Lenovo 720S 13Ikb 720Stouch Swsg Cs 201707 User Manual (Czech) Safety, Warranty, And Setup Guide (Type 81BV) Laptop (ideapad)

(Czech) Safety, Warranty, and Setup Guide - 720S-13IKB, 720S-13ARR 720S-13IKB (Type 81A8) Laptop (ideapad) - Type 81A8 720s-13ikb_720stouch-13ikb_720s-13arr_swsg_cs_201801 81A8

2017-10-14

User Manual: Lenovo 720S-13Ikb 720Stouch-13Ikb Swsg Cs 201707 (Czech) Safety, Warranty, and Setup Guide - 720S-13IKB 720S-13IKB (Type 81BV) Laptop (ideapad) 720S-13IKB (Type 81BV) Laptop

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 2

Publikace v elektronické verzi
Lenovo může poskytovat další publikace pro váš počítač v
elektronické podobě.
Počítač s předinstalovaným systémem Windows 10
K publikaci máte přístup pomocí aplikace Companion (nebo
Lenovo PC Manager). Klikněte na ikonu Companion (nebo
Lenovo PC Manager) na hlavním panelu.
Počítač s předinstalovaným systémem Windows 7
K publikaci máte přístup pomocí aplikace Uživatelské příručky.
Klikněte na ikonu Uživatelské příručky na hlavním panelu.
Počítač bez předinstalovaného systému Windows
Jděte na http://www.lenovo.com/UserManuals a stáhněte si
publikaci do svého počítače.
Před použitím počítače si přečtěte tento
dokument
Následující části obsahují důležité bezpečnostní informace
a upozornění na předpisy vztahující se k počítačům
Lenovo a návod, jak získat přístup k elektronickým verzím
dokumentace pro váš počítač.
Čtěte nejdříve – upozornění na předpisy
Modely počítačů vybavené bezdrátovou technologií
odpovídají normám pro rádiová zařízení a bezpečnostním
normám každé země a oblasti, kde byly schváleny pro
bezdrátové použití. Pokud váš produkt navíc obsahuje
telekomunikační modem, splňuje požadavky na připojení do
telefonní sítě ve vaší zemi.
Před použitím bezdrátových zařízení obsažených ve vašem
počítači si přečtěte dokument Regulatory Notice pro vaši
zemi či oblast.
Informace o servisu a podpoře
Následující informace popisují technickou podporu
poskytovanou pro produkt během záruční doby a po celou
dobu jeho životnosti.
Technická podpora po telefonu
Pomoc a informace můžete získat telefonicky v servisním
středisku Customer Support Center. Při volání na
technickou podporu Lenovo mějte připraveny následující
údaje: model a sériové číslo, přesné znění případné
chybové zprávy a popis problému.
Je možné, že zástupce technické podpory s vámi bude
během hovoru procházet na Vašem počítači kroky vedoucí
k určení problému.
Důležité: Aktuální telefonní seznam pro středisko podpory
zákazníků je vždy k dispozici na adrese
http://www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla se
mohou bez upozornění změnit.
Informace o službách k produktům Lenovo
na Tchaj-wanu
⢒垻␄廰⊡␄⋋䣯刵哫␄伭⾱佟ᶻ㗇攎󰜫⊶⊮㼡⃄󰜫⊶
廰⊡␄◮◾⊮⇕Ⳁ‥㴔⇾⛢曀⟥弑2895
廰⊡␄方夯0800-000-702
ᶡ圦唝
Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a
nastavení
Notebook
Lenovo ideapad 720S-13IKB/ideapad 720S Touch-13IKB/ideapad 720S-13ARR
Vybalení
Proces úvodního nastavení
3. Operační systém nakon gurujte podle pokynů
na obrazovce.
1. Připojení k napájení.
2. Stiskněte vypínač.
Součásti CRU (Customer Replaceable
Unit)
Součásti CRU (Customer Replaceable Unit) jsou díly, které
může převést na vyšší verzi nebo vyměnit sám zákazník.
Je-li během záruční doby součást CRU označena jako
vadná, zákazník obdrží náhradní součást CRU. Za instalaci
této součásti CRU typu self-service u tohoto produktu
zodpovídají sami zákazníci. Následující tabulka obsahuje
seznam dílů CRU pro váš počítač.
Tato příručka Uživatelská
příručka
Napájecí adaptér O
Napájecí kabel pro
napájecí adaptér
O
Bezpečnostní informace
Tato část obsahuje důležité bezpečnostní informace pro
produkty Lenovo.
Upozornění na plastový sáček
POZOR:
Plastové tašky jsou nebezpečné. Udržujte plastové tašky
z dosahu dětí, aby nedošlo k jejich zadušení.
Poznámka k dobíjecí baterii
Nepokoušejte se baterii demontovat nebo upravovat.
Může tím dojít k explozi či výtoku kapaliny z baterie.
Baterie odlišná od té, kterou udává společnost Lenovo,
případně baterie demontovaná či upravená, není krytá
zárukou.
Je-li baterie nesprávně umístěna, existuje zde riziko
exploze. Baterie obsahuje malé množství nebezpečných
látek. Chcete-li se vyhnout možnému úrazu:
Nahrazujte baterii pouze typy baterií doporučenými
společností Lenovo.
• Udržujte baterii dále od ohně.
• Nevystavujte baterii vodě či dešti.
