JBL Geoboard For The TI 73 View: 8992finapps Fin

User Manual: JBL View: Finance Guidebook for TI-89 / TI-92 Plus

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 35

2/7/02 © 2000–2002 Texas Instruments
TI-89/TI-92 Plus/Voyage™ 200
-laskimiin Rahoitussovellus
Näin pääset alkuun
Aloita tästä
Kuinka …
Muokata arvoja TVM Solver:ssa
Laskea TVM TVM Solver:n ulkopuolella
Suorittaa kassavirtalaskelmat
Esimerkkejä
Auton rahoitus
Koron laskeminen kiinteälle maksulle
Velan maksaminen
Lisätietoa
Rahoitustoiminnot Virheilmoitukset
Asiakastuki
TITI
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 2
Tärkeää
Texas Instruments ei anna mitää takuuta, ei suoraa eikä
epäsuoraa, mukaan luettuna, mutta ei niihin rajoitettuna,
kaikenlainen kaupattavuus tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuus,
koskien kaikkia ohjelmia tai painettua aineistoa, ja jättää tällaisen
aineiston käytettäväksi yksinomaan periaatteella “siinä muodossa
kuin on”.
Missään tapauksessa ei Texas Instruments ole vastuussa
kenellekään erityisistä, epäsuorista, satunnaisista, tai välillisistä
vahingoista näiden materiaalien hankkimisen tai käytön
yhteydessä tai niistä johtuen, ja Texas Instruments Inc.:ille jäävä
ainoa ja yksinomainen vastuu, toiminnan muodosta riippumatta,
mitään tämän esineen tai materiaalin käypää ostohintaa. Texas
Instruments ei myöskään ota vastuuta mistään eikä
minkäänlaisesta vaateesta, joka koskee näiden materiaalien
käyttöä toisen osapuolen toimesta.
Piirtotuotesovellukset (APP:t) ovat luvanvaraisia. Katso tämän
tuotteen lisenssisopimuksen ehdot.
Microsoft, Windows, Windows NT, Apple, Macintosh, Mac, Mac OS ovat omistajiensa
tavaramerkkejä.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 3
Rahan aika-arvo -laskuri, TVM Solver
Rahan aika-arvo -funktioilla (TVM) voit analysoida eri
rahoitusmuotoja, kuten annuiteetteja, lainoja, asuntolainoja,
vuokria ja talletuksia.
TVM Solver -näyttö avautuu automaattisesti, kun ajat
Rahoitussovelluksen. Tällä näytöllä voidaan tarkastella
rahoituksen ajallisia muuttujia eli TVM-muuttujia: Ú,æ,PV,PMT,
FV.Jos syötät laskuriin neljän muuttujan arvot, TVM Solver
ratkaisee viidennen muuttujan arvon.
Jos haluat käyttää muita kuin TVM-editorin muuttujia, näppäile
2 °.Löydät ne Finance-kansiosta. (Poistu TVM
Solverista ja näppäile sitten 2°saadaksesi
TVM-muuttujat näkyviin.) Muutoin TVM-Solverissa korostettuna
oleva muuttuja ei näy VAR-LINK-muuttujajoukossa.
Siirrä kohdistinta muuttujien välillä C-ja D-näppäimillä. Kun
olet syöttänyt uuden arvon, tallenna se painamalla D-tai
¸-näppäintä. Kun haluat ratkaista tuntemattoman muuttujan,
näppäile Compute tai ¥ ¸.
