskešu diskdzi,a no,emšana

Ä

UZMANBU! Pirms diskdzi6a no6emšanas no datora iz6emiet no atbilstošajiem
diskdzi6iem visus no6emamos datu nes*jus.

Papildu diskešu diskdzinis atrodas zem optiskā diskdziņa. Lai noņemtu
diskešu diskdzini:
1. Lai noņemtu optisko diskdzini un piekļūtu diskešu diskdzinim,
veiciet iepriekšējā sadaļā “Optiskā diskdziņa noņemšana” minētās
darbības.
2. Atvienojiet datu un strāvas kabeļus no diskešu diskdziņa aizmugures.
3. Bīdiet diskešu diskdzini uz priekšu, paceliet to uz augšu un pēc
tam izņemiet no diskdziņa kārbas.

Diskešu diskdzi0a no0emšana

nomainītu diskešu diskdzini, rīkojieties noņemšanas procedūrai
✎ Lai
pretējā secībā. Nomainot diskdzini, četras vecā diskdziņa vadskrūves

ieskrūvējiet jaunajā diskdzinī. Ar šo skrūvju palīdzību diskdzinis tiek
ievadīts nišā.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-17

Aparatras jauninjumi

Papildu optisk diskdzi,a uzstd/šana
Lai uzstādītu papildu optisko diskdzini:
1. Izslēdziet datoru pareizi, izmantojot operētājsistēmu, pēc tam
izslēdziet visas ārējās ierīces.
2. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas
ārējās ierīces.
3. Noņemiet datora vāku. Skatiet “Datora vāka noņemšana”.
4. Ieskrūvējiet divas M3 metriskās skrūves zemākajos caurumiņos
katrā diskdziņa pusē. HP nodrošina četras papildu M3 metriskās
vadskrūves, kas ieskrūvētas zem datora vāka šasijas priekšpusē.
M3 metriskās vadskrūves ir sudraba krāsā.

Ä

UZMANBU! K( vadskr0ves izmantojiet tikai 3/16 collu jeb 5 mm garas
skr0ves. Gar(kas skr0ves var saboj(t diskdzi6a iekš*jos komponentus.

diskdzini, pārskrūvējiet četras M3 metriskās vadskrūves
✎ noNomainot
vecā diskdziņa jaunajā. Ar šo skrūvju palīdzību diskdzinis tiek
ievadīts nišā.

Vadskrvju ieskrv šana optiskaj diskdzin#

2-18

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

5. Nospiediet zaļo fiksatoru, kas atrodas šasijas priekšpusē blakus
diskdziņiem 1. Šādi tiek atbrīvota diskdziņa kārba.
6. Velciet diskdziņa kārbu uz priekšu līdz atdurei 2. Šādi tiek atvienots
diskdzinis.

Diskdzi0a krbas atvienošana

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-19

Aparatras jauninjumi

7. Novietojiet diskdziņa vadskrūves diskdziņa nišas J veida
iegriezumos 1. Pēc tam stumiet diskdzini uz datora aizmuguri 2,
lai nostiprinātu diskdzini J veida iegriezumos.

Optisk diskdzi0a uzstd#šana

2-20

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

8. Pievienojiet datu kabeli sistēmas platei.
9. Pievienojiet strāvas un datu kabeļus optiskā diskdziņa aizmugurē.

Strvas un datu kabe6u pievienošana

10. Iestumiet diskdzini un diskdziņa kārbu šasijā, līdz diskdziņa kārba
nofiksējas vietā.
kārbu velkot atpakaļ, diskdzinis automātiski nofiksējas
✎ Diskdziņa
diskdziņa kārbā.
11. Uzlieciet atpakaļ datora vāku.
Sistēma automātiski atpazīst diskdzini un pārkonfigurē datoru.

Ä

Aparatras rokasgrmata

UZMANBU! Veicot datora apkopi, p(rliecinieties, vai atk(rtotas datora
mont(žas laik( kabei ievietoti pareizaj(s viet(s. Nepareizi ievietojot
kabeli, var tikt boj(ts dators.

www.hp.com

2-21

Aparatras jauninjumi

SATA ciet diska jauninšana
neatbalsta SATA un PATA cieto disku diskdziņu savienošanu
✎ HP
vienā sistēmā.