• Nepokoušejte se ji demontovat.
• Nezkratujte ji.
• Držte ji z dosahu dětí.
• Zabraňte pádu baterie na zem.
Nevyhazujte baterii do odpadu, který je ukládán na
skládkách. Když baterii likvidujete jako odpad, musí k
tomu dojít v souladu s místními předpisy.
Jestliže hodláte baterii skladovat odděleně, umístěte ji
do suchého prostředí s teplotou v rozmezí 10-35 °C
a mimo dosah slunečního svitu. Chcete-li prodloužit
životnost baterie, doporučujeme nabít baterii na zhruba
30 % až 50 % kapacity a poté ji dobíjet každé tři měsíce.
Zabráníte tak jejímu nevhodnému vybíjení.
Upozornění k lithiové kno íkové baterii
V případě chybné výměny hrozí riziko exploze.
Při výměně lithiové kno íkové baterie použijte pouze
stejný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem.
Baterie obsahuje lithium a v případě nesprávného použití,
manipulace nebo likvidace může explodovat.
Nikdy:
nevhazujte ani neponořujte do vody;
• nezahřívejte na více než 100 °C;
neopravujte ani nerozebírejte.
Baterii zlikvidujte v souladu s místními nařízeními a předpisy.
Následující prohlášení platí pro uživatele ve státě Kalifornie,
USA. Informace o chloristanech ve státě Kalifornie:
Produkty obsahující lithiové kno íkové baterie s oxidem
manganičitým mohou obsahovat chloristan.
Chloristanový materiál – může být vyžadováno zvláštní
zacházení.
Viz http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Používání sluchátek
Jestliže je váš počítač vybaven konektorem pro sluchátka i
pro linkový zvukový výstup, vždy používejte pro sluchátka
pouze sluchátkový výstup (headphones).
Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může poškodit váš
sluch. Úprava ekvalizéru na maximum zvýší výstupní napě
do sluchátek a zároveň tím i hlasitost výstupu zvuku.
Nadměrné používání sluchátek po delší dobu na vysokou
hlasitost může být nebezpečné, jestliže výstup sluchátkového
konektoru neodpovídá speci kacím normy EN 50332-2.
Sluchátkový výstup na vašem počítači odpovídá normě EN
50332-2 článku 7.
Tato norma omezuje maximální výstupní napětí širokého
pásma na 150 mV. Chcete-li se chránit před ztrátou sluchu,
ujistěte se, že i vámi používaná sluchátka jsou v souladu
s normou EN 50332-2 (článek 7) týkající se typického
napětí širokého pásma 75 mV. Používání sluchátek, která
neodpovídají normě EN 50332-2, může být z důvodu
nadměrného hluku nebezpečné.
Jestliže váš počítač Lenovo byl dodán se sluchátky v balení
jako sada, kombinace těchto sluchátek a výstupu počítače
již splňuje normu EN 50332-1. Jestliže hodláte používat
jiná sluchátka, ujistěte se, že jsou v souladu s normou EN
50332-1 (článek 6.5 Limity hodnot). Používání sluchátek,
která neodpovídají normě EN 50332-1, může být z důvodu
nadměrného hluku nebezpečné.
Omezená záruka Lenovo
Tato omezená záruka Lenovo se skládá z následujících částí:
Část 1 - Obecná ustanovení
Část 2 - Ustanovení speci cká pro jednotlivé státy
Část 3 - Informace o záručním servisu
V případě některých států ustanovení Části 2 nahrazují nebo
mění ustanovení Části 1.
Část 1 - Obecná ustanovení
Tato Omezená záruka Lenovo se vztahuje pouze na
hardwarové produkty Lenovo, které jste si zakoupili pro své
vlastní použití, a nikoli pro účely dalšího prodeje.
Tato omezená záruka Lenovo je dostupná v jiných jazycích
na adrese http://www.lenovo.com/warranty.
Na co se vztahuje tato záruka
Lenovo zaručuje, že každý hardwarový produkt Lenovo, který
si zakoupíte, nebude při běžném používání během záruč
doby vykazovat vady materiálu ani vady provedení. Záruč
doba vztahující se na produkt počíná běžet datem původního
nákupu, které je uvedeno na prodejním dokladu nebo na
faktuře, nebo které Lenovo může stanovit jinak. Záruční doba
a typ záručního servisu, které se vztahují na Váš produkt,
jsou uvedeny v „Části 3 - Informace o záručním servisu“. Tato
záruka se vztahuje pouze na produkty v zemi nebo regionu,
kde byly tyto produkty zakoupeny.
TATO ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE VAŠI VÝHRADNÍ
ZÁRUKU A NAHRAZUJE VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY
NEBO PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ VÝSLOVNĚ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA,
JAKÝCHKOLI ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYPLÝVAJÍCÍCH
Z OKOLNOSTÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ
STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚ
VYLOUČENÍ ZÁRUK VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, NEMUSEJÍ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ VZTAHOVAT. V
TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSOU TYTO ZÁRUKY POSKYTNUTY
POUZE V ROZSAHU A PO TAKOVOU DOBU, JAK
VYŽADUJE PLATNÁ LEGISLATIVA, A JSOU OMEZENY
NA TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY. VZHLEDEM K TOMU, ŽE
NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚ
OMEZENÍ DOBY TRVÁNí ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z
OKOLNOSTÍ, NEMUSEJÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ
OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ VZTAHOVAT.
