Kings Directory HC

User Manual: Kings-Directory-HC

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 959

DownloadKings-Directory-HC
Open PDF In BrowserView PDF
Anyè Founisè Sèvis ak Famasi

KINGS
2015

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte Sèvis pou Patisipan, nan nimewo 1-800-815-0000
(TTY: 1-800-662-1220), depi lendi jiska dimanch, ant 8am ak 8pm, oswa ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
Nou mete dènye enfòmasyon nou vin genyen yo nan anyè sa a 4 desanm 2014.
H0811_GN54hat_MEM15_MMP ProviderPharmacyDir_Accepted

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015

ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI
GUILDNET GOLD PLUS FIDA
(MEDICARE-MEDICAID PLAN)
MMP-POS POU ANE 2015
GuildNet Gold Plus FIDA Plan MMP-POS Ke yo rele “Plan” se yon plan swen sante kontwole
ki gen kontra avèk Medicare ak Depatman Sante Eta New York New York State Department of
Health (NYSDOH) (Medicaid) pou bay avantaj toulède pwogram yo pou Patisipan yo atravè
Prezantasyon Fully Integrated Duals Advantage (FIDA).
Avantaj yo, Lis Medikaman yo aksepte peye, ak rezo famasi ak founisè sèvis yo ka chanje
tanzantan pandan tout ane a epi nan dat 1ye janvye chak ane.
GuildNet Gold Plus FIDA Plan se yon plan swen sante kontwole ki gen kontra avèk NYSDOH
(Medicaid) pou bay avantaj toulède pwogram yo pou Patisipan yo atravè prezantasyon Fully
Integrated Duals Advantage (FIDA).
Anyè sa a bay lis pwofesyonèl swen sante (tankou doktè, enfimyè kalifye, ak sikològ), sant
medikal (tankou lopital oswa klinik), ak anèks founisè (tankou founisè Adult Day Center ak
Home Health) ke w ka wè lè ou se yon Patisipan nan Plan an. Nou bay lis famasi yo tou, kote ou
ka ale pou jwenn medikaman sou preskripsyon ou.
Lè n ap pale osijè gwoup sa a, n ap rele li “founisè sèvis rezo a” ki nan Anyè sa a. Founisè sèvis
sa yo te siyen yon kontra avèk nou pou ba ou sèvis yo. Sa a se yon lis founisè sèvis rezo Plan an
pou konte Bronx. Gen nan Zòn sèvis Plan an konte Bronx, Brooklyn, New York, Queens,
Richmond, ak Nassau. Pou jwenn yon lis konplè tout founisè sèvis Plan nou an, ou ka kontakte
Sèvis pou Patisipan nou pou mande èd pou jwenn founisè sèvis ki nan lòt konte yo.
Ou kapab jwenn enfòmasyon sa yo gratis nan lòt fòma, tankou ekriti Bray oswa gwo lèt enprime.
Rele nimewo 1-800-815-0000. Koutfil la gratis.

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
i

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
Ou kapab jwenn enfòmasyon sa yo gratis nan lòt lang. Rele nimewo 1-800-815-0000 oswa
TTY/TDD 1-800-662-1220, lendi jiska dimanch, depi 8am jiska 8pm. Koutfil la gratis.
You can get this information for free in other languages. Call 1-800-815-0000 and TTY/TDD
1-800-662-1220, Monday through Sunday between 8 am and 8 pm. The call is free.
Usted puede obtener esta información en otros idiomas gratis. Llame al 1-800-815-0000 o
TTY/TDD al 1-800-662-1220, de lunes a domingo de 8am a 8pm. La llamada es gratis.
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente in altre lingue. Chiamare il numero verde
1-800-815-0000 o 1-800-662-1220 mediante un telefono testuale per non udenti (TTY/TDD), da
lunedì a domenica, dalle 8 alle 20. La chiamata è gratuita.
您可以免費獲得本信息的其他語言版本。請撥打 1-800-815-0000 或聽障/語障
人士專線 (TTY/TDD) 1-800-662-1220,星期一至星期日上午 8 時至晚上 8 時。
撥打該電話免費。
Вы можете бесплатно получить эту информацию на других языках. Позвоните по телефону
1-800-815-0000 и TTY/TDD 1-800-662-1220. Служба работает с понедельника по
воскресенье с 08:00 до 20:00 ч. Звонок бесплатный.
다른 언어로 작성된 이 정보를 무료로 얻으실 수 있습니다. 월요일 – 일요 일 오전 8시부터
오후 8시 사이에 1-800-815-0000번이나 TTY/TDD 1-800-662-1220번으로 전화주세요.
통화는 무료입니다.
NYS kreye yon pwogram medyasyon patisipan ki rele Rezo Defans Endepandan Kliyan
[Independent Consumer Advocacy Network (ICAN)] pou bay Patisipan yo èd gratis ak
konfidansyèl sou nenpòt sèvis GuildNet Gold Plus FIDA fè. Ou ka kontakte ICAN gratis nan
nimewo 1-844-614-8800 (TTY/TDD 711) oswa sou entènèt sou sit wèb icannys.org.
Yo fè dènye chanjman nan lis la nan dat 1ye desanm 2014, men ou dwe konnen ke :
•
•

•
•

Yo te ka ajoute oswa retire kèk founisè sèvis rezo GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan rezo
nou an apre Anyè sa a te enprime.
Kèk founisè sèvis Plan an ki nan rezo nou an ka pa aksepte nouvo Patisipan. Si ou gen
pwoblèm pou jwenn yon founisè sèvis k ap aksepte nouvo Patisipan, rele Sèvis pou
Patisipan nan nimewo 1-800-815-0000 epi n ap ede ou.
Gen nan Anyè sa a founisè sèvis Medicare ak Medicaid.
Pou jwenn dènye enfòmasyon yo sou founisè sèvis rezo Plan an ki nan zòn ou, ale sou sit
wèb www.guildnetny.org oswa rele Sèvis pou Patisipan nan nimewo 1-800-815-0000, depi
lendi jiska dimanch, ant 8 am ak 8 pm. Koutfil la gratis. Pou TTY/TDD, rele nimewo
1-800-662-1220.

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
ii

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
Non doktè, pwofesyonèl swen sante, ak lòt founisè sèvis ki nan rezo Plan an ekri nan lis ki nan
paj 1 jiska 620.
Non famasi ki pa nan rezo nou an ekri nan lis ki nan paj 621 jiska 651.

Founisè sèvis yo
Ann kòmanse GuildNet Gold Plus FIDA Plan
Yo eksplike nan seksyon sa a mo enpòtan w ap wè nan Anyè Founisè sèvis ak Famasi nou an.
Founisè sèvis yo se doktè, enfimyè, famasyen, espesyalis terapi ak lòt moun ki bay swen sante
ak sèvis. Kèk nan sèvis yo se swen medikal, sèvis ak sipò pou anpil tan, materyèl, medikaman
sou preskripsyon, ekipman ak lòt sèvis.
•
•

Tèm founisè sèvis vle di tou lopital, klinik, ak lòt kote ki bay sèvis medikal, ekipman
medikal, epi sèvis ak sipò pou anpil tan.
Founisè sèvis ki se yon pati nan rezo plan nou an rele founisè sèvis rezo a.

Founisè sèvis rezo a se founisè sèvis ki gen kontra avèk nou pou bay sèvis pou Patisipan ki nan
plan nou an. Founisè sèvis ki nan rezo nou an ka sèlman voye bòdwo ba nou pou swen yo ba w.
Yo pa ka voye bòdwo ba w. Lè ou wè yon founisè sèvis rezo a, ou pa peye anyen pou sèvis ki
garanti yo.
•

Si ou kalifye pou resevwa sèvis nan men founisè sèvis endyen yo, ou ka wè founisè sèvis sa
yo menmsi yo pa nan rezo plan nou an.

Founisè sèvis nan [Point of Service (POS)] Lè ou se yon Patisipan nan Plan GuildNet Gold
Plus FIDA, ou kapab ale wè founisè sèvis ki nan rezo nou an pou jwenn sèvis ou te konn
resevwa avèk plan asirans Medicare ou te genyen anvan an. Ou pa bezwen pèmisyon plan an pou
jwenn Sèvis Medicare nan men founisè sèvis ki pa nan rezo nou an. Tanpri sonje : Si ou resevwa
sèvis nan men yon founisè sèvis ki pa nan rezo a, founisè sèvis la dwe kalifye pou patisipe nan
Medicare. Nou pa kapab peye yon founisè sèvis ki pa kalifye pou patisipe nan Medicare. Si ou
resevwa sèvis nan men yon founisè sèvis ki pa kalifye pou patisipe nan Medicare, ou dwe peye
tout depans yo pou sèvis ou resevwa a. Founisè sèvis yo dwe fè w konnen si yo pa kalifye pou yo
patisipe nan Medicare.
Yon Founisè sèvis Prensipal [Primary Care Provider (PCP)] se yon Doktè oswa yon Enfimyè
kalifye ki ba w swen sante debaz. PCP ou ap konsève dosye medikal ou epi l ap chèche konnen
bezwen ou genyen pou sante w apre yon peryòd tan. PCP ou ap patisipe nan Ekip Entè-Disiplinè
ou epi l ap ede planifye swen sante ou epitou l ap veye pou w resevwa sèvis nesesè yo.

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
iii

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
Espesyalis yo se doktè ki bay sèvis swen sante pou yon maladi espesyal oswa pou yon pati nan
kò a. Gen anpil kalite espesyalis. Men kèk egzanp :
•
•
•

Onkolojis okipe pasyan ki gen kansè.
Kadyològ okipe pasyan ki gen maladi kè.
Òtopedis yo okipe pasyan ki gen kèk maladi zo, jwenti, oswa nan miskilati.

W ap jwenn tou yon Manadjè Swen Sante ak yon Ekip Entè-Disiplinè [Interdisciplinary
Team (IDT)] ou ede chwazi.
Yon Manadjè Swen Sante travay nan tèt ansanm avèk ou ak Ekip Entè-Disiplinè (IDT) ou pou
devlope yon Plan Sèvis ki Baze sou yon moun (oumenm) anpatikilye k ap ede w jere sèvis ak sipò
medikal ou, sante konpòtmantal pou lontan, ak bezwen sosyal ak fonksyonèl ou.
Ekip Entè-Disiplinè [Interdisciplinary Team (IDT)] ou a ede koòdone swen sante w. Sa vle di
yo veye pou founisè sèvis ou konnen swen sante ou resevwa a, medikaman ou pran, epi tès ak
sèvis laboratwa yo fèt yon fwa epi yo fè founisè sèvis apwopriye konnen rezilta yo.
Oumenm ak Ekip Entè-disiplinè (IDT) ou ap devlope Plan Sèvis ki santre sou ou, kote ap genyen
tout bezwen ou genyen ak sèvis ou yo, ap tabli objektif pou satisfè bezwen sa yo, epi ap deside
kijan pou kontwole bezwen yo. IDT ou ap an kontak avèk ou chak fwa sa nesesè. IDT ou gen
ladan l :
•
•
•
•

•

•
•

Oumenm ak reprezantan ou (yo) ;
Manadjè Swen Sante ou ;
Doktè Prensipal [Primary Care Provider (PCP)] ou oswa yon reprezantan nan klinik (oswa
biwo) PCP ou ale ki gen eksperyans klinik epi ki konnen bezwen ou yo ;
Pwofesyonèl Sante konpòtmantal [Behavioral Health (BH) ou, si ou gen youn, oswa yon
reprezantan nan klinik (oswa biwo) pwofesyonèl BH ou ki gen eksperyans klinik epi ki
konnen bezwen ou yo ;
Èd pou swen sante lakay ou (yo), oswa yon reprezantan ki gen eksperyans klinik nan ajans
swen sante pou lè w lakay ou ki konnen bezwen ou yo, si w ap resevwa swen sante lakay
ou, epi yo apwouve patisipasyon èd pou swen sante pou lakay/reprezantan an nan IDT a ;
Yon reprezantan klinik nan kay retrèt ou, si w ap resevwa swen sante nan kay retrèt ;
Lòt moun, tankou :
– Lòt founisè sèvis, swa sa oumenm oswa reprezantan ou mande, oswa sa manm IDT
rekòmande dapre nesesite pou planifikasyon swen sante epi oumenm oswa
reprezantan ou apwouve ; oswa
– Enfimyè diplome (RN) ki te fè evalyasyon ou, si oumenm oswa reprezantan ou
apwouve li.

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
iv

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
Pou Chwazi yon Doktè pou premye swen sante
[Primary Care Provider (PCP)]
Ou kapab jwenn sèvis nan klinik nenpòt founisè sèvis ki nan rezo nou epi ki aksepte nouvo
Patisipan. Ou ka chwazi nenpòt PCP tou nan zòn sèvis nou ki aksepte Medicare.
Premye bagay ou dwe fè, se chwazi yon Founisè Sèvis Prensipal. Ou ka vle fè yon espesyalis
ofri w sèvis li kòm PCP ou. Si ou chwazi yon espesyalis pou ba w swen sante kòm PCP ou,
espesyalis ou dwe dakò pou li patisipe nan IDT ou pou koòdone swen sante ou. Tanpri rele Sèvis
pou Patisipan nan nimewo 1-800-815-0000 (Moun ki sèvi avèk TTY, tanpri rele nimewo
1-800-662-1220) oswa pale avèk Manadjè Swen Sante ou si ou chwazi yon espesyalis kòm PCP
ou.
Pou chwazi yon PCP, ale nan lis founisè sèvis ki nan paj 1 jiska 50 epi
•
•
•

chwazi yon founisè sèvis ou konn ale wè kounye a, oswa
chwazi yon founisè sèvis yon moun ou fè konfyans te rekòmande ou, oswa
chwazi yon founisè sèvis ki travay yon kote ki fasil pou w ale.

Tanpri sonje ou ka chwazi nenpòt PCP nan zòn sèvis nou, ki aksepte Medicare kòm yon pati nan
alokasyon point of service Plan an.
Pou jwenn dènye enfòmasyon sou founisè sèvis Plan an ki nan zòn ou, ale sou sit wèb
www.guildnetny.org oswa rele Sèvis Patisipan nan nimewo 1-800-815-0000, depi lendi jiska
dimanch, ant 8 am ak 8 pm. Pou TTY/TDD, rele nimewo 1-800-662-1220. Koutfil la gratis.
Si ou vle bay èd ou pou chwazi yon PCP, tanpri rele Sèvis Patisipan nan nimewo
1-800-815-0000, depi lendi jiska dimanch, ant 8 am ak 8 pm. Koutfil la gratis. Pou TTY/TDD,
rele nimewo 1-800-662-1220. Oswa, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
Si ou gen kesyon pou konnen si asirans ou peye nenpòt sèvis oswa swen sante ou vle, pale avèk
Manadjè Sante ou ak IDT ou oswa rele Sèvis pou Patisipan pou mande anvan ou resevwa sèvis
la oswa swen sante a.

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
v

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
Pou resevwa sèvis ak sipò pou lontan
Si ou bezwen sèvis ak sipò pou lontan (LTSS) sa yo, w ap kapab resevwa LTSS, tankou :
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Swen Sante Adilt Lajounen – sèvis medikal, sèvis swen enfimyè, sèvis manje ak nitrisyon,
sèvis sosyal, terapi reyabilitasyon, aktivite nan moman lwazi yo bay nan yon residential
health care facility oswa nan yon anèks yo apwouve ki sou sipèvizyon medikal yon doktè ;
Pami Swen Sante Lajounen pou Adilt ki gen maladi SIDA – yo ofri konsèy pou moun,
swen enfimyè, kontwòl pou detèmine si pasyan pran medikaman nan preskripsyon l, epitou
sèvis nitrisyon, sèvis reyabilitasyon, sèvis pou abi alkòl/dwòg, sèvis sante mantal ak sèvis
pou detèmine si pasyan diminye risk li pran pou VIH ;
Sèvis Èd Pèsonèl pou Kliyan – pèmèt Patisipan yo chwazi moun ki pou okipe yo ;
Modifikasyon nan anviwònman ak aparèy pou adaptasyon – adaptasyon fizik andedan
kay ak deyò kay ;
Sèvis Sipò nan Kay ak nan Kominote – bay èd avèk aktivite pou swen pèsonèl ;
Manje yo pote pou pasyan lakay yo ak manje yo sèvi nan yon anviwònman gwoup
moun ki gen omwen laj 60 ane – yon sèvis ki adapte pou chak moun, ki bay manje pou
Patisipan ki pa kapab prepare oswa jwenn manje ki fòtifyan kòmsadwa pou tèt yo, oswa lè
yo bay manje sa yo sa ap diminye nesesite pou prepare manje nan kay ki koute plis lajan.
Sèvis Sante nan Kay – se sèvis swen sante ak aktivite pou kenbe kay pwòp ;
Sèvis pou netwaye kay – se sèvis travay pou kenbe kay pwòp ak sèvis ki obligatwa pou
kenbe anviwònman kay yon moun pwòp, san danje ak agreyab pou viv ;
Sèvis Transpò ki pa pou Ijans – nou bay sèvis sa a pou randevou ak sèvis medikal, epi pou
evènman oswa sèvis ki pa medikal, tankou sèvis relijye, aktivite kominotè, oswa pou ale nan
makèt ;
Fòmasyon ak Kapasite pou viv endepandan – sèvis ki la pou amelyore oswa konsève
posiblite Patisipan an pou li viv endepandan toutotan sa posib nan kominote a ;
Sèvis sosyal Medikal – se evalyasyon faktè sosyal ak faktè anviwònman ki gen rapò ak
maladi Patisipan an ak bezwen li pou swen sante ;
Èd pou Chanje Kay oswa Apatman – sèvis nou bay lè Patisipan an dwe kite yon kay oswa
yon apatman ki pa koresponn ak bezwen li yo oswa ki gen danje, epi pou li ale nan yon
anviwònman ki satisfè bezwen pou byennèt ak sante patisipan an ;
Sèvis Swen Pèsonèl – tankou ijyèn pèsonèl, lè pou pasyan abiye, manje, ak aktivite
fonksyonèl pou bay pasyan sipò onivo nitrisyon ak anviwònman (preparasyon manje ak
antretyen kay) ;
Sistèm Repons pou Ijans Pèsonèl [Personal Emergency Response Systems (PERS)] se
yon aparèy elektwonik ki pèmèt kèk pasyan ki gen gwo risk pou jwenn èd sizoka gen yon
ijans fizik, yon ijans emosyonèl ak yon ijans ki ge pou wè ak anviwònman an ;
Sèvis Enfimyè Prive – sèvis enfimyè prive garanti pou sèvis enfimyè espesyalize san rete
oswa tanzantan ;

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
vi

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
•
•
•
•
•
•

Sèvis Reyabilitasyon Poumon – pou Patisipan ki gen maladi kwonik poumon (COP)
modere ak grav ;
Sèvis Swen sante pou pwoblèm respirasyon – se swen pou fè pwosedi pou anpeche
pwoblèm onivo sistèm respiratwa, ak pou swaye, ak reyabilite sistèm respiratwa ;
Founisè pou pèmèt moun pran repo – ofri sèvis san peye pou moun k ap bay yon
patisipan swen sante ak sipò pou yo ka pran repo yo pwograme pou yo pran ;
Swen pou sipèvizyon aktivite sosyal Lajounen – sipèvizyon ak kontwòl ; swen pèsonèl ;
ak nitrisyon nan yon anviwònman sennesòf pandan tout jounen an ;
Sèvis Transpò pou sipèvizyon aktivite sosyal lajounen – sèvis transpò ant kay yon
Patisipan ak sant pou swen sosyal lajounen ; epi
Sèvis transpò – se sèvis transpò pou ijans ak sèvis transpò ki pa pou ijans ; kòm yon
Patisipan Plan an.

Sèvis ak sipò pou lontan yo se èd pou moun ki bezwen èd pou fè aktivite chak jou tankou
benyen, abiye, fè manje, epi pran medikaman. Nou bay pifò nan sèvis sa yo lakay ou oswa nan
kominote ou, men nou pa kapab bay yo nan yon kay retrèt oswa nan yon lopital. Yon lis konplè
LTSS yo aksepte peye pou sèvis disponib nan Chapit 4 Tiliv Enfòmasyon pou Patisipan ou a.
W ap gen yon Manadjè Swen Sante Plan an. Se yon moun k ap travay avèk ou ak founisè sèvis
ou yo pou garanti ou resevwa swen sante ak sèvis swen sante ou bezwen pou lontan. Oumenm ak
Manadjè Swen Sante ou ap travay avèk yon IDT) ke w ap ede chwazi. IDT se yon gwoup moun
k ap chèche konnen bezwen ou yo, epi k ap travay avèk ou pou kreye ak egzekite yon Plan Sèvis
ki santre sou yon moun espesyal pou bezwen ou yo. Manadjè Swen Sante ou ak IDT ou ap
koòdone tout swen sante ou bezwen.

Jan pou idantifye Founisè Sèvis ki nan Rezo GuildNet Gold
Plus FIDA Plan
Ou ka jwenn tout sèvis yo aksepte peye pou ou nan men founisè sèvis ki nan rezo nou an. Ou ka
wè tou founisè sèvis ki pa nan rezo nou an pou resevwa sèvis ou te konn jwenn yo avèk premye
asirans swen sante Medicare. Ou pa bezwen pèmisyon Plan an pou resevwa sèvis Medicare nan
men founisè sèvis ki pa nan rezo nou an. Tanpri sonje : Si ou jwenn sèvis nan men yon founisè
sèvis ki deyò rezo a, founisè sèvis la dwe kalifye pou patisipe nan Medicare. Nou pa kapab peye
yon founisè sèvis ki pa kalifye pou patisipe nan Medicare. Si ou pran sèvis nan men yon founisè
sèvis ki pa kalifye pou patisipe nan Medicare, ou dwe peye tout depans yo pou sèvis ou resevwa
a. Founisè sèvis yo dwe fè ou konnen si yo kalifye pou patisipe nan Medicare.
Ou kapab toujou resevwa swen sante ijan oswa swen sante annijans oswa deyò zòn sèvis la nan
men founisè sèvis disponib ki pi pre a. Si ou bezwen dyaliz lè ou lwen lakay ou, ou kapab kontakte
Manadjè Swen Sante ou k ap koòdone swen sante a.
Ou dwe resevwa tout sèvis garanti LTSS ou yo nan men founisè sèvis ki nan rezo nou. Si ou ale
Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
vii

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
wè founisè sèvis LTSS ki pa nan rezo GuildNet Gold Plus FIDA Plan (san otorizasyon oswa
apwobasyon nou anvan), w ap gen pou peye bòdwo a. Gade paj vi pou jwenn yon egzanp LTSS
oswa rele Sèvis pou Patisipan.
Ou ka chanje founisè sèvis ki nan rezo a nenpòt kilè. Si ou t ap prale wè yon founisè sèvis rezo a,
ou pa gen obligasyon kontinye ale wè menm founisè sèvis la.
Plan an travay avèk tout founisè sèvis ki nan rezo nou pou satisfè bezwen moun ki andikape yo.
Lis founisè sèvis rezo ki anba la a gen enfòmasyon sou aranjman yo bay. Si ou bezwen wè yon
founisè sèvis epi ou pa sèten si li ofri aranjman ou bezwen yo, Plan an kapab ede ou. Pale avèk
IDT ou ak Manadjè Swen Sante ou pou jwenn èd.

Jan pou Jwenn Founisè Sèvis Plan GuildNet Gold Plus FIDA
ki nan Zòn Ou
Nan chak seksyon anyè a, yo montre non founisès sèvis yo nan lis la dapre espesyalite yo epi nan
lòd lèt alfabè a.
Doktè ak lòt founisè sèvis medikal yo gwoupe dapre espesyalite avèk founisè swen sante
prensipal (doktè fanmi ak doktè jeneralis ak doktè lamedsin entèn) yo site anpremye, epi apre lòt
espesyalis medikal/espesyalis chiriji ak lòt espesyalis (kadyològ, radyològ, chirijyen, elatriye). Si
ou ta renmen resevwa yon anyè pou yon lòt konte, tanpri kontakte Sèvis pou Patisipan Plan an.
Pandan ou se yon Patisipan Plan nou an, ou ka sèvi avèk swa founisè sèvis rezo a swa lòt founisè
sèvis ki pa nan rezo a pou kèk nan sèvis yo aksepte peye yo. Pou kèk sèvis w ap resevwa avèk
Plan nou an, ou dwe sèvi avèk founisè sèvis ki nan rezo a, sof nan ka ijans yo. Yo idantifye sèvis
ak founisè sèvis yo nan seksyon LTSS anyè sa a. Pou jwenn plis enfòmasyon sou alokasyon
sèvis plan an peye, gade Tiliv Enfòmasyon pou Patisipan yo. Si ou resevwa sèvis nan men yon
founisè sèvis ki deyò rezo a, founisè sèvis la dwe kalifye pou patisipe nan Medicare.
Nou pa kapab peye yon founisè sèvis ki pa kalifye pou patisipe nan Medicare. Si ou resevwa
sèvis nan men yon founisè sèvis ki pa kalifye pou patisipe nan Medicare, ou dwe peye tout
depans yo pou sèvis ou resevwa a. Founisè sèvis yo dwe fè ou konnen si yo kalifye pou patisipe
nan Medicare.

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
viii

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
Lis Founisè sèvis Rezo a
Founisè sèvis yo
Doktè Premye Swen (PCPs)
Espesyalis
Dantis
Sèvis Vizyon (Zye)
Lopital yo
Kay Retrèt Espesyalize [Skilled Nursing Facilities (SNF)]
Kay Retrèt [Nursing Facilities (NF)]
Founisè Sèvis Sante Konpòtmantal
Sant Sante Konpòtmantal
Espesyalis Sante Konpòtmantal
Sèvis ak Sipò pou anpil tan :
Sèvis Swen Sante Lajounen pou Adilt
Swen Sante Lajounen pou Adilt ki gen SIDA
Sèvis Èd Pèsonèl ki fèt pou kliyan
Modifikasyon nan Anviwònman
Sèvis Sipò nan Kay ak Kominote
Manje yo delivre pou pasyan lakay yo oswa Manje pou Gwoup
Ajans pou Sèvis Swen sante nan kay
Sèvis Antretyen Kay
Sèvis Transpò ki pa pou Ijans
Fòmasyon ak Kapasite pou viv endepandan
Sèvis Sosyal Medikal
Èd pou Chanje Kay oswa Apatman
Sèvis Swen Pèsonèl
Sèvis Repons pou Ijans Pèsonèl [Personal Emergency
Response Services (PERS)]
Sèvis Enfimyè Prive
Founisè sèvis pou Pèmèt Moun Pran Repo
Gadri Sosyal
Sèvis Transpò pou Sipèvizyon aktivite sosyal lajounen
Famasi an rezo
Famasi ki vann andetay ak Chèn Famasi

Kantite
823
8208
268
11
89
30
10
114
121
7
1
3
3
7
3
4
8
1
8
28
4
110
2
7
9
8
7
396

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
ix

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
Founisè sèvis yo
Famasi pou fè kòmann medikaman yo delivre pa lapòs
Famasi ki ofri pasyan sèvis Enjeksyon Medikaman nan
Venn lakay yo
Famasi Swen Sante pou Anpil Tan [Long-Term Care (LTC)]

Kantite
1
6
12

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
x

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
PWOFESYONÈL SWEN SANTE
PRENSIPAL
ESPESYALIS
Espesyalis
Dantis
Sèvis Vizyon (Zye)
LOPITAL
KAY RETRÈT ESPESYALIZE
[SKILLED NURSING FACILITIES
(SNF)]
KAY RETRÈT [NURSING FACILITIES
(NF)]
PWOFESYONÈL SANTE
KONPÒTMANTAL
Sant Sante Konpòtmantal
Espesyalis Sante Konpòtmantal
SÈVIS AK SIPÒ POU LONTAN:
Sèvis Swen Sante Lajounen pou Adilt
Swen Sante Lajounen pou Adilt ki Gen
SIDA
Sèvis Èd Pèsonèl ki Baze sou Kliyan
Modifikasyon nan Anviwònman
Sèvis Sipò nan Kay ak Kominote
Manje yo Pote nan Kay ak Manje pou
Moun Angwoup
Ajans Sante nan Kay
Sèvis Antretyen Kay
Sèvis Transpò ki pa pou Ijans
Kapasite ak Antrènman pou Viv
Endepandan
Sèvis Sosyal Medikal
Èd pou Chanje Kay
Sèvis Swen Pèsonèl
Sèvis Repons pou Ijans Pèsonèl [Personal
Emergency Response Services (PERS)]
Sèvis Enfimyè Prive
Moun ki Bay Sèvis Swen pou Larelèv
Gadri Sosyal

PRIMARY CARE
PROVIDERS
SPECIALISTS
Specialists
Dentists
Vision Services
HOSPITALS
SKILLED NURSING
FACILITIES (SNF)

1

NURSING FACILITIES (NF)

731

BEHAVIORAL HEALTH
PROVIDERS
Behavioral Health Facilities
Behavioral Health Specialists
LONG-TERM SERVICES
AND SUPPORTS:
Adult Day Healthcare Services
AIDS Adult Day Healthcare

735

Consumer Directed Personal
Assistance Services
Environmental Modifications
Home and Community Support
Services
Home Delivered and
Congregate Meals
Home Health Agencies
Home Maintenance Services
Non-Emergency
Transportation
Independent Living Skills and
Training
Medical Social Services
Moving Assistance
Personal Care Services
Personal Emergency Response
Services (PERS)
Private Duty Nursing
Respite Providers
Social Day Care

800

87
89
683
711
713
725

737
743
795
797
799

801
802
803
804
805
806
807
808
811
812
821
822
823
824

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
xi

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015
Sèvis Transpò pou Ale nan Gadri Sosyal
FAMASI REZO A
Famasi ki Detayan ak Chèn Famasi
Famasi pou Fè Kòmann Medikaman yo
Delivre pa Lapòs
Famasi ki Bay Enjeksyon Medikaman nan
Venn nan Kay
Famasi Swen Sante pou Anpil Tan [LongTerm Care (LTC)]
ENDÈKS LOPITAL YO
LIS DAPRE SIYATI
LIS SÈVIS AK SIPÒ POU ANPIL TAN

Social Day Care
Transportation
NETWORK PHARMACIES
Retail Pharmacies and Chain
Pharmacies
Mail Order Pharmacy

826

Home Infusion Pharmacies

881

Long-Term Care (LTC)
Pharmacies
INDEX OF HOSPITALS
INDEX BY LAST NAME
LONG-TERM SERVICES
AND SUPPORTS INDEX

883

829
833
879

885
889
937

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
xii

GUILDNET GOLD PLUS FIDA PLAN MMP-POS
ANYÈ FOUNISÈ SÈVIS AK FAMASI POU ANE 2015


♂



Ki Pa Aksepte Nouvo Pasyan
Ki Resevwa Sètifika Konsèy la
Gason
Louvri 24 sou 24
Pwofesyonèl ki Bay Aksè Fasil sou
Chèz-Woulant
Pwofesyonèl Swen Sante ki Gen
Eksperyans pou Trete Moun ki Gen
VIH/SIDA
Fanm
Kantite Medikaman pou Plis Jou



♀
E
℞


Famasi Sipòte Preskripsyon
Elektwonik
Chèn Famasi

Not Accepting New Patients
Board Certified
Male
Open 24 Hours
Wheel Chair Accessible
Provider
Experienced HIV/AIDS
Provider
Female
Extended Day Supply
Available
Pharmacy Supports Electronic
Prescribing
Chain Pharmacy

Tout pwofesyonèl swen sante ki wè pasyan yo nan kote yo travay la fasil pou ou
ale wè nan sèvis transpò piblik sof si gen nòt kontrè pou sa.
Ou ka jwenn sèvis entèprèt gratis nan anpil lang pou reponn nenpòt kesyon
pwofesyonèl swen sante yo oswa patisipan yo ka genyen sou plan nou an. Pou
jwenn yon entèprèt, rele nou nan nimewo 1-800-815-0000.

Si ou gen kesyon, tanpri rele GuildNet Gold Plus FIDA Plan nan nimewo 1-800-815-0000, lendi
jiska dimanch, ant 8am ak 8pm. Moun ki sèvi avèk TTY/TDD, tanpri rele nimewo 1-800-6621220. Koutfil la gratis. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit wèb www.guildnetny.org.
xiii

DOKTÈ PREMYE
SWEN [PRIMARY
CARE PROVIDERS
(PCP)]

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000,
Monday through Sunday, between 8 am and 8 pm. (TTY/TDD, please call
1-800-662-1220.) The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through
Sunday, between 8 am and 8 pm. (TTY/TDD, please call 1-800-662-1220.) The call is free. For more
information, visit www.guildnetny.org.

Uniqal
ue
ovi
derRecRec
os:rd1
s: 10
11
Tot
PrProvi
der
ord
3
84

FAMILY PRACTICE
Abraham, Sherly, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621
Abraham, Sherly, MD ♀
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500

Akselrud, Ilya P, DO ♂
1501 80th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-2660  M-F 9-8, SA 9-3
Languages: Albanian, Russian, Spanish, Ukrainian
Akselrud, Mikhail I, DO ♂
1501 80th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-2660  M-F 9-8, SA 9-2
Languages: Polish, Russian, Spanish, Ukrainian

Abraham, Sherly, MD ♀
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450

Alexis, Georgette A, MD ♀
650 Fulton St, Brooklyn, NY 11217
(718) 596-9800  M 9-5, TU 8-6, W 11-8, TH 8-6
Languages: French

Aghabi, Hanna N, MD ♂
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4580
Languages: Arabic

Allen, Edward, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-7207  M 9-1, W 5-9, F 1-5

Aghabi, Hanna N, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-8880
Languages: Arabic
Agrapides-Romeo, Alicia M, DO ♀
8012 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-5600  W F 4-7, SA 12-4
Languages: Italian
Akivis, Alla, MD♀
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1896  M 9-5, TU 9-8, W 1-8, TH 9-12
Akivis, Alla, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2697  M-F 8-6
Akivis, Alla, MD♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2697  M-F 8-6

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Allen, Edward, MD ♂
840 Lefferts Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-7207  TU 1-5, TH 1-9
Almonte, Maria I, MD ♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-5
Languages: Spanish
Aloyts, Bella, DO ♀
305 Ocean View Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-3100
Languages: Russian
Aloyts, Bella, DO ♀
6403 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 621-0800  TU 9-3, F 10-8
Languages: Russian
Alraei, Youssef, MD ♂
436 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-0700
Languages: Arabic, French, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
3

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Anglade, Albert A, MD ♂
1515 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 703-4968  M 10-6, TU F 10-5, W 11-6, SA 9-12
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Anglade, Claudia, MD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198  M W TH F 9-5, TU 12-8
Languages: Creoles And Pidgins, French
Ankireddypalli, Arvind R, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8567
Arnoff, Natalie, DO ♀
1616 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 934-7960
Languages: German, Polish, Russian, Spanish
Arnoff, Natalie, DO ♀
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961  TU 9-9, SA 3-7
Languages: German, Polish, Russian, Spanish
Asiedu, Stephen, MD ♂
1336 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 756-0918  M-F 9-5
Asloyan, Anna, DO ♀
2626 E 14th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-0500  M-F 9-6, SA 9-3
Languages: Armenian, Russian
Auteri, Paul A, MD ♂
1694 64th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 232-4990  M 9-4, TU 9-7, W 9-3, TH 9-7, F 9-2,
SA 8-1
Languages: Italian, Spanish

Bastien, Linda, MD♀
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500  M 8-8, TU W F 8-5, TH 8-6, SA 8-2
Beecham-Robinson, Anita C, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Beecham-Robinson, Anita C, MD ♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Beecham-Robinson, Anita C, MD ♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Beecham-Robinson, Anita C, MD ♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Beecham-Robinson, Anita C, MD ♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Beecham-Robinson, Anita C, MD ♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Beecham-Robinson, Anita C, MD ♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Beecham-Robinson, Anita C, MD ♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Begum, Shahanaz, MD ♀
360 9th St, Brooklyn, NY 11215
(516) 477-0511
Languages: Bengali
Bejarano, Elkin F, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
4

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Bejarano, Elkin F, MD ♂
1052 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 235-5600
Languages: Spanish
Belamy, Jacquelin A, MD ♂
9613 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 927-1355  M-F 10-5, SA 10-2
Languages: Spanish
Benanti, Philip E, DO ♂
16 Ave T, Brooklyn, NY 11223
(718) 372-3539  M TU W F 12-6
Bhatia, Raja S, DO ♂
2172 72nd St, Brooklyn, NY 11204
(718) 232-7111  M W 9-4, TU 5-8, TH 9-1, F 9-11, SA
9-12
Languages: Chinese, Russian, Spanish
Bhatia, Shamsunder D, MD ♂
2172 72nd St, Brooklyn, NY 11204
(718) 232-7111  M W 4-8, TU F 11-3, SA 12-3
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Boginsky, Irene, DO♀
15 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 517-2500
Languages: Russian
Borkovskaya Shimelfarb, Marianna, MD ♀
135 N 7th St, Brooklyn, NY 11249
(212) 352-2600  M-F 8-5
Browne, Desmond S, DO ♂
778 Washington Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 399-7649  W 9-8, SA 8-5
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Brutus, Valerie, MD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Creoles And Pidgins, French
Burke, Mark, MD♂
678 Grand St, Brooklyn, NY 11211
(718) 782-5907
Languages: Spanish
Caruana, Joseph A, DO♂
7318 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 630-1404  M TU 12-8, W 9-5, TH F 9-2
Languages: Italian
Casimir, Carl, DO ♂
432 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 941-8505  M TU TH F 9-6, W 9-12, SA 9-5:30
Languages: French
Chaikhoutdinov, Marat G, MD ♂
1513 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-4440  TU 12-7, W 3-7, TH 12-7, SA 9-12
Languages: Russian
Chak, Ada, DO♀
2102 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 891-4212  M 9-5, TU 11-7, W 12-8, TH F 9-3
Languages: Russian
Chen, Chao, DO♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621
Languages: Chinese
Chen, Chao, DO♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Chinese

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
5

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Chen, Chao, DO♂
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450
Languages: Chinese
Chen, Chao, DO♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500  TU W F 9-5, TH F 9-5
Languages: Chinese
Cherubin, Roosevelt, MD ♂
994 New York Ave, Brooklyn, NY 11203
(516) 557-8137
Cherubin, Roosevelt, MD ♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440
Chou, Rick H, DO♂
8701 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 759-1900  M W TH 2-7, SA 10-2
Ciuffo, Joseph J, MD ♂
66 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 383-4600
Languages: Italian, Spanish
Compas, Jean-Claude C, MD♂
255 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 636-8291  M TU TH 9-7, F SA 9-2
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Conway, Richard G, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Hebrew, Yiddish
Cortes, Juan A, DO ♂
124 Bay Ridge Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 836-2199  M W F 3-7, TU 9-3, TH 9-3, SA 9-4
Languages: Spanish

Corzo, Pedro A, MD♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Spanish
Corzo, Pedro A, MD♂
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450
Languages: Spanish
Corzo, Pedro A, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621  TU W 9-8, TH 9-8, F 9-5
Languages: Spanish
Costas-Katz, Carmen, MD♀
468 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 399-6234
Languages: French, Hebrew, Romanian, Spanish
Crenesse-Cozien, Anne J, MD ♀
175 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 488-1814  M-F 9-5
Languages: French
Crismali, Michael C, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M TU W TH 8-8, F 8-5
Crummer, Richard W, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-3260
Custis, Kevin T, MD♂
887b E New York Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 778-0069  M TU W TH 10-6, F 9-4, SA 9-3
Daniel, Cary, PA♂
1381 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 498-3104  M W 4:30-9:30, SA 8:30-4
Languages: Creoles And Pidgins

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
6

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Daniel, Cary, PA♂
2306 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 209-3333  M W 9-4, TH F 2-8:30
Languages: Creoles And Pidgins
Daniel, Cary, PA♂
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-3355  TU 8-6, TH F 9-1:30
Languages: Creoles And Pidgins
Dantchenko, Victoria, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621
Dantchenko, Victoria, MD ♀
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Dantchenko, Victoria, MD ♀
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450  M-F 9-5
Davidov, Yvette, DO ♀
1115 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 252-5300  M W F 10-8, SU 10-5
Languages: Persian, Russian
Davydov, Vadim, DO ♂
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961  M W F 9-5, TU 8:30-5:30, TH 8:305:30, SA 10-3:30
Languages: Russian, Spanish, Ukrainian, Uzbek
Delerme-Pagan, Cathy M, MD ♀
321 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 484-8985  M-F 9-6, SA 10-6
Languages: French

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Desrosiers, Jean-Claude, MD♂
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500  M 8-8, TU W 8-5, TH 8-6, F 8-4, SA
8-2
Dhillon, Lakhbir S, MD ♂
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150  M-F 9-5, SA 9-1
Languages: Punjabi
Donat, Margaret, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2697  TU 9-5, W F 1-5
Languages: French
Drazenovic, Ivo J, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621
Languages: Spanish
Drazenovic, Ivo J, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200  M TH F 9-5, TU W 11-7
Languages: Spanish
Dudelzak, Boris, DO ♂
2615 E 16th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 263-0300  M 1-8, TU 3-8, TH 3-8
Languages: Russian
Edmond-Bucknor, Marcia, MD♀
840 Lefferts Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 493-5584
Eldeeb, Elsayed H, MD ♂
6805 5th Ave, Brooklyn, NY 11220
(917) 349-0404
Languages: Arabic, Spanish
Eldeeb, Elsayed H, MD ♂
4609 5th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-4781  M-F 9:30-5:30, SA 9-1:30
Languages: Arabic, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
7

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Eloi-Stiven, Marie L, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000  M TU W TH 9-8, F 9-5
Epstein, Boris, DO ♂
1840 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 680-1600  TU 10-6
Languages: Italian, Russian
Fashakin, Emmanuel O, MD ♂
656 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 342-2446  M-F SA 10-6
Languages: Spanish, Yoruba
Fasolya, Mayya, DO ♀
1576 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(347) 533-8530
Languages: Abkhazian, Russian
Fasolya, Mayya, DO ♀
2814 Clarendon Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-7363  M W F 9-6
Languages: Abkhazian, Russian
Fatiha, Jack, MD♂
701 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-0100
Languages: Arabic, Hebrew
Fatiha, Jack, MD♂
709 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-0100
Languages: Arabic, Hebrew
Fatiha, Jack, MD♂
446 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-4200  TU W 9:30-8
Languages: Arabic, Hebrew

Fazio, Roseann D, DO ♀
7401 10th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 238-0024  M 12:30-8, TU F 11:30-7:30, TH F
11:30-7:30
Fensterszaub, Simon, DO ♂
432 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 387-2408
Languages: Spanish, Yiddish
Francis, Charles J, DO ♂
9114 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(917) 933-4900
Languages: Spanish
Francis, Charles J, DO ♂
741 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 272-2721  M TU W TH 9-5, F 9-4
Languages: Spanish
Francois, Mathieu, MD ♂
2905 Ave D, Brooklyn, NY 11226
(718) 826-6668  M-F 10-6, SA 10-5
Languages: Creoles And Pidgins, French
Fuchs, Irina N, DO♀
7620 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 234-9100  M W 9-8, TU F 9-5, TH F 9-5, SA 9-3
Languages: Russian, Ukrainian
Gallo, Dawn M, DO ♀
2352 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 251-0200  TU 9-8, W 11-7, F 9-5, SA 9-3
Gallo, Dawn M, DO ♀
433 77th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-1155  M 9-6, TH 12-8:30
Gelbert, Rimma, DO♀
1632 E 16th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-0330  M-F 9-6, SA 9-3
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
8

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Geller, Stella, DO♀
5321 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 517-2244
Languages: Russian
Geller, Stella, DO♀
2519 Ave U, Brooklyn, NY 11229
(718) 743-8900  M 2-5, TU 9-5, TH 9-5
Languages: Russian
Genovese, Leonard D, DO ♂
8125 17th Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 837-5685  M 9-2, TU F SA 9-1, W 1-7, TH 1-7
Geyler, Inna I, DO ♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Geyler, Inna I, DO ♀
9708 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 444-0520  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Gibbons, Olga, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621
Languages: Spanish
Girgis, Wagdy F, MD ♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-0010
Languages: Arabic
Girgis, Wagdy F, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-5706  M TU 12-7, W SA 9-1, TH 9-3, F 126, SA 9-1
Languages: Arabic

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Glusker, Alla, DO♀
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 649-5519  TU 9-5, TH 9-5
Gozun, Benjamin J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 259-6122
Languages: Hebrew, Philippine, Russian
Gozun, Benjamin J, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888  M TU TH F 9-5, W 9-7, SA 9-2
Languages: Hebrew, Philippine, Russian
Gozun, Benjamin J, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  M TU W TH 8-8, F 8-5, SA 9-5
Languages: Hebrew, Philippine, Russian
Grady, Laura J, DO♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440  TU 1-8:30, W 9-5, TH 9-1
Languages: Spanish
Griffith-Reece, Wendy, MD♀
1228 Broadway, Brooklyn, NY 11221
(718) 574-2289  M 12:30-5, W 9-3, F 8:30-1:30
Languages: Spanish
Grosman, Svetlana, DO ♀
900 Ave H, Brooklyn, NY 11230
(718) 253-9110  M TU W F SA 10-5, SU 10-4
Languages: Russian
Hadi, Shariyar, DO♀
1893 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11233
(347) 627-4705  TU 9-7, TH 9-7, SA 2-8
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Harewood, Charles L, MD ♂
6802 Ridge Blvd, Brooklyn, NY 11220
(718) 836-0400  M 9-3, TU 1-8, TH 1-8, SA 9-2
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
9

FAMILY PRACTICE (Cont'd)

Jahan, Mumtaz, MD♀
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200  TU 9-5, TH 9-5, F 1-5
Languages: Arabic, Bengali, Spanish, Urdu

Hegazi, Tarek M, MD ♂
514 Ave M, Brooklyn, NY 11230
(718) 339-5749  M 10-5, TU 11-8, W 10-8, TH SU 9-2, Jean-Baptiste, Gary E, MD ♂
F 8:30-2, SU 9-2
178 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11217
Languages: Arabic
(718) 398-8000  M 3-6, TU 1-5, TH F 11-7, SA 10-2
Languages: French
Hill, Mark A, MD ♂
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
Kamal, Mohammad M, MD ♂
(718) 945-7150
79 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
Languages: Spanish
(718) 431-0009  M 10-3, TU SA 4-8, W 10-7, F 11-8
Hinz, Charles J, DO ♂
155 Powers St, Brooklyn, NY 11211
(718) 384-1834
Languages: Spanish
Hussaini, Syed Z, MD ♂
706 Banner Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-3092
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Idelevitch, Nathalia, MD ♀
1009 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-8500  M W F 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Ignacio, Adelfino S, MD ♂
1095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 240-8800  M-F 9-5, SA 8-4
Languages: Spanish
Jahan, Mumtaz, MD ♀
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450
Languages: Arabic, Bengali, Spanish, Urdu
Jahan, Mumtaz, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621  TU 9-5, TH 9-5, F 1-5
Languages: Arabic, Bengali, Spanish, Urdu

Languages: Bengali

Karibandi, Ramakrishna V, MD♂
471 Hart St, Brooklyn, NY 11221
(718) 443-3800  M 8:30-1:30, TU W F 8:30-4:30, TH F
8:30-4:30
Languages: Urdu
Kerolle, Harold F, MD ♂
1038 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 434-2992
Languages: French, French-based Creoles And Pidgins
Kerolle, Harold F, MD ♂
1238 Broadway, Brooklyn, NY 11221
(718) 452-7000
Languages: French, French-based Creoles And Pidgins
Khalid, Nazneen, MD♀
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300
Languages: French, Urdu
Khandros, Svetlana, DO ♀
3014 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 676-1768
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
10

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Kim, Kyu-Han, DO♂
332 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 852-5252  F 9-6, SA 9-4
Kim, Kyu-Han, DO♂
934 Myrtle Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 919-7053  M TU 9-5
Kim, Kyu-Han, DO♂
37 5th Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 802-1110  W 9-5, TH 9-5
Klebanov, Irina, MD♀
209 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 676-4500
Languages: Russian
Kletsman, Galina, DO ♀
520 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 333-9070  M W 9-6, TU 9-5, TH 12-8, F 9-4, SA
10-2
Languages: Russian

Korogluyev, Mikhail Y, DO ♂
501 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 704-9909  W F 10-6
Languages: Russian
Kotelskiy, Oleg M, DO ♂
3816 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11235
(347) 713-6871  M 10-1, TU 4-7, TH SA 10-3, SA 10-3
Languages: Russian
Kramskiy, Tamara, DO ♀
1042 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(347) 425-7699
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Kramskiy, Tamara, DO♀
1648 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-1647  TU SU 10-7, TH 8-12, SU 10-7
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Krotowski, Mark H, MD ♂
8923 Ave A, Brooklyn, NY 11236
(718) 385-8181  M TU W F 9-5, TH 9-6
Languages: Hebrew

Kondamudi, Vasantha K, MD♀
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: French, Spanish

Kundu, Subhendu, MD♂
1401 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 283-1600  M-F 8:30-4:30
Languages: Bengali, Hindi, Urdu

Kondamudi, Vasantha K, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621  M F 9-1, W 5-1
Languages: French, Spanish

Lampert, Jeffrey S, MD♂
2422 Knapp St, Brooklyn, NY 11235
(347) 462-4241
Languages: Spanish

Korneeva-Vladimirsky, Irina L, MD ♀
3065 Brighton 7th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 576-2012  TU F 9-6, TH F 9-6, SA 9-1
Languages: Russian

Lazzara, John F, DO ♂
8684 15th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 232-0704  TU F 10-3, W 3-8, TH 3-8, SA 9-12

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



Lee, Allen L, MD♂
433 72nd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-1320  M 10-7, TU 12-7, W F 10-5, SA 7-1
Languages: Chinese, Italian

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
11

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Lee, Fong L, MD♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M W 11-8, TU F 8-5, TH F 8-5
Languages: Chinese
Levin, Bella, MD♀
5701 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 567-2800  M-F 9-5
Languages: Russian, Spanish

Louis, Joseph A, MD ♂
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100
Languages: French, Spanish
Lugina, Sergey V, DO ♂
3049 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 934-0322
Languages: Russian
Lushpenko, Oleg, DO♂
580 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 498-4420  M TH 9-1:30, TU W F 9-5, SA 9-2
Languages: Russian, Ukrainian

Lindo, Walford B, MD ♂
3304 Glenwood Rd, Brooklyn, NY 11210
Malanum, Teofila M, MD ♀
(718) 859-0008  M TU TH 9:30-5, W SA 9:30-2, F 2-5, 595 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11225
SA 9:30-2
(718) 282-8903  M 3-5, W F 10-3
Languages: Spanish, Tagalog
Linetskaya, Yelena, DO ♀
2114 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
Malanum, Teofila M, MD ♀
(718) 769-9100  M 4-9, W 1-7, TH SA 9-3, SA 9-3
3309 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
Languages: Ukrainian
(718) 856-3600  M-F SA 10:30-6:30
Languages: Spanish, Tagalog
Liu, Kang S, MD♂
387 Clinton St, Brooklyn, NY 11231
Mallick, Shahla S, MD♀
(718) 624-2776
5407 5th Ave, Brooklyn, NY 11220
Languages: Mandar
(718) 833-7860  M-F 9-6, SU 9-3
Lopez, Clark R, MD ♂
332 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 852-5252
Languages: Spanish
Lopez, Clark R, MD ♂
60 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 783-3919  TU W F SA 10-1
Languages: Spanish
Louis-Charles, Adeline, MD♀
232 Suydam St, Brooklyn, NY 11237
(718) 381-3500  M W F 9-3, SA 11-2
Languages: Spanish

Languages: Hindi, Spanish, Urdu

Manna, Mario J, DO ♂
7318 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 630-1404  M 9-8, TU 9-7, W 8:30-6, TH 9-7, F
9-5, SA 9-3
Languages: Italian
Manter, Kristen D, MD ♀
650 Fulton St 2nd, Brooklyn, NY 11217
(718) 596-9800  M F SA 9-5, TU W 8-8, TH 8-8

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
12

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Marballi, Arundhati, MD ♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  M 12-8, TU W F 8:30-4, TH 12:304:30
Languages: Hindi, Russian
Mazurskaya, Yelena, DO ♀
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 257-0900  M TU W TH 8-4, F 8-12
Languages: Russian
Mazurskaya, Yelena, DO ♀
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900  M-F 4-6
Languages: Russian
Meka, Rajana, MD♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M W 11-8, TU F 8-5, TH F 8-5
Languages: Telugu
Menon, Rekha, MD♀
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450
Languages: Hindi, Malayalam
Menon, Rekha, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621  M W TH 9-7, TU F SA 9-4
Languages: Hindi, Malayalam
Moskowitz, George, MD♂
1318 42nd St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-2496  M TU TH F 9-4, W 1-8, SU 9-2
Languages: French, Hebrew, Yiddish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Moysik, Lyubov, DO ♀
228 Bushwick Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 381-2201
Languages: Russian
Moysik, Lyubov, DO ♀
2753 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-8400  TU F 10-8, W 10-4, TH 3-8, SA 10-1
Languages: Russian
Mueller-Morel, Brigitte, MD ♀
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888
Languages: French, German, Spanish
Muraca, Glenn J, DO ♂
1052 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 805-0037
Languages: Italian, Spanish
Murray, Carolyn J, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7071  M F 9-5
Murray, Christine, NP♀
514 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 437-5280
Napolitano, Daniel L, MD ♂
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390  M 9:30-7, TU W 10-6, TH F 9-5
Nemon, Binyomin M, DO ♂
1534 Broadway, Brooklyn, NY 11221
(718) 576-6266
Languages: Hebrew, Yiddish
Nemon, Binyomin M, DO ♂
585 E 2nd St, Brooklyn, NY 11218
(917) 968-8210
Languages: Hebrew, Yiddish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
13

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Nemon, Binyomin M, DO ♂
4303 14th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-7800  M TU W TH SU 10-5, F 10-1
Languages: Hebrew, Yiddish
Oklander, Raisa, DO ♀
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 368-3333  M 9-2:30, TU W 9-3
Languages: Romanian, Russian, Spanish, Yiddish
Oklander, Raisa, DO ♀
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 498-3598  M TU 8-3, F 8-12
Languages: Romanian, Russian, Spanish, Yiddish
One, Sai S, MD♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440  M-F 9-5
Languages: Burmese, Mandarin
Orellana, Jorge R, MD ♂
8707 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-7777
Orellana, Jorge R, MD ♂
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071  M-F 9-5
Orkin, Alana R, MD ♀
8605 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-1500  M TH F 10-4
Orkin, Howard M, MD ♂
8605 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-1500  M F 9:30-7, TU 9:30-6, TH 9-7
Orlovskiy, Aleksandr, MD ♂
550 Remsen Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 934-7593
Languages: Russian

Orlovskiy, Aleksandr, MD ♂
2912 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-0162  M TU 9-4, TH 11-3, F 12-5, SA 10-3
Languages: Russian
Osmani, Ataul H, MD ♂
20 Arlington Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-0100  M TU TH F 10-5, SA 9:30-12:30
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Ovshaev, Samira, DO ♀
4010 Ave J, Brooklyn, NY 11210
(718) 266-9779  M-F 9-5
Languages: Russian, Turkish
Pantaleo, Nicholas L, MD ♂
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240
Parnes, Leo, DO♂
201 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 853-2462  M TH 12-8, TU 3-7, F 11-7, SA 9-1
Languages: French, Yiddish
Parnes, Marc J, DO ♂
201 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 853-2462  M TH 11-8, TU 2-7, W SA 10-1, F 107, SA 10-1
Languages: Spanish
Pass, Elaine E, MD♀
820 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 599-0477  M TU W F 10-3
Languages: Spanish
Patel, Rushita H, MD♀
1835 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-6025  M W 9-5:30, TU F 9-4, TH 10-2
Languages: Gujarati, Hindi, Urdu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
14

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Patel, Sudha P, MD♀
1835 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-6025  M W F 9-6, TU 9-5
Languages: Italian, Russian, Spanish
Patin, Michael, MD♂
5702 11th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 435-5830
Languages: Russian
Patin, Michael, MD♂
6417 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-6767  M-F SA 9-7
Languages: Russian
Paul, Michel, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: French, Spanish
Pichkar, Rimma, DO♀
305 Ocean View Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-3100
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Pichkar, Rimma, DO♀
6401 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 621-0800
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Pollard-Thomas, Paula L, MD♀
514 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 437-5280
Purpura, Anthony G, MD ♂
8684 15th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 232-0703  M 10-3, TU W F 10-8, TH F 10-8, SA
9-12

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Pye, Yar, MD♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440  M W TH 9-1, TU 9-5
Languages: Burmese, Chinese, Spanish
Rahman, Sultana Y, MD ♀
2554 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-8600  M F 9-5
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Rahman, Sultana Y, MD ♀
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8950  W 9-5, TH 9-5
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Reich, Danya E, MD ♀
135 N 7th St, Brooklyn, NY 11249
(718) 218-0450  M 12-8, TU F 9-5, W 8-4, TH F 9-5
Renaud, Jean L, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000
Languages: Creoles And Pidgins, French
Renaud, Jean L, MD ♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Creoles And Pidgins, French
Renaud, Jean L, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Creoles And Pidgins, French
Renaud, Jean L, MD ♂
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450
Languages: Creoles And Pidgins, French
Renaud, Jean L, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M 9-5, TU F 9-7, TH F 9-7
Languages: Creoles And Pidgins, French

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
15

FAMILY PRACTICE (Cont'd)

Rodriguez, Isabel C, MD ♀
6209 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-0073
Languages: Spanish

Rikher, Kirill V, MD ♂
3060 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-0400  M 10-8, TU F 10-4:30, W 10-7:30, TH Rosen, Eli N, MD♂
10-4
358 Kingston Ave, Brooklyn, NY 11213
Languages: Russian
(718) 778-7272  M 2-6, TU 9-9, W 2-9, TH 9-1, F 9-2
Languages: Hebrew, Yiddish
Riskevich, Michael, DO ♂
2818 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11235
Rosen, Eli N, MD♂
(718) 934-8484
864 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
Languages: Russian
(718) 735-6002  M 9-1, TU 2-6, W 10-2, TH 2-6
Languages: Hebrew, Yiddish
Robertson, Virginia E, MD ♀
360 Snediker Ave, Brooklyn, NY 11207
Rosen, Paul D, MD♂
(646) 459-9400  M-F 8:30-4:30
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
Robinson, Roberto, MD ♂
332 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 852-5252
Languages: Spanish
Robinson, Roberto, MD ♂
60 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 783-3919  M TU TH F 10-8, W 10:30-8, SA 9-2
Languages: Spanish
Rodriguez, Ariel, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Spanish
Rodriguez, Ariel, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440  TU F 9-5, TH F 9-5
Languages: Spanish
Rodriguez, Ariel, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870  M 9-8, TU F 9-5, W 12-8, TH F 9-5
Languages: Spanish

(718) 246-6450
Languages: French, Mandarin, Spanish
Rosen, Paul D, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621  M 8:30-8:30, TU 9-1
Languages: French, Mandarin, Spanish

Rozentul, Anna V, DO ♀
135 Sea Breeze Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 338-0300  M TU 9-5, F 10-2
Languages: Russian, Spanish
Sadique, Iffat, MD♀
3044 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 934-1400  M TH F 9-6, TU 9-3, W 3-7, SA 9-2
Languages: Bengali
Sadovsky, Richard, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2697  M-F 8-6
Sastre, Jorge, MD♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  M 8:30-8, TU 9-5, TH 12-8, F 9-8
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
16

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Schiowitz, Emanuel, DO ♂
1701 59th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-0222  M TU TH 12:30-9:30, W F 9-3, SU
10-2
Languages: Hebrew, Yiddish
Scott, Norman M, MD ♂
1381 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 498-3103  TU 8-6, TH 8-6, F SA 8-4
Languages: Spanish
Sealy, Heather G, MD ♀
650 Fulton St, Brooklyn, NY 11217
(718) 596-9800
Sealy, Heather G, MD ♀
297 Myrtle Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 596-8000  M-F 8-5
Shaik, Altaf H, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621
Languages: Arabic, Hindi, Telugu, Urdu
Shaik, Altaf H, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Arabic, Hindi, Telugu, Urdu
Sheridan, Bernadette L, MD ♀
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-3355  M TU TH 9-5, W F SA 9-2, SA 9-2
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Simons, Steven M, MD ♂
514 Ave M, Brooklyn, NY 11230
(718) 339-5749  M 9-5, TU W 9-7, TH 9:30-3:30, F 93:30, SU 9-1

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Sinclair, Paula A, MD ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Singh, Jagjit, MD♂
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Hindi, Punjabi
Smith, Alford A, MD♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M TU F 8-5, W 11-8, TH 11-8
Languages: Spanish
Spivak, Dana A, MD ♀
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450
Languages: French, Spanish
Spivak, Dana A, MD ♀
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: French, Spanish
St. Louis, Emmanuel L, MD ♂
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
St. Louis, Emmanuel L, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621  M TU W TH 8:30-8:30, F 8:30-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
St. Louis, Emmanuel L, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200  M TU W TH 8:30-8:30, F 8:30-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
17

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Stolyar, Emma, DO ♀
8405 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 232-1120  M TH 0-6, TU 11-7, W 2-6, F 1-6
Languages: Russian
Stroud, Joan A, MD ♀
175 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 488-1814  M-F 9-5
Suley, Elhan, DO♂
157 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-1200  M TU 10-5, W 3:30-7:30, TH 2-7, F 92
Languages: Polish, Russian, Turkish
Sultana, Sharmeen, MD ♀
1386 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(917) 652-4021
Languages: Bengali, Hindi, Spanish, Urdu
Sultanova, Jane, MD♀
7714 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 837-8500  M TH 9-7, TU W F 9-6
Languages: Russian
Tafler, Leonid E, DO ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M W F 8-4
Languages: Russian
Tafler, Leonid E, DO♂
4010 Ave J, Brooklyn, NY 11210
(718) 338-1166  M W F 9-7, TU 9-5, TH 9-3
Languages: Russian
Talis, Igor A, DO♂
1601 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 252-2311  M-F 10-6
Languages: Russian

Teper, Diana, DO♀
8622 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2121  M W 2-8, TU 10-5, TH 10-5, F 10-4,
SA 9-2
Languages: Russian, Yiddish
Teplitz, Donald, DO♂
5402 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-6666  M TU W TH 10-6, F SA 10-2
Thibaud, Jean-Etienne, MD♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M W 8-6, TU 10-8, TH 10-8, F 8-1
Thin, Cho, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Burmese, Chinese
Thin, Cho, MD♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Burmese, Chinese
Thompson, Errol L, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8963
Languages: Spanish

Thompson, Errol L, MD ♂
380 E 18th St, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-4550  M W F SA 2:30-7:30
Languages: Spanish
Thompson, Errol L, MD ♂
251 van Brunt St, Brooklyn, NY 11231
(718) 858-7500  M-F 9-2
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
18

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Tin, Myint M, MD♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440  M 10-6, TU 1-8:30, W F 9-5, TH 18:30
Languages: Burmese, Chinese
Tipu, Omer K, MD ♂
446 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-4200
Languages: Punjabi, Urdu
Toumanova, Raisa, MD ♀
1670 E 17th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 676-1633  M-F 9-5
Languages: Russian
Treatman, David, MD♂
416 37th St, Brooklyn, NY 11232
(718) 965-3738  M F 12-10, TU 10-3, W 3-10, TH 103, SA 10-2
Tse-Valcin, Marie A, NP♀
850 Grand St, Brooklyn, NY 11211
(718) 599-6848  M-F 8:30-4:30
Languages: Creoles And Pidgins, French
Tsirlina, Alla, MD♀
401 Ocean View Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-7551  M 12-8, TU 3-8, W 10-7, TH 1-7, F
10-6
Languages: Russian, Ukrainian

Tung, Keith H, MD♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Uaskhem, Ankhnu, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5013
Languages: Spanish
Uaskhem, Ankhnu, MD ♂
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071  M-F 9-5
Languages: Spanish
Uribe, Alejandra M, DO ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621
Languages: Spanish
Uribe, Alejandra M, DO ♀
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450
Languages: Spanish
Urman, Simon G, DO ♂
561 E 3rd St, Brooklyn, NY 11218
(718) 438-0303  M 9-6, TU F 9-7
Languages: Russian
Valme, Gerald, MD♂
1010 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-0582
Languages: French

Tsirlin, Marat, MD♂
401 Ocean View Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-7551  M 12-8, W 10-7, F 10-6
Languages: Russian

Varshavskiy, Oskar, DO ♂
7510 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-0761  M-F 11-7
Languages: Italian, Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
19

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Vento, Joseph T, MD ♂
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446
Languages: Italian
Vento, Joseph T, MD ♂
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446  M W F SA 9-5, TU 9-8, TH 9-8
Languages: Italian
Wachtel, Jerry C, MD ♂
8605 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-1500  M 11-6, TU 9-6, W 9:30-7, F 8-2, SA
8:30-3
Walicki, Celeste L, DO ♀
592 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5000
Wang, Shiush C, MD ♂
882 Flushing Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 821-2250  M-F SA 9-4
Languages: Chinese
Wat, John M, DO♂
260 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-8855
Languages: Chinese
Weeks, Brandon, MD ♂
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240  M-F 9-5
Weiner, Robert I, MD♂
2352 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 251-0200  M TU 9-6, W 10-6, TH 9-8, SA 9-2
Languages: Spanish

White, Devon A, DO ♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197  M W 12-8, TU 10-6, TH 10-6, F 8:304:30
Languages: Spanish
Wong, Irene, DO♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240
Wong, Tina, MD♀
1502 Ave U, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-1987
Languages: Chinese
Wong, Tina, MD♀
762 59th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 567-8899  M-F SA SU 10-7
Languages: Chinese
Wong, Ying L, MD♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Worrell, Trevor R, MD ♂
60 E 40th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 467-1900  M TU 10-6, W 10-2, TH 9-3, F SA 812
Languages: Spanish
Yurfeld, Sofya, DO♀
2320 Ave U, Brooklyn, NY 11229
(718) 934-0033  M TU W F 9-5, SA 9-1
Languages: Russian, Spanish
Zakharov, Igor, DO♂
201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 621-1811  M 3-7, TU 9-5, W 9-3, TH 9-5, SA 91
Languages: Russian, Ukrainian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
20

FAMILY PRACTICE (Cont'd)

GERIATRIC MEDICINE

Zevallos, Augusto A, MD ♂
362 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6099  M-F 9-5, SA 9-3
Languages: Spanish

Ahmed, Shamim, MD ♂
880 Bergen St, Brooklyn, NY 11238
(718) 613-7555
Languages: Bengali, Hindi, Urdu

Zhao, Qiuqu, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7316
Languages: Chinese

Akker, Eleonora, DO♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Russian

Zhao, Qiuqu, MD♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Chinese

Baccash, Emil G, MD ♂
20 8th Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 622-7000  M W 1-6, TU 12-5, F 9-3

Zhao, Qiuqu, MD♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 493-5440  TH 5-8, SA 9-5
Languages: Chinese
Zozulya, Alla, DO♀
342 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11223
(718) 339-0777  M 9-6, TU 9-7, W 9-5, TH F 10-5, SA
8:30-4
Languages: Russian
GENERAL PRACTICE
Contristano, Salvatore J, MD ♂
2462 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-4414  M-F 10:30-6, SA 10:30-3
Languages: Italian, Spanish
Zapata, Matilde S, MD ♀
225 Stanhope St, Brooklyn, NY 11237
(718) 452-9069  M-F 10:30-4, SA 10:30-1
Languages: Spanish

Bharathan, Thayyullathil, MD ♂
155 Dean St, Brooklyn, NY 11217
(718) 694-6700
Bharathan, Thayyullathil, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Breznay, Jennifer B, MD ♀
4915 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7732  M TU W TH 8-4
Languages: Hebrew
Chen, Yaw Ling, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  F 10-1:30
Cho, Lwin, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Davis, Yonette, MD ♀
1312 Caton Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-7000
Davis, Yonette, MD ♀
2237 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11207
(718) 649-7000

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
21

GERIATRIC MEDICINE (Cont'd)
Davis, Yonette, MD ♀
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-6789
Davis, Yonette, MD ♀
135 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-7000  M-F 11-2
Davis, Yonette, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100  M-F 9-5
Dhillon, Perminder, MD ♀
34 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 369-4359  M 11-7, W 11-6, TH 11-3, F 9-3
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Ellis, Earl A, MD♂
66 Rutland Rd, Brooklyn, NY 11225
(718) 282-4412  M TU W TH 1-7, SA 9-2
Gerges, Salwa M, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7071  M F 1-5, TU W 9-1
Languages: Arabic, French
Giridharan, Swaminathan, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi, Tamil
Giridharan, Swaminathan, MD ♂
90 Ocean Ct, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-7398  M TU TH 1-8, SA 10-3
Languages: Hindi, Tamil
Goldenberg, Grigoriy M, MD ♂
2792 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-5268  M TU F 1-7, TH 9-3, SA 9-2
Languages: Russian

Greenberg, Aaron S, MD ♂
2095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-6868
Languages: Hebrew
Greenberg, Aaron S, MD ♂
2264 Hendrickson St, Brooklyn, NY 11234
(718) 692-2400  M TU 9-6:30, W 9-4:30, TH 2-6:30, F
9-2:30
Languages: Hebrew
Hecht, Melvyn L, MD ♂
4721 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6068  M-F 9-5
Idelevitch, Nathalia, MD ♀
1009 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-8500  M W F 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Johnson, Golda O, MD♀
910 Park Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 773-0975  M 11-2, TU 11-5, W 11-6, TH 11-6
Khotsyna, Margarita, MD ♀
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710  M W 9-8, F 9-5
Khotsyna, Margarita, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  W F 9-8
Kleyn, Ilya R, MD♂
699 Stanley Ave, Brooklyn, NY 11207
(347) 689-8880
Languages: Russian, Spanish, Turkish
Lelchuk, Irina, DO♀
2195 E 22nd St, Brooklyn, NY 11229
(718) 648-4545  M W 9-5, TU 9-12, TH 9-12, F 5-9,
SA 9-2
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
22

GERIATRIC MEDICINE (Cont'd)
Mehra, Sunil, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Mehta, Viplov K, MD♂
894 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 774-6060  M 8-3, TU 1-8, TH 1-8, F 8-2, SA 8-1
Moise, Wesner, MD♂
763 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 774-0171
Languages: Creoles And Pidgins, French
Murray, Carolyn J, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7071  M F 9-5

Shah, Uday N, MD♂
199 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 326-2823  M 9:30-6, W 10-7:30
Languages: Gujarati, Hindi
Sherman, Frederic M, MD ♂
8672 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 372-2234  M TU 12-7:30, TH 12-6, F 10-1
Shifrin, Inna, MD♀
98 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 372-0500  TU 11-7, SA 9-2
Languages: Russian
Strange, Theodore J, MD♂
8012 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-5600  TU 2-5

Orkin, Howard M, MD ♂
8605 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-1500  M F 9:30-7, TU 9:30-6, TH 9-7

Syed, Fouzia, MD♀
834 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 859-5171  M 12-5, TU 9-7, W F 9-5, TH F 9-5,
SA 9-12
Languages: Hindi, Urdu

Putman, William E, MD ♂
7611 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-9065
Languages: French

Syed, Fouzia, MD♀
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8950  M-F 9-5
Languages: Hindi, Urdu

Rahim, Hazra Y, MD ♀
1496 Saint Johns Pl, Brooklyn, NY 11213
(718) 552-2021  M TU 9-5, TH 10-4, F 1:30-6:30

Tavrovskaya, Polina, MD ♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870  TU 2-5, W 9-12, TH 2-5, F 9-5

Reid-Durant, Marie A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Chinese, Spanish

Vadhan, Deepak G, MD ♂
1115 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 534-4622
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish

Sanchez-Pena, Jose R, MD♂
4620 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 492-4109
Languages: Spanish

Vadhan, Deepak G, MD ♂
6410 Veterans Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 634-8080
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
23

GERIATRIC MEDICINE (Cont'd)
Vadhan, Deepak G, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-4040  M 1-8, W SA 8-1, SA 8-1
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish
Wadhwa, Veena P, MD ♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388
Languages: Hindi, Punjabi
INTERNAL MEDICINE

Abramova, Inna, MD ♀
9708 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 444-0520  M TU W TH 9-9, F 8:30-5, SU 9-5
Languages: Russian
Abramova, Inna, MD ♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M TU W TH 9-9, F 9-5
Languages: Russian
Abramov, Michael, MD ♂
1213 45th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 484-0024
Languages: Russian

Abayev, Zurab, MD ♂
6414 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-2300  M 1-5, W 9-4, F 10-2, SA 10-4
Languages: Ukrainian

Abramov, Michael, MD ♂
660 Louisiana Ave, Brooklyn, NY 11239
(718) 669-7100
Languages: Russian

Abayev, Zurab, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 783-7001  TU 10-6, TH 10-6
Languages: Ukrainian

Abrol, Neeraj, MD♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6202
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Abedin, Rashed U, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Bengali, Hindi, Punjabi, Urdu

Abrol, Neeraj, MD♀
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  M TU W TH 9-5
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Abott, Michael L, MD ♂
460 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 630-8600  M F 11-7
Languages: French, Italian, Spanish

Abrol, Neeraj, MD♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6202  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Abott, Michael L, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  TU W 10:30-8, TH 12-8
Languages: French, Italian, Spanish

Adeyemi, Babatunde A, MD ♂
8925 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 649-6324  M TU TH 9-2
Languages: Yoruba

Abouel-Ela, Sally H, MD♀
446 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-4200  TU F 11-7
Languages: Arabic

Adiatu, Ismaila O, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
24

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Adler, Mark, MD♂
528 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 613-6800  M F 9-5
Languages: French, German

Ahmed, Mostaque, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-5544  M 1-7, TU W F SA SU 2-7, TH F SA
SU 2-7, SU 2-7
Languages: French, Russian, Spanish

Adler, Mark, MD♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 613-4063  M-F 9-5
Languages: French, German

Ahmed, Shahed, MD ♂
2102 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 253-6660  M 10-6, TU 3-7, W 3-6, TH 11-6, F
SA 9:30-12
Languages: Hindi, Urdu

Afacan, Yusuf E, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W 9-5, TH F 9-12
Languages: Turkish

Ahmed, Shamim, MD ♂
880 Bergen St, Brooklyn, NY 11238
(718) 613-7555
Languages: Bengali, Hindi, Urdu

Ahmad, Imtiaz, MD♂
731 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 693-7777  M F 1-3, TU SA 1-5, W SU 9-12, TH
3-5
Languages: Spanish

Ahmed, Zia, MD♂
608 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(347) 985-1021  M-F 9-7
Languages: Punjabi

Ahmad, Syed J, MD♂
1473 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11213
(718) 756-3939  M 9:30-5:30, TU F 11-6:30, W SA
9:30-2, TH 9:30-4, SA 9:30-2
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Ahmed, Farruque, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M W 11-8, TU F 8-5, TH F 8-5
Languages: Bengali, Persian, Urdu
Ahmed, Mostaque, MD ♂
555 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6967  M-F 9-1
Languages: French, Russian, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Ajah, Ofem I, MD♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122
Languages: Yoruba
Ajah, Ofem I, MD♂
753 Classon Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 636-1270  M W 1-6, TU 8-12, SA 9-3
Languages: Yoruba
Akhnoukh, Afaf E, MD ♀

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M TU W TH 8-7, F 8-5
Languages: Arabic
Akhrass, Philippe R, MD ♂
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-7302  M TU TH 9-5, W 8:30-5, F 10-6

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
25

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Akker, Eleonora, DO♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Russian
AL-Izzi, Sawsan H, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425  M-F 9-5
Alacha, Nabil, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M TU 11-8, W F 8-5, TH F 8-5
Languages: Arabic
Alam, Anis, MD♂
712 Knickerbocker Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 418-5800  M W 8:30-2, SA 8:30-1:30
Languages: Bengali, Urdu
Alam, Anis, MD♂
921 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 483-8566  M-F 3-7, SA 2-5
Languages: Bengali, Urdu
Alam, Anis, MD♂
1591 Broadway, Brooklyn, NY 11207
(718) 443-8667  TU 8:30-2, TH 8:30-2, SA 8:30-1:30
Languages: Bengali, Urdu
Albano, Rita, MD♀