Ciet diska no,emšana un nomai,a
cietā diska noņemšanas neaizmirstiet izveidot datu dublējumkopijas,
✎ Pirms
lai datus varētu instalēt jaunajā cietajā diskā.
Sākotnēji uzstādītais 3,5 collu cietais disks atrodas zem barošanas
bloka. Lai noņemtu un nomainītu cieto disku:
1. Izslēdziet datoru pareizi, izmantojot operētājsistēmu, pēc tam
izslēdziet visas ārējās ierīces.
2. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas
ārējās ierīces.
3. Noņemiet datora vāku. Skatiet “Datora vāka noņemšana”.
4. Nospiediet zaļo fiksatoru, kas atrodas šasijas priekšpusē blakus
optiskajam diskdzinim 1, un velciet optiskā diskdziņa kārbu uz
priekšu 2.

Optisk diskdzi0a vilkšana uz priekšu

2-22

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

5. Novietojiet barošana bloka kārbu vertikālā stāvoklī.

Barošanas bloka krbas pacelšana

6. Atvienojiet strāvas kabeli 1 un datu kabeli 2 no cietā diska
aizmugures.

Ciet diska strvas kabe6a un datu kabe6a atvienošana
Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-23

Aparatras jauninjumi

7. Atvelciet no diska mēlīti, kas to nostiprina vietā 1, bīdiet cieto
disku uz datora priekšpusi, pēc tam celiet to uz augšu un izņemiet
no nišas 2.

Ciet diska no0emšana

8. Lai uzstādītu cieto disku, rīkojieties iepriekš minētajai procedūrai
pretējā secībā.
cietā diska komplektā iekļauti vairāki datu kabeļi. Pārliecinieties,
✎ Rezerves
vai lietojat tieši tādu pašu kabeli, kāds ir rūpnīcā uzstādītais.
sistēmā ir tikai viens SATA cietais disks, datu kabeli vispirms jāpievieno
✎ Jasavienotājam
P60 SATA 0, lai nodrošinātu cietā diska veiktspēju.
diskdzini, pārskrūvējiet visas četras vecā diskdziņa skrūves
✎ Nomainot
jaunajā. Ar šo skrūvju palīdzību diskdzinis tiek ievadīts nišā. Lai noņemtu

un no jauna ieskrūvētu vadskrūves, nepieciešams skrūvgriezis Torx T-15.
HP nodrošina četras papildu 6-32 standarta vadskrūves, kas atrodas
zem datora vāka šasijas priekšpusē. 6-32 standarta vadskrūves ir
sudraba krāsā.

2-24

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

Ja esat nomainījis primāro cieto disku, ievietojiet Restore Plus!
✎ kompaktdisku,
lai atjaunotu operētājsistēmu, programmatūras

diskdziņus, kā arī jebkuras datorā sākotnēji instalētās lietojumprogrammas.
Ievērojiet kompaktdiskā Restore Plus! iekļautās rokasgrāmatas
norādījumus. Kad atjaunošana ir pabeigta, pārinstalējiet visus
personiskos failus, kuriem pirms cietā diska nomaiņas tika izveidotas
dublējumkopijas.

Diskdzi,a uzstd/šana 3,5 collu diskdzi,a niš.
Atkarībā no datora konfigurācijas, 3,5 collu diskdziņa nišā datora
priekšpusē ir vai nu diskešu diskdzinis, vai tukša diskdziņa niša.
Diskdziņa nišas ietvara pārsegs atšķiras atkarībā no sākotnējās datora
konfigurācijas.
Ja datora konfigurācijā nav papildu diskešu diskdziņa, tā nišā jebkurā
laikā var uzstādīt 3,5 collu ierīci, piemēram, diskešu diskdzini vai
cieto disku.
ietvara veids ir atkarīgs no ierīces, kuru plānojat uzstādīt.
✎ Nepieciešamā
Ja vēlaties uzstādīt diskešu diskdzini, ir nepieciešams diskešu diskdziņa
ietvars (PN 360189-001). Ja esat nolēmis uzstādīt cieto disku,
ir nepieciešams tukšs ietvars (PN 358797-001). Ja vēlaties uzstādīt
nevis diskešu diskdzini vai cieto disku, bet citu 3,5 collu ierīci, ir
jāuzstāda 3,5 collu ierīces ietvars (PN 358796-001). Lai, pārkonfigurējot
datoru, pasūtītu atbilstošu ietvaru, sazinieties ar pilnvarotu HP izplatītāju
vai pakalpojumu sniedzēju.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-25