Huom! Tämä sovellus käyttää VAR-LINK in Finance-kansiota (jonne TVM-
muuttujat on tallennettu), ja aiemmin tallennetut tiedot korvautuvat
uusilla ilman ennakkovaroitusta. Älä siis tallenna henkilökohtaista
dataa tähän kansioon.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 4
TVM-
muuttujat
Oletus
Määritelmä
Arvotyyppi
N 0 Maksujaksojen lukumäärä reaaliluku
I 0 Vuosikorko (muunnettuna
jaksottaiseksi koroksi
muuttujien PpY ja CpY arvojen
pohjalta)
reaaliluku
PV 0
Nykyarvo reaaliluku
PMT 0
Lyhennys reaaliluku
FV 0
Odotusarvo reaaliluku
PpY 1
Lyhennyksiä vuodessa kokonaisluku > 0
CpY 1
Vuosittaiset
koronkertymisjaksot kokonaisluku > 0
END
BEGIN END Annuiteetin maksutapa (eli
maksetaanko lyhennys kunkin
jakson alussa vai lopussa)
ei käytössä
Kun tallennat arvon muuttujaan PpY vain TVM Solverissa, CpY:n
arvo muuttuu automaattisesti samaksi. Jos haluat tallentaa
CpY-muuttujaan eri arvon, tallenna se CpY-muuttujaan vasta
sen jälkeen, kun olet tallentanut arvon PpY-muuttujaan. Jos
tallennat arvon PpY-muuttujaan TVM solverin ulkopuolella,CpY:n
arvo ei muutu.
Huom! Syötä kassavirtatulot positiivisina lukuina ja kassavirtamenot
negatiivisina lukuina.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 5
Kun haluat ratkaista tuntemattoman TVM-muuttujan, toimi
seuraavasti:
1. Avaa O.
2. Korosta Finance kohdistimella ja paina
¸.
3. Syötä muuttujien N,I%,PV ja FV
tunnetut arvot. Tallenna kukin uusi arvo
D-tai ¸-näppäimellä.
4. Kun syötät PpY:n arvon, niin CpY saa
automaattisesti saman arvon; jos
PpY ƒCpY,syötä CpY-muuttujalle eri
arvo.
5. Määritä maksutapa valitsemalla
END tai BEGIN.Korosta valinta
kohdistimella ja paina ¸.
TVM
-
oletusarvot.
(ƒ8:Clear Editor)
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 6
6. Osoita kohdistimella ratkaistavaa
TVM-muuttujaa (esim. PMT).
7. Paina Compute.Muuttujan arvo
lasketaan, tulos esitetään näytöllä
ja tallennetaan asianmukaiseen
TVM-muuttujaan. Vasemman
sarakkeen indikaattorilaskin osoittaa
ratkaisumuuttujan.
Arvojen muokkaaminen TVM Solverissa
Voit käyttää seuraavia laskimen muokkausnäppäimiä TVM
Solverissa. Lisätietoja TI-89-, TI-92 Plus-, tai Voyage™ 200 PLT-
käyttöohjeessa (education.ti.com/guides).
Kohdistimet C,D,Aja B
Poistotoiminnot: 0,¥ 0,ƒ7:Delete
Lisäys 2/
Nollaustoiminnot M,ƒ8:Clear Editor
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 7
F1-työkalupalkki
ƒ-työkalupalkin toiminnot ovat aivan vastaavat kuin -laskinten
perusnäyttöjen ƒ-työkalupalkin toiminnot. Cut, Copy ja Paste
toimivat TVM Solverissa. Kaikki tiedot siirtyvät laskimen
leikepöydälle, ja niitä voidaan käyttää niin sovelluksessa kuin
muuallakin. Paste lisää leikepöydän sisällön kohdistimen
osoittamaan kohtaan (sekä sovelluksessa että muualla).
Huom! 4: Cut ei ole sama toiminto kuin 7: Delete.Kun poistat tietoja
delete-toiminnolla, ne eivät tallennu leikepöydälle eikä niitä voi
palauttaa.
Jos haluat nollata kaikki TVM-muuttujat ja palauttaa kaikkien
toimintojen oletusasetukset, valitse 8:Clear Editor.
Kun haluat tarkistaa sovellusohjelmiston versionumeron, valitse
A: About.Sulje näyttö N-tai ¸-näppäimellä.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 8
Rahoituslaskelmat TVM Solverin ulkopuolella
Kaikki TVM- ja rahoitusfunktiot löytyvät ½:n listasta, ja niitä
voi käyttää TVM Solverin ulkopuolella. Kuhunkin TVM-funktioon
voi syöttää nollasta kuuteen argumenttia.
TVM Solverin ulkopuolisten funktiolaskujen tulokset EIVÄT
tallennu muistiin. Jos haluat tallentaa arvon TVM-muuttujaan,
käytä seuraavaa syntaksia:
value §TVM_variable ¸
Pääset käsiksi muuttujaan TVM_variable VAR-LINK-valikon Finance-
kansion kautta. TIFinance edeltää funktionimeä ja finance\ edeltää
muuttujanimeä, kun liittäminen tapahtuu TVM Solverin
ulkopuolella.
Huom! Tämä sovellus käyttää VAR-LINKin Finance-kansiota (jonne
TVM-muuttujat on tallennettu), ja aiemmin tallennetut tiedot
korvautuvat uusilla ilman ennakkovaroitusta. Älä siis tallenna
henkilökohtaista dataa tähän kansioon.
Jos syötät alle kuusi argumenttia, laskin antaa kullekin
määrittämättömälle argumentille TVM-muuttujan nykyisen arvon.
Jos syötät argumentin, joka sisältää TVM-funktion, laita kyseinen
argumentti tai argumentit sulkeisiin ja erota ne pilkuilla (b).
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 9
tvm_N
tvm_N-funktio laskee maksujaksojen lukumäärän.
tvm_N(I,PV,PMT,FV,PPY,CPY)
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 10
tvm_I
tvm_I-funktio laskee vuosikoron.
tvm_I(N,PV,PMT,FV,PPY,CPY)
I% on nyt
uusi korko.
Funktiolaskujen
tulokset eivät tallennu
muistiin.
Tallenna
i
:n uusi arvo
muistiin §-näppäimellä.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 11
tvm_PV
tvm_PV-funktio laskee nykyarvon.
tvm_PV(N,I,PMT,FV,PPY,CPY)
tvm_Pmt
tvm_Pmt-funktio laskee kunkin lyhennysmaksun suuruuden.
tvm_Pmt(N,I,PV,FV,PPY,CPY)
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 12
tvm_FV
tvm_FV-funktio laskee rahan odotusarvon.
tvm_FV(N,I,PV,PMT,PPY,CPY)
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 13
Rahoitusfunktiot
Luettelo (Catalog)
Tämä sovellus lisää kaikki rahoitusfunktiot luetteloon, jotta niitä voi
käyttää myös muualla kuin TVM Solverissa. Pääset funktioihin
käsiksi, kun painat ensin ½(TI-89), sitten (Flash Apps).
Voit nyt selata rahoitusfunktioiden luetteloa C-ja D-näppäimillä.
Kun painat ¸-näppäintä indikaattorin osoittaessa funktionimeä,
nimi liitetään edelliselle näytölle muotoon TIFinance.name.
Kun haluat ratkaista rahoitusfunktion, lisää tarvittavat argumentit
(katso argumenttien määrittelytaulukkoa), erota ne b-merkillä ja
päätä merkkiin d.
Sovelluksen siirtäminen toiseen laskimeen Var-Linkin
avulla
Jos siirrät rahoitussovelluksen toiseen laskimeen, toiseen
laskimeen siirtyy sovellus kaikkine rahoitusfunktioineen sekä
TVM-muuttujat oletusasetuksin (ei siis niihin tallennetuilla arvoilla).
Jos haluat lähettää tallennettuja muuttuja-arvoja, lähetä sovellus
ensin ja lähetä sitten muuttujat näppäilemällä 2 °.
Huom! Kun olet näppäillyt 2 °,rahoitusmuuttujat luetellaan
Finance-kansiossa. Jos haluat päästä käsiksi funktionimiin, paina
-näppäintä TI-92 Plussassa / Voyage™ 200 PLT tai 2-
näppäimiä TI-89-laskimessa.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 14
Kassavirtalaskelmat
Kassavirtafunktioilla npv ja irr voi analysoida rahan arvoa
samanpituisten ajanjaksojen välillä. Voit syöttää erikokoisia
kassavirtoja, jotka voivat olla tuloja tai menoja. Seuraavassa
taulukossa esitellään funktioiden npv( ja irr( syntaksit ja
argumentit.
Luettelomuuttujat/argumentit Määritelmä
npv(InterestRate,CFO,CFList[CFFreq]) nykyinen nettoarvo; nykyisten
kassatulojen ja -menojen
nykyarvojen summa. Jos npv-
funktion tulos on positiivinen,
niin sijoitus on tuottava.
irr(CFO,CFList[,CFFreq]) sisäinen korkokanta;
korkotaso, jolla kassavirtojen
nykyinen nettoarvo on nolla.
interest rate on taso, jolla yhden jakson kassavirrat
diskontataan (lasketaan rahan arvo).
CF0 on kassavirran lähtötaso; sen pitää olla reaaliluku.
CFList on kassavirtasummien joukko kassavirran lähtötason
(CF0)jälkeen.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 15
CFFreq on joukko, jonka kukin elementti määrittää
ilmenemisfrekvenssin ryhmitellylle (peräkkäiselle)
kassavirtasummalle, joka vastaa CFList:n elementtiä.
Oletusarvo on 1; jos syötät arvoja, niiden pitää olla positiivisia
kokonaislukuja < 10,000.
Esimerkiksi seuraavassa kassavirtafunktiossa:
CF0 = 5000
CFList ={6000,L8000,2000,L3000}
CFFreq ={2,2,2,1}
5000 6000
6000 2000
M8,000
2000
M8,000 M3,000
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 16
Lyhennyslaskelmat
Lyhennysfunktioilla (bal,GPrn,GPrn)voit laskea
lyhennyssuunnitelman mukaisen lainasaldon, lainapääoman ja
korkopääoman.
Luettelomuuttujat/argumentit Määritelmä (lyhennysaikataulu)
bal(npmt[,roundvalue])Lainasaldo; perustuu muuttujien I,
PV,PMT,PpY ja CpY tallennettuihin
arvoihin.
Σ
ΣΣΣInt(PMT1,PMT2[,roundvalue])Korkosumma määrättynä
ajanjaksona. Perustuu muuttujien I,
PV,PMT,PpY ja CpY tallennettuihin
arvoihin.
Σ
ΣΣΣPrn(PMT1,PMT2[,roundvalue])Pääomasumma määrättynä
ajanjaksona; perustuu muuttujien I,
PV,PMT,PpY ja CpY tallennettuihin
arvoihin.
npmt on sen maksuerän (lyhennyksen) numero, jonka
kohdalla haluat laskea lainan saldon. Sen pitää olla
positiivinen kokonaisluku < 10,000.
roundvalue määrittää, millä tarkkuudella laskin laskee saldon.
Jos et määritä roundvalue-arvoa, laskin käyttää Float 2
-desimaaliasetusta.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 17
PMT1 on ensimmäinen maksuerä. PMT2 on alueen viimeinen
maksuerä. Arvojen PMT1 ja PMT2 pitää olla positiivisia
kokonaislukuja < 10,000.
G:paina TI-89:n ¥-ja c-näppäimiä samanaikaisesti ja
näppäile sitten ¤S;TI-92 Plus salla saat sigman, kun
näppäilet 2G0tai 2G¤S.
Huom! Muuttujille I,PV ja PMT pitää syöttää arvot, ennen kuin pääoma
voidaan laskea.
Korkolaskelmat
Koron muunnosfunktioilla voit muuntaa efektiivisen vuosikoron
nimelliskoroksi 4Nom,tai nimelliskoron efektiiviseksi vuosikoroksi
4Eff.
Luettelomuuttujat/argumentit Määritelmä
nom(effective_rate,compounding_periods)Laskee nimelliskoron.
eff(nominal_rate,compounding_periods)Laskee efektiivisen koron.
effective rate:n pitää olla reaaliluku.
nominal rate:n pitää olla reaaliluku.
compounding periods:n pitää olla reaaliluku > 0.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 18
Päivämäärien välinen aika
Päivämääräfunktiolla dbd( voit laskea, montako päivää kahden
päivämäärän välillä on.
Luettelomuuttujat/argumentit Määritelmä
dbd(date1,date2)Kahden päiväyksen välisten päivien
määrä.
date1 ja date2 voivat olla numeroita tai numerojoukkoja, jotka
kuuluvat tavallisen kalenterin päivämäärien joukkoon. Jos
sekä date1 että date2 ovat joukkoja, niiden pitää olla
samanpituisia.
Argumenttien date1 ja date2 vuosilukujen pitää olla vuosien
1950 ja 2049 välillä.
Voit syöttää argumentit date1 ja date2 kahdella tavalla. Eri
päiväysmuodot erottuvat desimaalipisteen paikan perusteella.
KK.PPVV (Yhdysvallat)
PPKK.VV (Eurooppa)
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 19
Maksutavan määrittäminen
Funktiot Pmt_End ja Pmt_Bgn määrittävät maksusuorituksen joko
tavalliseksi annuiteetiksi tai erääntyväksi annuiteetiksi. Kun
suoritat kumman tahansa komennon, TVM Solver päivittyy.
Kumpaankaan funktioon ei tarvita argumentteja.
Pmt_End ( )
Pmt_End (loppumaksu) määrittää tavallisen annuiteetin, jolloin
maksu tapahtuu kunkin maksujakson lopussa. Useimmat lainat
ovat tämäntyyppisiä. Pmt_End on oletusasetus.
Aseta PMT tavalliseksi annuiteetiksi niin, että valitset TVM Solverin
PMT:END BEGIN -rivillä END.
Pmt_Bgn ( )
Pmt_Bgn (maksu alussa) määrittää erääntyvän annuiteetin, jolloin
maksu tapahtuu kunkin maksujakson alussa. Useimmat
vuokrasopimukset ovat tämäntyyppisiä.
Aseta PMT erääntyväksi annuiteetiksi niin, että valitset TVM Solverin
PMT:END BEGIN -rivillä BEGIN.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 20
pmt_at
p,p,pm pm ppmpmt_at on muuttuja, joka määrittää maksun
erääntyväksi sen mukaan, mikä arvo muuttujaan on tallennettu.
Jos pmt_at=1,silloin annuiteetin erääntyminen =Begin. Jos
pmt_at=0,silloin annuiteetin erääntyminen=End.Muuttuja sijaitsee
2 ° Finance-kansiossa.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 21
Rahoitusesimerkkejä
Esimerkki 1 — Autorahoitus
Olet löytänyt auton, jonka haluaisit ostaa. Auto maksaa 9 000 euroa.
Pystyt maksamaan 250 euroa kuussa neljän vuoden ajan. Mikä on
sellainen vuosikorko (APR), jolla pystyt auton ostamaan?
1. Paina 3.Näppäile DDB3
korostaaksesi FIX 2:n.
Palaa edelliselle näytölle näppäilemällä
¸ ¸.
2. Paina O.
3. Korosta
Finance kohdistimella ja avaa
sovellus ¸-näppäimellä. TVM
Solver avautuu.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 22
4. Syötä arvot, jotka tiedät: N=48;
PV=9000; PMT=M250 (Miinusmerkki
osoittaa kassamenon.); FV=0; PpY=12
(laskee vuosikoron); CpY=12; PMT=END.
5. Osoita kohdistimella I%-kehotetta. Paina
Compute,niin I% lasketaan.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 23
Esimerkki 2 — Koron laskeminen kiinteälle
lyhennyssummalle
Millä kuukausittain kertyvällä vuosikorolla 1 250 euron summa
nousee 2 000 euroon 7 vuodessa?
Huom! Kun lasketaan korkoa korolle, mitään maksuja ei ole, joten
muuttujan PMT arvon pitää olla 0 ja PpY:n pitää olla 1.
1. Paina 3.Korosta FIX 2
näppäilemällä DDB3.
Palaa edelliselle näytölle näppäilemällä
¸ ¸.
2. Paina O.
3. Korosta
Finance kohdistimella ja avaa
sovellus ¸-näppäimellä. TVM
Solver avautuu.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 24
4. Syötä tunnetut arvot: N=7; PV=M1250
(Miinusmerkki osoittaa, että kyseessä
on kassameno tai investointi.); PMT=0;
FV=2000 (odotusarvo on kassatuloa tai
tuottoa); PpY=1; CpY=12; PMT=END.
5. Aseta kohdistin I%-kehotteen päälle.
6. Kun painat -näppäintä, niin
vuosikorko eli I% ratkaistaan.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 25
Esimerkki 3 — Lainan lyhentäminen
Haluat ostaa kodin 30 vuoden laina-ajalla ja 8% vuosikorolla
(APR). Kuukausilyhennykset ovat 800 euroa. Laske lainasumman
määrä kunkin lyhennyksen jälkeen ja esitä tulokset kuvaajana.
1. Paina 3.Korosta FIX 2
näppäilemällä DDB3.
Palaa edelliselle näytölle näppäilemällä
¸ ¸.
2. Paina O.
3. Korosta
Finance kohdistimella ja avaa
sovellus ¸-näppäimellä.
TVM Solver avautuu.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 26
4. Paina 3.Korosta PARAMETRIC-
grafiikkatila näppäilemällä B D.
5. Palaa TVM Solveriin, näppäile
¸ ¸.
6. Syötä tunnetut arvot: N=360; I%=8;
PMT=M800; FV=0; PpY=12; CpY=12;
PMT=END.
7. Aseta kohdistin
PV-kehotteen päälle.
8. Paina ,niin PV ratkaistaan.
9. Kun näppäilet ¥ #,niin parametrinen
Y= editori avautuu. Kytke kaikki
tilastokuvaukset pois.
10. Määritä XT1 = T,näppäile Ü ¸.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 27
11. Näppäile ½ … ja korosta bal(.
Näppäile ¸ Ü d ¸
määrittääksesi YT1=bal(T).
12. Näppäile ¥ $,niin saat esiin
näytön arvot. Syötä alla näkyvät arvot:
Tmin=0 Xmin=0 Ymin=0
Tmax=360 Xmax=360 Ymax=125000
Tstep=12 Xscl=50 Yscl=10000
13. Kuvaaja piirtyy, kun näppäilet ¥ %.
14. Aktivoi jäljityskohdistin, paina Trace.
Tutki lainasummakuvaajaa B-ja A-
näppäinten avulla. Paina jotakin numeroa
ja paina sitten ¸-näppäintä, niin näet
saldon määrättynä ajankohtana T.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 28
Virheilmoitukset
Ilmoitus Kuvaus
No Sign Change Yritit laskea I:n, kun sekä FV:n, (NPMT):n
että PV:n arvot ovat 0, tai FV,(NPMT) ja
PV ovat kaikki 0.
Yritit laskea irr(:n, vaikka mikään CFList:n tai
CFO:n elementeistä ei ole > 0, tai mikään
CFList:n tai CFO:n elementeistä ei ole < 0.
One or more TVM Solver
variables are invalid. Press
Enter to overwrite or Escape to
return to the Home screen.
Sovellus havaitsi epäkelvon
ratkaisijamuuttujan.
Paina ¸,niin voit kirjoittaa päälle.
Paina N.Tarkista muuttujat perusnäytöllä
tai VAR-LINK-valikon avulla. Poista
tarvittaessa muuttujia arkistosta tai avaa
niiden lukitus. Jos muuttujaan tallennettu arvo
ei ole numero, poista se tai tallenna se toisella
nimellä. Poista rahoitusmuuttuja.
Poista koko kansio.
TVM Solver variable is locked
or archived. Can not overwrite
variable. Exiting application.
Siirry VAR-LINK-valikkoon ja avaa muuttujien
lukitus tai poista ne arkistosta. Jos mikään
muuttujista ei ole lukittu tai arkistoitu, poista
muuttuja.
Jos N on määritetty datamuuttujaksi tai
matriisiksi, nimeä se uudelleen ja poista
rahoitusmuuttuja.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 29
Ilmoitus Kuvaus
One or more TVM Solver
variables are invalid. Operation
cancelled.
Epäkelpo rahoitusmuuttuja on havaittu
sovelluksen ulkopuolella. Tämä koskee TVM-
funktioita ja lyhennysfunktioita, jotka käyttävät
tallennettuja TVM-ratkaisijamuuttujia.
Mene VAR-LINK-valikkoon ja avaa muuttujien
lukitus tai poista ne arkistosta. Jos lukittuja tai
arkistoituja muuttujia ei ole, poista muuttuja.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 30
Finance App -sovelluksen asennus
Yksityiskohtaiset Flash-sovelluksen asennusohjeet löytyvät
internetsivulta education.ti.com/guides.
Asennukseen tarvitaan:
TI-89 / TI-92 Plus / Voyage™ 200 PLT , jossa on uusin
käyttöjärjestelmä: Advanced Mathematics Software Operating
System. Lataa itsellesi ilmainen kopio osoitteesta
education.ti.com/softwareupdates.
Tietokone, jossa on joko MicrosoftëWindowsëtai Appleë
Macintoshë-käyttöjärjestelmä.
TI-GRAPH LINK-liitäntäkaapeli tietokoneen ja laskimen välille.
Kaapeleita voi ostaa TI Online Store -verkkokaupasta
osoitteessa education.ti.com/buy.
Joko TI Connect™ -ohjelmisto tai TI-GRAPH LINK -
liitäntäohjelmisto TI-89 / TI-92 Plus -laskimelle. Lataa itsellesi
ilmainen kopio osoitteesta education.ti.com/softwareupdates.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 31
Sovelluksen käynnistys ja lopetus
Tämän käsikirjan ohjeet koskevat vain tätä Flash-sovellusta. Jos
tarvitset TI-89 / TI-92 Plus / Voyage™ 200 PLT-laskimen
käyttöohjeita, täydellinen käyttöopas löytyy osoitteesta
education.ti.com/guides.
1. Paina Oja valitse Finance.
2. Valitse laskentataulukon tyyppi valikosta.
Current (Nykyinen) palaa taulukkoon, joka on ollut viimeksi
käytössä poistuessasi Finance App -sovelluksesta.
Open (Avaa)-valinnalla voit valita jonkun olemassaolevan
taulukon.
New (Uusi) luo uuden taulukon. Valitse kansio,
johon taulukko tallennetaan. Voit hyväksyä taulukon
oletusnimen tai kirjoittaa uuden nimen sen päälle.
Nimessä voi olla enintään kahdeksan merkkiä.
Poistuminen Finance App-sovelluksesta
Paina 2 K missä tahansa näytössä.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 32
Sovelluksen poistaminen
Sovelluksen poistaminen poistaa sen laskimesta lisäten näin tilaa
muille sovelluksille. Ennen kuin poistat sovelluksen,
harkitse kannattaako se tallentaa tietokoneen muistiin
myöhempää uudelleenasennusta varten.
1. Lopeta sovelluksen käyttö.
2. Paina 2 °,jolloin näkyviin tulee
VAR-LINK [ALL] -näyttö.
3. Paina 2 ‰ (TI-89) tai saadaksesi näkyviin luettelon
asennetuista sovelluksista.
4. Valitse sovellus, jonka haluat poistaa.
5. Paina ƒ1:Delete (1:Poista).Näyttöön tulee
VAR-LINK -poistonvahvistusvalintaikkuna.
6. Paina ¸,kun haluat poistaa sovelluksen.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 33
Texas Instruments (TI) Asiakastuki ja huolto
Yleistietoja
Sähköposti: ti-cares@ti.com
Puhelin: 1-800-TI-CARES (1-800-842-2737)
Vain USA, Kanada, Meksiko, Puerto Rico ja
Neitsytsaaret
Kotisivu: education.ti.com
Tekninen tuki
Puhelin: 1-972-917-8324
Tuotteisiin liittyvä huolto (laitteistot)
USAn, Kanadan, Meksikon, Puerto Ricon ja Neitsytsaarten
asiakkaat: Ota aina yhteys TI:n asiakastukipalveluun ennen
kuin palautat tuotteen huoltoa varten.
Muut asiakkaat: Lue ohjeet tuotteen (laitteisto) mukana
toimitetusta vihkosesta tai ota yhteyttä paikalliseen
TI-jälleenmyyjääsi.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 34
Texas Instruments — Lisenssisopimus
ASENTAESSASI OHEISEN OHJELMISTOTUOTTEEN SITOUDUT SEURAAVIIN EHTOIHIN.
1. LISENSSI: Texas Instruments Incorporated (“TI”) myöntää lisenssinsaajalle luvan käyttää ja
kopioida oheisen levykkeen/CD/web-sivulta sisältämää tietokoneohjelmaa/ohjelmia
(“Lisenssiaineisto”). Lisenssinsaaja sekä mahdolliset seuraavat käyttäjät saavat käyttää
Lisenssiaineistoa ainoastaan Texas Instrumentsin laskimissa.
2. EHDOT: Lisenssiaineiston käänteisasentaminen tai konekielelle kääntäminen on kielletty.
Ohjelmasta tehtyjen kopioiden myynti, vuokraus tai leasing-vuokraus on kielletty.
3. TEKIJÄNOIKEUS: Lisenssiaineisto sekä kaikki sen mukana toimitettavat asiakirjat ovat
tekijänoikeudella suojattuja. Jos teet kopioita, älä poista niistä tekijänoikeusmerkintää,
tavaramerkkiä tai suojausmerkintöjä.
4. TAKUU: TI ei takaa Lisenssiaineiston tai asiakirjojen virheettömyyttä tai että ne täyttäisivät tietyt
erityisvaatimukset. Lisenssiaineisto luovutetaan lisenssinsaajalle sekä mahdollisille seuraaville
käyttäjille “SELLAISENA KUIN SE ON”.
5. RAJOITUKSET: TI ei myönnä minkäänlaista suorasti tai epäsuorasti ilmaistua takuuta tai
sitoumusta, mukaanlukien rajoituksetta oletetut vastuut Lisenssiaineiston soveltuvuudesta
kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen.
TI TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA
MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA,
LIIKEVOITON MENETTÄMISESTÄ, KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN TAI TIETOJEN
MENETTÄMISESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ
MÄÄRITELLÄÄNKÖ TÄLLAISET OLETETUT VAHINGOT OIKEUDENLOUKKAUKSEKSI,
SOPIMUSASIAKSI, TAI VAHINGONKORVAUKSEKSI.
JOISSAKIN VALTIOISSA TAI JOILLAKIN OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA EI HYVÄKSY
SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI
RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ ESITETTY RAJOITUS EI KOSKE KAIKKIA.
JOS HYVÄKSYT TÄMÄN LISENSSIN EHDOT, NAPSAUTA “I ACCEPT”-PAINIKETTA; JOS ET
HYVÄKSY TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA, NAPSAUTA “DECLINE”-PAINIKETTA POISTUAKSESI
ASENNUSOHJELMASTA.
TI-89- ja / TI-92 Plus / ja Voyage™ 200 PLT –laskimiin Rahoitussovellus Sivu 35
Sivun viite
Tämä PDF-asiakirja sisältää elektronisia kirjanmerkkejä, jotka on
suunniteltu helppoa kuvaruudulla navigointia varten. Jos päätät tulostaa
tämän asiakirjan, ole hyvä ja käytä alla olevia sivunumeroja haluamiesi
aiheiden löytämiseen.
Tärkeää .................................................................................................. 2
Rahan aika-arvo -laskuri, TVM Solver..................................................... 3
Rahoitusfunktiot.................................................................................... 13
Rahoitusesimerkkejä ............................................................................ 21
Virheilmoitukset .................................................................................... 28
Finance App -sovelluksen asennus....................................................... 30
Sovelluksen käynnistys ja lopetus......................................................... 31
Sovelluksen poistaminen ...................................................................... 32
Texas Instruments (TI) Asiakastuki ja huolto ........................................ 33
Texas Instruments — Lisenssisopimus................................................. 34

Navigation menu