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M-F 8-6
Languages: Spanish, Tagalog
Albian, Marco, MD ♂
9046 Farragut Rd, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-4300  M 2-6:30, TU F 2-6, W 9-5, SA 9-12
Languages: Italian

Alcantara, Teodorico M, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TU 12:30-7, W 8:30-7:30
Languages: Arabic, Chinese, Spanish, Tagalog
Alcantara, Teodorico M, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TU 12:30-7, W 8:30-7:30
Languages: Arabic, Chinese, Spanish, Tagalog
Aleksandrovich, Victoria, MD ♀
3080 W 1st St, Brooklyn, NY 11224
(718) 207-7071  M SA 9-10, F 9-12
Languages: Russian
Alerte, Marc-Antoine R, MD♂
1388 Saint Johns Pl, Brooklyn, NY 11213
(718) 467-2266  M TU W 10-2, TH SA 9-2, SA 9-2
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Alexander, Cherian, MD♂
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-1170
Languages: Malayalam, Russian
Alexander, Cherian, MD♂
1849 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-9600  M W 10-6
Languages: Malayalam, Russian
Ali, Laali A, MD♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-5544  W 9-8, TH 9-8
Languages: Hindi, Urdu
Alonso, Victor, MD♂
115 Pacific St, Brooklyn, NY 11201
(718) 625-7681  M-F 12-6
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
26

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Amin, Deepak, MD♂
745 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 735-6700  M-F SA 8-8
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Amin, Hossam H, MD ♂
6903 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-6161  M TH 5-11, SA 9-11
Languages: Arabic
Amin, Khalid I, MD ♂
2300 Cropsey Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 373-1700
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Amin, Khalid I, MD ♂
2865 Brighton 3rd St, Brooklyn, NY 11235
(718) 891-4400
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Amin, Khalid I, MD ♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-6789
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Amin, Khalid I, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Amin, Khalid I, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F 9-5
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Amirbekian, Satik, MD ♀
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8950  F SA 9-5
Languages: Armenian, Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Amirbekian, Satik, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5000  M-F 9-5
Languages: Armenian, Russian
Amirbekian, Satik, MD ♀
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 649-5519  M-F 9-5
Languages: Armenian, Russian
Ancion, Jean H, MD ♂
4213 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(917) 204-9723
Andes, Scott M, DO♂
2275 Coleman St, Brooklyn, NY 11234
(718) 531-4141
Anjum, Naheed, MD ♂
795 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 284-6091  M W F 10-8, TU 10-5, TH 10-5, SU 92:30
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Anthony, Antoinette M, MD ♀

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M TH 11-8, TU W F 8-5
Anthony, Martha, MD ♀
7400 Ave W # 18th, Brooklyn, NY 11234
(718) 236-9446  M TU W F 9-5, TH 12-8, SA 9-11
Languages: Spanish
Anthony, Martha, MD ♀
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446  M W F SA 9-5, TU 9-8, TH 9-8
Languages: Spanish

Antoine, Jacques C, MD ♂
1718 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 485-9869
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
27

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Anwar, Arshad, MD ♂
3064 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-0506  M TU W 10-6, TH 1-8, F 10-3, SA 92:30
Languages: Urdu

Atallah, Rami W, MD ♂
321 Marine Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-7724  M TU 11-7, TH 11-5, SA 9-1
Languages: Arabic
Atallah, Rami W, MD ♂
142 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 624-7024  W F 11-9
Languages: Arabic

Anwar, Arshad, MD ♂
795 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
Auguste, Gesner L, MD ♂
(718) 287-1811  M W F 10-8, TU 10-6, TH 10-6, SU 9311 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11226
2:30
(718) 941-7918
Languages: Urdu
Languages: French
Anyoku, Azuka, MD ♀
Aung, Khin, MD♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 260-7500  W 9-5
(718) 963-6484  M TU W F 8-4, TH 1-4:30
Languages: Burmese, Chinese
Anyoku, Azuka, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
Austein, Lance I, MD ♂
(718) 388-5889  TU 9-5, F 1-5
1913 Ave Z, Brooklyn, NY 11235
Apelbaum, Jack I, MD ♂
2083 E 65th St, Brooklyn, NY 11234
(718) 531-5800  M TU W 10-5, TH 1-8, SU 11-4
Languages: German
Ariel, Yitzchak E, MD ♂
901 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-3705  TU 3-6, W 10-6, TH 4-6, F 10-2:30
Languages: Hebrew, Yiddish
Asanov, Anastasia, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M TU W F 9-5, TH 12-8
Languages: Romanian
Asif, Ainul, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5040

(718) 934-6661  M TH 11-7, TU W 9-4, F 9-3
Languages: Spanish
Avezbakiyev, Boris, MD♂
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Moldovan, Russian
Avruchevskaya, Irina, MD ♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Awikeh, Maha, MD♀
326 79th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-0979  M TU TH F 9-2:30, SA 10-12
Languages: Arabic, French

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
28

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Azbel, Mark, MD♂
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-6334  M 8-7, W 5-8, TH 8-12, SA 8-4
Languages: Russian
Aziz, Aneela, MD♀
2554 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-8600  M-F 10-5
Languages: Hindi, Punjabi
Baccash, Emil G, MD ♂
20 8th Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 622-7000  M W 1-6, TU 12-5, F 9-3
Bakis, Alexander, MD ♂
2662 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 646-0590  M TU TH 10-8:30, W F 10-9:30
Languages: Russian, Ukrainian
Balmiki, Rajeev L, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-1672  M TU W TH 9-5, F 9-10:30
Languages: Hindi
Bandler, Martin, MD♂
954 President St, Brooklyn, NY 11215
(718) 783-6364  M-F 9-2
Languages: Yiddish
Bang, Joon J, MD♂
200 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-1264  M TU F 12-5, TH 11-5, SA 7-11
Languages: Korean
Bankole, Olusegun, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hebrew

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Bansal, Om P, MD ♂
3 Sutter Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 604-7242  M-F SA 8-1
Languages: Hindi
Barkan, Anatole, MD ♂
2019 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 434-0711  M F 9-2, TU 8:30-6, W 3-6, TH 9-8,
SA 9-4
Languages: Russian
Barkan, Anatole, MD ♂
1503 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-1405  TU 9-8, TH 9-8
Languages: Russian
Barrah, Benjamin N, MD ♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 622-2525  M-F SA 9:30-6
Barricelli, Louis C, MD ♂
36 Skillman Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 389-0050  M TH 3-6, TU F 1-5
Languages: Italian
Bashey, Mohammed B, MD ♂
2865 Brighton 3rd St, Brooklyn, NY 11235
(718) 891-4400
Languages: Hindi, Spanish
Bashey, Mohammed B, MD ♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-6789
Languages: Hindi, Spanish
Bashey, Mohammed B, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Languages: Hindi, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
29

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Baskharoun, Rawya N, MD ♀
7510 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-7063  M W 12-8, TH 12-5, SA 9-4
Languages: Arabic
Basu, Tonuca, MD ♀
3440 Fulton St, Brooklyn, NY 11208
(718) 235-0222  M W 9-5
Languages: Bengali, Hindi, Spanish
Batikov, Aleksandr, MD ♂
4546 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 998-3800  M TU W TH 9-4
Languages: Russian
Bdiiwi, Sanaa M, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4144
Beaubrun, Pierre R, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M-F 8-6
Languages: French
Becker, Gary S, DO ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 968-9200  M TH 9-5:30, TU 9-7:30, W 9-6:30, F
9-4, SA 10-3
Behm, Dutsi A, MD ♀
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 438-8585
Languages: Hungarian, Polish, Russian, Yiddish

Beker, Alexander, MD ♂
3019 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-9700  M-F 9-8, SA 9-4
Languages: Russian

Belayneh, Nardos, MD ♀

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M-F 9-5
Belkin, Regina L, MD ♀
207 Berkeley Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 701-4707  M 10-4, TU 11-5
Languages: Russian
Belotserkovskaya, Yanina, MD ♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Ben Haim, Yehuda, MD ♂
505 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 496-2246  M-F 8-4
Languages: Hebrew
Benchabbat, Albert A, MD ♂
214 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 218-8357  M TU W TH 9-5, F 9-2
Languages: French
Benin, Asya, MD♀
2116 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 338-1616  M F 9-3, W 3-8
Languages: Creoles And Pidgins, Russian
Benin, Asya, MD♀
705 Franklin Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 398-8700  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, Russian
Benjamin, Aline S, MD ♀
624 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-5025  M W TH F 9-2
Languages: Arabic, French, Hebrew, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
30

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Bennett, Leslie G, MD ♂
1424 55th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 380-0411
Languages: Hebrew, Hungarian, Yiddish
Benoit, Marcel M, MD ♂
1794 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 338-4293  M 5-9, TU W F 10-2, TH F 10-2
Languages: Creoles And Pidgins, French
Benoit, Marcel M, MD ♂
1681 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 338-4293  M W 11-5, TU F 3-7, TH F 3-7, SA 84
Languages: Creoles And Pidgins, French
Bentsianov, Marie A, MD ♀
40 W Brighton Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 996-2260  M TU W TH 10-6, F 10-4
Languages: Arabic, Russian
Berenstein, Anna, MD ♀
2785 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-7330  TU 4-10, F 10-8, SA 9-3
Languages: Russian
Berger, Aaron H, MD ♂
1203 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 252-5800  M TU W 9-5, TH 9-7, F 9-1
Berkowitz, Harry W, MD ♂
1319 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-8546  M 9:30-8, TU 11-4, W 1-7:30, TH 17:30, F 9-3
Languages: Russian

Berlin, Arnold I, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Languages: Hebrew, Spanish
Berlin, Irina, MD♀
40 W Brighton Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 627-8300  M 10-3, TU 8:30-5, W 11-8, TH 8:305, F 10-5, SU 8:30-2
Languages: Russian
Bernshteyn, Mikhail, MD ♂
280 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-4499  M W 10-4, TU 4-9, TH 4-9, F SA 10-3
Languages: Russian
Bertelle, Anthony, MD ♂
7515 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 234-8111  M TU TH F 9-6, W 1-6, SA 9-12
Languages: Italian, Russian, Spanish
Best, Asquith, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3412
Bharathan, Thayyullathil, MD ♂
155 Dean St, Brooklyn, NY 11217
(718) 694-6700
Bharathan, Thayyullathil, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Bhargava, Uday K, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M TU F 8-5, W 11-8, TH 11-8
Languages: Hindi

Berlin, Arnold I, MD ♂
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600
Languages: Hebrew, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
31

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Bhattacharya, Sarmistha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M TU 11-8, W F 8-5, TH F 8-5
Languages: Hindi, Sanskrit
Bhatti, Mohammad B, MD ♂
902 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 850-1673  M W F 2-8, TU 9-1, TH 6-8, SA 4-8
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Bhatti, Mohammad B, MD ♂
902 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 850-1673  M W F 2-8, TU 9-1, TH 6-8, SA 4-8,
SU 3-8
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Bhuiyan, Rafique A, MD♂
1236 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 622-2300  M-F 11-2, SA 10-1
Languages: Bengali

Birbrayer, Yuri A, MD ♂
3019 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-9700
Languages: Hebrew, Russian, Ukrainian
Birbrayer, Yuri A, MD♂
2882 W 15th St, Brooklyn, NY 11224
(718) 210-3110  M-F 9-5, SA 9-3
Languages: Hebrew, Russian, Ukrainian
Blackett-Bonnett, Terry-Jan, MD♀
Berean Com Hlth Lfe Cntr, Brooklyn, NY 11213
(718) 778-2938  M 1-6, W 8-7
Languages: Spanish
Bludoy, Boris, MD♂
1765 E 19th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 646-7174  TU W 4:30-9:30, TH 4:30-9:30, SU 95
Languages: Russian
Bodapati, Leena, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Bhutani, Satish, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Bondi, Elliot, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M W 9-12, TU 1-5, TH F 9-5

Bilik, Ilya V, MD♂
2912 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-0162  M TU 9-8, W 11-8, TH 10-8, F 12-8,
SA 10-3
Languages: Russian

Bonhomme, Wilner, MD ♂
1220 E New York Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 230-3345  M TU TH 5:30-9:30, SA 9:30-5:30
Languages: French

Birbrayer, Yuri A, MD ♂
1 Smith St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-1142
Languages: Hebrew, Russian, Ukrainian

Braslavskaya, Tatyana, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Brathwaite, Evan A, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: French

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
32

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Brutus, Pierre A, MD ♂
716 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 693-2686  M TU TH 3-7, SA 9-3:30
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Bryant, Linda M, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6305  M-F 9-5
Budzikowski, Adam S, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1568  W 8-12:30
Languages: Polish
Bukharovich, Yaroslav, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Russian, Spanish, Ukrainian

Burack, Jedidiah, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900  M TU TH 8-7, W 8-8, F 8-6, SA 8-5
Languages: French
Burnstein, Shira, MD ♀
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 998-1700  M TU TH 9-2, F 9-1
Languages: Hebrew
Butala, Darshani A, MD ♀
1507 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 381-8520  M-F 10-4:30
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Butt, Ahmar A, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6120
Languages: Hindi

Butt, Ahmar A, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
Buls, Barry J, MD ♂
(718) 857-0404  M TU F 2-6, SA 10-12
1222 Ave M, Brooklyn, NY 11230
(718) 377-7676  M 1-4, TU 10:30-5, W 3-7, TH 10:30- Languages: Hindi
5, SU 10:30-4
Cardona, Carmen G, MD ♀
413 50th St, Brooklyn, NY 11220
Bunatin, Alexander M, MD ♂
(718) 492-6952  M-F 9-5, SA 9-1
1659 78th St, Brooklyn, NY 11214
Languages:
Spanish
(718) 234-1212
Languages: Russian
Carmusciano, Vincent, MD ♂
560 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
Bunatin, Alexander M, MD ♂
(718) 748-6567  M 11-6, TU 10-5, W 11-7, TH 10-2, F
2876 W 27th St, Brooklyn, NY 11224
9-5
(718) 265-2222  M 9-5, TU 10-5, W 2-8:30, F 11-5,
Languages: Italian
SA 10-3
Languages: Russian
Caro, Sixto R, MD♂
Burack, Jedidiah, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000
Languages: French

231 S 3rd St, Brooklyn, NY 11211
(718) 599-0505  M TU W TH 8-4
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
33

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Cave, Curtis B, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045

Chennareddy, Swaminathan, MD♂
150 E 91st St, Brooklyn, NY 11212
(718) 773-1058
Languages: Hindi, Tamil, Telugu

Cave, Curtis B, MD ♂
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071  M-F 9-5

Chennareddy, Swaminathan, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8789  TU 9-5, TH 9-5, F 9-1
Languages: Hindi, Tamil, Telugu

Chakote, Vaijinath M, MD ♂
6410 Veterans Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-7061
Languages: Bengali, Chinese, Hindi, Spanish

Chen, Qiyuan S, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7000
Languages: Chinese

Charnoff, Daniel E, MD ♂
2985 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-5553  M TU 9-5, W 12-5, TH 9-6, F 9-4, SA
8-12

Chen, Yaw Ling, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  F 10-1:30

Chaughtai, Khalid A, MD ♂
132 Wilson Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 417-7558  M W SA 11-5
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu

Cherian, Siby V, MD♂
5205 Church Ave # 7, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8088  M 8-8, TU W F 8-6, TH 10-6, SA 104, SU 8-4
Languages: Malayalam

Chaughtai, Khalid A, MD ♂
599 Marcy Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 676-2715  M-F 9-1:30
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu

Cherukuri, Sanjay, MD♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 625-8700  M-F 9-5
Languages: Hindi, Tamil, Telugu

Chechelniker, Feliks, MD ♂
312 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 934-7593  M 9-6, W 10-6, F 9-3
Languages: Russian, Ukrainian

Chiarello, Santo V, MD ♂
153 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 232-7999  M 10-5, TU 11-7, TH 10-6, F 10-2
Languages: Italian

Chennareddy, Swaminathan, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8866
Languages: Hindi, Tamil, Telugu

Chikvashvili, Daniel I, MD ♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-0010
Languages: Georgian, Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
34

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Chikvashvili, Daniel I, MD ♂
3820 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-1200
Languages: Georgian, Russian, Spanish
Chin, Andrew, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M TH F 8:30-4:30
Chin, Andrew, MD♂
335 Central Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 388-5889  TU W 8:30-4:30
Chin, James, MD♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M W F 8-5, TU 11-8, TH 11-8
Chokshi, Atul B, MD ♂
370 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-0202  M-F 7-7, SA 7-1, SU 10-1
Languages: Gujarati, Hindi
Chowdary, Suneetha K, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4144
Chowdary, Suneetha K, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 9-5
Chowdhury, Asm S, MD ♂
509 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-1565
Languages: Bengali, Hindi, Spanish, Urdu
Chowdhury, Asm S, MD ♂
1098 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-2700  M W F 2-7, TU SA 9-2, TH SA 9-2
Languages: Bengali, Hindi, Spanish, Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Chow, Singhoi, MD♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M W F 8-5, TU 11-8, TH 11-8
Languages: Chinese
Chung, Derek G, MD ♂
3810 Ave L, Brooklyn, NY 11210
(718) 258-3985  M TU TH 8:30-12:30, W F 2-8, SA
10:30-12
Cicero Sosa, Paola O, MD ♀
175 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 488-1814  M-F 9-5
Languages: Italian, Spanish
CO, Carmen G, MD ♀
650 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 788-0088  M 10-6:30, TU 10-5, W F 10-6, TH
12-5, SA 10-1:30
Languages: Spanish
Cohen, Barry A, MD ♂
151 W End Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 934-1222  M TU 9-2:30, W 9-4, TH 11-6
Cohen, Nelly, MD♀
408 Jay St, Brooklyn, NY 11201
(718) 596-5555
Languages: Russian
Conner, David S, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Conner, David S, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M TH 1-6, TU 1-8
Corst, Irine, MD♀
8405 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 621-1800  M W 10-6, F 10-7:30
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
35

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Cortes, Hiram, MD ♂
460 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-3555  TU 8-4, W 1-9, F 10-12
Languages: Spanish
Costa, John T, MD ♂
3858 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-4353
Cruzatte, Juan F, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TH 9-5, F 8:30-4:30
Languages: Spanish
D'Augustine, Jean M, MD ♂
1530 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 484-8818  M W 9:30-11:30, TU F 2-7, TH F 2-7
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Dailey, Ronald S, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000
Languages: Spanish
Dailey, Ronald S, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900  M TU W TH 8-7, F 8-6, SA 8-5
Languages: Spanish
Dalmacy, Dolcine, MD ♂
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  TU F 9-5, TH F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French
Daniel, Rose Y, MD ♀

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M TU F 8-5, W 11-8, TH 11-8

DE Caro, Giuseppe, MD ♂
474 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-2625  M-F 9-5, SA 9-2
Languages: Italian
De La Cruz, Bianca, MD ♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980  M TH F 9-5, TU 9-12, W 12-8
Languages: Spanish
DE Stefano, Paolo E, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7489
Languages: French, Italian, Spanish
DE Stefano, Paolo E, MD ♂
9101 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-2009
Languages: French, Italian, Spanish
Deb, Ambika, MD♀
1424 Herkimer St, Brooklyn, NY 11233
(718) 675-3353
Deb, Ambika, MD♀
300 Skillman Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 963-4425
Dele-Michael, Abiola O, MD ♂
2678 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 333-0275  M-F 9-5
Demoz, Abraham, MD ♂
9408 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 272-0977  TU 9-3, TH 9-3
Desai, Rajesh, MD♂
1095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 240-8800  M-F 9-5
Languages: Hindi, Korean, Spanish, Tagalog

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
36

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Desai, Rajesh, MD♂
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8950  TU 6:30-4, TH 6:30-4
Languages: Hindi, Korean, Spanish, Tagalog
Desai, Rajesh, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5245  TU 6:30-4, TH 6:30-4:30
Languages: Hindi, Korean, Spanish, Tagalog
Desgrottes, Schiller, MD ♂
387 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 462-7651  M TU TH 12-6, F 12-5, SA 10-3
Languages: French
Destefano, William, MD ♂
3081 Ave U, Brooklyn, NY 11229
(718) 648-0969  M 9:30-6, TU W 9:30-5, TH 9:30-5,
SA 9:30-3
Dhillon, Perminder, MD ♀
34 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 369-4359  M 11-7, W 11-6, TH 11-3, F 9-3
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Dhingra, Munish K, MD ♂
8705 19th Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 236-2123  TU 3-7, W F SA 10-2, SA 10-2
Languages: Hindi
Diaz DE Gimenez, Lizmer, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Languages: Spanish
Diaz, Michael, MD♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4640

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Diaz, Michael, MD♂
14 Heyward St # 16, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M 2:30-8:30, F 10-3, SU 9-6
DIN, Iftikhar U, MD ♂
326 7th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 965-1234  M-F 9-7, SA 9-2
Languages: Hindi, Northern Pashto, Spanish, Urdu
Dioukalova, Olga A, MD ♀
1401 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 283-1600  M-F 9-5
Languages: Russian
Ditchek, Alan, MD♂
2516 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-0444  M TU 9:30-3, W 9-1, TH 12-6, F
10:30-3, SA 9-3
Languages: Spanish
Dogan, Ozgen M, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 624-1391  M-F 9-5
Languages: Russian, Spanish, Turkish
Dogar, Muhammad H, MD ♂
1135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(646) 381-2244  M-F SA 8-6
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Donsky, Dmitry G, MD ♂
453 77th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-5729  TU 10-8, TH 5-8, F 10-1
Languages: Russian
Duddempudi, Babu K, MD ♂
580 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-8400  M-F 2-6, SA 11-3
Languages: Telugu

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
37

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Duddempudi, Nagamma, MD ♀
1502 Caton Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-3300  M TU TH F 1-6, W 11-7, SA 11-4
Languages: Spanish, Telugu

El Atat, Ali A, MD ♂
9001 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 567-2828  M TU 1-4, F 4-10, SA 10-4
Languages: Arabic

Elizee, Julien, MD♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500  M 12-8, TU 8:30-3:30, W 8:30-12:30,
Duzhansky, Leonid, MD ♂
TH 8:30-3:30, F 8:30-5:30
135 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 686-0755  M 9-4, TU 9-5, W 9-6, F 9-3, SA 10-2 Languages: Creoles And Pidgins, French
Languages: Russian
Ellis, Earl A, MD♂
66 Rutland Rd, Brooklyn, NY 11225
Dvorkina, Anzhela, MD ♀
(718) 282-4412  M TU W TH 1-7, SA 9-2
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3399  M TU W TH 9-7, F 9-6, SA 9-4
English, Cary M, MD ♂
Languages: Russian
650 Fulton St, Brooklyn, NY 11217

Ednalino, Linda E, MD ♀
1963 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1513  M TU TH F 3:30-7:30
Languages: Spanish, Tagalog
Edouard, Kathleen A, MD ♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M W F 8-5, TU 11-8, TH 11-8
Languages: French, French-based Creoles And Pidgins
Eichler, Harold L, MD ♂
100 E 16th St, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-1100
Languages: Spanish, Yiddish
Eichler, Harold L, MD♂
7902 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 745-7676  TU F 9:30-3, TH 1-7
Languages: Spanish, Yiddish
Eisenstein, Howard C, MD ♂
1262 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 859-5843  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Polish, Russian

(718) 596-9800  M W F 9-5, TU 11-8, TH 11-8, SA 9-3
Languages: Spanish
Enriquez, Danilo A, MD ♂
528 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 613-6800
Languages: Spanish
Etkin, Alexandra, MD♀
1302 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 645-2700  M F 9:30-5, TU 9:30-7, W 9:30-2, TH
9-6, SA 9-2
Languages: Russian, Ukrainian
Exilhomme, Joseph, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: French

Ezrick, Edward, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-0333  M F 9-3, TU 1-7, TH 1-7
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
38

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Fahimuddin, Muhammad, MD ♂
481 Saint Marks Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 638-8185
Languages: Urdu
Fahimuddin, Muhammad, MD ♂
428 Graham Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 383-3514  M 10-6, TU 4-7, W 9-5, TH 4-7, F
9:30-12:30
Languages: Urdu
Fakheri, Benjamin M, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 636-0335  M 9-5, TU 9-12, W 3:30-7:30, F 9-2
Falcone, Franco, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 9-5
Languages: Italian, Spanish
Familusi, Abiola O, MD ♂
215 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 327-7307  TU 1-5:30, TH 1-5:30, F 9-5, SA 10-2
Languages: Spanish, Yoruba
Farhat, Laila A, MD ♀
316 86th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-4287  M W 10-7, TU F 4-8, TH 11-2
Languages: Arabic, Spanish
Fariwa, Victor Z, MD ♂
2153 E 3rd St, Brooklyn, NY 11223
(718) 339-9438  M TU W TH 9-7, F 9-4, SU 10-6
Languages: Arabic, French, Hebrew
Fathallah-Mammo, Aysar B, MD ♀
8000 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-2818  M W 2-9, SA 10-4
Languages: Arabic, French

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Fein, Elie, MD♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7908
Languages: Arabic
Feldman, Howard M, MD ♂
953 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-6666  M 9:30-7, TU W 9:30-5, TH 9:30-5
Languages: Spanish, Yiddish
Fenyves, Andras, MD ♂
934 Myrtle Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 919-7053
Languages: Hungarian
Fenyves, Andras, MD ♂
589 Metropolitan Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 963-2383  M 8:30-2, TU 9-7, W 9-2, TH 9-7, F
9-2:30
Languages: Hungarian
Fenyves, Andras, MD ♂
332 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 852-5252  M-F 9-5
Languages: Hungarian
Fernaine, George, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: French
Fernando, Maria L, MD ♀
398 Himrod St, Brooklyn, NY 11237
(718) 386-1111  M TU W F 9-5, SA 9-1
Languages: Philippine, Tagalog
Feygin, Lazar I, MD ♂
198 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 854-3005
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
39

Fields, Akiyomi O, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000

Friedman, Fred, MD♂
620 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 407-7300  TU SU 10-6:30, W 12-6:30, TH SU
10-6:30, SU 10-6:30
Languages: Hebrew, Yiddish

Fields, Akiyomi O, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900  M TU TH 8-7, W SA 8-5, F 8-6, SA 85

Friedman, Menahem, MD ♂
1651 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 382-6101  M-F SU 9-7
Languages: Hebrew, Yiddish

Fields, Akiyomi O, MD ♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-6789  M-F 9-5

Friedman, Menahem, MD ♂
620 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 407-7300  TU 12-8, F 8-2:30
Languages: Hebrew, Yiddish

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)

Fisse, Richard D, MD ♂
1353 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 854-8527  M W 1-8, TU F 9-1
Languages: Spanish, Yiddish
Fitzpatrick, Edward T, MD ♂
7220 17th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 232-3512  M TU W 11-6, TH F 1-6
Fleary, Milroy D, MD ♂
86 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-6993
Languages: French
Fradlis, Klara, MD ♀
2829 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 891-6500  M TH 12-8, TU W F 8-4
Languages: Russian
Francisco, Richard L, MD ♂
563 Grand St, Brooklyn, NY 11211
(718) 302-1170  M 9-1, W 9:30-12:30, TH 9-7
Languages: Spanish
Franco, Stefano G, MD ♂
98 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 372-0500  M TH 2-8, TU 9-3, W 1-6, SA 9-2
Languages: French, Italian, Russian, Spanish

Fruchter, Abraham, MD ♂
3065 Brighton 5th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-3700  M W 4-5:30, TU 10:30-4:30, TH
10:30-5, F 11:30-1, SU 10:30-12:30
Languages: Spanish, Yiddish
Fteha, Elie, MD♂
440 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-8700
Languages: Arabic, Hebrew
Fteha, Elie, MD♂
10 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 638-2551  M 1-5, TU 9-5, W 1-6, TH 9-5
Languages: Arabic, Hebrew
Fteha, Elie, MD♂
359 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-8700  M TU W TH 9-7, F 9-3, SU 9-1
Languages: Arabic, Hebrew
Fteha, Elie, MD♂
359 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-8700  M W 9-4, TU 5-9, TH 5-9, F 9-1
Languages: Arabic, Hebrew

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
40

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Ftiha, Alber, MD♂
440 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-8700
Languages: Arabic, Hebrew
Ftiha, Alber, MD♂
10 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 638-2551  M 9-7, TU 9-6, W 9-8, TH 9-6
Languages: Arabic, Hebrew
Ftiha, Alber, MD♂
359 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-8700  M W 9-5, TU 9-8, TH 9-8, F 9-1
Languages: Arabic, Hebrew
Fuchs, Michael I, MD ♂
1225 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-9649  M W 10-4, TU 1-6, TH 12-5
Languages: Hebrew
Funaro, Richard A, MD ♂
450 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-6330
Languages: Italian, Spanish
Gabriel-DE Oliveira, Hilda M, DO ♀
7610 15th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 232-7353  M TU F 9:30-5, W 1-7:30
Languages: Portuguese
Gadee, Faraj, MD♂
6209 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-0073  M TU TH F 9-5:30, W 9-7, SA 8:30-5
Languages: Arabic, Hebrew

Gambarin, Boris L, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  TU 12-5, TH 4-7, SA 9-3
Languages: Russian
Gambarin, Boris L, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F 9-5
Languages: Russian
Gandhi, Anjula, MD♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6205  M-F 8-12
Languages: Hindi, Spanish
Gandhi, Anjula, MD ♀
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  M-F 9-5
Languages: Hindi, Spanish
Gan, Segundina N, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Garbuz, Friderika, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU 9-5, TH 12-8
Languages: Russian
Garcia, Antonio G, MD ♂
325 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 287-1750  M TU W SA 10-2, TH 10-1
Languages: Tagalog
Garnier, Ernest P, MD ♂
613 Throop Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 602-6200  M TH 9-5

Gambarin, Boris L, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Languages: Russian

Garnier, Ernest P, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 758-8920  TU 1-5, W 10:30-5, F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
41

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Garyali, Samir, MD ♂
185 Marcy Ave, Brooklyn, NY 11211
(516) 457-4539  M TU W TH 9-1
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
6903 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 360-0760  W 2-6
Languages: Hindi

Gerolemou, Louis N, DO ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6950
Languages: Spanish
Gerolemou, Louis N, DO ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6950  M 9-12
Languages: Spanish
Gharpure, Anil, MD♂

AdvantageCare Physicians

Gauvin, Mila, MD♀

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M TU F 8-5, W 11-8, TH 11-8

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M W 11-8, TU F 8-5, TH F 8-5
Languages: Byelorussian

Gibbons, John, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Gekker, Irina D, MD ♀
7508 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 372-9300  TU 9-8, TH SU 9-5, F 9-4, SU 9-5
Languages: Russian

Giridharan, Swaminathan, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi, Tamil

Gelfand, Boris L, MD ♂
1740 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-4300  M W TH F SU 9-1, TU 4-8
Languages: Russian

Giridharan, Swaminathan, MD ♂
90 Ocean Ct, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-7398  M TU TH 1-8, SA 10-3
Languages: Hindi, Tamil

AdvantageCare Physicians

Gelfinbein, Bella, MD ♀
468 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 399-6234  M TU W TH 9-5:30, F 9-5
Languages: Russian
George, Jacob V, MD ♂
231 S 3rd St, Brooklyn, NY 11211
(718) 599-0505  M W TH F 10-5, SA 9-3
Languages: Spanish
Gerges, Salwa M, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7071  M F 1-5, TU W 9-1
Languages: Arabic, French

Girshin, Tatyana, MD ♀
248 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 376-8300  M 9-5, TU 9-8, W 10-6, TH 9-7, F 96, SU 10-3
Languages: Polish, Russian, Ukrainian, Uzbek
Gitelis, Chaim A, DO ♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 998-2222
Languages: Yiddish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
42

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Goel, Prem C, MD ♂
2095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-6868
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Goel, Prem C, MD ♂
360 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6000
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Goel, Prem C, MD ♂
1390 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11239
(718) 642-6200  M 9-2, TU 9-4, W 3-3, TH 9-3, F 3-7,
SA 8-1
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Goldberg, Richard S, MD ♂
2051 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 677-1000  M 9-5, TU W 9-8, TH 9-8, F SA 9-3
Languages: Italian, Russian, Spanish
Goldberg, Richard S, MD ♂
380 88th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-5482  M-F 9-8, SA 9-6, SU 9-4
Languages: Italian, Russian, Spanish
Goldenberg, Grigoriy M, MD ♂
2792 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-5268  M TU F 1-7, TH 9-3, SA 9-2
Languages: Russian

Goldstein, Edward B, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 377-1488
Languages: Mandarin, Spanish, Yiddish
Goldwasser, Stephen, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880  M-F 9-5
Languages: French, Yiddish
Gonzalez, Manuel O, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F 9-5
Languages: Spanish
Goodman, Robert, MD ♂
1523 45th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2000  M TH 9-8, TU W 8-2, F 9-12
Languages: Hebrew
Gopalaswamy, Chitra, MD ♀
90 8th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 622-5100  M 11-5, TU 11-4, W 1-7, TH 12-5, F
SA 11-2
Gordon, Edwin B, MD ♂
6910 Ave U, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-2627
Languages: Russian
Gordon, Patrick, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Goldman, Alan P, MD ♂
130 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-7557  M TU TH 9-4, W 9-7, F 9-3
Languages: Hebrew, Russian

Gorelik, Anna, MD♀
1811 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 253-1259
Languages: Russian

Goldsen, Silia M, MD ♀
362 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6099  M-F 9-5
Languages: Spanish

Gorelik, Anna, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M W F 9-5
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
43

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Gorodetsky, Rina, MD ♀
3845 18th Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 633-1133  M W 8:30-6, TU 3-7, TH 3-7, F 10-2
Languages: German, Polish, Russian, Ukrainian
Goyal, Ravindra K, MD ♂
1640 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 377-8282  M 12-5, TU F SA 9-1, TH 12-6
Languages: French, Hindi, Spanish
Grabowski, Dariusz A, MD ♂
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585  M-F 9-5
Languages: Polish
Graybill, Jennifer L, DO ♀
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 858-3263  M TU TH 8:30-6, W F 8:30-4

Gressel, Irina, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8421  M-F 9-5
Languages: Russian
Gringut, Luba V, MD♀
8405 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 621-1800  M TU TH 10-5, W F 2-7
Languages: Russian
Grohovski, Maria, MD ♀
1811 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-3500
Languages: Russian
Grunseid, Fred, MD♂
1687 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 251-7191  M TH 11-4, TU W 10-4, SU 9-4
Languages: Hebrew, Yiddish

Graybill, Jennifer L, DO ♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 858-3236  TH 4-6

Grunzweig, Milton J, MD ♂
2000 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 769-7900  M 10-6, W 12-8, SU 10-3
Languages: French, Hebrew, Hungarian, Yiddish

Greenberg, Aaron S, MD ♂
2095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-6868
Languages: Hebrew

Grunzweig, Milton J, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5984  TU 8:30-4, TH 8:30-4, F 8:30-12:30
Languages: French, Hebrew, Hungarian, Yiddish

Greenberg, Aaron S, MD ♂
2264 Hendrickson St, Brooklyn, NY 11234
(718) 692-2400  M TU 9-6:30, W 9-4:30, TH 2-6:30, F
9-2:30
Languages: Hebrew

Grutman, Gennadiy, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5040

Gressel, Irina, MD ♀
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 857-0050  M-F 9-5
Languages: Russian

Gudi, Madhavaghary A, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-8000
Languages: Hindi, Urdu
Gudi, Madhavaghary A, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5835
Languages: Hindi, Urdu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
44

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Gudi, Madhavaghary A, MD ♂
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-0860
Languages: Hindi, Urdu
Gudi, Madhavaghary A, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-1818  M TU W 1-7, TH 12-7, F 10-2
Languages: Hindi, Urdu
Gulrajani, Ramesh S, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100  M-F 9-5
Gupta, Jagdish K, MD ♂
207 Berkeley Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 638-3150  M W 9-3, F 1-6:30
Languages: Hindi
Gupta, Jyoti, MD♀
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  M TU W TH 9-5
Gupta, Jyoti, MD♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6676  M-F 9-5
Gupta, Rakesh, MD♂
130 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 372-7434  M 9-5, TU 9-6, TH 9-6, SA 8-2
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Haddad, Stephen, MD♂
1636 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-3385
Languages: Hebrew, Spanish

Hameed, Rizwanullah, MD ♂
86 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5402  M-F 5-7:30, SA 9-4
Languages: Punjabi, Urdu
Hanna, Ramy E, MD ♂
2273 65th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-4970  M 11-6:30, TU W F 11:30-6:30, TH F
11:30-6:30
Languages: Arabic
Haque, Fakhrun N, MD ♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400  M 10-6, TU W F 8:30-4:30, TH F
8:30-4:30
Languages: Bengali
Haque, Sayera, MD ♀
540 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 633-5800  TU SA 1-8, TH SA 1-8
Languages: Bengali
Hariri, Enayatollah, MD ♂
2146 Beverley Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-6600  M TU W F SA 10-4, TH 9-4
Languages: Eastern Farsi
Harris, Kenneth A, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8700
Harris, Kenneth A, MD ♂
920 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8192  M-F 9-5
Hart, Patricia M, MD ♀
160 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7300  M F 10-3, TU 9-12, W 2-4

Halberstam, Meyer S, MD ♂
620 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 407-7300  M 8:30-6, TU W 12-8, TH 10-6, F 8-2,
SU 8:30-5:30

Hasan, Muhammad F, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388
Languages: Hindi, Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
45

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Hasan, Muhammad F, MD ♂
481 Saint Marks Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 638-8185  M 10-4, TU 12-4, TH 11-4, SA 9-1
Languages: Hindi, Urdu
Hassan, Syed S, MD ♂
739 Knickerbocker Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 456-1900  M-F 9-5, SA 8:30-1
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Hecht, Martin J, MD♂
156 Hewes St, Brooklyn, NY 11211
(718) 797-3677  M W 1-7, TU 2-7, F 9:30-2
Languages: Hebrew, Yiddish
Helal, Mohamed A, MD ♂
421 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-2122  M-F 1-7
Languages: Arabic
Hellman, Jack S, MD ♂
1225 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 853-9600  M 10:30-5, TU W 9:30-5, TH 10-6, F
9:30-12:30
Henry, Arlene A, MD ♀
135 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 853-5560
Henry, Arlene A, MD ♀
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440  M-F 9-5, SA 9-1
Hernandez, Luis, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5040
Hoch, Brian S, MD ♂
16 Sumner Pl, Brooklyn, NY 11206
(718) 336-9500  M TU 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish

Hom, Henry, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445  M TH F 1-4, W 1-8
Hossain, Afzal, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 2-6
Languages: Hindi
Hossain, Zakia, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Huang, Yanhan D, MD ♂
762 59th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 567-8899  TU F 10-7, TH F 10-7
Languages: Chinese
Huang, Yanhan D, MD ♂
1502 Ave U, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-1987  W SA 10-7, SA 10-7
Languages: Chinese
Husney, Joseph, MD ♂
2579 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 934-1234
Languages: Arabic, French, Spanish
Hussaini, Batool M, MD ♀
902 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 859-1848  M 2-10, TH 9-5
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Hussein, Elsayed, MD ♂
273 94th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-5552  M W 10-4, TU 12-8, TH 12-8, F SA
10-6, SU 10-2
Languages: Arabic, Italian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
46

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Hyman, Jeffrey, MD ♂
8012 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-5600  M TU 10-7, W 5-7
Languages: Spanish
Ilyaev, Stella, MD♀
2705 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-2222
Languages: Polish, Russian, Spanish, Tajik
Ingberman, Tatyana, MD♀
749 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 724-0900  M W 9-6, TU 2-8, F 9-5, SA 9-3
Languages: Russian
Inoyatova, Inna I, MD ♀
2269 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-8200  M W 1-8, F 8-4
Languages: Russian
Inoyatova, Inna I, MD ♀
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 287-4200  TU 9-4, TH 9-4
Languages: Russian
Inzlicht-Sprei, Eli, MD♂
620 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 407-7300  M 12-7, W 12-6:30, TH 12-6:30, SU
11-5:30
Languages: Hebrew, Hungarian, Yiddish
Isakov, Alexey, MD♂
134 Brighton 11th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-1626  TU 9-5, TH 9-5, SA 12-8
Languages: Russian
Islam, Kaiser U, MD ♂
2171 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 758-8920  M-F 8-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Islam, Kaiser U, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 758-8220  M TU 10-8
Islam, Kaiser U, MD ♂
613 Throop Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 602-6200  W F 9-1, TH 9-5
Islam, Zohirul, MD♂
135 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-7000
Islam, Zohirul, MD♂
155 Dean St, Brooklyn, NY 11217
(718) 246-8600
Islam, Zohirul, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Islam, Zohirul, MD♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-6789
Islam, Zohirul, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Israel, Ezra, MD♂
1122 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 377-2834  M-F SU 9-5
Isseroff, Hillel N, MD ♂
358 Kingston Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 778-7272  M TU W TH 9-5, F 9-4, SU 11-5
Languages: Hebrew
Itskovich, Boris, MD ♂
3009 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 373-0777  M 5-9, TU 10-3, W 9-3, TH 3-9, F 101, SU 9-12
Languages: Hungarian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
47

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Iyer, Bhanu, MD♀
1423 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 773-0883  M TH 12-8, SA 8-2
Izrailov, Arkadiy, MD ♂
4819 14th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 438-0707  M W 2-6, SU 9-2
Languages: Eastern Farsi, Hebrew, Russian, Uzbek
Jagarlamudi, Padmavathi, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1961
Jager, George, MD♂
4015 Ave U, Brooklyn, NY 11234
(718) 531-4141  M W 9-5, TH 11-7, F 7:30-1
Languages: Hebrew, Hungarian
Japi, Bhavana R, MD ♀
3440 Fulton St, Brooklyn, NY 11208
(718) 235-0222
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Jasty, Babu N, MD ♂
6414 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-2300  M 1-5
Languages: Hindi
Jasty, Babu N, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 783-7001  TU 12-6, TH 12-6, SA 10:30-5
Languages: Hindi
Jasty, Susmita, MD ♀
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-0391  TU 9-12
Languages: Telugu

Jasty, Susmita, MD♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 339-0391  W 1-5
Languages: Telugu
Jean Jerome, Kernilde F, MD ♀
901 Franklin Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 771-9100  M W F 1-7, SA 10-2
Languages: French
Jean-Francois, Theodore R, MD ♂
622 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-2800  TU 1-9, TH 1-9, SA 9-3
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Jeffers, Vanessa L, MD ♀
189 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 623-2002  M-F 9-5
Jerome, Eric L, MD♂
1166 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 771-6133  M 2:30-7, W F 3-8, TH F 3-8, SA 9-2
Languages: French, Spanish
Jivanov, Iasmina, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
John, Sabu, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hindi
John, Sabu, MD♂
322 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-0801
Languages: Hindi
Johnson, Golda O, MD ♀
910 Park Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 773-0975  M 11-2, TU 11-5, W 11-6, TH 11-6

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
48

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Jonas, Murray, MD♂
1569 E 18th St, Brooklyn, NY 11230
(718) 375-6500  M TU TH 10-5, W 10-2, F 10-1
Languages: Hebrew
Jones, Otis M, MD ♂
836 New York Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 856-1136
Joseph, Mark C, MD♂
1509 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 927-0027
Languages: Hebrew

Kapchits, Mikhail D, MD ♂
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 261-8881
Languages: Russian
Kapchits, Mikhail D, MD ♂
2379 65th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 375-0392
Languages: Russian
Karetny, Martha, MD ♀
221 Parkville Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 236-1222
Languages: Polish, Russian, Ukrainian

Karetny, Martha, MD ♀
2964 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
Josovitz, Michael, MD ♂
(718) 758-4520
950 44th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 851-0827  M W TH 8-3, TU 12-7, F 10-11, SU 8- Languages: Polish, Russian, Ukrainian
12
Karetny, Martha, MD ♀
Languages: Czech, Russian
726 Ave Z, Brooklyn, NY 11223
(718) 872-7373
Kaganovsky, Elina B, MD ♀
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
2700 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 934-6777  M TU W 9-7, TH 8:30-7, F 9-3, SA 9Karmazin, Yevgeniya, MD ♀
2
3084 Brighton 13th St, Brooklyn, NY 11235
Languages: Polish
(718) 891-5100  M W F 9-6, TU 10-5, SA 10-3
Languages: Russian, Ukrainian
Kaiser, Allan B, DO ♂
800 Greenwood Ave, Brooklyn, NY 11218
Kashyap, Ravindra L, MD ♂
(718) 871-9191  M TH 10-6:30, TU F 10-4:30, SA 9-12
308 Graham Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 218-7352  M-F 9-5
Kaiser, Stephen J, MD ♂
Languages: Hindi
1335 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 382-8900  M 12-5, TU 9:30-4, TH F SU 9-4, SU Katapadi, Kanchan, MD ♀
9-4
264 1st St, Brooklyn, NY 11215
Kang, Pritpal S, MD♂
705 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-0600  M W F 1-7
Kao, Katherine, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


(718) 832-1964  M TH F 9:30-2:30, TU 9:30-4
Languages: Hindi, Spanish
Kaufman, Greg S, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TU 8-10:30, TH 4-7

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
49

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Kazeem, Saka A, MD ♂
1423 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 773-0883
Languages: Yoruba
Kelter, Robert A, MD ♂
346 77th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-1064  M F 10-5, TU 1-8, TH 1-8

Khan, Sultan Sikander A, MD ♂
1602 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 645-7105  M SA 10-3, TH F 4-9
Languages: Urdu
Kharash, Galina, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Polish, Russian, Yiddish

Khariton, Aleksandr L, MD ♂
577
Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
Kenworthy, Eric W, MD ♂
(718) 369-1444
359 Clinton St, Brooklyn, NY 11231
(718) 875-3070  M 8-12:30, TU 11:30-5:30, W 1:30-6, Languages: Polish, Russian
F SA 8-1
Khartoon, Bibi F, MD ♀
Languages: Italian
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
Kerstein, Moshe, MD ♂
1048 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-5243  M 5-8, TU W 12-9, TH 4:30-9
Languages: Hebrew, Yiddish
Kerstein, Moshe, MD ♂
100 Ross St, Brooklyn, NY 11249
(718) 387-7628  M TU W TH SU 9-7, F 9-4
Languages: Hebrew, Yiddish
Khabyeh, Shaya, MD ♂
645 Crawford Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 368-2722  M 8-1, TU 10-6, W 3-8, TH 3-8, F 37, SU 5-8
Languages: Arabic
Khandker, Ferdous A, MD ♂
20 Arlington Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-0100
Languages: Bengali, Hindi
Khan, Mohammed, MD ♂
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Languages: Hindi, Spanish, Ukrainian

(718) 270-8920  M TU 1-4, W 8-4, TH 8-4, F 8-12
Languages: Spanish
Khartoon, Bibi F, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1082  TU 3-6, SA 8-1
Languages: Spanish
Khaykin, Mark, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-6789  M-F 9-5
Languages: Russian, Spanish
Khaylomskaya, Mara, MD ♀
1655 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-3100  M TU W TH 8-7, F SA 8-5
Languages: Russian
Khorets, Boris, MD♂
2865 Brighton 3rd St, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-0162
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
50

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)

Kirschenbaum, Hyman L, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6025  M TH 9:30-12, TU F 9-12, W 1-4

Khorets, Boris, MD♂
2912 Ave X, Brooklyn, NY 11235
Kirschenbaum, Hyman L, MD ♂
(718) 615-0162  M 9-9, TU 8-8, W F 9-8, TH F 9-8, SA 1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
10-4
(718) 240-6025  M W F 9-5
Languages: Russian
Kirschenbaum, Hyman L, MD ♂
Khotsyna, Margarita, MD ♀
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 240-5071  W F 9-5
(718) 677-1710  M W 9-8, F 9-5
Klesaris, Mary L, MD ♀
Khotsyna, Margarita, MD ♀
349 Henry St, Brooklyn, NY 11201
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-1473  M-F 9-5
(718) 780-5131  W F 9-8
Languages: French, Italian, Russian, Spanish
Khusseyn, Ali A, MD ♂
Kleyn, Ilya R, MD♂
1655 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
699 Stanley Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 339-3100  M TU W TH 8-7, F SA 8-5, SU 9-5
(347) 689-8880
Languages: Russian
Languages: Russian, Spanish, Turkish
Khusseyn, Ali A, MD ♂
Kohli, Rattanjit S, MD ♂
4766b Bedford Ave, Brooklyn, NY 11235
443 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 676-0404  TU W SA 9-6
(718) 282-6333  TU 12-5, W 8-1, TH 3-6, F 9-5, SA 9Languages: Russian
1:30
Languages: Hindi
Kidd, Alter, MD♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
Kohn, Barry H, MD ♂
(718) 260-7500  M 8:30-4:30, TU 9:30-5:30, W 12-8,
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
TH 9:30-5:30, F 8:30-12:30
(718) 630-7942  TU 9-12, TH 1-4
Kim, Joo S, MD♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M TU 11-8, W F 8-5, TH F 8-5
Languages: Korean
King-Asia, Wekesa, MD♂
175 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-2600  M W TH 2-7, TU 9-12, F 9-5, SA 9-1
Languages: Spanish, Swahili

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Koneru, Prabash, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Konka, Sudarsanam, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 935-9837  M F 9-5, TU 9-6, W 9-5:30
Kostandy, Gamil S, MD ♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 238-4441
Languages: Arabic

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
51

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Kostin, Mark, MD♂
260 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-8855
Languages: Russian
Kostin, Mark, MD♂
1409 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-5617  M F 10-6, TU 2-6, W 10-2, TH 10-2
Languages: Russian
Koukharenko, Irina, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 975-4334
Languages: Italian, Russian, Spanish
Koukharenko, Irina, MD ♀
474 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-2625  W 9-6:30, TH F 9-5, SA 10-2
Languages: Italian, Russian, Spanish
Koutelos, Thomas N, MD ♂
25 Plz St W, Brooklyn, NY 11217
(718) 622-1025  M W 1-4, TU 12-4, TH 10-6
Languages: French
Koutelos, Thomas N, MD ♂
421 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-9550  M W 5-8, TU 9-12, F 9-5
Languages: French
Koutsos, Markos I, MD ♂
421 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 491-0706  M 11-3, TU F 2-8, SA 9-3
Languages: Spanish
Kovler, Yanina, MD ♀
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(347) 598-0740  M TU W 9-6
Languages: Russian

Kowal, Izabela, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Languages: Polish, Spanish
Kozhinskiy, Vladimir M, MD ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 266-0900
Languages: Russian
Kozhinskiy, Vladimir M, MD ♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900
Languages: Russian
Krupkin, Ruvim, MD♂
2844 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 266-1500  M-F 10-7, SA 10-1
Languages: Russian
Kurstein, Danuta, MD ♀
146 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-1221  M 10-7, W F 12-7, SA 10-3
Languages: Italian, Polish, Russian, Spanish
Kushner, Nina, MD♀
4513 14th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 633-9191  M 3-8, TU SU 9-3, W 9-1, TH 1-8, SU
9-3
Languages: Latvian, Russian
Kushnir, Bella O, MD ♀
9708 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 444-0520  M W 9-5
Languages: Russian
Kushnir, Bella O, MD ♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
52

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Lagoduke, Nikolai, MD♂
6417 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(877) 849-4917  M TH 11-8
Languages: Russian
Landerer, David, MD♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Languages: Hebrew
Landerer, David, MD♂
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M TU W TH 9-9, F 9-3, SA 10-2, SU
9-6
Languages: Hebrew
Lashiker, Larisa, MD♀
8200 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 491-5437
Languages: Hindi, Punjabi, Russian, Urdu
Lashiker, Larisa, MD♀
6815 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 491-5437  M W 10-3, TU 2-7, TH 1-6, F 12-7,
SA 12-3
Languages: Hindi, Punjabi, Russian, Urdu
Lavelanet, Mario, MD ♂
699 Stanley Ave, Brooklyn, NY 11207
(347) 689-8880
Languages: Creoles And Pidgins, French

Lebovitch, Herman, MD ♂
2701 E 65th St, Brooklyn, NY 11234
(718) 240-5100
Languages: Ukrainian
Lederman, Elliot, MD ♂
1013 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 627-1800  M TU W TH 9-5, SU 9-1
Languages: Spanish
Lee, Paul, MD♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Burmese, Chinese, Mandarin
Lefevre, Lionel, MD ♂
222 Hancock St, Brooklyn, NY 11216
(718) 783-4566  M W 10-6, F 9-4, SA 9-2
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Lefevre, Lionel, MD ♂
3101 Clarendon Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 462-6611  TU 12-7, TH 10-7, F 3-7
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Leff, John M, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 12-8, TU W F 8:30-4:30, TH F
8:30-4:30
Languages: Arabic, Chinese, Russian, Spanish
Leibowitz, Jonathan S, MD ♂
1343 55th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-7222  M TU W TH 9-6

Lebovitch, Herman, MD ♂
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100
Languages: Ukrainian

Lelchuk, Irina, DO♀
2195 E 22nd St, Brooklyn, NY 11229
(718) 648-4545  M W 9-5, TU 9-12, TH 9-12, F 5-9,
SA 9-2
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
53

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Lenora, Robolge A, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6000
Languages: Sinhalese
Leong, Alfred B, MD ♂
2300 Cropsey Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 373-1700
Languages: Burmese
Leong, Alfred B, MD ♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-6789
Languages: Burmese
Leong, Alfred B, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F 9-5
Languages: Burmese
Leong, Alfred B, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Languages: Burmese
Levine, Chaim S, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 282-1078
Languages: Hebrew, Russian, Yiddish
Levine, Chaim S, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1078
Languages: Hebrew, Russian, Yiddish
Levitansky, Oksana, MD ♀
2955 Brighton 7th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 336-0200  M 9:30-7, TU W F 9:30-5:30
Languages: Russian

Levit, Susan, MD♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Russian, Ukrainian, Yiddish
Levitz, Leonard I, MD ♂
1642 W 9th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 513-6060  F 8-6, SA 9-5
Languages: Russian
Levitz, Leonard I, MD ♂
1749 E 16th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 375-4747  M W 9-7, TH 2-8, F 8-4, SA 9-3
Languages: Russian
Levy, Eduard, MD♂
6209 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-0073  TU W F 9-5, TH F 9-5, SA 8:30-4
Languages: Persian, Russian, Tajik, Uzbek
Liberman, Dina, MD♀
3065 Brighton 14th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-3889  M W TH 10-6, TU 12-8, F 9-5
Languages: Russian
Link, Richard A, MD♂
170 Frost St, Brooklyn, NY 11211
(718) 388-6629  M-F 10-5
Languages: Italian
Lipkansky, Eva, MD♀
585 Knickerbocker Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 381-6700  M TU TH F 10-2
Languages: Romanian, Russian, Spanish
Lippoff, Orrin, MD♂
8210 18th Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-6600  M TU 9-5, W F SA 9-8, TH F SA 9-8,
SA 9-8, SU 10-4

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
54

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Lipton, Mitchell E, MD ♂
3515 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-9000  M 1:30-7, TU 9-12, W 9-7, TH 9-6
Languages: Italian, Spanish
Liverpool, Steven F, MD ♂
840 Lefferts Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 493-5584  M TU 8:30-2, W F 8:30-5, TH SA
8:30-12, SA 8:30-12
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Liverpool, Steven F, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 493-5584  M TU F 2-5, TH 8:30-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Liverpool, Steven F, MD ♂
322 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-5500  M TU TH 8-6, W F 8-8, SA 8-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Livshits, Aleksandr, MD ♂
445 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 645-0300  W F 8-3, SA 8-1
Languages: Russian
Livshits, Aleksandr, MD ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 498-3598  M TU TH 8-2
Languages: Russian
Lock, Alexander P, DO ♂
1801 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 207-9920
Languages: Yiddish
Lock, Alexander P, DO ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 207-9920
Languages: Yiddish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Lodha, Narendra M, MD ♂
202 Union Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 782-7555  M TU W F 11-3:30, TH 5-7, SA 123:30
Languages: Hindi
Logan, Asha T, MD ♀
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(646) 962-4600  M TU W TH 8:30-5, F 8:30-4
Languages: Spanish
Lo, Peter Y, MD♂
122 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 418-0700  M F 4-7, TU W 12:30-4, TH SA 9-1,
SA 9-1
Languages: Chinese, Philippine, Tagalog
Loqman, Nuveed, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Lowe, Steven D, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Lucic, Nevena, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Lucic, Nevena, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M-F 8-5
Lukban, Farahnaz, MD♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M W F 8-5, TU 11-8, TH 11-8
Languages: French

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
55

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Lumibao, Ala-May P, MD♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 293-2626
Languages: Spanish
Lumibao, Ala-May P, MD♀
2091 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 434-1876  TU 8:30-5:30, TH 1-6, F 5-7
Languages: Spanish
Lwin, Nyo, MD♀
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(646) 962-4600  M-F 9-5
Languages: Burmese
Magno, Angelo L, MD ♂
207 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-3200  M TU 9-4, F 9-5, SA 9-4:30
Languages: Italian, Spanish
Mahoney, James A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1082  TU 8:30-3:30, W 8-12:30
Mahoney, James A, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908  TU 8:30-3:30, W 8-12:30
Mahoney, Melvin C, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-3777  W SA 8-4, SA 8-4
Mailian-Oganova, Lilia, MD ♀
1100 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-2100  M W 9-5
Languages: Russian
Maizel, Barry S, MD ♂
90 8th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 622-8255  M 9-6, W F 8-2
Languages: Italian

Majumder, Mujibur R, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5236  TH 9-5
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Majumder, Mujibur R, MD♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 240-5236  W 2-8
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Malegiannakis, George M, MD ♂
1811 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 375-7595  M W 10-5, TU 12-7, TH 12-7, F 10-3
Malhotra, Madhu, MD ♀
6110 5th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-9720
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Malhotra, Subhash C, MD ♂
622 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 953-7123  TU 9-4:30, TH 9-4:30, F 8:30-2:30
Languages: Urdu
Malhotra, Sujata, MD ♀

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M TU 11-8, W F 8-5, TH F 8-5
Malieckal, Jubil, MD♂
242 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 789-7100  M-F 9:30-4:30
Languages: Hindi, Malayalam
Malik, Asim R, MD ♂
1224 8th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 788-5588  M 12-7, TU 12-8, W 12-6, TH 7:304:30, F 12-2
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
56

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Manaloto, Donatila D, MD ♀
2968 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-4988
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Manaloto, Donatila D, MD ♀
330 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 646-5500
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Manaloto, Donatila D, MD ♀
3508 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 253-3900
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Mancuso, John J, MD♂
2721 Harway Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 449-6226  M W F 1-8, TU 9-2
Languages: Italian
Mandelbaum, Richard I, MD ♂
164 Clymer St, Brooklyn, NY 11211
(718) 384-6365  M TH 12:30-9:30, SA 11-6
Languages: Hebrew, Hungarian, Russian, Yiddish
Mangal, Rakesh, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hindi, Punjabi
Mansour, Mervat B, MD ♀
1122 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 377-2834  M F 4-8, TU 9-6, W 9-7, TH 8-11, SA
9-1
Languages: Arabic
Manvar, Buddhadev, MD ♂
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500
Languages: Hindi

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Manvar, Buddhadev, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 783-7001
Languages: Hindi
Manvar, Buddhadev, MD ♂
6414 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-2300  M 8-7, TU W 8-4, TH 10-6, F 3-7, SA
10-4
Languages: Hindi
Mapp, Randolph J, MD ♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M TH F 8-5, TU W 11-8
Maravel, Paul W, MD ♂
7611 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-7111  M TH 8-6, TU F 8-4, SA 9-12
Marc, Jeffrey C, MD ♂
1711 Sheepshead Bay Rd, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-7717  M 9:30-7:30, TU W F 9:30-4:30, SA
9:30-1
Languages: Italian
Mardach, Dali C, MD ♀
149 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 366-1583
Languages: Russian
Marino, John P, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(347) 889-6640
Languages: Italian, Spanish
Marino, John P, MD ♂
9823 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 333-5411
Languages: Italian, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
57

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Marinovich, Anna, MD ♀
726 Ave Z, Brooklyn, NY 11223
(718) 872-7373
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Markova, Lidiya, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4665
Languages: Spanish
Markova, Lidiya, MD ♀
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(347) 987-3966  M-F 9-5
Languages: Spanish

Martin, Hartman M, MD ♂
692 Washington Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 230-4555
Languages: Spanish
Martin, Hartman M, MD ♂
669 Washington Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 230-4555  M W F 11-6, TU 10-4, TH 10-4, SA 912
Languages: Spanish
Mashensky, Larisa V, MD ♀
1200 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-8634
Languages: Russian

Marks, Natalie A, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 438-3800
Languages: Russian

Masi, Victor J, DO ♂
376 Court St, Brooklyn, NY 11231
(718) 625-5449  M 9-6, TU 9-7, W 7:30-4, TH 9:30-2,
F 7:30-3:30, SA 8-11:30
Languages: Italian, Russian

Marks, Natalie A, MD ♀
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 438-3800
Languages: Russian

Massad, Susan M, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000
Languages: Spanish

Marks, Natalie A, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 438-3800
Languages: Russian

Massad, Susan M, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830  M-F 9-5
Languages: Spanish

Marks, Natalie A, MD ♀
960 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 438-3800  M-F 8-5
Languages: Russian

Mastrianni, Stephen T, DO ♂
8012 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 236-3880  M 9-1, TU 1-6, TH 1-8, F 9-2

Matarese, Michael J, MD ♂
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
Martinelli, Donald J, MD ♂
(718) 389-8585  TU 10-6, TH 9-1
8306 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 833-6161  M W 11-6:30, TU 9-5, TH 9-5, F 9:30- Languages: Spanish
4, SA 8-11
Languages: Italian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
58

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Matsibekker, Olga, MD ♀
1250 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5700  M W F 9-5, TU 1-5, TH 1-5
Maung, Pyone L, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000
Languages: Burmese
Maung, Pyone L, MD♀
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900  M TU W TH 8-7, F 8-6, SA 8-5
Languages: Burmese
Mayer, Amir, MD ♂
1729 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-7400
Languages: Hebrew, Russian

Mazurov, Boris A, MD ♂
1849 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-9600  TU F 9-7
Languages: French, German, Russian
Mazurov, Boris A, MD ♂
375 Jay St, Brooklyn, NY 11201
(718) 243-0100  W 2-8, SA 9-7
Languages: French, German, Russian
McAdam, John M, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  M 12-4, TU F 8:30-12:30, W 4-8
McClung, Paul E, MD ♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(929) 333-9207  M TU W 9-4
McClung, Paul E, MD ♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900  TH SA 10-4, F 10-2, SA 10-4

Mayer, Amir, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Languages: Hebrew, Russian

McGuffie, Marie M, MD ♀
1224 Herkimer St, Brooklyn, NY 11233
(718) 342-6013  M-F 3:30-7, SA 3-5
Languages: French, Spanish

Mayer, Amir, MD ♂
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M TU W 9-9, TH SU 9-6, F 9-3, SA
10-2, SU 9-6
Languages: Hebrew, Russian

Mederos, Mariano, MD ♂
118 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 894-2500  M TU 9-5, W 9-2, TH 12-4, F 1-5
Languages: Spanish

Mayor, Mayer, MD ♂
2311 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 934-8435  M TU W F 9:30-3, TH 9:30-7
Languages: Arabic
Mazurov, Boris A, MD ♂
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-1170  M 8:30-5:30, W 8:30-3:30, TH 12-6
Languages: French, German, Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Medvedovsky, Mihail, MD ♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070  M W F 9-7
Languages: Portuguese, Russian, Spanish
Mehra, Sunil, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
59

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Mehta, Kusum L, MD ♀
151 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 756-3434  TU W 4:30-8, TH 4:30-8, SA 8-1
Languages: Hindi
Mehta, Parag H, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Languages: Afar
Mehta, Parag H, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F 9-5
Languages: Afar
Mehta, Rajen A, DO ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M TU 11-8, W F 8-5, TH F 8-5
Mehta, Sucharita, MD♀
151 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 756-3434  TU W 3-8, TH 3-8, SA 8-3
Languages: Punjabi, Urdu

Merson, Alexander, MD ♂
2379 65th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 375-0392  M 10-6, TU W F 10-7, TH 10-3:30,
SA 9-4
Languages: Latvian, Russian
Merson, Alexander, MD ♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 375-1387  W F 10-7
Languages: Latvian, Russian
Mesola, Rovie T, MD ♀
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1531  M 9-5, W 10:30-7, SA 9-6, SU 8-4:30
Languages: Philippine, Tagalog
Miarrostami, Rameen M, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-1818  TU 10-6, TH 11-8
Languages: Eastern Farsi, Spanish
Minn, Myoe, MD♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M 10-6, TU F 8-4, W 9-5, TH F 8-4

Mehta, Viplov K, MD ♂
894 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 774-6060  M 8-3, TU 1-8, TH 1-8, F 8-2, SA 8-1

Mintah, Joseph K, MD ♂
1484 E 87th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 539-3646
Languages: Hungarian

Melendez, Miguel A, MD ♂
2201 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 616-3880
Languages: Hindi, Russian, Spanish

Minzer, David, DO♂
1729 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-7400
Languages: Hebrew, Yiddish

Menczelesz, Gabor, MD ♂
3000 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-1666  M TU TH 9-7
Languages: Hungarian, Russian

Minzer, Leonard, MD♂
2498 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-6488

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
60

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Mittal, Asha G, MD ♀
499 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 693-9200  M TH 1-7, TU 2-6, F 10-3
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mittal, Asha G, MD ♀
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900  TU 9-2, W 10-3, TH 9-4
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mocombe, Lucien D, MD ♂
3016 Glenwood Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-2525  M TU TH F 11-8, SA 8-3
Languages: Creoles And Pidgins, French
Moe, Khaing, MD♂
48 Cedar St, Brooklyn, NY 11221
(718) 821-1222
Languages: Albanian, Hindi, Spanish
Moe, Khaing, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  M-F 9-5
Languages: Albanian, Hindi, Spanish
Moe, Khaing, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-4
Languages: Albanian, Hindi, Spanish
Mohammad, Saijad, MD ♂
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198  TU 10-8
Languages: Urdu
Moise, Wesner, MD♂
763 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 774-0171
Languages: Creoles And Pidgins, French

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Molina, Richard B, MD ♂
9921 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-9282  M TU W F 2-6
Languages: Tagalog
Morgan, Julie M, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6980  M 9-5
Languages: Arabic, Chinese, Serbian, Spanish
Morgan, Julie M, MD ♀
1250 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5700  M W 8-4
Languages: Arabic, Chinese, Serbian, Spanish
Morgan, Julie M, MD ♀
6323 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-6980  TU 8-4, TH 8-4
Languages: Arabic, Chinese, Serbian, Spanish
Moshenyat, Reuven, MD ♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 645-8901  M-F 9-7, SA 10-2
Languages: Byelorussian, Russian
Moshenyat, Yitzchak, MD ♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 645-8901  M-F SU 9-7
Languages: Russian
Moskowitz, Adam L, MD ♂
129 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-0643  M 8:30-5, TU F 8-4, W 9-5, TH F 8-4
Languages: Hebrew
Moussa, Marwa, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-7, TU 1-4, W 8-4, TH 9-4, F 809:30, SA 9-12
Languages: Arabic

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
61

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Mughni, Rukia, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M TH 8-4, TU 12-8, W 9-12, F 8:302:30
Muster, Sima, MD ♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Polish, Russian, Spanish
Myint, Moe M, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1844
Languages: Burmese, Chinese
Nacier, Paul E, MD ♂
1061 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 827-5009  M-F SA SU 8-6
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Nacier, Paul E, MD ♂
124 E 43rd St, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-6166  TU 4-9, TH 4-9, SA 9-7
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Nakach, Zaki, MD♂
1309 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 375-6100

Navarro, Victor S, MD ♂
2350 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 616-0385  M 2-7, TU F 9-7, TH 9:30-7
Languages: Hebrew, Spanish
Nduka-Nwosu, Ijeoma N, MD ♀
820 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-6795  M-F SA 10-6
Languages: Igbo
Nejati, Golali, MD♂
810 Rogers Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-9010  M-F 10-7, SA 10-5, SU 10-3
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Nesa, Mushammat J, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4387
Nicoletta, Antonio N, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-5, TU 8-4:30, W 9-12, TH 4-8
Languages: French, Italian
Nikitina, Anastasia A, MD ♀
3049 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 265-0005  M 10-6, TU W F 9-6, TH F 9-6
Languages: Russian

Nandi, Anukul C, MD♂
76 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 449-0700

Nisanian, Anahid J, MD ♀
332 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 852-5252  M W F 9-5, TU 9-9, TH 1:30-5, SA 912:30
Languages: Armenian, French, Romanian

Narayana, Byagari, MD ♂
124 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 417-1456  M-F 7-2:30, SA 7-1:30
Languages: Hindi, Spanish, Telugu

Nissenbaum, Alan L, MD ♂
1636 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-7363  M TU 12-7, W 12-5, TH 12-6
Languages: French, German, Hebrew, Yiddish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
62

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Nissenbaum, Andrea M, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3783
Languages: Yiddish
Noel, Ruthven A, MD♂
4609 Ave K, Brooklyn, NY 11234
(718) 469-3377
Languages: French
Normil, Marie C, MD♀
1401 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 283-1600  M-F 9-5

Ogunfowora, Olusegun O, MD ♂
215 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 498-1600  M W F 2-7, SA 9-1
Oji, Ngozi A, MD♀
1336 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 756-0918
Languages: French, Spanish
Oji, Ngozi A, MD♀
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500  M TH F 8-8, TU W 8-5, SA 8-2
Languages: French, Spanish
Okonkwo, Chinwe F, MD ♀
887 Rutland Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 756-3918  M-F 9-5
Languages: French

Notarnicola, Fred E, MD ♂
474 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-2625  M TU 10-5:30, W 2-5:30, TH 10-4:30,
Okonta, Benjamin C, MD ♂
F 10-1:30
175 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
Languages: Spanish
(718) 222-2600  M-F 9-5
Notarnicola, Fred E, MD ♂
Orafidiya, Adebola O, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
1423 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 283-6000  W 9-2
(718) 230-5885  M W F SA 9-2, TH 12-4:30
Languages: Spanish
Languages: Yoruba
Novarro, Leonard G, MD ♂
Ornstein, Yefim, MD ♂
84 Amity St, Brooklyn, NY 11201
2072 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 643-0704  M 12-6, TU 12-8, W 1-6, TH 9-1
(718) 376-2727  M SU 10-5, TU 10-7, W 12-7, TH 10Languages: Spanish
7, F 10-6
Languages:
Hebrew, Russian
Nozad, Parirokh, MD♀
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
Orris, Maxine, MD♀
(718) 692-5328
1192 Broadway, Brooklyn, NY 11221
Nozad, Parirokh, MD♀
2513 E 12th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-5009  M TU W TH 12:30-6:30
Nozad, Steve E, MD♂
2513 E 12th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-5009  M TU W TH 1-6:30

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


(718) 963-2300  SA 10-6
Languages: Spanish

Osoba, Olumide O, MD ♂
5909 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 250-8830
Languages: Yoruba

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
63

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Osoba, Olumide O, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830  M-F 9-5
Languages: Yoruba

Pandya, Siddharth T, MD ♂
199 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 418-6040  M TU W F 11:30-2, TH 8-12
Languages: Hindi
Pandya, Siddharth T, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-4
Languages: Hindi

Ostrovskaya, Rozaliya, MD ♀
205 Ocean View Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-1185  M W F 9-5, TU 9-3, TH 10-8, SA 10-2 Paraskevakis, Irene, MD ♀
Languages: Russian, Ukrainian
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 858-3236  M-F 9-5
Pacifico, Fernando, MD ♂
2035 W 7th St, Brooklyn, NY 11223
Paraskevakis, Irene, MD ♀
(718) 372-0225  M W F 8-12, TU 8-7, TH 8-7, SA 8-10 55 Green St, Brooklyn, NY 11222
Languages: Italian
(718) 789-5900  M-F 9-5
Pagano, William G, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Pagano, William G, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Paksaichol, Kruawan, MD ♀
123 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 922-3765
Languages: Thai
Pandey, Ajoy K, MD ♂
2017 63rd St, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-3344  M 2-6:30, TU F SA 10-2, TH 3-7
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Pandey, Asha, MD ♀
1302 New York Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 703-9242  M-F 0-7, SA 11-5
Languages: Hindi

Paredes, Tessie T, MD ♀
318 Stanhope St, Brooklyn, NY 11237
(718) 497-8400
Languages: Spanish, Tagalog
Parikh, Rita K, MD♀

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M TH 8-7, TU W F 8-5
Pasco, Neil A, MD♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  M-F 9-5
Patel, Bhavana H, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-8234
Languages: Gujarati, Hindi
Patel, Bhavana H, MD♀
1873 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11233
(718) 240-8700  M-F 9-5
Languages: Gujarati, Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
64

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Patel, Bhavana H, MD ♀
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8950  TH F 9-5
Languages: Gujarati, Hindi
Patel, Himanshu A, MD ♂
220a Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-9262  M TH 12-6, TU F 12-5, W 12-4, SA
10-1
Languages: Hindi, Spanish
Patel, Jitendra, MD♂
3420 Ave N, Brooklyn, NY 11234
(718) 258-7019  TU 12-8, W 5-6, TH 12-8, SA 7-2
Languages: Gujarati
Patel, Lalit P, MD♂
360 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6000  M-F 7-8, SA 7-5, SU 9-5
Languages: Gujarati, Hindi
Patel, Sarita, MD♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5248  M-F 9-5
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Patel, Vinod, MD♂
370 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-0202  M-F 8-6:30, SA 8-1
Languages: Gujarati, Hindi, Urdu
Patrice, Geoffroy H, MD ♂
914 E 84th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-4621  TU W F SA 9-2
Languages: French, Spanish
Paukman, Lev J, MD♂
400 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 376-6500  M TU F 9-7, W 9-6:30, TH 9-6
Languages: Hebrew, Russian, Ukrainian, Yiddish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Paul, Henry R, MD♂
86 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5888  M 11-5, TU 10-8, W 1-3, TH F SA 103, SA 10-3
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Paul, Joseph H, MD ♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900
Languages: French
Paul, Joseph H, MD ♂
60 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 857-8874  TU W F 2-7, SA 9-1
Languages: French
Pellegrini, James R, MD ♂
3301 Ave N, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-7102  M 9:30-1, W 12:30-8:30, F 10-12, SA
8:30-3
Languages: Spanish
Pellegrini, John J, MD ♂
2051 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 677-1000  M 9-5, TU W 9-8, TH 9-8, F SA 9-3
Languages: Italian, Latin, Spanish
Pellegrini, John J, MD ♂
380 88th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-5482  M-F 9-8, SA 9-6, SU 10-4
Languages: Italian, Latin, Spanish
Pellegrini, Richard A, MD ♂
2462 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 253-2855  M 3-8, TU 10-2, TH 4-8, F 1-7
Languages: Spanish
Peloro, Bartolo, MD ♂
2498 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-6488
Languages: French, Hebrew, Italian, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
65

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Peluso, Isabella R, MD ♀
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-0860  M-F 9-5
Languages: Italian
Peluso, Ralph B, MD ♂
8210 18th Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-6600  M-F SA 9-8, SU 10-4
Languages: Italian
Pennant, Ainsley G, MD ♂
808 New York Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 462-4882  M TH 4-7, TU 12-6, W 3-6, SA 9-12
Peri, James R, MD ♂
2882 W 15th St, Brooklyn, NY 11224
(718) 210-3110  M-F 9-6, SA 11-4:30
Perlova, Marina, MD ♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  M TU W 9-11, TH 9-7
Languages: Russian, Spanish
Perlova, Marina, MD ♀
2327 83rd St, Brooklyn, NY 11214
(718) 265-3003  M W 3-7, F 9-1, SU 10-2
Languages: Russian, Spanish
Persaud, Lisa N, MD ♀
3049 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
(917) 789-9444
Pervez, Rahila, MD ♀
29 Newkirk Plz, Brooklyn, NY 11226
(718) 434-7545  M F 11-7
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Petrosova, Inna, MD ♀
2233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 258-3777  M 9:30-6, TU 9:30-8, W 12-6, TH
9:30-8, F 9:30-2, SA 10-2
Languages: Russian
Petrov, Manana, MD ♀
353 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-2100  M 9-6, TU W F 9-5, TH F 9-5
Languages: Russian
Petrov, Sergey, MD♂
130 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 372-7434  M 2-5, W 9-1, TH 4-7, SA 9-12
Languages: Byelorussian, Chinese, Georgian, Russian
Petrov, Sergey, MD♂
282 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 645-2335  M-F 10-6, SA 10-4
Languages: Byelorussian, Chinese, Georgian, Russian
Peysin, Boris, MD ♂
8100 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 234-5100
Languages: Russian
Pichkadze, David, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000  M TH 11-8, TU W F 8-5
Languages: Russian
Pildysh, Inna, DO♀
2345 65th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 645-4800  M 9-6, TU F 9-5, W 10-5, TH 12-7
Languages: Russian
Pinedo, Aristides, MD ♂
1140 40th St, Brooklyn, NY 11218
(718) 436-0440  M TU TH 10-5:30, F 11-5:30, SA
9:30-11:30
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
66