Aparatras jauninjumi

3,5 collu niša atrodas zem optiskā diskdziņa. Lai diskdzini uzstādītu
3,5 collu nišā:
Ieskrūvējiet vadskrūves, lai diskdzinis tiktu precīzi novietots un
✎ nostiprināts
kārbā. Šasijas priekšpusē zem datora vāka ir ieskrūvētas
papildu vadskrūves (četras 6-32 standarta skrūves un četras M3
metriskā skrūves). Cietā diska uzstādīšanai nepieciešamas 6–32
standarta skrūves. Visiem pārējiem diskdziņiem nepieciešamas M3
metriskās skrūves. HP piegādātās M3 metriskās skrūves ir melnas,
bet HP piegādātās 6-32 standarta skrūves ir sudraba krāsā.

1. Lai noņemtu optisko diskdzini un piekļūtu 3,5 collu diskdziņa nišai,
izpildiet sadaļā “Optiskā diskdziņa noņemšana” minētās darbības.
2. Novietojiet diskdziņa vadskrūves diskdziņa nišas J veida
iegriezumos 1. Pēc tam stumiet diskdzini uz datora aizmuguri 2,
lai nostiprinātu diskdzini J veida iegriezumos.

Diskdzi0a uzstd#šana 3,5 collu diskdzi0a niš (ilustrcij – cietais disks)

3. Iestumiet diskdziņa kārbu atpakaļ šasijā, līdz tā nofiksējas vietā.

2-26

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Aparatras jauninjumi

4. Pievienojiet strāvas un datu kabeļus diskdziņa aizmugurē.
Ja vēlaties uzstādīt otru cieto disku, otru datu kabeļa galu
pievienojiet sistēmas plates savienotājam P61 SATA 1.
5. Noņemiet diskdziņa ietvaru, piespiežot abus aizbīdņus lielākā
priekšpuses ietvara vienā pusē 1, un atvirziet diskdziņa ietvaru
no lielākā priekšpuses ietvara 2.

✎ Ietvara veids atšķiras atkarībā no datora konfigurācijas.

Diskdzi0a ietvara no0emšana (ilustrcij – diskešu diskdzi0a ietvars)

6. Aizstājiet noņemto diskdziņa ietvaru ar atbilstošu ietvaru, uzspiežot
to vietā.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

2-27

Aparatras jauninjumi

ietvara veids ir atkarīgs no ierīces, kuru uzstādāt.
✎ JaNepieciešamā
vēlaties uzstādīt diskešu diskdzini, ir nepieciešams diskešu

diskdziņa ietvars (PN 360189-001). Ja esat nolēmis uzstādīt cieto
disku, ir nepieciešams tukšs ietvars (PN 358797-001), kā parādīts
tālāk ilustrācijā. Ja vēlaties uzstādīt nevis diskešu diskdzini vai cieto
disku, bet citu 3,5 collu ierīci, ir jāuzstāda 3,5 collu ierīces ietvars
(PN 358796-001). Lai, pārkonfigurējot datoru, pasūtītu atbilstošu ietvaru,
sazinieties ar pilnvarotu HP izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju.

Diskdzi0a ietvara uzstd#šana (ilustrcij – tukšs ietvars cietajam diskam)

7. Uzlieciet atpakaļ datora vāku.

2-28

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

A
Tehniskie dati
Ap datoru nodrošiniet vismaz 4 collu (10,2 cm) brīvu telpu, lai šajā
zonā neatrastos nekādi objekti.
HP Compaq Small Form Factor
Galddatora izm(ri
Augstums

3,95 collas

10,3 cm

Platums

13,3 collas

33,78 cm

Dziums

14,9 collas

37,85 cm

21 m(rci6a

9,53 kg

Darba

no 50 ˚F l)dz 95 ˚F

no 10 ˚C l)dz 35 ˚C

Izsl*gts

no -22 ˚F l)dz +140 ˚F no -30 ˚C l)dz +60 ˚C

Aptuvenais svars
Temperatras diapazons

Relat/vais mitrums (bez kondensta)
Darba

10–90%

10–90%

Izsl*gts (maksimums 38,7 °C slapj(
termometra r(d)jums)

5–95%

5–95%

Darba

10 000 p*das

3 048 m

Izsl*gts

30 000 p*das

9 144 m

Maksimlais augstums virs jras
l/me,a (bez paaugstinta atmosf(ras
spiediena)