Jak získat záruční servis
Jestliže produkt během záruční doby nefunguje, jak je
zaručeno, obraťte se na Lenovo nebo na poskytovatele
služeb, kterého schválila společnost Lenovo, za účelem
získání záručního servisu. Seznam schválených
poskytovatelů služeb a jejich telefonních čísel je k dispozici
na adrese: http://www.lenovo.com/support/phone.
Záruční servis nemusí být dostupný ve všech lokalitách a
může se lokalitu od lokality lišit. V oblastech mimo běžnou
servisní oblast poskytovatele služeb mohou být vyúčtovány
příslušné poplatky. Chcete-li si získat informace o vaší
speci cké lokalitě, obraťte se na místního poskytovatele
služeb.
Povinnosti zákazníka týkající se záručního
servisu
Před poskytnutím záručního servisu je třeba provést
následující kroky:
budete se řídit servisními postupy, které stanoví váš
poskytovatel služeb
budete zálohovat nebo zabezpečíte všechny programy a
data obsažená v produktu
zajistíte pro poskytovatele služeb všechny systémové klíče
a přístupová hesla
poskytnete vašemu poskytovateli služeb dostatečný, volný
a bezpečný přístup k vašim zařízením, abyste mu umožnili
splnit podmínky pro poskytování servisu
odstraníte z produktu veškerá data, včetně důvěrných
informací, chráněných informací a soukromých informací
nebo, v případě, že tyto informace nelze odstranit, změníte
tyto informace tak, abyste zabránili přístupu třetí osoby,
aby se nejednalo o osobní údaje z hlediska příslušné
legislativy. Poskytovatel služeb neponese odpovědnost za
ztrátu nebo zpřístupnění jakýchkoli dat, včetně důvěrných
informací, chráněných informací nebo osobních informací,
které jsou součástí produktu, jež byl vrácen a nebo k
němuž byl poskytnut přístup za účelem záručního servisu.
První vydání (Červenec 2017)
© Copyright Lenovo 2017.
odstraníte všechny prvky, díly, rozšíření, úpravy a doplňky,
na které se nevztahuje záruka
zajistíte, že nebudou existovat žádná právní omezení,
která by bránila výměně produktu nebo dílu
pokud nejste vlastníkem produktu nebo dílu, získáte od
jeho vlastníka oprávnění k provedení záručního servisu
poskytovatelem služeb
Co udělá poskytovatel služeb pro nápravu
problémů
Obrátíte-li se na poskytovatele služeb, musíte postupovat v
souladu s procedurami stanovenými pro diagnostiku a řešení
problému.
Poskytovatel služeb se pokusí diagnostikovat a vyřešit váš
problém telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu či vzdálené
pomoci. Poskytovatel služeb vás může vyzvat ke stažení a
instalaci stanovených aktualizací softwaru.
Některé problémy lze vyřešit výměnou součásti, kterou
jste sami instalovali, a která se označuje jako „Customer
Replaceable Unit“ neboli „CRU“. V tomto případě vám
poskytovatel služeb zašle příslušnou součást CRU a vy si ji
sami nainstalujete.
Pokud váš problém nelze vyřešit po telefonu, aktualizací softwaru
nebo výměnou součásti CRU, poskytovatel služeb zařídí servis
podle typu záručního servisu pro daný produkt, které jsou
uvedeny v „Části 3 - Informace o záručním servisu“ níže.
Jestliže poskytovatel služeb rozhodne, že produkt
není možné opravit, nahradí jej produktem, který bude
přinejmenším jeho funkčním ekvivalentem.
Jestliže poskytovatel služeb rozhodne, že váš produkt nelze
ani opravit ani vyměnit, pak je v rámci této omezené záruky
vaší jedinou alternativou vrácení produktu v místě, kde jste
jej zakoupili, případně jeho vrácení společnosti Lenovo,
přičemž vám bude vrácena kupní cena.
Výměna produktů a dílů
Je-li v rámci záručního servisu poskytována výměna
produktu nebo jeho dílu, původní produkt nebo díl se stává
majetkem společnosti Lenovo a nově použitý náhradní
produkt nebo díl se stává vaším majetkem. Nárok na výměnu
lze uplatnit pouze u nepozměněných produktů a dílů Lenovo.
Dodaný náhradní produkt nebo díl od společnosti Lenovo
nemusí být nový, ale bude v dobrém provozním stavu a
bude přinejmenším funkčně rovnocenný původnímu dílu.
Na náhradní produkt nebo díl bude poskytována záruka po
zbývající část záruční doby původního produktu.
Použití osobních kontaktních údajů
Jestliže získáte servis na základě této záruky, opravňujete
tím společnost Lenovo k uložení, použití a zpracování
informací o vašem záručním servisu a vašich kontaktních
údajích, včetně jména, telefonních čísel, poštovní adresy a
e-mailové adresy. Společnost Lenovo může tyto informace
použít při realizaci servisu v rámci této záruky. Můžeme se
na vás obrátit s dotazem ohledně vaší spokojenosti s naším
záručním servisem nebo vás budeme informovat o stažení
produktů z prodeje nebo o bezpečnostních otázkách. Za
tímto účelem poskytnete společnosti Lenovo oprávně
převést vaše informace do jakékoliv země, v níž podnikáme,
a zpřístupnit je subjektům jednajícím naším jménem.