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Pinkusovich, Svetlana, MD ♀
1840 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 680-1600
Languages: Russian
Pinner, Joshua, MD♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-5131
Pintea, Marcel, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 998-2323  M 9-5, W 9-6, TH 9-6
Languages: French, Hungarian, Romanian
Pleskova, Irena, MD♀
2700 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 934-6777  M-F SU 9-6
Languages: Russian
Podval, Marina, MD♀
260 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-8855
Languages: Russian
Podval, Marina, MD♀
7206 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 232-9191  TU 10-6, TH 10-6, F 10-4
Languages: Russian
Poitevien, Vaty M, MD ♀
2640 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 827-8700  M-F 9-5
Languages: French
Polavarapu, Hari K, MD ♂
55 Green St, Brooklyn, NY 11222
(718) 638-6278
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Polavarapu, Hari K, MD ♂
333 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 638-6278  M-F 10-6
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Poole, Mary A, MD ♀
8012 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-5600  M F 8-2, TU 8-7, TH 8-5, SA 10-6
Poon, Kam C, MD♂
1230 Ave U, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-9067
Languages: Chinese, Mandarin
Poon, Kam C, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(716) 780-5246
Languages: Chinese, Mandarin
Poon, Kam C, MD♂
8504 21st Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 946-6730
Languages: Chinese, Mandarin
Poon, Kam C, MD♂
8504 21st Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 946-6730  M W F 11-6, SA 9-12
Languages: Chinese, Mandarin
Poon, Kam C, MD♂
1230 Ave U, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-9067  TH 9-5
Languages: Chinese, Mandarin
Porosnicu, Eduard V, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4901  M W 9-5:30, TU 9:30-5:30, TH F 10-6
Languages: Chinese, French, Romanian, Spanish
Prescott, Rasheda V, MD ♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
67

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Prescott, Rasheda V, MD ♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Spanish
Prospere, Everton A, MD ♂
612 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(347) 365-6142
Prospere, Everton A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1531  M-F 8-6
Prospere, Everton A, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-8920  W F 8-5
Puma, Joseph A, DO ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 257-0900  F 9-5
Languages: Italian

Pustelak, Urszula B, MD ♀
122 Meserole Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-6434  M 12-5, TU W 10-6, TH F 2-8
Languages: Polish
Pustylnikov, Raisa, MD ♀
1840 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 680-1600  M 2-6, TU W F 10-2, TH F 10-2
Languages: Russian
Putman, William E, MD ♂
7611 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-9065
Languages: French
Qaisar, Hamed H, MD ♂
116 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-1573  M TU TH 12-7
Languages: Hindi, Urdu
Quamina, Aaron, MD ♂
115 Irving Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 513-6357  TU F 10-7, TH F 10-7

Puma, Joseph A, DO ♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900  TU 9-5, W 9-1, TH 9-5
Languages: Italian

Quist, Joseph B, MD ♂
1229 E 84th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 256-2259
Languages: Twi

Punj, Sonia, MD♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 681-8700
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Quist, Joseph B, MD ♂
322 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-5500
Languages: Twi

Punukollu, Gopi K, MD ♂
1502 Caton Ave, Brooklyn, NY 11226
(347) 350-9344  M 9-1, TU 10-6
Languages: Hindi, Spanish, Telugu

Quist, Joseph B, MD ♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 613-4063
Languages: Twi

Punukollu, Gopi K, MD ♂
3309 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(347) 350-9344  M-F 1-6
Languages: Hindi, Spanish, Telugu

Rabovetskaya, Yevgeniya, MD ♀
3101 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 942-5385
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
68

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Rafiaa, Amer, MD♂
445 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 333-5118
Languages: Arabic
Rafiaa, Amer, MD♂
149 Congress St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-8081  TU W F 10-5
Languages: Arabic
Rafii, Shahrokh E, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6287  M TU W 9-5
Languages: Chinese, Italian, Persian, Russian
Rafii, Shahrokh E, MD♂
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  M TU W TH 9-5
Languages: Chinese, Italian, Persian, Russian
Rahim, Hazra Y, MD♀
1496 Saint Johns Pl, Brooklyn, NY 11213
(718) 552-2021  M TU 9-5, TH 10-4, F 1:30-6:30
Rahmani, Rabin, MD♂
902 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-3900
Languages: Hebrew, Persian
Rahmani, Rabin, MD♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-2960  M TU W TH 9-5
Languages: Hebrew, Persian
Rahman, Maqsoodur, MD ♂
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400  M-F 9-5
Languages: Arabic, Hindi

Rahman, Mohammad M, MD ♂
1219 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 235-4700  M-F 1-7, SA 11-5
Rahman, Mohammad S, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F SA SU 8-4
Languages: Arabic, Bengali, Hindi, Urdu
Rahman, Rabeya, MD ♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M W F 8-5, TU 11-8, TH 11-8
Languages: Bengali, Hindi
Rahman, Rummana, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-8191  M 12-7, W 12-8, F 12-5
Languages: Bengali
Rahman, Shafiqur M, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-3503  M TU W 2-8, TH F 8-2, SA 10-1
Languages: Bengali
Rajpar, Noor M, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000  M TU W 8-7, TH F 8-5
Languages: Hindi, Sindhi
Ramirez, Oscar O, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Rammah, Tarek, MD ♂
273 94th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-5552  M TU W TH 10-8, F SA 10-6, SU 102
Languages: Arabic, Spanish
Ramone, Jesi A, MD ♂
259 Bristol St, Brooklyn, NY 11212
(718) 342-0060

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
69

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Rando, Giuseppe R, MD ♂
8501 14th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 259-7100
Languages: Italian, Spanish
Rashid, Humayun, MD ♂
3514 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 266-3413  M TU TH 9-5, W F 9-4, SA 9-2
Languages: Urdu
Rassi, Eileen G, MD ♀
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 858-3263  M-F 9-5
Rathan, Allison P, MD ♀
1250 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5700  M TU W F 9-5, TH 9-9
Ratner, Ina B, MD♀
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2583
Ratsenberg, Dmitriy, MD ♂
2925 W 5th St, Brooklyn, NY 11224
(718) 333-0015  M TU TH F 9-5, W 2-8, SA 9-4
Languages: Russian
Raykher, Aleksandra, MD ♀
1400 Ave Z, Brooklyn, NY 11235
(718) 421-9070
Languages: Russian
Raykher, Aleksandra, MD ♀
8100 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(917) 881-5052
Languages: Russian
Raykher, Shaya, MD ♂
1400 Ave Z, Brooklyn, NY 11235
(718) 421-9070  TU 10-3, TH 9-7:30, F 9-3:30
Languages: Russian, Ukrainian, Yiddish

Reddy, Vidya M, MD ♀
1834 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 251-1515  M-F 9-5, SA 8-1
Languages: Telugu
Regassa, Addisalem M, MD♀
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071  M-F 9-5
Languages: Amharic
Regassa, Addisalem M, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6305  TU 9-5
Languages: Amharic
Rehman, Abdul, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 638-4800  M 1-7, TU 9-1, W 10-4, TH 10-2, F
10-1
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Reid-Durant, Marie A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Chinese, Spanish
Reyna, Henry, MD♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500  M 8:30-12:30, TU 8:30-4:30, W 12-8,
TH F 9:30-5:30
Rezkalla, Laurence L, MD ♂
124-86th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-1977  M 9-7, W 6-9, F 6-9:30
Languages: Arabic
Rezk, George J, MD♂
7906 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-8269  M 11-6, W 11-7, TH 1-5, F 9-6
Languages: Italian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
70

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Rifaat, Samia, MD♀
5908 5th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-8488  M 10-5, TU 10-1, W 2-6, TH F 10-2,
SA 11-5
Languages: Arabic
Ringel, Neal Z, MD♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 438-4004  M 1-5, TH 9-1

Romanelli, John, MD ♂
554 Henry St, Brooklyn, NY 11231
(718) 625-5453  M-F 10-4:30
Languages: Italian
Rosca-Sipot, Catalina I, MD♀
4190 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-1600  M 11-4:30, TU SU 1-5, W 1-7, F 114, SA 10-2, SU 1-5
Languages: French, German, Italian, Moldovan

Ringel, Neal Z, MD♂
1250 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5730  M F 9-1, TU 9-5, W 9-12:30, TH 2-8

Roter, Gil, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-6789
Languages: Spanish

Riso, Stephen, MD♂
5434 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445

Rouvelas, Peter, MD ♂
8115 7th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 833-5303  M TH 10-8, W SA 9-5, SA 9-5

Riso, Stephen, MD♂
3035 W 24th St, Brooklyn, NY 11224
(718) 372-4500  M TH 9-5, W 2-5

Rouvelas, Peter, MD ♂
3304 Glenwood Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0008  M W 9:30-2:30, F 2-5

Riso, Stephen, MD♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  TU F 9-5, W 9-12

Rouvelas, Peter, MD ♂
726 Ave Z, Brooklyn, NY 11223
(718) 554-0851  M W F 9-5, TH 2-6

Rizkalla, Samia H, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W TH F 9-5, TU 12-8
Languages: Arabic

Roze, Nona, MD♀
1250 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5700  M W 1-5, TU F 9-5
Languages: Russian

Robinson, Sandra A, MD ♀
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 527-2850  TU 8-9, TH 2-9
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish

Rozin, Alexander, MD♂
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  M-F 9-5
Languages: Russian

Rodriguez, Ivan, MD♂
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Languages: Spanish

Rubin, Aron, MD♂
500 Brightwater Ct, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-8064  M TH 10-7, TU 10-6, W 10-8, F 10-5,
SA 9-2, SU 10-3
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
71

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Rufai, Olusanya A, MD ♂
1143 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 693-4121  M TU W TH 8-5:30, F 8-3, SA 8-2
Languages: Yoruba
Rustemli, Asu, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8676  TH 9-4
Languages: Turkish
Ruvinsky, Klaudiya, MD ♀
2829 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-0500
Languages: Russian
Saaraswat, Vijay, MD ♂
115 Irving Ave, Brooklyn, NY 11237
(732) 696-0050  M-F 1-5, SA 9-3
Sacolick, Benzion, MD ♂
1227 Ave Y, Brooklyn, NY 11235
(718) 382-6300  M 12-6, TU 2-8, W 3-8, TH 2-8, SU
11-4
Salama, Salama, MD ♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 382-4378
Salama, Salama, MD ♂
705 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 382-4378
Saleh, Anthony G, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5835
Languages: Spanish
Saleh, Anthony G, MD ♂
7206 7th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-1200  M-F 9-5
Languages: Spanish

Salvani, Jerome Keith T, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-7302
Languages: Tagalog
Salvati, Steven W, MD ♂
914 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11228
(718) 748-7150  M 12-7, W 1-8, F 8-4, SA 10-12
Salvati, Steven W, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  M 1-5, TH 2:30-6:30, F 9-5
Sam, Mirela, MD♀
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150  TU 9-1
Languages: French, Romanian
Sam, Mirela, MD♀
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 484-3954  M W 9-12, TH F 12-8
Languages: French, Romanian
Sanchez-Pena, Jose R, MD♂
4620 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 492-4109
Languages: Spanish
San, Myat, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Burmese
San, Myat, MD♂
115 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 418-8368  TU F 12-6, TH F 12-6
Languages: Burmese
Sapozhnikov, Roman, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
72

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Sapozhnikov, Roman, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Russian
Saqib, Javed I, MD♂
693 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 462-7315  M TU TH F 2-7, W 3-7
Languages: Urdu
Sardo, Gulmira, MD ♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-6062
Languages: Russian
Sarubbi, Anna V, MD♀
6323 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-6980  M TU 9-5, W 1-5, TH 1-5
Languages: Italian
Savel, Richard H, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6897  M-F 8-4
Sawhney, Harinder S, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Sayad, Karim, MD♂
8801 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-7364  M-F 9-5
Languages: Arabic, French, Spanish
Sayeed, Sameer A, MD ♂
135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 857-2975
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Sayeed, Sameer A, MD ♂
9711 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(212) 326-8532
Languages: Spanish
Schiowitz, Avi H, DO ♂
1701 59th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-0222  M TU TH 12:30-9, W F 9-2, SU 10-2
Languages: Hebrew, Yiddish
Schmidt, Marie F, MD ♀
2324 Beverley Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 462-5275  M TH 9-8, TU F 4-8
Languages: French
Schuh, Barbara E, MD♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M W TH F 8-6, TU 8:30-6
Schuster, Eliot P, MD ♂
135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 857-2975  M TH F 10-6:30, SA 11-3
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Sen, Debabrata, MD♂
555 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5154
Sen, Debabrata, MD♂
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  M W F 9-5
Sen, Debabrata, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6305  TU 9-5, TH 9-5
Sepkowitz, Douglas V, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 9-5
Languages: French

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
73

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Serje, Jorge, MD♂
362 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6099  M-F 9-5
Languages: Spanish
Seth, Lalit M, MD♂
705 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 745-2906
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Setia, Deepak, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-1222
Languages: Hindi
Shagumova, Nadezhda, MD ♀
2829 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-0050  TU 9-5, W 3-8, TH 9-5, F 2-7, SA 9-2
Languages: Russian
Shahkoohi, Afshin, MD ♂
14 Heyward St # 16, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M TU W 9-9, TH SU 9-6, F 9-3, SA
10-2, SU 9-6
Languages: Hebrew, Persian
Shahkoohi, Afshin, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600  M TU W TH 8:30-7, F 8:30-4, SU 9-6
Languages: Hebrew, Persian

Shaikh, Aftabahmed F, MD ♂
30 Saint James Pl, Brooklyn, NY 11205
(718) 622-6025  M W 11-5, TU 12-6, TH 12-6, F 0-6
Languages: Gujarati, Hindi
Shakir, Mariyum A, MD ♀
296 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 788-5050
Languages: Urdu
Shakir, Mariyum A, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Languages: Urdu
Shakir, Mariyum A, MD ♀
446 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-4200  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Urdu
Shamalov, Vyacheslav, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Russian
Sharma, Rakesh K, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300
Languages: Hindi
Sheikhai, Mohammad, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  TU 9-5, TH 9-5

Shah, Kumarpal A, MD ♂
326 Livingston St, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-1065  M-F SA 9-4
Languages: Hindi

Shemi, Tivere, MD♀

Shah, Uday N, MD ♂
199 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 326-2823  M 9:30-6, W 10-7:30
Languages: Gujarati, Hindi

Sherman, Frederic M, MD ♂
8672 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 372-2234  M TU 12-7:30, TH 12-6, F 10-1

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
74

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Shifrin, Inna, MD♀
98 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 372-0500  TU 11-7, SA 9-2
Languages: Russian
Shilimova, Yelena, MD ♀
1250 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-0670  M F 11-4, TU 2-8, TH 2-8, SU 9-12
Languages: Russian
Shimonov, Josef, MD ♂
1353 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 269-5151  TU 8-6, TH 8-6, SU 9-5
Languages: Russian
Shmukler, Dov, MD♂
202 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 431-8936  M-F SA 9-5
Languages: Russian
Shnaydman, Faina, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-6789  M-F 9-5
Languages: Russian
Shneyderman, Ilya, MD ♂
Nephrology, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7908  M-F 9-5
Shrivastava, Devendra K, MD ♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 552-2070  M 12-3:30
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Shuja, Mohammad T, MD ♂
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071
Languages: Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Shukla, Meenal, MD♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-6874  M TU W F 9-3
Shustarovich, Alla, MD ♀
99 Brighton 11th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-7411  TU 2-7, TH 9-6, F 12-7, SA 9-3
Languages: Russian
Siegel, Steven E, MD♂
1153 58th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 431-9870
Siegel, Steven E, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880  M TU TH 9-3, W 9-6, F 9-12
Simon, Herold, MD ♂
176 Fenimore St, Brooklyn, NY 11225
(718) 940-0400  M-F 5:30-9:30, SA 10-4
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Simon, Todd L, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Simon, Todd L, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F 9-5
Sinha, Keisha, MD♀
1509 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 927-0027  M 8-6, TU 8-4:30, W 8-5, TH 8-8, F
9-5, SA 9-2
Languages: Spanish
Sinha, Subodh K, MD ♂
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1234
Languages: Hindi, Italian, Spanish, Urdu

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
75

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Sinha, Subodh K, MD ♂
350 91st St, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-1901  W 9-7, F 9-7:30, SA 9:30-1
Languages: Hindi, Italian, Spanish, Urdu
Sitafalwalla, Amir, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU F 8:30-5, TH F 8:30-5
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Sivareddy, Sailaja, MD ♀
2003 Bath Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 946-5501
Languages: Telugu
Slavin, Martin, MD ♂
5601 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-7040  M TU TH 2-7, W 9-1, F 9-2, SU 10-2
Languages: Russian

Sosler, Bruce, MD♂
460 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 965-1018  TU 3-8, TH 3-8, SA 9-1
Languages: Spanish
Soto, Michelle V, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Soued, Steven M, MD ♂
9823 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 439-5106  M F 10-5, TU 2-5, TH 10-8
Languages: Arabic, Spanish
Starosta, Elena, MD♀
2114 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-9100  M F 9-3, TU 9:30-7:30, W 8-2, TH 18, SA 9-2
Languages: Russian

Slomowits, Joseph, MD ♂
5022 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 851-8400  M TU TH F 9-6, W 9:30-6, SU 9-2
Languages: Hebrew, Hungarian, Romanian, Yiddish

Stawiarski, Iwona M, MD ♀
145 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-6575  M 11:30-3:30, TU W 3-7, TH 11:30-4,
F 9:30-2
Languages: Polish

Smirnov, Vladimir K, MD ♂
135 Sea Breeze Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 338-0300  M 9-6, TU W F 9-5, TH F 9-5, SA 103
Languages: Russian

Stimler Sacker, Pamela R, MD ♀
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-4500  M TU 1:30-5:30, W 10:30-5:30, TH
1:30-6
Languages: Spanish

Smith, Anthony J, MD ♂
411 Graham Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 349-8997  W 9-1, TH 1-5
Languages: Italian, Spanish

Strachan, Glenis, MD ♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400

Sobol, Iouri, MD♂
1706 Cropsey Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 434-9938  M-F SU 8:30-5
Languages: Russian

Strange, Theodore J, MD ♂
8012 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-5600  TU 2-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
76

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Strokina, Anna, MD♀
1819 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 975-2710  M TU W 8-7, TH 8-7:30, F 8-5, SA 95
Languages: Russian
Summers, Rebecca C, MD ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390  M TH F 9-5, W 10-6
Languages: Spanish
Suponya, Anna, MD♀
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-8373  M W 11-6, F 11-7
Languages: Russian
Syed-Naqvi, Samina A, MD ♀
1893 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11233
(718) 385-7373  M W 10-2, TU 10-6, TH 10-6
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Syed, Fouzia, MD♀
834 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 859-5171  M 12-5, TU 9-7, W F 9-5, TH F 9-5,
SA 9-12
Languages: Hindi, Urdu
Syed, Fouzia, MD♀
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8950  M-F 9-5
Languages: Hindi, Urdu
Szalyga, John L, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Szalyga, John L, MD♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Szalyga, John L, MD ♂
175 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-6450
Szalyga, John L, MD ♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500  M W F 9-7, TH 9-8
Talati, Sapan, MD♂
349 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1881
Languages: Gujarati, Hindi
Talati, Sapan, MD♂
432 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 780-1881
Languages: Gujarati, Hindi
Tal, Avraham, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Tan, Weiyan, MD♀
730 58th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-7288
Languages: Chinese
Tan, Wu, MD♂
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323  M-F 9-5
Tavakoly, Afshin, MD ♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-2350  M W 5-9, TU 3-9, TH 1-9, SU 9-5
Languages: Eastern Farsi, Persian, Spanish
Tavdy, Michael, MD ♂
2705 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-2222  M W 8:30-7, TU 8:30-1, TH 8:30-1, F
8:30-6
Languages: Georgian, Russian, Spanish, Yiddish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
77

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Tavrovskaya, Polina, MD ♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870  TU 2-5, W 9-12, TH 2-5, F 9-5
Taylor Mullings, Camille E, MD ♀
592 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5000  M-F 8:30-8, SA 8:30-4:30
Taylor Mullings, Camille E, MD♀
360 Snediker Ave, Brooklyn, NY 11207
(646) 459-9400  M-F SA 8:30-4:30
Tefera, Fekade, MD♂
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 874-7095  M F 11:30-7, W 12:30-8:30, SA 10-4
Languages: Russian, Spanish, Ukrainian
Teitelbaum, Jeffrey L, MD ♂
913 Ave L, Brooklyn, NY 11230
(718) 859-8391  M TH 2-9, TU 9-2, W 9-7, F 12-4, SU
1-8
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Teitelbaum, Jeffrey L, MD ♂
1312 38th St, Brooklyn, NY 11218
(718) 686-7600  M TH 9-2, TU 2-7, W 9-7, F 9-12, SU
9-1
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Tellus, Francois G, MD♂
3101 Clarendon Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 462-6611  M W 10-6, TU 9-6, TH 10-8, F 9-4,
SA 10-2
Languages: French
Tessler, Herman, MD ♂
1443 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 376-9494  M W 4-7:30, TU 6-8, TH 6-8, SU 8-1
Languages: German, Hungarian, Yiddish

Tessler, Seymour, MD ♂
2625 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 648-3723  M 2-6, TU 10-2, W 12-2, TH 10-2, F
10-12
Languages: Spanish
Thet, Zeyer, MD♂
1704 Mermaid Ave # 06, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900
Languages: Burmese
Thet, Zeyer, MD♂
7423 10th Ave, Brooklyn, NY 11228
(347) 922-0503  M W F 5-8, SA 8-4
Languages: Burmese
Thomas, Shibu, DO♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-4600
Thomas, Shibu, DO♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1078  M TU W TH 1-4, F 1-3
Thomas, Shibu, DO♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 871-4600  M-F 1:30-4:30
Thomas, Yolande M, DO ♀
5018 Ave D, Brooklyn, NY 11203
(929) 210-9770  TU 11-7:30, W 9-12, TH 11-6, SA 101
Languages: Spanish
Tran, Oanh, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Trauber, David R, MD ♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 484-3954  M W 9-11, TU 5-8, TH F 12-8
Tse, Chisai, DO♂
6323 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-6980  M 9-12, TU F 9-5, W 9-8

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
78

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Tsinker, Mark, MD♂
7701 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 234-0009  M TH 11-8, TU F 11-6
Languages: Lithuanian, Russian, Ukrainian
Tsukerman, Boris, MD ♂
9708 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 444-0520
Languages: Russian
Tsukerman, Boris, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M TU W TH 9-9, F 9-5
Languages: Russian
Tsukerman, Zhanna, MD♀
514 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 484-7040  M F 11-2, TU 11-3, W 11-5, TH 5-8,
SA 9-2, SU 10-2
Languages: Russian, Ukrainian
Tutino, Jody M, MD♀
10 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 636-2050  M 1-4, W 3-6, F 11-3
Languages: French, Italian, Spanish
Uduevbo, Jerry A, MD ♂
2503 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 928-7575  M TU TH F 10-6, W 10-4, SA 9-1
Languages: Creoles And Pidgins, French
Ukowska, Renata Z, MD ♀
284 Driggs Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 729-3389
Languages: Polish
Ukowska, Renata Z, MD ♀
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Languages: Polish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Ullah, Mohammed S, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Umeozor, Augustine U, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Igbo
Urbano, Gonzalo F, MD ♂
585 Knickerbocker Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 381-6700  M TU TH F 9-4, SA 9-2
Languages: Spanish
Uter, Samuel A, MD ♂
Pierre Toussaint Fam Hlth Ctr, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  M-F 8-5, SA 8-6
Vadhan, Deepak G, MD ♂
1115 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 534-4622
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish
Vadhan, Deepak G, MD ♂
6410 Veterans Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 634-8080
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish
Vadhan, Deepak G, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-4040  M 1-8, W SA 8-1, SA 8-1
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish
Valasareddi, Lalasa R, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Languages: Spanish, Telugu
Valasareddi, Lalasa R, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8789  M TU TH 9-5
Languages: Spanish, Telugu

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
79

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Valasareddi, Lalasa R, MD♀
150 91st St, Brooklyn, NY 11209
(718) 773-1058  W 10-6, F 11-6, SA 10-3
Languages: Spanish, Telugu
Valembrun, Lavonne, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Valery, Emmanuel, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 783-0070
Languages: French
Valery, Emmanuel, MD ♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440
Languages: French
Valery, Emmanuel, MD ♂
176 Fenimore St, Brooklyn, NY 11225
(718) 940-0400  M 12-6:30, TU 12-7, W 10:30-6, TH
12-7, F 10:30-5, SA 10-2
Languages: French
Vanga, Nitza, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3798
Languages: Spanish
Vasudevan, Parvathy K, MD ♀
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 613-4063  M W TH F SA 9-5
Languages: Hindi
Vayntrub, Yelena, MD ♀
387 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11216
(718) 484-9501  M TU TH F 9-5, W 1-7
Languages: Russian

Velarde, Hugo H, MD ♂
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1234
Languages: Spanish
Vera, Ramon R, MD♂
1569 E 18th St, Brooklyn, NY 11230
(718) 375-6500  M TU 10-5, W F 10-1, TH 10:30-5
Languages: Tagalog
Vernikova, Zoya, MD ♀
2424 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 338-9660  M W 9:30-7, TU 9-1, TH 9-2, F 8-1
Languages: Russian
Vieira, Jeffrey, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1435
Languages: French, Spanish
Vieira, Jeffrey, MD♂
349 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2760  M-F 12-6
Languages: French, Spanish
Vilnits, Anatoliy, MD ♂
540 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 802-1110  M-F 9-6, SA 9-1
Languages: Russian, Spanish
Vilnits, Anatoliy, MD ♂
37 5th Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 801-1110  M-F 9-5
Languages: Russian, Spanish
Vinokurova, Yuliya, MD♀
1928 Bay Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 758-4025  M TU 10-7
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
80

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Vinokurova, Yuliya, MD ♀
7508 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 372-9300  M-F 9-5
Languages: Russian
Vitiello, Joseph S, MD ♂
9101 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-2009
Languages: Italian
Vitiello, Joseph S, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7489  M TU 9-5, W 1-5
Languages: Italian
Volfinzon, Leonid, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Russian
Volfinzon, Leonid, MD♂
728 Ocean View Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 787-0700  M W TH 1-8, SA 9-3
Languages: Russian
Volovoy, Vitaly, MD♂
1009 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-0657  M W TH F 9-5, TU 10:30-5
Languages: Russian, Ukrainian, Uzbek
Volovoy, Vitaly, MD♂
1007 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-0658  M W TH F 9-6, TU 9-7
Languages: Russian, Ukrainian, Uzbek
Volpin, Marina, MD♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Von Dornum, Miranda, MD ♀
1424 Herkimer St, Brooklyn, NY 11233
(718) 675-3353
Languages: Spanish
Vorsanger, Jeffrey A, MD ♂
2560 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 646-7878  M TU TH 10-7, W 9:30-2, F 10-5, SA
9:30-1
Vujovic, Ljubomir, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W F 9-5, TU 12-8, TH 12-8
Wadhwa, Veena P, MD ♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388
Languages: Hindi, Punjabi
Wagley, Bhupendra, MD♂
8502 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-4274
Wagley, Bhupendra, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M F 8:30-12:30, TU 8-8, TH 8-8
Wahid, Abdul, MD♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 331-0044  M W F SA 3-9, SU 9-6
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Wawerski, Jerzy, MD ♂
5702 11th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 435-5830
Languages: French, Polish, Russian, Spanish
Weinstein, Lily, MD ♀
1379 54th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-1600  M TU W TH 8-7, F 8-3
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
81

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Weintraub, Howard M, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M TU 8-3, W 11-6, TH 12-7, F 8-2
Languages: Yiddish
Weiss, Andrew L, MD ♂
1902 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 621-9400  M TU W TH 9-9, F 9-5
Languages: Hungarian
Weiss, Andrew L, MD ♂
Levit Medical Arts Pavillion, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Hungarian
Weissman, Sam, MD ♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-2960
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Weissman, Sam, MD ♂
202 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 854-5100  M TU TH 9-5, W 12-8, F 9-4
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Weiss, Scott A, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 759-6100  M 9-8, TU F 9-5, W 8-5, TH F 9-5
Languages: Spanish
Werzberger, Murray J, MD♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 998-2222  M W 8:30-5, TU 8:30-7, TH 8:30-7, F
8:30-1, SU 10-5:30
Languages: Hebrew

Wexelman, Warren J, MD ♂
1335 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 375-1600  M 9:30-4:30, W 10-4, TH 5:30-9, F
10-2
Languages: Russian, Spanish, Yiddish
Wierzba, Ewa P, MD ♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585  M W TH 11-7, SA 9-2
Languages: Polish
Williams, Joseph L, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Win, Thida, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W F 8-5
Languages: Burmese
Win, Thida, MD♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 388-5889  TU 8-5, TH 8-5
Languages: Burmese
Witkowski, Tadeusz, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Polish
Witkowski, Tadeusz, MD ♂
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 630-3220  TU W 8:30-5
Languages: Polish
Wooden, Roger A, MD♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M W 11-8, TU F 8-5, TH F 8-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
82

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Wu, LI-Teh, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Chinese, Mandarin, Taiwanese
Wu, LI-Teh, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(212) 473-9791
Languages: Chinese, Mandarin, Taiwanese
Wu, Xuxia, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Wynn, San San, MD♀
723 E 87th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 498-5754  M 1-5, TU W F 10-5, TH F 10-5, SA
10-3
Yadegar, Javid, MD♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 222-8777  M TU W F 9-5, TH 9:30-5
Languages: Spanish
Yankilevich, Leo, MD ♂
2155 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 645-9236  M F 9-1, TU 9-12, W 4-7, TH 9-12
Languages: Russian, Ukrainian
Yatskar, Anna, MD♀
1601 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-0014  TU F SA 9-5, TH F SA 9-5
Languages: Russian
Yatskar, Anna, MD♀
1711 Sheepshead Bay Rd, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-0014  TU F SA 9-5, TH F SA 9-5
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Yazigi, Naser E, MD ♂
421 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-7535  M 9-11, W 1-6, F 3:30-7:30
Languages: Arabic
Yonk, Bernard B, MD ♂
2355 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 645-4291  M 9-12, TU 2-5:30, TH 10-4, F 912:30
Languages: Yiddish
Young, Clifford U, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 643-4487
Young, Clifford U, MD ♂
1954 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 209-8002  TU 9-5, TH 10-6:30, F 2-5, SA 9-3
Yousufuddin, Mohammed, MD ♂
1121 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-7100
Languages: Arabic
Yousufuddin, Mohammed, MD ♂
1135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 756-1309
Languages: Arabic
Yousufuddin, Mohammed, MD♂
520 Prospect Pl, Brooklyn, NY 11238
(718) 421-1756
Languages: Arabic
Yousufuddin, Mohammed, MD ♂
1225 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 421-1756  M-F 2:30-6:30
Languages: Arabic
Yu, Cheng Kai, MD♂
2101 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 266-1676  M TU TH 12-4, W F 9-1
Languages: Mandarin

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
83

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Yunov, Arthur, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Russian
Yusuff, Jameela J, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1432

Zakaria, Muhammad, MD ♂
4016 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(917) 627-6677
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Zakaria, Muhammad, MD ♂
532 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 449-8860  M 1-6, SA 10-1
Languages: Bengali, Hindi, Urdu

Yusuff, Jameela J, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1432  M-F 8-6

Zaki, Wasfy W, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M TU W F 8:30-4:30, TH 12-8
Languages: Arabic, Spanish

Zabala, Priscila S, MD ♀
614 Louisiana Ave, Brooklyn, NY 11239
(718) 942-1380  M TU W F 9:30-3, SA 10-1
Languages: Tagalog

Zaltsman, Helen, MD ♀
2016 Bath Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 373-3301  M-F SA 9-5
Languages: Russian

Zabarskiy, Roman, MD ♂
4546 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 998-3800
Languages: Russian

Zaman, Mohammad H, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5236  M-F 9-5
Languages: Bengali

Zagoruychenko, Tatyana, MD ♀
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100
Languages: Russian, Ukrainian

Zaman, Muhammad M, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880

Zagoruychenko, Tatyana, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100
Languages: Russian, Ukrainian
Zakaria, Muhammad, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4033
Languages: Bengali, Hindi, Urdu

Zamdborg, Yury, MD♂
2005 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 375-8052  M 10:30-6, TU 10-2:30, W 8-7, TH
10-3, F SA 8-1
Languages: Russian
Zaretsky, Galina, MD ♀
2327 83rd St, Brooklyn, NY 11214
(718) 265-3003  M 2-7, TU 3-8, TH 9-4, F 11-5, SA
10-2
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
84

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Zasypkin, Aleksandr, MD ♂
2511 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-6161  M 9-3, TU 11-7, TH 11-7, SA 9-2
Languages: Russian
Zawahir, Parvin, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F 9-5

Zhou, Wei, MD♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030  W 9:30-5:30, TH 9:30-5:30
Languages: Mandarin
Zhu, Dening, MD♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030  M W TH 9-5, TU 11-7, SU 10-6
Languages: Chinese

Zawahir, Parvin, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5

Zhuravenko, Igor N, MD ♂
1122 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-2600
Languages: Polish, Russian, Ukrainian

Zedan, Dena, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 1-7, TU 9-12, W 9-7
Languages: Arabic

Zhuravenko, Igor N, MD ♂
445 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 375-1777  M W TH 9-6, TU F SA 9-3
Languages: Polish, Russian, Ukrainian

Zellan, Jonathan D, MD ♂
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(855) 681-8700  M TU 8-4
Languages: Spanish

Zilber, Nora, MD♀
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8900  M-F 9-5
Languages: Russian

Zeller, Barbara C, MD ♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 681-8700
Languages: Spanish

Zinger, Yevgeniya, MD ♀
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 257-0900

Zheng, Yi Xiu, MD♀
863 50th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 431-2985  M W F SA SU 10-5
Languages: Chinese

Zinger, Yevgeniya, MD ♀
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900  M-F 9-5

Zhou, Wei, MD♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440  TU 9-8, F 9-5
Languages: Mandarin

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
85

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through
Sunday, between 8 am and 8 pm. (TTY/TDD, please call 1-800-662-1220.) The call is free. For more
information, visit www.guildnetny.org.

ESPESYALIS

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000,
Monday through Sunday, between 8 am and 8 pm. (TTY/TDD, please call
1-800-662-1220.) The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through
Sunday, between 8 am and 8 pm. (TTY/TDD, please call 1-800-662-1220.) The call is free. For more
information, visit www.guildnetny.org.

xUniquePr ovider Records: 37
91
Tot
alPr ovider Records: 9
504

ACUTE CARE NURSE PRACTITIONER
Zhu, Lili, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Chinese, Mandarin
Zhu, Lili, NP♀
5434 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Chinese, Mandarin
ADULT HEALTH NURSE PRACTITIONER

Chez, Nancy, NP♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 681-8700
Languages: Spanish
Cooper, Ashley J, NP♀

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Spanish
Dixon, Lurline, NP♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400

Abraham, Asha, NP♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6824

Dudek, Mona, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Barnes, Ila L, NP♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942

Dudek, Mona, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390

Barnes, Ila L, NP♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5

Dudek, Mona, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303

Carmichael, Charlyne, NP♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5500  M-F 9-5

Duggin, Michelle L, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5

Chardavoine, Josee, NP♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8586

Dupont, Micheline, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5

Chardavoine, Josee, NP♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8621  TH 9-5

Emag, Lyudmila, NP♀
2632 E 14th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 375-2100
Languages: Russian

Charles, Anemari M, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
89

ADULT HEALTH NURSE PRACTITIONER
(Cont'd)

Giurleo, Patricia A, NP♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(855) 681-8700  M-F 8-4

Gamidova, Tofiga S, NP♀
1961 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 339-6425
Languages: Russian

Guy-Moses, Patricia, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Garcia, Nicole M, NP♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030

Hudson, Sonia A, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7000  M-F 9-5

Garcia, Nicole M, NP♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980

Joseph, Myriam, NP♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 613-1700  M-F 8-4

Garcia, Nicole M, NP♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-9425

Kham, Vanne, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Languages: Spanish

Garcia, Nicole M, NP♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Garcia, Nicole M, NP♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Garcia, Nicole M, NP♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Garcia, Nicole M, NP♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Garland, Gail A, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Kim, Hyeran, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M TU 8:30-4:30, W 9-4:30
Languages: Korean
Kuzin-Palmeri, Elena A, NP♀
5434 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-6000
Kuzin-Palmeri, Elena A, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-1404
Kuzin-Palmeri, Elena A, NP♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  W 8:30-12:30

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
90

ADULT HEALTH NURSE PRACTITIONER
(Cont'd)
Kyaw, Ohnma, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: Burmese
Lamothe, Gerda, NP♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Languages: French
Lapin, Kevin, NP♂
55 Green St, Brooklyn, NY 11222
(718) 789-5900
Lee, Calvin K, NP♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Languages: Spanish
Lee, Calvin K, NP♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Spanish
Lee, Calvin K, NP♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-4258
Languages: Spanish
Lucente, John, NP♂
2498 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-6488
Marcellus, Jean-Jeffrey, NP♂
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 858-3236

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Marshall, Janet S, NP♀
335 Central Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 388-5889  M TU W TH 8:30-4:30
Montemarano, Lorraine M, LPN ♀
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 622-3563
Montemarano, Lorraine M, LPN ♀
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 251-3759
Montemarano, Lorraine M, LPN ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8700
Montenegro-Espina, Paraluman M, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Mullen, Joy T, CNP♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5040
Phipps, Emily E, NP♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6559
Reyes, Darcel M, NP♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 681-8700
Robinson, Doreen, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Russak, Lisa A, NP♀
2222 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 826-5600  M-F 9-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
91

ADULT HEALTH NURSE PRACTITIONER
(Cont'd)
Santangelo, Valerie A, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Santangelo, Valerie A, NP♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 388-5889  F 9-5
Schaab, Emily, NP♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1124
Smaldone, Lauren A, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Smaldone, Lauren A, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Smaldone, Lauren A, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Smith, Katelyn M, NP♀
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900
Soroka, Alla, NP♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Russian
Soroka, Alla, NP♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Russian

Soroka, Alla, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Russian
Tan, Jenny Y, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Tagalog
Tan, Jenny Y, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Tagalog
Tan, Jenny Y, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Tagalog
Teytelman, Diana, NP♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Teytelman, Diana, NP♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Teytelman, Diana, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Timothy, Beverly A, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Timothy, Beverly A, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
92

ADULT HEALTH NURSE PRACTITIONER
(Cont'd)
Timothy, Beverly A, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Toglia, Morgana, NP♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Tse-Valcin, Marie A, NP♀
850 Grand St, Brooklyn, NY 11211
(718) 599-6848  M-F 8:30-4:30
Languages: Creoles And Pidgins, French

Adimoolam, Seetharaman, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9:30-1
Languages: Hindi, Spanish, Tamil
Adimoolam, Seetharaman, MD ♂
461 100th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0700  TU 1-6, TH 1-7, F 10-5
Languages: Hindi, Spanish, Tamil
Avshalomov, Gad, MD ♂
2084 E 67th St, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-8014
Languages: Hebrew, Spanish, Turkish

Uter, Shelly A, NP♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5

Barsky, Lev, MD♂
728 Ocean View Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 787-0700  TU F 10-7, W 10-4, TH 3-7
Languages: Russian

Willis, Michael, NP♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-5661

Bonagura, Vincent R, MD♂
8622 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 372-8402

Yakubovich, Yelena, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Russian

Charlot, Cascy-Arnoux, MD♀
10 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(347) 564-3211  W 8-7, SA 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

ALLERGY & IMMUNOLOGY
Adimoolam, Seetharaman, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Hindi, Spanish, Tamil
Adimoolam, Seetharaman, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 5-7:30, W 9-12, TH 9-12
Languages: Hindi, Spanish, Tamil

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Elliott, Tania, MD♀
802 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 748-5225
Fernandez-Gulmatico, Chona Cudal, MD ♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M W 9-3:30, TU 10-5:30, TH 9-4:30
Languages: Russian, Spanish, Tagalog

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
93

AdvantageCare Physicians

Indaram, Jayasri, MD ♀
1140 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 221-0333  M W 8-1
Languages: Hindi

Fernandez-Gulmatico, Chona Cudal, MD ♀

Israel, Erlinda D, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Tagalog

ALLERGY & IMMUNOLOGY (Cont'd)
Fernandez-Gulmatico, Chona Cudal, MD ♀
3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M W 9-3:30, TU 10-5:30, TH 9-4:30
Languages: Russian, Spanish, Tagalog

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000  M W 9-3:30, TU 10-5:30, TH 9-4:30
Languages: Russian, Spanish, Tagalog

Jahng, Gerald, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Korean

Friedman, Sigmund, MD ♂
1421 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 435-6857  M 10-4, TU 2:30-9, TH 2:30-9
Languages: Hebrew, Yiddish

Joks, Rauno O, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 270-4772

Goldstein, Stanley, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Languages: Hebrew, Yiddish
Greeley, Norman H, MD ♂
140 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 624-4465  M 9-8:30, W F 8-1:30, TH 12-8:30,
SA 9-2
Languages: Spanish
Greeley, Norman H, MD ♂
7609 Ridge Blvd, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0437  TU 10:30-7:30, SA 9-2:30
Languages: Spanish

Joks, Rauno O, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3352
Joks, Rauno O, MD♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1662
Joks, Rauno O, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-6782  M-F 9-5
Kalanadhabhatta, Vivekanand, MD ♂
443 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 736-3591
Languages: Hindi, Tamil, Telugu
Kalanadhabhatta, Vivekanand, MD ♂
220a Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-9262
Languages: Hindi, Tamil, Telugu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
94

ALLERGY & IMMUNOLOGY (Cont'd)

Kumar, Nanjundaiah S, MD ♂
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150  TH 9-5
Languages: Hindi, Kannada, Telugu

Kantu, Kanhaiyalal, MD ♂
2204 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 646-2500  M 12-7, TU 10-3, W 1-5, TH 8:30-3, F Kumar, Smita R, MD ♀
8:30-12
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
Languages: Hindi
(718) 245-3325
Klein, Norman I, MD ♂
Lee, Jennifer S, MD ♀
341 Wallabout St, Brooklyn, NY 11206
802 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 599-1817
(718) 748-5225  M-F 8-5
Languages: Hebrew
Languages: Mandarin
Klein, Norman I, MD ♂
100 Ross St, Brooklyn, NY 11249
(718) 387-7628
Languages: Hebrew
Klein, Norman I, MD ♂
1648 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 627-0183  M 2-7, W 2-8
Languages: Hebrew
Klein, Norman I, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6357  M 8:30-2, TU 8-6, W 8:30-1:30, TH
8-3:30, F 8-4
Languages: Hebrew
Klein, Norman I, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6357  M W 9-2, TU F 9-5, TH F 9-5
Languages: Hebrew
Kumar, Nanjundaiah S, MD ♂
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150
Languages: Hindi, Kannada, Telugu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


LI, Wei Wei W, MD ♀
9050 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-8888  M-F 9-5
Languages: Chinese
Manvar, Dolly B, MD ♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 272-3361  M 12-6
Languages: Gujarati, Hindi, Urdu
Manvar, Dolly B, MD ♀
6414 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-2300  TU 10-8, TH 10-8
Languages: Gujarati, Hindi, Urdu
Menikoff, Howard, MD ♂
1321 E 7th St, Brooklyn, NY 11230
(212) 473-7892  W 1-8, F 9-5
Languages: French
Patel, Sujan, MD♂
101 Broadway, Brooklyn, NY 11249
(718) 384-6933  M TU 9-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
95

ALLERGY & IMMUNOLOGY (Cont'd)

Silverman, Bernard A, MD ♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 998-5556  M W TH 12-7, TU 10-5, F 10-2
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish

Pellegrini, James R, MD ♂
3301 Ave N, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-7102  M 9:30-1, W 12:30-8:30, F 10-12, SA Tio, Ruy C, DO♂
8:30-3
1715 E 17th St, Brooklyn, NY 11229
Languages: Spanish
(718) 336-1015  M TH 3-7
Languages: Chinese, Portuguese, Spanish
Rand, Stephen P, MD ♂
2270 Kimball St, Brooklyn, NY 11234
Vassallo, Milo, MD♂
(718) 377-0011
300 Cadman Plz W, Brooklyn, NY 11201
(718) 208-4449
Sabrkesh, Ali, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
Vassallo, Milo, MD♂
(718) 246-8515
7333 6th Ave, Brooklyn, NY 11209
Languages: Persian
(718) 833-0515
Sabrkesh, Ali, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Persian
Shliozberg, Jenny, MD ♀
1321 E 7th St, Brooklyn, NY 11230
(718) 338-1313
Languages: Russian
Silverman, Bernard A, MD ♂
1007 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-0657
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Silverman, Bernard A, MD ♂
349 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1435
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish

Vastardi, Maria-Ann, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4772
Vastardi, Maria-Ann, MD♀
9036 7th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-4772
Vastardi, Maria-Ann, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 270-4772  TH 9-12
Weissman, Audrey M, MD ♀
2792 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 975-0640
Languages: Russian, Spanish, Tagalog
Wildes, Jerome, MD♂
7506 16th Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 621-0042

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
96

ALLERGY & IMMUNOLOGY (Cont'd)
Yalamanchili, Rao A, MD ♂
565 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 816-8200  M 2:30-7, W 12-5:30, F 1-8
Languages: Hindi
Yalamanchili, Rao A, MD ♂
142 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 816-8200  TU 10-7, TH 9-6
Languages: Hindi
Yalamanchili, Rao A, MD ♂
159 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 816-8200  TU 10-7, TH 9-6
Languages: Hindi
Yang, Lihua, MD♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030  W 9-2, F 2-5
Languages: Chinese
AUDIOLOGY
Altman, Holly M, AUD ♀
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 627-2060  M-F 9-5
Caracciolo, Laurie A, AUD ♀
134 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1755
Caracciolo, Laurie A, AUD ♀
185 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1498
Caracciolo, Laurie A, AUD ♀
376 6th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5209

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Distasi, Irena M, AUD ♀
134 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1755
Distasi, Irena M, AUD ♀
185 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1498
Distasi, Irena M, AUD ♀
376 6th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5209
Halberstam, Feigi T, AUD ♀
18 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 802-1550  M TU TH 9-8, W 9-9, F 9-2
Languages: Hebrew, Polish, Russian, Spanish
Halberstam, Feigi T, AUD ♀
1651 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 998-1415  M TU W TH 9-8, F 9-2
Languages: Hebrew, Polish, Russian, Spanish
Kaner, Richard P, AUD ♂
1400 Ave Z, Brooklyn, NY 11235
(718) 449-9800
Kaner, Richard P, AUD ♂
142 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-4330
Kaner, Richard P, AUD♂
8502 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-6363  M TU W TH 9-5, F 9-09, SA 9-1
Kisiel, Dennis L, AUD ♂
142 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 858-6734  M W 8-6, TU 8-6:30
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
97

AUDIOLOGY (Cont'd)
Klein, Phyllis, SLP♀
8707 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-7777
Klein, Phyllis, SLP♀
107 3rd Pl, Brooklyn, NY 11231
(718) 243-1884  M 3-6, W 4-7, SA 8:30-11
Klein, Phyllis, SLP♀
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 243-1884  TU 5-7, TH 3-5
Kunis, Lynda J, AUD ♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  W F 10-6
Levi, Gail S, AUD ♀
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961
Levi, Gail S, AUD ♀
775 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 484-9101
Milano, Jennifer Y, AUD ♀
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 627-2060
Pollak, Shirley, AUD ♀
209 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 421-2782
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Saleh, Saleh N, AUD ♂
134 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1498

Saleh, Saleh N, AUD ♂
185 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1498
Saleh, Saleh N, AUD ♂
376 6th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5209
Salus, Helen R, AUD ♀
158 Noble St, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-9599  M W TH 10-6:30, TU F 3-6, SA 9-2
Languages: Czech, Polish, Russian, Spanish
Shepherd, Michelle, MA ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-4:30
Strauss, Neil C, AUD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Tornatore, Andrea A, AUD ♀
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 627-2060
Weigand, John P, AUD ♂
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-3976
Languages: German
Weigand, John P, AUD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-3976  M-F 9-4
Languages: German
Weigand, John P, AUD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1511  M-F 8-3
Languages: German

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
98

AUDIOLOGY (Cont'd)
Yerdon, Scott E, AUD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M-F 9-5
Yerdon, Scott E, AUD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M-F 9-5
CARDIO-THORACIC SURGERY
Abrol, Sunil, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6621
Languages: Hindi
Abrol, Sunil, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6621  M-F 9-5
Languages: Hindi
Abrol, Sunil, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7686  M-F 9-5
Languages: Hindi
Burack, Joshua H, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Burack, Joshua H, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Burack, Joshua H, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Burack, Joshua H, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1981  W 9:30-12
Cane, Jeffrey S, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish
Cane, Jeffrey S, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Spanish
Cane, Jeffrey S, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Spanish
Ciaburri, Daniel G, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 746-5172
Genovesi, Mark H, MD ♂
Sunset Park FHC, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Gulkarov, Iosif M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-7700
Harris, Loren J, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7686  M TU W TH 9-5, F 9-3
Jacobowitz, Israel J, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7686  M W 9-2
Languages: German

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
99

CARDIO-THORACIC SURGERY (Cont'd)
Jacobowitz, Israel J, MD ♂
3019 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-9700  W 10:30-3
Languages: German
Ketosugbo, Anukware K, MD ♂
20 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 622-1301  M 9-10:30, TU 3-7:30, W 4-6:30, TH
4-6:30, SA 8-1
Languages: French, Spanish
Ko, Wilson, MD♂
837 58th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 270-2684
Languages: Chinese
Ko, Wilson, MD♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-3333
Languages: Chinese
Ko, Wilson, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1981  M-F 8-6
Languages: Chinese
Lee, Daniel C, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Chinese
Ribakove, Greg H, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7686  M-F 9-5

Sabado, Mario F, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: German, Philippine, Tagalog, Yiddish
Sabado, Mario F, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: German, Philippine, Tagalog, Yiddish
Sabado, Mario F, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU 12-8
Languages: German, Philippine, Tagalog, Yiddish
Saunders, Paul, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7686  M TU W TH 9-5
Stephens, Gary A, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8944
Stephens, Gary A, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 250-6948  TU 8-5, TH 8-5
Sykes, Leon N, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5000  M-F 9-5
Tak, Vinay M, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1035
Languages: Bengali, Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
100

CARDIO-THORACIC SURGERY (Cont'd)
Tak, Vinay M, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-6466
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1035
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1035
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1981  M-F 8-6
Languages: Bengali, Hindi

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Tortolani, Anthony J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 746-5155  M-F 9-5
Vaynblat, Mikhail, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7688  TU 1-4, W 9-5
Languages: Russian
Zisbrod, Zvi, MD♂
2153 E 3rd St, Brooklyn, NY 11223
(718) 339-9438
Languages: Hebrew, Russian, Spanish
Zisbrod, Zvi, MD♂
208 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-4500  M 9-5, TU W F 9-6, TH F 9-6, SA 9-2
Languages: Hebrew, Russian, Spanish
Zisbrod, Zvi, MD♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070  M TU W TH 8-8, F 8:30-8, SA 8-6
Languages: Hebrew, Russian, Spanish
CARDIOLOGY
Abboud, Joseph, MD ♂
228 Bushwick Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 381-2201
Languages: Arabic
Abboud, Joseph, MD ♂
2753 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-8400
Languages: Arabic
Abboud, Joseph, MD ♂
721 Flushing Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 218-6888
Languages: Arabic

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
101

CARDIOLOGY (Cont'd)
Abboud, Joseph, MD ♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900
Languages: Arabic
Abboud, Joseph, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 250-8627
Languages: Arabic
Abboud, Joseph, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8753  M 9-5:30, TU W F 9-5, TH F 9-5
Languages: Arabic
Abboud, Joseph, MD ♂
332 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 852-5252  M-F 8:30-5:30, SA 8:30-12:30
Languages: Arabic
Abboud, Joseph, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8010  M 9-5:30, TU W F 9-5, TH F 9-5
Languages: Arabic
Aboufares, Ali F, MD♂
135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 857-2975
Languages: Arabic
Aboufares, Ali F, MD ♂
2114 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-9100
Languages: Arabic

Aboufares, Ali F, MD ♂
9711 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(212) 326-8523
Languages: Arabic
Aboufares, Ali F, MD ♂
215 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 498-1600  M 1-5
Languages: Arabic
Afflu, Ernest D, MD ♂
1336 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 756-0918  M-F 8-7, SA 8-5
Languages: Creoles And Pidgins
Afflu, Ernest D, MD ♂
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 756-0918  M F 5-9, TU W 8-5, TH 8-5, SA 8-6
Languages: Creoles And Pidgins
Ahmad, Ijaz, MD♂
47 Plz St W, Brooklyn, NY 11217
(718) 789-4333  M-F SA 8-6
Languages: Punjabi, Urdu
Ahmed, Shahed, MD ♂
2102 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 253-6660  M 10-6, TU 3-7, W 3-6, TH 11-6, F
SA 9:30-12
Languages: Hindi, Urdu
Aizer, Anthony, MD♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Alexis, Elisabeth M, MD ♀
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046
Languages: French, Hindi, Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
102

CARDIOLOGY (Cont'd)
Alexis, Elisabeth M, MD ♀
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-1170
Languages: French, Hindi, Russian, Spanish

Ariyarajah, Vignendra, MD ♂
6824 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 795-7782
Ariyarajah, Vignendra, MD ♂
228 Montrose Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 456-5200

Alexis, Elisabeth M, MD ♀
775 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 484-9101
Languages: French, Hindi, Russian, Spanish

Aslam, Ahmad K, MD ♂
2503 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 928-7575
Languages: Punjabi, Urdu

Alexis, Elisabeth M, MD ♀
2964 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 758-4520  TH 10-5
Languages: French, Hindi, Russian, Spanish

Aslam, Ahmad K, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664
Languages: Punjabi, Urdu

Alexis, Elisabeth M, MD ♀
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961  TH 9-6
Languages: French, Hindi, Russian, Spanish

Aslam, Ahmad K, MD ♂
20 Arlington Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 513-1782  SA 1-5
Languages: Punjabi, Urdu

Amley, Xixi, MD♀
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-1170  M TH F 8-4, TU W 8:30-4:30
Languages: Chinese

Aslam, Ahmad K, MD ♂
175 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 513-1782  TU 1-6
Languages: Punjabi, Urdu

Amley, Xixi, MD♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6479  TH 1-4, F 1-5
Languages: Chinese

Aslam, Ahmad K, MD ♂
945 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 513-1782  TU 9-7, SA 9-3
Languages: Punjabi, Urdu

Ansari, Abdul W, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889

Aslam, Ahmed F, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664

Ariyarajah, Vignendra, MD ♂
4713 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 795-7782

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
103

CARDIOLOGY (Cont'd)
Aybar, Luis, MD♂
270 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6801  M TH 9-5
Languages: American Sign Language, Spanish
Babaev, Anvar A, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(212) 376-1004  M 9-5, TH 12-8
Languages: Russian
Badero, Oluyemi O, MD ♂
755 Flushing Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 387-7300
Languages: Russian, Spanish, Yoruba
Badero, Oluyemi O, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Russian, Spanish, Yoruba
Badero, Oluyemi O, MD ♂
1932 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 209-8000  TU 3-9, TH 3-9, SA 11-3
Languages: Russian, Spanish, Yoruba
Ballas, Mayer E, MD ♂
3508 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 253-3900
Languages: Arabic, Hebrew, Spanish
Ballas, Mayer E, MD ♂
3820 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 947-7000
Languages: Arabic, Hebrew, Spanish

Ballas, Mayer E, MD ♂
440 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 626-2700
Languages: Arabic, Hebrew, Spanish
Bandari, Don B, MD♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 998-2222
Languages: Arabic, Russian, Spanish, Tagalog
Bandari, Don B, MD♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-0400  M TH 8:30-8, TU W 8:30-5, F 9-3
Languages: Arabic, Russian, Spanish, Tagalog
Barbiere, Charles F, MD ♂
663 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 238-1900  M W F 12:30-6, TU 2-6, TH 11-4
Languages: Italian
Baskharoun, Rawya N, MD ♀
7510 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-7063  M W 12-8, TH 12-5, SA 9-4
Languages: Arabic
Berger, Aaron H, MD ♂
1203 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 252-5800  M TU W 9-5, TH 9-7, F 9-1
Bergman, Geoffrey W, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5388
Languages: Spanish
Bernaski, Edward J, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 622-8400
Languages: French, Italian, Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
104

CARDIOLOGY (Cont'd)
Bernaski, Edward J, MD ♂
2404 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-6488
Languages: French, Italian, Russian, Spanish
Bernaski, Edward J, MD ♂
4506 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 972-1233
Languages: French, Italian, Russian, Spanish
Bernstein, Neil E, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Bernstein, Scott A, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M 9-12, TH 1-2
Languages: Spanish
Bezoff, Elena, DO♀
1007 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-0657
Languages: Russian
Bezoff, Elena, DO♀
400 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 996-2260
Languages: Russian
Bezoff, Elena, DO♀
539 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 759-1950
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Bezoff, Elena, DO♀
3049 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 265-0005  M TU W TH 8-6
Languages: Russian
Bhambhani, Ghanshyam, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(516) 393-6826
Languages: Hindi, Russian
Bhambhani, Ghanshyam, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Hindi, Russian
Bhambhani, Ghanshyam, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Languages: Hindi, Russian
Bhambhani, Ghanshyam, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hindi, Russian
Bhambhani, Ghanshyam, MD♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hindi, Russian
Bhambhani, Ghanshyam, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hindi, Russian
Bhambhani, Ghanshyam, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Hindi, Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
105

CARDIOLOGY (Cont'd)
Bhambhani, Ghanshyam, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hindi, Russian
Bhambhani, Ghanshyam, MD ♂
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 246-8614
Languages: Hindi, Russian
Bhambhani, Ghanshyam, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Hindi, Russian
Borgen, Elliot J, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7489  M TH 9-5, TU F 9-12, W 9:30-5
Borgen, Elliot J, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1443  M-F 9-4
Brener, Sorin J, MD ♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710  M-F 9-5
Brener, Sorin J, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888  M-F 9-5
Brener, Sorin J, MD ♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440  M-F 9-5
Brener, Sorin J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3016  M-F 9-5

Brener, Sorin J, MD♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  M-F 9-5
Budzikowski, Adam S, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Polish
Budzikowski, Adam S, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1568  W 8-12:30
Languages: Polish
Bustros, Nagi J, MD ♂
9823 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 439-5106
Languages: Arabic, French
Bustros, Nagi J, MD ♂
217 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0098  M-F 8-6
Languages: Arabic, French
Bustros, Nagi J, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Languages: Arabic, French
Bustros, Thomas, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: French
Bustros, Thomas, MD ♂
217 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0098  M TU TH 8-7, W F 8-6
Languages: French

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
106

CARDIOLOGY (Cont'd)
Caccavo, Nicholas D, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 643-6007  M 9-5, TU 9-5:30, TH 9-6, F 9-4
Cannady, Steven B, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8610  M-F 9-5
Carrera, Rosa F, MD ♀
1833 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-4806  M TU W F 9:30-5, TH 8:30-5, SA
9:30-2
Languages: Spanish
Carrera, Rose-Marie, MD♀
1833 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-4806  M TH F 10-6
Languages: Spanish
Castillo, Ricardo, MD ♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-0400
Languages: Spanish
Castillo, Ricardo, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5190  M-F 9-5
Languages: Spanish
Cavaleri, Salvatore G, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004
Languages: Italian

Cavaleri, Salvatore G, MD ♂
1902 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 621-9400
Languages: Italian
Cavusoglu, Erdal, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Cavusoglu, Erdal, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081
Cavusoglu, Erdal, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081  M-F 8-5
Chadda, Kul D, MD ♂
95 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-6285
Chadi, Ronny M, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 312-2625  M 8-7, TU 8-8:30, SU 11-3
Languages: Persian, Spanish
Chadi, Ronny M, MD ♂
1400 Ave S, Brooklyn, NY 11229
(718) 312-2625  M TU 8-10, SU 10-10
Languages: Persian, Spanish
Chadow, Hal L, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1568
Languages: Spanish
Chadow, Hal L, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6201  F 9-5
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
107

CARDIOLOGY (Cont'd)
Chadow, Hal L, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6201  M TH 9-5, F 9:30-5
Languages: Spanish
Chadow, Hal L, MD ♂
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071  TU F 9-5
Languages: Spanish

Chikvashvili, Daniel I, MD ♂
3820 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-1200
Languages: Georgian, Russian, Spanish
Chokshi, Atul B, MD ♂
370 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-0202  M-F 7-7, SA 7-1, SU 10-1
Languages: Gujarati, Hindi
Cohen, Joel M, MD♂

AdvantageCare Physicians

Chawla, Preety, MD ♀
270 1/2 9th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 844-5755  TU 9-5
Languages: Hindi, Spanish

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M TH 9-7

Chernov, Leonid, MD♂
2310 65th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 998-0100  M-F 9-5
Languages: Russian

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M TH 9-7

Cherukuri, Sanjay, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 625-8700  M-F 9-5
Languages: Hindi, Tamil, Telugu
Cheung, Jim W, MD ♂
769 54th St, Brooklyn, NY 11220
(646) 962-8888
Languages: Chinese, French
Chikvashvili, Daniel I, MD ♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-0010
Languages: Georgian, Russian, Spanish

Cohen, Joel M, MD♂

AdvantageCare Physicians

Cohen, Joel M, MD♂
101 Broadway, Brooklyn, NY 11249
(718) 486-8066  TH 9-3
Cohen, Ronny A, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M TU W TH 9-5, F 8-4
Languages: Eastern Farsi, Hebrew, Spanish
David, Marian M, MD ♂
1576 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(917) 557-5510
Languages: Hebrew, Polish, Romanian, Spanish
David, Marian M, MD ♂
220a Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 261-0444
Languages: Hebrew, Polish, Romanian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
108

CARDIOLOGY (Cont'd)
David, Marian M, MD ♂
2814 Clarendon Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-7363
Languages: Hebrew, Polish, Romanian, Spanish
DE Stefano, Paolo E, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7489
Languages: French, Italian, Spanish
DE Stefano, Paolo E, MD ♂
9101 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-2009
Languages: French, Italian, Spanish

Dilmanian, Hajir E, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122
Dilmanian, Hajir E, MD ♂
7402 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 246-8500
Dilmanian, Hajir E, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-7830  M-F 9-5
Dogan, Ozgen M, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 624-1391  M-F 9-5
Languages: Russian, Spanish, Turkish

Dele-Michael, Abiola O, MD ♂
2678 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 333-0275  M-F 9-5

Dogar, Muhammad H, MD ♂
1135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(646) 381-2244  M-F SA 8-6
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Devereux, Richard B, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5388
Languages: French, German, Spanish

Dominguez, Alvaro J, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Spanish

Dilmanian, Hajir E, MD ♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710
Dilmanian, Hajir E, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888
Dilmanian, Hajir E, MD ♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Dominguez, Alvaro J, MD ♂
237 82nd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-0009  M TU W F 10-7
Languages: Spanish
Donnino, Robert M, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Druz, Regina S, MD ♀
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0045
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
109

CARDIOLOGY (Cont'd)
Dubroff, Jerome M, MD ♂
130 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-7557  M TU TH 7:30-5, W 7:30-7, F 7:30-1
Languages: Hebrew, Yiddish
Dufresne, Alix, MD ♂
763 Nostrand Ave # 765, Brooklyn, NY 11216
(718) 774-0171
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Dufresne, Alix, MD ♂
528 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 771-4987
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Dufresne, Alix, MD ♂
1166 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 771-4987  M F 2-7, TU W 1-7, TH 11-7
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Dufresne, Alix, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Eisenstein, Howard C, MD ♂
1262 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 859-5843  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Polish, Russian
Epstein, Peter J, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M TU W 9-5
Epstein, Peter J, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M-F 9-5

Esses, Jason L, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-5706
Languages: Hebrew
Esses, Jason L, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 513-4456  F 9-5
Languages: Hebrew
Esses, Jason L, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-3333  M TH 9-5
Languages: Hebrew
Esses, Jason L, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7742  M TU W TH 9-5
Languages: Hebrew
Feit, Alan S, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1568  TH 12-5
Feit, Alan S, MD♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081  TH 2-4
Feldman, Howard M, MD ♂
953 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-6666  M 9:30-7, TU W 9:30-5, TH 9:30-5
Languages: Spanish, Yiddish
Fernaine, Antoine V, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Arabic

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
110

CARDIOLOGY (Cont'd)
Fernaine, Antoine V, MD ♂
217 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0098  M-F 8-6
Languages: Arabic
Fernaine, George, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: French
Fernaine, George, MD♂
217 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0098  M-F 8-6
Languages: French
Fishman, Shaul, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Hebrew
Fowler, Steven J, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  TU 10-11, TH 1-2
Franciosa, Joseph A, MD
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1821
Frankel, Robert A, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7480  M TU W TH 9-8, F SA 8-8
Fridman, Vladimir, MD ♂
157 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 252-4765
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Fridman, Vladimir, MD ♂
1642 W 9th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 252-4765
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
1901 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 252-4765
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
231 S 3rd St, Brooklyn, NY 11211
(718) 252-4765
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
3007 Farragut Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 434-0711
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
3049 Brighton 7th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 252-4765
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
3065 Brighton 7th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 252-4765
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
481 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 252-4765
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD♂
501 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 252-4765
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
111

CARDIOLOGY (Cont'd)
Fridman, Vladimir, MD ♂
2222 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-6667
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
7206 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 252-4765  F 9-5
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
2462 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 858-4765  M 9-5
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
2785 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 252-4765  TH 9-5
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 252-4765  TU 9-5
Languages: Russian
Fridman, Vladimir, MD ♂
7404 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 252-4765  W 9-5
Languages: Russian
Friedlander, Richard P, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Friedlander, Richard P, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820

Friedlander, Richard P, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Friedlander, Richard P, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Friedlander, Richard P, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Friedlander, Richard P, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Friedlander, Richard P, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 442-2502
Friedlander, Richard P, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Friedlander, Richard P, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
112

CARDIOLOGY (Cont'd)
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Friedman, Michael S, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6843
Languages: Russian, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Friedman, Michael S, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-6843
Languages: Russian, Spanish
Friedman, Michael S, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1443  M-F 9-4
Languages: Russian, Spanish
Fuchs, Michael I, MD ♂
1225 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-9649  M W 10-4, TU 1-6, TH 12-5
Languages: Hebrew
Gade, Christopher L, MD ♂
170 Frost St, Brooklyn, NY 11211
(718) 388-6629
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
5 Debevoise St, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-2254
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
678 Grand St, Brooklyn, NY 11211
(718) 218-8357
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 222-8777
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
91 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-2215
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
113

CARDIOLOGY (Cont'd)

Gehrie, Erika R, MD♀

AdvantageCare Physicians

Garcia, Leonda B, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5310
Languages: Tagalog

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M 12-5, TU 9:30-4, W 10-6

Garcia, Leonda B, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5310  M W F 9-5
Languages: Tagalog

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M 12-5, TU 9:30-4, W 10-6

Garyali, Samir, MD ♂
1847 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 727-1300
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
1849 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 513-1400
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
185 Marcy Ave, Brooklyn, NY 11211
(516) 457-4539  M TU W TH 9-1
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
3025 Ave V, Brooklyn, NY 11229
(718) 513-1400  M W 9-6
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
6903 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 360-0760  W 2-6
Languages: Hindi

Gehrie, Erika R, MD♀

AdvantageCare Physicians

Gelbfish, Joseph S, MD ♂
358 Kingston Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 778-7272
Languages: Hebrew, Yiddish
Gelbfish, Joseph S, MD ♂
2502 Ave I, Brooklyn, NY 11210
(718) 951-0100  M TU W TH 9-5, F 9-2
Languages: Hebrew, Yiddish
Gelbfish, Joseph S, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish
Gelbfish, Joseph S, MD♂
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 246-8614  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish
Gelles, Jeremiah M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3000
Gelles, Jeremiah M, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-1818  M TH 1-6, TU 8-11:30, W 9-6

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
114

CARDIOLOGY (Cont'd)
Gelles, Jeremiah M, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(516) 937-9100  M TH 1-6, TU 8-11:30, W 9-6, F 1-3
Gitelis, Chaim A, DO ♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 998-2222
Languages: Yiddish
Gitelis, Chaim A, DO ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7732  F 9-5
Languages: Yiddish
Gitelis, Chaim A, DO ♂
1716 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 645-1199  M TU W TH 9-5
Languages: Yiddish
Goel, Prem C, MD ♂
2095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-6868
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Goel, Prem C, MD ♂
360 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6000
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Goel, Prem C, MD ♂
1390 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11239
(718) 642-6200  M 9-2, TU 9-4, W 3-3, TH 9-3, F 3-7,
SA 8-1
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Goldstein, Edward B, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 377-1488
Languages: Mandarin, Spanish, Yiddish
Golduber, Gary N, MD ♂
2626 E 14th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 517-2525
Languages: Russian, Ukrainian
Gopal, Aasha S, MD ♀
532 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 449-8860
Languages: French, Hindi, Spanish, Tamil
Gopal, Aasha S, MD ♀
699b Stanley Ave, Brooklyn, NY 11207
(347) 689-8880
Languages: French, Hindi, Spanish, Tamil
Gopalaswamy, Chitra, MD ♀
90 8th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 622-5100  M 11-5, TU 11-4, W 1-7, TH 12-5, F
SA 11-2
Gorelik, Dmitry D, MD♂
1902 86th St, Brooklyn, NY 11214
(212) 621-9400
Gorelik, Dmitry D, MD ♂
9708 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(212) 444-0520
Gorelik, Dmitry D, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  TU 9-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
115

CARDIOLOGY (Cont'd)
Gorodnitskiy, Alexander, MD ♂
1122 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-2600
Languages: Russian
Gorodnitskiy, Alexander, MD ♂
201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 621-1811
Languages: Russian
Gorodnitskiy, Alexander, MD ♂
2114 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-9100
Languages: Russian
Gorodnitskiy, Alexander, MD ♂
445 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 375-1777  TU 9-12
Languages: Russian
Gowda, Ramesh M, MD ♂
2264 65th St, Brooklyn, NY 11204
(347) 554-8500
Languages: Chinese, Hindi, Mandar, Spanish
Graham-Hill, Suzette B, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Greenberg, Aaron S, MD ♂
2095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-6868
Languages: Hebrew

Greenberg, Aaron S, MD ♂
2264 Hendrickson St, Brooklyn, NY 11234
(718) 692-2400  M TU 9-6:30, W 9-4:30, TH 2-6:30, F
9-2:30
Languages: Hebrew
Greenberg, Yisachar J, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6842  M TU W TH 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish
Greenberg, Yisachar J, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1443  W 1-5, F 9-3
Languages: Hebrew, Yiddish
Greengart, Alvin, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 283-7489
Languages: Hebrew, Yiddish
Greengart, Alvin, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-4600
Languages: Hebrew, Yiddish
Greengart, Alvin, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6473  M 9:30-12, TU 9-11, W 9-12, TH 912
Languages: Hebrew, Yiddish
Grossman, Joseph A, MD ♂
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 942-5440
Languages: Spanish, Yiddish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
116

CARDIOLOGY (Cont'd)
Gunsburg, David Zvi E, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5306  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish
Gunsburg, David Zvi E, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5306  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish
Gunsburg, Moshe Y, MD ♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-0400
Languages: Hebrew, Yiddish
Gunsburg, Moshe Y, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6305  F 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish
Gunsburg, Moshe Y, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6305  M W 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish
Gupta, Prem K, MD ♂
4709 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 633-4244
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Gupta, Rakesh P, MD♂
1837 E 17th St, Brooklyn, NY 11229
(347) 689-8880
Languages: Hindi, Tagalog

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Gupta, Rakesh P, MD ♂
699 Stanley Ave, Brooklyn, NY 11207
(347) 689-8890
Languages: Hindi, Tagalog
Hameedi, Asim, MD ♂
1052 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 805-0037
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Hanley, Gerard K, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 421-1212  TU 10-5, W 1-4, TH 1-5
Languages: German, Italian, Spanish
Hanon, Samuel, MD ♂
132 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(212) 844-5755  F 9-5
Languages: Hebrew
Hasan, Choudhury M, MD ♂
1156 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 657-8001
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD ♂
504 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 657-8001
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD ♂
602 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 657-8001
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD ♂
86 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 657-8001  M-F SA 11:30-10
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
117

CARDIOLOGY (Cont'd)
Hasan, Choudhury M, MD ♂
118 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 657-8001  TH 10-8
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hassan, Khalid K, MD ♂
9520 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-4474  M TU TH F 10-5, W SA 9-5, SA 9-5
Languages: Arabic, Russian
Hassid, Babak, MD ♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 222-8777
Languages: Eastern Farsi
Hayes, Richard M, MD ♂
5402 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-6666  F 9-10
Languages: Spanish
Hegde, Sudhanva S, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Heitner, John F, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870  M-F 9-5
Hernandez, Enrique A, MD ♂
405 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 965-1234
Languages: Spanish
Hernandez, Enrique A, MD ♂
1576 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(347) 533-8530  M-F 9-5
Languages: Spanish

Hernandez, Enrique A, MD ♂
2352 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 251-0200  M-F 9-5
Languages: Spanish
Hernandez, Enrique A, MD ♂
2814 Clarendon Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-7363  M-F 9-5
Languages: Spanish
Hernandez, Enrique A, MD ♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 222-8777  M-F 9-5
Languages: Spanish
Herrold, Edmund M, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1087
Herrold, Edmund M, MD♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1234
Herrold, Edmund M, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081
Hersh, David J, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Hebrew

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
118

CARDIOLOGY (Cont'd)

Hersh, David J, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Hersh, David J, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hebrew

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Languages: Hebrew

Hersh, David J, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hebrew

AdvantageCare Physicians

Hersh, David J, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hebrew

Hersh, David J, MD ♂

Hersh, David J, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Hebrew

Hersh, David J, MD ♂

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Languages: Hebrew

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hebrew

Hersh, David J, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Hebrew

AdvantageCare Physicians

Hersh, David J, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hebrew

Hersh, David J, MD ♂

Hersh, David J, MD ♂

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hebrew

AdvantageCare Physicians

Hersh, David J, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Hebrew

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hebrew

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
119

AdvantageCare Physicians

Hriljac, Ingrid M, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Languages: Croatian

Hersh, David J, MD ♂

Huppert, Barry L, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-2283  M TU TH F 8:30-6, W 8:30-5
Languages: Russian, Spanish

CARDIOLOGY (Cont'd)
Hersh, David J, MD ♂

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: Hebrew

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Hebrew

Iqbal, Muhammad Z, MD ♂
1408 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 252-0101
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu

Herwig, Kenneth J, MD ♂
101 Broadway, Brooklyn, NY 11249
(718) 486-8066
Languages: German, Russian, Spanish

Iqbal, Muhammad Z, MD ♂
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu

Hollander, Gerald, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7643  M 2-4, TU 10-4, W 2-6, TH 10-4
Hoo, John, MD♂
1601 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-3100  TU 9-5, TH 9-7, SA 9-3
Hormozi, Shahram, MD ♂
2678 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(646) 713-2955
Languages: Eastern Farsi, Spanish
Hoyek, Wissam N, MD ♂
8014 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-3933
Languages: Arabic, French

Iqbal, Muhammad Z, MD♂
4609 5th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-4781
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Iqbal, Muhammad Z, MD ♂
3060 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 648-2770
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Iyer, Sriram S, MD ♂
2912 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-0162  M-F 9-5
Languages: Arabic, Hindi, Spanish, Tamil
Iyer, Sriram S, MD ♂
418 Stanhope St, Brooklyn, NY 11237
(718) 456-3438  M-F 9-5
Languages: Arabic, Hindi, Spanish, Tamil