✎

Darba temperat0ra samazin(s par 1,0 °C uz 300 m (1 000 pēdām) līdz 3 000 m (10 000pēdām)
virs jūras līmeņa, bez tiešas ilglaicīgas saules gaismas iedarbības. Maksimālais izmaiņu
ātrums ir 10 °C/h. Maksimālā robeža atkarīga no uzstādīto ierīču veidiem un skaita.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

A-1

Tehniskie dati

HP Compaq Small Form Factor (turpinjums)
Strvas padeve

115 V

230 V

Darba sprieguma diapazons*

90–264 VAC

90–264 VAC

Nomin(lais darba spriegums

100–240 VAC

100–240 VAC

Nomin(l( l)nijas frekvence

50–60 Hz

50–60 Hz

Izejas jauda

240 W

240 W

Nominl ieejas strva (maksiml)*

5 A @ 100 VAC

2,5 A @ 200 VAC

Maksim(l(

1260 btu/h

318 kg cal/h

Tipisk( (miera st(vokl))

340 btu/h

86 kg cal/h

Siltuma izdale

*Šai sist*mai tiek izmantota str(vas pieg(de, kas koriE*ta ar re(lo jaudas koeficentu. Tas nodrošina
sist*mas atbilst)bu CE marD*juma pras)b(m lietošanai Eiropas Savien)bas valst)s. Barošanas
blokam, kas koriE*ts ar re(l(s jaudas koeficentu, ir papildu priekšroc)ba – tam nav nepieciešams
ievades sprieguma amplit0das izv*les sl*dzis.

A-2

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

B
Baterijas nomai,a
Datora komplektācijā iekļautā baterija nodrošina strāvu reāllaika
pulkstenim. Ievietojot jaunu bateriju, lietojiet tieši tādu bateriju, kāda
sākotnēji uzstādīta bija datorā. Datora komplektācijā iekļauta 3 voltu
litija baterija monētas formā.
baterijas kalpošanas laiku var pagarināt, pievienojot datoru
✎ Litija
maiņstrāvas kontaktligzdai. Litija baterija tiek izmantota tikai tad,
ja dators NAV pieslēgts maiņstrāvas avotam.

Å

BRDINJUMS. Dator( ir iekš*ja litija mang(na dioks)da baterija. Nepareizi
r)kojoties ar bateriju, past(v aizdegšan(s un apdegumu g0šanas risks.
Lai samazin(tu personisko traumu g0šanas risku:

■
■
■

Nem*Einiet uzl(d*t bateriju.

■

Nomainiet bateriju tikai pret šim produktam dom(tu HP rezerves dau.

Nepakaujiet to temperat0rai, kas augst(ka par 60 ˚C (140 ˚F).
Neizjauciet, nepakaujiet triecieniem, nepieaujiet caurduri, (r*jo kontaktu
)ssavienojumu, k( ar) nepakaujiet uguns un 0dens iedarb)bai.

Ä

UZMANBU! Pirms baterijas nomain)šanas ir svar)gi izveidot datora CMOS
iestat)jumu dubl*jumkopijas. Kad baterija ir iz6emta vai nomain)ta, CMOS
iestat)jumi tiek not)r)ti. K( izveidot CMOS iestat)jumu dubl*jumkopijas, skatiet
dokumentcijas kompaktdisk iekautaj( Probl mu nov ršanas rokasgrmat.

N

No baterij(m, bateriju pakotn*m un akumulatoriem nedr)kst atbr)voties, izmetot
tos kop( ar p(r*jiem m(jsaimniec)bas atkritumiem. L0dzu, nododiet tos otrreiz*jai
p(rstr(dei vai pareizi no tiem atbr)vojieties, izmantojot publisko sav(kšanas
sist*mu, vai nododiet tos atpaka HP, pilnvarotam HP partnerim vai aEentam.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

B-1

Baterijas nomai0a

Ä

UZMANBU! Statisk( elektr)ba var boj(t datora elektroniskos komponentus
vai papildu apr)kojumu. Pirms šo darb)bu veikšanas izl(d*jiet paša uzkr(to
statisko elektr)bu, uz br)di pieskaroties iezem*tam met(la objektam.

1. Izslēdziet datoru pareizi, izmantojot operētājsistēmu, pēc tam
izslēdziet visas ārējās ierīces. Atvienojiet strāvas kabeli no
kontaktligzdas un atvienojiet visas ārējās ierīces. Pēc tam noņemiet
datora pārsegu.
piekļūtu baterijai, iespējams, ir nepieciešams noņemt
✎ Lai
paplašināšanas plati.
2. Sistēmas platē atrodiet bateriju un baterijas turētāju.
3. Lai nomainītu bateriju, veiciet šādas darbības atkarībā no sistēmas
platē esošā baterijas turētāja tipa.