Zároveň jsme oprávněni tyto informace zveřejnit, pokud tak
požaduje zákon. Zásady ochrany osobních údajů platné ve
společnosti Lenovo naleznete na adrese
http://www.lenovo.com/.
Na co se tato záruka nevztahuje
Tato záruka se nevztahuje na:
• nepřerušovaný ani bezchybný provoz produktu
ztrátu, škodu týkající se vašich dat způsobenou produktem
žádné softwarové programy, ať již dodané s produktem,
nebo instalované následně
poruchu či škody vzniklé v důsledku nesprávného použití,
zneužití, nehody, úpravy, nevhodného fyzického nebo
operačního prostředí, přírodních katastrof, proudových
nárazů, nesprávné údržby nebo používání jinak než v
souladu s informačními materiály týkajícími se produktu
• škody způsobené neautorizovaným poskytovatelem služeb
poruchu či škody způsobené produkty třetích osob, včetně
produktů, které může Lenovo na vaši žádost pořídit nebo
integrovat do produktu Lenovo
žádnou technickou nebo jinou podporu, jako je například
pomoc poskytovaná při otázkách typu „jak na to“ nebo
dotazech týkajících se nastavení a instalace produktu
produkty nebo díly se změněným identi kačním štítkem
nebo na takové, z nichž byl identi kační štítek odstraněn
Omezení odpovědnosti
Lenovo nese odpovědnost za ztrátu nebo škodu na vašem
produktu pouze v době, kdy je produkt v držbě poskytovatele
služeb, nebo během přepravy v případech, kdy přepravní
náklady hradí poskytovatel služeb.
Společnost Lenovo ani poskytovatel služeb neponesou
odpovědnost za ztrátu nebo zpřístupnění jakýchkoli dat,
včetně důvěrných informací, chráněných informací nebo
osobních informací obsažených v produktu.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A BEZ OHLEDU NA
NEDODRŽENÍ HLAVNÍHO ÚČELU JAKÉKOLIV
NÁHRADY STANOVENÉ TÍMTO DOKUMENTEM,
SPOLEČNOST LENOVO, JEJÍ SESTERSKÉ
SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ, ZPROSTŘEDKOVATELÉ,
ANI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEPONESOU
ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH, A TO
ANI V PŘÍPADĚ INFORMOVANÉHO SOUHLASU A BEZ
OHLEDU NA TO, ZDA SE NÁROK UPLATŇUJE PODLE
SMLOUVY, ZÁRUKY, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI,
ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK VYKLÁDANÉ
ODPOVĚDNOSTI: 1) V PŘÍPADĚ NÁROKU NA NÁHRADU
ŠKODY UPLATNĚNÉHO VŮČI VÁM TŘETÍ OSOBOU;
2) V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ŠKODY NEBO ZPŘÍSTUPNĚ
VAŠICH DAT; 3) V PŘÍPADĚ SPECIÁLNÍ, VEDLEJŠÍ
NÁHRADY ŠKODY, NÁHRADY ŠKODY S TRESTNÍ
FUNKCÍ, NÁHRADY ŠKODY ZA NEPŘÍMOU, NÁSLEDNOU
ŠKODU, VČETNĚ ALE NEJEN UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY
VÝNOSU Z OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY DOBRÉHO
JMÉNA ČI OČEKÁVANÝCH ÚSPOR. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LENOVO,
JEJÍCH SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, DODAVATELŮ,
ZPROSTŘEDKOVATELŮ NEBO POSKYTOVATELŮ
SLUŽEB ZA ŠKODY Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY
NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU SKUTEČNĚ UTRPĚNÉ PŘÍMÉ
ŠKODY, KTERÁ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ZAPLACENOU
ZA PRODUKT.
VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NEVZTAHUJÍ NA
ŠKODU NA ZDRAVÍ (VČETNĚ SMRTI), NA ŠKODU NA
NEMOVITÉM MAJETKU ANI NA ŠKODU NA MOVITÉM
MAJETKU, ZA KTERÉ SPOLEČNOST LENOVO NESE
ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO
JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO
OMEZENÍ NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD,
NEMUSEJÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO
VYLOUČENÍ VZTAHOVAT.
Vaše ostatní práva
Z TÉTO ZÁRUKY PRO VÁS VYPLÝVAJÍ KONKRÉTNÍ
PRÁVA. SOUČASNĚ MÁTE I JINÁ PRÁVA DANÁ
PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU VAŠEHO STÁTU NEBO
JURISDIKCE. DÁLE MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ JINÁ PRÁVA
VYPLÝVAJÍCÍ Z PÍSEMNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ SE
SPOLEČNOSTÍ LENOVO. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO
ZÁRUKY NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ
PRÁV SPOTŘEBITELŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z LEGISLATIVY
UPRAVUJÍCÍCH PRODEJ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ, KTERÁ
NELZE VYLOUČIT NEBO SMLUVNĚ OMEZIT.
Část 2 – Ustanovení speci cká pro
jednotlivé státy
Austrálie
„Lenovo“ znamená Lenovo (Austrálie a Nový Zéland) Pty
Limited ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower,
1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067.
Telefon: +61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com
Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:
Na co se vztahuje tato záruka:
Lenovo garantuje, že hardwarový produkt, který si zakoupíte,
nebude při běžném používání a za běžných podmínek během
záruční doby vykazovat vady materiálu ani vady provedení.
Dojde-li během záruční doby k poruše produktu v důsledku
vady, společnost Lenovo vám poskytne náhradu v souladu
s touto omezenou zárukou. Záruční doba vztahující se na
produkt počíná běžet datem původního nákupu, které je
uvedeno na prodejním dokladu nebo na faktuře, pokud vám
Lenovo neposkytne písemně jiné informace. Záruční doba a
typ záručního servisu, které se vztahují na váš produkt, jsou
uvedeny níže v Části 3 - Informace o záručním servisu.
VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO ZÁRUKY PLATÍ NAD
RÁMEC VAŠICH PRÁV A NÁHRAD ŠKODY DANÝCH
PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU, VČETNĚ PRÁV A
NÁHRAD ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z AUSTRALSKÉHO
ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ.
Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:
Výměna produktů a dílů:
Je-li v rámci záručního servisu poskytována výměna produktu
nebo jeho dílu, původní produkt nebo díl se stává majetkem
společnosti Lenovo a nově použitý náhradní produkt
nebo díl se stává vaším majetkem. Nárok na výměnu lze
uplatnit pouze u nepozměněných produktů a dílů Lenovo.
Dodaný náhradní produkt nebo díl od společnosti Lenovo
nemusí být nový, ale bude v dobrém provozním stavu a
bude přinejmenším funkčně rovnocenný původnímu dílu.
Na náhradní produkt nebo díl bude poskytována záruka po
zbývající část záruční doby původního produktu. Produkty a
díly předložené k opravě mohou být vyměněny za repasované
produkty nebo díly téhož druhu místo opravy. Repasované
díly mohou být použity pro opravu produktu; a oprava
produktu může mít za následek ztrátu dat v případě, že
produkt je schopen uchovávat data generovaná uživatelem.
Následující text byl doplněn ke stejné části v Části 1:
Použití osobních kontaktních údajů:
Společnost Lenovo neprovede servis podle této záruky,
jestliže odmítnete poskytnout vaše informace, nebo pokud si
nebudete přát, abychom zpřístupnili vaše informace našemu
zprostředkovateli nebo dodavateli. Máte právo přístupu
ke svým osobním kontaktním údajům a požadovat opravu
jakýchkoli chyb v těchto údajích v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů z roku 1988 tak, že se obrátíte na
společnost Lenovo.
Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:
Omezení odpovědnosti:
Lenovo nese odpovědnost za ztrátu nebo škodu na vašem
produktu pouze v době, kdy je produkt v držbě poskytovatele
služeb nebo během přepravy v případech, kdy přepravní
náklady hradí poskytovatel služeb.
Společnost Lenovo ani poskytovatel služeb neponesou
odpovědnost za ztrátu nebo zpřístupnění jakýchkoli dat,
včetně důvěrných informací, chráněných informací nebo
osobních informací obsažených v produktu.
V ROZSAHU DANÉM PLATNOU LEGISLATIVOU, ZA
ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A BEZ OHLEDU NA NEDODRŽENÍ
HLAVNÍHO ÚČELU JAKÉKOLIV NÁHRADY STANOVENÉ
TÍMTO DOKUMENTEM, SPOLEČNOST LENOVO,
JEJÍ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ,
ZPROSTŘEDKOVATELÉ, ANI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB
NEPONESOU ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH
PŘÍPADECH, A TO ANI V PŘÍPADĚ INFORMOVANÉHO
SOUHLASU A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE NÁROK
UPLATŇUJE PODLE SMLOUVY, ZÁRUKY, V DŮSLEDKU
NEDBALOSTI, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO
JINAK VYKLÁDANÉ ODPOVĚDNOSTI: 1) V PŘÍPADĚ
NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY UPLATNĚNÉHO
VŮČI VÁM TŘETÍ OSOBOU; 2) V PŘÍPADĚ ZTRÁTY,
ŠKODY NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH DAT; 3) V
PŘÍPADĚ SPECIÁLNÍ, VEDLEJŠÍ NÁHRADY ŠKODY,
NÁHRADY ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, NÁHRADY
ŠKODY ZA NEPŘÍMOU, NÁSLEDNOU ŠKODU, VČETNĚ
ALE NEJEN UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY VÝNOSU Z
OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA
ČI OČEKÁVANÝCH ÚSPOR. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LENOVO,
JEJÍCH SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, DODAVATELŮ,
ZPROSTŘEDKOVATELŮ NEBO POSKYTOVATELŮ
SLUŽEB ZA ŠKODY Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY
NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU SKUTEČNĚ UTRPĚNÉ PŘÍMÉ
ŠKODY, KTERÁ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ZAPLACENOU
ZA PRODUKT.
VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NEVZTAHUJÍ NA
ŠKODU NA ZDRAVÍ (VČETNĚ SMRTI), NA ŠKODU NA
NEMOVITÉM MAJETKU ANI NA ŠKODU NA MOVITÉM
MAJETKU, ZA KTERÉ SPOLEČNOST LENOVO NESE
ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA.
Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:
Vaše ostatní práva:
Z TÉTO ZÁRUKY PRO VÁS VYPLÝVAJÍ KONKRÉTNÍ
PRÁVA. DÁLE MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ JINÁ PRÁVA
VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
VČETNĚ PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z AUSTRALSKÉHO
ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ. NIC V TÉTO
ZÁRUCE NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÁ PRÁVA ANI NA
PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, VČETNĚ PRÁV, KTERÝCH SE NELZE VZDÁT
ANI JE NELZE OMEZIT NA ZÁKLADĚ SMLOUVY.
Například, na naše produkty se vztahují záruky, které nelze
vyloučit podle australského zákona o ochraně spotřebitelů.
V případě závažné poruchy máte právo na výměnu nebo
vrácení kupní ceny a v případě jakékoliv jiné přiměřeně
předvídatelné ztráty nebo škody na kompenzaci. Máte
také právo na opravu nebo výměnu produktů, jestliže
produkty nemají přijatelnou kvalitu a jestliže daná porucha
nepředstavuje závažnou poruchu.
Pozor:
Připojte napájecí kabel co nejpevněji knapájecímu
adaptéru, nesprávné zapojení můževést k poškození
napájecího adaptéru. Nepřipojujtenapájecí kabel k
portu USB.
Poznámka:
Aby nedošlo k výbojům, je baterie počítačenastavena
od výrobce do přepravního režimu.Když je baterie
v přepravním režimu, nedodává dopočítače žádnou
energii. Před prvním použitím připojtepočítač k
dodanému napájecímu adaptéru. Bateriese okamžitě
aktivuje, jakmile počítač připojíte knapájení.
* Napájecí adaptér se liší dle země/regionu.
Některé modely mohou obsahovat položky, které nejsou uvedeny.
Pokud jakákoli položka chybí nebo je poškozena, obraťte se na prodejce.
Pokud není uvedeno jinak, ilustrace v této příručce platí pro model Lenovo ideapad 720S
Touch-13IKB.
Počítač
Rozložení portů a tlačítek
a Vestavěná kamera
b Vestavěný mikrofon
c
Touchpad
d Snímač otisku prstu
(u vybraných modelů)
e Vypínač
f Konektor napájecího
adaptéru / Port typu C
g Ukazatele stavu
baterie/nabíjení
h Port USB 3.0
i
Port typu C
Poznámka: Na ovládací
liště nejsou ikony
pro ovládání ideapadu
720S-13ARR.
j
Port USB 3.0
Poznámka: Pokud je
zapnuté nabíjení přes
USB, ve vypnutém stavu a
v režimu hibernace bude
při připojení jakéhokoli
externího zařízení k
tomuto portu docházet k
vybíjení baterie. (Nabíjení
přes USB lze zapnout
nebo vypnout v části
Lenovo Settings.)
k
Kombinovaný audio
konektor
l
Tlačítko Novo
PN:SP40Q16756
Rev. RP01
Napájecí kabel Napájecí adaptér*Publikace
ab b
b b e
cd
h
f
g
i
k
j
l
Prohlášení o způsobilosti Industry Canada
Class B Emission
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Německé prohlášení o způsobilosti třídy B
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-
Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung
der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische
Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den
Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben.
Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene
Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine
Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen,
wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert
bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern
ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmittein
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“
EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der
EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der
Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz
über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz
über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten),
bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/
EWG), für Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem
Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu
führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach
Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH,
Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024
und EN 55022 Klasse B.
Evropská unie – soulad se směrnicí o
elektromagnetické kompatibilitě (EMC) nebo
směrnicí o rádiových zařízeních
Modely bez bezdrátového zařízení: Tento výrobek
odpovídá požadavkům na ochranu podle směrnice rady
EU číslo 2004/108/ES (do 19. dubna 2016) a směrnice
Rady 2014/30/EU (od 20. dubna 2016) o sbližování zákonů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
Modely s bezdrátovým zařízením: Tento výrobek odpovídá
požadavkům a základním normám podle směrnice Rady
EU 1999/5/ES (Směrnice R&TTE). V přechodném období
směrnice Evropské rady 2014/53/EU o sbližování zákonů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
do 12. června 2017 zůstává v platnosti směrnice Evropské
rady 1999/5/ES.
Společnost Lenovo nemůže přijmout odpovědnost za jakákoli
selhání zajištění bezpečnostních požadavků vyplývající z
nedoporučených úprav tohoto produktu, včetně jeho použití
s kartami od jiných výrobců. Tento výrobek byl testován a
shledán jako vyhovující limitům pro zařízení třídy B podle
evropské normy harmonizované v souladu se směrnicemi.
Limity třídy B byly odvozeny pro domácí prostředí, aby byla
zajištěna dostatečná ochrana proti rušení licencovaných
komunikačních zařízení.
Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia
Informace týkající se recyklace a
životního prostředí
Společnost Lenovo nabádá majitele IT zařízení, aby
zařízení na konci životnosti zodpovědně recyklovali.
Společnost Lenovo nabízí řadu programů a služeb, které
majitelům s recyklací IT zařízení pomohou. Informace o
recyklaci produktů Lenovo naleznete na této adrese:
http://www.lenovo.com/recycling
Důležité informace o baterii a směrnici OEEZ
Baterie a elektrická a elektronická zařízení označená
symbolem přeškrtnutého koše s kolečky nesmí být
likvidována jako netříděný komunální odpad. Baterie a
elektrický a elektronický odpad musí být likvidován odděleně
přes sběrná zařízení, která zákazníkům umožní vrácení,
recyklaci a likvidaci baterií a elektrického a elektronického
odpadu. Pokud je to možné, před předáním elektrického
a elektronického odpadu sběrnému zařízení, vyjměte
baterie z elektrického a elektronického odpadu a oddělte
je od něj. Sběr baterií musí být oddělený, a to přes sběrná
zařízení umožňující vrácení, recyklaci a likvidaci baterií a
akumulátorů.
Informace pro jednotlivé země jsou k dispozici na této
adrese: http://www.lenovo.com/recycling
Declarações de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso
Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser
descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam
encaminhados e processados por empresas especializadas no
manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas
pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local.
A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no
descarte desses produtos. Caso você possua um produto
Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou
encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando
o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as
instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
Značky pro recyklaci baterií
Kalifornská značka BC
Čínské prohlášení o elektrickém a
elektronickém odpadu
Prohlášení k recyklaci v Japonsku
Sběr a recyklace nepoužívaného počítače nebo
monitoru Lenovo
Jste-li zaměstnancem společnosti a potřebujete odstranit
počítač nebo monitor Lenovo, který je jejím vlastnictvím,
musíte tak učinit v souladu se zákonem na podporu
efektivního využívání zdrojů. Počítače a monitory jsou
kategorizovány jako průmyslový odpad a měly by být správně
odstraňovány smluvním recyklátorem odpadu certi kovaným
místní vládou. V souladu se zákonem na podporu efektivního
využívání zdrojů společnost Lenovo Japan poskytuje své
služby sběru a recyklace počítačů k sběru, dalšímu použití a
recyklaci nepoužívaných počítačů a monitorů. Podrobnosti
naleznete zde: http://www.lenovo.com/recycling/japan
Na základě Zákona o efektivním využívání zdrojů byla
dne 1. října 2003 spuštěna služba sběru a recyklace
použitých domácích počítačů jejich výrobcem. Tato služba
je poskytována zdarma pro všechny počítače používané v
domácnostech prodané po datu 1. října 2003. Podrobnosti
naleznete zde: http://www.lenovo.com/recycling/japan
Odstraňování komponent počítačů Lenovo
Některé počítačové produkty Lenovo prodávané
v Japonsku obsahují těžké kovy a jiné látky
nebezpečné pro životní prostředí. Ke správné likvidaci
nepoužívaných komponent, jako jsou obvodové desky
nebo jednotky, použijte metody ke sběru a recyklaci
nepoužívaných monitorů a komponent popsané výše.
Odstraňování nepoužívaných baterií z notebooků
Lenovo
Notebooky Lenovo používají baterie Li-Ion nebo NiHM.
Jste-li zaměstnancem společnosti používající notebooky
Lenovo a potřebujete odstranit baterii, kontaktujte
odpovídající osobu pro prodej, služby a marketing ve
společnosti Lenovo a postupujte podle jejích pokynů. Návod
naleznete také na stránkách:
http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/.
Používáte-li notebook Lenovo doma a potřebujete odstranit
baterii, musíte postupovat podle místních předpisů a
nařízení. Viz také pokyny na stránkách:
http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/.
Směrnice o omezení používání některých
nebezpečných látek (RoHS)
Směrnice RoHS Evropské unie
This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and
so on) meets the requirements of Directive 2011/65/EU on
the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS
2”).
For more information about Lenovo worldwide
compliance on RoHS, go to: http://www.lenovo.com/
social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf
Čínská RoHS
Informace v následující tabulce platí pro produkty vyrobené
od 1. března 2007, které jsou určeny k prodeji v Čínské
lidové republice.
中国有害物质声明
为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和
其他要求,联想公司对本产品中有害物质,按部件分类,声明
如下。
部件名称
有害物质
(Pb) (Hg) (Cd) 六价铬
(Cr(VI))
多溴联苯
(PBB)
多溴二苯醚
(PBDE)
印刷电路板
组件*×○○○○ ○
盘 ×○○○○
液晶面板 ×○○○○ ○
盘 ×○○○○
存 ×○○○○
池 ×○○○○
电源适配器 ×○○○○ ○
底壳、顶盖
和扬声器 ×○○○○ ○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。某些型号的产品可能不包含表中的部分
部件。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定
的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572
规定的限量要求。标记“×”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实
现有害物质的替代。
*印刷电路板组件包括印刷电路板及其零部件,电容和连接器等。
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。
圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。
Ukrajinská RoHS
Indická RoHS
RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling)
Rules, 2011.
Turecká RoHS
The Lenovo product meets the requirements of the Republic
of Turkey Directive on the Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment (EEE).
Informace o shodě rádiového zařízení
Singapur
DB102306
Brazílie
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
This equipment is a secondary type device, that is, it is
not protected against harmful interference, even if the
interference is caused by a device of the same type, and it
also cannot cause any interference to primary type devices.
Dodatečné informace o shodě
Značka EurAsian Compliance
Regulatorní prohlášení pro Brazílii
Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos
pode provocar danos ao sistema auditivo.
ENERGY STAR
Vybrané modely splňují požadavky
programu ENERGY STAR. Další
informace o programu ENERGY STAR
naleznete v dokumentu Omezená záruka
Lenovo a technické údaje. Popis přístupu
k elektronickým publikacím najdete v
nabídce Publikace v elektronické verzi.
Oznámení o bezpečnostním opatření vize
Taiwan
ḽ䏦弌ⵤ⼎ή⩱塔⅙
㮦⿍ᵉ曃濣
(1) ḽ䏦 30 ⃄拖妉᷏⼭ 10 ⃄拖Ʋ
(2) 㗨㶽 2 ⴺ‐᳋䗉噠ⴓ濕 2 ᶣ᳈㪍⟧䗉噠ⴓ᳋堿
屃弌 1 ⫍㔀Ʋ
Právní informace
Lenovo je ochranná známka nebo registrovaná ochranná
známka společnosti Lenovo v České republice, jiných
zemích nebo v ČR a zároveň v jiných zemích.
Windows je ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných
zemích.
Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být
ochranné známky nebo servisní známky jiných stran.
Nový Zéland
Následující text byl doplněn ke stejné části v Části 1:
Použití osobních údajů:
Společnost Lenovo neprovede servis podle této záruky,
jestliže odmítnete poskytnout vaše informace, nebo pokud si
nebudete přát, abychom zpřístupnili vaše informace našemu
zprostředkovateli nebo dodavateli. Máte právo přístupu ke
svým osobním informacím a máte právo požadovat opravu
jakýchkoli chyb v souladu se zákonem o ochraně osobních
údajů z roku 1993 tím, že se obrátíte na společnost Lenovo
(Austrálie a Nový Zéland) Pty Limited ABN 70 112 394
411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street,
Chatswood, NSW, 2067. Telefon: 61 2 8003 8200.
E-mail: lensyd_au@lenovo.com
Bangladéš, Kambodža, Indie, Indonésie,
Nepál, Filipíny, Vietnam a Srí Lanka
V Části 1 je doplněn následující text:
Řešení sporů
Spory vyplývající této záruky nebo vzniklé v souvislosti s ní
budou pravomocně vyřešeny rozhodčím řízením, které se
bude konat v Singapuru. Tato záruka se řídí, je vykládána
a vymáhána v souladu se zákony Singapuru, bez ohledu
na kolizi právních norem. Jestliže jste produkt zakoupili v
Indii, spory vzniklé na základě této záruky nebo ve spojení
s touto zárukou budou s konečnou platností řešeny v
rozhodčím řízení (arbitráž) s místem konání v Bangalore v
Indii. Rozhodčí řízení v Singapuru bude probíhat v souladu
s arbitrážními pravidly SIAC (Singapore International
Arbitration Center) (dále jen „pravidla SIAC“), v té době
účinnými. Rozhodčí řízení (arbitráž) v Indii bude probíhat v
souladu s právními předpisy Indie, v té době účinnými. Výrok
rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro zúčastně
strany bez možnosti odvolání. Výrok rozhodčího soudu bude
vydán v písemné formě a bude obsahovat shromáždě
fakta a právní závěry. Všechna arbitrážní řízení, včetně
veškeré dokumentace předkládané při těchto řízeních, budou
vedena v anglickém jazyce. V případě arbitrážních řízení má
anglická verze této záruky přednost před všemi ostatními
jazykovými verzemi.
Evropský hospodářský prostor (EHP)
V Části 1 je doplněn následující text:
Zákazníci ze zemí EHP mohou kontaktovat Lenovo na
následující adrese: EMEA Service Organisation, Lenovo
(International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01,
Bratislava, Slovakia. Servis lze na základě této záruky na
hardwarové produkty Lenovo zakoupené v zemích EHP
získat v jakékoli zemi EHP, v níž byl produkt společností
Lenovo ohlášen a učiněn dostupným.
Rusko
V Části 1 je doplněn následující text:
Životnost produktu
Životnost produktu je čtyři (4) roky od data původního
nákupu.
Část 3 – Informace o záručním servisu
Podrobné informace o záruce na tento přístroj naleznete na
následujících webových stránkách:
http://support.lenovo.com/warrantystatus
Oznámení o elektronických emisích
Následující informace se týkají produktu Lenovo ideapad
720S-13IKB/ideapad 720S Touch-13IKB/ideapad
720S-13ARR, typ přístroje 81A8, 81AE, 81BV, 81BX, 81BR.
Korejské prohlášení o shodě
Prohlášení FCC (Federal Communications
Commission)
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím
omezením pro digitální zařízení třídy B, podle odstavce 15
pravidel FCC. Tyto limity zajišťují odpovídající ochranu před
škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Toto zařízení
produkuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenč
energii. Pokud instalace tohoto zařízení není provedena
podle pokynů, zařízení může způsobovat rušení rádiového
spojení. Nelze však zaručit, že rušení nenastane v případě
konkrétní instalace. Způsobuje-li toto zařízení nežádoucí
rušení rádiového a televizního příjmu, což lze určit zapnutím
nebo vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby
se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více
následujících kroků:
• Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
Zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
Připojení zařízení do jiné zásuvky v obvodu, který není
shodný s obvodem, ve kterém je připojen přijímač.
Další pomoc získáte u autorizovaného dealera nebo
obchodního zástupce.
Správně stíněné a uzemněné kabely a konektory musí
být použity tak, aby splňovaly emisní limity FCC. Správné
kabely a konektory jsou dostupné u autorizovaných dealerů
společnosti Lenovo. Společnosti Lenovo není odpovědná
za žádná rádiová nebo televizní rušení způsobená
používáním jiných než doporučených kabelů a konektorů
nebo provedením neautorizovaných změn zařízení.
Neautorizované změny zařízení mohou způsobit nefunkčnost
ovládání zařízení.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz je
omezen následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení
nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení
musí snášet jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by
způsobilo nežádoucí činnost.
Odpovědná strana:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Telefon: (919) 294-5900

Navigation menu