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
120

CARDIOLOGY (Cont'd)
Jagger, Samantha J, MD♀

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Jagger, Samantha J, MD♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Jani, Sonal, MD♀
132 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 752-7280  TU 10-5
Jasty, Babu N, MD♂
6414 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-2300  M 1-5
Languages: Hindi
Jasty, Babu N, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 783-7001  TU 12-6, TH 12-6, SA 10:30-5
Languages: Hindi
Jasty, Babu N, MD♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-4800  TU 2-6, F 11-5:30
Languages: Hindi

John, Sabu, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hindi
John, Sabu, MD♂
208 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-4500
Languages: Hindi
John, Sabu, MD♂
322 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-0801
Languages: Hindi
Kabalkin, Chaim, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1443
Languages: Hebrew
Kabalkin, Chaim, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 282-1443  M-F 9:30-11:30
Languages: Hebrew
Kahn, Shoshanah E, MD ♀
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100
Languages: Hebrew, Spanish

Kahn, Shoshanah E, MD ♀
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
Jayasundera, Timothy G, MD ♂
(718) 241-1234
5402 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-6666  M 11-6, TU 1-8, W F 9:30-4:30, TH 1- Languages: Hebrew, Spanish
8, SA 9:30-1
Kamenetsky, Aleksey M, MD ♂

4766 Bedford Ave # A, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-3220  M-F 9-5
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
121

CARDIOLOGY (Cont'd)
Kang, Pritpal S, MD ♂
7601 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-7000

Kassotis, John, MD♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1081  F 7:30-3:30
Languages: Spanish

Kang, Pritpal S, MD ♂
705 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-0600  M W F 1-7

Kassotis, John, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081  M 8-12
Languages: Spanish

Kantrowitz, Niki E, MD ♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2887

Kaufman, Greg S, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TU 8-10:30, TH 4-7

Kantrowitz, Niki E, MD ♀
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(347) 450-3028

Kerstein, Joshua, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 283-8614

Kapchits, Mikhail D, MD ♂
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 261-8881
Languages: Russian

Kerstein, Joshua, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-4600

Kapchits, Mikhail D, MD ♂
2379 65th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 375-0392
Languages: Russian
Kaplovitz, Harry S, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942

Kerstein, Joshua, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8614  M W 2-5:30, TU 2-4:30
Kesanakurthy, Srinivas, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8866
Languages: Bengali, Hindi, Spanish, Telugu

Kaplovitz, Harry S, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3191

Kesanakurthy, Srinivas, MD ♂
150 E 91st St, Brooklyn, NY 11212
(718) 773-1058  W 12-5, F 9-12
Languages: Bengali, Hindi, Spanish, Telugu

Kassotis, John, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish

Kezerashvili, Anna, MD ♀
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0045  TH 3-7
Languages: Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
122

CARDIOLOGY (Cont'd)
Khan, Mohammed A, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-1818
Languages: Hindi
Khan, Mohammed A, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664  M-F 9-5
Languages: Hindi
Khan, Mohammed A, MD ♂
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 246-8614  M-F 9-5
Languages: Hindi
Khanna, Ashok, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Hindi, Punjabi, Russian
Khaski, David, MD♂
372 76th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 645-8303  M-F 9-5
Languages: Arabic, French, Hebrew, Spanish
Khaski, David, MD♂
372 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 645-8303  M-F 9-5
Languages: Arabic, French, Hebrew, Spanish
Kokolis, Spyros P, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Kokolis, Spyros P, MD ♂
7803 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 491-4949  M W 11-4, TU 12-8, TH 8-3, F 12-4,
SA 9-4
Kokolis, Spyros P, MD ♂
420 77th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-3838  M W TH F 5-9, SU 8-12
Konka, Sudarsanam, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 935-9837  M F 9-5, TU 9-6, W 9-5:30
Krausz, Ovidiu A, MD ♂
198 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(212) 475-8066
Languages: Spanish
Krausz, Ovidiu A, MD ♂
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046
Languages: Spanish
Krausz, Ovidiu A, MD ♂
440 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(212) 475-8066
Languages: Spanish
Kukar, Atul, DO♂
6410 Veterans Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-7061
Languages: Spanish
Kukar, Atul, DO♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7272  F 9-5
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
123

CARDIOLOGY (Cont'd)
Kuznetsov, Valery, MD ♂
2222 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-6667  M TH 9-2, TU W 2-5
Languages: Russian
Kuznetsov, Valery, MD ♂
202 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 431-8936  M TH 2-6, W 9-6
Languages: Russian
Lafferty, James C, MD ♂
1007 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-0657
Languages: Italian, Spanish
Lazar, Jason M, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081  M 9-3, TU F 9-12, W 1-4

Lipton, Mitchell E, MD♂
3515 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-9000  M 1:30-7, TU 9-12, W 9-7, TH 9-6
Languages: Italian, Spanish
Liu, Christopher F, MD ♂
769 54th St, Brooklyn, NY 11220
(646) 962-8888
Languages: Chinese, Spanish
LI, Yan, MD♀
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323
Languages: Chinese
LI, Yan, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000  M TU W F 9-5, TH 9:30-5
Languages: Chinese

Levine, Chaim S, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 282-1078
Languages: Hebrew, Russian, Yiddish

Lotongkhum, Vichai, MD ♂
361 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 381-2121  M TH 1:30-6:30, TU 1-6:30, W 102:30, SA 3:30-6
Languages: Spanish, Thai

Levine, Chaim S, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1078
Languages: Hebrew, Russian, Yiddish

Lutas, Elizabeth M, MD ♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(855) 681-8700  F 8-12
Languages: Spanish

Lichstein, Edgar, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7074

Malhotra, Subhash C, MD ♂
622 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 953-7123  TU 9-4:30, TH 9-4:30, F 8:30-2:30
Languages: Urdu

Lin, Fay Y, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5388

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
124

CARDIOLOGY (Cont'd)
Malik, Abdul Q, MD ♂
592 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5000
Languages: Spanish, Urdu
Malik, Abdul Q, MD ♂
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 942-5440
Languages: Spanish, Urdu
Malik, Abdul Q, MD ♂
910 Park Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 469-4006  TH 4-6
Languages: Spanish, Urdu
Malik, Abdul Q, MD ♂
446 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-4200  TU 1-9, F 12-8
Languages: Spanish, Urdu

Malik, Abdul Q, MD ♂
2091 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 434-1876  TH 3-5
Languages: Spanish, Urdu
Malik, Abdul Q, MD ♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 469-4006  TU 10-4, TH 10-3
Languages: Spanish, Urdu
Malik, Abdul Q, MD ♂
259 Bristol St, Brooklyn, NY 11212
(718) 342-0060  W 9-1
Languages: Spanish, Urdu
Malik, Bilal, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 283-6805
Malik, Bilal, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6805  M 8-1

Malik, Abdul Q, MD ♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 331-0022  M 6-10
Languages: Spanish, Urdu

Mamkin, Igor, MD♂
8707 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-7777
Languages: Russian

Malik, Abdul Q, MD ♂
608 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 469-4006  M 11-6, W 1-8, SA 9-3
Languages: Spanish, Urdu

Mamkin, Igor, MD♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710  M-F 9-5
Languages: Russian

Malik, Abdul Q, MD ♂
1423 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 773-0883  TH 2-4
Languages: Spanish, Urdu

Mamkin, Igor, MD♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888  M-F 9-5
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
125

CARDIOLOGY (Cont'd)
Mamkin, Igor, MD♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440  M-F 9-5
Languages: Russian
Mamkin, Igor, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664  M-F 9-5
Languages: Russian
Mamkin, Igor, MD♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  M-F 9-5
Languages: Russian
Mangla, Arun K, MD ♂
350 91st St, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-1901
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mangla, Arun K, MD ♂
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100  M 8-11:30, F 11:30-3
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mangla, Arun K, MD ♂
1610 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 251-0530  M 9-11
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mangla, Arun K, MD ♂
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1234  W 11:30-3, TH 9-11
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Maniar, Rajen P, MD ♂
9020 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(917) 421-9808
Languages: Hindi, Punjabi, Russian, Spanish
Maniar, Rajen P, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hindi, Punjabi, Russian, Spanish
Maniar, Rajen P, MD ♂
1849 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 513-1400
Languages: Hindi, Punjabi, Russian, Spanish
Maniar, Rajen P, MD ♂
3025 Ave V, Brooklyn, NY 11229
(718) 513-0966
Languages: Hindi, Punjabi, Russian, Spanish
Maniar, Rajen P, MD ♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674
Languages: Hindi, Punjabi, Russian, Spanish
Maniar, Rajen P, MD ♂
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 942-5440  M-F 9-9
Languages: Hindi, Punjabi, Russian, Spanish
Manvar, Buddhadev, MD ♂
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500
Languages: Hindi
Manvar, Buddhadev, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 783-7001
Languages: Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
126

CARDIOLOGY (Cont'd)
Manvar, Buddhadev, MD ♂
6414 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-2300  M 8-7, TU W 8-4, TH 10-6, F 3-7, SA
10-4
Languages: Hindi
Manvar, Buddhadev, MD♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-4800  TU 2-6
Languages: Hindi
Marmur, Jonathan D, MD ♂
1502 Caton Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-3300
Marmur, Jonathan D, MD ♂
395 Pearl St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-9200
Marmur, Jonathan D, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-3333
Marmur, Jonathan D, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 8-5
Marmur, Jonathan D, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081  M-F 8-6
Mascarenhas, Mark A, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Spanish

Minutello, Robert M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5388
Languages: Italian
Mirrer, Brooks A, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000  M W 9-4
Languages: French
Mirsakov, Nina, DO ♀
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Mirsakov, Nina, DO ♀
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Mirsakov, Nina, DO ♀
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Mirsakov, Nina, DO ♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Mirsakov, Nina, DO ♀
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Mirsakov, Nina, DO ♀
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Mirsakov, Nina, DO ♀
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674
Mirsakov, Nina, DO ♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
127

CARDIOLOGY (Cont'd)
Mirsakov, Nina, DO ♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Mirsakov, Nina, DO ♀
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000

Mirsakov, Nina, DO♀

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Mirsakov, Nina, DO♀

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000

AdvantageCare Physicians

Mirsakov, Nina, DO♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 336-0063

Mirsakov, Nina, DO ♀

AdvantageCare Physicians

Mirsakov, Nina, DO♀
735 Ave W, Brooklyn, NY 11223
(718) 238-2625

Mirsakov, Nina, DO ♀

Mirsakov, Nina, DO♀
8014 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(347) 774-0426

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900

Mirsakov, Nina, DO♀
474 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(347) 599-8844  TU F 9-5, W 10-7, TH 10-8

Mirsakov, Nina, DO ♀

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000

AdvantageCare Physicians

Mirsakov, Nina, DO ♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Mirsakov, Nina, DO ♀

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Mirsakov, Nina, DO ♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

Mitchell, Judith E, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081  TH 9:30-2:30
Mitre, Cristina A, MD♀
115 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-2121
Mitre, Cristina A, MD ♀
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046
Mitre, Cristina A, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 613-8481

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
128

CARDIOLOGY (Cont'd)
Mitre, Cristina A, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112
Mitre, Cristina A, MD ♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388
Mitre, Cristina A, MD ♀
6718 13th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 256-5656
Mitre, Cristina A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Mittal, Harmesh K, MD ♂
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mittal, Harmesh K, MD ♂
3010 W 33rd St, Brooklyn, NY 11224
(718) 996-1500
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mittal, Harmesh K, MD ♂
6410 Veterans Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-7061
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mittal, Harmesh K, MD ♂
499 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 693-9200  M 1-6, F 10-3, SA 10:30-4:30
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Mittal, Harmesh K, MD ♂
2501 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2500  M 9-2
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mittal, Harmesh K, MD ♂
8738 21st Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 372-5500  TU 2-6, TH 12-6, SA 12:30-3:30
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mittal, Harmesh K, MD ♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900  TU 9-2
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mittal, Niranjan K, MD♂
362 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6099  M-F 9-5, SA 8-3
Languages: Hindi
Mittal, Niranjan K, MD ♂
7404 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 439-5111  M-F 9-5, SA 8-2
Languages: Hindi
Morlote, Manuel E, MD ♂
231 S 3rd St, Brooklyn, NY 11211
(718) 599-0505
Languages: Chinese, Creoles And Pidgins, Spanish
Moskovits, Manfred, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 283-7638
Languages: German
Moskovits, Manfred, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 283-6805
Languages: German

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
129

CARDIOLOGY (Cont'd)
Moskovits, Manfred, MD♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-7638
Languages: German
Moskovits, Manfred, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6229  M TU W 1-5
Languages: German
Moskovits, Norbert, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7948  M W 8:30-11, TU 2-4, TH 2-4, F 8:302
Languages: German
Nandi, Anukul C, MD ♂
76 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 449-0700
Narayana, Byagari, MD ♂
124 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 417-1456  M-F 7-2:30, SA 7-1:30
Languages: Hindi, Spanish, Telugu
Natanzon, Alex, MD ♂
445 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 645-0300
Natanzon, Alex, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004
Natanzon, Alex, MD ♂
2705 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-2222  M-F 9-5

Natanzon, Alex, MD♂
2797 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-0087  M-F 9-5
Natanzon, Alex, MD♂
2955 Brighton 5th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 336-0200  M-F 9-5
Natanzon, Alex, MD♂
1902 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 621-9400  TU 9-5, TH 9-5
Navarro, Pablo C, MD ♂
132 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 752-7280  W 11-4:30
Languages: Polish, Spanish
Navarro, Victor S, MD ♂
2350 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 616-0385  M 2-7, TU F 9-7, TH 9:30-7
Languages: Hebrew, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Romanian, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Romanian, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Romanian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
130

CARDIOLOGY (Cont'd)
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
468 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 399-6234  F 9-5
Languages: Romanian, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8265  M-F 9-5
Languages: Romanian, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830  M-F 9-5
Languages: Romanian, Spanish
Nelipovich, Inna, MD♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7421  M-F 9-3

Ngo, Thao, MD♀
217 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0098  M-F 8-6
Languages: Vietnamese
Nikitina, Anastasia A, MD ♀
3049 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 265-0005  M 10-6, TU W F 9-6, TH F 9-6
Languages: Russian
Nikitina, Anastasia A, MD ♀
255 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 636-8291  TU 9-1
Languages: Russian
Nobile, John J, MD♂
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046  F 9-5, SU 9-3
Languages: Italian

Neuburger, Naftoli, MD♂
1469 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 438-9333  M-F 12-6

Nobile, John J, MD♂
99 Moore St, Brooklyn, NY 11206
(718) 387-0555  M 9-1
Languages: Italian

Newhouse, Howard K, MD ♂
2405 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 338-3200  M TU TH F 9-4, W 12-8

Nozad, Parirokh, MD ♀
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5328

Ngo, Thao, MD♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Vietnamese

Nozad, Parirokh, MD ♀
2513 E 12th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-5009  M TU W TH 12:30-6:30

Ngo, Thao, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M TU TH 9-5, W 9:30-4:30, F 9-4:30
Languages: Vietnamese

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Nozad, Steve E, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5308
Nozad, Steve E, MD♂
2513 E 12th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-5009  M TU W TH 1-6:30

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
131

CARDIOLOGY (Cont'd)
Onah, Joseph E, MD ♂
4801 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 438-7788
Languages: French, Italian
Onah, Joseph E, MD ♂
4801 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 438-7788  M 11-1, TU 10:30-4, W 11-12, TH
10:30-4
Languages: French, Italian
Ong, Kenneth, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8010  M-F 9-5
Languages: Spanish
Ong, Kenneth, MD♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-5
Languages: Spanish
Ong, Kenneth, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830  M-F 9-5
Languages: Spanish
Ong, Kenneth, MD♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500  M-F 9-5
Languages: Spanish
Padmanabhan, Vellore T, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5

Paiusco, Augusto D, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 998-2323
Languages: Spanish
Palta, Sanjeev, MD♂
443 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 821-2858
Languages: Hindi, Spanish
Palta, Sanjeev, MD♂
288 Montrose Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 821-6285
Languages: Hindi, Spanish
Palta, Sanjeev, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4278
Languages: Hindi, Spanish
Palta, Sanjeev, MD♂
95 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-6285  M F SA 8-5
Languages: Hindi, Spanish
Papapietro, Nicholas V, MD ♂
132 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 752-7280  M 12-5, TH 10-5
Languages: Russian, Spanish
Parikh, Manish A, MD ♂
2114 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-9100
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Parikh, Manish A, MD ♂
135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 857-2975
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
132

CARDIOLOGY (Cont'd)
Parikh, Manish A, MD ♂
1509 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 927-0027
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Parikh, Manish A, MD ♂
3816 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11235
(347) 713-6871
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Parikh, Manish A, MD ♂
9711 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(212) 326-8532
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Patel, Vinod, MD♂
370 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-0202  M-F 8-6:30, SA 8-1
Languages: Gujarati, Hindi, Urdu
Paukman, Lev J, MD♂
400 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 376-6500  M TU F 9-7, W 9-6:30, TH 9-6
Languages: Hebrew, Russian, Ukrainian, Yiddish
Pearte, Camille A, MD ♀
1576 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(917) 557-5510  M-F 9-5
Pearte, Camille A, MD ♀
2814 Clarendon Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-7363  M-F 9-5
Perlmutter, Robert A, MD ♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Pintea, Marcel, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 998-2323  M 9-5, W 9-6, TH 9-6
Languages: French, Hungarian, Romanian
Plawes, Sidney, MD ♂
1379 54th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-1600  M 8-5, TU W 8-12, TH 8-1
Languages: Hebrew
Pollack, Cary S, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 805-0037
Languages: Dutch, Spanish
Pollack, Cary S, MD ♂
308 Graham Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 218-7352
Languages: Dutch, Spanish
Prabhu, Hejmadi S, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Prabhu, Sudhakar H, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Italian, Spanish
Preibisz, Jacek J, MD ♂
158 Noble St, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-9599
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081
Languages: French, Polish, Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
133

CARDIOLOGY (Cont'd)
Preibisz, Jacek J, MD ♂
635 Madison St, Brooklyn, NY 11221
(212) 289-7777
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1234
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  TU 1-3
Languages: French, Polish, Russian
Puma, Joseph A, DO ♂
1655 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-3100
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
25 Plz St W, Brooklyn, NY 11217
(718) 266-0900
Languages: Italian

Puma, Joseph A, DO ♂
372 Utica Ave, Brooklyn, NY 11213
(347) 627-9107
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 257-0900  F 9-5
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
1100 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-2100  M 10-2
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900  TU 9-5, W 9-1, TH 9-5
Languages: Italian
Punukollu, Gopi K, MD ♂
1502 Caton Ave, Brooklyn, NY 11226
(347) 350-9344  M 9-1, TU 10-6
Languages: Hindi, Spanish, Telugu
Punukollu, Gopi K, MD ♂
3309 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(347) 350-9344  M-F 1-6
Languages: Hindi, Spanish, Telugu
Punukollu, Gopi K, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  W 9-1
Languages: Hindi, Spanish, Telugu
Qadir, Shuja U, MD ♂
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585  TU 2-8, TH 3-9, SA 11-2
Languages: Polish, Urdu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
134

CARDIOLOGY (Cont'd)
Rafii, Shahrokh E, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6287
Languages: Chinese, Italian, Persian, Russian
Rafii, Shahrokh E, MD♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-0400
Languages: Chinese, Italian, Persian, Russian
Rafii, Shahrokh E, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6287  M TU W 9-5
Languages: Chinese, Italian, Persian, Russian
Rafii, Shahrokh E, MD♂
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  M TU W TH 9-5
Languages: Chinese, Italian, Persian, Russian
Rashid, Humayun, MD ♂
3514 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 266-3413  M TU TH 9-5, W F 9-4, SA 9-2
Languages: Urdu
Raza, Jaffar A, MD♂
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150  M 2-5
Languages: Tamil
Reddy, Bharath M, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3410
Languages: Spanish, Telugu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Reddy, Sarath, MD♂
140 Saint Edwards St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8527
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD♂
353 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 250-8676
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD♂
150 E 91st St, Brooklyn, NY 11212
(718) 773-1058
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD♂
50 Sheffield Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 250-8627
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 250-8627
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-4
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
135

CARDIOLOGY (Cont'd)
Reddy, Sarath, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8627  M-F 9-4
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8421  M-F 9-5
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD ♂
187 Conklin Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 408-4949  M W TH 9-7, TU F SA 9-4
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8627  M-F 9-4
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Reddy, Sarath, MD ♂
1340 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 408-4949  TU 9-6
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu
Rehman, Asif M, MD ♂
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100
Languages: Hindi, Kashmiri, Punjabi, Urdu
Rehman, Shafiq U, MD ♂
1211 Ave I, Brooklyn, NY 11230
(347) 342-8189
Languages: Urdu

Rehman, Shafiq U, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 705-4695
Languages: Urdu
Rehman, Shafiq U, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664
Languages: Urdu
Rentrop, Klaus P, MD ♂
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046  SU 9-3
Languages: German, Spanish
Rim, David A, MD ♂
208 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-4500
Languages: Korean
Rim, David A, MD ♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070
Languages: Korean
Rodriguez, Carlos A, MD ♂
739 Knickerbocker Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 780-1852
Languages: Spanish
Rodriguez, Carlos A, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900  M TU TH F 8:30-4:30, W 8:30-5:30,
SA 9-5
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
136

CARDIOLOGY (Cont'd)
Rohen, Andrew B, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: French, Russian
Rosero, Hugo O, DO ♂
27012 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6801  M W 11-7
Languages: Spanish
Rouvelas, Peter, MD♂
8115 7th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 833-5303  M TH 10-8, W SA 9-5, SA 9-5
Rouvelas, Peter, MD♂
3304 Glenwood Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0008  M W 9:30-2:30, F 2-5
Rouvelas, Peter, MD♂
726 Ave Z, Brooklyn, NY 11223
(718) 554-0851  M W F 9-5, TH 2-6
Royzman, Roman Y, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Russian
Royzman, Roman Y, MD ♂
369 93rd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-6000
Languages: Russian
Royzman, Roman Y, MD♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Royzman, Roman Y, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Russian
Royzman, Roman Y, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Russian
Royzman, Roman Y, MD ♂
705 86th St, Brooklyn, NY 11228
(347) 254-7745  M TU W TH 9-5, F 9-5:30
Languages: Russian
Rubenstein, Stephen, MD ♂
198 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(212) 475-8066
Languages: Spanish
Rubenstein, Stephen, MD ♂
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046
Languages: Spanish
Rustemli, Asu, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8676  TH 9-4
Languages: Turkish
Sacchi, Terrence J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-7830
Languages: Italian, Russian, Spanish
Sacchi, Terrence J, MD ♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710  M-F 9-5
Languages: Italian, Russian, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
137

CARDIOLOGY (Cont'd)
Sacchi, Terrence J, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888  M-F 9-5
Languages: Italian, Russian, Spanish
Sacchi, Terrence J, MD ♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440  M-F 9-5
Languages: Italian, Russian, Spanish
Sacchi, Terrence J, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  M-F 9-5
Languages: Italian, Russian, Spanish
Salciccioli, Louis F, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Salciccioli, Louis F, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081
Salciccioli, Louis F, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081  TH 9-1
Samuel, Ossama R, MD ♂
132 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 752-7280  TU 9-5
Santoni Rugiu, Francesco, MD ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 257-0900
Languages: Spanish

Santoni Rugiu, Francesco, MD ♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900  TU 8-10
Languages: Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 252-4765
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4841
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
481 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 252-4765
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
7206 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 599-0505
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
7404 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 252-4765
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
775 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 484-9101  M TU 9-7
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961  TH 9-7, F 9-5
Languages: Italian, Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
138

CARDIOLOGY (Cont'd)
Saponieri, Cesare, MD ♂
231 S 3rd St, Brooklyn, NY 11211
(718) 599-0505  TU 10-4:30
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
2462 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-4765  TU 9:30-4:30
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saul, Barry I, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664  M W TH F 9-5, TU 9-1
Saul, Barry I, MD♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710  M-F 9-5
Saul, Barry I, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888  M-F 9-5
Saul, Barry I, MD ♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440  M-F 9-5
Saul, Barry I, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  M-F 9-5
Saxena, Archana, MD♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Afar

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Saxena, Archana, MD ♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Afar
Saxena, Archana, MD♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Afar
Saxena, Archana, MD ♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Afar
Saxena, Archana, MD ♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Afar
Saxena, Archana, MD ♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Afar
Saxena, Archana, MD ♀
217 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0098  M-F 8-6
Languages: Afar
Sayad, John, MD♂
8801 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-5109  M TU 11-6, TH 11-4
Languages: Arabic, French, Spanish
Sayeed, Sameer A, MD ♂
135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 857-2975
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
139

CARDIOLOGY (Cont'd)
Sayeed, Sameer A, MD ♂
9711 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(212) 326-8532
Languages: Spanish
Schiff, Russell J, MD ♂
158 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 470-3636
Schwartzman, Raul A, MD ♂
91 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206
(516) 542-1090
Languages: Spanish
Schwartzman, Raul A, MD ♂
98 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(516) 542-1090
Languages: Spanish
Schwartzman, Raul A, MD ♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710  M-F 9-5
Languages: Spanish
Schwartzman, Raul A, MD ♂
1350 Green Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 628-8216  M-F 9-5
Languages: Spanish
Schwartzman, Raul A, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888  M-F 9-5
Languages: Spanish

Schwartzman, Raul A, MD ♂
1893 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11233
(718) 385-7373  M-F 9-5
Languages: Spanish
Schwartzman, Raul A, MD ♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440  M-F 9-5
Languages: Spanish
Schwartzman, Raul A, MD ♂
210 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 783-0070  M-F 9-5
Languages: Spanish
Schwartzman, Raul A, MD ♂
432 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 941-8505  M-F 9-5
Languages: Spanish
Schwartzman, Raul A, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  M-F 9-5
Languages: Spanish
Schwartz, William J, MD ♂
2678 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(888) 959-3113
Languages: Spanish
Schwartz, William J, MD ♂
2678 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 333-0275
Languages: Spanish
Shah, Ankur R, MD♂
795 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 287-1811
Languages: Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
140

CARDIOLOGY (Cont'd)
Shah, Ankur R, MD♂
360a 9th St, Brooklyn, NY 11215
(516) 477-0511  M-F 9-5
Languages: Hindi
Shaknovich, Alexander, MD ♂
3049 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 265-0005
Languages: Russian
Shani, Jacob, MD♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1443

Sherman, Marc N, MD ♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070
Languages: Spanish
Sherman, Marc N, MD ♂
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3399
Languages: Spanish
Sherman, Marc N, MD ♂
1052 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 805-0037  M-F 8-5
Languages: Spanish

Shani, Jacob, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7480

Sherman, Marc N, MD ♂
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3399  TU 9-3
Languages: Spanish

Sharma, Atul, MD♂
1530 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 221-2020
Languages: Hindi

Sherman, Warren, MD ♂
1509 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(212) 342-3612
Languages: Russian, Spanish

Sharma, Atul, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Languages: Hindi

Sherman, Warren, MD ♂
9711 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(212) 326-8523
Languages: Russian, Spanish

Sharma, Atul, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5401
Languages: Hindi

Shim, Mark I, MD♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-0010  M TU W 10-6, F 10-4
Languages: Korean

Sherman, Marc N, MD♂
209 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 645-4500
Languages: Spanish

Shim, Mark I, MD♂
237 82nd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-0009  M W 10-6, F 10-4
Languages: Korean

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
141

CARDIOLOGY (Cont'd)
Shinnar, Meir, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Languages: Hebrew, Yiddish
Shinnar, Meir, MD ♂
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M-F 9-9
Languages: Hebrew, Yiddish
Shmukler, Dov, MD ♂
202 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 431-8936  M-F SA 9-5
Languages: Russian
Shohat, Ephron Z, MD♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 419-8084
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
236 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 419-8084
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Hebrew

Shohat, Ephron Z, MD♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2503
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hebrew

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
142

AdvantageCare Physicians

Shohat, Ephron Z, MD♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Hebrew

Shohat, Ephron Z, MD♂

Shohat, Ephron Z, MD♂
1146 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 338-7720  SA 9-4
Languages: Hebrew

CARDIOLOGY (Cont'd)
Shohat, Ephron Z, MD♂

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hebrew

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
1523 45th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2000  M 2-7, TU 9-5, SU 10-3
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
208 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-1237  M 2-7, TU 9-5, TH 10-5, SU 10-3
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Hebrew

Shohat, Ephron Z, MD♂
427 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 306-5025  TH 9-4
Languages: Hebrew
Shteerman, Eugene, MD ♂
1384 E 19th St, Brooklyn, NY 11230
(718) 336-3033  M W 9-4, F 11-4
Languages: Hebrew, Russian, Ukrainian
Siddiqui, Saeed A, MD ♂
2116 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 763-6782  M-F 9-6, SA 9-2
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Singh, Jai P, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-6062  F 8:30-12:30
Languages: Spanish
Singh, Jai P, MD♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  M-F SA 8-6
Languages: Spanish
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
1530 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 221-2020

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
143

CARDIOLOGY (Cont'd)
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5401
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
1010 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-0582
Socolow, Joshua A, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504  M-F 8-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
359 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-8700  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
10 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 627-8700  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
1319 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-8546  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
1694 64th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 232-4990  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888  M-F 9-5

Socolow, Joshua A, MD ♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
2035 W 7th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 372-0225  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
2900 Bragg St, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-0066  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
3152 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-7717  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  M-F 9-5
Socolow, Joshua A, MD ♂
615 Ave C, Brooklyn, NY 11218
(718) 633-3300  M-F 9-5
Sokol, Sergio G, MD ♂
1386 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(917) 652-4020
Languages: Spanish
Solar, Mladen, MD♂
1869 83rd St, Brooklyn, NY 11214
(718) 421-6363
Solar, Mladen, MD♂
7601 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-7000

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
144

CARDIOLOGY (Cont'd)
Solar, Mladen, MD♂
116 79th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-4141  M TU W TH 10-7
Staniloae, Cezar S, MD ♂
481 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 237-4067
Languages: French, Romanian
Stawiarski, Marek D, MD ♂
145 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-6575  M 11:30-4, TU 2-6, W 9-3, TH 2-7, F
9:30-4, SA 9-3:30
Stevens, Ronald A, MD ♂
2700 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 934-6777  TU W 9-6
Languages: Spanish
Strobeck, John E, MD♂
8304 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-0900
Languages: Spanish
Sumner, Jonathan H, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4276
Sumner, Jonathan H, MD♂
6410 Veterans Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-7061
Sumner, Jonathan H, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-6501  M-F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Syed, Asma, MD♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-0400
Syed, Asma, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5904  M-F 9-5
Teitelman, Dima, MD ♂
1122 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(347) 715-4665
Languages: Russian, Spanish
Teitelman, Dima, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 459-0700
Languages: Russian, Spanish
Teitelman, Dima, MD ♂
1849 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-9600
Languages: Russian, Spanish
Teitelman, Dima, MD ♂
2678 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 333-0275
Languages: Russian, Spanish
Teitelman, Dima, MD ♂
421 78th St, Brooklyn, NY 11209
(212) 327-1500
Languages: Russian, Spanish
Teitelman, Dima, MD ♂
15 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 517-2500
Languages: Russian, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
145

CARDIOLOGY (Cont'd)
Teitelman, Dima, MD ♂
1733 Sheepshead Bay Rd, Brooklyn, NY 11235
(718) 576-6991
Languages: Russian, Spanish
Teitelman, Dima, MD ♂
2108 W 7th St, Brooklyn, NY 11223
(347) 492-3500
Languages: Russian, Spanish
Tejani, Furqan H, MD ♂
739 Knickerbocker Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 680-7516
Languages: Urdu
Tejani, Furqan H, MD ♂
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 680-7516
Languages: Urdu
Tejani, Furqan H, MD ♂
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3399  F 9-5
Languages: Urdu
Thanneer, Latha, MD♀
308 Graham Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 218-7352
Languages: Hindi, Punjabi
Thelusmond, Louis H, MD ♂
763 765 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 774-0171
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Thelusmond, Louis H, MD ♂
1010 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 972-9712
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Thelusmond, Louis H, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Thelusmond, Louis H, MD ♂
4801 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-9712  M TU W F 9-5, TH 5-7, SA 10-3
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Totonelly, Philip R, MD ♂
1610 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 251-0530
Languages: French, Hindi, Spanish
Totonelly, Philip R, MD ♂
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1234
Languages: French, Hindi, Spanish
Totonelly, Philip R, MD ♂
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100  M-F 8-5
Languages: French, Hindi, Spanish
Trifa, Diana I, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880  M-F 8-4
Languages: Romanian
Turitto, Gioia, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664  M-F 8-5
Languages: French, Hindi, Spanish, Yiddish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
146

CARDIOLOGY (Cont'd)
Turitto, Gioia, MD♀
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710  M-F 9-5
Languages: French, Hindi, Spanish, Yiddish
Turitto, Gioia, MD♀
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888  M-F 9-5
Languages: French, Hindi, Spanish, Yiddish
Turitto, Gioia, MD♀
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440  M-F 9-5
Languages: French, Hindi, Spanish, Yiddish
Turitto, Gioia, MD♀
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  M-F 9-5
Languages: French, Hindi, Spanish, Yiddish
Tzall, Wesley R, MD♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-1300
Undavia, Manish B, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Spanish
Uretsky, Seth, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Uthman, Adeola R, MD ♂
215 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 327-7307
Languages: Yoruba
Vaccarino, Robert A, MD ♂
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-8090
Languages: Italian
Vaccarino, Robert A, MD ♂
2108 W 7th St, Brooklyn, NY 11223
(347) 492-3500
Languages: Italian
Vaccarino, Robert A, MD ♂
2108 W 7th St, Brooklyn, NY 11223
(347) 554-8500
Languages: Italian
Vaccarino, Robert A, MD ♂
3043 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 351-2192
Languages: Italian
Vaccarino, Robert A, MD ♂
3820 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-1200
Languages: Italian
Vaccarino, Robert A, MD ♂
7318 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-0010
Languages: Italian
Vaccarino, Robert A, MD ♂
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(800) 992-6827
Languages: Italian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
147

CARDIOLOGY (Cont'd)
Vaccarino, Robert A, MD ♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-0010
Languages: Italian
Vezza, Elena L, MD ♀
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0045
Languages: Italian
Viswanath, Banad N, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Hindi, Kannada

Viswanath, Banad N, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Viswanath, Banad N, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Hindi, Kannada

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hindi, Kannada

Viswanath, Banad N, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hindi, Kannada

AdvantageCare Physicians

Viswanath, Banad N, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hindi, Kannada

Viswanath, Banad N, MD ♂

Viswanath, Banad N, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hindi, Kannada

Viswanath, Banad N, MD ♂
2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hindi, Kannada

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hindi, Kannada

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
148

CARDIOLOGY (Cont'd)
Viswanath, Banad N, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hindi, Kannada
Vitiello, Joseph S, MD ♂
9101 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-2009
Languages: Italian
Vitiello, Joseph S, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7489  M TU 9-5, W 1-5
Languages: Italian
Vladutiu, Pompeiu V, MD ♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070
Languages: French, Italian, Romanian
Walia, Ameeta A, DO ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Languages: Hindi, Punjabi
Wallerson, Donald C, MD ♂
3063 Brighton 13th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 554-3862
Languages: Spanish

Wallerson, Donald C, MD ♂
720 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5019
Languages: Spanish
Wallerson, Donald C, MD ♂
1718 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 485-9869
Languages: Spanish
Wallerson, Donald C, MD ♂
2158 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-9200
Languages: Spanish
Wallerson, Donald C, MD ♂
3016 Glenwood Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 121-1929
Languages: Spanish
Wallerson, Donald C, MD ♂
3099 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 891-2700
Languages: Spanish
Wang, Jing WA, MD ♀

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M-F 8-6
Languages: Spanish
Wang, Jing WA, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Wallerson, Donald C, MD ♂
540 E 43rd St, Brooklyn, NY 11203
(917) 608-7013
Languages: Spanish

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M-F 8-6
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
149

CARDIOLOGY (Cont'd)
Wang, Maureen Z, MD ♀
506 6th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664
Languages: Mandarin
Watkowska, Justyna, MD ♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M TU W TH 9-9, F 9-5
Languages: Polish, Russian
Watkowska, Justyna, MD ♀
Treatment Ctr, Brooklyn, NY 11214
(718) 621-9400  M TU W TH 9-9, F 9-5
Languages: Polish, Russian
Webber, Geoffery, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5401
Weinberger, Judah Z, MD ♂
158 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(212) 305-1581
Wexelman, Warren J, MD ♂
1335 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 375-1600  M 9:30-4:30, W 10-4, TH 5:30-9, F
10-2
Languages: Russian, Spanish, Yiddish
Wilbur, Sabrina L, MD ♀
185 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-7223  W 12-5
Languages: French, Spanish

Wong, Shing Chiu, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Languages: Chinese, Spanish
Worku, Berhane, MD ♂
506 6th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-7700
Yadav, Sidharth S, DO ♂
2264 65th St, Brooklyn, NY 11204
(347) 462-9925
Languages: Hindi
Yadav, Sidharth S, DO ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Hindi
Yadav, Sidharth S, DO♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Hindi
Yadav, Sidharth S, DO ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hindi
Yadav, Sidharth S, DO ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hindi
Yadav, Sidharth S, DO ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
150

CARDIOLOGY (Cont'd)

Yadav, Sidharth S, DO ♂

AdvantageCare Physicians

Yadav, Sidharth S, DO ♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hindi

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hindi

Yadav, Sidharth S, DO ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

Yadav, Sidharth S, DO ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hindi

Yadav, Sidharth S, DO ♂

Yadav, Sidharth S, DO ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Hindi
Yadav, Sidharth S, DO ♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Languages: Hindi
Yadav, Sidharth S, DO♂

AdvantageCare Physicians

Yadav, Sidharth S, DO ♂
2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hindi
Yadav, Sidharth S, DO ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hindi
Yadav, Sidharth S, DO ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: Hindi

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8222
Languages: Hindi

Yadav, Sidharth S, DO ♂

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Hindi

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
151

CARDIOLOGY (Cont'd)
Yang, Felix, MD♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 283-7821

Zaloom, Robert A, MD ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Spanish

Yang, Felix, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 282-1443  M-F 9-5

Zaloom, Robert A, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Spanish

Yang, Yi-Ming, MD♂
730 58th St, Brooklyn, NY 11220
(212) 434-2606
Languages: Chinese, Mandarin, Russian

Zaloom, Robert A, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Spanish

Yang, Yi-Ming, MD♂
769 54th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 686-6888
Languages: Chinese, Mandarin, Russian

Zaloom, Robert A, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Spanish

Yatskar, Leonid, MD ♂
1509 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 927-0027
Languages: Russian

Zaloom, Robert A, MD ♂
217 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0098  M-F 8-6
Languages: Spanish

Yatskar, Leonid, MD ♂
2705 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-2222
Languages: Russian

Zambito, Peter E, MD ♂
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046
Languages: Spanish

Zaloom, Robert A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Spanish

Zambito, Peter E, MD ♂
99 Moore St, Brooklyn, NY 11206
(212) 475-8066
Languages: Spanish

Zaloom, Robert A, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Spanish

Zanger, Daniel, MD♂
1262 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 859-5843  M 8:30-4, TU 9-1, W 12-7, TH 11-5
Languages: Hebrew

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
152

CLINICAL CARDIAC
ELECTROPHYSIOLOGY (Cont'd)
Zhang, Xiaoqian, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664
Languages: Chinese
CLINICAL CARDIAC
ELECTROPHYSIOLOGY
Aizer, Anthony, MD♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5

Hanon, Samuel, MD ♂
132 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(212) 844-5755  F 9-5
Languages: Hebrew
Kahn, Shoshanah E, MD ♀
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100
Languages: Hebrew, Spanish
Kahn, Shoshanah E, MD ♀
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1234
Languages: Hebrew, Spanish

Bernstein, Neil E, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5

Kassotis, John, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish

Cheung, Jim W, MD♂
769 54th St, Brooklyn, NY 11220
(646) 962-8888
Languages: Chinese, French

Kassotis, John, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1081  F 7:30-3:30
Languages: Spanish

Gunsburg, Moshe Y, MD ♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-0400
Languages: Hebrew, Yiddish

Kassotis, John, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081  M 8-12
Languages: Spanish

Gunsburg, Moshe Y, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6305  F 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish

Lafferty, James C, MD ♂
1007 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-0657
Languages: Italian, Spanish

Gunsburg, Moshe Y, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6305  M W 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish

Liu, Christopher F, MD ♂
769 54th St, Brooklyn, NY 11220
(646) 962-8888
Languages: Chinese, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
153

CLINICAL CARDIAC
ELECTROPHYSIOLOGY (Cont'd)
Santoni Rugiu, Francesco, MD ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 257-0900
Languages: Spanish
Santoni Rugiu, Francesco, MD♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900  TU 8-10
Languages: Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 252-4765
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4841
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
481 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 252-4765
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
7206 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 599-0505
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
7404 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 252-4765
Languages: Italian, Russian, Spanish

Saponieri, Cesare, MD ♂
775 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 484-9101  M TU 9-7
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961  TH 9-7, F 9-5
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD♂
231 S 3rd St, Brooklyn, NY 11211
(718) 599-0505  TU 10-4:30
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
2462 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-4765  TU 9:30-4:30
Languages: Italian, Russian, Spanish
Wilbur, Sabrina L, MD♀
185 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-7223  W 12-5
Languages: French, Spanish
CLINICAL GENETICS
David, Karen L, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5256
David, Karen L, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5256  M W TH F 9-5, TU 9-5:30
Roberts, Jaclyn L, MD ♀
5014 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7979  M 1-8, W 5-8, TH 5-8

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
154

CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY
Bodis-Wollner, Ivan G, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Asarian, Armand P, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6088  M-F 9-5
Languages: Armenian, Romanian

Bodis-Wollner, Ivan G, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430  W 9-1

Bopaiah, Vinod P, MD ♂
2583 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 934-7156
Languages: Hindi, Russian, Spanish

Grant, Arthur C, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100

Gadangi, Pratap K, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942

Grant, Arthur C, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100

Gadangi, Pratap K, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880

Grant, Arthur C, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 221-5188

Gadangi, Pratap K, MD♂
2583 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-6207

Grant, Arthur C, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Hirsch, Christian J, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  F 9-5
Languages: American Sign Language, German,
Russian

COLON & RECTAL SURGERY
Asarian, Armand P, MD ♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8088
Languages: Armenian, Romanian
Asarian, Armand P, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6088  M-F 9-5
Languages: Armenian, Romanian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Lacqua, Frank J, MD ♂
7513 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11228
(718) 680-6604  M 1:30-7:30, TU W F 9-5, TH 1-8
Lacqua, Frank J, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  W 9-4, TH 4-7:30
Moore, Harvey G, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
155

COLON & RECTAL SURGERY (Cont'd)
Rhee, Rebecca J, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7602  M 9:30-5, TU 11-6, W 3-7, F 9:304:30
Rhee, Rebecca J, MD ♀
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-7602  TH F 9-5
Schwartzman, Alexander, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: Russian, Spanish
Schwartzman, Alexander, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1791
Languages: Russian, Spanish
Schwartzman, Alexander, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-8105
Languages: Russian, Spanish
Schwartzman, Alexander, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Russian, Spanish
Schwartzman, Alexander, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-7379  F 10-1
Languages: Russian, Spanish
Schwartzman, Alexander, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 330-0405  TH 9:30-1
Languages: Russian, Spanish

Talus, Henry, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Tamil
Talus, Henry, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1421
Languages: Tamil
Talus, Henry, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Tamil
CRITICAL CARE MEDICINE, INTERNAL
MEDICINE
Amin, Hossam H, MD ♂
6903 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-6161  M TH 5-11, SA 9-11
Languages: Arabic
Apergis, George A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Butala, Ashvin, MD♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 599-5976
Butala, Ashvin, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Carrey, Zev, MD♂
16 Sumner Pl, Brooklyn, NY 11206
(718) 336-9500  W 9-7

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
156

CRITICAL CARE MEDICINE, INTERNAL
MEDICINE (Cont'd)
Chernyavskiy, Igor, MD ♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070  SA 9-5
Languages: Russian
Chernyavskiy, Igor, MD ♂
2625 E 14th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 891-7800  TH 2-8, SA 8-7
Languages: Russian
Dave, Ritu, MD♀
8717 21st Ave, Brooklyn, NY 11214
(212) 740-4600
Languages: Hindi, Urdu
Demetis, Spiro, MD ♂
9001 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-4446  M W TH 4-8
Languages: Spanish
Demetis, Spiro, MD ♂
3839 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-1117  TU 9-4, TH 9-4, SA 9-1
Languages: Spanish
Demetis, Spiro, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1821  TU 9-4, TH 9-4, SA 9-1
Languages: Spanish
Demetis, Spiro, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Diaz, Diego A, MD♂
651 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 676-6455
Languages: Spanish
El Atat, Ali A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Arabic
El Atat, Ali A, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Arabic
El Atat, Ali A, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Arabic
El Atat, Ali A, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Arabic
El Atat, Ali A, MD♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 437-5280
Languages: Arabic
El Atat, Ali A, MD ♂
9001 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 567-2828  M TU 1-4, F 4-10, SA 10-4
Languages: Arabic
El Atat, Ali A, MD ♂
514 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 854-1851  W 1-4
Languages: Arabic

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
157

CRITICAL CARE MEDICINE, INTERNAL
MEDICINE (Cont'd)
Fahmy, Samir A, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Fahmy, Samir A, MD ♂
3839 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 270-1821  M-F 8-6
Fahmy, Samir A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1821  M-F 8-9
George, Liziamma, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 1-5
George, Liziamma, MD ♀
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5835  M-F 9-5
George, Liziamma, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3017  M-F 9-5
Gerolemou, Louis N, DO ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Spanish
Gerolemou, Louis N, DO ♂
40 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 858-6200
Languages: Spanish

Gerolemou, Louis N, DO ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6950
Languages: Spanish
Gerolemou, Louis N, DO ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6950  M 9-12
Languages: Spanish
Glinik, Galina A, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Glinik, Galina A, MD ♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Goyal, Ravindra K, MD ♂
2003 Bath Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 946-5501
Languages: French, Hindi, Spanish
Goyal, Ravindra K, MD ♂
1640 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 377-8282  M 12-5, TU F SA 9-1, TH 12-6
Languages: French, Hindi, Spanish
Goyal, Ravindra K, MD ♂
555 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11212
(718) 377-8282  M-F 9-5
Languages: French, Hindi, Spanish
Gudi, Madhavaghary A, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-8000
Languages: Hindi, Urdu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
158

CRITICAL CARE MEDICINE, INTERNAL
MEDICINE (Cont'd)
Gudi, Madhavaghary A, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5835
Languages: Hindi, Urdu
Gudi, Madhavaghary A, MD ♂
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-0860
Languages: Hindi, Urdu
Gudi, Madhavaghary A, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-1818  M TU W 1-7, TH 12-7, F 10-2
Languages: Hindi, Urdu
Henesch, Jonathan A, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Jain, Ashika, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M TU 9-5
Languages: Hindi

Jamaleddine, Ghassan W, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1821
Languages: Arabic, French, Spanish
Kerstein, Moshe, MD ♂
1048 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-5243  M 5-8, TU W 12-9, TH 4:30-9
Languages: Hebrew, Yiddish
Kerstein, Moshe, MD ♂
100 Ross St, Brooklyn, NY 11249
(718) 387-7628  M TU W TH SU 9-7, F 9-4
Languages: Hebrew, Yiddish
Keshava, Keerthana, MD ♀
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3017
Keshava, Keerthana, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Krishnan, Padmanabhan, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880  M 1-4, TU W 8-4, TH 8-4, F 9-1
Languages: Hebrew, Hindi, Russian, Urdu

Jamaleddine, Ghassan W, MD ♂
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1821
Languages: Arabic, French, Spanish

Littlejohn, Monty R, MD ♂
427 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 226-6988

Jamaleddine, Ghassan W, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Arabic, French, Spanish

Loqman, Nuveed, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M-F 9-5
Languages: Bengali, Hindi, Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
159

CRITICAL CARE MEDICINE, INTERNAL
MEDICINE (Cont'd)

Orsini, Jose, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-4:30

Loqman, Nuveed, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Bengali, Hindi, Urdu

Pascal, William R, MD ♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8380  M TU TH 2-4

Mansuroglu, Naim, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5835  M-F 9-5

Pascal, William R, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8380  M-F 9-5

Mehra, Sunil, MD♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 417-4740
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu

Patel, Harish J, MD♂
132 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 417-4740  M-F 12-5
Languages: Hindi

Mehra, Sunil, MD♂
132 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 416-2200
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Mehra, Sunil, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Miller, Gregg A, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Languages: Spanish
Miller, Gregg A, MD ♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 8-5
Languages: Spanish

Patel, Rattan M, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Rosenberg, Joshua R, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6805
Salama, Salama, MD ♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 382-4378
Salama, Salama, MD ♂
705 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 382-4378
Savel, Richard H, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6897  M-F 8-4

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
160

CRITICAL CARE MEDICINE, INTERNAL
MEDICINE (Cont'd)

Shahzad, Saleem, MD ♂
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446

Savransky, Yevgeny, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Languages: Russian

Shahzad, Saleem, MD ♂
795 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 284-6091

Savransky, Yevgeny, MD ♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 8-5
Languages: Russian

Sharma, Rakesh K, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300
Languages: Hindi

Schulze, Robert W, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Shahzad, Saleem, MD♂
1225 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 421-1756
Shahzad, Saleem, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-8000
Shahzad, Saleem, MD♂
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3017
Shahzad, Saleem, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5835
Shahzad, Saleem, MD♂
5423 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-8885
Shahzad, Saleem, MD♂
731 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 693-7777

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Soni, Prabhat, MD♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 759-6015
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Soni, Prabhat, MD♂
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Soni, Prabhat, MD♂
775 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 484-9101
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Soni, Prabhat, MD♂
2519 Ave O, Brooklyn, NY 11210
(718) 787-1900  M-F 9-5
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Sury, Kala, MD♀
270 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 965-0708  M TH 9-7, TU 9-1, F 1-5, SA 8:3012:30

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
161

CRITICAL CARE MEDICINE, INTERNAL
MEDICINE (Cont'd)
Terry, Peter G, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: French, Russian, Spanish
Vadhan, Deepak G, MD ♂
1115 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 534-4622
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish
Vadhan, Deepak G, MD ♂
6410 Veterans Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 634-8080
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish
Vadhan, Deepak G, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-4040  M 1-8, W SA 8-1, SA 8-1
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish
Vadhan, Deepak G, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-3333  M TH 3-8, TU 11:30-1:30, W 10:3012:30, SA 9-12
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish
Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Hindi
Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830
Languages: Hindi

Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
40 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 855-6200
Languages: Hindi
Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Hindi
Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100  M-F 9-5
Languages: Hindi
Weingarten, Jeremy A, MD ♂
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3017  M-F 9-5
Weingarten, Jeremy A, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-8000  M-F 9-5
Weingarten, Jeremy A, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5835  M-F 9-5
Weingarten, Jeremy A, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-4258  M-F 9-5
Yazigi, Naser E, MD♂
421 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-7535  M 9-11, W 1-6, F 3:30-7:30
Languages: Arabic
Yella, Laksihmi K, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Telugu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
162

CRITICAL CARE MEDICINE, INTERNAL
MEDICINE (Cont'd)
Zaman, Mohammad H, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-5544
Languages: Bengali
Zaman, Mohammad H, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5236  F 9-5
Languages: Bengali
Zaman, Mohammad H, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5236  M-F 9-5
Languages: Bengali
Zaman, Mohammad H, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-5544  W 6-8, F 2-6:30
Languages: Bengali
Zulqarnain, Sikander, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Hindi, Urdu
DERMATOLOGY
Applebaum, Jason S, MD ♂
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Ast, Ernest, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M F 9-12, TU 9-5
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Azfar, Rahat S, MD ♀
146 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 609-0310  TH 11-7
Languages: Hindi, Urdu
Batra, Priya, MD♀
2408 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-2999  M W 8-4, TU 11-7
Berry, Michael E, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Spanish, Yiddish
Berry, Michael E, MD ♂
391 Stanhope St, Brooklyn, NY 11237
(347) 627-2725  F 3-5
Languages: Spanish, Yiddish
Berry, Michael E, MD ♂
304 Ellery St, Brooklyn, NY 11206
(718) 440-3157  M 9-4, TU 9-5, W 9-6
Languages: Spanish, Yiddish
Berry, Michael E, MD ♂
2820 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 336-3000  TU 1-6, W 9-9, F 8-11
Languages: Spanish, Yiddish
Berry, Richard S, MD ♂
2820 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 996-3000  M 11-7, TU SU 9-12, TH 2-9, SU 9-12
Languages: Yiddish
Biro, David E, MD ♂
9921 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-7616  M-F 10-7, SA 9-12
Languages: Italian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
163

DERMATOLOGY (Cont'd)
Biro, Laszlo, MD♂
9921 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-7616  M TU W TH 10-7, F 9-7, SA 9-2
Languages: Hungarian
Bowe, Whitney P, MD ♀
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Buchen, Daniel, MD ♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M-F 8:30-9, SA 9-9

Cerveny, Kiersten R, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6767
Languages: Spanish
Cerveny, Kiersten R, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8663  M-F 9-5
Languages: Spanish
Cohen, David L, MD♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(347) 994-9246
Languages: Bengali, Hebrew, Spanish, Urdu

AdvantageCare Physicians

Cohen, David L, MD♂
8707 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-7777
Languages: Bengali, Hebrew, Spanish, Urdu

Buchen, Daniel, MD ♂

Cool, Alicia J, MD♀
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 897-7070  M TU W TH 8-9, F 8-1

Buchen, Daniel, MD ♂

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M-F 8:30-9, SA 9-9

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M-F 8:30-9, SA 9-9
Buchen, Daniel, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000  M-F 8:30-9, SA 9-9
Burris, Katy I, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Coven, Todd R, MD♂
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hindi, Russian, Spanish
Danziger, Stephen J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Languages: French, Spanish
Danziger, Stephen J, MD ♂
20 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 638-3640  M TU W F 9-6:30
Languages: French, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
164

DERMATOLOGY (Cont'd)

Ebede, Tobechi L, MD♀

AdvantageCare Physicians

Deitz, Marcia C, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Hebrew, Yiddish

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M-F SA 9-5

Deitz, Marcia C, MD ♀
1486 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 627-3024  M TU 1-4, W 9:30-1, SU 9:30-12:30
Languages: Hebrew, Yiddish

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M-F SA 9-5

Dennett, Jay A, DO ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M TU W 9-5, TH 8:30-12:30
Dispaltro, Francis X, MD ♂
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Dudelzak, Yakov, MD ♂
26 Court St, Brooklyn, NY 11242
(718) 522-3600
Languages: Russian
Dudelzak, Yakov, MD♂
2615 E 16th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 263-0300  TU 2-7, TH 2-7, SA 8-5
Languages: Russian
Ebede, Tobechi L, MD♀

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M-F SA 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Ebede, Tobechi L, MD♀

AdvantageCare Physicians

Feldman, Philip, MD ♂
142 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 237-0404  M W TH 11-5, TU 8-1
Languages: German
Fellner, Michael J, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M F 9-12, TU 9-5
Languages: Spanish
Felsenstein, Jerome M, MD ♂
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Fox, Joshua L, MD♂
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: German, Hebrew, Spanish, Yiddish
Frankel, David H, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-3559  M W TH F 9-6, TU 8-6
Languages: Spanish
Freilich, Abraham R, MD ♂
85 Pierrepont St, Brooklyn, NY 11201
(718) 260-8238  M 11-7, W 11-4
Languages: Hebrew, Yiddish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
165

DERMATOLOGY (Cont'd)
Freilich, Abraham R, MD ♂
813 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11223
(718) 998-8291  TU 10-6, TH 2-8, F 9-1
Languages: Hebrew, Yiddish
Friedler, Suzanne J, MD ♀
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish

Glick, Sharon A, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1230  TU 1-4, TH 1-4
Goldburt, Valerie, MD ♀
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Greeley, Jeanne W, MD ♀
7609 Ridge Blvd, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0437  TU 12-5, W 2-7, F 11-4

Fried, Philip, MD♂
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070

Heilman, Edward, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Ghatan, H. Eliot Y, MD ♂
1226 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 253-2053  M 2-7, TU SU 9-12, TH 8-6, SU 9-12
Languages: Eastern Farsi, Hebrew

Joerg, Meryl J, MD♀
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: French, German, Italian, Spanish

Gladstein, Michael J, MD♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900
Languages: French, Spanish

Khasak, Dmitry, MD ♂
260 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-8855
Languages: Armenian, Hebrew, Russian, Spanish

Glick, Sharon A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Glick, Sharon A, MD♀
460 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4714
Glick, Sharon A, MD ♀
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234

Khasak, Dmitry, MD ♂
8622 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2121  W 11-7
Languages: Armenian, Hebrew, Russian, Spanish
Kling, Alan R, MD♂
27 8th Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 636-0425  M 12-6, W 10-6
Krant, Jessica, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1230  M-F 9-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
166

DERMATOLOGY (Cont'd)
Krant, Jessica, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  TH 1-4
Lebovits, Pinkas E, MD ♂
1100 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(212) 757-7010
Languages: German, Hungarian, Polish, Ukrainian
Lebovits, Pinkas E, MD ♂
158 Noble St, Brooklyn, NY 11222
(212) 757-7010
Languages: German, Hungarian, Polish, Ukrainian
Lebovits, Pinkas E, MD ♂
1655 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(212) 757-7010
Languages: German, Hungarian, Polish, Ukrainian
Lefkowitz, Aza, MD♂
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Lefkowitz, Aza, MD♂
2820 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 996-3000
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Leininger-Nicholson, Jennifer E, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M F 9-12, TU 9-5
Lemlich, Gabrielle P, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Lemlich, Gabrielle P, MD ♀
411 Graham Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 383-2515  M TU W 8:30-5, TH 1-5
Levine, Stuart R, DO ♂
1717 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-3122  M 9-7, TU 8:30-5, W F 9-8, TH 12-8
Lowenstein, Eve J, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045
Languages: German, Hebrew, Spanish
Lowenstein, Eve J, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: German, Hebrew, Spanish
Milburn, Peter B, MD ♂
8026 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-2800  M 10-4:30, TU 10-4, TH 10-4
Morales, Romeo E, MD ♂
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Novick, Etta, MD♀
1821 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 338-3030  M TH 9:30-5:30, TU 11-8
Languages: Moldovan, Romanian, Spanish, Yiddish
Osei-Tutu, Achiamah, MD♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-6062  M-F 9-5
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
167

DERMATOLOGY (Cont'd)
Papantoniou, Kaleroy, MD ♀
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Pauporte, Michele C, MD ♀
2820 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 996-3000
Languages: French, Spanish
Penstein, Alyson C, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Perez, Evangeline G, DO ♀
515 84th St, Brooklyn, NY 11209
(347) 497-4984  TU W 2-7, TH 9-3, SA 9-12
Rupani, Reena N, MD ♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 388-5889  TH 8:30-5

Shalita, Alan R, MD♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Shalita, Alan R, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Shapiro, Michael, MD ♂
2408 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-2999  TU W F 8-5, TH F 8-5
Languages: Russian
Silverberg, Nanette B, MD ♀
2839 Brighton 7th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-0270  W SA 9-12, SA 9-12
Simon, Steven I, MD ♂
2270 Kimball St, Brooklyn, NY 11234
(718) 253-4550  M 12-7, TU 2-7, W F 10-3, TH 9-6,
SA 9-12
Languages: Spanish

Rupani, Reena N, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000  TU W F 8:30-5

Solomon, Howard D, MD ♂
1527 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 934-0707  M 9-6, W F 9-2
Languages: Romanian, Spanish

Safai, Bijan, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Eastern Farsi, Persian, Western Farsi

Tankel, Marvin B, MD ♂
2270 Kimball St, Brooklyn, NY 11234
(718) 253-4550  M 11-7, TU 2-7, W 10-7, TH 9-5, F
10-4, SA 9-12

Safai, Bijan, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M F 9-12, TU 9-5
Languages: Eastern Farsi, Persian, Western Farsi

Tarsis, Sara L, MD♀
1122 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-5600  M 9-6, TU 9-3, W 9-5, TH F 9-12, SU
9-2
Languages: Hebrew, Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
168

DERMATOLOGY (Cont'd)
Taylor, Gina A, MD ♀
7901 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 491-5800
Troccoli, John, MD♂
24 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7070
Languages: French, Hebrew, Spanish, Yiddish
Weiss, Harold, MD♂
1195 E 10th St, Brooklyn, NY 11230
(718) 692-2900  M TH 1-6, TU 2-7, W 8-6, SU 1-5
Languages: Yiddish
Weissman, Steven M, MD ♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 853-7546
Weissman, Steven M, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 853-7546
Weissman, Steven M, MD ♂
16 Sumner Pl, Brooklyn, NY 11206
(718) 336-9500  M TU W TH 9-7, F 9-2
Weissman, Steven M, MD ♂
2555 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 951-8800  M TU W TH 9-7, F 9-2
Weissman, Steven M, MD ♂
1343 55th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 853-7546  TU 1-7
Westfried, Morris, MD ♂
1312 38th St, Brooklyn, NY 11218
(718) 686-7600
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Westfried, Morris, MD ♂
7508 15th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-9004
Languages: Spanish
Westfried, Morris, MD ♂
532 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 449-8860  M 2-5:30, W 10-1
Languages: Spanish
Zelaya, Javier A, MD ♂
254 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-3313  M TH 9-7, TU F 9-5, W 9-6, SA 9-2
Languages: Spanish
Zeltser, Ross, MD♂
1810 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(646) 801-7373
Languages: Russian
Zinberg, Morton, MD♂
1000 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 338-1177  M 10-9, W 10-7, TH 10-1
Languages: Hebrew
Zysman, Allison G, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
DIAGNOSTIC RADIOLOGY
Aaltonen, Eric T, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 263-5230
Aberg, Caroline, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
169

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Adler, Neil E, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Hebrew, Italian, Polish, Spanish
Adler, Ronald S, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 263-0050
Albert, Robin L, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Amend, James A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 613-8481
Amend, James A, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2939  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Areman, Russell D, DO ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2939
Armstrong, Mark R, MD♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(516) 937-2233  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Armstrong, Mark R, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Armstrong, Mark R, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Armstrong, Mark R, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2
Awobuluyi, Michele M, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 7-10, SU 9-5
Awobuluyi, Michele M, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 9-5
Axel, Leon, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: French, German
Ayala-Bustamante, Everick, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Ayala-Bustamante, Everick, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020  M-F 8-5
Bakst, Stewart R, MD♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Bakst, Stewart R, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(516) 393-6826
Bakst, Stewart R, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Bakst, Stewart R, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(516) 937-2233

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
170

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Bakst, Stewart R, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Bakst, Stewart R, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Bakst, Stewart R, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Bakst, Stewart R, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Bakst, Stewart R, MD♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Bakst, Stewart R, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Bakst, Stewart R, MD♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Bakst, Stewart R, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Bania, Merita A, MD ♀
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Spanish
Bania, Merita A, MD ♀
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 331-7000
Languages: Spanish
Bania, Merita A, MD ♀
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Languages: Spanish
Bania, Merita A, MD ♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Spanish
Bania, Merita A, MD ♀
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Spanish
Bania, Merita A, MD ♀
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Spanish
Bania, Merita A, MD ♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Spanish
Bania, Merita A, MD ♀
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
171

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

Bania, Merita A, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Bania, Merita A, MD ♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(845) 446-1100
Languages: Spanish

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Spanish

Bania, Merita A, MD ♀
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

Bania, Merita A, MD ♀

Bania, Merita A, MD ♀

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Languages: Spanish

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Spanish

Bania, Merita A, MD ♀

Bania, Merita A, MD ♀

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Spanish

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: Spanish

Bania, Merita A, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Baranetsky, Adrian A, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Languages: Chinese, French, Romanian, Spanish

Bania, Merita A, MD ♀

Baranetsky, Adrian A, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5552
Languages: Chinese, French, Romanian, Spanish

AdvantageCare Physicians

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Spanish

Bania, Merita A, MD ♀

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

AdvantageCare Physicians

Baratti, Corrado M, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
172

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Baratti, Corrado M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5552
Bashist, Benjamin, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Bashist, Benjamin, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Beltran, Javier L, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Hebrew, Spanish
Beltran, Javier L, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Languages: Hebrew, Spanish
Beltran, Javier L, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6157
Languages: Hebrew, Spanish
Beltran, Luis S, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Bencardino, Jenny T, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Benitez, Carlos L, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Languages: Spanish
Benitez, Carlos L, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Languages: Spanish
Benitez, Carlos L, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 8-8, SU 9-5
Languages: Spanish
Bennett, Genevieve L, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Berkowitz, Eric, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Berkowitz, Eric, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930
Bernstein, Mark P, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Bhavsar, Rajesh A, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6889
Bottizer, Walter E, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Italian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
173

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Bottizer, Walter E, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502  M 7:30-8, TU W F 7-8, TH F 7-8, SA
8-2
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000  M TU W TH 7:30-8, F 7:30-8:30, SA
8-2
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Italian

Bottizer, Walter E, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: Italian
Bottizer, Walter E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 826-5900  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: Italian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
174

Bottizer, Walter E, MD ♂

Braha, Steven, MD ♂
2095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-6868

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: Italian

Brandes, Kathy K, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Spanish

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

AdvantageCare Physicians

Bottizer, Walter E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: Italian

Broker, Martin H, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7:30-11, SA 7:30-4

Bottizer, Walter E, MD ♂

Broker, Martin H, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 7:30-11, SA 7:30-4

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: Italian

Broker, Martin H, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 8-8, SU 9-5

Bottizer, Walter E, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820  M-F 8-8, SA 9-2
Languages: Italian

Brown, Donna A, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: French, Spanish

Boxhill, Agnes M, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900

Bryk, Hillel B, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

Boxhill, Agnes M, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900

Buciuc, Razvan F, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: French, Romanian, Spanish

AdvantageCare Physicians

Boxhill, Agnes M, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Buciuc, Razvan F, MD ♂
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2560
Languages: French, Romanian, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
175

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Buciuc, Razvan F, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(585) 218-8004
Languages: French, Romanian, Spanish

Carlin, Michael L, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(845) 446-1100
Carlin, Michael L, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(845) 446-1100

Burgess, Robert J, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2880

Carlin, Michael L, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777

Burgess, Robert J, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 625-8700  M-F 7:30-11, SA 7:30-4

Carlin, Michael L, MD ♂
6301 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(845) 446-1100

Burgess, Robert J, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Burns, Patricia A, MD ♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Burns, Patricia A, MD ♀
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Carlin, Michael L, MD♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(845) 446-1100
Carlin, Michael L, MD ♂
1024 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-5000
Carlin, Michael L, MD♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(845) 446-1100

Carlin, Michael L, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2503
Carlin, Michael L, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(845) 446-1100
Carlin, Michael L, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(845) 446-1100
Carlin, Michael L, MD ♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Carlin, Michael L, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
176

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

Carr, Linda Y, MD♀

AdvantageCare Physicians

Carlin, Michael L, MD ♂

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000

Carr, Linda Y, MD♀

Carlin, Michael L, MD ♂

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777

AdvantageCare Physicians

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777

AdvantageCare Physicians

Carr, Linda Y, MD♀

AdvantageCare Physicians

Carlin, Michael L, MD ♂

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

Carr, Linda Y, MD♀

Carr, Linda Y, MD ♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800

AdvantageCare Physicians

Carr, Linda Y, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Carr, Linda Y, MD♀

AdvantageCare Physicians

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000

Carr, Linda Y, MD ♀

Charles, Hearns W, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: French

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Carr, Linda Y, MD ♀

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Chhor, Chloe M, MD ♀
348 Argyle Rd, Brooklyn, NY 11218
(212) 263-7216
Languages: Mandarin, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
177

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Chiowanich, Peerapod, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish,
Thai
Chiowanich, Peerapod, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 7-10, SU 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish,
Thai
Chiowanich, Peerapod, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish,
Thai
Choi, Woo Sung, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Cho, Kyunghee C, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Korean
Chua, Rufo S, MD♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Languages: Spanish, Tagalog
Chua, Rufo S, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Languages: Spanish, Tagalog

Ciavarra, Gina A, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Spanish
Cohen, Benjamin, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 263-0050
Cohen, Ilona D, MD♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1786
Cohen, Ilona D, MD♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Cohen, Ilona D, MD♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Cohen, Jodi B, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Cohen, Laurence S, MD♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Languages: Chinese, Hebrew, Russian, Spanish
Cohen, Laurence S, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Languages: Chinese, Hebrew, Russian, Spanish
Cohen, Laurence S, MD♂
6511 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 491-4545  M TU W TH 7-7:30, F 7-4, SU 8-2
Languages: Chinese, Hebrew, Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
178

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Cooke, Kenneth S, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5
Languages: Russian, Spanish
Cooke, Kenneth S, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5
Languages: Russian, Spanish
Corsaro, Maria C, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Corsaro, Maria C, MD ♀
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1603
Corsaro, Maria C, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 692-5300  M TU W TH 9-5
Dang, Minh-Nhut Y, MD♀
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Dang, Minh-Nhut Y, MD♀
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 7-5, SA 8-2
Darwish, Mona, MD♀
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111  M-F 9-5
Davis, Adam J, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Demarco, Charles J, MD ♂
802 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(347) 492-7809
Languages: French, Punjabi, Russian, Spanish
Denny, Bruce E, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Denny, Bruce E, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Derman, Anna Y, MD ♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Russian
Derman, Anna Y, MD♀
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Languages: Russian
Dhingra, Chander K, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3738
Languages: Hindi, Italian, Spanish, Urdu
Diamond, Robert J, MD ♂
2671 86th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-7304  M TU W TH 7-10, F 7-6, SA 8-5
Languages: Spanish
Diamond, Robert J, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1070  M-F 7-10, SA 7-4
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
179

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

Dineen, Timothy E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Diamond, Robert J, MD ♂
306 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-7700  M-F 7-10, SA 7-5, SU 9-2
Languages: Spanish

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000

Dineen, Timothy E, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777

Dineen, Timothy E, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Dineen, Timothy E, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Dineen, Timothy E, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Dineen, Timothy E, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Dineen, Timothy E, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Dineen, Timothy E, MD♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Dineen, Timothy E, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885

Dineen, Timothy E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Disilvio Larkin, Maria, MD ♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Italian, Spanish
Disilvio Larkin, Maria, MD ♀
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Languages: Italian, Spanish
Ditzenberger, John E, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Dreifuss, Ronald M, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Russian, Spanish
Dreifuss, Ronald M, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Russian, Spanish
Edwards, Jon H, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
180

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Edwards, Jon H, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7101
Edwards, Jon H, MD♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Elias, Kristin, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Fantauzzi, John P, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Farquharson, Sean M, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Spanish
Fefferman, Nancy R, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Feick, Steven W, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Feick, Steven W, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Feliciano, Melvyn A, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Fernandez, Luis B, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: Spanish
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Sevice, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svc, PC, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svcs, PC, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svcs, PC, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502  M 7:30-8, TU W F 7-8, TH F 7-8, SA
8-2
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svc, Brooklyn, NY 11214
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: French, Hebrew, Italian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
181

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svcs, PC, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svcs, PC, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svcs, PC, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svc, PC, Brooklyn, NY 11229
(718) 826-5900  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svc, Pd, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svcs, PC, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svcs, PC, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: French, Hebrew, Italian

Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svcs, PC, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svcs, PC, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M-F 8-7, SA 9-1
Languages: French, Hebrew, Italian
Fish, Bilha C, MD♀
Imaging Svc, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674  M-F 8-8, SA 9-2
Languages: French, Hebrew, Italian
Flyer, Mark A, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Flyer, Mark A, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888  M-F 7-7, SA 9-7, SU 9-1
Freed, Harris A, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Freed, Harris A, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Freed, Harris A, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Freed, Harris A, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
182

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Freed, Harris A, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Freed, Harris A, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Freed, Harris A, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Freed, Harris A, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000

Freed, Harris A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Friedman, Reshma M, MD ♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Friedman, Reshma M, MD ♀
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(585) 218-8004
Garfield, Karen L, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5

AdvantageCare Physicians

Garfield, Karen L, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5

Freed, Harris A, MD ♂

Garner, Steven C, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504

Freed, Harris A, MD ♂

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8222

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Freed, Harris A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Freed, Harris A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Garner, Steven C, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870  M-F 9-5, SA 9-1
George, Ajax E, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Germaine, Louis M, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Gibson, Russell W, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
183

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Gibson, Russell W, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Giovanniello, Giovanna, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Italian, Polish, Spanish
Giuliano, Christina T, MD ♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Creoles And Pidgins, Mandarin, Russian,
Spanish
Giuliano, Christina T, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6863  M-F 8-5
Languages: Creoles And Pidgins, Mandarin, Russian,
Spanish
Glickman, Peter L, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111
Goldfarb, Charles R, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 8-5
Goldfarb, Charles R, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 8-5
Goldfarb, Charles R, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5

Golimbu, Cornelia N, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Golkow, Russell S, MD ♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674
Languages: Spanish
Goracy, Alicja H, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Goracy, Alicja H, MD ♀
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Goracy, Alicja H, MD♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Goracy, Alicja H, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Goracy, Alicja H, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Goracy, Alicja H, MD ♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 388-5889
Goracy, Alicja H, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Goracy, Alicja H, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2939  M-F SA 8-8, SU 8-1

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
184

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Granberry, Sallye R, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Grossman, Robert I, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

Gupta, Payal P, MD ♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502  M 7:30-8, TU W F 7-8, TH F 7-8, SA
8-2
Gupta, Payal P, MD ♀
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000  M TU W TH 7:30-7:30, F 8-7:30

Gupta, Payal P, MD♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427

Gupta, Payal P, MD ♀
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000  M TU W TH 7:30-8, F 7:30-8:30, SA
8-4

Gupta, Payal P, MD♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822

Gupta, Payal P, MD ♀
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Gupta, Payal P, MD♀

AdvantageCare Physicians

Gupta, Payal P, MD ♀
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Gupta, Payal P, MD♀

AdvantageCare Physicians

Gupta, Payal P, MD ♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Gupta, Payal P, MD♀

Gupta, Payal P, MD ♀
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777

Gyftopoulos, Soterios, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000

AdvantageCare Physicians

Gupta, Payal P, MD♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Habert, Joseph, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
185

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Hammerman, Curtis S, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Ham, Steven S, MD ♂

Ham, Steven S, MD♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M-F 8-7, SA 9-1
Ham, Steven S, MD♂

AdvantageCare Physicians

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000  M-F 8-7, SA 9-1

Ham, Steven S, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Handler, Bradley J, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7:30-11, SA 7:30-4

Ham, Steven S, MD ♂

Handler, Bradley J, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

AdvantageCare Physicians

Ham, Steven S, MD ♂

Hanjan, Tara, MD♀
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(347) 436-7016
Languages: Persian

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M-F 8-7, SA 9-1

Hanley, Claire E, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M-F 8-7, SA 9-1

AdvantageCare Physicians

Ham, Steven S, MD♂

AdvantageCare Physicians

Ha, Tuan X, MD♂
2021 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-0545  M-F 9-5

Ham, Steven S, MD ♂

Heller, Gordon D, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 615-3200  M-F 8-7, SA 9-1

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M-F 8-7, SA 9-1

Heller, Gordon D, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 591-2930

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
186

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Heller, Gordon D, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Hellinger, Jeffrey C, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111  M-F 7-9, SA 8-7
Herman, Barry D, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Herskowitz, Michael M, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2939
Languages: Spanish
Herskowitz, Michael M, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish
Hilfer, Carol L, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Languages: Spanish
Hilfer, Carol L, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Languages: Spanish
Hilfer, Carol L, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Ho, Alexander W, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Chinese, Creoles And Pidgins, Mandarin,
Spanish
Ho, Alexander W, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Chinese, Creoles And Pidgins, Mandarin,
Spanish
Holliday, Roy A, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Holliday, Roy A, MD ♂
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100  M-F 9-3
Holliday, Roy A, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F SA SU 0-12
Holliday, Roy A, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F SA SU 0-12
Hotson, Gwendolyn C, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Igel, Natalie A, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500
Igel, Natalie A, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
187

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Ioachim, Laura, MD♀
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Ioachim, Laura, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5863
Irish, Robert D, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 8-5
Irish, Robert D, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 8-5
Irish, Robert D, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Islam, Nayyer, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(404) 556-9222
Islam, Nayyer, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Islam, Nayyer, MD ♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674
Islam, Nayyer, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000

Istria, Bernard J, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: French
Istria, Bernard J, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888  M-F 7-7, SA 9-7, SU 9-1
Languages: French
Izzo, Joseph, MD♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1070
Languages: Spanish
Izzo, Joseph, MD♂
2671 86th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-7304
Languages: Spanish
Izzo, Joseph, MD♂
306 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-7700
Languages: Spanish
Jacobs, Jill E, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Jacobs, Morton, MD♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 802-0400
Jacobs, Stacy L, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Jacobs, Stacy L, MD ♀
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111  M-F 8-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
188

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Jan, Samah, MD♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Arabic

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800

Jan, Samah, MD♀
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Languages: Arabic

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000

Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Jayaswamy, Asha, MD ♀

Joffe, Sandor A, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000

Joffe, Sandor A, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5

AdvantageCare Physicians

Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000

Joffe, Sandor A, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 9-5

AdvantageCare Physicians

Kagen, Alexander C, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788

Jayaswamy, Asha, MD ♀

Kagen, Alexander C, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5

Jayaswamy, Asha, MD ♀

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

Kagen, Alexander C, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5
Kagetsu, Nolan J, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Kagetsu, Nolan J, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
189

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Kagetsu, Nolan J, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5
Kahn, Stephen N, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

Kashanian, Farzam, MD ♂
2350 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 676-4550
Languages: Hebrew, Persian
Katz, David L, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

Kang, Patrick S, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788

Keil, Allan R, MD♂
802 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(347) 492-7809
Languages: Spanish

Kang, Patrick S, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5

Kerr, Karolyn R, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 8-5

Kang, Patrick S, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5

Khan, Arbab A, MD♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000

Kankanala, Naveen, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020

Khan, Arbab A, MD♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300

Kankanala, Naveen, MD ♂
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2560

Khan, Arbab A, MD♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000

Kankanala, Naveen, MD♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888

Khan, Arbab A, MD♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777

Kantor, Alan M, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Khan, Arbab A, MD♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674

Kantor, Alan M, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603  M-F 8-5

Khan, Arbab A, MD♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
190

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Khan, Arbab A, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Khan, Arbab A, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000

Khan, Arbab A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Khan, Arbab A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000

AdvantageCare Physicians

Khan, Arbab A, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Khan, Arbab A, MD ♂

Khorsandi, Azita S, MD ♀
7601 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-7000
Languages: Persian

Khan, Arbab A, MD ♂

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Khan, Arbab A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Khan, Arbab A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Khan, Arbab A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Khan, Arbab A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Khorsandi, Azita S, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 8-5
Languages: Persian
Khorsandi, Azita S, MD ♀
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100  M-F 8-5
Languages: Persian
Khorsandi, Azita S, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 9-5
Languages: Persian
Kim, Anthony C, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111  M-F 6-11, SA 8-11

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
191

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Kim, Danny C, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Korean, Russian, Spanish
Kim, Shwan, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Kirpekar, Madhuri, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7:30-11, SA 7:30-4

Ko, Jane P, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Kolla, Srinivas R, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Telugu
Kolla, Srinivas R, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Languages: Telugu

Kirpekar, Madhuri, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Languages: Hindi

Kissin, Irina, MD♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Russian

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Hindi

Kissin, Irina, MD♀
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2560
Languages: Russian
Kissin, Irina, MD♀
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Languages: Russian
Kobi, Mariya, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 263-5230

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 615-3200
Languages: Hindi
Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Hindi
Kulkarni, Shashikant A, MD♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
192

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hindi

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hindi

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hindi

Kwai, Andrew H, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111
Languages: Mandarin, Spanish

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Hindi

Lalaji, Anand P, MD ♂

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hindi
Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Hindi
Kulkarni, Shashikant A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Kulkarni, Shashikant A, MD ♂
3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 615-3200
Languages: Hindi
Lalaji, Anand P, MD ♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674
Languages: Hindi
Lalaji, Anand P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Languages: Hindi

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hindi

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
193

AdvantageCare Physicians

Lalaji, Anand P, MD♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Hindi

Lalaji, Anand P, MD ♂

Lalaji, Tejal M, MD♀
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 593-4422
Languages: Hindi

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Lalaji, Anand P, MD ♂

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hindi

Lalaji, Tejal M, MD♀

AdvantageCare Physicians

Lalaji, Anand P, MD ♂

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 615-3200
Languages: Hindi

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hindi

Lalaji, Tejal M, MD♀
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

Lalaji, Anand P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hindi

Lalaji, Tejal M, MD♀
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

Lalaji, Tejal M, MD♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hindi

Lalaji, Anand P, MD ♂

Lalaji, Tejal M, MD♀
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hindi

Lalaji, Anand P, MD ♂

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
194

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

Lalaji, Tejal M, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Lalaji, Tejal M, MD♀
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hindi

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hindi

Lalaji, Tejal M, MD♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

Lalaji, Tejal M, MD♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hindi

Lalaji, Tejal M, MD ♀

Lalaji, Tejal M, MD♀

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Languages: Hindi
Lalaji, Tejal M, MD♀

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Languages: Hindi
Lalaji, Tejal M, MD♀

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hindi

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Lalaji, Tejal M, MD ♀

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: Hindi
Lalaji, Tejal M, MD ♀

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Hindi
Lala, Shailee V, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Lao, Roger S, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Spanish
Lastig, Stephen W, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(516) 393-6826
Languages: Korean

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
195

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

Lastig, Stephen W, MD♂

AdvantageCare Physicians

Lastig, Stephen W, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Korean

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8222
Languages: Korean

Lastig, Stephen W, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Korean

AdvantageCare Physicians

Lastig, Stephen W, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Korean

Lastig, Stephen W, MD ♂

Lastig, Stephen W, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Korean
Lastig, Stephen W, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2503
Languages: Korean
Lastig, Stephen W, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Korean
Lastig, Stephen W, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Korean

Lastig, Stephen W, MD ♂
233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Korean

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Korean
Lastig, Stephen W, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 826-5900
Languages: Korean
Lastig, Stephen W, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Korean
Latson, Larry A, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 263-5230
Laucella, Michael, MD♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111  M-F 7-9, SA 8-7

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
196

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Lawler, Gregory J, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000  M TU W TH 7:30-8, F 7:30-8:30, SA
8-2
Lawler, Gregory J, MD♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Lawler, Gregory J, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Lawler, Gregory J, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Lawler, Gregory J, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Lawler, Gregory J, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Lawler, Gregory J, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2
Lee, Jay Y, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Lee, Jay Y, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Lee, Jiyon, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Korean, Polish, Russian, Spanish
Lee, Norman, MD♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(845) 727-1370
Languages: Chinese
Legasto, Alan C, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Legasto, Alan C, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Leitman, Barry S, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Lempert, Leonid, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Languages: Russian
Lempert, Leonid, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Languages: Russian
Lempert, Leonid, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 8-8, SU 9-5
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
197

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Leonardo, Robert F, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 591-2930
Languages: Spanish

Libfeld, Edward, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500
Libfeld, Edward, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930

Leonardo, Robert F, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Languages: Spanish

Licht, Michele S, DO ♀
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 834-0700
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish

Leonardo, Robert F, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2939  M-F 8-5
Languages: Spanish

Licht, Michele S, DO ♀
1 Prospect Park SW, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-8400
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish

Levin, Daniel Q, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hebrew
Levin, Galina, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Levin, Galina, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Libes, Richard B, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5
Libes, Richard B, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5

Licht, Michele S, DO ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Licht, Michele S, DO ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Licht, Michele S, DO ♀
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Licht, Michele S, DO ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
198

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Lidov, Sarah M, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 591-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Lidov, Sarah M, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Lidov, Sarah M, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Linden, Craig N, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Linden, Craig N, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Linden, Craig N, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2939
Linden, Craig N, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Linden, Craig N, MD♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1234
Lipschitz, Sherman S, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5
Lipschitz, Sherman S, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Lodespoto, Mark J, MD ♂
1024 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-5000
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
199

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Louie, William, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111
Languages: Chinese, French, Russian, Spanish
Lowry, Patricia A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Luongo, Jocelyn A, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500
Luongo, Jocelyn A, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930
Lustig, Penny P, MD♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Italian, Spanish, Ukrainian
Mahmood, Yousaf, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Mahmood, Yousaf, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Mair, Evan R, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Spanish

Malhotra, Vidya, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Hindi, Spanish
Manghisi, Stephen V, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Manghisi, Stephen V, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Mangla, Sundeep, MD♂
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2111
Mangla, Sundeep, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2939
Mangla, Sundeep, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Mangla, Sundeep, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Maniatis, Charlynn C, MD ♀
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Mark, Ron, MD♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1070
Mark, Ron, MD♂
2671 86th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-7304

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
200

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Mark, Ron, MD♂
306 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-7700
Martin, Eric C, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5
Martino, Jennifer M, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: French, Spanish
Martino, Jennifer M, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: French, Spanish
Maryanovsky-Zelenko, Natalie, MD♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Mandar, Russian, Spanish
Maryanovsky-Zelenko, Natalie, MD♀
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Languages: Mandar, Russian, Spanish
Mason, Catherine, MD♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2939
Mason, Catherine, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Mason, Derek M, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Masri, Daniel J, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8240
Matari, Hussein M, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3738
Languages: Arabic, French, Spanish
Matari, Hussein M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Languages: Arabic, French, Spanish
Matari, Hussein M, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Arabic, French, Spanish
Matari, Hussein M, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Languages: Arabic, French, Spanish
Mayerfield, Samuel M, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1070
Languages: French, German, Hebrew, Russian
Mayerfield, Samuel M, MD ♂
2671 86th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-7304
Languages: French, German, Hebrew, Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
201

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Mayerfield, Samuel M, MD♂
306 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-7700
Languages: French, German, Hebrew, Russian
McGuinness, Georgeann, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
McLaughlin, Max V, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5
McLaughlin, Max V, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5
Mechlin, Michael B, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Megibow, Alec J, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Melnick, John R, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111  M-F SA SU 8-8
Melsaether, Amy N, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Spanish

Meltzer, Daniel E, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Languages: French, Spanish
Meltzer, Daniel E, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5
Languages: French, Spanish
Meltzer, Daniel E, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5
Languages: French, Spanish
Mercado, Cecilia L, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Milbauer, David L, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111
Minken, Todd J, MD♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(845) 727-1370
Languages: Spanish
Mishkin, Robert J, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Moore, Sandra L, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Morais, Joshua D, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
202

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Moy, Linda, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Naidich, David P, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Nath, Jaya, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Nath, Jaya, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Nelson, Peter K, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 263-0050
Norowitz, Daniel, MD ♂
1423 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-7337  M-F 9-5
Norowitz, Daniel, MD ♂
2021 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-6800  M-F 9-5
Novick, Mark D, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111
Languages: Spanish

Ohson, Aspan S, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Okon, Stephen A, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 8-5
Okon, Stephen A, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 8-5
Okon, Stephen A, MD ♂
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100  M-F 8-5
Osborne, Rhonda P, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Osborne, Rhonda P, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Patel, Rajesh, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 591-2930
Patel, Rajesh, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Patel, Rajesh, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788

Nusbaum, Annette O, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Spanish

Patel, Yashwant D, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Languages: Hindi, Malay

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
203

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Peichowiak, Rachel L, DO ♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5000
Perlov, Marina, MD ♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(516) 791-9600  M 7:30-8, TU W F 7-8, TH F 7-8, SA
8-2
Languages: Russian
Perlov, Marina, MD ♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Russian
Petchprapa, Catherine N, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Thai
Pfaff, H. Charles, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(212) 590-2900
Pfaff, H. Charles, MD ♂
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(212) 590-2900
Pfaff, H. Charles, MD ♂
7601 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-7000
Pfaff, H. Charles, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5

Pfaff, H. Charles, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5
Pinchinat, Ralph, DO♂
2095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-6868  M-F 8-9, SA 8-2
Languages: Creoles And Pidgins
Pinkney, Lynne P, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Pinnapureddy, Parashuram R, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Languages: Hindi
Pinto, Richard S, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Pinto, Richard S, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4990  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Pinto, Richard S, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
PO, Julia, MD♀
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 802-0400
Prufer, Steven W, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(952) 595-1100
Languages: Italian, Polish, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
204

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Pugach, Mark E, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Portuguese, Spanish
Rackson, Marlene E, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Spanish
Rackson, Marlene E, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-5
Languages: Spanish
Rackson, Marlene E, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 8-5
Languages: Spanish
Rackson, Marlene E, MD ♀
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100  M-F 8-5
Languages: Spanish
Rafal, Richard, MD♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Rafal, Richard, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Reede, Deborah L, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Reede, Deborah L, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Rehmani, Razia, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7400
Languages: Hindi, Urdu
Reichel, Michael A, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8240
Reichel, Michael A, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Reichel, Michael A, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 8-8, SU 9-5
Reznick, Ira L, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Spanish
Reznick, Ira L, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1611  M-F 8-5
Languages: Spanish
Reznick, Ira L, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-5
Languages: Spanish
Reznick, Ira L, MD♂
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100  M-F 8-5
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
205

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Rigney, John T, MD ♂
3049 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-8090
Languages: Italian
Rigney, John T, MD ♂
2753 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-8400
Languages: Italian
Rigney, John T, MD ♂
350 Fulton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-9500
Languages: Italian
Rigney, John T, MD ♂
395 Pearl St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-9500
Languages: Italian
Rigney, John T, MD ♂
721 Flushing Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 218-6888
Languages: Italian
Rigney, John T, MD ♂
762 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 947-2570
Languages: Italian

Rigney, John T, MD♂
1849 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-9600  F 9-6
Languages: Italian
Rigney, John T, MD♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 627-4477  M 8-00
Languages: Italian
Rigney, John T, MD♂
2809 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-6401  M-F 8-10
Languages: Italian
Rigney, John T, MD♂
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-1170  W 9-7
Languages: Italian
Rizvi, Manzar H, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Languages: Punjabi, Urdu
Rizvi, Manzar H, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Languages: Punjabi, Urdu
Rizvi, Manzar H, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Languages: Punjabi, Urdu

Rigney, John T, MD ♂
3065 Brighton 7th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 576-2012  M 12-8, TU 9-5, W 11-7, F 9-4, SA 9- Roitberg, Daphne F, MD ♀
2
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
Languages: Italian
(718) 270-1603
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
206

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

Sachdev, Karina J, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Roitberg, Daphne F, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000

Roitberg, Daphne F, MD ♀
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1603
Languages: Spanish

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000

Rolen, Paul B, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Rolen, Paul B, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Rolen, Paul B, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Rosenberg, Zehava S, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Hebrew, Polish, Spanish
Rybak, Leon D, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Sachdev, Karina J, MD ♀
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885

Sachdev, Karina J, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Sachdev, Karina J, MD ♀

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Sachdev, Karina J, MD ♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Sachdev, Karina J, MD ♀

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Sachdev, Karina J, MD ♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Sachdev, Karina J, MD ♀

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Sachdev, Karina J, MD ♀

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
207

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Sachdev, Karina J, MD ♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502  M 7:30-8, TU W F 7-8, TH F 7-8, SA
8-2
Sachdev, Karina J, MD ♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M TU W TH 7:30-7:30, F SA 8-7:30
Sachdev, Karina J, MD ♀
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000  M TU W TH 7:30-8, F 7:30-8:30, SA
8-2

Salimi, Zarrin S, MD ♀
802 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(347) 492-7809
Languages: Persian
Samin, Amiram, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Languages: Russian, Spanish
Samin, Amiram, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Russian, Spanish

Sachdev, Karina J, MD ♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Samin, Amiram, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1603
Languages: Russian, Spanish

Sachdev, Karina J, MD ♀
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Saypoff, Russ F, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219

Sachdev, Karina J, MD ♀
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Schur, Israel, MD♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Languages: Hebrew

Sachdev, Karina J, MD ♀
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Sachdev, Karina J, MD ♀
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2
Salamon, Oskar, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: French, German, Hungarian, Yiddish

Schur, Israel, MD♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444
Languages: Hebrew
Schwartz, Jonathan B, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
208

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Schwartz, Jonathan B, MD♂
1024 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-5000

Schwartz, Jonathan B, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Schwartz, Jonathan B, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Schwartz, Jonathan B, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777

Schwartz, Jonathan B, MD♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427

AdvantageCare Physicians

Schwartz, Jonathan B, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Schwartz, Jonathan B, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Schwartz, Jonathan B, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Schwartz, Jonathan B, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Schwartz, Jonathan B, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Schwartz, Jonathan B, MD ♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8222

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Schwartz, Jonathan B, MD ♂
447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Sclafani, Salvatore J, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219

Sclafani, Salvatore J, MD ♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 7-5, SA 8-2
Scott, Jinel A, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 613-8481
Segal, Suzanne J, MD ♀
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Hebrew, Italian, Russian, Spanish
Segal, Suzanne J, MD ♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hebrew, Italian, Russian, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
209

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Segal, Suzanne J, MD ♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Hebrew, Italian, Russian, Spanish
Segal, Suzanne J, MD ♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hebrew, Italian, Russian, Spanish
Seliger, Gustav, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Seliger, Gustav, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Seliger, Gustav, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-5
Seliger, Gustav, MD ♂
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100  M-F 8-5
Sferlazza, Steven J, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Sferlazza, Steven J, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 8-8, SU 9-5
Shafer, Mark R, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5

Shams, Joseph N, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Languages: Hebrew, Spanish
Shams, Joseph N, MD ♂
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100
Languages: Hebrew, Spanish
Shams, Joseph N, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 591-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Languages: Hebrew, Spanish
Shams, Joseph N, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 8-8, SU 9-5
Languages: Hebrew, Spanish
Shanbhogue, Alampady K, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500
Languages: Kannada
Shanbhogue, Alampady K, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930
Languages: Kannada
Shanbhogue, Alampady K, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Kannada
Shankman, Steven, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
210

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Shankman, Steven, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888  M-F 7-7, SA 9-4
Languages: Spanish
Shankman, Steven, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7284  M-F 8-6
Languages: Spanish
Shapiro, Maksim, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Russian, Ukrainian

Shapiro, Mark A, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Spanish
Shapiro, Mark A, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2
Languages: Spanish
Sharma, Mahendra L, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Hindi
Sharma, Mahendra L, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Shapiro, Mark A, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Spanish

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Languages: Hindi

Shapiro, Mark A, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

Shapiro, Mark A, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Spanish

Sharma, Mahendra L, MD ♂

Sharma, Mahendra L, MD ♂
195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hindi

Shapiro, Mark A, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



Sharma, Mahendra L, MD ♂
2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hindi

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
211

AdvantageCare Physicians

Sharma, Mahendra L, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Hindi

Sharma, Mahendra L, MD ♂

Sharma, Mahendra L, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Hindi

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Sharma, Mahendra L, MD ♂
3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hindi

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hindi
Sharma, Mahendra L, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: Hindi
Sharma, Mahendra L, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Hindi
Sharma, Mahendra L, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000  M 7:30-10, TU W 7:30-8, TH 7:30-8,
F 7:30-8:30, SA 8-2
Languages: Hindi
Sharma, Mahendra L, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502  M 7:30-8, TU W F 7-8, TH F 7-8, SA
8-2
Languages: Hindi

Sharma, Mahendra L, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2
Languages: Hindi
Sharma, Mahendra L, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M-F SU 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Hindi
Shatzkes, Deborah R, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Shatzkes, Deborah R, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Shatzkes, Deborah R, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Shaylor, Sara D, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Shaywitz, Ira G, MD ♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
212

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Shaywitz, Ira G, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Shepherd, Timothy M, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Sherman, Craig H, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 802-0400
Shiau, Maria C, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Shifteh, Daniel, MD♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Shifteh, Daniel, MD ♂
1400 Ave Z, Brooklyn, NY 11235
(718) 336-9267
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
213

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Shifteh, Daniel, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Russian
Shifteh, Daniel, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Russian
Shteynman, Svetlana, DO ♀
1024 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-5000
Languages: Russian, Spanish
Shwarzberg, Hyman, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Shwarzberg, Hyman, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Shwarzberg, Hyman, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1603
Siegel, Bruce D, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(845) 727-1370
Silberzweig, James E, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900

Silberzweig, James E, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Silberzweig, James E, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Silvergleid, Richard N, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Chinese, Russian, Spanish
Singer, Michael B, MD ♂
1090 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(347) 715-4665
Languages: Spanish
Sladen, Anatole, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: Russian
Slywotzky, Chrystia M, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Sobolevsky, Sergei A, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Russian
Sobolevsky, Sergei A, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
214

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Sobolevsky, Sergei A, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Languages: Russian
Solomon, Robert D, MD♂
3852 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-2300
Stein, Evan G, MD♂
Pinnacle Diagnostic, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888  M-F 8-5
Stein, Evan G, MD♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020  M-F 8-7, SA 8-2
Strubel, Naomi A, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Szilagyi, Sandor A, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 7-10, SU 9-5
Szilagyi, Sandor A, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 9-5
Taouli, Bachir, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Teslic, Kornelia, MD♀
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Croatian, Serbian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Teslic, Kornelia, MD ♀
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Croatian, Serbian
Teslic, Kornelia, MD ♀
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Croatian, Serbian
Teslic, Kornelia, MD ♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Croatian, Serbian
Teslic, Kornelia, MD ♀
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Croatian, Serbian
Teslic, Kornelia, MD ♀
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Croatian, Serbian
Teslic, Kornelia, MD ♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2503
Languages: Croatian, Serbian
Teslic, Kornelia, MD ♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Croatian, Serbian
Teslic, Kornelia, MD ♀
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Croatian, Serbian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
215

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Teslic, Kornelia, MD ♀
1024 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(845) 446-1100  M-F 8-7, SA 9-2
Languages: Croatian, Serbian
Testa, Jane M, MD ♀
348 Argyle Rd, Brooklyn, NY 11218
(212) 263-0050
Testa, Jane M, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Tice, Harold M, MD ♂
2671 86th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-7304  M TU W TH 7-10, F 7-08, SA 8-5
Languages: Spanish
Tice, Harold M, MD ♂
2671 86th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-7304  M TU W TH 7-10, F 7-8, SA 8-5
Languages: Spanish
Tice, Harold M, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1070  M-F 7-10, SA 7-4
Languages: Spanish
Tice, Harold M, MD ♂
306 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-7700  M-F 7-10, SA 7-5, SU 9-2
Languages: Spanish
Tilak, Gauri S, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 263-0050

Tobin, Keith S, MD♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111
Tom, Vivian F, MD♀
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8887
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674
Languages: Chinese

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
216

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)

Tom, Vivian F, MD♀

AdvantageCare Physicians

Tom, Vivian F, MD♀
6301 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2621
Languages: Chinese

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Chinese

Tom, Vivian F, MD♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Chinese

AdvantageCare Physicians

Tom, Vivian F, MD♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Chinese

Tom, Vivian F, MD♀

Tom, Vivian F, MD♀
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀

AdvantageCare Physicians

Tom, Vivian F, MD♀

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Chinese

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Chinese
Tom, Vivian F, MD♀

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: Chinese

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Languages: Chinese

Tom, Vivian F, MD♀

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Chinese

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
217

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Toth, Hildegard K, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Travers-Concannon, Eileen M, MD ♀
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Travers-Concannon, Eileen M, MD ♀
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Travers-Concannon, Eileen M, MD ♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Travers-Concannon, Eileen M, MD ♀
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502  M 7:30-8, TU W F 7-8, TH F 7-8, SA
8-2
Travers-Concannon, Eileen M, MD ♀
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000  M TU W TH 7:30-8, F 7:30-8:30, SA
8-2
Travers-Concannon, Eileen M, MD ♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Travers-Concannon, Eileen M, MD♀
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Travers-Concannon, Eileen M, MD ♀
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Travers-Concannon, Eileen M, MD ♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Travers-Concannon, Eileen M, MD♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M-F 8-7, SA 9-1
Umans, Hilary R, MD ♀
Imaging Associates, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111  M-F 8-5
Urban, Nancy D, MD ♀
6511 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 491-4545  M TU W TH 7-7:30, F 7-4, SU 8-2
Languages: Chinese, Hebrew, Russian, Spanish
Uytana, Vinson L, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Verzosa, Stacey O, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5
Wagner, Karen B, MD♀
Imaging Associates, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111  M-F 8-5
Wagner, Ronald S, MD♂
2671 86th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-7304  M 7-9:30, TU W 7-10, TH 7-10, F 7-8,
SA 8-5
Languages: Spanish
Wagner, Ronald S, MD♂
306 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-7700  M-F 7-10, SA 7-5, SU 9-2
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
218

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Wagner, Ronald S, MD♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1070  M-F 7-10, SA 8-4
Languages: Spanish

Waldman, Michael E, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Waldman, Michael E, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2503

Waite, Stephen A, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1603

Waldman, Michael E, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822

Waite, Stephen A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603  M-F 8-6

Waldman, Michael E, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000

Waldman, Michael E, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8887
Waldman, Michael E, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000

Waldman, Michael E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Waldman, Michael E, MD♂

AdvantageCare Physicians

Waldman, Michael E, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000

Waldman, Michael E, MD♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820

AdvantageCare Physicians

Waldman, Michael E, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Waldman, Michael E, MD♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Waldman, Michael E, MD ♂
3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Waldman, Michael E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Watson, Timothy D, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
219

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Weinstein, Russell S, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Weinstein, Russell S, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Weinstein, Russell S, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Weltman, David I, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(952) 595-1100  M-F SA SU 8-6
Languages: Spanish
Wickstrom, Maj L, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

Winn, Michael D, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Winn, Michael D, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2503
Winn, Michael D, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Winn, Michael D, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Winn, Michael D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Winn, Michael D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Wilde, Gregory E, MD♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111  M-F 6-11, SA 8-10

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000

Winn, Michael D, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(516) 393-6826

AdvantageCare Physicians

Winn, Michael D, MD♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Winn, Michael D, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427

Winn, Michael D, MD ♂
3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Winn, Michael D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Wojtasek, David, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
220

DIAGNOSTIC RADIOLOGY (Cont'd)
Wojtasek, David, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Yee, Joseph M, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Yim, Angela M, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Yim, Angela M, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Zeifer, Barbara A, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(212) 979-4400
Zeifer, Barbara A, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-5900
Zeifer, Barbara A, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Zeifer, Barbara A, MD ♀
7601 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-7000  M-F 8-8, SA 9-6, SU 9-5
Zelman, Allen B, MD ♂
1423 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-7337  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Polish, Russian, Yiddish

Zelman, Allen B, MD ♂
2021 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-6800  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Polish, Russian, Yiddish
Zinn, Daniel L, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Zinn, Daniel L, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Zinn, Harry L, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
DIAGNOSTIC ULTRASOUND
Duncan, Dameon R, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Rubin, Sherman, MD♂
1624 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-2220  M TU W TH 9-8
Languages: French
DIETICIAN
Akobundu, Love A, RD ♀
9221 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 272-5259
Betancur, Claudia, RD ♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Betancur, Claudia, RD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-9742  M-F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
221

DIETICIAN (Cont'd)
Brutus-Beauvais, Marie G, CD ♀
592 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5000  M-F 8:30-8, SA 8:30-4:30
Languages: Creoles And Pidgins, French

Fogel, Victorya A, RD ♀
1749 E 16th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 375-4747
Languages: Russian
Frumkin, Betty A, RD ♀

AdvantageCare Physicians

Cheong, Wendy L, RD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M TH 8-7, TU W F 8-5

Cheong, Wendy L, RD♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390

AdvantageCare Physicians

Cheong, Wendy L, RD ♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303

Frumkin, Betty A, RD ♀

Chomali, Claudia, CD ♀
2001 E 9th St, Brooklyn, NY 11223
(917) 300-4467  M 9-5, W 10-2, TH 10-2, SU 11-2
Languages: Arabic, Hebrew
Cizma, Susan F, RD ♀
5512 11th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 437-2202  TU W 5-9, TH 4-9, SU 10-7
Languages: Yiddish
Filler, Jennifer E, RD ♀
150 E 91st St, Brooklyn, NY 11212
(718) 773-1058  M 12-3, W 12-7, SA 10-2
Filler, Jennifer E, RD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8866  TU 9-2, W F 9-5, TH 9-2

Frumkin, Betty A, RD ♀

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M TH 8-7, TU W F 8-5

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000  M TH 8-7, TU W F 8-5
James, Janice A, RD ♀
233 Sterling St, Brooklyn, NY 11225
(718) 467-0364  M 7-10, TU 6-8, TH 6-8, SU 3-6
Keatley, Gina A, RD ♀
755 Flushing Ave, Brooklyn, NY 11206
(800) 571-8276
Keatley, Gina A, RD ♀
76 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(347) 335-0305
Labonte, Lacey M, RD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6922
Lee, Christine P, RD♀
514 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 431-2600

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
222

DIETICIAN (Cont'd)
Lee, Christine P, RD ♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8770
Lee, Christine P, RD ♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Lee, Christine P, RD ♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Lemon, May W, RD♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Lemon, May W, RD♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Lemon, May W, RD♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Leung, Stacy, RD♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Leung, Stacy, RD♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Leung, Stacy, RD♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303

Martin, Angelique A, RD ♀
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(646) 752-9842  TU 9-9, W F 5:30-8, SA 9:30-12:30
Olson, Melissa A, RD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Spanish
Olson, Melissa A, RD ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Spanish
Olson, Melissa A, RD ♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Spanish
Pacino, Alessandra, CD ♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240  F 8:30-4:30
Languages: Italian
Ratliff, Meagan D, RD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Ratliff, Meagan D, RD ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Ratliff, Meagan D, RD ♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Richardson-Nugent, Georgia S, RD ♀

AdvantageCare Physicians

Lipkind, Nechamah D, RD ♀
7715 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-2300  M-F 9:30-6, SA 9:30-2

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M 9-2:30, W 8-4, TH 8:30-4:30

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
223

Richardson-Nugent, Georgia S, RD♀

Walker, Kelly E, RD♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M 9-2:30, W 8-4, TH 8:30-4:30

Weiss, Kelly P, RD♀
592 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5000  M-F 8:30-8, SA 8:30-4:30

DIETICIAN (Cont'd)

AdvantageCare Physicians

Rosen, Nechama D, RD ♀
358 Kingston Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 778-7272  M-F 9-5
Sharpe, Tracey M, RD ♀

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Sharpe, Tracey M, RD ♀

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Sharpe, Tracey M, RD ♀

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Tree, Susan B, RD ♀
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  TH 8:30-5
Walker, Kelly E, RD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Walker, Kelly E, RD ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390

Wong, Cynthia, RD♀
16 Bay 8th St, Brooklyn, NY 11228
(347) 946-4245
Languages: Chinese
Yashar, Korin, RD♀
2214 E 73rd St, Brooklyn, NY 11234
(718) 216-3115  W 9-6, F 9-3
Languages: Hebrew
Zasipkin, Helen, RD♀
2511 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-6161  M TU TH 9-5, SA 9:30-2:30
Languages: Russian
Zell, Zehava S, RD♀
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Languages: Hebrew
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
Ahmed, Zia, MD♂
608 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(347) 985-1021  M-F 9-7
Languages: Punjabi
Bahtiyar, Gul, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
224

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
(Cont'd)
Banerji, Maryanne, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Banerji, Maryanne, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1542  W 9-4
Bercovici, Silvia, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Romanian
Buziashvili, Iraklii, MD ♂
2844 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 714-5925  TU 8-1, W 1-5, TH 8-12
Languages: Georgian, German, Russian
Chaiken, Rochelle, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Giridharan, Swaminathan, MD♂
2501 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2500
Languages: Hindi, Tamil
Giridharan, Swaminathan, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi, Tamil
Giridharan, Swaminathan, MD ♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900  M TU W F 9-5, TH 9-1
Languages: Hindi, Tamil

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Giridharan, Swaminathan, MD ♂
90 Ocean Ct, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-7398  M TU TH 1-8, SA 10-3
Languages: Hindi, Tamil
Gliwa, Agnieszka A, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1062
Languages: Polish, Russian
Gliwa, Agnieszka A, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1062
Languages: Polish, Russian
Gliwa, Agnieszka A, MD ♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585
Languages: Polish, Russian
Gliwa, Agnieszka A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(781) 824-5332
Languages: Polish, Russian
Halberstam, Meyer S, MD♂
14 Heyward St # 16, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600
Halberstam, Meyer S, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4640
Halberstam, Meyer S, MD ♂
620 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 407-7300  M 8:30-6, TU W 12-8, TH 10-6, F 8-2,
SU 8:30-5:30

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
225

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
(Cont'd)

Khan, Farida, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5

Ilyayeva, Stella, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Russian

Khan, Farida, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5276  M-F 9-5

Iyer, Bhanu, MD♀
1423 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 773-0883  M TH 12-8, SA 8-2

Kirpichnikov, Dmitri, MD ♂
2269 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-8200
Languages: Russian

Kantor, Yevgeniy, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Karam, Jocelyne G, MD ♀
984 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5906  M TH F 9-5
Languages: Arabic, French
Kazeem, Saka A, MD ♂
3007 Farragut Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 424-0711
Languages: Yoruba
Kazeem, Saka A, MD ♂
1423 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 773-0883
Languages: Yoruba
Kazeem, Saka A, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5401
Languages: Yoruba

Kirpichnikov, Dmitri, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Russian
Kirpichnikov, Dmitri, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7000  M 1-4, W 4:30-7:30
Languages: Russian
Kirpichnikov, Dmitri, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  TH 12:30-4
Languages: Russian
Kirpichnikov, Dmitri, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440  W 9-1
Languages: Russian
Kodroff, Kurt S, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5357  M TU W TH 9-5, F 2-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
226

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
(Cont'd)
Kudej, Miroslawa, MD ♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585  M W TH F 9-6
Languages: Polish
Loney, Lisel M, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
McFarlane, Samy I, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Arabic
Moktan, Sabita, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Bengali, Nepali, Russian, Spanish
Moktan, Sabita, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Languages: Bengali, Nepali, Russian, Spanish
Movshovich, Marina E, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Movshovich, Marina E, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131

Park, Patricia, MD♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(347) 889-6640
Languages: Korean
Park, Patricia, MD♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5923
Languages: Korean
Park, Patricia, MD♀
984 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5923  M W 8-4
Languages: Korean
Privman, Vladimir, MD ♂
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4672  TU 1-6, F 8-12
Languages: Italian, Russian
Privman, Vladimir, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  M W 8:30-5
Languages: Italian, Russian
Privman, Vladimir, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445  TU W F 9-5
Languages: Italian, Russian
Saxena, Anil K, MD ♂
1700 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 951-6495  M TH 11-6, TU F 10-3
Languages: Hindi

Movshovich, Marina E, MD ♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4672  M-F 9-5

Schmidt, Philip, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 648-9200  M 11-3:30, TU 11-3, TH 11-3, F 123:30

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
227

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
(Cont'd)
Shah, Kumarpal A, MD ♂
326 Livingston St, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-1065  M-F SA 9-4
Languages: Hindi
Shapiro, Harry, MD ♂
130 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-7557  M TU TH 9-5, W 9-7, F 9-3
Languages: Hebrew, Russian, Yiddish
Shiferaw-Deribe, Zewge, MD♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8000
Languages: Amharic
Shiferaw-Deribe, Zewge, MD♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 467-1545  M W 3-7, TU 4-7, TH F 5-7, SA 9:301:30
Languages: Amharic
Shilimova, Yelena, MD ♀
1250 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-0670  M F 11-4, TU 2-8, TH 2-8, SU 9-12
Languages: Russian
Silverberg, Arnold I, MD ♂
1301 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6200
Languages: Yiddish
Simon, Nicole, MD ♀
2201 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 946-3400

Simon, Nicole, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Singer, Elizabeth S, MD ♀
984 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5923  M TU W TH 9-5
Languages: Spanish
Siroya, Pushplata B, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Siroya, Pushplata B, MD ♀
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 834-8202
Siroya, Pushplata B, MD♀
296 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1983
Siroya, Pushplata B, MD ♀
309 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 369-1983
Siroya, Pushplata B, MD♀
330 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1983
Srivastava, Amrita, MD ♀
1530 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 221-2020
Srivastava, Amrita, MD ♀
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-6789
Srivastava, Amrita, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
228

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
(Cont'd)
Srivastava, Amrita, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F 9-5
Teklinski, Malgorzata, MD ♀

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M-F 8-6
Languages: Polish
Teklinski, Malgorzata, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Weinstein, Gilbert E, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Weinstein, Gilbert E, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Weinstein, Gilbert E, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Weinstein, Gilbert E, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M-F 8-6
Languages: Polish

Weinstein, Gilbert E, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000

Warman, Jacob, MD♂
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323

Weinstein, Gilbert E, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777

Warman, Jacob, MD♂
1602 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-0400

Weinstein, Gilbert E, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502

Warman, Jacob, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100

Weinstein, Gilbert E, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000

Warman, Jacob, MD♂
Outpatient Dept, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8995  M-F 9-5

Weinstein, Gilbert E, MD ♂

Weinstein, Gilbert E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 615-3200

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Weinstein, Gilbert E, MD♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
229

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
(Cont'd)
Weinstein, Gilbert E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Weinstein, Gilbert E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Weinstein, Gilbert E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M-F 8-7, SA 9-1
Winer, Nathaniel, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Zahedi, Tooraj, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5227  TU F 9-5
Languages: Eastern Farsi, French, Persian, Spanish
FACIAL PLASTIC SURGERY
Ovchinsky, Alexander, MD ♂
2560 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 646-1234  M W F 10-6, SA 9-2
Languages: Russian
FAMILY HEALTH NURSE
PRACTITIONER
Ali, Amanda E, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Ali, Amanda E, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Ali, Amanda E, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Altieri, Frances A, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7159  M-F 8:30-4
Altman, Robbie W, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Annan, Vivian, NP♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8567
Appiah-Agyemang, Emmanuel, NP♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8567  M W TH 9-5
Berlin, Shonna, NP♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7500
Berlin, Shonna, NP♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7500
Blidnaya, Lana, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Russian
Blidnaya, Lana, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
230

FAMILY HEALTH NURSE
PRACTITIONER (Cont'd)
Blidnaya, Lana, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Russian
Bloomfield, Renee A, NP♀

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M-F 8-5
Britton, Onica A, NP♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Britton, Onica A, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000  TU 1-5, TH 9-12
Budhrani, Rishika K, NP♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980  M TU W F 9-5, TH 12-8
Caridi, Kathleen, NP♀
1850 82nd St, Brooklyn, NY 11214
(718) 984-9020
Caridi, Kathleen, NP♀
9202 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 984-9020  TU 10-2

Carrington, Kisha, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Cime, Karene, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Cime, Karene, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Cime, Karene, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Cleveland, Deborah A, NP♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3000
Constantine, Donna, NP♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Languages: Japanese
Dadasheva, Tanya, NP♀
3049 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 265-0005
Daniele, Rosemary A, NP♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000  M W 9-5

Carrenard, Danielle, NP♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Languages: French

Daniele, Rosemary A, NP♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



Elshoff, Kathryn, NP♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
231

FAMILY HEALTH NURSE
PRACTITIONER (Cont'd)
Emmanuel, Feddy S, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7000
Falconer, Erlenda, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Fano, Michael, NP♂
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 681-8700
Fernandez, Beverly A, NP♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 681-8700
Languages: Spanish

Gonzalez, Katherine B, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Gonzalez, Katherine B, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Goulbourne, Rose, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Greyf, Yanina, NP♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7949  M-F SA SU 8-4
Languages: Russian
Gyura, Philip J, NP♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197  M W 12-8, TU 10-6, TH 10-8, SA 8-4

Foskey, Sabrina, NP♀
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-3355  M TU TH 9-4, W F SA 9-2, SA 9-2
Languages: Spanish

Hall, Tami L, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Fraser, Anne M, NP♀
5434 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-6000  M TU 12-5

Hall, Tami L, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390

Fraser, Anne M, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M TU 9-5

Hall, Tami L, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303

Fraser, Anne M, NP♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980  W 9-5, TH 9-5

Henao, Joseph, NP♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5

Gonzalez, Katherine B, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Hill, Keran S, NP♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(588) 681-8700  M-F 8-4

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
232

FAMILY HEALTH NURSE
PRACTITIONER (Cont'd)
Holloway, Abena A, NP♀

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M-F 9-5:30
Horn, Ansell T, NP♂
1424 Herkimer St, Brooklyn, NY 11233
(718) 675-3353
Jenkins, Monique S, NP♀
94 Manhattan Ave # 98, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Jenkins, Monique S, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Jenkins, Monique S, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Johnson, Pauline, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 9-5
Kebreau, Carolle, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 8:30-5, TU W F 9-5, TH F 9-5
Kelly, Roberta M, NP♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 681-8700
Kuruvilla, Omana, NP♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Lashley-Hinkson, Monica, NP♀
1420 Bushwick Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 919-1200  M 11:30-7, TU 9-5, TH 9-5
Lashley-Hinkson, Monica, NP♀
279 Graham Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 963-7820  W F 9-5
Lashley-Hinkson, Monica, NP♀
295 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 388-5889  F 8:30-4:30
Lashley-Hinkson, Monica, NP♀
335 Central Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 388-5889  M 11-7, TU W 8:30-4:30
Lashley-Hinkson, Monica, NP♀
333 Roebling St, Brooklyn, NY 11211
(718) 388-5889  TH 1:30-4:30
Lashley-Hinkson, Monica, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TH 8:30-12:30
Lasko, Lauren E, NP♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870  M W 9-5, TH 11-7, F SA 8:30-4:30
Languages: Spanish
Leinbach, Lindsey R, NP♀
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500  M 8-8, TU W 8-5, TH 8-6, F 8-4, SA
8-2
Leinbach, Lindsey R, NP♀
1238 Broadway, Brooklyn, NY 11221
(718) 443-2428  M 9:30-5, TU 9-6, W 9-5, TH 9-5, F
9-2

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
233

FAMILY HEALTH NURSE
PRACTITIONER (Cont'd)
Lekhno, Susanna O, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Lokoyi, Abiola, FNP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Yoruba
Louis-Jacques, Nadja, NP♀
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  M-F 9-5
Louis, Anne Marie, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 8:30-5, TU W F 9-5, TH F 9-5
Lucas, Aliceson, NP♀
880 van Siclen Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 272-4106

McMeo, Neasha, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
McMeo, Neasha, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Minus, Kelly, NP♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197  M TH 8-8, W 12-8, F 8-2
Languages: Spanish
Mitchell, Clemaine C, NP♀
94 Manhattan Ave # 98, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Mitchell, Clemaine C, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Mitchell, Clemaine C, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198  M W TH F 9-5, TU 10-8

Malval, Phoebe, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Creoles And Pidgins

Muchnik, Rimma O, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445

Marshall, Sandra, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Mukerjee, Ronica, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Bengali, Spanish

Maule, Cordell, NP♀
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
McMeo, Neasha, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Mukerjee, Ronica, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Bengali, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
234

FAMILY HEALTH NURSE
PRACTITIONER (Cont'd)

Okoye, Safiyyah M, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Mukerjee, Ronica, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Bengali, Spanish

Okoye, Safiyyah M, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390

Mulligan, Meagan, NP♀
1424 Herkimer St, Brooklyn, NY 11233
(718) 675-3353
Mulvanerty, Noreen R, NP♀
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Mulvanerty, Noreen R, NP♀
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M TU W TH 9-9, F 9-3, SA 10-2, SU
9-6
Norton, Margaret, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Ojeyemi, Tolulope D, NP♀

AdvantageCare Physicians

Okoye, Safiyyah M, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Onianwa, Amaka L, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Persaud, Sandra, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Pitts-White, Anna, NP♀
350 Linwood St, Brooklyn, NY 11208
(718) 235-8790
Ramlal, Carminie F, NP♀
1424 Herkimer St, Brooklyn, NY 11233
(718) 675-3353  M-F 9-5

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Spanish

Rivera-DE LA Cruz, Ericka, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8-5

Ojeyemi, Tolulope D, NP♀

Romney, Denise, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 9-5

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Ross, Judy, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
235

FAMILY HEALTH NURSE
PRACTITIONER (Cont'd)
Saintelus, Ketie D, NP♀
6209 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-0073  M TU TH F 9-5, W 11-7
Languages: Creoles And Pidgins, French
Sanders, Judith, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390  M W TH F 9-5, TU 10-6
Languages: Spanish
Sanders, Lauren J, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Sanders, Lauren J, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Sanders, Lauren J, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198  M W TH F 9-5, TU 10-8
Sclafani, Lauren M, NP♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 833-1808
Sclafani, Lauren M, NP♀
9711 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-1808  M W 10-5, TU F 9-5, TH F 9-5
Sealey, Audrey, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish

Sewell, Elizabeth, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Shats, Almira, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7425  M-F 9-5
Languages: Russian
Sher, Irina, NP♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8853  TU F 9-5, TH F 9-5
Languages: Russian
Smith, Petsy, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Snaggs, Abigail E, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Sooppersaud-Bacchus, Vanishree, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M TH F 8-4
Staple, Karen E, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Staple, Karen E, NP♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Staple, Karen E, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Stibitz, Lisa M, NP♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
236

FAMILY HEALTH NURSE
PRACTITIONER (Cont'd)

Webb, Erica W, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Stibitz, Lisa M, NP♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980  M TU W F 9-5, TH 12-8, SA 8:304:30

Webb, Erica W, NP♀
9498 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390

Thomas, Sharon, FNP♀
124 E 43rd St, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-6166  M-F 9-5

Webb, Erica W, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303

Torres, Carmen, NP♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5

Wiesinger, Katherine, NP♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Toussaint, Agnes, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU W 9-5, TH 9-5
Toussaint, Anse, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 8:30-5
Languages: Creoles And Pidgins, French
Vornovitskiy, Sana, NP♀
6701 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 748-2441  F 8-6
Vornovitskiy, Sana, NP♀
948 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8260  M-F 9-5
Wang, Zhong, NP♀
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323

Wiesinger, Katherine, NP♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Wilfred-Woods, Ursyl, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Williams, Suzette, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Wilson, Miriam, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Wong, Annie, NP♀
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446
Languages: Chinese

Wassef, Forzhia G, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Philippine, Tagalog

Wong, Annie, NP♀
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446  M W F SA 9-5, TU 9-8, TH 9-8
Languages: Chinese

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
237

FAMILY PRACTICE
Abraham, Sherly, MD ♀
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200

Conway, Richard G, MD ♂
2968 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-4988
Languages: Hebrew, Yiddish

Abraham, Sherly, MD ♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 8:30-8:30

Conway, Richard G, MD ♂
3508 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 253-3900
Languages: Hebrew, Yiddish

Beneditskiy, Igor, DO ♂
2797 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 576-1212  M-F 9-5
Languages: Russian, Ukrainian

Corzo, Pedro A, MD♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-1122
Languages: Spanish

Boginsky, Irene, DO ♀
15 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 517-2500
Languages: Russian

Corzo, Pedro A, MD♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M TU 9-4, TH 1-5
Languages: Spanish

Brutus, Valerie, MD ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Creoles And Pidgins, French

Cotos-Mejia, David N, MD ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197  M W F 8:30-12, TU 12-8, TH 9-8, SA
8-4
Languages: Spanish

Brutus, Valerie, MD ♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Creoles And Pidgins, French

Crummer, Richard W, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2697  M-F 8-6

Chery, Roselyne, MD ♀
2222 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 826-5600

Dantchenko, Victoria, MD♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000

Chery, Roselyne, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6559  M TU W 9-5

Dantchenko, Victoria, MD ♀
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
238

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Dudelzak, Boris, DO ♂
2615 E 16th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 263-0300  M 1-8, TU 3-8, TH 3-8
Languages: Russian
Dwivedi, Jagannath P, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Dwivedi, Jagannath P, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Ghael, Priya, MD♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Gujarati
Ghael, Priya, MD♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Gujarati
Ghael, Priya, MD♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Gujarati
Griffith-Reece, Wendy, MD♀
1074 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 452-6013  M-F 8:30-12:30
Languages: Spanish
Isaacs-Charles, Karen A, DO ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Isaacs-Charles, Karen A, DO ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Isaacs-Charles, Karen A, DO ♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Jahan, Mumtaz, MD ♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Arabic, Bengali, Spanish, Urdu
Kalika, Sima, DO♀
800 Cortelyou Rd, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-0900  M-F 9-7
Languages: Russian
Kalika, Vladimir, DO ♂
800 Cortelyou Rd, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-0900  M 9-4, TU 2-7, W 9-3, TH 2-8, F 9-11
Languages: Russian
Kalika, Vladimir, DO ♂
800 Cortelyou Rd, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-0900  M W F 1-6, TU SA 9-3, TH SA 9-3
Languages: Russian
Khanukayeva, Rena, DO ♀
260 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-8855  M TU W 8:30-8:30, TH 9-8, F 9-5, SA
9-4
Languages: Eastern Farsi, Russian, Turkish
Kondamudi, Vasantha K, MD ♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: French, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
239

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Kondamudi, Vasantha K, MD ♀
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: French, Spanish
Korogluyev, Mikhail Y, DO ♂
103 Noel Ave, Brooklyn, NY 11229
(917) 873-7907
Languages: Russian
Lee, Bernard W, MD ♂
6323 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 759-4257
Lynch, Gina A, MD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Lynch, Gina A, MD ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Lynch, Gina A, MD ♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Marballi, Arundhati, MD ♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Hindi, Russian
Murray, Carolyn J, MD ♀
4915 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7732

Nguyen, Bryant, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Vietnamese
Nguyen, Bryant, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W 9-5, TU 9-12
Languages: Vietnamese
Rosen, Paul D, MD♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: French, Mandarin, Spanish
Rosen, Paul D, MD♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: French, Mandarin, Spanish
Rosen, Paul D, MD♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: French, Mandarin, Spanish
Sinclair, Paula A, MD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Sinclair, Paula A, MD♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
St. Louis, Emmanuel L, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
240

FAMILY PRACTICE (Cont'd)
Tavares, Rosaanabela R, MD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: French, Spanish
Tavares, Rosaanabela R, MD ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: French, Spanish

Zhukovski, Dmitry, DO ♂
4766b Bedford Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 676-0404  M W F 10-7, TU 3-7, TH 3-7, SA 10-2
Languages: Russian, Ukrainian
Zhukovski, Dmitry, DO ♂
260 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-8855  TU 9-6, TH 10-7
Languages: Russian, Ukrainian
GASTROENTEROLOGY

Tavares, Rosaanabela R, MD ♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: French, Spanish

Abadie, Elie, MD♂
2355 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 258-1313  M TH 10-5:30
Languages: Arabic, French, Hebrew, Spanish

Uribe, Alejandra M, DO ♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Spanish

Abdullah, Muhammad, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331  M-F 8-4
Languages: Bengali, Hindi, Urdu

Varghese, Betsy, MD ♀
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150

Adeonigbagbe, Olusegum M, MD ♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish

Veksman, Larisa L, DO ♀
162 Brighton 11th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 891-8822
Languages: Russian, Ukrainian, Yiddish
Volokh, Vladimir, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7185
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Adeonigbagbe, Olusegum M, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  TU 9-11
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Adeonigbagbe, Olusegum M, MD ♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  W 1-4:30
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
241

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Ahamed, Jahid, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 783-3690  M TU W F 9:30-5, SA 9-1
Languages: Bengali, Urdu
Ajah, Ofem I, MD♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440
Languages: Yoruba
Ajah, Ofem I, MD♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122
Languages: Yoruba
Ajah, Ofem I, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Languages: Yoruba
Ajah, Ofem I, MD♂
296 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 788-5050
Languages: Yoruba
Ajah, Ofem I, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Yoruba
Ajah, Ofem I, MD♂
753 Classon Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 636-1270  M W 1-6, TU 8-12, SA 9-3
Languages: Yoruba

Albert, Joel I, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7055
Languages: Russian, Spanish, Yiddish
Albert, Joel I, MD♂
9707 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-3700  M 9-5, W 9-3, TH 8-2
Languages: Russian, Spanish, Yiddish
Anand, Suryanarayan, MD ♂
55 Green St, Brooklyn, NY 11222
(718) 852-8375
Languages: Tamil
Anand, Suryanarayan, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000
Languages: Tamil
Anand, Suryanarayan, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Tamil
Anand, Suryanarayan, MD♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Tamil
Anand, Suryanarayan, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Tamil
Anand, Suryanarayan, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-8375  W 9:30-2, TH 11-6
Languages: Tamil

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
242

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Arya, Mukul, MD♂
207 Berkeley Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 638-3150
Languages: French, Hindi
Arya, Mukul, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Languages: French, Hindi
Arya, Mukul, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: French, Hindi
Arya, Mukul, MD♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122
Languages: French, Hindi
Arya, Mukul, MD♂
129 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-0643  M W 9-5, TU SA 8-4, TH SA 8-4
Languages: French, Hindi
Arya, Yashpal, MD♂
129 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-0643  M-F 9-5
Languages: Hindi, Spanish
Atluri, Purna C, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 237-1596
Languages: Hindi, Telugu, Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Atluri, Purna C, MD ♂
322 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11226
(718) 237-1596  TU 1-5, F 8:30-4:30, SA 8:30-2
Languages: Hindi, Telugu, Urdu
Atluri, Purna C, MD ♂
481 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 237-1596  TU 1-6
Languages: Hindi, Telugu, Urdu
Badalov, Nison L, MD ♂
15 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 517-2500
Badalov, Nison L, MD ♂
902 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-3900
Badalov, Nison L, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7476
Bandler, Martin, MD ♂
954 President St, Brooklyn, NY 11215
(718) 783-6364  M-F 9-2
Languages: Yiddish
Baradarian, Robin, MD♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-2960  TU W 7-6, F 7-5, SU 8-5
Languages: Persian, Spanish
Basu, Prithwijit P, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Bengali, Hindi

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
243

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Bednarek, Karl T, MD ♂
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585  TU 7:30-5, TH 9-3
Languages: French, Polish, Russian
Bergasa, Nora V, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TH 1-5
Languages: Spanish

Bigajer, Charles, MD ♂
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8900  F 9-5
Languages: French, Hebrew, Italian, Yiddish
Bigajer, Charles, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6385  M TU W 2-5, TH 10-2
Languages: French, Hebrew, Italian, Yiddish
Bigajer, Charles, MD ♂
1095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 240-8801  TH 9-5
Languages: French, Hebrew, Italian, Yiddish

Berlin, Irina, MD♀
40 W Brighton Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 627-8300  M 10-3, TU 8:30-5, W 11-8, TH 8:30- Bigajer, Charles, MD ♂
5, F 10-5, SU 8:30-2
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
Languages: Russian
(718) 377-9011  W 2-5
Languages: French, Hebrew, Italian, Yiddish
Bernstein, Michael D, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
Braha, Jack P, DO♂
(718) 616-3880
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
Bhat, Kiran K, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 398-2121  M W F 9-5
Languages: Hindi
Bigajer, Charles, MD ♂
1901 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 240-6385
Languages: French, Hebrew, Italian, Yiddish
Bigajer, Charles, MD ♂
570 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6385
Languages: French, Hebrew, Italian, Yiddish

(718) 368-2960  M-F 9-5

Brejt, Henry, MD♂
1353 45th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 435-0876  M TU TH 2-6
Languages: Polish, Yiddish
Brejt, Henry, MD♂
921 E New York Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 778-8587  W 2-6
Languages: Polish, Yiddish
Brodsky, Alexander, MD ♂
8622 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2121  TU 9-7, TH 9-11, SA 7-7
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
244

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)

Chiu, Henry C, MD♂

AdvantageCare Physicians

Chan, Wallen C, MD♂
5722 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5958  TH 2-6
Languages: Chinese

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Chinese, Spanish

Chan, Wallen C, MD♂
1102 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11228
(718) 748-2110  W 3-8
Languages: Chinese

AdvantageCare Physicians

Charles, Michel J, MD ♂
1381 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 869-1501
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Chusid, Boris G, MD ♂
350 Fulton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-9500  M 1-6
Languages: Russian, Spanish

Charles, Michel J, MD ♂
3621 Glenwood Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 434-0202
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Chusid, Boris G, MD ♂
1655 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-3100  M TU W TH 8-7, F 2-6, SA 8-5
Languages: Russian, Spanish

Charles, Michel J, MD ♂
9408 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 869-1501
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Chusid, Boris G, MD ♂
1100 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-2100  M TU W TH 8-7, F SA 8-5
Languages: Russian, Spanish

Charles, Michel J, MD ♂
124 E 43rd St, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-6166  M W F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Chusid, Boris G, MD ♂
1 Smith St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-1142  TH SA 8-12, SA 8-12
Languages: Russian, Spanish

Charles, Michel J, MD ♂
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-0391  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Chusid, Boris G, MD ♂
15 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 517-2500  TH SA 8-12, SA 8-12
Languages: Russian, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



Chiu, Henry C, MD♂

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Chinese, Spanish

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
245

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Chusid, Boris G, MD ♂
445 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 645-0300  TU 11-5, W F 11-7
Languages: Russian, Spanish
Chusid, Boris G, MD ♂
3632 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-4409  TU W 8-5
Languages: Russian, Spanish
Cohen, Paul H, MD ♂
1336 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 221-0131  TU 1-5, W F 9-5:30
Languages: Russian, Spanish
Dubrovskaya, Veronika V, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112
Languages: Russian, Spanish
Dubrovskaya, Veronika V, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Russian, Spanish
Dubrovskaya, Veronika V, MD ♀
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1112
Languages: Russian, Spanish
Dubrovskaya, Veronika V, MD ♀
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Languages: Russian, Spanish

Dubrovskaya, Veronika V, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112
Languages: Russian, Spanish
Duddempudi, Sushil, MD ♂
55 Green St, Brooklyn, NY 11222
(718) 852-8375
Languages: Spanish, Telugu
Duddempudi, Sushil, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7000
Languages: Spanish, Telugu
Duddempudi, Sushil, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Spanish, Telugu
Duddempudi, Sushil, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-8375  M TU 8-5, W F 9-5, TH F 9-5
Languages: Spanish, Telugu
Duddempudi, Sushil, MD ♂
1502 Caton Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 852-8375  M TU W F 10-5, TH 9-5
Languages: Spanish, Telugu
Duddempudi, Sushil, MD ♂
1471 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(347) 425-1789  M W TH F 8-5, TU 9-5
Languages: Spanish, Telugu
Duddempudi, Sushil, MD♂
76 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 852-8375  M-F 9-5
Languages: Spanish, Telugu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
246

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Duddempudi, Sushil, MD ♂
3309 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 852-8375  SA 9-12:30
Languages: Spanish, Telugu
Durzieh, Joseph, MD ♂
1711 Sheepshead Bay Rd, Brooklyn, NY 11235
(718) 339-0391  M 1:30-5, F 9-5
Languages: Arabic
Durzieh, Joseph, MD♂
10 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 339-0391  M TH 9-1
Languages: Arabic
Durzieh, Joseph, MD ♂
7510 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 339-0391  TH 1:30-5
Languages: Arabic
Durzieh, Joseph, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(212) 376-1004  TH 1-3
Languages: Arabic
Durzieh, Joseph, MD ♂
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-0391  TU 3-5
Languages: Arabic
Durzieh, Joseph, MD ♂
7515 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 339-0391  TU 9-2
Languages: Arabic

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Dyrszka, Herbert, MD ♂
146 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-1221  TU 1-4
Languages: German, Spanish
El Younis, Cherif M, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Arabic, Spanish
El Younis, Cherif M, MD ♂
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071  F 9-5
Languages: Arabic, Spanish
El Younis, Cherif M, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6025  M TH 9-5
Languages: Arabic, Spanish
El Younis, Cherif M, MD ♂
Medical Center- 2chc, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  TU W 9-5
Languages: Arabic, Spanish
El Younis, Cherif M, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112  M TU 8-3, W F 8-8, TH F 8-8, SA 9-7
Languages: Arabic, Spanish
Eldarawy, Wael Z, MD ♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 954-3540
Eldarawy, Wael Z, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 833-5050

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
247

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Eldarawy, Wael Z, MD ♂
370 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-5050
Eldarawy, Wael Z, MD ♂
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 833-5050
Eldarawy, Wael Z, MD ♂
98 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 833-5050
Erber, Jonathan A, MD ♂
591 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-8500  M-F 9-5
Languages: Hebrew
Erber, William F, MD ♂
591 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-8500  M-F 9-5
Languages: French, Hebrew
Fazio, Richard A, MD ♂
1102 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11228
(718) 748-2110  W 1-8
Languages: German, Italian, Spanish
Feldstein, Richard C, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8-5
Languages: French, Hebrew, Spanish
Fisse, Richard D, MD ♂
775 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 484-9101
Languages: Spanish, Yiddish

Fisse, Richard D, MD ♂
1353 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 854-8527  M W 1-8, TU F 9-1
Languages: Spanish, Yiddish
Fisse, Richard D, MD ♂
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961  TH 9-5
Languages: Spanish, Yiddish
Gamss, Jeffrey S, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(212) 376-1004  TU 1-3
Languages: Yiddish
Gamss, Jeffrey S, MD♂
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-0391  M-F 9-5
Languages: Yiddish
Gandhi, Soren, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 1-5
Genuth, Lewis, MD♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M-F 9-5
Languages: Hebrew
Genuth, Lewis, MD♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M-F 9-5
Languages: Hebrew

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
248

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Gettenberg, Gary S, MD ♂
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-0391  TH 9-5
Languages: Hebrew
Gettenberg, Gary S, MD♂
1975 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-7000  W 1-5
Languages: Hebrew
Gettenberg, Gary S, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(212) 376-1004  W 9-11
Languages: Hebrew
Goodman, Adam J, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112
Languages: Spanish
Goodman, Adam J, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Languages: Spanish
Gordin, Inna, MD♀
2647 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 382-0500  M W 9-3, TU F 8-3, TH 11:30-8, SA
8-4
Languages: Russian
Gorodokin, Gary I, MD ♂
3019 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-9700
Languages: Polish, Russian, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Gorodokin, Gary I, MD ♂
2829 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-8668  M-F 9-5
Languages: Polish, Russian, Spanish
Gottesman, Democleia P, MD ♀
415 Ocean View Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 934-4842  W SA 8-5, TH 9-5, F 9-4, SA 8-5
Languages: Spanish
Gress, Francis G, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234  M-F 8-6
Languages: Spanish
Grosman, Irwin M, MD ♂
432 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 780-1468
Languages: French, Hebrew, Spanish, Yiddish
Grosman, Irwin M, MD ♂
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-8600
Languages: French, Hebrew, Spanish, Yiddish
Grosman, Irwin M, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Languages: French, Hebrew, Spanish, Yiddish
Grosman, Irwin M, MD ♂
349 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1416
Languages: French, Hebrew, Spanish, Yiddish
Grosman, Irwin M, MD ♂
50 Court St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-8600
Languages: French, Hebrew, Spanish, Yiddish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
249

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Grosman, Irwin M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: French, Hebrew, Spanish, Yiddish
Grosman, Irwin M, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1738  TU 8-1, W F 1-5
Languages: French, Hebrew, Spanish, Yiddish
Grossman, Evan B, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish
Grossman, Evan B, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 270-1112
Languages: Spanish
Grossman, Evan B, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112
Languages: Spanish
Grossman, Evan B, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1112
Languages: Spanish
Grossman, Evan B, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Languages: Spanish

Grossman, Evan B, MD ♂
7901 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 282-7234
Languages: Spanish
Gupta, Jagdish K, MD ♂
207 Berkeley Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 638-3150  M W 9-3, F 1-6:30
Languages: Hindi
Gupta, Rakesh, MD♂
130 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 372-7434  M 9-5, TU 9-6, TH 9-6, SA 8-2
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Haddad, Stephen, MD♂
1636 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-3385
Languages: Hebrew, Spanish
Hanna-Hindy, Kayane, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112
Languages: Arabic, French
Hasan, Muhammad F, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388
Languages: Hindi, Urdu
Hasan, Muhammad F, MD ♂
481 Saint Marks Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 638-8185  M 10-4, TU 12-4, TH 11-4, SA 9-1
Languages: Hindi, Urdu
Hasan, Muhammad F, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-7770  M 4-6, SA 8-1
Languages: Hindi, Urdu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
250

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Hasan, Muhammad F, MD ♂
608 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 638-8185  W F 8-6
Languages: Hindi, Urdu
Hindy, Pierre, MD ♂
2501 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2500
Languages: Arabic, French
Hindy, Pierre, MD ♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-2960  M-F 9-5
Languages: Arabic, French
Hindy, Pierre, MD ♂
902 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-3900  M-F 9-5
Languages: Arabic, French
Hindy, Pierre, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Arabic, French
Huh, Chihee C, DO♀
8701 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 759-0400  M W 9-5, TU 9-6, F 1-5, SA 9-2
Languages: Chinese, Korean, Spanish
Iswara, Kadirawel P, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 615-0400
Languages: Tamil

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Iswara, Kadirawel P, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 615-0400
Languages: Tamil
Iswara, Kadirawel P, MD ♂
2511 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-0400
Languages: Tamil
Iswara, Kadirawel P, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 615-0400
Languages: Tamil
Jasty, Susmita, MD ♀
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-0391  TU 9-12
Languages: Telugu
Jasty, Susmita, MD ♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 339-0391  W 1-5
Languages: Telugu
Katcher, Oleg, MD♂
1765 E 19th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 360-5953
Languages: Russian, Spanish
Khan, Gulam M, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 1-5
Languages: Arabic, Hindi, Telugu, Urdu
Khdair, Adnan M, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900
Languages: Arabic

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
251

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Khoury, Nidal Y, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  M 3-6:30, TU 8:30-11, W F 2-6:30
Languages: Arabic
Khoury, Nidal Y, MD ♂
336 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-6693  M TU W F 2-6, TH 9-5
Languages: Arabic
Khoury, Nidal Y, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980  TU 2-5, TH 2-5
Languages: Arabic
Kirschenbaum, Hyman L, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6025  M TH 9:30-12, TU F 9-12, W 1-4
Kirschenbaum, Hyman L, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6025  M W F 9-5
Kirschenbaum, Hyman L, MD ♂
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071  W F 9-5
Klahr, Martin H, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Kodsi, Robert E, MD ♂
925 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 851-6767  M TU W TH 9-7, F 9-3
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Ukrainian

Koutsos, Markos I, MD ♂
421 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 491-0706  M 11-3, TU F 2-8, SA 9-3
Languages: Spanish
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
140 Saint Edwards St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-8375
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
37 5th Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 852-8375
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
55 Green St, Brooklyn, NY 11222
(718) 852-8375
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
810 Rogers Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 250-6915
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8671
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
252

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-8375  W F 9-5, TH F 9-5
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Krishnaiah, Mahesh K, MD ♂
332 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 852-5252  W F 9-5, TH F 9-5
Languages: Hindi, Kannada, Tamil, Telugu
Kurtz, Leon E, MD♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hebrew, Spanish
Lapin, Seth, DO♂
5000 Ave K, Brooklyn, NY 11234
(718) 972-1840
Languages: Hebrew
Lapin, Seth, DO♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 972-1840
Languages: Hebrew

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Lapin, Seth, DO♂
1523 45th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-1840  TU 9-5, W 2-8
Languages: Hebrew
Law, Linda, MD♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030  M 9-5
Law, Linda, MD♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  TU 8-11
Law, Linda, MD♀
514 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 854-1851  W 9-12
Leb, Alvin D, MD♂
2985 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-2218
Languages: Yiddish
Leb, Alvin D, MD ♂
5922 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Languages: Yiddish
Leb, Alvin D, MD♂
5925 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Languages: Yiddish
Lee, David S, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Lee, David S, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
253

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Lee, David S, MD♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1112
Lee, David S, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Lee, David S, MD♂
7901 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 282-7234
Lee, Young, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Lin, Cu LI, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Litvak, Yevgeny, MD ♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900
Languages: Russian
Litvak, Yevgeny, MD ♂
2501 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2500
Languages: Russian
Litvak, Yevgeny, MD ♂
1460 W 5th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-2233  M-F 9-4
Languages: Russian

Maizel, Barry S, MD ♂
90 8th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 622-8255  M 9-6, W F 8-2
Languages: Italian
Malieckal, Anju M, MD ♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-6400
Malieckal, Anju M, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-12
Malik, Asim R, MD ♂
1224 8th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 788-5588  M 12-7, TU 12-8, W 12-6, TH 7:304:30, F 12-2
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mansour, Mohamed, MD ♂
1423 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 773-2011
Languages: Arabic
Mayer, Ira E, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7055
Languages: Yiddish
Mayer, Ira E, MD♂
575 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 891-0100  M 1-6, W 12-6, TH 2-8
Languages: Yiddish
Meltzer, Robert M, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-1011

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
254

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Meltzer, Robert M, MD ♂
5922 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Meltzer, Robert M, MD ♂
5925 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Meltzer, Robert M, MD ♂
763 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 756-6664
Misra, Prem S, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Languages: Hindi
Momeni, Modjeh, MD♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Eastern Farsi, Western Farsi
Momeni, Modjeh, MD ♀
810 Rogers Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 852-8375
Languages: Eastern Farsi, Western Farsi
Momeni, Modjeh, MD ♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 852-8375
Languages: Eastern Farsi, Western Farsi
Momeni, Modjeh, MD ♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Eastern Farsi, Western Farsi

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Momeni, Modjeh, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-8375
Languages: Eastern Farsi, Western Farsi
Momeni, Modjeh, MD♀
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Eastern Farsi, Western Farsi
Moshenyat, Yitzchak, MD ♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 645-8901  M-F SU 9-7
Languages: Russian
Moskowitz, Adam L, MD ♂
129 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-0643  M 8:30-5, TU F 8-4, W 9-5, TH F 8-4
Languages: Hebrew
Moskowitz, Sam, MD♂
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100  F 9-1
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Moskowitz, Sam, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-2621  M-F 9-5, SU 8-3
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Moskowitz, Sam, MD ♂
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1234  TH 9-12
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Nacier, Paul E, MD ♂
124 E 43rd St, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-6166  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
255

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Nacier, Paul E, MD ♂
1061 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 827-5009  M-F SA SU 8-6
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Nacier, Paul E, MD ♂
124 E 43rd St, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-6166  TU 4-9, TH 4-9, SA 9-7
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Nadaf, Albert S, MD ♂
2968 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-4988  TH 12-6
Languages: Arabic, French
Notar-Francesco, Vincent J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M F 9-5, W 2-8
Languages: Italian
Notar-Francesco, Vincent J, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Languages: Italian
Ottaviano, Lawrence J, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(212) 254-1220
Languages: Italian, Spanish
Ottaviano, Lawrence J, MD ♂
214 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(212) 845-9255  TH 9-2
Languages: Italian, Spanish

Palagiano, Antonio, MD ♂
560 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-5219  M TU TH 2-6
Languages: Italian, Russian, Spanish
Pellegrini, Richard A, MD ♂
2462 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 253-2855  M 3-8, TU 10-2, TH 4-8, F 1-7
Languages: Spanish
Pertsovsky, Yuriy, MD ♂
201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 621-1811
Languages: Russian
Pertsovsky, Yuriy, MD ♂
2569 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-3100
Languages: Russian
Piccione, Paul R, MD ♂
560 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-5219
Languages: Italian
Rahmani, Rabin, MD♂
902 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-3900
Languages: Hebrew, Persian
Rahmani, Rabin, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7055
Languages: Hebrew, Persian
Rahmani, Rabin, MD♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-2960  M TU W TH 9-5
Languages: Hebrew, Persian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
256

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Rando, Joseph P, MD ♂
617 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-7448  W 3:30-7
Languages: Italian, Spanish
Raymond, Alan R, MD ♂
256 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 218-7352
Reddy, Madhavi, MD♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Telugu
Reka, Safak, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112  F 4-6, SA 9-1
Languages: Turkish
Reka, Safak, MD♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1531  M TU W TH 8-5, F 4-5, SA 9-1
Languages: Turkish
Reka, Safak, MD♀
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234  TU F 9-5, TH F 9-5
Languages: Turkish
Rezk, George J, MD♂
7906 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-8269  M 11-6, W 11-7, TH 1-5, F 9-6
Languages: Italian
Rosen, Martin E, MD♂
2270 Kimball St, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-0570  M F 8-1, TU 10-3, TH 10-3

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Samuel, Shelby K, MD ♂
3632 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 498-7888
Languages: Spanish
Samuel, Shelby K, MD ♂
200 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 498-7888  M SA 9-6, W F 3:30-8, TH 9-5
Languages: Spanish
Sayad, Karim, MD♂
8423 7th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 748-7364
Languages: Arabic, French, Spanish
Sayad, Karim, MD♂
8801 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-7364  M-F 9-5
Languages: Arabic, French, Spanish
Shahin, George, MD♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Arabic, Spanish
Shahin, George, MD♂
8723 Ridge Blvd, Brooklyn, NY 11209
(347) 497-4205  M SA 9-12, W 2-8, F 9-4
Languages: Arabic, Spanish
Shapsis, Alexander, MD ♂
6209 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-0073
Languages: Russian
Shapsis, Alexander, MD ♂
2797 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-4000  M TU W TH 8-6, F 8-4, SA 9-1
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
257

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Sorra, Toomas M, MD ♂
166 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 834-0100  M TU 9-8, W 9-5, TH 9-5, F 10-4
Languages: Estonian, Spanish
Steinheber, Francis U, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880  M-F 9-5
Tawil, Steven C, MD ♂
130 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-7557  M TU TH 9-5, W 9-7, F 9-3
Languages: Hebrew, Spanish

Tin, Hui Hing, MD♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Chinese, Mandarin
Tracer, Robert S, MD♂
5000 Ave K, Brooklyn, NY 11234
(718) 968-1515
Languages: Hebrew
Tracer, Robert S, MD♂
1687 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 240-6385
Languages: Hebrew

Tenner, Scott M, MD ♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-2960

Tracer, Robert S, MD♂
187 Conklin Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 408-4949
Languages: Hebrew

Tessler, Herman, MD ♂
1443 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 376-9494  M W 4-7:30, TU 6-8, TH 6-8, SU 8-1
Languages: German, Hungarian, Yiddish

Tracer, Robert S, MD♂
1901 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 240-6385
Languages: Hebrew

Tin, Hui Hing, MD♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Chinese, Mandarin

Tracer, Robert S, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 377-9011  M TU W 2-5, TH 10-2
Languages: Hebrew

Tin, Hui Hing, MD♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Chinese, Mandarin

Tracer, Robert S, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6385  TU 1-5, TH 1-5, F 11-3
Languages: Hebrew

Tin, Hui Hing, MD♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Chinese, Mandarin

Traube, Morris, MD♂
101 Broadway, Brooklyn, NY 11249
(212) 384-5179
Languages: Yiddish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
258

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Traube, Morris, MD♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(212) 384-5179
Languages: Yiddish
Trillo, John W, MD♂
560 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-5219  M 10-1, W 1:30-6, F 9:30-1:30
Languages: Italian
Tsirlin, Yuriy, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5900  M-F 9-5
Languages: Russian
Tutino, Jody M, MD♀
10 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 636-2050  M 1-4, W 3-6, F 11-3
Languages: French, Italian, Spanish
Vaizman, Konstantin, MD ♂
2705 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-2222
Languages: Russian
Vaizman, Konstantin, MD♂
699 Stanley Ave, Brooklyn, NY 11207
(347) 689-8880
Languages: Russian
Vaizman, Konstantin, MD ♂
8622 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2121  M 8:30-6:30, W 1-5, F 8:30-4
Languages: Russian

Vaizman, Konstantin, MD ♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900  M W 9-6
Languages: Russian
Verma, Himanshu D, MD ♂
129 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-0643
Verma, Himanshu D, MD ♂
207 Berkeley Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 638-3150
Verma, Himanshu D, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Verma, Himanshu D, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Vignesh, Shivakumar, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1112
Vignesh, Shivakumar, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-4772
Vlodov, Jane, MD♀
2202 65th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 331-7900  M 9-7, W SU 9-5, TH SU 9-5, F 3-3
Languages: Russian, Spanish, Ukrainian
Vozick, Jesse M, MD ♂
1902 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 621-9400  F 3-4
Vozick, Jesse M, MD ♂
1834 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 339-0391  F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
259