1. tips
a. Izceliet bateriju no turētāja.

Mon tas formas baterijas no0emšana (1. tips)

b. Iebīdiet jauno bateriju vietā, ar pozitīvo pusi uz augšu.
Baterijas turētājs to automātiski nostiprina pareizajā pozīcijā.

B-2

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Baterijas nomai0a

2. tips
a. Lai bateriju atbrīvotu no turētāja, saspiediet metāla skavu,
kas sniedzas virs baterijas malas. Kad baterija “izlec” ārā,
izceliet to 1.
b. Lai ievietotu jauno bateriju, pabīdiet jaunās baterijas apmali
zem turētāja malas ar pozitīvo pusi uz augšu. Spiediet otru
apmali uz leju, līdz skava nofiksē otru baterijas apmali 2.

Mon tas formas baterijas no0emšana un nomain#šana (2. tips)

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

B-3

Baterijas nomai0a

3. tips
a. Atvelciet skavu, 1 kas nostiprina bateriju vietā, un noņemiet to 2.
b. Ievietojiet jauno bateriju un novietojiet skavu atpakaļ
sākotnējā pozīcijā.

Mon tas formas baterijas no0emšana (3. tips)

✎ Kad baterija ir nomainīta, pabeidziet šo procedūru, rīkojoties šādi:
4. Uzlieciet atpakaļ datora vāku.
5. Pievienojiet datoru strāvas kontaktligzdai un ieslēdziet strāvu.
6. No jauna iestatiet datumu un laiku, paroli un jebkurus īpašos
sistēmas iestatījumus, izmantojot utilītu Computer Setup. Plašāku
informāciju skatiet dokumentācijas kompaktdiskā iekļautajā
Utilītas Computer Setup (F10) rokasgrāmatā.

B-4

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

C
Droš/bas sl(dzenes noteikumi
Droš/bas sl(dzenes uzstd/šana
Lai aizsargātu datoru var izmantot tālāk minētās drošības slēdzenes.

Kabe6a sl(dzene
Lai panāktu maksimālu drošību, pirms kabeļa slēdzenes uzstādīšanas
uzstādiet šasijas drošības skavu (detaļas numurs 372291-001).
1. Izslēdziet datoru pareizi, izmantojot operētājsistēmu, pēc tam
izslēdziet visas ārējās ierīces.
2. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas
ārējās ierīces.
3. Noņemiet datora vāku. Skatiet “Datora vāka noņemšana”.
4. Ievietojiet drošības skavu, kā parādīts ilustrācijā.

Droš#bas skavas uzstd#šana

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

C-1

Droš#bas sl dzenes noteikumi

5. Uzlieciet atpakaļ datora vāku.
6. Ievietojiet kabeļa slēdzeni tālāk norādītajā vietā.

Kabe6a sl dzenes uzstd#šana

C-2

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Droš#bas sl dzenes noteikumi

Piekaram sl(dzene

Piekarams sl dzenes uzstd#šana

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

C-3

D
Elektrostatisk izlde
Statiskās elektrības izlāde no pirkstiem vai citiem vadītspējīgiem
priekšmetiem var bojāt sistēmas plates vai citas ierīces, kas ir jutīgas
pret statisko elektrību. Šāda veida bojājums var samazināt ierīces
paredzamo kalpošanas laiku.

Elektrostatisko bojjumu nov(ršana
Lai nepieļautu elektrostatiskos bojājumus, ievērojiet šādus piesardzības
pasākumus:

Aparatras rokasgrmata

■

Izvairieties no tiešas saskares ar produktu, transportējot un glabājot
tos antistatiskos konteineros.

■

Detaļas, kas ir jutīgas pret statisko elektrību, uzglabājiet konteineros,
līdz tās sasniedz no statiskās elektrības izolētu darbstaciju.

■

Pirms detaļu izņemšanas no konteineriem novietojiet tos
uz iezemētas virsmas.

■

Izvairieties no saskares ar kontaktiem, vadiem
un elektriskām shēmām.