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Vozick, Jesse M, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 339-0391  M 1-5
Vozick, Jesse M, MD ♂
1010 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 339-0391  M-F 9-5
Vozick, Jesse M, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(212) 376-1004  SA 9-11
Vozick, Jesse M, MD ♂
408 Jay St, Brooklyn, NY 11201
(718) 339-0391  TH 1-2
Vozick, Jesse M, MD ♂
443 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 339-0391  TH 9-5
Vozick, Jesse M, MD ♂
539 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 339-0391  TU 1-5
Vozick, Jesse M, MD ♂
9708 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(212) 621-9400  TU 9-10
Vozick, Jesse M, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 339-0391  TU 9-12
Vozick, Jesse M, MD ♂
1013 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 339-0391  W 9-5
Vozick, Jesse M, MD ♂
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-0391  M 9-12

Wall, Ian M, DO♂
902 Quentin Rd, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-3900
Wall, Ian M, DO♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-2960
Wall, Ian M, DO♂
380 88th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-5482
Weissbluth, Jay E, MD ♂
214 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 934-1800
Weissbluth, Jay E, MD ♂
3019 Ave U, Brooklyn, NY 11229
(718) 934-1800  M 9-12, W 1-6
Weissman, Sam, MD ♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-2960
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Weissman, Sam, MD ♂
202 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 854-5100  M TU TH 9-5, W 12-8, F 9-4
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Weiss, Robert A, MD ♂
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M TU W 9-9, TH SU 9-6, F 9-3, SA
10-2, SU 9-6
Languages: Hebrew, Yiddish
Winters, Harry A, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 10-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
260

GASTROENTEROLOGY (Cont'd)
Wolfson, David M, MD ♂
801 Ave N, Brooklyn, NY 11230
(718) 627-6800  M TU TH 7-6, W 7-7, F 7-4
Languages: Hebrew, Yiddish
Yonk, Bernard B, MD ♂
2355 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 645-4291  M 9-12, TU 2-5:30, TH 10-4, F 912:30
Languages: Yiddish
Zachary, Kirk J, MD♂
432 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 387-2708  M-F 9-5
Zimbalist, Eliot H, MD♂
369 93rd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-6000  F 9-2
Languages: Spanish
Zimbalist, Eliot H, MD ♂
452 77th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-5548  M TU W TH 9-5
Languages: Spanish
GENERAL SURGERY

Abrol, Sunil, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7686  M-F 9-5
Languages: Hindi
Ahmad, Shahabuddin, MD ♂
8210 18th Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-6600
Languages: Bengali
Ahmad, Shahabuddin, MD ♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8398
Languages: Bengali
Ahmad, Shahabuddin, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8398  M TH 1-5
Languages: Bengali
Ahmed, Leaque, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M TU 9-5
Languages: Hindi, Spanish, Tamil
Alberty-Oller, Jose J, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-1404
Languages: Spanish

Abrol, Sunil, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6621
Languages: Hindi

Alberty-Oller, Jose J, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Spanish

Abrol, Sunil, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6621  M-F 9-5
Languages: Hindi

Alberty-Oller, Jose J, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TU 8:30-3
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
261

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Alfonso, Antonio E, MD ♂
185 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 270-1421
Languages: Tagalog
Alfonso, Antonio E, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1200
Languages: Tagalog
Alfonso, Antonio E, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 780-1200
Languages: Tagalog
Alfonso, Antonio E, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: Tagalog
Alfonso, Antonio E, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1981
Languages: Tagalog
Alfonso, Antonio E, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Tagalog
Alfonso, Antonio E, MD ♂
100 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-3244  TU 1-3:30, TH 1-3:30
Languages: Tagalog

Amini, Manouchehr, MD ♂
1411 Myrtle Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 907-4301
Languages: Persian
Amini, Manouchehr, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915  TH 1-6
Languages: Persian
Amini, Manouchehr, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU 1-5
Languages: Persian
Amog, Frederick D, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6387  M W F 9-5
Languages: Malayalam
Amog, Frederick D, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(347) 673-6453  M W F 9-5
Languages: Malayalam
Andaz, Charusheela, MD♀
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2550  M-F 8-4
Languages: Hindi
Anker, Eli, MD♂
256 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 218-7352
Languages: Spanish
Armand, Camille G, MD ♀
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300
Languages: French

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
262

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Arsenous, Anna, MD ♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: French
Arsenous, Anna, MD ♀
1610 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: French
Arsenous, Anna, MD ♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Languages: French
Arsenous, Anna, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: French
Arsenous, Anna, MD ♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 486-4155
Languages: French
Arsenous, Anna, MD ♀
93 95 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: French
Asarian, Armand P, MD ♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8088
Languages: Armenian, Romanian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Asarian, Armand P, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6088  M-F 9-5
Languages: Armenian, Romanian
Asarian, Armand P, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6088  M-F 9-5
Languages: Armenian, Romanian
Bernstein, Michael O, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 780-1563
Bernstein, Michael O, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 273-5954
Biggs, Carina G, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: German
Blackman, Noel E, MD ♂
741 Flushing Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 218-6888
Blackman, Noel E, MD ♂
145 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 418-5900
Borriello, Raffaele, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 625-0767  M-F 9-5
Languages: Italian
Boter, Merab, MD♂
2177 65th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 238-1555  M W 9-7
Languages: Georgian, Polish, Russian, Ukrainian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
263

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Brahmbhatt, Devendra, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(516) 568-9119  SA 8-1:30
Languages: Gujarati, Hindi
Brichkov, Igor, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7652  M-F 9-5
Cabanas, Ramon M, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300
Languages: Spanish
Cadot, Hadley, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Cadot, Hadley, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6305  M-F 9-5
Cane, Jeffrey S, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish
Cane, Jeffrey S, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Spanish
Cane, Jeffrey S, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Spanish

Carryl, Stephen S, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Carryl, Stephen S, MD ♂
1 Hanson Pl, Brooklyn, NY 11243
(718) 783-0934  M-F 9-5
Cayton, Alberto L, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Tagalog
Cayton, Alberto L, MD ♂
6414 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 837-8666  M 3-7
Languages: Tagalog
Cayton, Alberto L, MD♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500  TH 1-5
Languages: Tagalog
Cayton, Alberto L, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915  M 1:30-3, TU 1-3
Languages: Tagalog
Chafiian, Jonas Y, MD ♂
86 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5452  TU 2-2, TH 9-2
Languages: French
Chang, Karen, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Chang, Karen, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
264

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Chang, Karen, MD♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Chang, Karen, MD♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Chang, Karen, MD♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Chang, Karen, MD♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Chang, Karen, MD♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Chang, Karen, MD♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Chang, Karen, MD♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Chao, Charlene Z, MD♀
1009 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 375-0657
Chao, Charlene Z, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Chao, Charlene Z, MD♀
4506 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 972-1233

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Chao, Charlene Z, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3288
Chao, Charlene Z, MD♀
5303 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 972-1777
Chao, Charlene Z, MD♀
5423 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-8885
Chao, Charlene Z, MD♀
7209 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 975-0068
Chao, Charlene Z, MD♀
730 60th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 484-3225
Charles, Melita A, MD ♀
82 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2727  M-F 9-5
Chiariello, Mario, MD ♂
1479 73rd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 331-4938  M 10-7, TH 4-6
Languages: Italian
Choi, Karmina K, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Choi, Karmina K, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3288
Choi, Karmina K, MD ♀
5517 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-8255

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
265

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Choi, Karmina K, MD ♀
69 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-1212
Choi, Karmina K, MD ♀
833 58th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 686-8888
Choi, Karmina K, MD ♀
8504 21st Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 946-6730
Chua, Antonio, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Chua, Antonio, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500  TH 9-3
Chukwuneke, Bernard, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5

Dayala, Marcus D, MD ♂
7124 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-3333
Languages: Spanish
Dayala, Marcus D, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3288
Languages: Spanish
Deysine, John C, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Spanish
Deysine, John C, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3288
Languages: Spanish
Deysine, John C, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500
Languages: Spanish

Ciaburri, Daniel G, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(212) 746-5172

Deysine, John C, MD ♂
2219 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6580  TU 1:30-5:30, F 9:30-1
Languages: Spanish

Cioroiu, Michael G, MD ♂
126 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100
Languages: French, Hungarian, Romanian, Spanish

Dharia, Kirit M, MD♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(516) 393-6826
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

Coomer, Cynara L, MD ♀
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822

Dharia, Kirit M, MD♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
266

GENERAL SURGERY (Cont'd)

Dharia, Kirit M, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Dharia, Kirit M, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(347) 662-3074
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

Dharia, Kirit M, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

AdvantageCare Physicians

Dharia, Kirit M, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

Dharia, Kirit M, MD ♂

Dharia, Kirit M, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Dharia, Kirit M, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Dharia, Kirit M, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Dharia, Kirit M, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Dharia, Kirit M, MD ♂

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 826-5900
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Dharia, Kirit M, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Diaz, Osias B, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4387
Languages: Philippine, Spanish, Tagalog
Diraimo, Robert, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 270-1035
Languages: Italian
Diraimo, Robert, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1421
Languages: Italian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
267

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Diraimo, Robert, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: Italian
Diraimo, Robert, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Languages: Italian
Distant, Dale A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: French, Spanish
Distant, Dale A, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: French, Spanish
Distant, Dale A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1035
Languages: French, Spanish
Distant, Dale A, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 270-1035  M-F 8-6
Languages: French, Spanish
Distant, Dale A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1422  M-F 8-6
Languages: French, Spanish

Distant, Dale A, MD ♂
3839 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-5024  M-F 7-4
Languages: French, Spanish
Dolgin, Stephen E, MD ♂
158 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 470-3636  M-F 9-5
Dolgin, Stephen E, MD ♂
8622 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 470-3636  M-F SA 9-5
Dresner, Lisa S, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Dresner, Lisa S, MD ♀
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-3168
Dresner, Lisa S, MD ♀
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 270-3168
Dresner, Lisa S, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-3168  M TU TH F 8-5, W 12-3
Duncan, Albert O, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Duncan, Albert O, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 780-1051
Duncan, Albert O, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
268

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Duncan, Albert O, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Ferstenberg, Henry, MD ♂
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(212) 768-0562
Languages: French, Hebrew, Spanish

Duncan, Albert O, MD ♂
50 E 40th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 778-6898

Ferstenberg, Henry, MD♂
532 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 996-6600
Languages: French, Hebrew, Spanish

Duperval, Jacques, MD ♂
3210 Glenwood Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 783-5168
Languages: French, Spanish

Ferstenberg, Henry, MD ♂
2632 E 14th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 375-2100
Languages: French, Hebrew, Spanish

Duperval, Jacques, MD ♂
60 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 783-5168  W 2-4, SA 6-10
Languages: French, Spanish

Ferzli, George S, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Arabic, French

Erachshaw, Percy A, DO ♂
145 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 418-5900  M 1-4, W 1-6
Languages: Hindi

Ferzli, George S, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Arabic, French

Fahoum, Bashar H, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M TU 8-5, W F 8-5:30, TH 8-6
Languages: Arabic, French

Fielding, Christine, MD ♀
101 Broadway, Brooklyn, NY 11249
(212) 263-3166

Ferrara, Joseph P, MD ♂
418 Stanhope St, Brooklyn, NY 11237
(718) 456-3438  M-F 9-5
Ferstenberg, Henry, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 768-0562
Languages: French, Hebrew, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Fielding, George A, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M TH 9-5
Fielding, George A, MD ♂
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-9100  TU W F 9-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
269

GENERAL SURGERY (Cont'd)

Garcia, Maria T, PA♀

AdvantageCare Physicians

Flores, Lucio, MD♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1400  M-F 9-5
Languages: Spanish

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Languages: Spanish

Flores, Lucio, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  TU 1-5
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

Fogler, Richard J, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5437  M-F 9-5

Garcia, Maria T, PA♀

Folk, Frank S, MD♂
763 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 221-4787  M F 9-5, TU 1-6, W 9-6, TH 9-6, SA
7-3
Gabriel, Guny, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5421  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins
Gadangi, Pratap K, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Gadangi, Pratap K, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Gadangi, Pratap K, MD ♂
2583 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-6207

Garcia, Maria T, PA♀

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Spanish
Gart, Alexander, MD ♂
2444 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 709-5329
Languages: Russian
Gart, Alexander, MD ♂
2511 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 301-1100
Languages: Russian
Gattorno, Federico, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Spanish
Gelbfish, Gary A, MD ♂
2502 Ave I, Brooklyn, NY 11210
(718) 258-3004  M TU W TH 7:30-5, F 7:30-4
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
270

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Genato, Romulo L, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8970  M 8-11, W 10-12
Languages: Spanish, Tagalog
Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
1010 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-0582
Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7000
Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 963-7676
Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Genelus-Dominque, Elvita, DO ♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Ghirardo, Silvio F, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Italian, Spanish
Girnys, Raymond P, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 492-8233
Languages: Lithuanian
Glass, David M, MD ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 218-6888
Languages: French, Russian
Glass, David M, MD ♂
1733 Sheepshead Bay Rd, Brooklyn, NY 11235
(718) 576-6991
Languages: French, Russian
Glass, David M, MD ♂
2989 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 996-4400  M 9-6:30, TH 9-7
Languages: French, Russian
Glick, Richard D, MD ♂
158 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 302-0164
Languages: French

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
271

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Glinik, Galina A, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Glinik, Galina A, MD ♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Go, Alan R, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6920  M-F 9-5
Languages: Chinese, Spanish, Tagalog
Goodchild, Malcolm I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M W TH F 9-6, TU 8-4
Goodchild, Malcolm I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M W TH F 9-6, TU 8-4
Gringberg, Roman, MD ♂
1616 Voorhies Ave # B, Brooklyn, NY 11235
(718) 226-6398
Gringberg, Roman, MD ♂
369 93rd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-6000
Gudavalli, Prasad, MD ♂
7702 16th Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 645-2929  W 2-6, TH 9-1

Guiterrez, Omar, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-3224  M-F 9-5
Languages: Spanish
Gulmatico, Constantino V, MD♂
3103 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 258-4848  TU 2-8, TH 2-8
Languages: Spanish, Tagalog
Gunasekaran, Arumugam, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Hall, Brian M, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Haq, Inam-Ul U, MD♂
966 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 435-1777  M-F 9-5
Languages: Russian, Spanish, Urdu
Harris, Loren J, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7686  M TU W TH 9-5, F 9-3
Hingorani, Anil P, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 438-3800
Languages: Hindi, Russian, Spanish
Hingorani, Anil P, MD ♂
960 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 438-3800  M-F 9-5
Languages: Hindi, Russian, Spanish
Hong, Joon H, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
272

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Hong, Joon H, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Hong, Joon H, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1396  M W F 9-5, TU 8:30-12, TH 8:30-12
Horovitz, Joel H, MD ♂
948 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8461  M-F 9-5
Ilkhanizadeh, Rahman, MD ♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070
Languages: Eastern Farsi, Kurdish, Persian

John, Devon G, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1421
Languages: Spanish
John, Devon G, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Spanish
John, Devon G, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: Spanish
Joseph, Kathie-Ann P, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8-5
Languages: Spanish

Ilkhanizadeh, Rahman, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Eastern Farsi, Kurdish, Persian

Joutovsky, Mikhail, DO ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445

Ingram, Mark A, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000  SA 8-5

Joutovsky, Mikhail, DO ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  W 1-3:30

Jahangir, Abdul K, MD ♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 238-6100
Languages: Tamil

Juha, Ramez, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3288

Jahangir, Abdul K, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5126
Languages: Tamil

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Jun, Moo Young, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-2271  M-F 9-6, SA 8:30-11:30
Kahn-Kapp, Evelina L, MD♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5421  F 9-7, SU 9-5
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
273

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Kallakuri, Sreedhar, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Hindi, Telugu
Kallakuri, Sreedhar, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Hindi, Telugu
Kassouf, Michael J, MD♂
3007 Farragut Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 434-0711
Languages: Arabic, French, Russian, Spanish
Kassouf, Michael J, MD ♂
346 76th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0131  M TH 2-7
Languages: Arabic, French, Russian, Spanish
Kempner, Robbi, MD♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Languages: Hebrew, Spanish
Kessler, Edmund, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-8120  TH 2-4
Kilaru, Rama M, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445  M 9-12
Kim, Ju E, MD♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300

Kirwin, Jon D, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Kopatsis, Anthony, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Kopatsis, Anthony, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  TU 8:30-11
Ko, Wilson, MD♂
837 58th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 270-2684
Languages: Chinese
Ko, Wilson, MD♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-3333
Languages: Chinese
Ko, Wilson, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1981  M-F 8-6
Languages: Chinese
Krikhely, Abraham, MD ♂
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-7602  F 9-5
Krikhely, Abraham, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7952  M-F 9-5
Krikhely, Merab G, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-0707
Languages: Georgian, Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
274

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Krikhely, Merab G, MD ♂
1819 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-0707  TU F 4-9
Languages: Georgian, Russian
Kumar, Sampath R, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-5706
Languages: Tamil
Kumar, Sampath R, MD♂
7517 6th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-5777  M-F 9-5
Languages: Tamil
Kumthekar, Narendra A, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5421  M TU W TH 9-2, F 9-1
Languages: Hindi
LA Punzina, Charles S, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-7770  W 9:30-3
Lee, Daniel C, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Chinese
Lee, Jung L, MD♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-8599  M-F SA SU 0-00
Languages: Korean
Lee, Roseanna S, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1421

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Lee, Roseanna S, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Lee, Roseanna S, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1421
Lee, Roseanna S, MD ♀
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Levine, Jun, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8920
Levine, Jun, MD♀
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323
Levine, Jun, MD♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6920  M-F 9-5
Lewis, Theophilus, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish
Loiseau, Sony, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Lois, William, MD♂
5723 Ave N, Brooklyn, NY 11234
(718) 251-1111  M TU 1-5, TH 9-6, F 4-7, SA 10-2
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
275

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Lois, William, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5421  M-F 9-5
Languages: Spanish
Long, Kimlyn C, MD ♀
427 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 226-6988  TU 10-12

Mendoza, Ernesto A, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Italian, Spanish
Mendoza, Ernesto A, MD ♂
10 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 230-1601  TH 12:30-6
Languages: Italian, Spanish

Lotlikar, Ulhas A, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M TU TH F 9-5, W 9:30-5

Menezes, Nelson, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 625-4100
Languages: Hindi, Portuguese, Spanish

Lutchman, Gordon D, MD ♂
966 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 435-1777  W 9-5, TH 9-5
Languages: Russian, Spanish, Urdu

Menezes, Nelson, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6237
Languages: Hindi, Portuguese, Spanish

Manasseh, Donna M, MD ♀
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2570  M TU W TH 9-5

Menezes, Nelson, MD ♂
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 625-4100  M TU W F 9-5, TH 9:30-5
Languages: Hindi, Portuguese, Spanish

Mandava, Nageswara R, MD ♂
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585
Languages: Hindi
McIntyre, Thomas, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Mendoza, Ernesto A, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Languages: Italian, Spanish

Menezes, Nelson, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6237  M-F 9-5
Languages: Hindi, Portuguese, Spanish
Merianos, Demetri A, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6920
Languages: Spanish
Mon, Myat M, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: Burmese, Chinese

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
276

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Mon, Myat M, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1421
Languages: Burmese, Chinese
Mon, Myat M, MD♀
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Burmese, Chinese
Monroe, Leonora, MD♀
118 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Monroe, Leonora, MD♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 9-5
Moore, Harvey G, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Mutyala, Manikyam, MD ♂
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585  TH 3-7, SA 10-1
Languages: Hindi
Mutyala, Manikyam, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  TU 7-7, TH 7-7
Languages: Hindi
Nakhamiyayev, Vadim R, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Russian, Turkish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Nakhamiyayev, Vadim R, MD ♂
7702 16th Ave, Brooklyn, NY 11214
(347) 305-3777
Languages: Russian, Turkish
Nakhamiyayev, Vadim R, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(347) 305-3777  F 9-6
Languages: Russian, Turkish
Nakhamiyayev, Vadim R, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(347) 305-3777  M-F 9-5
Languages: Russian, Turkish
Nalbandian, Harout I, MD ♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070  TH 5-7
Languages: Armenian, Russian
Nazir, Sharique, MD ♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Hindi, Russian
Nazir, Sharique, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Hindi, Russian
Nazir, Sharique, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Hindi, Russian
Nazir, Sharique, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Hindi, Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
277

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Nazir, Sharique, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Hindi, Russian
Nazir, Sharique, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Hindi, Russian
Nazir, Sharique, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Hindi, Russian
Nazir, Sharique, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  W 3-5:30, F 9-11:30
Languages: Hindi, Russian
Nemr, Rabih A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Arabic, French
Nemr, Rabih A, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Arabic, French
Nemr, Rabih A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TH 9-00
Languages: Arabic, French

Nerantzakis, George E, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830
Nnaemeka, Peter E, MD ♂
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500
Languages: French, Spanish
Noel, Pierre J, MD♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300  M-F SA SU 0-12
Languages: French
Nord, Malik, DO♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-6062  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins
Ojo, Adedayo, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Okpaku, Michael O, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Patel, Sudha P, MD♀
1835 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-6025  M W F 9-6, TU 9-5
Languages: Italian, Russian, Spanish
Picon, Antonio I, MD ♂
369 93rd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 226-6398  M-F 9-5
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
278

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Picon, Antonio I, MD♂
2498 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 332-6488  M-F 9-5
Languages: Spanish
Ponnapalli, Sarma V, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500  TH 9-12:30
Languages: Hindi, Spanish
Ponnapalli, Sarma V, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU 1-5
Languages: Hindi, Spanish
Purcell, Roland R, MD♂
83 E 38th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 778-3311  W SA 5-10, SA 5-10

Rao, Addagada C, MD ♂
145 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 418-5900  M W F 1-5, TU 1-3, TH 11-3
Languages: Spanish, Telugu
Rao, Addagada C, MD ♂
418 Stanhope St, Brooklyn, NY 11237
(718) 456-3438  M-F 9-5
Languages: Spanish, Telugu
Rau, Anjan, MD♂
264 1st St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-1964
Languages: Hindi, Italian, Russian, Spanish
Reader, Robert S, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Languages: Chinese, Spanish

Quinto, Efren D, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU 12-5, TH 8-12

Reddy, Ramesh, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Hindi, Telugu

Raftery, Thomas L, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Spanish

Rhee, Rebecca J, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7602  M 9:30-5, TU 11-6, W 3-7, F 9:304:30

Rajpal, Sanjeev, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5000
Languages: Hindi, Spanish

Rhee, Rebecca J, MD ♀
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-7602  TH F 9-5

Rajpal, Sanjeev, MD♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 251-1212
Languages: Hindi, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Rifkind, Kenneth M, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W F 9-12

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
279

Rimpel, Bernard, MD ♂

Saber, Alan A, MD♂
6903 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-6161

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M TU W 8:30-7, TH F 8:30-5
Languages: French

Samantaray, Dilip K, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Hindi, Oriya

Robinson, Edward L, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5421  M-F 9-5
Languages: French

Savits, Barry S, MD ♂
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500
Languages: Spanish

GENERAL SURGERY (Cont'd)

AdvantageCare Physicians

Rosen, Daniel J, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Ross, Frank L, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  TU 9-10, F 10-11
Languages: French
Rubano, Angelo R, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5421  M-F 8-5
Saber, Alan A, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6920
Saber, Alan A, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6920
Saber, Alan A, MD ♂
420 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-1310

Schiesel, Elaine C, MD ♀
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300  M-F 9-5
Languages: German, Spanish, Ukrainian, Urdu
Schulze, Robert W, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Schulz, John T, MD♂
427 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 226-6988
Schwack, Bradley F, MD♂
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-9100  F 10-2
Schwartzman, Alexander, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: Russian, Spanish
Schwartzman, Alexander, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1791
Languages: Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
280

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Schwartzman, Alexander, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-8105
Languages: Russian, Spanish
Schwartzman, Alexander, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Russian, Spanish
Schwartzman, Alexander, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-7379  F 10-1
Languages: Russian, Spanish
Schwartzman, Alexander, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 330-0405  TH 9:30-1
Languages: Russian, Spanish
Seminara, Robert S, MD ♂
69 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-1212  TU 2-8, TH F 11-9
Languages: Italian, Spanish
Serafini, Francesco M, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: French, Italian, Spanish
Serafini, Francesco M, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-6718
Languages: French, Italian, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Serafini, Francesco M, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1035
Languages: French, Italian, Spanish
Serafini, Francesco M, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: French, Italian, Spanish
Shah, Amit R, MD♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Shah, Amit R, MD♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 8-5
Shahin, Naji A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Arabic, French
Shahin, Naji A, MD ♂
8723 Ridge Blvd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  M 3-7, W 2-6, TH 12-4, F 2-5
Languages: Arabic, French
Shahin, Naji A, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  M 9-12, W 9-5
Languages: Arabic, French
Shah, Syed M, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3288  M W F 8-5
Languages: Hindi, Urdu

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
281

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Shah, Syed M, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500  TU 8-5, TH 8-5
Languages: Hindi, Urdu
Sharma-Saigal, Anupama, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5

Sickles, Alan D, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Spanish
Sickles, Alan D, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Spanish

Sherwinter, Danny A, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7952  TU 9-4, TH 9-12

Sickles, Alan D, MD ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Spanish

Shiferson, Alexander, DO ♂
903 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7957
Languages: Russian

Sickles, Alan D, MD♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Spanish

Shiferson, Alexander, DO ♂
947 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7957
Languages: Russian

Sickles, Alan D, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Spanish

Shih, Michael H, MD ♂
947 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7957

Sickles, Alan D, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Spanish

Shih, Michael H, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7966  M W 9-5, TU 9-6:30, TH 10:30-4:30
Shteynberg, Aleksandr, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300
Languages: Russian

Sinha, Prashant, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 8:30-5, TU W F 9-5, TH F 9-5
Languages: Hindi, Spanish
Sirsi, Sandeep, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6920

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
282

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Sirsi, Sandeep, MD♂
187 Conklin Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 408-4949
Sirsi, Sandeep, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Sirsi, Sandeep, MD♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8088
Sirsi, Sandeep, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6920
Siwawa, Portia, MD♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Song, Mark, MD♂
2523 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-8573
Languages: French, Korean
Song, Mark, MD♂
349 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1051
Languages: French, Korean
Song, Mark, MD♂
3619 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 692-8573
Languages: French, Korean

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Song, Mark, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 780-1051
Languages: French, Korean
Song, Mark, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: French, Korean
Song, Mark, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2515
Languages: French, Korean
Song, Mark, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: French, Korean
Stein, Jeffrey S, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Languages: French, Spanish
Stein, Jeffrey S, MD ♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444
Languages: French, Spanish
Stephens, Gary A, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8944
Stephens, Gary A, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 250-6948  TU 8-5, TH 8-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
283

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Sugiyama, Gainosuke, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Japanese
Sugiyama, Gainosuke, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1035
Languages: Japanese
Sugiyama, Gainosuke, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Japanese
Sumrani, Nabil B, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Arabic, French, Spanish
Sumrani, Nabil B, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-3169  M-F 8-6
Languages: Arabic, French, Spanish
Supplice, Julien J, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 221-0864  TU 5-8, W 1-5, F 4-7
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Sykes, Leon N, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5000  M-F 9-5

Tak, Vinay M, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1035
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-6466
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1973
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1035
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1035
Languages: Bengali, Hindi
Tak, Vinay M, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Bengali, Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
284

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Tak, Vinay M, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1981  M-F 8-6
Languages: Bengali, Hindi
Talus, Henry, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Tamil
Talus, Henry, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1421
Languages: Tamil
Talus, Henry, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Tamil
Tanchajja, Supoj, MD♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 748-4603
Languages: Thai
Tanchajja, Supoj, MD♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 748-4603
Languages: Thai
Tanchajja, Supoj, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2697
Languages: Thai

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Tanchajja, Supoj, MD♀
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: Thai
Tanchajja, Supoj, MD♀
350 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2029  M-F 9-5
Languages: Thai
Terushkin, Sergey, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Languages: Polish, Russian, Spanish
Thodiyil, Paul A, MD ♂
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446
Languages: Malayalam
Thodiyil, Paul A, MD ♂
Narrows Medical Bldg Brooklyn, NY 11209
(718) 836-4258  M W TH F 9-5, TU 9-7
Languages: Malayalam
Thodiyil, Paul A, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 836-4258  M-F 9-5
Languages: Malayalam
Thodiyil, Paul A, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 836-4258  M-F 9-5
Languages: Malayalam
Timoney, Michael F, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
285

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Timoney, Michael F, MD ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Spanish
Timoney, Michael F, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-12
Languages: Spanish
Vaynblat, Mikhail, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7688  TU 1-4, W 9-5
Languages: Russian
Vijay, Venkataramana, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300
Vinces, Fausto Y, DO ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Languages: Spanish
Vulpe, Corneliu T, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Romanian, Urdu
Vulpe, Corneliu T, MD ♂
9036 7th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 667-8100  W 1-3
Languages: Romanian, Urdu
Wasserman, Herbert, MD ♂
8105 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 236-0091  M 10-5

Weiser, Robert K, MD ♂
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 797-1101  M TH 8:30-7, TU 11:30-7, W F 9-12
Languages: Italian, Spanish
Winnick, Aaron, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7952  M-F 9-5
Winnick, Aaron, MD♂
948 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7952  M-F 9-5
Woloszyn, Thomas T, MD ♂
8417 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(347) 497-5587  TU 12:30-4, F 9-1
Languages: Polish, Spanish
Wong, Jonathan T, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5077
Wong, Jonathan T, MD♂
2701 E 65th St, Brooklyn, NY 11234
(347) 673-6453
Wong, Jonathan T, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 780-2626
Wong, Jonathan T, MD♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(347) 673-6453
Wright, Albert M, MD ♂
1 Plz St W, Brooklyn, NY 11217
(718) 638-1971  W F 4-9
Wright, George O, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  SA 8-8

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
286

GENERAL SURGERY (Cont'd)
Yun, Jaime, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Chinese, Spanish
Yun, Jaime, MD♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Chinese, Spanish
Yun, Jaime, MD♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030  M-F 9-5
Languages: Chinese, Spanish
Zisbrod, Zvi, MD♂
2153 E 3rd St, Brooklyn, NY 11223
(718) 339-9438
Languages: Hebrew, Russian, Spanish
Zisbrod, Zvi, MD♂
208 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-4500  M 9-5, TU W F 9-6, TH F 9-6, SA 9-2
Languages: Hebrew, Russian, Spanish
Zisbrod, Zvi, MD♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070  M TU W TH 8-8, F 8:30-8, SA 8-6
Languages: Hebrew, Russian, Spanish
Zouzias, Alexandros D, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8610
Zouzias, Alexandros D, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3000

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


GERIATRIC MEDICINE
Afroza, Farzana, MD ♀
1312 Caton Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 928-7746
Afroza, Farzana, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Akerman, Michael J, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hebrew, Yiddish
Akerman, Michael J, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Hebrew, Yiddish
Bejarano Narbona, Rafael N, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M TU 9-5
Languages: Spanish
Bhandari, Rekha, MD♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960
Languages: Hindi
Bhandari, Rekha, MD♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-7335  M-F 9-5
Languages: Hindi
Bharathan, Thayyullathil, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5130

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
287

GERIATRIC MEDICINE (Cont'd)
Davis, Yonette, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100  M-F 9-5
El-Salawy, Sherif, MD♂
1491 Broadway, Brooklyn, NY 11221
(718) 213-1305  M W 10-5
Languages: Arabic, Russian
El-Salawy, Sherif, MD♂
239 Court St, Brooklyn, NY 11201
(352) 514-5211  M-F SA SU 8-5
Languages: Arabic, Russian
Gerges, Salwa M, MD ♀
4915 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8406
Languages: Arabic, French
Giridharan, Swaminathan, MD ♂
2501 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2500
Languages: Hindi, Tamil
Giridharan, Swaminathan, MD ♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900  M TU W F 9-5, TH 9-1
Languages: Hindi, Tamil
Goldenberg, Grigoriy M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F SA 9-5
Languages: Russian
Hecht, Melvyn L, MD ♂
4915 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7732

Levina, Diana, MD♀
2340 Cropsey Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 373-1700
Languages: Russian
Levina, Diana, MD♀
3035 W 24th St, Brooklyn, NY 11224
(718) 372-4500
Languages: Russian
Maese, John R, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-5381
Mehra, Sunil, MD♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 417-4740
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Mehra, Sunil, MD♂
132 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 416-2200
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Mudannayake, Louis M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5388
Languages: Italian, Sinhalese
Murray, Carolyn J, MD ♀
4915 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7732
Nguyen, Bryant, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Vietnamese

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
288

GERIATRIC MEDICINE (Cont'd)
Nguyen, Bryant, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W 9-5, TU 9-12
Languages: Vietnamese
Vadhan, Deepak G, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-3333  M TH 3-8, TU 11:30-1:30, W 10:3012:30, SA 9-12
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish
GERONTOLOGY NURSE
PRACTITIONER

Kuzin-Palmeri, Elena A, NP♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-1404
Kuzin-Palmeri, Elena A, NP♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  W 8:30-12:30
Lukose, Jessy, NP♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Maitland, Maisha E, NP♀
822 Lexington Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 855-2050

Maitland, Maisha E, NP♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
Asiamah-Fraser, Grace, NP♀
(718) 250-8425  M-F 9-5
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 8:30-4, TU 12-8, W 9:30-4, TH F 9Maitland, Maisha E, NP♀
5
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100  M-F 9-5
Haughton, Geradine, NP♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
Schaab, Emily, NP♀
(718) 245-3325
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1124
Joyeau, Alicia, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
GYNECOLOGIC ONCOLOGY
(718) 388-5889
Languages: Spanish
Abulafia, Ovadia, MD ♂
Kim, Hyeran, NP♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 363-2908  TU 8:30-5, TH 8:30-5
(718) 388-5889  M TU 8:30-4:30, W 9-4:30
Chambers, Joseph T, MD ♂
Languages: Korean

AdvantageCare Physicians

Kuzin-Palmeri, Elena A, NP♀
5434 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-6000

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



Cohen, Samantha, MD ♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
289

GYNECOLOGIC ONCOLOGY (Cont'd)
Cohen, Samantha, MD ♀
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2670
Cohen, Samantha, MD ♀
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7370
Economos, Katherine, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Economos, Katherine, MD ♀
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(732) 440-1469
Economos, Katherine, MD ♀
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3090
Economos, Katherine, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500  M-F 9-5
Economos, Katherine, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877  M-F 9-5
Gorelick, Constantine, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: French, Russian, Spanish, Ukrainian
Gorelick, Constantine, MD ♂
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3090
Languages: French, Russian, Spanish, Ukrainian

Gorelick, Constantine, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3090  M-F 9-5
Languages: French, Russian, Spanish, Ukrainian
Gorelick, Constantine, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877  M-F 9-5
Languages: French, Russian, Spanish, Ukrainian
Gorelick, Constantine, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3090  M-F 9-5
Languages: French, Russian, Spanish, Ukrainian
Khoury Collado, Fady, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6000
Khoury Collado, Fady, MD ♂
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-2670  M 8-5, TU 8-6
Khoury Collado, Fady, MD ♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7370  SA 8-5, SU 7-6
Khoury Collado, Fady, MD ♂
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930  TH 7-5, F 8-4
Khulpateea, Neekianund, MD ♂
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Languages: French, Hebrew
Khulpateea, Neekianund, MD ♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7370
Languages: French, Hebrew

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
290

GYNECOLOGIC ONCOLOGY (Cont'd)
Khulpateea, Neekianund, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348
Languages: French, Hebrew
Lee, Yi-Chun M, MD♀
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-1909
Lee, Yi-Chun M, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1000
Pili, Manuel R, MD♂
1331 E 19th St, Brooklyn, NY 11230
(718) 998-3038  M TH 1-6, TU 9-1, SA 9-4
Languages: Chinese, Spanish, Tagalog
Serur, Eli, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8106
Languages: Hebrew, Spanish
Serur, Eli, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Hebrew, Spanish
Serur, Eli, MD♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Hebrew, Spanish
Serur, Eli, MD♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Hebrew, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Serur, Eli, MD♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Hebrew, Spanish
Serur, Eli, MD♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8770
Languages: Hebrew, Spanish
Serur, Eli, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445  M-F 9-4:30
Languages: Hebrew, Spanish
GYNECOLOGY
Gonzalez, Orlando, MD ♂
921 E New York Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 778-8587  M 8:30-4
Languages: Italian, Spanish
Gudz, Alexandr, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU W 9-5, TH 9-5
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Gurshumov, Emil L, MD ♂
2265 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11223
(646) 633-3833
Languages: Russian
Gurshumov, Emil L, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
291

GYNECOLOGY (Cont'd)
Gurshumov, Emil L, MD ♂
3049 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 934-0322
Languages: Russian
Gurshumov, Emil L, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3000
Languages: Russian
Kastell, Paul H, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Kastell, Paul H, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915  F 9-5
Kenel-Pierre, Carl J, MD♂

LI, Vuysan, MD♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
LI, Vuysan, MD♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440  TU 9-5
Polavarapu, Tulasi, MD ♀
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 230-5423  M W 9-4, TU 9-6:30, TH 3-6:30, SA
9-1
Languages: Telugu
Rosal Arcillas, Zoe P, MD ♀
528 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 613-6800  TU 9-3:30, TH 9-3:30
Languages: Spanish
Schmidt, Jean Lesly L, MD ♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000  M TU W TH 8-8, F 8-5
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M 12:30-6, TU 9-5, W 9-12:30, TH 15
Languages: French, Spanish

Kenel-Pierre, Carl J, MD♂

Schmidt, Jean Lesly L, MD ♂

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M TU W TH 8-8, F 8-5
Languages: Spanish

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M 12:30-6, TU 9-5, W 9-12:30, TH 15
Languages: French, Spanish

AdvantageCare Physicians

Lim, Lee Guiok Y, MD ♀
80 Westminster Rd, Brooklyn, NY 11218
(718) 462-9494  M F 9-12, W 1-4, SA 8-1
Languages: Chinese, Tagalog

AdvantageCare Physicians

Sleemi, Ambereen, MD ♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Languages: Spanish, Urdu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
292

GYNECOLOGY (Cont'd)
Sleemi, Ambereen, MD ♀
984 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8225
Languages: Spanish, Urdu

Caligiuri, Daniel A, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Caligiuri, Daniel A, MD ♂
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4700  TU 10-4

Sleemi, Ambereen, MD ♀
9201 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-1234
Languages: Spanish, Urdu

Lacqua, Michael J, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942

Turano, Gerard, MD♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 421-4000  TU 10-6, W 10-5, F 10-4

Pae, Robert, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5481  M 9-12, W 12:30-4
Languages: Spanish

HAND SURGERY
Ahmad, Nawaiz, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Spanish, Urdu
Ahmad, Nawaiz, MD♂
186 Bay Ridge Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 715-1535  M F 10-3, TU 11-2
Languages: Spanish, Urdu
Ahmad, Nawaiz, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000  TH 9-12
Languages: Spanish, Urdu
Ahmad, Nawaiz, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TU 9-4, TH 9-6, SA 9-5
Languages: Spanish, Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Patel, Mukund R, MD♂
4901 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 435-4944
Languages: Gujarati, Hindi
Rivera, Clara M, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Spanish
Roger, Ignatius D, MD ♂
370 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 205-2100
Languages: Polish, Spanish
Roger, Ignatius D, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Polish, Spanish
Solomon, Ronald, MD ♂
142 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 625-4975  M TH 11-6

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
293

HEAD & NECK SURGERY (Cont'd)
Woloszyn, Thomas T, MD ♂
8417 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(347) 497-5587  TU 12:30-4, F 9-1
Languages: Polish, Spanish
HEAD & NECK SURGERY
Bhayani, Rajendra D, MD ♂
1783 W 6th St, Brooklyn, NY 11223
(888) 242-9264
Languages: Gujarati, Hindi, Sanskrit
Bhayani, Rajendra D, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 645-2555  M 1-6
Languages: Gujarati, Hindi, Sanskrit
Bhayani, Rajendra D, MD♂
528 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 613-6845  W 12-4
Languages: Gujarati, Hindi, Sanskrit
Bhayani, Rajendra D, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M 9-12
Languages: Gujarati, Hindi, Sanskrit
Corad, David E, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8520
Jun, Moo Young, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-2271  M-F 9-6, SA 8:30-11:30

HEMATOLOGY
Astrow, Alan B, MD ♂
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2600
Aung-Hillman, Tu Tu, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: Burmese
Balmiki, Rajeev L, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-1672  M TU W TH 9-5, F 9-10:30
Languages: Hindi
Balmiki, Rajeev L, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M TH 9-12, W 1-4
Languages: Hindi
Baptiste, Ayanna, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-3218
Languages: Spanish
Baptiste, Ayanna, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Spanish
Baptiste, Ayanna, MD ♀
512 5th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7448
Languages: Spanish
Bashevkin, Michael, MD ♂
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M 9-5, TU W F 9-4, TH F 9-4

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
294

HEMATOLOGY (Cont'd)
Blokh, Ilya, MD♂
3319 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 676-4067
Languages: Russian
Blokh, Ilya, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Russian
Bordia, Sonal, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960  M-F 9-5
Chaekal, OK-Kyong, MD♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585
Cook, Perry C, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5541
Languages: Mandarin
Cook, Perry C, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Mandarin
Dabrowski, Lech Z, MD ♂
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2600  M TU W TH 9-5, F 9-4
Languages: Polish
Daya, Rami K, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Arabic

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Daya, Rami K, MD♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-1672  M TU W TH 9-6, F 9-2
Languages: Arabic
Daya, Rami K, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Languages: Arabic
Dipillo, Frank W, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Spanish
Dipillo, Frank W, MD ♂
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240
Languages: Spanish
Dosik, Alan, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Dosik, Alan, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240  M-F 9-5
Dosik, David C, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877  M-F 8-5
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Dosik, David C, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
295

HEMATOLOGY (Cont'd)
Dosik, Harvey, MD ♂
500 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240
Languages: Russian, Spanish
Dosik, Harvey, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M-F 8-5
Languages: Russian, Spanish
Dosik, Harvey, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240  M-F 8-5
Languages: Russian, Spanish
Flaherty, Brian E, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Arabic, Spanish
Flaherty, Brian E, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Arabic, Spanish
Flaherty, Brian E, MD ♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Arabic, Spanish

Flaherty, Brian E, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Languages: Arabic, Spanish
Fromer, Nelli, DO ♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Fromer, Nelli, DO ♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Fromer, Nelli, DO ♀
1610 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Fromer, Nelli, DO ♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Fromer, Nelli, DO♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Fromer, Nelli, DO ♀
93 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Geraghty, Michael J, MD ♂
432 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 780-4803
Languages: Spanish

Flaherty, Brian E, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
Gonsky, Jason P, MD ♂
(718) 921-1672  M TH 9-6, TU 9-6:30, W 9:30-6, F 9-3 451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
Languages: Arabic, Spanish
(718) 245-3325  M-F 9-5
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
296

HEMATOLOGY (Cont'd)
Gordon, Edwin B, MD ♂
6910 Ave U, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-2627
Languages: Russian

Guevara, Elizabeth D, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960  M-F 9-5
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

Hazin, Hesham, MD ♂
326 7th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 965-1234
Languages: Arabic

Grand, Mark A, MD ♂

Hazin, Hesham, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M W F 9-5
Languages: Arabic

Grand, Mark A, MD ♂

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M 10:30-6, TU 9-6, TH 11-5, F 12-6
Languages: Hindi, Italian, Russian, Spanish

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M 10:30-6, TU 9-6, TH 11-5, F 12-6
Languages: Hindi, Italian, Russian, Spanish
Grinberg, Mikhail, MD ♂
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M TH F 9-5, TU W 8:30-5
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Spanish
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
353 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-2100
Languages: Spanish
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960  M F 9-5
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Hazin, Hesham, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Arabic
Huang, Andy Y, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5541
Languages: Chinese
Huang, Andy Y, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Chinese
Huang, Andy Y, MD ♂
730 60th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 484-3225
Languages: Chinese
Huang, Andy Y, MD ♂
83 Ave O, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-6186
Languages: Chinese

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
297

HEMATOLOGY (Cont'd)
Huang, Yiwu, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 765-2600  TU W F 8-12
Languages: Mandarin
Hyde, Phyllis S, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Jangda, Fozia, DO♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Jangda, Fozia, DO♀
1610 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Jangda, Fozia, DO♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Jangda, Fozia, DO♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Jangda, Fozia, DO♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800

Joseph, Gardith P, MD ♀
391 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11216
(718) 928-7746
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Khillan, Ratesh, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Khillan, Ratesh, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Khillan, Ratesh, MD♂
443 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-6333
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Khillan, Ratesh, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1500
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Khillan, Ratesh, MD♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1082
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Jangda, Fozia, DO♀
93 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676

Khillan, Ratesh, MD♂
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Joseph, Gardith P, MD ♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 928-7746
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Khillan, Ratesh, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
298

HEMATOLOGY (Cont'd)
Khillan, Ratesh, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M TU 9-5
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Khillan, Ratesh, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  M-F 9-5
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Kreditor, Maxim, MD ♂
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 373-2058
Languages: Russian
Lebowicz, Joseph, MD♂
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M-F 9-5
Lee, Clifton, MD♂
93 Wyckoff Ave 95, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Chinese
Lewis, Robert D, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 9-5
Languages: Spanish
Losev, Alexander, MD ♂
2935 Ave S, Brooklyn, NY 11229
(718) 616-0801
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Losev, Alexander, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Russian
Mattoo, Vijay K, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960
Languages: Hindi
Nayak, Asha D, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915
Languages: Arabic, Spanish
Nayak, Asha D, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877
Languages: Arabic, Spanish
Nayak, Asha D, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915  M 9-1
Languages: Arabic, Spanish
Pleskova, Irena, MD ♀
2700 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 934-6777  M-F SU 9-6
Languages: Russian
Rambhia, Hitendra M, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 377-7629  M TH 9-5:30, TU W 9-12
Languages: Gujarati, Hindi, Russian, Spanish
Riaz, Sadia, DO♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
299

HEMATOLOGY (Cont'd)
Riaz, Sadia, DO♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240  M-F 9-5
Rubin, Philip, MD♂
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2600  M-F 9-5
Sawhney, Harinder S, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Sidhu, Gurinder, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hindi, Punjabi
Sidhu, Gurinder, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1082  TU 1-5
Languages: Hindi, Punjabi
Sominsky, Inna, MD ♀
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M-F 9-5
Languages: Russian
Sonnenschine, Mark, DO ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish

Sonnenschine, Mark, DO ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO♂
705 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 283-4232
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7095  M TU W TH 9-7, F 9-5
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Trauber, David R, MD ♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 484-3954  M W 9-11, TU 5-8, TH F 12-8

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
300

HEMATOLOGY (Cont'd)
Trauber, David R, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M-F 8-5
Yu, Cheng Kai, MD♂
2101 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 266-1676  M TU TH 12-4, W F 9-1
Languages: Mandarin
Zuniga, Richard M, MD♂
500 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 208-1820  M-F 9-5
HEMATOLOGY/ ONCOLOGY
Avezbakiyev, Boris, MD ♂
2701 E 65th St, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0600
Languages: Moldovan, Russian
Avezbakiyev, Boris, MD ♂
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Moldovan, Russian
Batuman, Olcay, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Batuman, Olcay, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2785  M-F 8-5
Bellevue, Rita, MD♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Bellevue, Rita, MD ♀
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Bellevue, Rita, MD ♀
512 5th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7448  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Bennett, Leslie G, MD ♂
1424 55th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 380-0411
Languages: Hebrew, Hungarian, Yiddish
Del Toro, Gustavo A, MD ♂
1411 Myrtle Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 907-4301
Languages: Spanish
Del Toro, Gustavo A, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Spanish
Doratotaj, Behzad, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W TH F 8:30-1:30
Languages: Eastern Farsi, Western Farsi
Hartley-Brown, Monique, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Kalavar, Madhumati R, MD ♀
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
301

HEMATOLOGY/ ONCOLOGY (Cont'd)
Kalavar, Madhumati R, MD ♀
566 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 483-8360
Kalavar, Madhumati R, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Kalavar, Madhumati R, MD ♀
466 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-9231
Kalavar, Madhumati R, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Killoran, Kathleen A, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4180
Killoran, Kathleen A, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Latif, Rabia, MD♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  M-F 9-5
Languages: Hindi, Urdu
Nieto, Maria J, MD ♀
93 Wyckoff Ave 95, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Spanish
Nieto, Maria J, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Spanish

Omene, Coral O, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 260-7682  M-F 8:30-5
Preet, Mohan, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  M-F 9-5
Languages: Hindi, Punjabi
Solomon, William B, MD ♂
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2618  M-F 9-5
Sominsky, Inna, MD♀
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M-F 9-5
Languages: Russian
Sonnenschine, Mark, DO ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
302

HEMATOLOGY/ ONCOLOGY (Cont'd)
Sonnenschine, Mark, DO ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
705 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 283-4232
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7095  M TU W TH 9-7, F 9-5
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Taiwo, Evelyn, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1662
Taiwo, Evelyn, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Wang, Jen C, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(516) 889-7447
Languages: Chinese, Mandarin

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Wilson, Claudia M, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Wilson, Claudia M, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Wilson, Claudia M, MD ♀

AdvantageCare Physicians

629 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 783-1200  M W F 9-5
Wynn, San San, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Wynn, San San, MD ♀
723 E 87th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 498-5754  M 1-5, TU W F 10-5, TH F 10-5, SA
10-3
INFECTIOUS DISEASE
Adedeji, Adedayo, MD ♂
502 Bergen St, Brooklyn, NY 11217
(347) 505-5000
Adedeji, Adedayo, MD ♂
567 E 105th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 979-5646
Afacan, Yusuf E, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W 9-5, TH F 9-12
Languages: Turkish
Afacan, Yusuf E, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 388-5889  TH 1-5
Languages: Turkish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
303

INFECTIOUS DISEASE (Cont'd)
Anyoku, Azuka, MD ♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500  W 9-5
Anyoku, Azuka, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU 9-5, F 1-5
Ariel, Yitzchak E, MD ♂
901 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-3705  TU 3-6, W 10-6, TH 4-6, F 10-2:30
Languages: Hebrew, Yiddish
Augenbraun, Michael H, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Berger, Barbara J, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6189  M-F 9-5
Berkowitz, Leonard B, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6922  M-F 9-5
Berkowitz, Leonard B, MD♂
2222 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 826-5600  M-F 9-5
Berkowitz, Leonard B, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6922  M-F 9-5
Berkowitz, Leonard B, MD ♂
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323  M-F 9-5

Bakshi, Anjali, MD ♀
2222 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 826-5600
Languages: Hindi

Bratu, Simona, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish

Bakshi, Anjali, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000  M-F 9-5
Languages: Hindi

Brutus, Andre, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5438  M-F 9-5
Languages: French

Bakshi, Anjali, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6922  M-F 9-5
Languages: Hindi

Carey, Jeanne M, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Spanish

Bakshi, Anjali, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6922  M-F 9-5
Languages: Hindi

Carey, Jeanne M, MD ♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  W 9-12
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
304

INFECTIOUS DISEASE (Cont'd)
Chapnick, Edward K, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7974  M-F 9-5
Cofsky, Richard D, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5096  TU W 11-2, TH 11-2
Languages: Hebrew
Cohen, Paul H, MD♂
1336 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 221-0131  TU 1-5, W F 9-5:30
Languages: Russian, Spanish
Colby, Steven D, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5246  M-F 9-5
Cortes, Hiram, MD ♂
460 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-3555  TU 8-4, W 1-9, F 10-12
Languages: Spanish
Crevecoeur, Harry F, MD ♂
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Crevecoeur, Harry F, MD ♂
592 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5000  M TH 8:30-8, TU W F 8:30-4:30, SA
8:30-2:30
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

DE Caro, Giuseppe, MD ♂
474 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-2625  M-F 9-5, SA 9-2
Languages: Italian
Dehaan, Elliot N, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4714
Languages: Spanish
Dehaan, Elliot N, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2471  M-F 9-5
Languages: Spanish
Dehovitz, Jack A, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Dehovitz, Jack A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1069  M TU W F 9-5, TH 1-4:30
Delury, John J, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Delury, John J, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1432  M-F 8-6
Ditchek, Alan, MD♂
2516 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-0444  M TU 9:30-3, W 9-1, TH 12-6, F
10:30-3, SA 9-3
Languages: Spanish
Eilertson, Brandon O, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1531

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
305

INFECTIOUS DISEASE (Cont'd)
Glaser, Jordan B, MD ♂
5220 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-0077
Languages: Spanish
Goldshteyn, Natalya, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Goldshteyn, Natalya, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5246  M-F 9-5
Gonzalez, Pedro L, MD ♂
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Spanish
Gonzalez, Pedro L, MD ♂
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Spanish
Gonzalez, Pedro L, MD ♂
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Spanish
Grabowski, Dariusz A, MD ♂
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585  M-F 9-5
Languages: Polish
Gupta, Jyoti, MD♀
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100  M TU W TH 9-5

Gupta, Jyoti, MD♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6676  M-F 9-5
Hameed, Rizwanullah, MD ♂
86 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5402  M-F 5-7:30, SA 9-4
Languages: Punjabi, Urdu
Hassanein, Mahmoud M, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-8233  M-F 2-6
Languages: Arabic
Jonas, Murray, MD♂
1569 E 18th St, Brooklyn, NY 11230
(718) 375-6500  M TU TH 10-5, W 10-2, F 10-1
Languages: Hebrew
Kelly, Paul J, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6559
Languages: Spanish
Kelly, Paul J, MD♂
2222 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 826-5600
Languages: Spanish
Kelly, Paul J, MD♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1432
Languages: Spanish
Koutelos, Thomas N, MD ♂
25 Plz St W, Brooklyn, NY 11217
(718) 622-1025  M W 1-4, TU 12-4, TH 10-6
Languages: French

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
306

INFECTIOUS DISEASE (Cont'd)
Koutelos, Thomas N, MD ♂
421 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-9550  M W 5-8, TU 9-12, F 9-5
Languages: French
Kovacs, Akos L, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6922
Languages: German, Hungarian
Kovacs, Akos L, MD ♂
2222 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 826-5600
Languages: German, Hungarian
Kovacs, Akos L, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6922  M-F 9-5
Languages: German, Hungarian
Landesman, Sheldon H, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1432
Languages: Spanish
Landesman, Sheldon H, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish
Landman, David, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 272-1432

Lin, Yu S, MD♀
4719 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8578  M 9-5
Languages: Chinese, Mandar
Lin, Yu S, MD♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7974  M TU W TH 9-5
Languages: Chinese, Mandar
McWilliams, Carla S, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 2-5
Mohammad, Saijad, MD ♂
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198  TU 10-8
Languages: Urdu
Mukhtarzad, Roya, DO ♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  M-F 9-5
Languages: Eastern Farsi
Nakeshbandi, Mohamed R, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081
Nedunchezian, Deeptha, MD ♀
514 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 437-5280
Languages: Hindi, Tamil
Ojeda-Martinez, Hector I, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081

Landman, David, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
307

INFECTIOUS DISEASE (Cont'd)
Patel, Rattan M, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Paul, Joseph H, MD ♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900
Languages: French

Rahman, Shafiqur M, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-3503  M TU W 2-8, TH F 8-2, SA 10-1
Languages: Bengali
Recco, Rose A, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880  M-F 9-5
Rosenberg, Joshua R, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6805

Paul, Joseph H, MD ♂
60 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(718) 857-8874  TU W F 2-7, SA 9-1
Languages: French

Sam, Mirela, MD♀
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150  TU 9-1
Languages: French, Romanian

Poitevien, Vaty M, MD ♀
2640 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 827-8700  M-F 9-5
Languages: French

Sam, Mirela, MD♀
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 484-3954  M W 9-12, TH F 12-8
Languages: French, Romanian

Pujol-Morato, Fernando, MD ♂
460 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 636-7400  M-F 9-5
Languages: Spanish

Sepkowitz, Douglas V, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 9-5
Languages: French

Punj, Sonia, MD♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 681-8700
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Sharma, Kavita, MD♀
1551 73rd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 283-7908  M F 9-5

Quale, John M, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Quale, John M, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 272-1432  M-F 8-5

Sharma, Kavita, MD♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7974  M W 8-4, F 9-1
Thet, Zeyer, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Burmese

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
308

INFECTIOUS DISEASE (Cont'd)
Thet, Zeyer, MD♂
1704 Mermaid Ave # 06, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900
Languages: Burmese
Thet, Zeyer, MD♂
7423 10th Ave, Brooklyn, NY 11228
(347) 922-0503  M W F 5-8, SA 8-4
Languages: Burmese
Tompkins, David, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Vera, Ramon R, MD♂
1569 E 18th St, Brooklyn, NY 11230
(718) 375-6500  M TU 10-5, W F 10-1, TH 10:30-5
Languages: Tagalog
Vernaleo, John R, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 9-5
Languages: Italian
Vieira, Jeffrey, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-4850
Languages: French, Spanish
Vieira, Jeffrey, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: French, Spanish

Vieira, Jeffrey, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1435
Languages: French, Spanish
Vieira, Jeffrey, MD ♂
349 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2760  M-F 12-6
Languages: French, Spanish
Weiss, Steven, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Weiss, Steven, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1432  M-F 8-6
Win, Thida, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W F 8-5
Languages: Burmese
Win, Thida, MD♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 388-5889  TU 8-5, TH 8-5
Languages: Burmese
Yager, Jessica, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4180
Yager, Jessica, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-3745
Yazigi, Naser E, MD ♂
421 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-7535  M 9-11, W 1-6, F 3:30-7:30
Languages: Arabic

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
309

INFECTIOUS DISEASE (Cont'd)
Yusuff, Jameela J, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Yusuff, Jameela J, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1432
Yusuff, Jameela J, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1432  M-F 8-6
Zaman, Muhammad M, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Zellan, Jonathan D, MD ♂
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(855) 681-8700  M TU 8-4
Languages: Spanish
INTERNAL MEDICINE
Abott, Michael L, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: French, Italian, Spanish
Acharya, Niraj N, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Gujarati, Hindi
Acharya, Niraj N, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Gujarati, Hindi

Adeonigbagbe, Olusegum M, MD ♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Adeonigbagbe, Olusegum M, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  TU 9-11
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Adeonigbagbe, Olusegum M, MD ♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  W 1-4:30
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Afacan, Yusuf E, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 388-5889  TH 1-5
Languages: Turkish
Ajah, Ofem I, MD♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440
Languages: Yoruba
Ajah, Ofem I, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Languages: Yoruba
Ajah, Ofem I, MD♂
296 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 788-5050
Languages: Yoruba
Ajah, Ofem I, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Yoruba

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
310

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Akerman, Michael J, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hebrew, Yiddish

Alhaddad, Adib, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Alhaddad, Adib, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870

Akerman, Michael J, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Hebrew, Yiddish

Anthonimuthu, Nirilla D, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3798
Languages: Hindi

Alhaddad, Adib, MD♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-9425

Ashkar, John A, MD ♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Arabic, French

Alhaddad, Adib, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8600
Alhaddad, Adib, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Alhaddad, Adib, MD♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Alhaddad, Adib, MD♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Alhaddad, Adib, MD♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Alhaddad, Adib, MD♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Ashkar, John A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Arabic, French
Ashkar, John A, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Arabic, French
Ashkar, John A, MD ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Arabic, French
Ashkar, John A, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Arabic, French

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
311

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Ashkar, John A, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Arabic, French
Astrow, Alan B, MD ♂
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2600
Avezbakiyev, Boris, MD ♂
2701 E 65th St, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0600
Languages: Moldovan, Russian
Aziz, Sayeed B, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5236  F 9-5
Languages: Bengali, Urdu
Balmiki, Rajeev L, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M TH 9-12, W 1-4
Languages: Hindi
Barbiere, Charles F, MD ♂
663 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 238-1900  M W F 12:30-6, TU 2-6, TH 11-4
Languages: Italian

Batikov, Aleksandr, MD ♂
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 834-8202  M-F 8:30-5
Languages: Russian
Batuman, Olcay, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Batuman, Olcay, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2785  M-F 8-5
Belotserkovskaya, Yanina, MD ♀
9708 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 444-0520  M TU W TH 9-9, F 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Bergasa, Nora V, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TH 1-5
Languages: Spanish
Bergman, Geoffrey W, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5388
Languages: Spanish
Bernstein, Lawrence J, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-8094  M-F 9-5

Bashevkin, Michael, MD♂
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M 9-5, TU W F 9-4, TH F 9-4

Bernstein, Lawrence J, MD ♂
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071  TU 9-5, TH 9-5

Basu, Prithwijit P, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Bengali, Hindi

Bezoff, Elena, DO♀
1007 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-0657
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
312

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Bezoff, Elena, DO♀
400 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 996-2260
Languages: Russian
Bezoff, Elena, DO♀
539 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 759-1950
Languages: Russian
Bezoff, Elena, DO♀
3049 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 265-0005  M TU W TH 8-6
Languages: Russian
Bhandari, Rekha, MD♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960
Languages: Hindi
Bhandari, Rekha, MD♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-7335  M-F 9-5
Languages: Hindi
Bharathan, Thayyullathil, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5130
Blaize, David E, PA ♂

AdvantageCare Physicians

Blaize, David E, PA ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Borra, Sonia I, MD♀
3915 Ave V, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-8440  M F 2-6
Languages: Spanish
Borra, Sonia I, MD♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 252-8440  M-F 9-5
Languages: Spanish
Brady, Terence M, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Budzikowski, Adam S, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Polish
Bustros, Thomas, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: French
Bustros, Thomas, MD ♂
217 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0098  M TU TH 8-7, W F 8-6
Languages: French

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900

Byssainthe, Paul H, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8303
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
313

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Cardenas Crow, Silvia, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 965-1234
Chadi, Ronny M, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 312-2625  M 8-7, TU 8-8:30, SU 11-3
Languages: Persian, Spanish
Chadi, Ronny M, MD ♂
1400 Ave S, Brooklyn, NY 11229
(718) 312-2625  M TU 8-10, SU 10-10
Languages: Persian, Spanish
Charlot, Cascy-Arnoux, MD♀
10 Plz St E, Brooklyn, NY 11238
(347) 564-3211  W 8-7, SA 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Cheung, Jim W, MD ♂
769 54th St, Brooklyn, NY 11220
(646) 962-8888
Languages: Chinese, French

Chow, Grace A, MD♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Chinese, Mandarin, Spanish
Chow, Grace A, MD♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Chinese, Mandarin, Spanish
Chung, Derek G, MD ♂
1347 E 89th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 258-3085
Cohen, Paul H, MD♂
1336 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 221-0131  TU 1-5, W F 9-5:30
Languages: Russian, Spanish
Colby, Steven D, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5246  M-F 9-5
Crichlow, Kesha V, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5

Chou, Shyan-Yih, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5615  M-F 9-5
Languages: Chinese

D'Augustine, Jean M, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Chowdhury, Utpal, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-8599
Languages: Bengali

D'Augustine, Jean M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
314

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
D'Augustine, Jean M, MD ♂
176 Fenimore St, Brooklyn, NY 11225
(718) 940-0400  M-F 10-6, SA 10-4
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Deb, Ambika, MD♀
2402 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 385-8713
Dehaan, Elliot N, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4714
Languages: Spanish
Dehaan, Elliot N, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2471  M-F 9-5
Languages: Spanish
Dehovitz, Jack A, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Dehovitz, Jack A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1069  M TU W F 9-5, TH 1-4:30
Delano, Babara G, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Delano, Babara G, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1584  M-F 8-4

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Delbeau, Henri, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: French, Spanish
Demetis, Spiro, MD ♂
9001 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-4446  M W TH 4-8
Languages: Spanish
Demetis, Spiro, MD ♂
3839 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-1117  TU 9-4, TH 9-4, SA 9-1
Languages: Spanish
Demetis, Spiro, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1821  TU 9-4, TH 9-4, SA 9-1
Languages: Spanish
Demetis, Spiro, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Spanish
Dipillo, Frank W, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Spanish
Dipillo, Frank W, MD ♂
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240
Languages: Spanish
Donnino, Robert M, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
315

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Dosik, Alan, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169

El Atat, Ali A, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Arabic

Dosik, Alan, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240  M-F 9-5

El Atat, Ali A, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Arabic

Dosik, Harvey, MD ♂
500 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240
Languages: Russian, Spanish

El Atat, Ali A, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Arabic

Dosik, Harvey, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M-F 8-5
Languages: Russian, Spanish

El Atat, Ali A, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 437-5280
Languages: Arabic

Dosik, Harvey, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240  M-F 8-5
Languages: Russian, Spanish

El Atat, Ali A, MD ♂
514 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 854-1851  W 1-4
Languages: Arabic

Dufresne, Francois, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445

El-Salawy, Sherif, MD♂
1491 Broadway, Brooklyn, NY 11221
(718) 213-1305  M W 10-5
Languages: Arabic, Russian

Dyrszka, Herbert, MD ♂
146 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-1221  TU 1-4
Languages: German, Spanish
El Atat, Ali A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Arabic

El-Salawy, Sherif, MD♂
239 Court St, Brooklyn, NY 11201
(352) 514-5211  M-F SA SU 8-5
Languages: Arabic, Russian
Enriquez, Danilo A, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
316

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Fahmy, Samir A, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Fahmy, Samir A, MD ♂
3839 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 270-1821  M-F 8-6
Fahmy, Samir A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1821  M-F 8-9
Fazio, Richard A, MD ♂
1102 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11228
(718) 748-2110  W 1-8
Languages: German, Italian, Spanish
Fenyves, Andras, MD ♂
443 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 622-0099
Languages: Hungarian
Fernaine, George, MD♂
217 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-0098  M-F 8-6
Languages: French
Fisse, Richard D, MD ♂
775 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 484-9101
Languages: Spanish, Yiddish
Fisse, Richard D, MD ♂
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961  TH 9-5
Languages: Spanish, Yiddish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Ford, Jean G, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Friedlander, Richard P, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Friedlander, Richard P, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Friedlander, Richard P, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Friedlander, Richard P, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Friedlander, Richard P, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Friedlander, Richard P, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Friedlander, Richard P, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 442-2502

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
317

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Friedlander, Richard P, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Friedlander, Richard P, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Friedlander, Richard P, MD ♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Friedlander, Richard P, MD♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900

Friedman, Eli A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1585  M-F 8-5
Friedman, Michael S, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6843
Languages: Russian, Spanish
Friedman, Michael S, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-6843
Languages: Russian, Spanish
Friedman, Michael S, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1443  M-F 9-4
Languages: Russian, Spanish

AdvantageCare Physicians

Fromer, Nelli, DO ♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155

Friedlander, Richard P, MD ♂

Fromer, Nelli, DO ♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800

Friedlander, Richard P, MD ♂
2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Friedlander, Richard P, MD ♂

Fromer, Nelli, DO ♀
1610 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676

AdvantageCare Physicians

Fromer, Nelli, DO ♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800

Friedlander, Richard P, MD ♂

Fromer, Nelli, DO ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
318

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Fromer, Nelli, DO ♀
93 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Fuentes-Rosales, Juan C, MD♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Fuentes-Rosales, Juan C, MD♂
1411 Myrtle Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Fuentes-Rosales, Juan C, MD♂
1610 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Fuentes-Rosales, Juan C, MD♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 963-7676
Fuentes-Rosales, Juan C, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Fuentes-Rosales, Juan C, MD♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-7676
Fuentes-Rosales, Juan C, MD♂
9395 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Gade, Christopher L, MD ♂
170 Frost St, Brooklyn, NY 11211
(718) 388-6629
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Gade, Christopher L, MD ♂
5 Debevoise St, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-2254
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
678 Grand St, Brooklyn, NY 11211
(718) 218-8357
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 222-8777
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
91 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-2215
Languages: Spanish
Gamss, Jeffrey S, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(212) 376-1004  TU 1-3
Languages: Yiddish
Gamss, Jeffrey S, MD♂
1630 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-0391  M-F 9-5
Languages: Yiddish
Garyali, Samir, MD ♂
1847 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 727-1300
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
1849 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 513-1400
Languages: Hindi

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
319

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Garyali, Samir, MD ♂
3025 Ave V, Brooklyn, NY 11229
(718) 513-1400  M W 9-6
Languages: Hindi
Gerges, Salwa M, MD ♀
4915 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8406
Languages: Arabic, French
Gerolemou, Louis N, DO ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Spanish
Gerolemou, Louis N, DO ♂
40 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 858-6200
Languages: Spanish
Ghumman, Chaudhry M, MD ♂
295 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 604-0717  M-F 3-7, SA 10-1
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Gillette, Peter, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Giridharan, Swaminathan, MD ♂
2501 86th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2500
Languages: Hindi, Tamil

Giridharan, Swaminathan, MD ♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900  M TU W F 9-5, TH 9-1
Languages: Hindi, Tamil
Gitelis, Chaim A, DO ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7732  F 9-5
Languages: Yiddish
Gitelis, Chaim A, DO ♂
1716 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 645-1199  M TU W TH 9-5
Languages: Yiddish
Gliwa, Agnieszka A, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1062
Languages: Polish, Russian
Gliwa, Agnieszka A, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1062
Languages: Polish, Russian
Gliwa, Agnieszka A, MD ♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585
Languages: Polish, Russian
Gliwa, Agnieszka A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(781) 824-5332
Languages: Polish, Russian
Goikhberg, Gregory, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4144
Languages: Russian, Ukrainian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
320

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Goldblatt, Bernard J, MD ♂
1870 E 19th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 232-7877  M W TH 9-2, TU 1-8
Languages: Spanish, Yiddish
Goldenberg, Grigoriy M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131  M-F SA 9-5
Languages: Russian
Gopal, Aasha S, MD ♀
532 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 449-8860
Languages: French, Hindi, Spanish, Tamil
Gopal, Aasha S, MD ♀
699b Stanley Ave, Brooklyn, NY 11207
(347) 689-8880
Languages: French, Hindi, Spanish, Tamil
Gordin, Inna, MD♀
2647 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 382-0500  M W 9-3, TU F 8-3, TH 11:30-8, SA
8-4
Languages: Russian
Gorelik, Dmitry D, MD ♂
1902 86th St, Brooklyn, NY 11214
(212) 621-9400
Gorelik, Dmitry D, MD ♂
9708 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(212) 444-0520
Gorelik, Dmitry D, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  TU 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Gowda, Ramesh M, MD ♂
2264 65th St, Brooklyn, NY 11204
(347) 554-8500
Languages: Chinese, Hindi, Mandar, Spanish
Goyal, Ravindra K, MD ♂
2003 Bath Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 946-5501
Languages: French, Hindi, Spanish
Goyal, Ravindra K, MD ♂
555 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11212
(718) 377-8282  M-F 9-5
Languages: French, Hindi, Spanish
Greenberg, Sheldon, MD ♂
1401 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 283-1625
Languages: Hebrew, Yiddish
Greenberg, Yisachar J, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6842  M TU W TH 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish
Greenberg, Yisachar J, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1443  W 1-5, F 9-3
Languages: Hebrew, Yiddish
Grinberg, Mikhail, MD ♂
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M TH F 9-5, TU W 8:30-5
Grossman, Susan D, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
321

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Spanish
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
353 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-2100
Languages: Spanish
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960  M F 9-5
Languages: Spanish
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960  M-F 9-5
Languages: Spanish
Guirand, Carline M, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Guirand, Carline M, MD ♀
1305 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 629-3900  M-F 8-4
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Halberstam, Meyer S, MD♂
14 Heyward St # 16, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600

Hamaoui, Elie, MD♂
4702 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8700
Languages: Arabic, French, Hebrew
Hamaoui, Elie, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7949
Languages: Arabic, French, Hebrew
Hameedi, Asim, MD ♂
1052 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 805-0037
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Hammer, Arthur W, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-3590  M 9-5, TU 11-7, W 10-5, TH 10-5, F
9-1:30
Languages: Spanish
Hanley, Gerard K, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 421-1212  TU 10-5, W 1-4, TH 1-5
Languages: German, Italian, Spanish
Hanon, Samuel, MD♂
132 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222
(212) 844-5755  F 9-5
Languages: Hebrew
Hasan, Choudhury M, MD ♂
1156 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 657-8001
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu

Halberstam, Meyer S, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4640

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
322

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Hasan, Choudhury M, MD ♂
504 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 657-8001
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD ♂
602 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 657-8001
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD ♂
86 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 657-8001  M-F SA 11:30-10
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD ♂
118 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 657-8001  TH 10-8
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Muhammad F, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-7770  M 4-6, SA 8-1
Languages: Hindi, Urdu
Hasan, Muhammad F, MD ♂
608 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 638-8185  W F 8-6
Languages: Hindi, Urdu
Hayes, Richard M, MD ♂
5402 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-6666  F 9-10
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Hazin, Hesham, MD ♂
326 7th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 965-1234
Languages: Arabic
Hazin, Hesham, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M W F 9-5
Languages: Arabic
Hazin, Hesham, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Arabic
Heneghan, William F, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8022
Heneghan, William F, MD ♂
915 Dean St, Brooklyn, NY 11238
(718) 250-8022  TU 1-5
Heneghan, William F, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8022  TU 9-5
Heneghan, William F, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8162  TU 1-5
Hernandez, Enrique A, MD ♂
405 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 965-1234
Languages: Spanish
Hernandez, Enrique A, MD ♂
1576 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(347) 533-8530  M-F 9-5
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
323

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Hernandez, Enrique A, MD ♂
2352 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 251-0200  M-F 9-5
Languages: Spanish
Hernandez, Enrique A, MD ♂
2814 Clarendon Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-7363  M-F 9-5
Languages: Spanish
Hernandez, Enrique A, MD ♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 222-8777  M-F 9-5
Languages: Spanish
Herrold, Edmund M, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1087
Herrold, Edmund M, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1234
Herrold, Edmund M, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081
Hersh, David J, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Hebrew

Hersh, David J, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Hebrew

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
324

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Hersh, David J, MD ♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hebrew

Hersh, David J, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: Hebrew
Hersh, David J, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Hebrew
Ho, James C, MD♂
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(718) 681-8700
Languages: Chinese

Hollander, Gerald, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7643  M 2-4, TU 10-4, W 2-6, TH 10-4
Honikman, Leslie A, MD ♂
2281 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 375-2777  M W 3-7, TU 10-1
Languages: Russian, Spanish, Yiddish

AdvantageCare Physicians

Hriljac, Ingrid M, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Languages: Croatian

Hersh, David J, MD ♂

Huang, Andy Y, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5541
Languages: Chinese

Hersh, David J, MD ♂

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hebrew

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hebrew

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
325

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Huang, Andy Y, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Chinese
Huang, Andy Y, MD ♂
730 60th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 484-3225
Languages: Chinese
Huang, Andy Y, MD♂
83 Ave O, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-6186
Languages: Chinese
Huang, Yiwu, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 765-2600  TU W F 8-12
Languages: Mandarin
Ifudu, Onyekachi, MD♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(516) 816-4040  M-F SA 8-8
Ilyayeva, Stella, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Russian
Iqbal, Muhammad Z, MD ♂
1408 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 252-0101
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu

Iqbal, Muhammad Z, MD ♂
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Iqbal, Muhammad Z, MD ♂
4609 5th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-4781
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Iqbal, Muhammad Z, MD ♂
3060 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 648-2770
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Urdu
Iyer, Sriram S, MD ♂
2912 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-0162  M-F 9-5
Languages: Arabic, Hindi, Spanish, Tamil
Iyer, Sriram S, MD ♂
418 Stanhope St, Brooklyn, NY 11237
(718) 456-3438  M-F 9-5
Languages: Arabic, Hindi, Spanish, Tamil
Jalkut, Elizabeth, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Janga, Kalyana C, MD ♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7908  M-F 9-5
Jangda, Fozia, DO♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Jangda, Fozia, DO♀
1610 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
326

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Jangda, Fozia, DO♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Jangda, Fozia, DO♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Jangda, Fozia, DO♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800

Joks, Rauno O, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1662
Joks, Rauno O, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-6782  M-F 9-5
Joseph, Gardith P, MD ♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 928-7746
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Jangda, Fozia, DO♀
93 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676

Joseph, Gardith P, MD♀
391 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11216
(718) 928-7746
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Jasty, Babu N, MD♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-4800  TU 2-6, F 11-5:30
Languages: Hindi

Kabalkin, Chaim, MD ♂
421 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 282-1443
Languages: Hebrew

Jayasundera, Timothy G, MD ♂
5402 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-6666  M 11-6, TU 1-8, W F 9:30-4:30, TH 18, SA 9:30-1