■

Saskaroties ar komponentu vai agregātu, kas ir jutīgs pret statisko
elektrību, vienmēr lietojiet kādu iezemēšanas metodi.

www.hp.com

D-1

Elektrostatisk izlde

Iezem(šanas metodes
Iezemēšanu var veikt dažādi. Rīkojoties ar elektrostatiski jutīgām
daļām vai uzstādot tās, izmantojiet vienu vai vairākas no šīm
iezemēšanas metodēm:
■

Lietojiet īpašu iezemēšanas aproci, kas ar zemējuma vadu
pievienota iezemētai darbstacijai vai datora šasijai. Iezemēšanas
aproce ir elastīga lenta ar zemējuma vadu, kurā ir ne mazāk
kā 1 megomu (+/- 10 procenti) liela pretestība. Nodrošiniet
pareizu zemējumu, valkājot aproci tā, lai tā cieši piegultu ādai.

■

Strādājot ar vertikālām darbstacijām, lietojiet papēžu, pēdu vai
zābaku iezemējuma lentas. Stāvot uz vadītspējīgas grīdas vai
statisko elektrību kliedējoša paklāja, velciet lentes uz abām kājām.

■

Lietojiet vadītspējīgu vietu apkalpošanas piederumus.

■

Lietojiet pārnēsājamo piederumu komplektu, kurā iekļauts salokāms
statisko elektrību kliedējošs darba paklājs.

Ja jums nav pieejams neviens no iezemēšanas piederumiem, sazinieties
ar pilnvarotu HP dīleri, izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju.
iegūtu plašāku informāciju par statisko elektrību, sazinieties
✎ Lai
ar pilnvarotu HP dīleri, izplatītāju un pakalpojumu sniedzēju.

D-2

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

E
Datora izmantošanas nord/jumi,
ikdienas apkope un t sagatavošana
transport(šanai
Datora izmantošanas nord/jumi
un ikdienas apkope
Ievērojiet šos norādījumus, lai pareizi uzstādītu un apkoptu datoru
un monitoru:

Aparatras rokasgrmata

■

Neturiet datoru mitrumā, tiešā saules gaismā, nepakļaujiet to lielam
karstumam vai aukstumam. Plašāku informāciju par ietiecamo
temperatūras un mitruma diapazonu skatiet šīs rokasgrāmatas
pielikumā Pielikums A “Tehniskie dati”.

■

Strādājiet ar datoru uz izturīgas un līdzenas virsmas. Lai nodrošinātu
nepieciešamo gaisa plūsmu, tajās datora pusēs, kur ir atveres,
un virs monitora jābūt 10,2 cm (4 collu) brīvai spraugai.

■

Neierobežojiet gaisa plūsmu datorā, bloķējot ventilācijas atveres
vai gaisa ieplūdi. Nenovietojiet tastatūru, kurai nolaistas kājiņas,
tieši datora priekšpusē, jo arī šādi tiek ierobežota gaisa plūsma.

■

Nelietojiet datoru, ja tam noņemts vāks vai sānu panelis.

■

Nenovietojiet vairākus datorus citu virs cita vai citu citam tik tuvu,
ka tie atkārtoti izmanto cits cita uzkarsēto gaisu.

■

Ja datoru ir paredzēts darbināt, ievietotu atsevišķā apvalkā, tajā
jābūt gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm, turklāt ir spēkā visi jau
minētie norādījumi.

www.hp.com

E-1

Datora izmantošanas nord#jumi, ikdienas apkope un t sagatavošana transport šanai

■

Neturiet datora un tastatūras tuvumā šķidrumus.

■

Nenosedziet monitora ventilācijas spraugas ar dažādiem materiāliem.

■

Instalējiet vai iespējojiet operētājsistēmas vai citas programmatūras
enerģijas pārvaldības funkcijas, ieskaitot miega stāvokli.

■

Izslēdziet datoru pirms jebkuras no šīm darbībām:
❏

Datora ārpusi tīriet ar mīkstu, mitru lupatiņu. Tīrīšanas līdzekļi
var bojāt tā ārējo apdari vai krāsu.

❏

Laiku pa laikam iztīriet ventilācijas atveres visās datora
ventilējamās pusēs. Kokvilna, putekļi un citi neatbilstoši materiāli
var bloķēt ventilācijas atveres un ierobežot gaisa plūsmu.

Piesardz/bas paskumi, strdjot
ar optisko diskdzini
Tīrot vai darbinot optisko diskdzini, noteikti ievērojiet šādus
norādījumus.

Darb/ba
■

Nekustiniet diskdzini tā darbības laikā. Tas var izraisīt darbības
traucējumus informācijas nolasīšanas laikā.

■

Nepakļaujiet diskdzini pēkšņām temperatūras izmaiņām, jo diskdziņa
iekšpusē var izveidoties kondensāts. Ja diskdzinis ir ieslēgts un
pēkšņi mainās temperatūra, nogaidiet vismaz vienu stundu, pirms
pārtraucat strāvas padevi. Ja darbināt ierīci uzreiz, informācijas
nolasīšanas procesā var rasties kļūme.

■

Nenovietojiet diskdzini vietā, kas pakļauta mitrumam, lielām
temperatūras svārstībām, mehāniskai vibrācijai vai tiešiem
saules stariem.

■

Paneli un vadības ierīces tīriet ar mīkstu sausu drāniņu vai ar
mīkstu drāniņu, kas nedaudz samitrināta vieglā tīrīšanas šķīdumā.
Nekad nesmidziniet tīrīšanas šķidrumu tieši uz ierīces.

■

Nelietojiet jebkādu veidu šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai
benzolu, jo tie var bojāt datora virsmu.

T/r/šana

E-2

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Datora izmantošanas nord#jumi, ikdienas apkope un t sagatavošana transport šanai

Droš/ba
Ja diskdzinī iekrīt kāds objekts vai ielīst šķidrums, nekavējoties
atvienojiet datoru un veiciet pārbaudi, izsaucot pilnvarotu HP
pakalpojumu sniedzēju.

Sagatavošana transport(šanai
Sagatavojot datoru transportēšanai, ievērojiet šādus norādījumus:
1. Izveidojiet cietā diska failu dublējumkopijas PD diskos, lenšu
kasetnēs, kompaktdiskos vai disketēs. Glabājot vai pārsūtot
dublējumkopiju datu nesējus, tos nedrīkst pakļaut elektriskiem
vai magnētiskiem impulsiem.

✎ Pārtraucot strāvas padevi sistēmai, cietais disks tiek automātiski bloķēts.
2. Izņemiet visas programmu disketes no diskešu diskdziņa
un noglabājiet.
3. Lai transportēšanas laikā aizsargātu diskešu diskdzini, ievietojiet
tajā tukšu disketi. Nelietojiet disketi, kurā ir saglabāti dati vai
kurā vēlaties tos saglabāt.
4. Izslēdziet datoru un ārējās ierīces.
5. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas un pēc tam no datora.
6. Atvienojiet sistēmas komponentus un ārējās ierīces no strāvas
avota un pēc tam no datora.
datora transportēšanas pārliecinieties, vai visas plates ir pareizi
✎ Pirms
ievietotas un nostiprinātas plašu slotos.
7. Iesaiņojiet sistēmas komponentus un ārējās ierīces to sākotnējās
iepakojuma kastēs vai līdzīgā iepakojumā, kur tās būtu atbilstoši
nostiprinātas.
par apkārtējās vides parametriem skatiet šīs rokasgrāmatas
✎ Informāciju
sadaļā Pielikums A “Tehniskie dati”.

Aparatras rokasgrmata

www.hp.com

E-3

Alfab(tiskais rd/tjs

aizmugurējā paneļa komponenti 1–3
atmiņa
asimetriskais režīms 2–6
ietilpība 2–5, 2–6, 2–9
ligzdu aizpildīšana 2–6
ligzdu identificēšana 2–7
mijrežīms 2–6
moduļu identificēšana 2–9
tehniskie dati 2–5
uzstādīšana 2–5
vienkanāla režīms 2–6
audioierīces savienotāji 1–2, 1–3
austiņu kontaktligzda 1–2
austiņu lineārās izejas savienotājs 1–3

dators
brīdinājumi un ieteikumi 2–1
izmantošanas norādījumi E–1
tehniskie dati A–1
DIMM
Sk. atmiņa
diskdzinis
atrašanās vietas 2–14
ietvars 2–14, 2–25, 2–27
uzstādīšanas norādījumi 2–13
diskešu diskdzinis
aktivitātes indikators 1–2
izstumšanas poga 1–2
noņemšana 2–15
drošības slēdzenes C–1

B

E

A

baterijas nomaiņa B–1

elektrostatiskā izlāde, bojājumu novēršana D–1

C

G

cietais disks
aktivitātes indikators 1–2
atjaunošana 2–25
noņemšana 2–24
nomaiņa 2–22
SATA savienotāji 2–13
uzstādīšana 3,5 collu nišā 2–25