Kabalkin, Chaim, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 282-1443  M-F 9:30-11:30
Languages: Hebrew

John, Sabu, MD♂
208 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-4500
Languages: Hindi

Kalanadhabhatta, Vivekanand, MD ♂
443 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 736-3591
Languages: Hindi, Tamil, Telugu

Joks, Rauno O, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 270-4772

Kalanadhabhatta, Vivekanand, MD ♂
220a Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-9262
Languages: Hindi, Tamil, Telugu

Joks, Rauno O, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3352

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
327

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Kandov, Ruben, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
369 93rd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-6000
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Russian

Kandov, Ruben, MD♂
705 86th St, Brooklyn, NY 11228
(347) 254-7745  M-F 9-5
Languages: Russian
Kang, Pritpal S, MD♂
7601 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-7000
Kantor, Yevgeniy, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M-F 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Kantrowitz, Niki E, MD ♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2887
Kantrowitz, Niki E, MD ♀
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(347) 450-3028
Kazeem, Saka A, MD ♂
3007 Farragut Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 424-0711
Languages: Yoruba
Kazeem, Saka A, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5401
Languages: Yoruba
Khait, Eugene, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
328

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Khan, Gulam M, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 1-5
Languages: Arabic, Hindi, Telugu, Urdu
Khan, Mohammed A, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-1818
Languages: Hindi
Khan, Mohammed A, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664  M-F 9-5
Languages: Hindi
Khan, Mohammed A, MD ♂
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 246-8614  M-F 9-5
Languages: Hindi
Khaykin, Mark, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3355
Languages: Russian, Spanish
Khdair, Adnan M, MD ♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900
Languages: Arabic
Khoury, Nidal Y, MD♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  M 3-6:30, TU 8:30-11, W F 2-6:30
Languages: Arabic

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Khoury, Nidal Y, MD ♂
336 78th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-6693  M TU W F 2-6, TH 9-5
Languages: Arabic
Khoury, Nidal Y, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980  TU 2-5, TH 2-5
Languages: Arabic
Kodroff, Kurt S, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5357  M TU W TH 9-5, F 2-5
Kodsi, Robert E, MD ♂
925 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 851-6767  M TU W TH 9-7, F 9-3
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Ukrainian
Kukar, Atul, DO♂
6410 Veterans Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-7061
Languages: Spanish
Kukar, Atul, DO♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7272  F 9-5
Languages: Spanish
Kurtz, Leon E, MD♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hebrew, Spanish
Kurup, Sindhu, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 9-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
329

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Kuznetsov, Valery, MD ♂
2222 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-6667  M TH 9-2, TU W 2-5
Languages: Russian
Kuznetsov, Valery, MD ♂
202 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 431-8936  M TH 2-6, W 9-6
Languages: Russian
Lafferty, James C, MD ♂
1007 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-0657
Languages: Italian, Spanish
Landman, David, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 272-1432
Landman, David, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Lee, Young, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Lenora, Robolge A, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3000
Languages: Sinhalese
Lenora, Robolge A, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122  M-F 9-5
Languages: Sinhalese

Levina, Diana, MD♀
2340 Cropsey Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 373-1700
Languages: Russian
Levina, Diana, MD♀
3035 W 24th St, Brooklyn, NY 11224
(718) 372-4500
Languages: Russian
Levin, Nathan, MD♂
3019 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-9700  TU 10-3, W 4-7, TH 11-5
Languages: Hebrew, Russian, Ukrainian
Lewis, Robert D, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 9-5
Languages: Spanish
Liang, Elizabeth Q, MD ♀
849 57th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 576-6678
Languages: Chinese
Lin, Yu S, MD♀
4719 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8578  M 9-5
Languages: Chinese, Mandar
Lin, Yu S, MD♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7974  M TU W TH 9-5
Languages: Chinese, Mandar
Lipner, Henry I, MD♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 648-0101

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
330

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Liu, Christopher F, MD ♂
769 54th St, Brooklyn, NY 11220
(646) 962-8888
Languages: Chinese, Spanish
LI, Wei Wei W, MD♀
9050 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-8888  M-F 9-5
Languages: Chinese
Loney, Lisel M, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Loqman, Nuveed, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M-F 9-5
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Lutas, Elizabeth M, MD ♀
803 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(855) 681-8700  F 8-12
Languages: Spanish
Maese, John R, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-5381
Magno, Angelo L, MD♂
383 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 434-3636
Languages: Italian, Spanish
Majumder, Mujibur R, MD ♂
2270 Kimball St, Brooklyn, NY 11234
(718) 504-7383
Languages: Bengali, Hindi, Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Majumder, Mujibur R, MD ♂
2632 E 14th St Ste 101, Brooklyn, NY 11235
(718) 504-7383
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Majumder, Mujibur R, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 240-5236
Languages: Bengali, Hindi, Urdu
Malieckal, Anju M, MD ♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-6400
Malieckal, Anju M, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-12
Mangla, Arun K, MD ♂
350 91st St, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-1901
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mangla, Arun K, MD ♂
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100  M 8-11:30, F 11:30-3
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mangla, Arun K, MD ♂
1610 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 251-0530  M 9-11
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Mangla, Arun K, MD ♂
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1234  W 11:30-3, TH 9-11
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
331

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Manvar, Buddhadev, MD♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-4800  TU 2-6
Languages: Hindi
Marks, Natalie A, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TU 1-4
Languages: Russian
Martino, Damian J, MD ♂
668 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-4995  M-F SA 9-6
Languages: Spanish
Matatov, Valeriy A, MD ♂
7206 7th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-1200  M-F 9-5
Languages: Russian
Mattoo, Vijay K, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960
Languages: Hindi
McWilliams, Carla S, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 2-5
Mehra, Sunil, MD♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 417-4740
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu

Mehra, Sunil, MD♂
132 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 416-2200
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu
Melendez, Miguel A, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Hindi, Russian, Spanish
Meltzer, Robert M, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-1011
Meltzer, Robert M, MD ♂
5922 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Meltzer, Robert M, MD ♂
5925 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Meltzer, Robert M, MD ♂
763 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 756-6664
Misra, Prem S, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Languages: Hindi
Mistry, Maganlal G, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M TU W TH 8-8, F 8-5
Languages: Gujarati, Hindi, Urdu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
332

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Mistry, Maganlal G, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M TU W TH 8-8, F 8-5
Languages: Gujarati, Hindi, Urdu
Moktan, Sabita, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Bengali, Nepali, Russian, Spanish
Moktan, Sabita, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Languages: Bengali, Nepali, Russian, Spanish
Morlote, Manuel E, MD ♂
231 S 3rd St, Brooklyn, NY 11211
(718) 599-0505
Languages: Chinese, Creoles And Pidgins, Spanish
Moussa, Marwa, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 8-09:30, SA 9-12
Languages: Arabic
Movshovich, Marina E, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Movshovich, Marina E, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Movshovich, Marina E, MD ♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4672  M-F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Mudannayake, Louis M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5388
Languages: Italian, Sinhalese
Nacier, Paul E, MD ♂
124 E 43rd St, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-6166  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Nadaf, Albert S, MD ♂
2968 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-4988  TH 12-6
Languages: Arabic, French
Nayak, Asha D, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915
Languages: Arabic, Spanish
Nayak, Asha D, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877
Languages: Arabic, Spanish
Nayak, Asha D, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915  M 9-1
Languages: Arabic, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Romanian, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Romanian, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
333

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Romanian, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
468 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 399-6234  F 9-5
Languages: Romanian, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8265  M-F 9-5
Languages: Romanian, Spanish
Nedelcu, Ciprian, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830  M-F 9-5
Languages: Romanian, Spanish
Newhouse, Howard K, MD ♂
2405 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 338-3200  M TU TH F 9-4, W 12-8
Nikitina, Anastasia A, MD ♀
255 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 636-8291  TU 9-1
Languages: Russian
Nozad, Steve E, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5308
Olkhina, Ekaterina, MD ♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980  M-F SA 9-5
Languages: Russian

Ong, Kenneth, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8010  M-F 9-5
Languages: Spanish
Ong, Kenneth, MD♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-5
Languages: Spanish
Ong, Kenneth, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830  M-F 9-5
Languages: Spanish
Ong, Kenneth, MD♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500  M-F 9-5
Languages: Spanish
Oribe, Emilio M, MD ♂
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585
Languages: French, Spanish
Ottaviano, Lawrence J, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(212) 254-1220
Languages: Italian, Spanish
Ottaviano, Lawrence J, MD ♂
214 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(212) 845-9255  TH 9-2
Languages: Italian, Spanish
Padmanabhan, Vellore T, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
334

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Paiusco, Augusto D, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 998-2323
Languages: Spanish
Patel, Jitendra, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  W 2-5
Languages: Gujarati
Patel, Rajnikant B, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4144
Languages: Gujarati, Hindi

Perlmutter, Robert A, MD ♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674
Pervil-Ulysse, Mona, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: French, French-based Creoles And Pidgins,
Spanish
Petros, Jessica T, MD ♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Petros, Jessica T, MD ♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390

Paul, Henry R, MD♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Petros, Jessica T, MD ♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303

Pearte, Camille A, MD ♀
1576 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(917) 557-5510  M-F 9-5

Piccione, Paul R, MD ♂
560 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-5219
Languages: Italian

Pearte, Camille A, MD ♀
2814 Clarendon Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-7363  M-F 9-5
Perez, Jacqueline C, MD♀
1424 Herkimer St, Brooklyn, NY 11233
(718) 675-3353
Perez, Jacqueline C, MD ♀
2402 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 385-8335

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Pollack, Cary S, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 805-0037
Languages: Dutch, Spanish
Pollack, Cary S, MD ♂
308 Graham Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 218-7352
Languages: Dutch, Spanish
Prabhu, Hejmadi S, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
335

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Prabhu, Sudhakar H, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Italian, Spanish
Preibisz, Jacek J, MD ♂
158 Noble St, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-9599
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
635 Madison St, Brooklyn, NY 11221
(212) 289-7777
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1234
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Languages: French, Polish, Russian
Preibisz, Jacek J, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081
Languages: French, Polish, Russian

Preibisz, Jacek J, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  TU 1-3
Languages: French, Polish, Russian
Privman, Vladimir, MD ♂
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4672  TU 1-6, F 8-12
Languages: Italian, Russian
Privman, Vladimir, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  M W 8:30-5
Languages: Italian, Russian
Privman, Vladimir, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445  TU W F 9-5
Languages: Italian, Russian
Pujol-Morato, Fernando, MD ♂
460 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 636-7400  M-F 9-5
Languages: Spanish
Puma, Joseph A, DO ♂
1655 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-3100
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
25 Plz St W, Brooklyn, NY 11217
(718) 266-0900
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
372 Utica Ave, Brooklyn, NY 11213
(347) 627-9107
Languages: Italian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
336

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Puma, Joseph A, DO ♂
1100 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-2100  M 10-2
Languages: Italian
Punukollu, Gopi K, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  W 9-1
Languages: Hindi, Spanish, Telugu

Rahmani, Rabin, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7055
Languages: Hebrew, Persian
Ramone, Jesi A, MD ♂
360 Snediker Ave, Brooklyn, NY 11207
(646) 459-9400
Ramone, Jesi A, MD ♂
592 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5000

Puttaswamygowda, Vishwanath V, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi

Ramone, Jesi A, MD ♂
650 Ashford St, Brooklyn, NY 11207
(347) 505-1800

Quamina, Aaron, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676

Ramos, Francis C, MD♂
621 Degraw St, Brooklyn, NY 11217
(718) 293-9160  M-F 8-5
Languages: Tagalog

Rafiaa, Amer, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Arabic
Rafii, Shahrokh E, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6287
Languages: Chinese, Italian, Persian, Russian
Rafii, Shahrokh E, MD♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-0400
Languages: Chinese, Italian, Persian, Russian

Ramos, Francis C, MD ♂
115 1/2 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M-F 9-5
Languages: Tagalog
Raza, Jaffar A, MD♂
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150  M 2-5
Languages: Tamil
Razzouk, Loual, MD♂
295 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 604-0717  F 10-12
Razzouk, Loual, MD♂
326 79th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-0979  F 1-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
337

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Razzouk, Loual, MD♂
273 94th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-5552  TU 9-5

Reddy, Sarath, MD♂
50 Sheffield Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 250-8627
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Razzouk, Loual, MD♂
364 86th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-8686  W 9-5

Reddy, Sarath, MD♂
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 250-8627
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Madhavi, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Telugu

Reddy, Sarath, MD♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-4
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD ♂
140 Saint Edwards St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8527
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8627  M-F 9-4
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD ♂
353 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 250-8676
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8421  M-F 9-5
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD ♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD♂
187 Conklin Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 408-4949  M W TH 9-7, TU F SA 9-4
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8627  M-F 9-4
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD ♂
150 E 91st St, Brooklyn, NY 11212
(718) 773-1058
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

Reddy, Sarath, MD♂
1340 Rockaway Pkwy, Brooklyn, NY 11236
(718) 408-4949  TU 9-6
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Telugu

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
338

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Richards, Judith J, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Richards, Judith J, MD♀
512 5th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 857-7448
Rosenberg, Joshua R, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6805
Rosen, Martin E, MD♂
2270 Kimball St, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-0570  M F 8-1, TU 10-3, TH 10-3
Rubin, Aron, MD♂
260 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-8855
Languages: Russian
Saggi, Subodh J, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hebrew, Italian, Spanish, Tagalog
Salvati, Steven W, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7185
Santoni Rugiu, Francesco, MD ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 257-0900
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Santoni Rugiu, Francesco, MD ♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900  TU 8-10
Languages: Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 252-4765
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4841
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
481 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 252-4765
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
7206 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 599-0505
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
7404 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 252-4765
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
775 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 484-9101  M TU 9-7
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961  TH 9-7, F 9-5
Languages: Italian, Russian, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
339

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Saponieri, Cesare, MD♂
231 S 3rd St, Brooklyn, NY 11211
(718) 599-0505  TU 10-4:30
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saponieri, Cesare, MD ♂
2462 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-4765  TU 9:30-4:30
Languages: Italian, Russian, Spanish
Saxena, Anil K, MD ♂
1700 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 951-6495  M TH 11-6, TU F 10-3
Languages: Hindi
Sayad, Karim, MD ♂
8423 7th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 748-7364
Languages: Arabic, French, Spanish
Shah, Ankur R, MD ♂
795 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 287-1811
Languages: Hindi
Shah, Ankur R, MD ♂
360a 9th St, Brooklyn, NY 11215
(516) 477-0511  M-F 9-5
Languages: Hindi
Shahzad, Saleem, MD ♂
1225 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 421-1756
Shahzad, Saleem, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-8000

Shahzad, Saleem, MD♂
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3017
Shahzad, Saleem, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5835
Shahzad, Saleem, MD♂
5423 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 871-8885
Shahzad, Saleem, MD♂
731 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 693-7777
Shahzad, Saleem, MD♂
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446
Shahzad, Saleem, MD♂
795 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 284-6091
Shapsis, Alexander, MD ♂
6209 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 234-0073
Languages: Russian
Shapsis, Alexander, MD ♂
2797 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-4000  M TU W TH 8-6, F 8-4, SA 9-1
Languages: Russian
Sharma, Atul, MD♂
1530 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 221-2020
Languages: Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
340

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Sharma, Atul, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Languages: Hindi
Sharma, Atul, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5401
Languages: Hindi
Sherman, Marc N, MD ♂
209 Ave P, Brooklyn, NY 11204
(718) 645-4500
Languages: Spanish
Sherman, Marc N, MD ♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070
Languages: Spanish
Sherman, Marc N, MD ♂
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3399
Languages: Spanish
Sherman, Marc N, MD ♂
1052 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 805-0037  M-F 8-5
Languages: Spanish
Sherman, Marc N, MD ♂
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3399  TU 9-3
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Shiferaw-Deribe, Zewge, MD♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8000
Languages: Amharic
Shiferaw-Deribe, Zewge, MD♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 467-1545  M W 3-7, TU 4-7, TH F 5-7, SA 9:301:30
Languages: Amharic
Shim, Mark I, MD♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 837-0010  M TU W 10-6, F 10-4
Languages: Korean
Shim, Mark I, MD♂
237 82nd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-0009  M W 10-6, F 10-4
Languages: Korean
Shivaram, Indu, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-12:30, TU 9-3:30
Languages: Hindi, Kannada, Spanish
Shohat, Ephron Z, MD♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 419-8084
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
236 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 419-8084
Languages: Hebrew

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
341

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Shohat, Ephron Z, MD♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2503
Languages: Hebrew

Shohat, Ephron Z, MD♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
1523 45th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2000  M 2-7, TU 9-5, SU 10-3
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
208 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-1237  M 2-7, TU 9-5, TH 10-5, SU 10-3
Languages: Hebrew

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
342

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Shohat, Ephron Z, MD♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
1146 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 338-7720  SA 9-4
Languages: Hebrew
Shohat, Ephron Z, MD♂
427 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 306-5025  TH 9-4
Languages: Hebrew
Shuman, Inna, MD♀
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-8599
Languages: Azerbaijani, Russian
Shuman, Inna, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4387
Languages: Azerbaijani, Russian
Siddiqui, Saeed A, MD♂
2116 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 763-6782  M-F 9-6, SA 9-2
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu

Singh, Jai P, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-6062  F 8:30-12:30
Languages: Spanish
Singh, Jai P, MD♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  M-F SA 8-6
Languages: Spanish
Siroya, Pushplata B, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Siroya, Pushplata B, MD ♀
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 834-8202
Siroya, Pushplata B, MD ♀
296 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1983
Siroya, Pushplata B, MD ♀
309 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 369-1983
Siroya, Pushplata B, MD ♀
330 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1983
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
1530 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 221-2020
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5401

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
343

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
1010 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-0582
Smith, Peter R, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Spanish
Smith, Peter R, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2905
Languages: Spanish
Smith, Peter R, MD ♂
40 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 858-6200
Languages: Spanish
Smith, Peter R, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6950  M 9-12
Languages: Spanish
Smith, Peter R, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100  TH 1-5
Languages: Spanish
Soliman, Ibrahim N, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4144
Languages: Arabic, French, Hindi, Russian

Sonnenschine, Mark, DO ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
705 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 283-4232
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sonnenschine, Mark, DO ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
344

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Sonnenschine, Mark, DO ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7095  M TU W TH 9-7, F 9-5
Languages: Hebrew, Spanish, Yiddish
Sorra, Toomas M, MD ♂
166 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 834-0100  M TU 9-8, W 9-5, TH 9-5, F 10-4
Languages: Estonian, Spanish
Spitalewitz, Samuel, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5904  M W F 1-5, TU 9-12:30, TH 9-1
Languages: Hebrew
Stam, Lawrence, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 830-7109  F 1-4
Stam, Lawrence, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 830-7109  M TU TH 9-5, W 9-5:30
Staniloae, Cezar S, MD ♂
481 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 237-4067
Languages: French, Romanian
Stevens, Perry R, MD ♂
1913 Ave Z, Brooklyn, NY 11235
(516) 439-5223
Strochkov, Sergey, MD♂
Dept. IM, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4033
Languages: Russian, Ukrainian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Sun, Wei Y, MD♂
849 57th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 576-6678
Languages: Chinese
Szalyga, John L, MD♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Taha, Hesham M, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960
Languages: Arabic, Spanish
Tenner, Scott M, MD♂
2211 Emmons Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 368-2960
Terry, Peter G, MD♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 875-3244
Languages: French, Russian, Spanish
Thet, Zeyer, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Burmese
Totonelly, Philip R, MD ♂
1610 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 251-0530
Languages: French, Hindi, Spanish
Totonelly, Philip R, MD ♂
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1234
Languages: French, Hindi, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
345

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Totonelly, Philip R, MD ♂
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100  M-F 8-5
Languages: French, Hindi, Spanish
Tran, Oanh, MD♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500  M 12-8, TU 8:30-12:30, W F 9:305:30, TH 8:30-4:30
Trauber, David R, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M-F 8-5
Trillo, John W, MD ♂
560 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-5219  M 10-1, W 1:30-6, F 9:30-1:30
Languages: Italian
Urphanishvili, Tinatin, MD ♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-6062  M-F 9-5
Languages: Russian
Uthman, Adeola R, MD ♂
215 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 327-7307
Languages: Yoruba
Vadhan, Deepak G, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-3333  M TH 3-8, TU 11:30-1:30, W 10:3012:30, SA 9-12
Languages: Hindi, Russian, Spanish, Turkish

Vaizman, Konstantin, MD ♂
2705 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-2222
Languages: Russian
Vaizman, Konstantin, MD ♂
699 Stanley Ave, Brooklyn, NY 11207
(347) 689-8880
Languages: Russian
Vaizman, Konstantin, MD ♂
8622 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2121  M 8:30-6:30, W 1-5, F 8:30-4
Languages: Russian
Vaizman, Konstantin, MD ♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900  M W 9-6
Languages: Russian
Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Hindi
Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830
Languages: Hindi
Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
40 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 855-6200
Languages: Hindi
Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
346

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Vasudevan, Viswanath P, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100  M-F 9-5
Languages: Hindi
Verma, Himanshu D, MD ♂
129 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 821-0643
Verma, Himanshu D, MD ♂
207 Berkeley Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 638-3150
Verma, Himanshu D, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600
Verma, Himanshu D, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Vernaleo, John R, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 9-5
Languages: Italian
Vezza, Elena L, MD♀
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0045
Languages: Italian
Vieira, Jeffrey, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-4850
Languages: French, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Vieira, Jeffrey, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: French, Spanish
Viswanath, Banad N, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Hindi, Kannada

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
347

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Viswanath, Banad N, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Hindi, Kannada

Vladutiu, Pompeiu V, MD ♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070
Languages: French, Italian, Romanian

Viswanath, Banad N, MD ♂

Wagner, John D, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hindi, Kannada

Walia, Ameeta A, DO ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Languages: Hindi, Punjabi

AdvantageCare Physicians

Viswanath, Banad N, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Hindi, Kannada
Viswanath, Banad N, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hindi, Kannada

Watkowska, Justyna, MD ♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M TU W TH 9-9, F 9-5
Languages: Polish, Russian
Watkowska, Justyna, MD ♀
Treatment Ctr, Brooklyn, NY 11214
(718) 621-9400  M TU W TH 9-9, F 9-5
Languages: Polish, Russian

Viswanath, Banad N, MD ♂

Weiss, Stacey F, MD ♀
621 Degraw St, Brooklyn, NY 11217
(718) 243-9160  M-F 8-4

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hindi, Kannada

Weiss, Stacey F, MD ♀
115 1/2 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M TU W TH 9-5, F 9-4

Viswanath, Banad N, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hindi, Kannada

Weiss, Stacey F, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1000  M-F 9-5

AdvantageCare Physicians

Weiss, Stacey F, MD ♀
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900  TH 9-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
348

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Weiss, Stacey F, MD ♀
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1400  TU 9-5
Wilson, Claudia M, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Wilson, Claudia M, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Yager, Jessica, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-3745
Yakoby, Mila D, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4144
Languages: Georgian, Russian
Yang, Lihua, MD♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030  W 9-2, F 2-5
Languages: Chinese

AdvantageCare Physicians

629 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 783-1200  M W F 9-5

Yoe, Linus, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830  M-F 9-5
Languages: Burmese

Winer, Nathaniel, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Young, Clifford U, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000

Wong, Lauren E, MD♀
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 858-3263

Young, Clifford U, MD♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500  M 12-8, W F 8:30-4:30

Wong, Lauren E, MD♀
55 Green St, Brooklyn, NY 11222
(718) 789-5900

Young, Clifford U, MD ♂
1420 Bushwick Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 919-1200  TU 8:30-5, TH 8:30-5

Wynn, San San, MD♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169

Yuan, Weijia, MD♀
769 54th St, Brooklyn, NY 11220
(646) 962-8888
Languages: Chinese, Mandarin

Wilson, Claudia M, MD ♀

Yager, Jessica, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4180

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Yuan, Weijia, MD♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 858-3263
Languages: Chinese, Mandarin

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
349

INTERNAL MEDICINE (Cont'd)
Yuan, Weijia, MD♀
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 858-3263  M TU TH F 8-5, W 8-6
Languages: Chinese, Mandarin
Yusuff, Jameela J, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Yusupov, Rakhmin, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4144
Languages: Russian
Zachary, Kirk J, MD♂
432 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 387-2708  M-F 9-5
Zagoruychenko, Tatyana, MD ♀
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(347) 673-6453
Languages: Russian, Ukrainian
Zagoruychenko, Tatyana, MD ♀
2701 E 65th St, Brooklyn, NY 11234
(347) 673-6453
Languages: Russian, Ukrainian
Zaman, Mohammad H, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-5544
Languages: Bengali
Zaman, Mohammad H, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5236  F 9-5
Languages: Bengali

Zaman, Mohammad H, MD ♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-5544  W 6-8, F 2-6:30
Languages: Bengali
Zambito, Peter E, MD ♂
2329 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 859-0046
Languages: Spanish
Zambito, Peter E, MD ♂
99 Moore St, Brooklyn, NY 11206
(212) 475-8066
Languages: Spanish
Zavaro, Doris, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-1404
Zolotarevskaya, Irina, MD ♀
2626 E 14th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 517-2525
Languages: Russian
INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
Aboufares, Ali F, MD ♂
135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 857-2975
Languages: Arabic
Aboufares, Ali F, MD ♂
2114 Gravesend Neck Rd, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-9100
Languages: Arabic
Aboufares, Ali F, MD ♂
9711 3rd Ave, Brooklyn, NY 11209
(212) 326-8523
Languages: Arabic

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
350

INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
(Cont'd)
Aboufares, Ali F, MD ♂
215 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 498-1600  M 1-5
Languages: Arabic
Afflu, Ernest D, MD ♂
1336 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 756-0918  M-F 8-7, SA 8-5
Languages: Creoles And Pidgins
Afflu, Ernest D, MD ♂
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 756-0918  M F 5-9, TU W 8-5, TH 8-5, SA 8-6
Languages: Creoles And Pidgins
Castillo, Ricardo, MD ♂
1664 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 787-0400
Languages: Spanish
Castillo, Ricardo, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5190  M-F 9-5
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
170 Frost St, Brooklyn, NY 11211
(718) 388-6629
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
5 Debevoise St, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-2254
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Gade, Christopher L, MD ♂
678 Grand St, Brooklyn, NY 11211
(718) 218-8357
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 222-8777
Languages: Spanish
Gade, Christopher L, MD ♂
91 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-2215
Languages: Spanish
Garyali, Samir, MD ♂
1847 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 727-1300
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
1849 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 513-1400
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
185 Marcy Ave, Brooklyn, NY 11211
(516) 457-4539  M TU W TH 9-1
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
3025 Ave V, Brooklyn, NY 11229
(718) 513-1400  M W 9-6
Languages: Hindi
Garyali, Samir, MD ♂
6903 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 360-0760  W 2-6
Languages: Hindi

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
351

INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
(Cont'd)
Gowda, Ramesh M, MD ♂
2264 65th St, Brooklyn, NY 11204
(347) 554-8500
Languages: Chinese, Hindi, Mandar, Spanish
Hasan, Choudhury M, MD ♂
1156 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 657-8001
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD ♂
504 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 657-8001
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD♂
602 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 657-8001
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD ♂
86 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
(718) 657-8001  M-F SA 11:30-10
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hasan, Choudhury M, MD ♂
118 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 657-8001  TH 10-8
Languages: Bengali, Eastern Farsi, Hindi, Urdu
Hassid, Babak, MD ♂
856 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 222-8777
Languages: Eastern Farsi

Hegde, Sudhanva S, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Hormozi, Shahram, MD ♂
2678 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(646) 713-2955
Languages: Eastern Farsi, Spanish
Hoyek, Wissam N, MD ♂
8014 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-3933
Languages: Arabic, French
Jayasundera, Timothy G, MD ♂
5402 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-6666  M 11-6, TU 1-8, W F 9:30-4:30, TH 18, SA 9:30-1
John, Sabu, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hindi
John, Sabu, MD♂
208 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-4500
Languages: Hindi
John, Sabu, MD♂
322 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-0801
Languages: Hindi
Kandov, Ruben, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
352

INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
(Cont'd)
Kandov, Ruben, MD♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
369 93rd St, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-6000
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Russian
Kandov, Ruben, MD♂
705 86th St, Brooklyn, NY 11228
(347) 254-7745  M-F 9-5
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Kukar, Atul, DO♂
6410 Veterans Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-7061
Languages: Spanish
Kukar, Atul, DO♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7272  F 9-5
Languages: Spanish
Malik, Bilal, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 283-6805
Malik, Bilal, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6805  M 8-1
Mangla, Aditya, MD ♂
1610 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 251-0530
Languages: Hindi
Mangla, Aditya, MD ♂
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100
Languages: Hindi
Mangla, Aditya, MD ♂
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-1234
Languages: Hindi
Mangla, Aditya, MD ♂
2814 Clarendon Rd, Brooklyn, NY 11226
(718) 469-7363
Languages: Hindi

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
353

INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
(Cont'd)
Marmur, Jonathan D, MD♂
1502 Caton Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-3300
Marmur, Jonathan D, MD ♂
395 Pearl St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-9200
Marmur, Jonathan D, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-3333
Marmur, Jonathan D, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 8-5
Marmur, Jonathan D, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1081  M-F 8-6
Mittal, Niranjan K, MD ♂
362 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6099  M-F 9-5, SA 8-3
Languages: Hindi
Mittal, Niranjan K, MD♂
7404 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 439-5111  M-F 9-5, SA 8-2
Languages: Hindi
Puma, Joseph A, DO ♂
1655 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-3100
Languages: Italian

Puma, Joseph A, DO ♂
25 Plz St W, Brooklyn, NY 11217
(718) 266-0900
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
372 Utica Ave, Brooklyn, NY 11213
(347) 627-9107
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 257-0900  F 9-5
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
1100 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-2100  M 10-2
Languages: Italian
Puma, Joseph A, DO ♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900  TU 9-5, W 9-1, TH 9-5
Languages: Italian
Razzouk, Loual, MD♂
295 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11233
(718) 604-0717  F 10-12
Razzouk, Loual, MD♂
326 79th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-0979  F 1-5
Razzouk, Loual, MD♂
273 94th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-5552  TU 9-5
Razzouk, Loual, MD♂
364 86th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-8686  W 9-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
354

INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
(Cont'd)
Rehman, Shafiq U, MD ♂
1211 Ave I, Brooklyn, NY 11230
(347) 342-8189
Languages: Urdu
Rehman, Shafiq U, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 705-4695
Languages: Urdu
Rehman, Shafiq U, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5664
Languages: Urdu
Shah, Ankur R, MD♂
795 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 287-1811
Languages: Hindi
Shah, Ankur R, MD♂
360a 9th St, Brooklyn, NY 11215
(516) 477-0511  M-F 9-5
Languages: Hindi
Sharma, Atul, MD♂
1530 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 221-2020
Languages: Hindi
Sharma, Atul, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Languages: Hindi

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Sharma, Atul, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5401
Languages: Hindi
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
1530 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 221-2020
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5401
Slotwiner, Alexander J, MD ♂
1010 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-0582
Staniloae, Cezar S, MD ♂
481 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 237-4067
Languages: French, Romanian
Weinberger, Judah Z, MD ♂
158 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(212) 305-1581
Wong, Shing Chiu, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 480-5686
Languages: Chinese, Spanish
Yang, Yi-Ming, MD♂
730 58th St, Brooklyn, NY 11220
(212) 434-2606
Languages: Chinese, Mandarin, Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
355

MATERNAL & FETAL MEDICINE
(Cont'd)
Yang, Yi-Ming, MD♂
769 54th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 686-6888
Languages: Chinese, Mandarin, Russian
MATERNAL & FETAL MEDICINE
Applewhite-Black, Liat E, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M W 9-5
Languages: Arabic, Chinese, Spanish
Binder, David, MD ♂
2797 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 266-6464
Languages: Ukrainian
Binder, David, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348
Languages: Ukrainian
Bush, Jacqueline, MD ♀
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-0860
Languages: French, Italian, Russian, Spanish
Bush, Jacqueline, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500  M-F 9-5
Languages: French, Italian, Russian, Spanish
Bush, Jacqueline, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
Languages: French, Italian, Russian, Spanish

Cabbad, Michael F, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8302  TU 2-5, W 8-5, TH 8-11:30
Languages: Spanish
Cabbad, Michael F, MD ♂
161 Ashland Pl, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8302  W 8-5
Languages: Spanish
Clunie, Garfield A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Spanish
Clunie, Garfield A, MD ♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Spanish
Clunie, Garfield A, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Spanish
Clunie, Garfield A, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Spanish
Clunie, Garfield A, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Spanish
Clunie, Garfield A, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
356

MATERNAL & FETAL MEDICINE
(Cont'd)
Clunie, Garfield A, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-1
Languages: Spanish
Duhl, Adam J, MD♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(201) 677-2490

Ilagan, John G, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8555  M W 9-12
Languages: Spanish
Jaffe, Shirlee, MD♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Jaffe, Shirlee, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5

Fisher, Nelli, MD♀
5014 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7979  M TH 7-5, TU 8-6, W 7-6, F 7-3
Languages: Russian

Jaffe, Shirlee, MD♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TU 8:30-3

Gaither, Kecia, MD♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M W 9-5
Languages: Spanish

Lasser, Daniel M, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Languages: French, Italian, Spanish

Gaither, Kecia, MD♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M-F 9-5
Languages: Spanish

McCalla, Cyrus O, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: French, Spanish

Hoskins, Iffath A, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M TU 9-5, F 9-5:30
Hoskins, Iffath A, MD ♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 491-1122  W 12-6:30, TH 1-6, SA 9:30-1:30
Ilagan, John G, MD♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  F 1-5
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


McCalla, Cyrus O, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M-F 9-5
Languages: French, Spanish
McCalla, Sandra, MD ♀
2306 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 951-1043
Languages: Chinese, Creoles And Pidgins, Hebrew,
Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
357

MATERNAL & FETAL MEDICINE
(Cont'd)
McCalla, Sandra, MD ♀
5014 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7979
Languages: Chinese, Creoles And Pidgins, Hebrew,
Spanish
Moretti, Michael L, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 818-2308  TH 12-8
Petrikovsky, Boris M, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Languages: Estonian, French, Hebrew, Russian
Petrikovsky, Boris M, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Estonian, French, Hebrew, Russian
Petrikovsky, Boris M, MD ♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Languages: Estonian, French, Hebrew, Russian
Petrikovsky, Boris M, MD ♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Estonian, French, Hebrew, Russian
Petrikovsky, Boris M, MD ♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 486-4155  M-F 9-5
Languages: Estonian, French, Hebrew, Russian

Pozharny, Yevgeniya, MD ♀
6910 11th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 521-6415  M-F 9-5
Languages: Russian
Roshan, Daniel F, MD ♂
7001 Ave U, Brooklyn, NY 11234
(212) 725-0123
Languages: Hebrew, Persian
Schulman, Harold, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Sherer, David, MD♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908
Sherer, David, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2068  M-F 8-4
Shiffman, Rebecca L, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 8:30-5, W SA 9-5, TH 8-12, SA 95
Languages: French, Hebrew, Spanish, Yiddish
Strong, Noel K, MD♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Strong, Noel K, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7316  M-F 9-5
Wehbeh, Hassan A, MD ♂
8405 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-6500  M-F 8-7, SA 8-4
Languages: Arabic, French, Italian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
358

MEDICAL GENETICS
Iglesias, Alejandro D, MD ♂
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4847
Languages: Spanish
Oundjian, Nelly J, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Arabic, Armenian, French, Spanish
MEDICAL ONCOLOGY
Astrow, Alan B, MD ♂
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2600
Balan, Stefan, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Balmiki, Rajeev L, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-1672  M TU W TH 9-5, F 9-10:30
Languages: Hindi
Balmiki, Rajeev L, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M TH 9-12, W 1-4
Languages: Hindi
Bashevkin, Michael, MD ♂
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M 9-5, TU W F 9-4, TH F 9-4

Blokh, Ilya, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Russian
Bordia, Sonal, MD♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960  M-F 9-5
Burton, Jack D, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880  M-F 9-5
Chaekal, OK-Kyong, MD♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585
Dabrowski, Lech Z, MD ♂
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2600  M TU W TH 9-5, F 9-4
Languages: Polish
Daya, Rami K, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Arabic
Daya, Rami K, MD♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-1672  M TU W TH 9-6, F 9-2
Languages: Arabic
Daya, Rami K, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Languages: Arabic

Blokh, Ilya, MD♂
3319 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 676-4067
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
359

MEDICAL ONCOLOGY (Cont'd)
Dipillo, Frank W, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Spanish
Dipillo, Frank W, MD ♂
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240
Languages: Spanish
Dosik, Alan, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Dosik, Alan, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240  M-F 9-5
Dosik, David C, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877  M-F 8-5
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Dosik, David C, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, Russian, Spanish
Flaherty, Brian E, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Arabic, Spanish
Flaherty, Brian E, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Arabic, Spanish

Flaherty, Brian E, MD ♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Arabic, Spanish
Flaherty, Brian E, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 921-1672  M TH 9-6, TU 9-6:30, W 9:30-6, F 9-3
Languages: Arabic, Spanish
Flaherty, Brian E, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Languages: Arabic, Spanish
Geraghty, Michael J, MD ♂
432 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 780-4803
Languages: Spanish
Grand, Mark A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M 10:30-6, TU 9-6, TH 11-5, F 12-6
Languages: Hindi, Italian, Russian, Spanish
Grand, Mark A, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M 10:30-6, TU 9-6, TH 11-5, F 12-6
Languages: Hindi, Italian, Russian, Spanish
Grinberg, Mikhail, MD ♂
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M TH F 9-5, TU W 8:30-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
360

MEDICAL ONCOLOGY (Cont'd)
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Spanish
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
353 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 940-2100
Languages: Spanish
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960  M F 9-5
Languages: Spanish
Guevara, Elizabeth D, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960  M-F 9-5
Languages: Spanish
Hartley-Brown, Monique, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Huang, Andy Y, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5541
Languages: Chinese
Huang, Andy Y, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Chinese

Huang, Andy Y, MD ♂
730 60th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 484-3225
Languages: Chinese
Huang, Andy Y, MD ♂
83 Ave O, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-6186
Languages: Chinese
Huang, Yiwu, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 765-2600  TU W F 8-12
Languages: Mandarin
Hyde, Phyllis S, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Joseph, Gardith P, MD ♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 928-7746
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Joseph, Gardith P, MD ♀
391 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11216
(718) 928-7746
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Kalavar, Madhumati R, MD ♀
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877
Kalavar, Madhumati R, MD ♀
566 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 483-8360
Kalavar, Madhumati R, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
361

MEDICAL ONCOLOGY (Cont'd)
Kalavar, Madhumati R, MD ♀
466 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 972-9231

Khillan, Ratesh, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Kalavar, Madhumati R, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131

Khillan, Ratesh, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M TU 9-5
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Khillan, Ratesh, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Khillan, Ratesh, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  M-F 9-5
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Khillan, Ratesh, MD ♂
760 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7234
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Lebowicz, Joseph, MD♂
1660 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-8500  M-F 9-5

Khillan, Ratesh, MD ♂
443 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-6333
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Khillan, Ratesh, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1500
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Khillan, Ratesh, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1082
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Khillan, Ratesh, MD ♂
501 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5240
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu

Lee, Clifton, MD♂
93 Wyckoff Ave 95, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Chinese
Lewis, Robert D, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M-F 9-5
Languages: Spanish
Lichter, Stephen M, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Russian, Spanish
Lichter, Stephen M, MD ♂
2935 Ave S, Brooklyn, NY 11229
(718) 616-0801  M-F 9-5
Languages: Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
362

MEDICAL ONCOLOGY (Cont'd)
Losev, Alexander, MD ♂
2935 Ave S, Brooklyn, NY 11229
(718) 616-0801
Languages: Russian
Losev, Alexander, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Russian
Mattoo, Vijay K, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6960
Languages: Hindi

Nayak, Asha D, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915  M 9-1
Languages: Arabic, Spanish
Pleskova, Irena, MD ♀
2700 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 934-6777  M-F SU 9-6
Languages: Russian
Rafiaa, Amer, MD♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169
Languages: Arabic

AdvantageCare Physicians

Rafiaa, Amer, MD♂
445 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 333-5118
Languages: Arabic

Mistry, Maganlal G, MD ♂

Rafiaa, Amer, MD♂
149 Congress St, Brooklyn, NY 11201
(718) 246-8081  TU W F 10-5
Languages: Arabic

Mistry, Maganlal G, MD ♂
3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M TU W TH 8-8, F 8-5
Languages: Gujarati, Hindi, Urdu

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M TU W TH 8-8, F 8-5
Languages: Gujarati, Hindi, Urdu
Nayak, Asha D, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915
Languages: Arabic, Spanish
Nayak, Asha D, MD ♀
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3877
Languages: Arabic, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Rubin, Philip, MD♂
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2600  M-F 9-5
Sidhu, Gurinder, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hindi, Punjabi
Sidhu, Gurinder, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1082  TU 1-5
Languages: Hindi, Punjabi

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
363

MEDICAL ONCOLOGY (Cont'd)
Solomon, William B, MD ♂
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2618  M-F 9-5

Amar, Amal, CNM♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Arabic

Trauber, David R, MD ♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 484-3954  M W 9-11, TU 5-8, TH F 12-8

Arikupurathu, Nisha E, CNM♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240
Languages: Malayalam

Trauber, David R, MD ♂
343 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-2169  M-F 8-5

Arnold Leahy, Elizabeth C, CNM♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500

Wu, LI-Teh, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Chinese, Mandarin, Taiwanese

Becker, Tina, CNM♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930

Wu, LI-Teh, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(212) 473-9791
Languages: Chinese, Mandarin, Taiwanese
Xu, Yiqing, MD♀
6300 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-2600  M TU W TH 8-6, F 9-5
Languages: Mandarin
Zuniga, Richard M, MD ♂
500 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 208-1820  M-F 9-5
MIDWIFE
Alba, Amanda, CNM♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240
Languages: Spanish

Beckwith, Lavone, CNM♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Beckwith, Lavone, CNM♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Bethelmy-Stanislaus, Marina M, CNM♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Bethelmy-Stanislaus, Marina M, CNM♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Bethelmy-Stanislaus, Marina M, CNM♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Bethelmy-Stanislaus, Marina M, CNM♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155  M-F 8-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
364

MIDWIFE (Cont'd)
Brucia, Laurie J, CNM♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Brucia, Laurie J, CNM♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Brucia, Laurie J, CNM♀
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323
Carleton, Lindsay L, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Carter, Theodora C, CNM♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Carter, Theodora C, CNM♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Carter, Theodora C, CNM♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Carter, Theodora C, CNM♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155  M-F 8-5
Chan, Yuen Kwan, CNM♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Chinese

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Chan, Yuen Kwan, CNM♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Chinese
Chan, Yuen Kwan, CNM♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Chinese
Chan, Yuen Kwan, CNM♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Chinese
Chan, Yuen Kwan, CNM♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Chinese
Christophe, Gladys E, CNM♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Creoles And Pidgins, French
Christophe, Gladys E, CNM♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Creoles And Pidgins, French
Christophe, Gladys E, CNM♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198  W 9-5, SA 8:30-3:30
Languages: Creoles And Pidgins, French
Christophe, Gladys E, CNM♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-8880
Languages: Creoles And Pidgins, French

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
365

MIDWIFE (Cont'd)
Cole, Margaret, CNM♀
592 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5000  M-F 8:30-8, SA 8:30-4:30
Cole, Margaret, CNM♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 485-2420  TU 9-1, W 4-9, TH 12-9, SA 9-2
Dalke, Lillian, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Desimone, Laura Lee, NP♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8251  M-F 9-5
Dixon-Hugh, Carol, CNM♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Dixon-Hugh, Carol, CNM♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Dominguez, Gloria M, CNM♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Languages: Spanish
Dominguez, Gloria M, CNM♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Languages: Spanish
Dominguez, Gloria M, CNM♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Spanish

Dominguez, Gloria M, CNM♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Spanish
Donahue-Negbaur, Susannah E, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M TU W TH 9-5
Languages: French, Spanish
Dvorkes, Sara, CNM♀
1565 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-0600  M W 9-5, TU 9-7
Languages: Hebrew, Yiddish
Feldman, Rebecca, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8-5
Fioribello, Virginia A, CNM♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980  M W F 9-5
Fox, Felicia, CNM♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240
Freedman, Paula E, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Freedman, Paula E, CNM♀
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 630-3220  M 12-8, TH 9-5, F 10-5
Freeman, Elizabeth B, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
366

MIDWIFE (Cont'd)
Gaglioti, Linda C, CNM♀
2183 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6655  M 9-7, TU 10-7, W 9-5, TH 9-5, F 92, SA 9-1
Gay, Theresa, CNM♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5904

Gudi, Anne T, CNM♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500
Gudi, Anne T, CNM♀
502a 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-3636  M TU W TH 10-7
Ha, Christina, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Languages: Spanish

Germain, Therese L, CNM♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
Harrell, Linda S, CNM♀
(718) 260-7500  M W 8:30-8, TU 8:30-12:30, TH 8:303414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
12:30, F 8:30-5
(718) 630-2197
Languages: Creoles And Pidgins
Haynes, Raquel G, CNM♀
Grant, Helena A, CNM♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 240-5045
(718) 963-8000  M-F 9-5
Languages: Spanish
Griffin, Joyce E, CNM♀
Idehen, Ivie O, CNM♀
420 Broadway, Brooklyn, NY 11211
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 260-4600
(718) 240-5061  M-F 9-5
Griffin, Joyce E, CNM♀
Johnson, Sharon D, CNM♀
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 260-4600
(718) 647-0240
Languages: Spanish
Griffin, Joyce E, CNM♀
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
Keppel, Denise S, CNM♀
(718) 260-4600
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
Griffiths, Maureen, CNM♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Gudi, Anne T, CNM♀
1346 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 853-5303

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


(718) 283-3000

Keppel, Denise S, CNM♀
6208 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8867  M 12-8, TU 9-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
367

MIDWIFE (Cont'd)
LA Porte, Shar, CNM♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045
Languages: Spanish
Lacroix, Charleane C, CNM♀
423 Fulton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-9500  TH SA 9-5, SA 9-5
Lally, Cherida, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M W F 8-5
Languages: Italian, Spanish

Lynn, Phyllis, CNM♀
6208 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-3000
Lynn, Phyllis, CNM♀
967 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-3000  M 12-8, TU W 9-5
Mahmud-Thiam, Umaimah, CNM♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5061  M-F 9-5
Languages: French, Spanish
Markus-Sullivan, Elisabeth, CNM♀
464 77th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-8383  M 11-5, TU 2-8, TH 2-8, F 10-2

Lederman, Anna, CNM♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5

Markus-Sullivan, Elisabeth, CNM♀
522 3rd St, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-8500  M W 3-7, TU 2-8, TH 2-8, F 9-2

Ledwith, Allison, CNM♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240

Marshall, Keisha S, CNM♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Spanish

Legrand, Fatima S, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Lestage-Laforest, Marlyn M, CNM♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Languages: French, Hebrew, Russian, Spanish
Lynn, Phyllis, CNM♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Lynn, Phyllis, CNM♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8225

Marshall, Keisha S, CNM♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Spanish
Marshall, Keisha S, CNM♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Spanish
Marshall, Keisha S, CNM♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
368

MIDWIFE (Cont'd)
Marshall, Keisha S, CNM♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Spanish
Marshall, Keisha S, CNM♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Spanish

McDonnough, Hazel T, CNM♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6278
Languages: Arabic, Spanish
McKenna, Laura J, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8-5
Mejia, Ana C, CNM♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930

Marsh, Elissa, CNM♀
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600  M TU W TH SU 9-6, F 9-3

Mejia, Ana C, CNM♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7973

Marsh, Elissa, CNM♀
420 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 260-4600  M-F 9-5, SU 9-6

Mejia, Ana C, CNM♀
6208 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-3000  M 9-5, TU 8-4:30, W 8-4

Maulella, Mimi S, CNM♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425

Mendoza, Carol, CNM♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400

Maulella, Mimi S, CNM♀
2222 Church Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 826-5600
McCloskey, Christiane, CNM♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: French, Gaelic, German, Spanish
McCloskey, Christiane, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: French, Gaelic, German, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Mendoza, Carol, CNM♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Middleton, Joanne P, CNM♀
2183 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6655
Middleton, Joanne P, CNM♀
101 Broadway, Brooklyn, NY 11249
(718) 486-7374  M 9:30-4, TU 11-7, TH 9:30-1
Middleton, Joanne P, CNM♀
1622 8th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 486-7374  TU 12-7

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
369

MIDWIFE (Cont'd)
Milshteyn, Yuliya, CNM♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M TU W 8:30-8:30, SA 9-4
Languages: Russian

Muraszka, Windi, CNM♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Muraszka, Windi, CNM♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155

Mirzaagha, Maryam, CNM♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425

Muraszka, Windi, CNM♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155  M-F 8-5

Mirzaagha, Maryam, CNM♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 250-9000

Niles, Paulomi, CNM♀
335 Central Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 573-4853

Mirza, Hamida M, CNM♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800

Niles, Paulomi, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889

Mirza, Hamida M, CNM♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800

Okolo, Teresa C, CNM♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045

Mirza, Hamida M, CNM♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155

Okolo, Teresa C, CNM♀
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 649-5519

Mirza, Hamida M, CNM♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155  M-F 8-5

Olivera, Rosemarie R, CNM♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198

Montesinos, Eugenia, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000  M-F 9-5
Muraszka, Windi, CNM♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800

Olivera, Rosemarie R, CNM♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Olivera, Rosemarie R, CNM♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
370

MIDWIFE (Cont'd)
Paley, Deborah, CNM♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Spanish
Paley, Deborah, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: Spanish
Perez-Hernandez, Frances G, CNM♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240
Peterson, Crystal, CNM♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930  TU 8-6, F 7-6
Peterson, Crystal, CNM♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6000  W 7-6, SA 7-7
Porizkova, Anna M, CNM♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Russian
Porizkova, Anna M, CNM♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Russian
Porizkova, Anna M, CNM♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Price, Lindsay N, CNM♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240  F SA 9-5
Pynn, Donna, CNM♀
502a 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-3636  M 11-7, TH 10-8
Pynn, Donna, CNM♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
Pynn, Donna, CNM♀
1346 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 853-5303  TU W 10-6
Racines, Donna L, CNM♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Racines, Donna L, CNM♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Ranallo, Jessica, CNM♀
6208 48th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-3000  M W 8-6
Ranallo, Jessica, CNM♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-3000  TH 5-10, F 6-9, SA 7-5
Ranallo, Jessica, CNM♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930  TU 9-5, TH 9-6
Rauda, Roberto, CNM♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5061
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
371

MIDWIFE (Cont'd)
Rodorigo, Martha, CNM♀
335 Central Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 630-3122
Languages: Polish, Spanish
Rodorigo, Martha, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000  M W 9-5
Languages: Polish, Spanish
Roman, Patricia, CNM♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Roman, Patricia, CNM♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Roman, Patricia, CNM♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Roman, Patricia, CNM♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Rosenthal, Amy, CNM♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8000
Languages: Spanish
Rosenthal, Amy, CNM♀
5909 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323  M-F 9-5
Languages: Spanish

Sabghir, Nina N, CNM♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-6278  M TU F 9-5
Samuel, Nichole M, CNM♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5878  M W 9-5
Samuel, Nichole M, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 8:30-5, TU W F 9-5, TH F 9-5
Seminara, Roseanne, CNM♀
502 9th St # A, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-3636  M 11-7, TH 10-8
Seminara, Roseanne, CNM♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
Seminara, Roseanne, CNM♀
1346 50th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 853-5303  TU W 10-6, TH 10-6
Slattery, Carolyn M, CNM♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M W F 8:30-8:30, TH 8:30-12:30
Taylor-Smalls, Sharon A, CNM♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Taylor-Smalls, Sharon A, CNM♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Taylor-Smalls, Sharon A, CNM♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
372

MIDWIFE (Cont'd)
Taylor-Smalls, Sharon A, CNM♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Torres, Diana G, CNM♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240
Languages: Spanish
Watts, Rakiya, CNM♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0294
Weiner, Holly H, CNM♀
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Languages: Spanish
Weiner, Holly H, CNM♀
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Languages: Spanish
Weiner, Holly H, CNM♀
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Languages: Spanish
Weingarten, Amanda, CNM♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Weingarten, Amanda, CNM♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Weingarten, Amanda, CNM♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Weingarten, Amanda, CNM♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155  M-F 8-5
Whittington-McCalla, Denise N, CNM♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Spanish
Whittington-McCalla, Denise N, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Spanish
Wilen, Jennifer, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M 8:30-5, TU W F SA 9-5, TH F SA 95
NEPHROLOGY
Alhaddad, Adib, MD♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-9425
Alhaddad, Adib, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8600
Alhaddad, Adib, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Alhaddad, Adib, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
373

NEPHROLOGY (Cont'd)
Alhaddad, Adib, MD ♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Alhaddad, Adib, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Alhaddad, Adib, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Alhaddad, Adib, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Alhaddad, Adib, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Avram, Morrell M, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1247
Languages: French, German, Italian, Spanish
Avram, Morrell M, MD ♂
61 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4686
Languages: French, German, Italian, Spanish
Avram, Morrell M, MD ♂
11512 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M TU W TH 9-5
Languages: French, German, Italian, Spanish

Avram, Morrell M, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M TU W TH 9-5
Languages: French, German, Italian, Spanish
Avram, Morrell M, MD ♂
621 Degraw St, Brooklyn, NY 11217
(718) 852-4949  M TU W TH 9-5
Languages: French, German, Italian, Spanish
Avram, Morrell M, MD ♂
184 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 783-6860  TU W 10-4, TH 10-4
Languages: French, German, Italian, Spanish
Balmir, Serge, DO ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-2283
Languages: Creoles And Pidgins
Benoit, Marcel M, MD ♂
1794 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 338-4293  M 5-9, TU W F 10-2, TH F 10-2
Languages: Creoles And Pidgins, French
Benoit, Marcel M, MD ♂
1681 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 338-4293  M W 11-5, TU F 3-7, TH F 3-7, SA 84
Languages: Creoles And Pidgins, French
Bentsianov, Marie A, MD ♀
40 W Brighton Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 996-2260  M TU W TH 10-6, F 10-4
Languages: Arabic, Russian
Bhat, Premila, MD♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7272

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
374

NEPHROLOGY (Cont'd)
Borra, Sonia I, MD ♀
3915 Ave V, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-8440  M F 2-6
Languages: Spanish
Borra, Sonia I, MD ♀
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 252-8440  M-F 9-5
Languages: Spanish
Brar, Amarpali, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1585
Brar, Amarpali, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Brener, Zachary Z, MD ♂
1122 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 648-2162
Languages: Russian
Brener, Zachary Z, MD ♂
1309 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 648-2162  W 9-6, TH 9-6
Languages: Russian
Briefel, Gary R, MD ♂
710 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 703-5917
Languages: Italian
Briefel, Gary R, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1585
Languages: Italian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Brown, Clinton D, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1584  M-F 8-6
Byssainthe, Paul H, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8303
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Caguiat, Juanito M, MD ♂
398 Himrod St, Brooklyn, NY 11237
(718) 850-1320
Languages: Spanish, Tagalog
Chang, Woo T, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Languages: Korean, Spanish
Chang, Woo T, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8022  TU 9:30-12, F 9:30-1
Languages: Korean, Spanish
Chou, Shyan-Yih, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5615  M-F 9-5
Languages: Chinese
Delano, Babara G, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Delano, Babara G, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1584  M-F 8-4

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
375

NEPHROLOGY (Cont'd)
Desiraju, Brinda, MD ♀
1402 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 369-0318
Languages: Hindi
Desiraju, Brinda, MD ♀
220 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7272
Languages: Hindi
Desiraju, Brinda, MD ♀
358 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-0318
Languages: Hindi
Desiraju, Brinda, MD ♀
1471 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(347) 350-9344
Languages: Hindi
Desiraju, Brinda, MD ♀
55 Green St, Brooklyn, NY 11222
(718) 789-5900
Languages: Hindi
Desiraju, Brinda, MD ♀
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-0318
Languages: Hindi
Desiraju, Brinda, MD ♀
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1400
Languages: Hindi

Desiraju, Brinda, MD ♀
621 Degraw St, Brooklyn, NY 11217
(718) 243-9160  M-F 8-4
Languages: Hindi
Desiraju, Brinda, MD ♀
115 1/2 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M-F 9-5
Languages: Hindi
Duffoo, Frantz M, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388  TH 9-12
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
El-Hennawy, Adel S, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Arabic
Faubert, Pierre F, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-4100
Languages: French
Faubert, Pierre F, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5615  M-F 9-5
Languages: French
Fein, Elie, MD♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7908
Languages: Arabic
Fein, Paul A, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1247

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
376

NEPHROLOGY (Cont'd)

Gilles, Emmanuelle, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Fein, Paul A, MD♂
621 Degraw St, Brooklyn, NY 11217
(718) 243-9160

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M 9-3, TU W F 8:30-3, TH F 8:30-3
Languages: French, Spanish

Fein, Paul A, MD♂
61 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4686  M 9-1:30, TU W F 9-4, TH F 9-4

Goodman, Robert, MD ♂
1523 45th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2000  M TH 9-8, TU W 8-2, F 9-12
Languages: Hebrew

Fein, Paul A, MD♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M 9-1:30, TU W F 9-5, TH F 9-5
Fein, Paul A, MD♂
115 1/2 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M TU W TH 9-5, F 9-4
Friedman, Eli A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1585  M-F 8-5
Frolova, Elena, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Russian
Gan, Amado C, MD ♂
184 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 780-4604  M F 9:30-9
Languages: Philippine

Greenberg, Sheldon, MD ♂
1401 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 283-1625
Languages: Hebrew, Yiddish
Grossman, Susan D, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8-5
Guirand, Carline M, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Guirand, Carline M, MD ♀
1305 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 629-3900  M-F 8-4
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

Gilles, Emmanuelle, MD ♀

Hart, Patricia M, MD ♀
160 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 282-7300  M F 10-3, TU 9-12, W 2-4

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M 9-3, TU W F 8:30-3, TH F 8:30-3
Languages: French, Spanish

Heneghan, William F, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8022

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

AdvantageCare Physicians



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
377

NEPHROLOGY (Cont'd)
Heneghan, William F, MD ♂
915 Dean St, Brooklyn, NY 11238
(718) 250-8022  TU 1-5
Heneghan, William F, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8022  TU 9-5
Heneghan, William F, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8162  TU 1-5
Hoch, Brian S, MD♂
16 Sumner Pl, Brooklyn, NY 11206
(718) 336-9500  M TU 9-5
Languages: Hebrew, Yiddish

Joseph, Anthony J, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Jotwani, Manish C, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Kalache, Safa, MD♀
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(212) 858-3263
Languages: Spanish
Kalache, Safa, MD♀
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900
Languages: Spanish

Ifudu, Onyekachi, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(516) 816-4040  M-F SA 8-8

Kalache, Safa, MD♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585
Languages: Spanish

Israel, Ezra, MD♂
1122 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 377-2834  M-F SU 9-5

Kalloo, Sean, MD♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 377-0819  M-F 8-5

Janga, Kalyana C, MD ♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7908  M-F 9-5

Kalloo, Sean, MD♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 8-5

Jean Jerome, Kernilde F, MD♀
901 Franklin Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 771-9100  M W F 1-7, SA 10-2
Languages: French

Kapoor, Moyna, MD♀
818 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11216
(347) 312-3041
Languages: Hindi, Spanish

Jerome, Eric L, MD ♂
1166 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 771-6133  M 2:30-7, W F 3-8, TH F 3-8, SA 9-2
Languages: French, Spanish

Kapoor, Moyna, MD♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 9-5
Languages: Hindi, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
378

NEPHROLOGY (Cont'd)
Katri, Yakoub, MD♂
440 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 780-1000  TU 6-8
Languages: Arabic, Hebrew
Krinisky, Robert, MD♂
1312 38th St, Brooklyn, NY 11218
(718) 686-7600
Krinisky, Robert, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7908  F 9-5
Krinisky, Robert, MD♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 258-7700  M 7-2, TH 7:30-3
Krinisky, Robert, MD♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7908  M TU W TH 8-4, F 8-5
Leibowitz, Jonathan S, MD ♂
1343 55th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-7222  M TU W TH 9-6
Liang, Elizabeth Q, MD ♀
849 57th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 576-6678
Languages: Chinese
Lipner, Henry I, MD♂
1435 86th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 648-0101
Maini, Atul, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Malieckal, Jubil, MD ♂
242 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 789-7100  M-F 9:30-4:30
Languages: Hindi, Malayalam
Mallappallil, Mary C, MD ♀
710 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 270-1585
Mallappallil, Mary C, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Mallappallil, Mary C, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Mansour, Mervat B, MD ♀
1122 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 377-2834  M F 4-8, TU 9-6, W 9-7, TH 8-11, SA
9-1
Languages: Arabic
Markell, Mariana S, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1585  M-F 8-6
Languages: Spanish
Maslova, Alla, MD♀
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 872-7181
Languages: Russian
Maslova, Alla, MD♀
2651 E 14th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-4100  M W F 9-6, TU SA 9-3, TH SA 9-3
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
379

NEPHROLOGY (Cont'd)
Mehta, Viplov K, MD ♂
894 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 774-6060  M 8-3, TU 1-8, TH 1-8, F 8-2, SA 8-1
Michel, Marie A, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Creoles And Pidgins, French
Miller, Gregg A, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Languages: Spanish
Miller, Gregg A, MD ♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 8-5
Languages: Spanish
Mittman, Neal, MD ♂
1402 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11216
(718) 369-0318
Languages: Spanish
Mittman, Neal, MD ♂
358 4th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-0318
Languages: Spanish
Mittman, Neal, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1400
Languages: Spanish

Mittman, Neal, MD♂
115 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949
Languages: Spanish
Mittman, Neal, MD♂
1471 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(347) 350-9344
Languages: Spanish
Mittman, Neal, MD♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-0318
Languages: Spanish
Mittman, Neal, MD♂
621 Degraw St, Brooklyn, NY 11217
(718) 243-9160
Languages: Spanish
Mittman, Neal, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Languages: Spanish
Molina, Richard B, MD ♂
9921 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-9282  M TU W F 2-6
Languages: Tagalog
Narvaez, Sergio R, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Narvaez, Sergio R, MD♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 7-5, SA 8-2

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
380

NEPHROLOGY (Cont'd)
Neelakantappa, Kotresha, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 745-3079
Neelakantappa, Kotresha, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-3079  M 5-7:30, TU F 2:30-5:30, SA 10:302
Nicoletta, Antonio N, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-5, TU 8-4:30, W 9-12, TH 4-8
Languages: French, Italian
Nissenbaum, Alan L, MD ♂
1636 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-7363  M TU 12-7, W 12-5, TH 12-6
Languages: French, German, Hebrew, Yiddish
Pannone, John B, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7000
Languages: Italian
Patrice, Geoffroy H, MD ♂
914 E 84th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-4621  TU W F SA 9-2
Languages: French, Spanish

Paul, Henry R, MD♂
1110 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-1900  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Preddie, Dean C, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219  M-F 8-5
Preddie, Dean C, MD ♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 8-5, SA 8-12
Ramos, Francis C, MD♂
621 Degraw St, Brooklyn, NY 11217
(718) 293-9160  M-F 8-5
Languages: Tagalog
Ramos, Francis C, MD ♂
115 1/2 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M-F 9-5
Languages: Tagalog
Saggi, Subodh J, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hebrew, Italian, Spanish, Tagalog
Salifu, Moro O, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Turkish

Paul, Henry R, MD♂
86 E 49th St, Brooklyn, NY 11203
Salifu, Moro O, MD ♂
(718) 604-5888  M 11-5, TU 10-8, W 1-3, TH F SA 10- 450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
3, SA 10-3
(718) 270-1585  M 1-4, TU W F 8-6, TH F 8-6
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Languages: Turkish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
381

NEPHROLOGY (Cont'd)
Salifu, Moro O, MD♂
3839 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-5024  M-F 7-4
Languages: Turkish
Saqib, Javed I, MD ♂
693 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 462-7315  M TU TH F 2-7, W 3-7
Languages: Urdu
Schrier, Peter B, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 9-5
See, Sein Y, MD♀
115 1/2 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M-F 2-5
Languages: Burmese, Chinese
See, Sein Y, MD♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915  M-F 9-5
Languages: Burmese, Chinese
See, Sein Y, MD♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1224  M-F 9-5
Languages: Burmese, Chinese
See, Sein Y, MD♀
621 Degraw St, Brooklyn, NY 11217
(718) 243-9160  M-F 9-5
Languages: Burmese, Chinese

Shapiro, Warren B, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5615  M-F 1-4
Languages: Yiddish
Shilkoff, William D, MD ♂
19 Rockwell Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 250-8022
Languages: Spanish
Shilkoff, William D, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8521  M-F 9-5
Languages: Spanish
Shilkoff, William D, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100  M-F 9-5
Languages: Spanish
Shneyderman, Ilya, MD ♂
Nephrology, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7908  M-F 9-5
Shrivastava, Devendra K, MD ♂
1545 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11213
(718) 552-2070  M 12-3:30
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Shtaynberg, Norbert, DO ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Languages: Russian, Ukrainian
Shtaynberg, Norbert, DO ♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444
Languages: Russian, Ukrainian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
382

NEPHROLOGY (Cont'd)
Simon, Herold, MD♂
176 Fenimore St, Brooklyn, NY 11225
(718) 940-0400  M-F 5:30-9:30, SA 10-4
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Spinowitz, Noam, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219

Tedla, Fasika M, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Amharic
Tedla, Fasika M, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1584
Languages: Amharic

Spinowitz, Noam, MD ♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 8-5, SA 8-12

Tedla, Fasika M, MD ♂
Downstate IM Assoc, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1585  M-F 8-6
Languages: Amharic

Spitalewitz, Samuel, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5904  M W F 1-5, TU 9-12:30, TH 9-1
Languages: Hebrew

Tedla, Fasika M, MD ♂
3839 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-1850  M-F 7-7
Languages: Amharic

Stam, Lawrence, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 830-7109  F 1-4

Tefera, Fekade, MD♂
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 874-7095  M F 11:30-7, W 12:30-8:30, SA 10-4
Languages: Russian, Spanish, Ukrainian

Stam, Lawrence, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 830-7109  M TU TH 9-5, W 9-5:30
Sun, Wei Y, MD♂
849 57th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 576-6678
Languages: Chinese

Usorov, Aleksandr B, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M 8-12:30
Languages: Russian
Usorov, Aleksandr B, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Tedla, Fasika M, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1584
Languages: Amharic

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300  M 8-12:30
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
383

NEPHROLOGY (Cont'd)
Wagner, John D, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Walia, Birendra S, MD ♂
1915 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 725-7219
Languages: Hindi, Punjabi
Walia, Birendra S, MD ♂
577 Prospect Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-1444  M-F 8-5, SA 8-1
Languages: Hindi, Punjabi
Waltrous, Clarence L, MD ♂
63 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(646) 317-0720  M TH 9-9, W 2-9, F 9-1
Waltrous, Clarence L, MD ♂
184 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 783-6860  TU 9-2, W 9-1, F 1-9, SA 9-6
Weiss, Stacey F, MD ♀
621 Degraw St, Brooklyn, NY 11217
(718) 243-9160  M-F 8-4
Weiss, Stacey F, MD ♀
115 1/2 Remsen St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-4949  M TU W TH 9-5, F 9-4
Weiss, Stacey F, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1000  M-F 9-5
Weiss, Stacey F, MD ♀
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900  TH 9-5

Weiss, Stacey F, MD ♀
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1400  TU 9-5
Young, Baruch, MD♂
184 Sterling Pl, Brooklyn, NY 11217
(718) 783-6860  M W F 9-9, TU 9-6, TH 9-6, SA 9-8
Languages: Hebrew
NEURO MUSCULOSKELETAL
MEDICINE
Lee, Wah S, DO♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5
Languages: Chinese, Mandarin, Spanish
Lushpenko, Oleg, DO ♂
580 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 498-4420  M TH 9-1:30, TU W F 9-5, SA 9-2
Languages: Russian, Ukrainian
NEURODEVELOPMENTAL DISABILITIES
Molofsky, Walter J, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Molofsky, Walter J, MD ♂
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M TU W 9-9, TH SU 9-6, F 9-3, SA
10-2, SU 9-6
Pavlakis, Steven G, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8450
Pavlakis, Steven G, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8450

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
384

NEUROLOGICAL SURGERY
Anant, Ashok, MD♂
8413 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 234-0979
Anant, Ashok, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-5:30, TH 1-7
Anant, Ashok, MD♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  M W 9-5
Anderer, Erich G, MD ♂
948 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7219
Languages: Japanese, Spanish
Anderer, Erich G, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Japanese, Spanish
Anderson, Gordon B, MD ♂
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 963-7676
Anderson, Gordon B, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Betchen, Simone A, MD ♀
948 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7219
Betchen, Simone A, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7219  M-F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Cardoso, Erico R, MD ♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Portuguese
Cardoso, Erico R, MD ♂
1411 Myrtle Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 907-4301
Languages: Portuguese
Cardoso, Erico R, MD ♂
1610 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Portuguese
Cardoso, Erico R, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Languages: Portuguese
Cardoso, Erico R, MD ♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Languages: Portuguese
Cardoso, Erico R, MD ♂
9395 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(516) 963-7676
Languages: Portuguese
Cardoso, Erico R, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388
Languages: Portuguese
Cardoso, Erico R, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7266  M-F 9-5
Languages: Portuguese

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
385

NEUROLOGICAL SURGERY (Cont'd)
Chang, Edwin M, MD♂
5303 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 667-7500
Languages: Chinese
Cohen, Anders J, DO ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Cohen, Anders J, DO ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8103
Cornacchia, Louis G, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5286
Languages: Italian, Spanish
Cornacchia, Louis G, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5286  W F 8-1, TH 9-1
Languages: Italian, Spanish
Demattia, Joseph A, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Demattia, Joseph A, MD ♀
8413 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 234-0979
Demattia, Joseph A, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942

Gilad, Ronit, MD♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 844-6922
Languages: Hebrew, Spanish
Gilad, Ronit, MD♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 844-6922
Languages: Hebrew, Spanish
Kim, Samuel C, MD♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900
Ko, Kathryn R, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Koontz, Douglas R, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Miller, John I, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1833  M 9:30-4
Languages: Spanish
Nangia, Bhim S, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3191
Languages: Hindi, Telugu, Urdu
Nieto, Jaime H, MD♂
1408 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 943-0008  M 9-12, TH 9-4
Languages: Spanish

Fu, Kai-Ming G, MD♂
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
386

NEUROLOGICAL SURGERY (Cont'd)
Post, Nicholas H, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-4335
Languages: Spanish
Post, Nicholas H, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Spanish
Post, Nicholas H, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1833  F 9-5
Languages: Spanish
Post, Nicholas H, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880  M-F 9-5
Languages: Spanish
Sadr, Ali D, MD♂
349 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4941
Sadr, Ali D, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Sadr, Ali D, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  F 12-4
Sadr, Ali D, MD♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1122  M-F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Schwartz, Amit Y, MD ♂
948-48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7219  M-F 9-5
Sundaresan, Narayan C, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880  M-F 9-5
Languages: Hindi, Urdu
Wirchansky, William M, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Wirchansky, William M, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Wirchansky, William M, MD ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Wirchansky, William M, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Wirchansky, William M, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Wirchansky, William M, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Wirchansky, William M, MD ♂
117 70th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-8800
Wirchansky, William M, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
387

NEUROLOGICAL SURGERY (Cont'd)
Wirchansky, William M, MD ♂
8413 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 234-0979  M-F 9-4
Zahos, Peter A, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Zonenshayn, Martin, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8610
Zonenshayn, Martin, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3017
NEUROLOGY
Abou-Fayssal, Nada G, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Arabic, French, Spanish
Abou-Fayssal, Nada G, MD ♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Arabic, French, Spanish
Abrams, Charles K, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430
Ali, Hazem, MD♂
6818 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 932-2004
Languages: Arabic, French

Alport, Adina R, MD♀
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-6789
Languages: Hebrew
Alport, Adina R, MD♀
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8000
Languages: Hebrew
Alport, Adina R, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5
Languages: Hebrew
Alport, Adina R, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5
Languages: Hebrew
Amitina, Yelena, MD ♀
305 Ocean View Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-3100
Languages: Russian, Ukrainian
Amitina, Yelena, MD ♀
201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 621-1811  TU 11-3
Languages: Russian, Ukrainian
Amoashiy, Michael, MD ♂
408 Jay St, Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3000
Languages: Romanian, Russian
Amoashiy, Michael, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6940
Languages: Romanian, Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
388

NEUROLOGY (Cont'd)
Amoashiy, Michael, MD ♂
1706 Cropsey Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 259-5900
Languages: Romanian, Russian
Amoashiy, Michael, MD ♂
408 Jay St, Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3000  M-F 8-5
Languages: Romanian, Russian
Amoashiy, Michael, MD ♂
2165 71st St, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-5900  M-F 9-5
Languages: Romanian, Russian
Anderson, Gordon B, MD ♂
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 963-7676
Anderson, Gordon B, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676  M-F 8-5
Anziska, Brian J, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Arcot, Karthikeyan M, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7316
Languages: Hindi, Tamil
Arcot, Karthikeyan M, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Hindi, Tamil
Arcot, Karthikeyan M, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  F 1-4
Languages: Hindi, Tamil
Ayad, Michael J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8610
Ayad, Michael J, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8610  M-F 9-5
Azhar, Salman, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Hindi, Spanish

Anziska, Brian J, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430  M W 9-1, TU 9-4, TH 9-4, F 11-2

Azhar, Salman, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7316  M-F 9-5
Languages: Hindi, Spanish

Anziska, Yaacov, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430

Babinski, Kristen, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5

Anziska, Yaacov, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Babinski, Kristen, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
389

NEUROLOGY (Cont'd)
Bai, Chun, MD♂
1849 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 513-1400
Languages: Chinese
Bai, Chun, MD♂
3027 Ave V, Brooklyn, NY 11229
(718) 513-1400
Languages: Chinese
Baldinger, Esther, MD♀
8118 21st Ave, Brooklyn, NY 11214
(718) 232-1570  M W TH 8-6
Benjamin, Jeffrey L, MD ♂
1029 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 246-8614
Benjamin, Jeffrey L, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614
Benjamin, Jeffrey L, MD ♂
7400 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446
Benjamin, Jeffrey L, MD ♂
359 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-8700
Benjamin, Jeffrey L, MD ♂
370 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-4200
Benjamin, Jeffrey L, MD ♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 855-6789

Benjamin, Jeffrey L, MD ♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8000
Benjamin, Jeffrey L, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5
Benjamin, Jeffrey L, MD ♂
7402 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 236-9446  M-F 9-5
Bhagavati, Satyakam, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Bodis-Wollner, Ivan G, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Bodis-Wollner, Ivan G, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430  W 9-1
Buckner, Cary D, MD ♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-5246
Buckner, Cary D, MD ♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8000
Buckner, Cary D, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5
Buckner, Cary D, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
390

NEUROLOGY (Cont'd)
Cabassa, Jose C, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Spanish
Cabassa, Jose C, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6940
Languages: Spanish
Cabassa, Jose C, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Spanish
Cabassa, Jose C, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830
Languages: Spanish
Cabassa, Jose C, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2042
Languages: Spanish
Chari, Geetha, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2042
Chari, Geetha, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2042  W 9-4, TH 9-4
Charny, Mikhail, MD♂
1414 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-2166  TU 9-6, W 9-7, TH 9-2, F 9-4
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Cornacchia, Louis G, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5286
Languages: Italian, Spanish
Cornacchia, Louis G, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5286  W F 8-1, TH 9-1
Languages: Italian, Spanish
Cracco, Joan B, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Cracco, Joan B, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2042
Cracco, Joan B, MD ♀
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430  M W TH 9-5, TU 10:30-6, F 12-3:30
Cracco, Roger, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Crystal, Howard A, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 221-5188  M-F 8-6
David, Alan S, DO ♂
3007 Farragut Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 434-0711
Languages: Spanish
David, Alan S, DO ♂
2019 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 434-0711  M-F 9-7, SA 10-3
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
391

NEUROLOGY (Cont'd)
Dawson, Andrew, MD ♂
380 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-5246
Dawson, Andrew, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5
Dawson, Andrew, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5
Devinsky, Orrin, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Dolgovina, Maria, MD ♀
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-9900  M TH 9-6, TU 9-7, W 9:30-7
Languages: Russian
Drexler, Ellen D, MD ♀
883 65th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-7470  M-F 9-5
Edgar, Ellen I, MD♀
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900
Languages: Russian, Uzbek
Edgar, Ellen I, MD♀
1749 E 16th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 375-4747  SA 9-5
Languages: Russian, Uzbek
Eggers, Arnold, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Esteban, Lourdes P, MD ♀
9921 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-9282  M W TH F 10-7
Languages: Spanish, Tagalog
Fazzini, Enrico A, DO ♂
1048 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 263-5600  TH 9-5
Languages: Spanish
Fitzpatrick, Christine M, MD ♀
117 70th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-8440  SA 8-5
Languages: Italian, Spanish
Francois, Jean D, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5281
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Francois, Jean D, MD ♂
135 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-2600  TU 9-8, W 9-6, F 9-12
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Frid, Elena, MD♀
1733 Sheepshead Bay Rd, Brooklyn, NY 11235
(877) 828-8807
Languages: Russian
Friedman, Eliezer, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6935
Languages: Hebrew, Hungarian, Italian, Romanian
Friedman, Gary S, MD ♂
1095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 240-8800
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
392

NEUROLOGY (Cont'd)
Friedman, Gary S, MD ♂
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-5519
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Friedman, Gary S, MD ♂
1335 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5100
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Friedman, Gary S, MD ♂
1873 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11233
(718) 240-8700
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Friedman, Gary S, MD ♂
2554 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-8600
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Friedman, Gary S, MD ♂
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8950
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Friedman, Gary S, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Friedman, Gary S, MD ♂
1380 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5071
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Friedman, Gary S, MD ♂
1873 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11233
(718) 240-8700  TH 9-5
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Geraci, Anthony P, MD ♂
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: French, Spanish
Geraci, Anthony P, MD ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: French, Spanish
Geraci, Anthony P, MD ♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: French, Spanish
Geraci, Anthony P, MD ♂
5434 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-6000
Languages: French, Spanish
Geraci, Anthony P, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: French, Spanish
Geraci, Anthony P, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: French, Spanish
Geraci, Anthony P, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: French, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
393

NEUROLOGY (Cont'd)
Geraci, Anthony P, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: French, Spanish
Geraci, Anthony P, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  M F 9-5
Languages: French, Spanish
Geraci, Anthony P, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7316  M-F 9-5
Languages: French, Spanish
Giridharan, Radha, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hindi
Giridharan, Radha, MD♀
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2042  TU 1-5
Languages: Hindi
Grant, Arthur C, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Grant, Arthur C, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Grant, Arthur C, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 221-5188

Grant, Arthur C, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Grinman, Lev, MD♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 333-5193  F 10-6
Languages: Russian, Spanish
Grinshpun, Dmitriy, MD♂
174 Brighton 11th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-4111
Languages: Russian
Grinshpun, Dmitriy, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Russian
Grinshpun, Dmitriy, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000  M TU W 9-12
Languages: Russian
Guez, Martine J, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: French
Hannanian, Farshad D, MD ♂
101 01 Seaview Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 241-7430
Languages: Iranian
Hannanian, Farshad D, MD ♂
76 Battery Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-5706
Languages: Iranian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
394

NEUROLOGY (Cont'd)
Hasson, Henry J, MD ♂
2769 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 785-9828
Languages: Arabic, French, Hebrew, Spanish
Herbert, Joseph, MD♂
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(212) 598-6305
Languages: Afrikaans, Hebrew
Ilina, Yelena, MD♀
2589 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 368-3698  M TU W TH 9-6
Languages: Russian
Kamenetsky, Elvira, MD ♀
4766 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-3200  M-F 9-5
Languages: Russian
Kay, Arthur, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614
Kay, Arthur, MD♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-9639
Kay, Arthur, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  SA 9-5

Keilson, Marshall, MD ♂
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004  M 9-10, W 1-3
Keilson, Marshall, MD ♂
2044 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 384-5179  TH 9-5
Khelemsky, Igor, MD ♂
2310 65th St, Brooklyn, NY 11204
(718) 376-3200  M 10-6, TU F 11-7, W 10-2, TH 10-2,
SA 10-4
Languages: Russian, Ukrainian
Kogan, Irina, MD♀
1110 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 257-0900
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
1220 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-1004
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
8686 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 266-0900
Languages: Russian

Keilson, Marshall, MD ♂
101 Broadway, Brooklyn, NY 11249
(718) 384-5179

Kogan, Irina, MD♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
395

NEUROLOGY (Cont'd)
Kogan, Irina, MD♀
2792 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 676-0111
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
7620 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 232-1022
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
775 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 484-9101
Languages: Russian

Kogan, Irina, MD♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
445 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 676-0111  M F 9-5
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
2818 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 934-8484  M TU 8-9
Languages: Russian
Kogan, Irina, MD♀
1901 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 382-0157  TU 9-5
Languages: Russian
Koziorynska, Ewa I, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Koziorynska, Ewa I, MD ♀
3839 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-1117
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Koziorynska, Ewa I, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Krishna, Ranga C, MD ♂
1513 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-7878  M F SA 8-1, TU 2-8, W 2-5, TH 2-9
Languages: Hindi, Polish, Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
396

NEUROLOGY (Cont'd)
Kulishov, Stanislav, MD ♂
1833 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 627-3939  M 10-8, TU F 10-5, W 2-8, TH F 10-5
Languages: Russian
Lechtenberg, Richard, MD ♂
100 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 625-2004  M W 1-5, TU 9-2, F 9-5, SA 9-12
Languages: French, Spanish
Lempert, Larissa, MD ♀
50 Court St, Brooklyn, NY 11201
(718) 874-0046
Languages: Russian
Levine, Steven R, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Spanish
Levine, Steven R, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6940
Languages: Spanish
Levine, Steven R, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Spanish
Levine, Steven R, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 270-2430
Languages: Spanish

Levine, Steven R, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 221-5188
Languages: Spanish
Levine, Steven R, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430
Languages: Spanish
Levine, Steven R, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Languages: Spanish
Leybel, Boris, MD♂
1180 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 769-4801
Languages: Polish, Russian, Spanish
Lupyan, Yan, MD♂
7620 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 232-1022  M TH 12-8, TU 10-5, F 10-3
Languages: Russian
Lytton, William, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Maccabee, Paul J, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Maccabee, Paul J, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1611  M-F 9-5
Malhotra, Rishi, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1124

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
397

NEUROLOGY (Cont'd)
Maniscalco, Anthony G, MD ♂
117 70th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-8800  M-F 9-5
Languages: Italian, Spanish
Maniscalco, Anthony G, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-0940  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Italian, Spanish
Marchidann, Adrian, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6940
Marchidann, Adrian, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 280-1124
Marchidann, Adrian, MD ♂
521 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5209
Marchidann, Adrian, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Mehrazin, Mahsa, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6940
Mehrazin, Mahsa, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830
Mehrazin, Mahsa, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100

Mehrazin, Mahsa, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430
Mehrazin, Mahsa, MD♀
85 Pierrepont St, Brooklyn, NY 11201
(718) 643-2413
Mendiratta, Sham S, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 963-7676
Languages: Hindi, Punjabi, Urdu
Merlin, Lisa, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Mesh, Alla A, MD ♀
258 Henry St, Brooklyn, NY 11201
(718) 625-2154  M 9-4, TU 9-5, W 9:30-5
Languages: Russian
Milman, Eduard, MD♂
1801 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 513-1809
Languages: Russian
Milman, Eduard, MD♂
2264 65th St, Brooklyn, NY 11204
(347) 462-9925
Languages: Russian
Milman, Eduard, MD♂
2678 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 333-0275
Languages: Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
398

NEUROLOGY (Cont'd)
Milman, Eduard, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5388
Languages: Russian
Milman, Eduard, MD♂
2424 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 338-9660  TU 3-6, TH 9-2
Languages: Russian
Milman, Eduard, MD♂
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-4800  W 12-6
Languages: Russian
Moreno, Herman W, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: French, Spanish
Morr, Maggie, MD♀
380 88th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-5482
Languages: Georgian, Russian
Morr, Maggie, MD♀
2116 Ave P, Brooklyn, NY 11229
(718) 338-1616  TU 9-7, TH 9-2
Languages: Georgian, Russian
Mortati, Katherine A, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 643-2413
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Mortati, Katherine A, MD ♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430
Languages: Spanish
Mortati, Katherine A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish
Nayar, Sumiti, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5051
Nayar, Sumiti, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5051
Neystat, Marina, MD ♀
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-9900
Languages: Russian
Nouri, Shahin, MD♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8000
Nouri, Shahin, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8600  M-F 9-5
Nouri, Shahin, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5
Oribe, Emilio M, MD ♂
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585
Languages: French, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
399

NEUROLOGY (Cont'd)
Pace, Leonard A, MD ♂
8119 7th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 259-1444  M W TH F 9-5, TU 9-7
Languages: Italian
Perk, Jonathan, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Perk, Jonathan, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6940
Perk, Jonathan, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8830
Perk, Jonathan, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Perk, Jonathan, MD♂
85 Pierrepont St, Brooklyn, NY 11201
(718) 643-2413
Perk, Jonathan, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 245-4790  M-F 9-5
Perk, Jonathan, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Proteasa, Simona, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5131

Proteasa, Simona, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5051
Rabinovich, Alina, MD♀
883 65th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-7470  M TH 9-5
Languages: Russian
Rose, Arthur L, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Polish
Rose, Arthur L, MD♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2042
Languages: Polish
Rosenbaum, Daniel M, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 643-2413
Languages: Hebrew
Rosenbaum, Daniel M, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hebrew
Rosenbaum, Daniel M, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: Hebrew
Rosenbaum, Daniel M, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430  M 9-5, W 9-5:30
Languages: Hebrew

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
400

AdvantageCare Physicians

Salgado, Miran W, MD ♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8000
Languages: Spanish

Rozner, Eduard, MD♂

Salgado, Miran W, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5
Languages: Spanish

NEUROLOGY (Cont'd)
Rozner, Eduard, MD♂

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Russian

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Russian
Rozner, Eduard, MD♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Russian

Sherer, Mira I, DO♀
749 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 724-0900
Languages: Russian
Sherer, Mira I, DO♀
1840 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 680-1600  F 9-4
Languages: Russian

Rudolph, Steven H, MD ♂
948 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7670  M W 12-5

Sherer, Mira I, DO♀
8622 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 333-2121  TH 9-5
Languages: Russian

Sachdev, Rivka, MD♀
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600  M TU W TH 9-9, F 9-3, SA 10-2, SU
9-6

Sherer, Mira I, DO♀
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070  W 9-5
Languages: Russian

Sachdev, Rivka, MD♀
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M-F 9-9

Sherer, Mira I, DO♀
260 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-8855  M TU W TH 9-5
Languages: Russian

Salgado, Miran W, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Shkolnik, Leonid, MD ♂
1250 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-5700  M F 10:30-6
Languages: Russian, Spanish, Yiddish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
401

NEUROLOGY (Cont'd)
Shmerkovich, Dmitry V, DO ♂
1120 Seacoast Terr, Brooklyn, NY 11235
(646) 641-8292
Languages: Russian, Ukrainian
Shmerkovich, Dmitry V, DO ♂
55 Green St, Brooklyn, NY 11222
(718) 789-5900
Languages: Russian, Ukrainian
Shmerkovich, Dmitry V, DO ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: Russian, Ukrainian
Shmerkovich, Dmitry V, DO ♂
1583 W 9th St, Brooklyn, NY 11204
(646) 641-8292  M 9-4, TU 12-4, W 3:30-7, TH 9-5, F
10-3, SU 12:30-4
Languages: Russian, Ukrainian
Shmerkovich, Dmitry V, DO ♂
651 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218
(646) 641-8292  M TU 9-5, W 1-4:30, SU 9-1
Languages: Russian, Ukrainian
Smith, Robin E, MD ♂
8622 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 372-8402  M-F 9-5
Sobin, Allan J, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 377-0700  M W 2-8, TH 10-2

Sobol, Norman J, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 677-0009  M TU W TH 12-8, F 2-5, SU 12-5
Languages: French, Hebrew, Yiddish
Somasundaram, Mahendra, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Somasundaram, Mahendra, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2430  M F 9-5, W 1-5, SA 9-1
Somasundaram, Mahendra, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-2944  M-F 8:30-4
Starkman, Gary, MD ♂
1009 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 975-0657
Languages: Russian, Spanish
Starkman, Gary, MD ♂
3048 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 942-5440
Languages: Russian, Spanish
Stevens, Perry R, MD ♂
1913 Ave Z, Brooklyn, NY 11235
(516) 439-5223
Stiler, Igor, MD♂
3500 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 769-2521  M W 9-8, TU 10-7, TH 10-7, F 9-7,
SA 9-12
Sundar, Ramaswami P, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045
Languages: Tamil

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
402

NEUROLOGY (Cont'd)
Sundar, Ramaswami P, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614
Languages: Tamil
Sundar, Ramaswami P, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M F 9-5, SA 9-3
Languages: Tamil
Sundar, Ramaswami P, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-9639  M-F 9-5
Languages: Tamil
Tavoulareas, George P, DO ♂
2108 W 7th St, Brooklyn, NY 11223
(347) 492-3500
Languages: Italian, Spanish
Tavoulareas, George P, DO ♂
1400 Ave Z, Brooklyn, NY 11235
(718) 336-9267  M-F 9-5
Languages: Italian, Spanish
Tavoulareas, George P, DO ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-0940  TU 9-4, TH 9-4
Languages: Italian, Spanish
Tse, Peter C, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Valsamis, Helen A, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6100
Languages: French
Valsamis, Helen A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: French
Valsamis, Helen A, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Languages: French
Vazquez, Blanca R, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TH 8:30-11:30
Languages: Spanish
Venkataraman, Akila, MD ♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Hindi, Kannada, Tamil
Venkataraman, Akila, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-6280  M 9-5
Languages: Hindi, Kannada, Tamil
Venkataraman, Akila, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-5
Languages: Hindi, Kannada, Tamil
Willer, Justin A, MD ♂
741 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11230
(718) 859-8920  M W 9-7, TU 10:30-1, TH 12-7
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
403

NEUROLOGY (Cont'd)

NEURORADIOLOGY

Wolintz, Robyn, MD ♀
883 65th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-7470  M-F 9-5

Armstrong, Mark R, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(516) 937-2233  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Yellin, Joseph C, DO ♂
1599 E 15th St, Brooklyn, NY 11230
(718) 377-2223  M W 9-6

Armstrong, Mark R, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Zarrin, Amy R, MD ♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-0860

Armstrong, Mark R, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Zarrin, Amy R, MD ♀
7124 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(732) 440-1469

Armstrong, Mark R, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2

Zarrin, Amy R, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5

Delbrune, Jean S, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  W 9-12

Zarrin, Amy R, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8614  M-F 9-5

Delbrune, Jean S, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7400  M-F 9-5

Zitser, Gene, MD♂
1801 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 513-1809
Languages: Hebrew, Russian

Denny, Bruce E, MD♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020

Zitser, Gene, MD♂
3019 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-9700  M-F 9-7, SA 9-5
Languages: Hebrew, Russian
Zlatnik, Vladimir, MD ♂
7620 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11214
(718) 232-1022
Languages: Polish, Russian, Ukrainian

Denny, Bruce E, MD♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Dubovsky, Elizabeth C, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Edwards, Jon H, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
404

NEURORADIOLOGY (Cont'd)
Edwards, Jon H, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7101
Edwards, Jon H, MD♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Emamian, Seyed A, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Languages: Danish
George, Ajax E, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Heller, Gordon D, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Heller, Gordon D, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 591-2930

Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Heller, Gordon D, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800

Hershowitz, Stephen M, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1070  M-F 7-10, SA 7-4
Languages: Spanish

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000

Jain, Rajan, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Jayaswamy, Asha, MD ♀

AdvantageCare Physicians

Kagetsu, Nolan J, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
405

NEURORADIOLOGY (Cont'd)
Kagetsu, Nolan J, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5
Kagetsu, Nolan J, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5
Khorsandi, Azita S, MD ♀
7601 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-7000
Languages: Persian
Khorsandi, Azita S, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788  M-F 8-5
Languages: Persian
Khorsandi, Azita S, MD ♀
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100  M-F 8-5
Languages: Persian
Khorsandi, Azita S, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 9-5
Languages: Persian
Lawler, Gregory J, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000  M TU W TH 7:30-8, F 7:30-8:30, SA
8-2
Lawler, Gregory J, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Lawler, Gregory J, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Lawler, Gregory J, MD♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Lawler, Gregory J, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Lawler, Gregory J, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30
Lawler, Gregory J, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2
Linden, Craig N, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Linden, Craig N, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Linden, Craig N, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2939
Linden, Craig N, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Linden, Craig N, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 567-1234

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
406

NEURORADIOLOGY (Cont'd)
Lodespoto, Mark J, MD ♂
1024 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-5000
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: Spanish
Lodespoto, Mark J, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: Spanish

Lodespoto, Mark J, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Spanish
Loh, John P, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Mayerfield, Samuel M, MD ♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1070
Languages: French, German, Hebrew, Russian
Mayerfield, Samuel M, MD ♂
2671 86th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-7304
Languages: French, German, Hebrew, Russian
Mayerfield, Samuel M, MD ♂
306 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-7700
Languages: French, German, Hebrew, Russian
Nath, Jaya, MD♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603
Nath, Jaya, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Parnes, Harold S, MD ♂
1525 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-1999  M F 8-8, TU W 8-9, TH 8-9, SA 9-5
Languages: Hebrew, Italian, Russian
Pinto, Richard S, MD♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2930  M-F 7:30-11, SA 7:30-4

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
407

NEURORADIOLOGY (Cont'd)
Pinto, Richard S, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4990  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Pinto, Richard S, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Rehmani, Razia, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7400
Languages: Hindi, Urdu
Salamon, Oskar, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: French, German, Hungarian, Yiddish
Shah, Rajiv R, DO♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Languages: Spanish
Shapiro, Maksim, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Russian, Ukrainian
Shatzkes, Deborah R, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Shatzkes, Deborah R, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900

Shatzkes, Deborah R, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Uytana, Vinson L, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Wagner, Ronald S, MD♂
2671 86th St, Brooklyn, NY 11223
(718) 946-7304  M 7-9:30, TU W 7-10, TH 7-10, F 7-8,
SA 8-5
Languages: Spanish
Wagner, Ronald S, MD♂
306 5th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-7700  M-F 7-10, SA 7-5, SU 9-2
Languages: Spanish
Wagner, Ronald S, MD♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-1070  M-F 7-10, SA 8-4
Languages: Spanish
NUCLEAR MEDICINE
Almeida, Orlandino D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 604-4800
Languages: Portuguese, Spanish
Almeida, Orlandino D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Languages: Portuguese, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
408

AdvantageCare Physicians

Almeida, Orlandino D, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M-F 8-7, SA 9-3:30
Languages: Portuguese, Spanish

Almeida, Orlandino D, MD ♂

Aybar, Luis, MD♂
270 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6801  M TH 9-5
Languages: American Sign Language, Spanish

NUCLEAR MEDICINE (Cont'd)
Almeida, Orlandino D, MD ♂
233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Portuguese, Spanish

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Portuguese, Spanish
Almeida, Orlandino D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Portuguese, Spanish
Almeida, Orlandino D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: Portuguese, Spanish
Almeida, Orlandino D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Portuguese, Spanish
Almeida, Orlandino D, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(516) 933-2800  M-F 8-7, SA 9-3:30
Languages: Portuguese, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Chandramouly, Belur S, MD ♂
100 Clinton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 834-0070
Chandramouly, Belur S, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Chandramouly, Belur S, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Chandramouly, Belur S, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-8, SU 9-5
Chua, Rufo S, MD♂
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Languages: Spanish, Tagalog
Chua, Rufo S, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Languages: Spanish, Tagalog
Depuey, Ernest G, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
409

NUCLEAR MEDICINE (Cont'd)
Depuey, Ernest G, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1786  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Depuey, Ernest G, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7:30-11, SA 7:30-4
Dilmanian, Hajir E, MD ♂
1309 Ave J, Brooklyn, NY 11230
(718) 677-1710
Dilmanian, Hajir E, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888
Dilmanian, Hajir E, MD♂
1910 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 284-4440
Dilmanian, Hajir E, MD ♂
5923 16th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 259-6122
Dilmanian, Hajir E, MD ♂
7402 18th Ave, Brooklyn, NY 11204
(718) 246-8500
Dilmanian, Hajir E, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-7830  M-F 9-5
Farooki, Mansoor, MD ♂
2525 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229
(718) 692-5300
Languages: Arabic, French, German, Spanish

Farooki, Mansoor, MD ♂
2519 Ave O, Brooklyn, NY 11210
(718) 787-1900  M-F 9-6
Languages: Arabic, French, German, Spanish
Finestone, Howard, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Spanish
Finestone, Howard, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Languages: Spanish
Finestone, Howard, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6157  M-F 8-5
Languages: Spanish
Friedman, Kent P, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Ghesani, Munir V, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Ghesani, Munir V, MD ♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish
Ghesani, Munir V, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-1500  M-F 7-10, SU 9-5
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
410

NUCLEAR MEDICINE (Cont'd)
Ghesani, Munir V, MD ♂
7601 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 238-7000  M-F 8-8
Languages: Gujarati, Hindi, Spanish

Lisann, Neal M, MD ♂
290 Empire Blvd, Brooklyn, NY 11225
(718) 953-4000  M-F 9:30-5
Languages: Spanish
Lisann, Neal M, MD ♂
2398 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 627-1100  M-F 9-5
Languages: Spanish

Jayasundera, Timothy G, MD ♂
5402 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 763-6666  M 11-6, TU 1-8, W F 9:30-4:30, TH 1- Lisann, Neal M, MD ♂
8, SA 9:30-1
2769 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 676-1303  M-F 9-6
Kerr, Karolyn R, MD ♀
Languages: Spanish
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(718) 951-2930  M-F 8-5
Mansuroglu, Naim, MD ♂
Kwai, Andrew H, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(212) 772-3111
Languages: Mandarin, Spanish
Lisann, Neal M, MD♂
1610 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 251-0530
Languages: Spanish

506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5835  M-F 9-5

Mirtcheva-Trocheva, Rosna M, MD ♀
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 7-10, SU 9-5
Languages: Bulgarian, Creoles And Pidgins, Russian,
Spanish

Lisann, Neal M, MD♂
8918 Ave L, Brooklyn, NY 11236
(718) 627-1100
Languages: Spanish

Mirtcheva-Trocheva, Rosna M, MD ♀
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 9-5
Languages: Bulgarian, Creoles And Pidgins, Russian,
Spanish

Lisann, Neal M, MD♂
1484 E 87th St, Brooklyn, NY 11236
(917) 991-8796  M-F 10-7
Languages: Spanish

Mullokandov, Izabella R, MD ♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
411

NUCLEAR MEDICINE (Cont'd)
Mullokandov, Izabella R, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Languages: Russian
Policaro, Franco, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3288
Rosenthal, David M, MD ♂
2095 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 338-6868  M-F 8-9, SA 8-2
Languages: French, Hebrew, Russian
Sanger, Joseph J, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Eastern Farsi, Polish, Russian, Spanish
Seliger, Gustav, MD ♂
3131 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900
Seliger, Gustav, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1788
Seliger, Gustav, MD ♂
3201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234
(212) 590-2900  M-F 8-5
Seliger, Gustav, MD♂
875 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-0100  M-F 8-5
Sherman, Craig H, MD ♂
161 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 802-0400

Sherman, Scott J, MD♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Languages: French, Spanish
Sherman, Scott J, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822
Languages: French, Spanish
Sherman, Scott J, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300
Languages: French, Spanish
Sherman, Scott J, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: French, Spanish
Sherman, Scott J, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Languages: French, Spanish
Sherman, Scott J, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Languages: French, Spanish
Somrov, Serge, MD♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5000
Strashun, Arnold M, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1603

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
412

NUCLEAR MEDICINE (Cont'd)
Strashun, Arnold M, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Strashun, Arnold M, MD ♂
699 92nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 270-1603
Strashun, Arnold M, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-2702  M-F 8-6
Tafler, Alan H, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Tiu, Serafin S, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Languages: Mandarin
Uritskaya, Faina, MD ♂
1655 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-3100  M TU TH 11-7, SA 9-5
Languages: Russian
Uritskaya, Faina, MD ♂
1100 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 434-2100  M TU W TH 9-7, F SA 9-5
Languages: Russian
Uritskaya, Faina, MD ♂
1655 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 339-3100  M TU W TH 9-7, F SA 9-5
Languages: Russian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Varkaris, Emmanuel I, MD ♂
667 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 888-8885
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂
678 Grand St, Brooklyn, NY 11211
(631) 258-2084
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂
457 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 222-2674
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 615-3200
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
413

NUCLEAR MEDICINE (Cont'd)
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 615-3200
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages
Varkaris, Emmanuel I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M-F 8-7
Languages: Hebrew, Russian, Salishan Languages

Weinstein, Gilbert E, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 576-6820
Weinstein, Gilbert E, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Weinstein, Gilbert E, MD♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000
Weinstein, Gilbert E, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777
Weinstein, Gilbert E, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502
Weinstein, Gilbert E, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Weinstein, Gilbert E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Weinstein, Gilbert E, MD ♂

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 615-3200

AdvantageCare Physicians

AdvantageCare Physicians

Weinstein, Gilbert E, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000
Weinstein, Gilbert E, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300

Weinstein, Gilbert E, MD ♂
2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Weinstein, Gilbert E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
414

NUCLEAR MEDICINE (Cont'd)
Weinstein, Gilbert E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000
Weinstein, Gilbert E, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M-F 8-7, SA 9-1
Weng, Lijun, MD♀
1 Prospect Park W, Brooklyn, NY 11215
(718) 399-3504
Languages: Chinese

Weng, Lijun, MD♀
3025 Ave V, Brooklyn, NY 11229
(718) 513-1400
Languages: Chinese
Weng, Lijun, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
Languages: Chinese
Weng, Lijun, MD♀
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000
Languages: Chinese
Weng, Lijun, MD♀

AdvantageCare Physicians

Weng, Lijun, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3738
Languages: Chinese

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900
Languages: Chinese

Weng, Lijun, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7400
Languages: Chinese

AdvantageCare Physicians

Weng, Lijun, MD♀
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427
Languages: Chinese

Weng, Lijun, MD♀

Weng, Lijun, MD♀

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Languages: Chinese

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: Chinese

Weng, Lijun, MD♀
1849 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 513-1400
Languages: Chinese

AdvantageCare Physicians

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



Weng, Lijun, MD♀

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Chinese

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
415

NUCLEAR MEDICINE (Cont'd)
Werrell, Albert J, MD ♂
2222 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-6667  M-F 7:30-8:30, SA 7:30-6, SU 7:305:30
Languages: Italian
Winn, Michael D, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(516) 393-6826
Winn, Michael D, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300

Winn, Michael D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Winn, Michael D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Winn, Michael D, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300

Winn, Michael D, MD ♂
1783 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223
(718) 837-1427

Wosnitzer, Brian E, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2502  M 7:30-8, TU W F 7-8, TH F 7-8, SA
8-2

Winn, Michael D, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777

Wosnitzer, Brian E, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822  M TU W TH 7:30-7:30, F 8-7:30

Winn, Michael D, MD ♂
6309 Mill Ln, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-2503

Wosnitzer, Brian E, MD ♂
2215 79th St, Brooklyn, NY 11214
(718) 331-7000  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Winn, Michael D, MD ♂
6740 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 491-5822

Wosnitzer, Brian E, MD ♂
2475 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 444-3777  M-F 7:30-7:30, SA 8-7:30

Winn, Michael D, MD ♂
9 Bond St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-3000

Wosnitzer, Brian E, MD ♂
1014 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 282-7000  M-F 7:30-8, SA 8-2

Winn, Michael D, MD ♂

Wosnitzer, Brian E, MD ♂
1230 Ave R, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6300  M-F 7-7, SA 8-2

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
416

NUCLEAR RADIOLOGY (Cont'd)
Yang, Hua C, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5870
NUCLEAR RADIOLOGY
Finestone, Howard, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 307-5020
Languages: Spanish
Finestone, Howard, MD ♂
848 49th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 436-2888
Languages: Spanish
Finestone, Howard, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6157  M-F 8-5
Languages: Spanish
Toth, Hildegard K, MD ♀
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
Yee, Joseph M, MD♂
348 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-9729
OBSTETRICS
Duhl, Adam J, MD♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(201) 677-2490

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Etienne, Guy S, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Creoles And Pidgins
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Abboud, Aiman M, MD ♂
1009 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-3121  M F 10:30-8:30, W 10:30-8, SA 9-1
Languages: Arabic, Russian, Spanish, Ukrainian
Abdelmalek, Ehab, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908
Abdelmalek, Ehab, MD♂
445 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908  M TU W TH 9-5, F 9-12:30
Abhary, Sayedeh F, MD ♀
630 59th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 567-8300  M TH 3:30-9:30, W 10:30-6:30
Languages: Eastern Farsi, Persian
Abrahams, Michael A, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6000
Languages: Hebrew
Abrahams, Michael A, MD ♂
9201 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-1234  M TU W TH 9-9
Languages: Hebrew
Abulafia, Ovadia, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908  TU 8:30-5, TH 8:30-5

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
417

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Adeishvili, Grisgol, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348
Ades, Veronica, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Spanish

Ahram, Joseph A, MD ♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Ahram, Joseph A, MD ♂
406 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 417-3442  M W F 3-6
Ajah, Marcel A, MD ♂
491 Pennsylvania Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 485-2063  M-F 9-3:30

Adeyemo, Ishola S, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908  W 9-1

Ajayi, Olusequin, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Agayeva, Kamila, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 8-8, TU 8-12, TH 4-8
Languages: Russian

Akselrod, Faina, MD ♀
1711 Sheepshead Bay Rd, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-6525
Languages: Russian

Agayeva, Kamila, MD ♀
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-1909  M W F 12-7, SA 11-2
Languages: Russian

AL-Janabi, Eman, MD♀
367 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-1300  M TU TH 10-2, W 10-4, F 2-8, SA 912
Languages: Arabic

Aglialoro, George C, DO ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870  M 4-8, F 2-5
Ahram, Joseph A, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Ahram, Joseph A, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155

Alapati, Prameela, MD ♀
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150
Albdewi, Jamal, MD ♂
568 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209
(718) 833-8370
Languages: Arabic, French, Spanish
Albdewi, Jamal, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  TU 1-4, W 8:30-12:30, TH 12-8
Languages: Arabic, French, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
418

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Alchyib, Omrou, MD ♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Arabic
Alchyib, Omrou, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Languages: Arabic
Alchyib, Omrou, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Arabic
Alchyib, Omrou, MD ♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Languages: Arabic
Alvarez, Elsie, MD♀

AdvantageCare Physicians

601 E 18th St, Brooklyn, NY 11226
(718) 859-4004
Languages: French
Amo, Gregory A, MD ♂
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Amo, Gregory A, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Angell, Norman F, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325  M 9-5
Antilus, Rose, MD♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Languages: Creoles And Pidgins
Antilus, Rose, MD♀
5008 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8930
Languages: Creoles And Pidgins
Antilus, Rose, MD♀
6208 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-3000
Languages: Creoles And Pidgins
Antilus, Rose, MD♀
2306 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 951-1043  TU 9:30-3, TH 9:30-3
Languages: Creoles And Pidgins
Ardite, Andrea, MD♀
9413 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11236
(718) 485-2420  M F 9-5, W 10-6, TH 1-8, SA 9-3
Ardite, Andrea, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M W F 9-5
Ardite, Andrea, MD ♀
2060 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 485-2420  W 1-5
Are, Gopika N, MD ♀
148 Pierrepont St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-9180  M-F 9-5
Languages: Hindi, Telugu

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
419

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)

Barnes, Ila L, NP♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5

Are, Gopika N, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-9180  M-F 9-5
Languages: Hindi, Telugu

Bartley, Lorie A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Atallah, Fouad, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8-5

Bayya, Vijaya J, MD ♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930

Ayoub, Albert, MD ♂
506 6th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M TU TH 9-5
Languages: Arabic, French, Hebrew, Spanish

Bayya, Vijaya J, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8864

Ayoub, Albert, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-4338  W 1-6, F 12-2
Languages: Arabic, French, Hebrew, Spanish
Azhar, Erum, MD♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6000
Azhar, Erum, MD♀
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7370
Azhar, Erum, MD♀
1401 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 283-7140  M-F 8-4
Barnes, Ila L, NP♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942

Bayya, Vijaya J, MD ♀
6903 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 283-7370
Bekker, Genia, MD♀
201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 621-1811
Languages: Russian
Bekker, Genia, MD♀
1517 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-6525  M 12-8, TU F 8-4, W 10-4, TH F 8-4,
SA 10-2
Languages: Russian
Benedicto, Milagros A, MD ♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Spanish, Tagalog
Benedicto, Milagros A, MD ♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Languages: Spanish, Tagalog

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
420

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Benedicto, Milagros A, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Spanish, Tagalog
Benedicto, Milagros A, MD♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Languages: Spanish, Tagalog
Benn, Kiesha N, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348  M-F 9-5
Bensinger, Giti, MD♀
1723 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 627-8896  M TH 8:30-4:30
Languages: Hebrew, Russian
Berka, Ronald J, MD♂
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Languages: Spanish
Berka, Ronald J, MD♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6000
Languages: Spanish
Berka, Ronald J, MD♂
6208 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-3000
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Berka, Ronald J, MD ♂
9201 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-1234  M TU W TH 9-9, SA 10-2
Languages: Spanish
Besson, Gail A, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Spanish
Besson, Gail A, MD ♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197  M W TH F SA 9-5, TU 9-8
Languages: Spanish
Binder, David, MD♂
2797 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 266-6464
Languages: Ukrainian
Binder, David, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348
Languages: Ukrainian
Bizovi, Leslie J, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272
Languages: French, Hebrew, Russian, Spanish
Blissett, Amelia, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Blumstein, Clifford S, MD ♂
2270 Kimball St, Brooklyn, NY 11234
(718) 375-2100

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
421

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Blumstein, Clifford S, MD ♂
2632 E 14th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 375-2100
Brabham, Lisa D, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: French, Hindi, Spanish
Brabham, Lisa D, MD ♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: French, Hindi, Spanish
Bral, Pedram, MD ♂
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 444-2300
Languages: Eastern Farsi, Hebrew, Western Farsi
Bral, Pedram, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6000  M W SA 8-6
Languages: Eastern Farsi, Hebrew, Western Farsi
Bray, Mary A, MD ♀
16 Court St, Brooklyn, NY 11241
(718) 935-9766
Languages: Spanish
Bray, Mary A, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Languages: Spanish

Brenner, Gail, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3880
Brill, Hayama, MD ♀
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-1909  TU F 10-5
Languages: Russian
Bronfman, Dmitry, MD ♂
3047 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-7877
Languages: Russian
Bronfman, Dmitry, MD ♂
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-4848  M 9-12, W 4-7, TH 3-7, SA 8-11
Languages: Russian
Bryant, Dana K, MD ♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Bryant, Dana K, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Creoles And Pidgins, Spanish
Burke, Paul V, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Burke, Paul V, MD♂
592 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212
(718) 345-5000
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
422

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Burke, Paul V, MD♂
903 E 85th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 209-1611  F SA 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Burke, Paul V, MD♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5904  M-F 9-12, SA 9-1
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Bush, Jacqueline, MD♀
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-0860
Languages: French, Italian, Russian, Spanish
Bush, Jacqueline, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500  M-F 9-5
Languages: French, Italian, Russian, Spanish
Bush, Jacqueline, MD♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
Languages: French, Italian, Russian, Spanish
Bybordi, Bahar, MD♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: French, Persian, Spanish
Bybordi, Bahar, MD♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8521
Languages: French, Persian, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Bybordi, Bahar, MD ♀
332 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 852-5252
Languages: French, Persian, Spanish
Bybordi, Bahar, MD ♀
37 5th Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 802-1110
Languages: French, Persian, Spanish
Bybordi, Bahar, MD ♀
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 549-8500
Languages: French, Persian, Spanish
Bybordi, Bahar, MD♀
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: French, Persian, Spanish
Bybordi, Bahar, MD ♀
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323
Languages: French, Persian, Spanish
Bybordi, Bahar, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6364  M-F 9-5
Languages: French, Persian, Spanish
Byer, Erroll I, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M W F 9-5, TU 12-5, TH 12-2
Languages: Spanish
Byer, Erroll I, MD ♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500  M W F 9-5, TU 12-5, TH 12-2
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
423

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Byer, Erroll I, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200  M W F 9-5, TU 12-5, TH 12-2
Languages: Spanish
Byer, Erroll I, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6364  M-F 9-5
Languages: Spanish
Byer, Erroll I, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6364  M-F 9-5
Languages: Spanish
Byer, Erroll I, MD ♂
650 Fulton St, Brooklyn, NY 11217
(718) 596-9800  TU 4-8, TH 4-8
Languages: Spanish
Cabbad, Michael F, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8302  TU 2-5, W 8-5, TH 8-11:30
Languages: Spanish
Cabbad, Michael F, MD ♂
161 Ashland Pl, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8302  W 8-5
Languages: Spanish
Camilien, Louis D, MD ♂
176 Fenimore St, Brooklyn, NY 11225
(718) 780-3272  M-F 9-5
Languages: French

Camilien, Louis D, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500  M-F 9-5
Languages: French
Camilien, Louis D, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
Languages: French
Castro, Jose U, MD ♂
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908
Languages: Tagalog
Castro, Jose U, MD ♂
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500  M 8-8, TU W 8-5, TH 8-7, F 8-3, SA
8-2
Languages: Tagalog
Chambers, Joseph T, MD ♂

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Chandra, Prasanta C, MD ♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Hindi
Chandra, Prasanta C, MD ♂
220 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 418-8745  M 9-6:30, TU W 12-6:30, TH 3:30-7,
F 12-5
Languages: Hindi

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
424

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Chau, Patricia, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889
Languages: Mandarin, Spanish
Chavkin, Diana, MD♀
6010 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204
(718) 283-8600
Languages: Hebrew
Chavkin, Diana, MD♀

Cherepashinskaya-Vaizman, Irina, MD♀
3047 Brighton 6th St, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-7877  TU 3-8, TH 4-8, SA 12-4
Languages: Russian, Spanish
Claxton, Cheryl, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Clunie, Garfield A, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Spanish

AdvantageCare Physicians

Clunie, Garfield A, MD ♂
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Spanish

Chen, Alex, MD♂
4411 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 972-8018

Clunie, Garfield A, MD ♂
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Spanish

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 797-8436  TU W 8-4
Languages: Hebrew

Chen, Szuyu, MD♀
5618 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 765-1188
Languages: Chinese
Chen, Szuyu, MD♀
822 54th St, Brooklyn, NY 11220
(212) 226-5530
Languages: Chinese
Cherepashinskaya-Vaizman, Irina, MD♀
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-4848
Languages: Russian, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Clunie, Garfield A, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Spanish
Clunie, Garfield A, MD♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Languages: Spanish
Clunie, Garfield A, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
425

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Clunie, Garfield A, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 9-1
Languages: Spanish

Cutler, Jed B, MD♂
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Dabiri, Tajudeen O, MD ♂
2714 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 373-8961
Languages: Yoruba

Coch, Dorrit A, MD ♀
4815 14th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 854-2144  M W 12-7, TH F 10-2
Languages: German, Hebrew, Hungarian, Yiddish

Dabney, Lisa, MD♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1352

Comrie, Millicent A, MD ♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Languages: Spanish

Dalloul, Mudar, MD♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908  M 8-7, TU W F 8-6, TH F 8-6, SA 812
Languages: Arabic

Comrie, Millicent A, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-3000
Languages: Spanish
Comrie, Millicent A, MD ♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-4847  M-F 8-5
Languages: Spanish
Comrie, Millicent A, MD ♀
148 Pierrepont St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-9180  M-F 9-5
Languages: Spanish
Comrie, Millicent A, MD ♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-9180  M-F 9-5
Languages: Spanish

Day, Philippe J, MD♂

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M W 9-5, TH 12-4
Languages: French
Day, Philippe J, MD♂

AdvantageCare Physicians

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800  M W 9-5, TH 12-4
Languages: French
DE Fazio, Andrew L, MD ♂
1636 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-3500
Languages: Italian
DE Fazio, Andrew L, MD ♂
98 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 266-0892
Languages: Italian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
426

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
DE Fazio, Andrew L, MD ♂
1301 82nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-3721  M-F 10-6
Languages: Italian
DE Fazio, Andrew L, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
Languages: Italian
DE Fazio, Mark L, MD ♂
1636 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-3500
Languages: Italian
DE Fazio, Mark L, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272
Languages: Italian
DE Fazio, Mark L, MD ♂
98 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 266-0892  M 4-8, TU 9-7, W 9-6, TH 9-8, F 9-5,
SA 9-2
Languages: Italian
DE Fazio, Mark L, MD ♂
1301 82nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-3721  M 9-5, TU F 9-10, W 9-9, TH 4-8
Languages: Italian

DE Fazio, Mark L, MD ♂
98 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 372-0500  M TH 9-8, TU 9-7, W 9-6, F 9-5, SA
9-2
Languages: Italian
Defazio, Gregory V, MD ♂
90 8th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 622-0435
Languages: Italian
Defazio, Gregory V, MD ♂
98 Ave U, Brooklyn, NY 11223
(718) 266-0892
Languages: Italian
Defazio, Gregory V, MD ♂
1301 82nd St, Brooklyn, NY 11228
(718) 836-3721  M TU TH 9-5, W F 12-8
Languages: Italian
Defazio, Gregory V, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M TU TH 9-5, W F 12-8
Languages: Italian
Deitz, Patricia, MD ♀

AdvantageCare Physicians

233 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 826-5900  M-F 8-5
Languages: Spanish
Deitz, Patricia, MD ♀

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777  M-F 8-5
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
427

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Dieguez, Cristina, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Languages: Spanish
Doerfler, Ann L, MD ♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Doerfler, Ann L, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Donn, Gulbahar P, MD ♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585  W 12:30-6, F 1:30-7, SA 9-12
Languages: Hindi
Dorfman, Robert P, DO ♂
5205 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 688-8000  M TH 10-6, TU 9-6, W 11-8, F 9-5,
SA 8-3

Douglas, Albert S, MD ♂
576 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11203
(718) 287-5100  M TH F 2-7, TU W 8-7, SA 10-3
Languages: French, Spanish
Dua, Anuradha, MD♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348
Languages: Hindi, Urdu
Duan, Haiou, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7000
Languages: Chinese
Ellis, Eugene M, MD ♂
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Ellis, Eugene M, MD ♂
967 48th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-3000  TH F 12-8
Ellis, Eugene M, MD ♂
6208 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-3000  TU 2-6:30, F 12-3:30

Dori, Ezra M, MD♂
195 Lee Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 436-0100
Languages: Arabic, Spanish

Ellison, Thomasena L, MD ♀
100 Livingston St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-0393  M 9-7, TU 9-6, W 9-5, TH 9-5, F 9-1

Dori, Ezra M, MD♂
5724 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-0100  M TU W TH 10-6, F 10-1:30
Languages: Arabic, Spanish

Emma, Leonard J, MD ♂
3007 Farragut Rd, Brooklyn, NY 11210
(718) 434-0711
Languages: French
Emma, Leonard J, MD ♂
423 Fulton St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-9500
Languages: French

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
428

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Emma, Leonard J, MD ♂
7203 13th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 238-5454  M TU W F 9-5, TH 8-5
Languages: French
Enakpene, Christopher A, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348
Languages: German, Yoruba
Eng, Lisa, DO♀
1471 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Chinese, Spanish
Eng, Lisa, DO♀
7401 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 836-6100
Languages: Chinese, Spanish
Eng, Lisa, DO♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7000  M-F 9-5
Languages: Chinese, Spanish
Eng, Lisa, DO♀
634 59th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 567-0730  W F SA 1-6, SA 1-6
Languages: Chinese, Spanish
Faris, Basma S, MD ♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  M 8-4, TH 12-8
Languages: Arabic, Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Farwa, Ume, MD♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-5
Languages: Hindi, Urdu
Farwa, Ume, MD♀
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 354-8500  M-F 9-5
Languages: Hindi, Urdu
Farwa, Ume, MD♀
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200  M-F 9-5
Languages: Hindi, Urdu
Fatehi, Mary I, MD♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1000
Fatehi, Mary I, MD♀
186 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 858-3263
Fatehi, Mary I, MD♀
55 Greene Ave, Brooklyn, NY 11238
(718) 789-5900
Fatehi, Mary I, MD♀
934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585
Fernandez-Nafarrete, Gilda, MD ♀
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500
Languages: Spanish, Tagalog
Fernandez-Nafarrete, Gilda, MD ♀
2081 E 54th St, Brooklyn, NY 11234
(718) 758-0888  M W F 4-7
Languages: Spanish, Tagalog

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
429

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Ferrell, Amber, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8425
Ferrell, Amber, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6653
Ferrell, Amber, MD ♀
1854 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 462-0018  M 11-7, TU 12-8, W SA 8-4, TH SA
8-4, F 8-6, SA 8-4
Fertel, Norman S, MD ♂
1145 E 21st St, Brooklyn, NY 11210
(718) 338-3232  M-F 8-8, SU 8-12
Languages: Hebrew, Yiddish
Fiasconaro, Gary J, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M TU W F 9-5
Languages: Italian
Fiasconaro, Gary J, MD ♂
7502 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-5770  M TU W TH 11-6
Languages: Italian
Fiasconaro, Santo G, MD ♂
7502 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-8484  M TH 12-6:30, TU 11-6, W 12-6
Languages: Italian, Spanish

Fiasconaro, Santo G, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  TU 11-6, TH 11-6
Languages: Italian, Spanish
Fievre, Natasha, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6653
Languages: Creoles And Pidgins, German
Fievre, Natasha, MD ♀
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323
Languages: Creoles And Pidgins, German
Fievre, Natasha, MD ♀
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6364  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, German
Fievre, Natasha, MD ♀
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, German
Fievre, Natasha, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6364  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, German
Fievre, Natasha, MD ♀
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, German
Fievre, Natasha, MD ♀
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200  M-F 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, German

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
430

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Figueroa, Teresita P, MD ♀
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Languages: Spanish
Figueroa, Teresita P, MD ♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Languages: Spanish
Figueroa, Teresita P, MD ♀
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Spanish

Fisher, Nelli, MD♀
5014 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7979  M TH 7-5, TU 8-6, W 7-6, F 7-3
Languages: Russian
Ford, Jacqueline F, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: Spanish
Francis, Potacia W, MD ♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 270-2554  M-F 9-5
Frenkel, Rubin, MD ♂
2736 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 837-4466  TU F 12-8, W 10-3, SA 9-3
Languages: Russian

Figueroa, Teresita P, MD ♀
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Spanish

Freytsis, Maria, CNM♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000

Fils-Aime, Annie M, MD♀
1624 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-2220  M TU W TH 9-8
Languages: French, Hebrew, Spanish

Fuchs, Allen, MD♂
3019 Brighton 1st St, Brooklyn, NY 11235
(718) 743-9700  TU 2-7, SA 10-3
Languages: Hebrew

Finkelstein, Seth A, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5700
Languages: Hebrew

Gabbur, Nagaraj, MD♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-7207  M-F 8-6
Languages: Hindi, Spanish

Fisher, Hakima A, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348

Gaither, Kecia, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M W 9-5
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
431

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Gaither, Kecia, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M-F 9-5
Languages: Spanish
Gavrilescu, Tudor H, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: Romanian
Glasgow, Sandra, MD ♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Languages: Spanish
Goltyapina, Natalya, MD ♀
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240
Languages: Russian
Gordienko, Stephanie L, MD ♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Gordienko, Stephanie L, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 9-5
Languages: Polish, Russian, Ukrainian

Gorelik, Leonid, MD♂
195 Lee Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 388-2000
Languages: Russian, Spanish
Gorelik, Leonid, MD♂
5724 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-0100  M 10-5, TU 10-2, TH 2-6
Languages: Russian, Spanish
Gottlieb, Aren L, MD♀
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600
Languages: Hebrew, Spanish
Gottlieb, Aren L, MD ♀
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Languages: Hebrew, Spanish
Gottlieb, Aren L, MD ♀
420 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 384-3475  M TU 9-6, W 9-5, TH 9-7, F 9-1
Languages: Hebrew, Spanish
Gudz, Alexandr, MD♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  TU W 9-5, TH 9-5
Languages: Polish, Russian, Ukrainian
Guirguis, Fayez A, MD ♂
464 77th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-8383  M 11-5, TU 2-8, TH 2-8, F 10-2
Languages: Arabic

Gordon, Barbara F, MD ♀
1854 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 462-0018  M 11-6, TU 12-8, W 8-3, TH 8-3, F 8- Guirguis, Fayez A, MD ♂
522 3rd St, Brooklyn, NY 11215
6, SA 8-2, SU 12-6
(718) 768-8500  TU 2-8, W 3-7, TH 2-8, F 9-2
Languages: Arabic

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
432

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Guirguis, Peter, MD ♂
464 77th St, Brooklyn, NY 11209
(718) 680-8383  M 11-5, TU 2-8, TH 2-8, F 10-2
Languages: Arabic
Guirguis, Peter, MD ♂
522 3rd St, Brooklyn, NY 11215
(718) 768-8500  M W 3-7, TU 2-8, TH 2-8, F 9-2
Languages: Arabic
Guirguis, Peter, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
Languages: Arabic
Hafeez, Attiya, MD♀
4717 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 435-4050  M 8:30-4:30, TU SU 9-6, TH SU 9-6,
F 10-3, SU 9-6
Languages: Hindi, Urdu
Halper, Jason J, MD♂
5321 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 517-2244
Languages: Chinese, Russian, Spanish, Uzbek
Halper, Jason J, MD♂
2401 Ave X, Brooklyn, NY 11235
(347) 702-8378  M W 9-5, TU 10-6, TH 10-6, F 9-3,
SA 12-4
Languages: Chinese, Russian, Spanish, Uzbek
Halstead, Kelley J, MD ♀
142 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 624-3944  M TU 9-5, TH 9-6, F 10:30-5:30

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Hanna, Enas E, DO♀

AdvantageCare Physicians

1000 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
(718) 826-4000  M 2-6, W 9-7, F 10-3
Languages: Spanish
Hanna, Enas E, DO♀

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M 2-6, W 9-7, F 10-3
Languages: Spanish
Haratz-Rubinstein, Natan, MD♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500
Languages: Spanish
Haratz-Rubinstein, Natan, MD♂
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-0860
Languages: Spanish
Haratz-Rubinstein, Natan, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-5799  M-F 9-5
Languages: Spanish
Harris-Bernstein, Leslie A, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  W 9-5
Languages: Spanish
Haughton, Michelle, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-4122
Haynes, Dianne, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
433

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Henry, Nigel I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000
Henry, Nigel I, MD ♂

AdvantageCare Physicians

601 E 18th St, Brooklyn, NY 11226
(718) 859-4004
Herzog, David M, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(347) 745-2828  M 7-7
Languages: Spanish
Ho, Allan W, MD♂
6018 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 833-9828
Languages: Chinese
Hoskins, Iffath A, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M TU 9-5, F 9-5:30
Hoskins, Iffath A, MD ♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 491-1122  W 12-6:30, TH 1-6, SA 9:30-1:30
Hosseini, Mahsa, MD ♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Languages: Faroese

Hosseini, Mahsa, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8225
Languages: Faroese
Hosseini, Mahsa, MD ♀
9201 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 748-1234
Languages: Faroese
Ilagan, John G, MD♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  F 1-5
Languages: Spanish
Ilagan, John G, MD♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8555  M W 9-12
Languages: Spanish
IM, Hyunsoon B, MD ♀
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800  TU 8:30-5:30
Languages: Korean
Itzhak, Petr, DO♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Russian, Spanish
Itzhak, Petr, DO♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Languages: Russian, Spanish
Itzhak, Petr, DO♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Languages: Russian, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
434

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)

Jaffe, Shirlee, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M-F 9-5

Jacinto-Francisco, Gertrudes U, MD ♀
120 Richards St, Brooklyn, NY 11231
(718) 945-7150  TH 9-5
Languages: Spanish, Tagalog

Jaffe, Shirlee, MD♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TU 8:30-3

Jacob, Clyde T, MD♂
5008 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8930
Languages: Chinese, Spanish

Jain, Goldy, MD♀
260 Saint Nicholas Ave, Brooklyn, NY 11237
(917) 865-5962  M 9-5, TU 9-8, W 10-2, TH 11-3:30, F
10-4, SA 9-1
Languages: Hindi, Punjabi, Spanish

Jacob, Clyde T, MD♂
1222 E 96th St, Brooklyn, NY 11236
(718) 257-2653
Languages: Chinese, Spanish

Jean-Gilles, Yves R, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8521

Jacob, Clyde T, MD♂
1729 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-7751
Languages: Chinese, Spanish
Jacob, Clyde T, MD♂
2036 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 951-1043  M 9-2, W 12-6
Languages: Chinese, Spanish
Jacob, Clyde T, MD♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348  M-F 9-5
Languages: Chinese, Spanish
Jaffe, Shirlee, MD♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600

Jean-Gilles, Yves R, MD ♂
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323
Jean-Gilles, Yves R, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8521  M-F 9-5
Jean-Gilles, Yves R, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-5
Jean-Gilles, Yves R, MD ♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500  M-F 9-5
Jean-Gilles, Yves R, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200  M-F 9-5
Jones, Chandra, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
435

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Kakossian, Irene, MD ♀
1180 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 833-8777  M F 10-8, TU 10-6, W 10-5, TH 10-5
Languages: Armenian, Russian
Karakash, Scarlett D, MD ♀
5014 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-8941  M TU W TH 7-6, F 7-4
Languages: Armenian
Kastell, Paul H, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Kastell, Paul H, MD ♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-6915  F 9-5
Kerr, Angela D, MD ♀
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8318  M 1-6:30, TH 8-1, F 9-1
Kesavan, Meera, MD ♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870  TU F SA 9-5, TH 11-7
Languages: Spanish, Tamil
Khodadadian, David, MD♂
357 Central Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 497-1757  M TU W TH SU 10:30-7:30
Languages: Hebrew, Spanish, Western Farsi
Khoury Collado, Fady, MD ♂
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6000

Khoury Collado, Fady, MD ♂
745 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-2670  M 8-5, TU 8-6
Khoury Collado, Fady, MD ♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7370  SA 8-5, SU 7-6
Khoury Collado, Fady, MD ♂
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930  TH 7-5, F 8-4
Khulpateea, Neekianund, MD ♂
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Languages: French, Hebrew
Khulpateea, Neekianund, MD ♂
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7370
Languages: French, Hebrew
Khulpateea, Neekianund, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348
Languages: French, Hebrew
Kim, Suzy S, MD♀
100 N Portland Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-7500
Languages: Korean, Spanish
Kim, Suzy S, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M TU TH 9-5
Languages: Korean, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
436

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Klinger, Robert J, MD♂
5724 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 436-0100  M F 10-5, W 10-3, TH 10-6
Languages: Yiddish
Klinger, Robert J, MD♂
195 Lee Ave, Brooklyn, NY 11211
(718) 388-2000  TU F 9-6, W 1-6
Languages: Yiddish
Kliot, Gregory E, MD ♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-1011
Languages: Hebrew, Yiddish
Kliot, Gregory E, MD ♂
5925 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Languages: Hebrew, Yiddish
Kliot, Gregory E, MD ♂
5922 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Languages: Hebrew, Yiddish
Kliot, Gregory E, MD♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 972-2700  M TU W TH 10-7
Languages: Hebrew, Yiddish
Kliot, Gregory E, MD ♂
52d Broadway, Brooklyn, NY 11249
(718) 972-2700  TU 9-5, W 9-7, F 9-2
Languages: Hebrew, Yiddish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Kozhin, Nodar, MD♂
1513 Voorhies Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 615-1828  TU 1-6, W 3-7, F 11-5, SA 2-6
Languages: Georgian, Russian
Kramer, Lawrence D, MD ♂
1167 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 778-0198
Kramer, Lawrence D, MD ♂
94 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-0390
Kramer, Lawrence D, MD ♂
999 Blake Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 277-8303
Kuno, Kazunari, MD♂
158 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 302-0164
Languages: Spanish
Kuno, Kazunari, MD♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(212) 604-6017
Languages: Spanish
Kwakye-Berko, Frank K, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 604-5100
Languages: Twi
Kwakye-Berko, Frank K, MD♂
249 Empire Blvd, Brooklyn, NY 11225
(718) 940-2229  M W F 8-7, TU 9-7, TH 9-7, SA 8-3
Languages: Twi
Langston, Aileen M, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
437

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Langszner, Iosif, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348
Languages: German, Hungarian, Italian, Romanian
Lantner, Betsy, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-6000
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Lantner, Betsy, MD ♀
1624 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-2220  M TU W TH 9-8
Languages: Hebrew, Russian, Spanish, Yiddish
Lasser, Daniel M, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4331
Languages: French, Italian, Spanish
Layliev, Elizabeth, MD ♀
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600
Languages: Hebrew, Russian, Spanish
Layliev, Elizabeth, MD ♀
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Languages: Hebrew, Russian, Spanish
Layliev, Elizabeth, MD ♀
420 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 384-3475  M TU 9-6, W 9-5, TH 9-7, F 9-1
Languages: Hebrew, Russian, Spanish

Lederman, Sanford M, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500
Lederman, Sanford M, MD ♂
8721 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 745-0860
Lederman, Sanford M, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
Lee-McBrien, Catherine, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Lee, Wai-Kwan I, MD♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Chinese
Lee, Wai-Kwan I, MD♀
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 630-2197
Languages: Chinese
Lee, Wai-Kwan I, MD♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Chinese
Lee, Wai-Kwan I, MD♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Languages: Chinese
Lee, Wai-Kwan I, MD♀
5616 6th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-5440
Languages: Chinese

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
438

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Lee, Wai-Kwan I, MD♀
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100
Languages: Chinese
Lee, Wai-Kwan I, MD♀
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870
Languages: Chinese
Lee, Yi-Chun M, MD♀
1725 E 12th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 336-1909
Lee, Yi-Chun M, MD♀
450 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-1000
Lerebours, Erwin, MD ♂

AdvantageCare Physicians

3245 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 615-3777
Languages: French, Spanish
Lerebours, Erwin, MD ♂

AdvantageCare Physicians

Levy, Yakov, MD♂
3039 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 946-9070  W 5-8, F 9-3
Languages: Georgian, Hebrew, Russian, Spanish
Liang, Derek, DO♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Liang, Derek, DO♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Liang, Derek, DO♂
634 59th St, Brooklyn, NY 11220
(212) 219-2723
Liang, Derek, DO♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Liang, Derek, DO♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155  M TU W 9-5
LI, Cassian K, MD ♂
1312 38th St, Brooklyn, NY 11218
(718) 686-7600  M TU W TH 9-7, F 9-2, SU 9-5
Languages: Chinese

546 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11225
(718) 604-4800
Languages: French, Spanish

Lim, Eav K, DO♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800

Levy, Yakov, MD♂
1504 78th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 238-9200
Languages: Georgian, Hebrew, Russian, Spanish

Lim, Eav K, DO♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



Lim, Eav K, DO♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
439

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Lim, Eav K, DO♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Llopiz-Valle, Carmen R, MD♀
6208 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-3000  W 9:30-5:30, TH 1-6
Languages: Hebrew, Russian, Spanish
Maher, John T, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272
Manigar, Kwakuvi, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M TU 9-5
Languages: Spanish
Mann, Melinda S, MD ♀
2183 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-6655
Mann, Melinda S, MD ♀
575 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11218
(718) 437-3131  M TH 9:30-3:30, TU 9-3:30, W 9-5,
SU 9:30-3
Marashi, Amir, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M 3-6
Languages: Persian
Marashi, Amir, MD ♂
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 875-4848  M 9-2, TU W F 9-6, TH F 9-6
Languages: Persian

Marecheau, Jacqueline M, MD ♀
220 13th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 832-5980  W 12-8, SA 9-5
Martin, Dean R, MD♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272
Martin, Dean R, MD♂
2035 Ralph Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 968-2059  M 10-2, TU 9:30-3, W 1-6, TH 9-3, F
11-6:30, SA 8-12
Martingano, Francis X, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 491-1122  TU 8:30-12:30, W 8:30-7, F 12-5, SA
8:30-3:30
Languages: Italian, Spanish
Matheson, Donald S, MD ♂
135 27th St, Brooklyn, NY 11232
(212) 255-8992  M TU TH F 9-5, W 9-7
Languages: Spanish
McAvoy, Christy A, MD♀
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500  M-F 9-5
McAvoy, Christy A, MD ♀
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
McCalla, Cyrus O, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000
Languages: French, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
440

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
McCalla, Cyrus O, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  M-F 9-5
Languages: French, Spanish
McCalla, Sandra, MD♀
2306 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210
(718) 951-1043
Languages: Chinese, Creoles And Pidgins, Hebrew,
Spanish

Meyer, Irina, MD♀
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4640
Languages: Russian
Meyer, Irina, MD♀
420 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 260-4600  M TU W TH 9-5, F 9-1
Languages: Russian
Meyer, Irina, MD♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1384  M-F 9-5
Languages: Russian

McCalla, Sandra, MD♀
5014 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7979
Languages: Chinese, Creoles And Pidgins, Hebrew,
Spanish

Michnik, Mark, MD ♂
2860 Ocean Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 872-7509  M SA 9-6
Languages: Russian, Spanish

Meikle, Angela V, MD ♀
902 Foster Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 850-1673  TU 12:30-6:30

Mikheyeva, Irina, DO ♀
111 N 7th St, Brooklyn, NY 11249
(718) 384-4002
Languages: Russian

Merriam, Zachary M, DO ♂
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240  M-F 9-5
Messenger, Christie L, MD ♀
420 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 384-3475  M TU W TH SU 9-6, F 9-1
Messenger, Christie L, MD ♀
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4640  M TU W TH SU 9-6, F 9-2

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Mikheyeva, Irina, DO ♀
201 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11223
(718) 621-1811
Languages: Russian
Mikheyeva, Irina, DO ♀
260 Ave X, Brooklyn, NY 11223
(718) 336-8855
Languages: Russian
Mikheyeva, Irina, DO ♀
1624 E 14th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 376-2220  M 3:30-8, TU 9-3, W 12-7, TH 9-3:30
Languages: Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
441

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Mikheyeva, Irina, DO ♀
81 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3399  TU 3-7
Languages: Russian
Mikheyeva, Irina, DO ♀
1012 Ave Y, Brooklyn, NY 11235
(718) 879-8877  TU 9-2, F 5-9, SA 9-5, SU 10-1
Languages: Russian
Moore, Marina M, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7370
Moore, Marina M, MD ♀
953 49th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7370
Moore, Marina M, MD ♀
4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-8930
Moretti, Michael L, MD ♂
9920 4th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 818-2308  TH 12-8
Morgan, Dorcas C, MD ♀
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600
Morgan, Dorcas C, MD ♀
1355 84th St, Brooklyn, NY 11228
(718) 283-2600  M 8-4

Mosu, Nicolae, MD♂
3080 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11208
(718) 647-0240
Languages: French, Romanian, Spanish
Motahedeh, Farajolah, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 369-6900  M 9-11, TH 2:30-6
Motahedeh, Farajolah, MD ♂
3302 Ave N, Brooklyn, NY 11234
(718) 252-4466  TU 9-12, W 1-6, TH 2:30-6, SA 10-1
Mukherjee, Pradip K, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348  M-F 9-5
Muneyyirci-Delale, Ozgul, MD♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish, Turkish
Muneyyirci-Delale, Ozgul, MD♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908  M-F 9-5
Languages: Spanish, Turkish
Muralikrishnan, Kannan, MD ♂
5909 8th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323
Languages: Tamil
Muralikrishnan, Kannan, MD ♂
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323
Languages: Tamil

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
442

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)

Nagesh, Vinodha, MD ♀
465 New Lots Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-8900  F SA 9-5

Muralikrishnan, Kannan, MD ♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Tamil

Nagesh, Vinodha, MD ♀
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5045  TU 9-5, TH 9-5

Muralikrishnan, Kannan, MD ♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Tamil

Nannapaneni, Jyothi C, MD ♀
5008 7th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 210-1030
Languages: Hindi, Telugu

Muralikrishnan, Kannan, MD ♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8521  M-F 9-5
Languages: Tamil

Nannapaneni, Jyothi C, MD ♀
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  M 8:30-4:30, TU 12:30-4:30, W 8:3012:30
Languages: Hindi, Telugu

Muralikrishnan, Kannan, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000  M-F 9-5
Languages: Tamil

Navarro, Lolita, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325

Muralikrishnan, Kannan, MD♂
240 Willoughby St, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8521  M-F 9-5
Languages: Tamil
Nabatian, Farzad, MD♂
420 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 384-3475
Languages: Eastern Farsi, Persian
Nabatian, Farzad, MD♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 384-3475
Languages: Eastern Farsi, Persian

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Neckles, Winston K, MD ♂
1310 President St, Brooklyn, NY 11213
(718) 363-1626
Nevins, Juliet M, MD ♀
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942
Newsam, Margaret, MD ♀
1456 Fulton St, Brooklyn, NY 11216
(718) 636-4500  M TU W F 8-5, TH 8-6, SA 8-2
Nitkin, Leon, MD♂
375 Jay St, Brooklyn, NY 11201
(718) 243-0100  M TU TH F 9-5, W 9-6
Languages: Polish, Russian

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
443

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Nitkin, Leon, MD♂
1120 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
(718) 646-8808  SA 8-10
Languages: Polish, Russian
Niznikiewicz, Stanislaw, MD ♂
146 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-1221  M TU 3-6, W F 2-7, SA 11-2
Languages: Polish, Russian, Spanish
Noel, Yvonne E, MD ♀
5211 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 851-0811
Noel, Yvonne E, MD ♀
5922 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Noel, Yvonne E, MD ♀
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-1011  TU SA 9-1
Noel, Yvonne E, MD ♀
1565 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-0600  TU SA 9-1
Noel, Yvonne E, MD ♀
5925 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700  TU SA 9-1
Noumi, George, MD ♂
1280 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 455-9000
Languages: Arabic

Noumi, George, MD♂
634 59th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 567-0730
Languages: Arabic
Noumi, George, MD♂
960 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
(718) 349-8500
Languages: Arabic
Noumi, George, MD♂
99 Division Ave, Brooklyn, NY 11249
(718) 599-6200
Languages: Arabic
Noumi, George, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Arabic
Noumi, George, MD♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Languages: Arabic
Noumi, George, MD♂
771 61st St, Brooklyn, NY 11220
(718) 851-2323
Languages: Arabic
Noumi, George, MD♂
121 Dekalb Ave, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-8521  M-F 9-5
Languages: Arabic
Nwobu, Uchenna C, MD ♂
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-3348  M-F 9-5
Languages: Igbo

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
444

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)

Oner, Ceyda, MD♀
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-9180  M-F 9-5

Olivera, Cedric K, MD ♂
3414 Church Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 940-9425
Languages: Spanish

OR, Drorit, MD♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889

Olivera, Cedric K, MD ♂
9000 Shore Rd, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8870  M 8:30-12:30
Languages: Spanish

Osei, Solomon A, MD ♂
585 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-6983  M-F 9-5
Languages: Russian

Olivera, Cedric K, MD ♂
142 Joralemon St, Brooklyn, NY 11201
(718) 243-2208  M W F 9-5
Languages: Spanish

Osei, Solomon A, MD ♂
249 Empire Blvd, Brooklyn, NY 11225
(718) 940-2229  M W F 8-7, TU 9-7, TH 9-7, SA 8-3
Languages: Russian

Olivera, Cedric K, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445  TH 8-11
Languages: Spanish
Olivera, Cedric K, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Spanish
Onejeme, Afamefune U, MD ♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Oner, Ceyda, MD♀
148 Pierrepont St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-9180
Oner, Ceyda, MD♀
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-9180

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Paone, Thomas L, MD ♂
1771 Utica Ave, Brooklyn, NY 11234
(718) 209-0888
Languages: Italian
Paone, Thomas L, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272
Languages: Italian
Paone, Thomas L, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500
Languages: Italian
Park, Brian E, MD♂
44 Court St, Brooklyn, NY 11201
(718) 222-0123
Languages: Korean, Spanish

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female

If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
445

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Pasqua, Peter J, MD ♂
150 55th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-8445
Languages: Spanish
Pasqua, Peter J, MD ♂
8714 5th Ave, Brooklyn, NY 11209
(718) 630-8600  M F 9-5
Languages: Spanish
Perez, Carlos M, MD♂
1704 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-0900  M 9-12, W 1-4
Languages: Spanish
Perlman, Jaquelline, MD ♀
359 Clinton St, Brooklyn, NY 11231
(718) 855-9055
Languages: Hebrew, Romanian
Perlman, Jaquelline, MD ♀
6208 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 283-3000  TU F 9-6, TH F 9-6
Languages: Hebrew, Romanian
Perlman, Katarzyna A, MD ♀
5211 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 851-0811
Languages: Swedish
Perlman, Katarzyna A, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Languages: Swedish

Perlman, Katarzyna A, MD ♀
52d Broadway, Brooklyn, NY 11249
(718) 388-2700
Languages: Swedish
Perlman, Katarzyna A, MD ♀
5922 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Languages: Swedish
Perlman, Katarzyna A, MD ♀
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-1011  M TU TH 10-6:30
Languages: Swedish
Perlman, Katarzyna A, MD ♀
5925 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700  M TU W TH 10-7, F 9-2
Languages: Swedish
Philadelphia, Melissa, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Phillip, Patrina N, MD ♀
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 388-5889  M-F 8:30-5
Phillips, Bonald T, MD ♂
335 Central Ave, Brooklyn, NY 11221
(718) 573-4860
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish
Phillips, Bonald T, MD ♂
760 Broadway, Brooklyn, NY 11206
(718) 963-8000  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Creoles And Pidgins, French, Spanish

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
446

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Pinkusovich, Matvey, MD♂
1819 E 13th St, Brooklyn, NY 11229
(718) 780-3272  M-F 9-5
Languages: Russian
Pinkusovich, Matvey, MD ♂
263 7th Ave, Brooklyn, NY 11215
(718) 246-8500  M-F 9-5
Languages: Russian
Pinkusovich, Matvey, MD ♂
506 6th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 780-3272  M-F 9-5
Languages: Russian
Podell, Robert M, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4600
Languages: Russian, Spanish, Yiddish

Postell, Scott G, MD ♂
339 Hicks St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1000
Postell, Scott G, MD ♂
420 Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 384-3475
Postell, Scott G, MD ♂
517 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 260-4640
Postell, Scott G, MD ♂
148 Pierrepont St, Brooklyn, NY 11201
(718) 852-9180
Postell, Scott G, MD ♂
97 Amity St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-1384
Pozharny, Yevgeniya, MD ♀
6910 11th Ave, Brooklyn, NY 11228
(718) 521-6415  M-F 9-5
Languages: Russian

Podell, Robert M, MD ♂
420 Broadway, Brooklyn, NY 11211
Prabakar, Cheruba, MD ♀
(718) 260-4640  M 10-6, TU 9-5, W 9-6, TH 9-7, F 9-1 4422 9th Ave, Brooklyn, NY 11220
Languages: Russian, Spanish, Yiddish
(718) 283-8930  M 9-5, TU 9-6, F 8-5
Podell, Robert M, MD ♂
14 Heyward St, Brooklyn, NY 11249
(718) 260-4600  M TU W TH 5-9, SU 9-6
Languages: Russian, Spanish, Yiddish

Prabakar, Cheruba, MD ♀
4802 10th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-3000  W 8-6, TH 8-5

Postell, Scott G, MD ♂
185 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 780-2336

Purohit, Mamta, MD ♀
2601 Ocean Pkwy, Brooklyn, NY 11235
(718) 616-4387  M-F 9-5
Languages: Hindi, Urdu

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours

 Wheel Chair Accessible Provider
 Experienced HIV/AIDS Provider
♀ Female



If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
447

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Qadri, Nadia S, DO ♀

AdvantageCare Physicians

195 Montague St, Brooklyn, NY 11201
(718) 422-8000
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Qadri, Nadia S, DO ♀

AdvantageCare Physicians

447 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217
(718) 858-6300
Languages: Hindi, Spanish, Urdu
Qalla, Hazem M, MD ♂
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 270-7207
Languages: Arabic
Radoshkevich, Dennis E, MD ♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Radoshkevich, Dennis E, MD ♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Radoshkevich, Dennis E, MD♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Radoshkevich, Dennis E, MD ♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155

Rais, Sharon M, MD♀
5507 11th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 854-7385  M 12-7, TU 9:30-3, W 11-6, F 112:30
Languages: Hebrew, Yiddish
Rascoff, Lauren G, MD ♀
470 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 363-2908
Ravi, Bala K, MD♂
179 Jamaica Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 906-3800
Ravi, Bala K, MD♂
445 Park Ave, Brooklyn, NY 11205
(718) 963-0800
Ravi, Bala K, MD♂
110 Wyckoff Ave, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155
Ravi, Bala K, MD♂
374 Stockholm St, Brooklyn, NY 11237
(718) 486-4155  M-F 8-4
Reizis, Igal, MD♂
5922 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700
Languages: Hebrew, Russian
Reizis, Igal, MD♂
5211 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700  M TU TH 10-7, F 9-3
Languages: Hebrew, Russian
Reizis, Igal, MD♂
5925 15th Ave, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-2700  M TU W TH 10-7, F 9-2
Languages: Hebrew, Russian

All providers who see patients on site are accessible via public transportation unless otherwise noted.
Free multi-language interpreter service is available to answer any questions providers and participants may have our
about plan. To get an interpreter, call us at 1-800-815-0000.
If you have questions, please call GuildNet Gold Plus FIDA Plan at 1-800-815-0000, Monday through Sunday between
8am and 8pm. TTY/TDD, please call 1-800-662-1220. The call is free. For more information, visit www.guildnetny.org.
448

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(Cont'd)
Reizis, Igal, MD♂
1414 Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11226
(718) 693-1011  M TU W TH 9-7, F 9-6
Languages: Hebrew, Russian
Reizis, Igal, MD♂
1565 57th St, Brooklyn, NY 11219
(718) 972-0600  M TU W TH 9-7, F 9-6
Languages: Hebrew, Russian
Reizis, Igal, MD♂
52d Broadway, Brooklyn, NY 11211
(718) 388-2700  M TU W TH 9-7, F 9-6
Languages: Hebrew, Russian
Ricketts-Holcomb, Lisa A, MD ♀
2094 Pitkin Ave, Brooklyn, NY 11207
(718) 240-0400
Languages: Spanish
Ricketts-Holcomb, Lisa A, MD ♀
451 Clarkson Ave, Brooklyn, NY 11203
(718) 245-3325
Languages: Spanish
Rimarachin, Julio A, MD ♂
2554 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-5977
Languages: Spanish
Rimarachin, Julio A, MD ♂
362 9th St, Brooklyn, NY 11215
(718) 499-6099
Languages: Spanish

Not Accepting New Patients
 Board Certified
♂ Male
 Open 24 Hours


Rimarachin, Julio A, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5977  M W 9-5
Languages: Spanish
Rimarachin, Julio A, MD ♂
1 Brookdale Plz, Brooklyn, NY 11212
(718) 240-5061  TU 9-5, TH 9-5
Languages: Spanish
Rimawi, Husam K, MD ♂
6317 4th Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 907-8100  M 8:30-12:30, W 3-8, TH 3-8
Languages: Arabic, Spanish
Rimawi, Husam K, MD ♂
5610 2nd Ave, Brooklyn, NY 11220
(718) 630-7942  TH 0-4, F 8:30-12:30
Languages: Arabic, Spanish
Rindfuss, Richard T, MD ♂

AdvantageCare Physicians

2832 Linden Blvd, Brooklyn, NY 11208
(718) 240-2000  M TU W TH 8-8, F 8-5
Languages: Spanish
Rindfuss, Richard T, MD ♂

AdvantageCare Physicians

740 64th St, Brooklyn, NY 11220
(718) 439-2000  M TU W TH 8-8, F 8-5
Languages: Spanish
Roberts, Jaclyn L, MD ♀
5014 Fort Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11219
(718) 283-7979  M 1-8, W 5-8, TH 5-8