D
datora vāks
noņemšana 2–3
uzlikšana 2–4

Aparatras rokasgrmata

galddatora izmēri A–1

I
ietvars
detaļu numuri 2–14, 2–25, 2–28
noņemšana 2–27
uzstādīšana 2–28

K
kabeļa slēdzene, uzstādīšana C–1
komponenti
aizmugurējais panelis 1–3
priekšējais panelis 1–2
www.hp.com

Alfabetiskais raditajs-1

Alfab tiskais rd#tjs

L
lietojumprogrammas taustiņš 1–4

M
mikrofona savienotājs 1–2
monitors, savienošana 1–3

N
noņemšana
cietais disks 2–24
datora vāks 2–3
diskešu diskdzinis 2–15
ietvars 2–27
optiskais diskdzinis 2–15
paplašināšanas slota vāks 2–11
norādījumi
baterijas nomaiņa B–1
datora apkope 2–1
datora izmantošana E–1
diskdziņa uzstādīšana 2–13
optiskais diskdzinis E–2
sagatavošana transportēšanai E–3
norādījumi par ventilāciju E–1

O
optiskais diskdzinis
aktivitātes indikators 1–2
atrašanās vieta 1–2
izstumšanas poga 1–2
kabeļu pievienošana 2–21
noņemšana 2–15
norādījumi E–2
piesardzības pasākumi E–2
tīrīšana E–2
uzstādīšana 2–18
vadskrūves 2–18

P
paplašināšanas plate
PCI 2–10
PCI Express 2–10
Alfabetiskais raditajs-2

slotu atrašanās vietas 2–10
uzstādīšana 2–10
paplašināšanas slota vāks, noņemšana 2–11
Paralēlās ATA ierīces 2–13
paralēlais savienotājs 1–3
PCI karte
Sk. paplašināšanas plate
pele
īpašās funkcijas 1–6
savienotājs 1–3
piekaramā slēdzene, uzstādīšana C–3
priekšējā paneļa komponenti 1–2

R
RJ-45 savienotājs 1–3

S
sērijas numura atrašanās vieta 1–6
sagatavošana transportēšanai E–3
SATA
cietā diska uzstādīšana 2–22, 2–25
kontrolleri 2–13
seriālais savienotājs 1–3
slēdzenes
kabeļa slēdzene C–1
piekaramā slēdzene C–3
statusa indikatori 1–4
strāva
indikators 1–2
kabeļa savienotājs 1–3
poga 1–2
strāvas padeve 2–23, A–2

T
tastatūra
komponenti 1–4
savienotājs 1–3
taustiņš ar Windows logotipu
atrašanās vietas 1–4
funkcijas 1–5

www.hp.com

Aparatras rokasgrmata

Alfab tiskais rd#tjs

tehniskie dati
atmiņa 2–5
dators A–1

U
USB porti
aizmugurējais panelis 1–3
priekšējais panelis 1–2
uzstādīšana
atmiņa 2–5
baterija B–1

Aparatras rokasgrmata

cietais disks 2–26
cietais disks 3,5 collu nišā 2–25
kabeļa slēdzene C–1
optiskais diskdzinis 2–18
paplašināšanas plate 2–10
piekaramā slēdzene C–3
vadskrūves 2–18
uzstādīšanas norādījumi 2–13

V
vadskrūves 2–13, 2–18, 2–26

www.hp.com

Alfab tiskais rd#tjs-3



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.5
Linearized           : Yes
Page Count           : 55
Page Mode            : UseOutlines
Has XFA             : No
XMP Toolkit           : XMP toolkit 2.9.1-13, framework 1.6
About              : uuid:574d6098-3374-4001-9789-9a08d24a72bb
Keywords            : 376293-E11
Producer            : Acrobat Distiller 4.05 for Windows
Modify Date           : 2005:03:06 22:11:48-06:00
Create Date           : 2004:10:18 10:41:29Z
Creator Tool          : FrameMaker 6.0
Metadata Date          : 2005:03:06 22:11:48-06:00
Document ID           : uuid:c5d141e6-26e4-4834-b3df-a86205e8e9b3
Format             : application/pdf
Title              : Aparatūras rokasgrāmata
Creator             : Hewlett-Packard Development Company
Description           : HP Compaq biznesa dators Modelis dc5100 Small Form Factor
Author             : Hewlett-Packard Development Company
Subject             : HP Compaq biznesa dators Modelis dc5100 Small Form Factor
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu