Lenovo Ideapad520 15Ikb 520X Swsg Cs 201705 Ideapad 520 CZ 02 User Manual (Czech) Safety, Warranty, And Setup Guide (Type 80YL) Laptop (ideapad)

2017-09-19

User Manual: Lenovo Ideapad520-15Ikb 520X-15Ikb Swsg Cs 201705 (Czech) Safety, Warranty, and Setup Guide - ideapad 520-15IKB 520-15IKB (Type 80YL) Laptop (ideapad) 520-15IKB (Type 80YL) Laptop

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 2

Publikace v elektronické verzi
Lenovo může poskytovat další publikace pro váš počítač v
elektronické podobě.
Počítač s předinstalovaným systémem Windows 10
K publikaci máte přístup pomocí aplikace Companion
(nebo Lenovo PC Manager). Klikněte na ikonu Companion
(nebo Lenovo PC Manager) na hlavním panelu.
Počítač s předinstalovaným systémem Windows 7
K publikaci máte přístup pomocí aplikace Uživatelské příručky.
Klikněte na ikonu Uživatelské příručky na hlavním panelu.
Počítač bez předinstalovaného systému Windows
Jděte na http://www.lenovo.com/UserManuals a stáhněte si
publikaci do svého počítače.
Před použitím počítače si přečtěte
Následující části obsahují důležité bezpečnostní informace a
informace o směrnicích pro počítače Lenovo a pokyny k tomu, jak
získat přístup k elektronickým verzím publikací, vypracovaným
pro váš počítač.
Nejdříve si přečtěte – informace o
směrnicích
Modely počítačů s bezdrátovou komunikací jsou v souladu s
předpisy o rádiových frekvencích a bezpečnosti jakékoli země nebo
regionu, v němž byly schváleny pro použití bezdrátového připojení.
Pokud váš výrobek navíc obsahuje i telekomunikační modem, je v
souladu s požadavky na připojení k telefonní síti ve vaší zemi.
Nezapomeňte si ještě před použitím bezdrátových zařízení,
obsažených ve vašem počítači, přečíst oddíl Právní upozorně
pro vaši zemi nebo region. Chcete-li získat PDF verzi Právního
upozornění si přečtěte oddíl „Stažení publikací“ níže.
Stažení publikací
Elektronické verze publikací pro váš počítač jsou k dispozici na
stránce Lenovo Support. Pro stažení publikací pro svůj počítač
přejděte na adresu http://support.lenovo.com a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Informace o servisu a podpoře
Následující informace popisuje technickou podporu, která je
pro tento produkt dostupná během záruční doby nebo po dobu
životnosti produktu.
Telefonická technická podpora
Z centra zákaznické podpory můžete získat pomoc a informace
telefonicky. Předtím, než zástupce odborné pomoci společnosti
Lenovo kontaktujete, připravte si, prosím, následující informace:
model a sériové číslo, přesné znění všech chybových hlášení a
popis problému.
Pracovník technické podpory s vámi bude možná chtít problém
vyřešit, zatímco budete během hovoru u počítače.
Důležité: Aktuální telefonní seznam Centra zákaznické podpory je
vždy k dispozici na adrese http://www.lenovo.com/support/phone.
Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Servisní informace o produktu společnosti
Lenovo pro Tchaj-wan
Zákazníkem vyměnitelné jednotky
Jednotky vyměnitelné zákazníkem (CRU), jsou součásti, které
může vyměnit za vyšší verzi nebo aktualizovat zákazník. Pokud
se nějaká CRU během záruční doby projeví jako defektní, bude
zákazníkovi poskytnuta náhradní CRU být. Za samoobslužnou
instalaci takového CRU pro tento produkt jsou odpovědní sami
zákazníci. Následující tabulka obsahuje seznam CRU pro váš
počítač.
UPOZORNĚNÍ:
Nastavte vestavěnou baterii do „Ship Mode“ než budete vyměňovat
CRU anebo posílat počítač do opravy.
1Vypněte počítač a odpojte AC adaptér.
2Stiskněte tlačítko Fn + S + V.
3Stiskněte vypínač, abyste potvrdili že „Ship Mode“ byl nastaven.
Poznámka: V „Ship Mode“ baterie nedodává proud do počítače.
Připojením počítače k napájecímu adaptéru zrušíte „Ship Mode“.
Toto příručka Uživatelská
příručka
Napájecí adaptér O
Bezpečnostní informace
Tato část obsahuje důležité bezpečnostní informace pro produkty
společnosti Lenovo.
Prohlášení o laserovém zařízení
UPOZORNĚNÍ:
Jsou-li nainstalovány laserové produkty (například disky
CD-ROM, DVD, zařízení s optickými vlákny nebo vysílače),
pamatujte si následující:
Neodstraňujte kryty. Odstraněním krytů laserových produktů
by mohlo dojít k nebezpečnému laserovému záření. Uvnitř
zařízení se nenachází žádné uživatelem opravitelné součásti.
Použití ovládacích prvků, nastavení nebo provádě
postupů, které zde nejsou uvedeny, může způsobit vystavení
nebezpečnému záření.
NEBEZPEČÍ
Některé laserové produkty obsahují zabudovanou
laserovou diodu třídy 3A nebo třídy 3B. Vezměte na
vědomí následující:
Při otevřeném zařízení se vystavujete laserovému záření.
Nedívejte se do paprsku, nedívejte se do něj přímo
prostřednictvím optických nástrojů a vyhýbejte se
přímému vystavení paprsku.
Upozornění o plastovém sáčku
UPOZORNĚNÍ:
Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Abyste zabránili
nebezpečí udušení, uchovávejte plastové sáčky mimo dosah
kojenců a dětí.
Upozornění o nabíjecích bateriích
NEBEZPEČÍ
Baterii se nepokoušejte rozebírat nebo upravovat. Takové
pokusy mohou způsobit explozi nebo únik kapalin z
baterie. Záruka se nevztahuje na baterii jinou, než jaká
byla společností Lenovo specifikovaná, nebo na baterie
rozebranou či upravovanou.
Je-li baterie vyměněna nesprávně, existuje nebezpečí
výbuchu. Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek.
Pro zabránění možnému zranění:
Baterii vyměňujte za typ, doporučený společností Lenovo.
Baterii nepřibližujte k ohni.
Nevystavujte ji dešti ani vodě.
Nepokoušejte se ji rozebírat.
Nezkratujte ji.
Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
Baterií nepouštějte na zem.
Baterie nevyhazujte do popelnic, které jsou vysypávány
na skládkách. Při likvidaci baterie postupujte v souladu s
místními vyhláškami a předpisy.
Baterii je třeba skladovat při pokojové teplotě, nabitou
na 30 až 50 % kapacity. V rámci prevence úplného vybití
doporučujeme baterii zhruba jednou za rok nabíjet.
Upozornění o lithiových kno íkových
bateriích
NEBEZPEČÍ
V případě nesprávné výměny baterie existuje nebezpečí
výbuchu.
Při výměně baterie lithiové kno íkové baterie používejte pouze
stejný nebo ekvivalentní typ, doporučený výrobcem. Baterie
obsahuje lithium a v případě nesprávného používání, zacházení
nebo likvidace může explodovat.
Dbejte následujících pokynů:
• Neházejte je ani neponořujte do vody
• Nezahřívejte je na víc než 100°C
• Neopravujte je ani nerozebírejte
Baterii likvidujte v souladu s místními vyhláškami a předpisy.
Následující prohlášení se vztahuje na uživatele v Kalifornii,
Spojené státy americké.
Kalifornská informace o chloristanu:
Výrobky, obsahující lithiové kno íkové baterie z oxidu
manganičitého, mohou obsahovat chloristan.
Chloristan – může být vyžadováno speciální zacházení viz
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Použití sluchátek nebo sluchátek do uší
Pokud váš počítač má konektor pro sluchátka i konektor
audio-out, pro sluchátka (také nazývané náhlavní sluchátka)
nebo pro sluchátka do uší vždy používejte konektor sluchátek.
Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek a sluchátek do uší může
způsobit ztrátu sluchu. Nastavení ekvalizéru pro maximum zvyšuje
výstupní napětí sluchátek a sluchátek do uší, a tím i hladinu
akustického tlaku.
Nadměrné používání sluchátek a sluchátek do uší po dlouhou dobu
na vysokou hlasitost může být nebezpečné v případě, že výstupní
konektory sluchátek nebo sluchátek do uší nejsou v souladu s
požadavky EN 50332-2. Výstupní konektor sluchátek vašeho
počítače požadavky EN 50332-2, pododstavec 7, splňuje.
Tato směrnice omezuje maximální výstupní napětí šířky pásma
skutečného RMS v počítači na 150 mV. V rámci ochrany před
ztrátou sluchu zajistěte, aby sluchátka nebo sluchátka do uší, která
používáte, také odpovídala EN 50332-2 (limity pododstavce 7) pro
širokopásmové charakteristické napětí 75 mV. Použití sluchátek,
která neodpovídají EN 50332-2, může být kvůli nadměrným
hladinám akustického tlaku nebezpečné.
Pokud byl váš počítač Lenovo dodán v sadě se sluchátky nebo
sluchátky do uší, potom tato kombinace sluchátek nebo sluchátek
do uší a počítače již EN 50332-1 odpovídá. Jsou-li používána jiná
sluchátka nebo sluchátka do uší, ujistěte se, zda odpovídají
EN 50332-1 (pododstavec 6.5, Limitní hodnoty). Použití sluchátek,
která neodpovídají EN 50332-1, může být kvůli nadměrným
hladinám akustického tlaku nebezpečné.
Omezená záruka Lenovo
Tato omezená záruka Lenovo se skládá z následujících Částí:
Část 1 – Obecná ustanovení
Část 2 – Ustanovení specifická pro jednotlivé státy
Část 3 – Informace o záručním servisu
V případě některých států ustanovení Části 2 nahrazují nebo mě
ustanovení Části 1.
Část 1 – Obecná ustanovení
Tato Omezená záruka Lenovo se vztahuje pouze na hardwarové
produkty Lenovo, které jste si zakoupili pro své vlastní použití, a
nikoli pro účely dalšího prodeje.
Tato omezená záruka Lenovo je dostupná v jiných jazycích na
adrese www.lenovo.com/warranty.
Na co se vztahuje tato záruka
Lenovo zaručuje, že každý hardwarový produkt Lenovo, který
si zakoupíte, nebude při běžném používání během záruční doby
vykazovat vady materiálu ani vady provedení. Záruční doba
vztahující se na produkt počíná běžet datem původního nákupu,
které je uvedeno na prodejním dokladu nebo na faktuře, nebo
které Lenovo může stanovit jinak. Záruční doba a typ záručního
servisu, které se vztahují na Váš produkt, jsou uvedeny v „Části 3 -
Informace o záručním servisu“. Tato záruka se vztahuje pouze na
produkty v zemi nebo regionu, kde byly tyto produkty zakoupeny.
TATO ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE VAŠI VÝHRADNÍ
ZÁRUKU A NAHRAZUJE VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY
NEBO PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ VÝSLOVNĚ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA,
JAKÝCHKOLI ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYPLÝVAJÍCÍCH
Z OKOLNOSTÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ
STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚ
VYLOUČENÍ ZÁRUK VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, NEMUSEJÍ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ VZTAHOVAT.
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSOU TYTO ZÁRUKY
POSKYTNUTY POUZE V ROZSAHU A PO TAKOVOU
DOBU, JAK VYŽADUJE PLATNÁ LEGISLATIVA, A JSOU
OMEZENY NA TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY. VZHLEDEM
K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE
NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNí ZÁRUKY
VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, NEMUSEJÍ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ VZTAHOVAT.
Jak získat záruční servis
Jestliže produkt během záruční doby nefunguje, jak je zaručeno,
obraťte se na Lenovo nebo na poskytovatele služeb, kterého
schválila společnost Lenovo, za účelem získání záručního servisu.
Seznam schválených poskytovatelů služeb a jejich telefonních čísel
je k dispozici na adrese: www.lenovo.com/support/phone.
Záruční servis nemusí být dostupný ve všech lokalitách a může se
lokalitu od lokality lišit. V oblastech mimo běžnou servisní oblast
poskytovatele služeb mohou být vyúčtovány příslušné poplatky.
Chcete-li si získat informace o vaší specifické lokalitě, obraťte se
na místního poskytovatele služeb.
Povinnosti zákazníka týkající se záručního
servisu
Před poskytnutím záručního servisu je třeba provést následující
kroky:
• budete se řídit servisními postupy, které stanoví váš poskytovatel
služeb
• budete zálohovat nebo zabezpečíte všechny programy a data
obsažená v produktu
• zajistíte pro poskytovatele služeb všechny systémové klíče a
přístupová hesla
• poskytnete vašemu poskytovateli služeb dostatečný, volný a
bezpečný přístup k vašim zařízením, abyste mu umožnili splnit
podmínky pro poskytování servisu
• odstraníte z produktu veškerá data, včetně důvěrných informací,
chráněných informací a soukromých informací nebo, v případě,
že tyto informace nelze odstranit, změníte tyto informace tak,
abyste zabránili přístupu třetí osoby, aby se nejednalo o osobní
údaje z hlediska příslušné legislativy. Poskytovatel služeb
neponese odpovědnost za ztrátu nebo zpřístupnění jakýchkoli
dat, včetně důvěrných informací, chráněných informací nebo
osobních informací, které jsou součástí produktu, jež byl vrácen
a nebo k němuž byl poskytnut přístup za účelem záručního
servisu
• odstraníte všechny prvky, díly, rozšíření, úpravy a doplňky, na
které se nevztahuje záruka
• zajistíte, že nebudou existovat žádná právní omezení, která by
bránila výměně produktu nebo dílu
• pokud nejste vlastníkem produktu nebo dílu, získáte od
jeho vlastníka oprávnění k provedení záručního servisu
poskytovatelem služeb
Co udělá poskytovatel služeb pro nápravu
problémů
Obrátíte-li se na poskytovatele služeb, musíte postupovat v souladu
s procedurami stanovenými pro diagnostiku a řešení problému.
Poskytovatel služeb se pokusí diagnostikovat a vyřešit váš
problém telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu či vzdálené
pomoci. Poskytovatel služeb vás může vyzvat ke stažení a instalaci
stanovených aktualizací softwaru.
Některé problémy lze vyřešit výměnou součásti, kterou jste sami
instalovali, a která se označuje jako „Customer Replaceable Unit“
neboli „CRU“. V tomto případě vám poskytovatel služeb zašle
příslušnou součást CRU a vy si ji sami nainstalujete.
Pokud váš problém nelze vyřešit po telefonu, aktualizací softwaru
nebo výměnou součásti CRU, poskytovatel služeb zařídí servis
podle typu záručního servisu pro daný produkt, které jsou uvedeny
v „Části 3 - Informace o záručním servisu“ níže.
Jestliže poskytovatel služeb rozhodne, že produkt není možné
opravit, nahradí jej produktem, který bude přinejmenším jeho
funkčním ekvivalentem.
Jestliže poskytovatel služeb rozhodne, že váš produkt nelze
ani opravit ani vyměnit, pak je v rámci této omezené záruky
vaší jedinou alternativou vrácení produktu v místě, kde jste jej
zakoupili, případně jeho vrácení společnosti Lenovo, přičemž vám
bude vrácena kupní cena.
Výměna produktů a dílů
Je-li v rámci záručního servisu poskytována výměna produktu nebo
jeho dílu, původní produkt nebo díl se stává majetkem společnosti
Lenovo a nově použitý náhradní produkt nebo díl se stává vaším
majetkem. Nárok na výměnu lze uplatnit pouze u nepozměněných
produktů a dílů Lenovo. Dodaný náhradní produkt nebo díl od
společnosti Lenovo nemusí být nový, ale bude v dobrém provozním
stavu a bude přinejmenším funkčně rovnocenný původnímu
dílu. Na náhradní produkt nebo díl bude poskytována záruka po
zbývající část záruční doby původního produktu.
Použití osobních kontaktních údajů
Jestliže získáte servis na základě této záruky, opravňujete tím
společnost Lenovo k uložení, použití a zpracování informací o
vašem záručním servisu a vašich kontaktních údajích, včetně
jména, telefonních čísel, poštovní adresy a e-mailové adresy.
Společnost Lenovo může tyto informace použít při realizaci
servisu v rámci této záruky. Můžeme se na vás obrátit s dotazem
ohledně vaší spokojenosti s naším záručním servisem nebo
vás budeme informovat o stažení produktů z prodeje nebo o
bezpečnostních otázkách. Za tímto účelem poskytnete společnosti
Lenovo oprávnění převést vaše informace do jakékoliv země,
v níž podnikáme, a zpřístupnit je subjektům jednajícím naším
jménem. Zároveň jsme oprávněni tyto informace zveřejnit, pokud
tak požaduje zákon. Zásady ochrany osobních údajů platné ve
společnosti Lenovo naleznete na adrese www.lenovo.com/.
Na co se tato záruka nevztahuje
Tato záruka se nevztahuje na:
• nepřerušovaný ani bezchybný provoz produktu
• ztrátu, škodu týkající se vašich dat způsobenou produktem
• žádné softwarové programy, ať již dodané s produktem, nebo
instalované následně
• poruchu či škody vzniklé v důsledku nesprávného použití,
zneužití, nehody, úpravy, nevhodného fyzického nebo operačního
prostředí, přírodních katastrof, proudových nárazů, nesprávné
údržby nebo používání jinak než v souladu s informačními
materiály týkajícími se produktu
• škody způsobené neautorizovaným poskytovatelem služeb
• poruchu či škody způsobené produkty třetích osob, včetně
produktů, které může Lenovo na vaši žádost pořídit nebo
integrovat do produktu Lenovo
• žádnou technickou nebo jinou podporu, jako je například pomoc
poskytovaná při otázkách typu „jak na to“ nebo dotazech
týkajících se nastavení a instalace produktu
• produkty nebo díly se změněným identifikačním štítkem nebo na
takové, z nichž byl identifikační štítek odstraněn
Omezení odpovědnosti
Lenovo nese odpovědnost za ztrátu nebo škodu na vašem produktu
pouze v době, kdy je produkt v držbě poskytovatele služeb,
nebo během přepravy v případech, kdy přepravní náklady hradí
poskytovatel služeb.
Společnost Lenovo ani poskytovatel služeb neponesou odpovědnost
za ztrátu nebo zpřístupnění jakýchkoli dat, včetně důvěrných
informací, chráněných informací nebo osobních informací
obsažených v produktu.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A BEZ OHLEDU NA
NEDODRŽENÍ HLAVNÍHO ÚČELU JAKÉKOLIV
NÁHRADY STANOVENÉ TÍMTO DOKUMENTEM,
SPOLEČNOST LENOVO, JEJÍ SESTERSKÉ
SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ, ZPROSTŘEDKOVATELÉ,
ANI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEPONESOU
ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH, A TO
ANI V PŘÍPADĚ INFORMOVANÉHO SOUHLASU A BEZ
OHLEDU NA TO, ZDA SE NÁROK UPLATŇUJE PODLE
SMLOUVY, ZÁRUKY, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI,
ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK
VYKLÁDANÉ ODPOVĚDNOSTI: 1) V PŘÍPADĚ NÁROKU
NA NÁHRADU ŠKODY UPLATNĚNÉHO VŮČI VÁM
TŘETÍ OSOBOU; 2) V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ŠKODY NEBO
ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH DAT; 3) V PŘÍPADĚ SPECIÁLNÍ,
VEDLEJŠÍ NÁHRADY ŠKODY, NÁHRADY ŠKODY S
TRESTNÍ FUNKCÍ, NÁHRADY ŠKODY ZA NEPŘÍMOU,
NÁSLEDNOU ŠKODU, VČETNĚ ALE NEJEN UŠLÉHO
ZISKU, ZTRÁTY VÝNOSU Z OBCHODNÍ ČINNOSTI,
ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA ČI OČEKÁVANÝCH ÚSPOR.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST
SPOLEČNOSTI LENOVO, JEJÍCH SESTERSKÝCH
SPOLEČNOSTÍ, DODAVATELŮ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ
NEBO POSKYTOVATELŮ SLUŽEB ZA ŠKODY Z
JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU
SKUTEČNĚ UTRPĚNÉ PŘÍMÉ ŠKODY, KTERÁ
NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA PRODUKT.
VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NEVZTAHUJÍ NA
ŠKODU NA ZDRAVÍ (VČETNĚ SMRTI), NA ŠKODU NA
NEMOVITÉM MAJETKU ANI NA ŠKODU NA MOVITÉM
MAJETKU, ZA KTERÉ SPOLEČNOST LENOVO NESE
ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO
JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO
OMEZENÍ NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD,
NEMUSEJÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO
VYLOUČENÍ VZTAHOVAT.
Vaše ostatní práva
Z TÉTO ZÁRUKY PRO VÁS VYPLÝVAJÍ KONKRÉTNÍ
PRÁVA. SOUČASNĚ MÁTE I JINÁ PRÁVA DANÁ
PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU VAŠEHO STÁTU NEBO
JURISDIKCE. DÁLE MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ JINÁ PRÁVA
VYPLÝVAJÍCÍ Z PÍSEMNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ SE
SPOLEČNOSTÍ LENOVO. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO
ZÁRUKY NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ
PRÁV SPOTŘEBITELŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z LEGISLATIVY
UPRAVUJÍCÍCH PRODEJ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ, KTERÁ
NELZE VYLOUČIT NEBO SMLUVNĚ OMEZIT.
Část 2 – Ustanovení speci cká pro
jednotlivé státy
Austrálie
„Lenovo“ znamená Lenovo (Austrálie a Nový Zéland) Pty Limited
ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway
Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: +61 2 8003 8200.
E-mail: lensyd_au@lenovo.com
Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:
Na co se vztahuje tato záruka:
Lenovo garantuje, že hardwarový produkt, který si zakoupíte,
nebude při běžném používání a za běžných podmínek během záruč
doby vykazovat vady materiálu ani vady provedení. Dojde-li během
záruční doby k poruše produktu v důsledku vady, společnost Lenovo
vám poskytne náhradu v souladu s touto omezenou zárukou. Záruč
doba vztahující se na produkt počíná běžet datem původního
nákupu, které je uvedeno na prodejním dokladu nebo na faktuře,
pokud vám Lenovo neposkytne písemně jiné informace. Záruč
doba a typ záručního servisu, které se vztahují na váš produkt, jsou
uvedeny níže v Části 3 - Informace o záručním servisu.
VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO ZÁRUKY PLATÍ NAD
RÁMEC VAŠICH PRÁV A NÁHRAD ŠKODY DANÝCH
PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU, VČETNĚ PRÁV A
NÁHRAD ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z AUSTRALSKÉHO
ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ.
Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:
Výměna produktů a dílů:
Je-li v rámci záručního servisu poskytována výměna produktu nebo
jeho dílu, původní produkt nebo díl se stává majetkem společnosti
Lenovo a nově použitý náhradní produkt nebo díl se stává vaším
majetkem. Nárok na výměnu lze uplatnit pouze u nepozměněných
produktů a dílů Lenovo. Dodaný náhradní produkt nebo díl od
společnosti Lenovo nemusí být nový, ale bude v dobrém provozním
stavu a bude přinejmenším funkčně rovnocenný původnímu
dílu. Na náhradní produkt nebo díl bude poskytována záruka po
zbývající část záruční doby původního produktu. Produkty a díly
předložené k opravě mohou být vyměněny za repasované produkty
nebo díly téhož druhu místo opravy. Repasované díly mohou být
použity pro opravu produktu; a oprava produktu může mít za
následek ztrátu dat v případě, že produkt je schopen uchovávat data
generovaná uživatelem.
Následující text byl doplněn ke stejné části v Části 1:
Použití osobních kontaktních údajů:
Společnost Lenovo neprovede servis podle této záruky, jestliže
odmítnete poskytnout vaše informace, nebo pokud si nebudete přát,
abychom zpřístupnili vaše informace našemu zprostředkovateli
nebo dodavateli. Máte právo přístupu ke svým osobním kontaktním
údajům a požadovat opravu jakýchkoli chyb v těchto údajích v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1988 tak, že
se obrátíte na společnost Lenovo.
Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:
Omezení odpovědnosti:
Lenovo nese odpovědnost za ztrátu nebo škodu na vašem produktu
pouze v době, kdy je produkt v držbě poskytovatele služeb
nebo během přepravy v případech, kdy přepravní náklady hradí
poskytovatel služeb.
Společnost Lenovo ani poskytovatel služeb neponesou odpovědnost
za ztrátu nebo zpřístupnění jakýchkoli dat, včetně důvěrných
informací, chráněných informací nebo osobních informací
obsažených v produktu.
V ROZSAHU DANÉM PLATNOU LEGISLATIVOU,
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A BEZ OHLEDU NA
NEDODRŽENÍ HLAVNÍHO ÚČELU JAKÉKOLIV
NÁHRADY STANOVENÉ TÍMTO DOKUMENTEM,
SPOLEČNOST LENOVO, JEJÍ SESTERSKÉ
SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ, ZPROSTŘEDKOVATELÉ,
ANI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEPONESOU
ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH, A TO
ANI V PŘÍPADĚ INFORMOVANÉHO SOUHLASU A BEZ
OHLEDU NA TO, ZDA SE NÁROK UPLATŇUJE PODLE
SMLOUVY, ZÁRUKY, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI,
ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK
VYKLÁDANÉ ODPOVĚDNOSTI: 1) V PŘÍPADĚ NÁROKU
NA NÁHRADU ŠKODY UPLATNĚNÉHO VŮČI VÁM
TŘETÍ OSOBOU; 2) V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ŠKODY NEBO
ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH DAT; 3) V PŘÍPADĚ SPECIÁLNÍ,
VEDLEJŠÍ NÁHRADY ŠKODY, NÁHRADY ŠKODY S
TRESTNÍ FUNKCÍ, NÁHRADY ŠKODY ZA NEPŘÍMOU,
NÁSLEDNOU ŠKODU, VČETNĚ ALE NEJEN UŠLÉHO
ZISKU, ZTRÁTY VÝNOSU Z OBCHODNÍ ČINNOSTI,
ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA ČI OČEKÁVANÝCH ÚSPOR.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST
SPOLEČNOSTI LENOVO, JEJÍCH SESTERSKÝCH
SPOLEČNOSTÍ, DODAVATELŮ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ
NEBO POSKYTOVATELŮ SLUŽEB ZA ŠKODY Z
JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU
SKUTEČNĚ UTRPĚNÉ PŘÍMÉ ŠKODY, KTERÁ
NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA PRODUKT.
VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NEVZTAHUJÍ NA
ŠKODU NA ZDRAVÍ (VČETNĚ SMRTI), NA ŠKODU NA
NEMOVITÉM MAJETKU ANI NA ŠKODU NA MOVITÉM
MAJETKU, ZA KTERÉ SPOLEČNOST LENOVO NESE
ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA.
Integrovaná kamera
Vestavěný mikrofon
Vypínač
Touchpad
Čtečka otisků prstů
(u vybraných modelů)
Konektor napájecího adaptéru
Ukazatel stavu napájení
Port RJ-45
Port HDMI
Porty USB
Kombinovaný audiokonektor
Port Typ-C
Slot pro paměťovou kartu
Tlačítko Novo
15
Ukazatel stavu baterie
16
Bezpečnostní slot Kensington mini
17
Optická jednotka
Bezpečnostní pokyny a informace
o záruce a nastavení
Lenovo ideapad 520-15IKB/Lenovo ideapad 520H-15IKB/
Lenovo ideapad 520L-15IKB/Lenovo ideapad 520R-15IKB/
Lenovo ideapad 520E-15IKB
První vydání (únor 2017)
© Copyright Lenovo 2017.
PN: SP40N69768
Rev. RP02
Tlačítka a funkce
Vybalení
Pokyny pro úvodní nastavení
2. Stiskněte vypínač.3. Proveďte konfiguraci operačního systému
podle pokynů na obrazovce.
1. Připojení k napájení. Poznámka: Aby nedošlo k výbojům, je baterie počítače
nastavena od výrobce do přepravního režimu. Když je
baterie v přepravním režimu, nedodává do počítače žádnou
energii. připojte počítač před prvním použitím k dodanému
napájecímu adaptéru. Baterie se okamžitě aktivuje, jakmile
počítač připojíte k napájení.
*Napájecí adaptér se liší dle regionu či země.
Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, ilustrace v této příručce platí pro model Lenovo ideapad 520-15IKB.
3
16
17
4 5
1 22
7
8
9
10
11
12
6
15
14
13
Poznámka: Windows® 10 má aktualizovanou verzi. Pokud používáte aktualizovanou verzi, mohou se
některé operace lišit. V takovém případě se podívejte na vlastní produkt.
PočítačNapájecí
adaptér*
Optický disk(y)
(u vybraných modelů)
Publikace
Prohlášení o shodě třídy B pro Kanadu
(Industry Canada)
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Německé prohlášení o způsobilosti třídy B
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der
EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung
der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit
in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022
Klasse B ein.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern
beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen
auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.
Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der
Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo
verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern
ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über
die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die
Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG)
in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG
vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie
2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem
Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.
Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des
EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563
Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und
EN 55022 Klasse B.
Prohlášení o shodě s požadavky Evropské
unie na zařízení třídy B
Evropská unie - Shoda se směrnicí o kompatibilitě
elektromagnetických zařízení (EMC) nebo se Směrnicí o
bezdrátových zařízeních
Modely bez bezdrátového zařízení: Tento výrobek odpovídá
požadavkům na ochranu podle směrnice Rady EU číslo
2004/108/ES (do 19. dubna 2016) a směrnice Rady 2014/30/EU
(od 20. dubna 2016) o sbližování zákonů členských států
týkajících se elektromagnetické kompatibility.
Modely s bezdrátovým zařízením: Tento výrobek odpovídá
požadavkům a základním normám podle směrnice Rady EU
1999/5/ES (Směrnice R&TTE). Směrnice Rady EU 1999/5/ES
zůstává v platnosti během přechodného období směrnice Rady EU
2014/53/EU až do 12. června 2017, o sbližování zákonů členských
států týkajících se rádiových zařízení.
Společnost Lenovo nemůže přijmout odpovědnost za jakákoli
selhání zajištění bezpečnostních požadavků vyplývající z
nedoporučených úprav tohoto produktu, včetně jeho použití s
kartami od jiných výrobců. Tento výrobek byl testován a shledán
jako vyhovující limitům pro zařízení třídy B podle evropské
normy harmonizované v souladu se směrnicemi. Limity třídy B
byly odvozeny pro domácí prostředí, aby byla zajištěna dostateč
ochrana proti rušení licencovaných komunikačních zařízení.
Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia
Informace o recyklaci a životním
prostředí
Společnost Lenovo podněcuje vlastníky informačních technologií (IT)
ke zodpovědné recyklaci zařízení, které již nepotřebují. Společnost
Lenovo nabízí řadu programů a služeb, které vlastníkům zařízení
při recyklaci jejich IT produktů pomáhají. Pro informace o recyklaci
produktů Lenovo přejděte na adresu: http://www.lenovo.com/recycling.
Důležité Informace o baterii a OEEZ
Baterie a elektrická a elektronická zařízení, označená
symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách, se
nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad.
Baterie a odpad z elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ), musí být likvidovány samostatně s
využitím sběrné sítě, dostupné zákazníkům pro vracení,
recyklaci a likvidaci baterií a OEEZ. Je-li to možné,
před likvidací OEEZ ve sběrně odpadu baterie z OEEZ
vyjměte a izolujte je. Baterie musí být sbírány odděleně
s využitím sběrné sítě, dostupné pro vracení, recyklaci
a likvidaci baterií a akumulátorů.
Informace pro danou zemi jsou k dispozici na:
http://www.lenovo.com/recycling
Označení o recyklaci baterií
Kalifornské označení BC
Čínské prohlášení OEEZ
Japonské prohlášení o recyklaci
Sběr a recyklace nepoužívaných počítačů nebo
monitorů Lenovo
Pokud jste remním zaměstnancem a potřebujete zlikvidovat počítač
nebo monitor Lenovo, který je majetkem rmy, musíte tak učinit podle
Zákona o podpoře efektivního využití zdrojů. Počítače a monitory
jsou považovány za průmyslový odpad a musí být řádně zlikvidovány
rmou pro likvidaci průmyslového odpadu, certi kovanou místními
úřady. Společnost Lenovo Japan, v souladu se Zákonem o podpoře
efektivního využití zdrojů, prostřednictvím své Služby sběru a
recyklace PC službu sběru zajišťuje sběr, opětovné použití a recyklaci
nepoužívaných počítačů a monitorů. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://www.lenovo.com/recycling/japan.
V souladu se Zákonem o podpoře efektivního využití zdrojů začal
sběr a recyklace domácích počítačů a monitorů výrobcem 1. října
2003. Tato služba je pro domácí počítače, prodané po 1. říjnu 2003,
poskytována zdarma. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://www.lenovo.com/recycling/japan.
Likvidace počítačových dílů od společnosti Lenovo
Některé počítačové součásti společnosti Lenovo, prodávané v
Japonsku, mohou obsahovat těžké kovy a další ekologicky citlivé
látky. Pro správnou likvidaci nepoužívaných dílů, jako je například
deska s plošnými spoji nebo disková jednotka, použijte pro sběr
a recyklaci nepoužívaného počítače nebo monitoru výše uvedené
postupy.
Likvidace nepoužívaných baterií z přenosných
počítačů Lenovo
Váš notebook Lenovo má baterii lithium-iontovou nebo nikl-metal-
hydridovou baterii. Jste-li remním zaměstnancem, který používá
notebook Lenovo a chcete baterii zlikvidovat, kontaktujte v prodejní,
servisní nebo marketingové síti Lenovo příslušného pracovníka a
postupujte podle jeho pokynů. Můžete si také přečíst pokyny, uvedené
na stránce http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/.
Používáte-li notebook Lenovo doma a chcete-li baterii zlikvidovat,
musíte dodržet místní nařízení a předpisy. Můžete si také přečíst
pokyny, uvedené na stránce
http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/.
Směrnice o omezení nebezpečných látek
(RoHS)
RoHS Evropské unie
This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on)
meets the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction
of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).
For more information about Lenovo worldwide compliance on
RoHS, go to: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/
RoHS_Communication.pdf
Čínská RoHS
Informace v následující tabulce se týká produktů, vyrobených pro
prodej v Čínské lidové republice po 1. březnu 2007.
Tchaj-wan RoHS
Turecká RoHS
Ukrajinská RoHS
Indická RoHS
RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling)
Rules, 2011.
Informace o shodě s předpisy pro
radiovysílače
Singapur
DB102306
Brazílie
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
This equipment is a secondary type device, that is, it is not
protected against harmful interference, even if the interference is
caused by a device of the same type, and it also cannot cause any
interference to primary type devices.
Dodatečné informace o shodě s předpisy
Euroasijské Označení shody
Brazilské regulační oznámeníe
Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode
provocar danos ao sistema auditivo.
ENERGY STAR
Vybrané modely odpovídají
požadavkům programu ENERGY
STAR. Další informace o programu
ENERGY STAR naleznete v publikaci
Omezená záruka Lenovo & Technické
údaje
. Popis přístupu k elektronickým
publikacím najdete v nabídce
Publikace v elektronické verzi.
Tchajwanské předběžné oznámení
Právní upozorně
Lenovo, logo Lenovo a ideapad jsou ochranné známky společnosti
Lenovo v České republice, jiných zemích nebo obou.
Windows je ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.
Názvy dalších společností, produktů nebo služeb, mohou
být ochrannými známkami nebo servisními značkami jiných
společností.
Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:
Vaše ostatní práva:
Z TÉTO ZÁRUKY PRO VÁS VYPLÝVAJÍ KONKRÉTNÍ
PRÁVA. DÁLE MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ JINÁ PRÁVA
VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
VČETNĚ PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z AUSTRALSKÉHO
ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ. NIC V TÉTO
ZÁRUCE NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÁ PRÁVA ANI NA
PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, VČETNĚ PRÁV, KTERÝCH SE NELZE VZDÁT
ANI JE NELZE OMEZIT NA ZÁKLADĚ SMLOUVY.
Například, na naše produkty se vztahují záruky, které nelze vyloučit
podle australského zákona o ochraně spotřebitelů. V případě
závažné poruchy máte právo na výměnu nebo vrácení kupní ceny a
v případě jakékoliv jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo škody
na kompenzaci. Máte také právo na opravu nebo výměnu produktů,
jestliže produkty nemají přijatelnou kvalitu a jestliže daná porucha
nepředstavuje závažnou poruchu.
Nový Zéland
Následující text byl doplněn ke stejné části v Části 1:
Použití osobních údajů:
Společnost Lenovo neprovede servis podle této záruky, jestliže
odmítnete poskytnout vaše informace, nebo pokud si nebudete přát,
abychom zpřístupnili vaše informace našemu zprostředkovateli
nebo dodavateli. Máte právo přístupu ke svým osobním informacím
a máte právo požadovat opravu jakýchkoli chyb v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1993 tím, že se obrátíte
na společnost Lenovo (Austrálie a Nový Zéland) Pty Limited
ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower,
1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067.
Telefon: 61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com
Bangladéš, Kambodža, Indie, Indonésie, Nepál,
Filipíny, Vietnam a Srí Lanka
V Části 1 je doplněn následující text:
Řešení sporů
Spory vyplývající této záruky nebo vzniklé v souvislosti s ní budou
pravomocně vyřešeny rozhodčím řízením, které se bude konat v
Singapuru. Tato záruka se řídí, je vykládána a vymáhána v souladu
se zákony Singapuru, bez ohledu na kolizi právních norem. Jestliže
jste produkt zakoupili v Indii, spory vzniklé na základě této záruky
nebo ve spojení s touto zárukou budou s konečnou platností řešeny
v rozhodčím řízení (arbitráž) s místem konání v Bangalore v Indii.
Rozhodčí řízení v Singapuru bude probíhat v souladu s arbitrážními
pravidly SIAC (Singapore International Arbitration Center) (dále
jen „pravidla SIAC“), v té době účinnými. Rozhodčí řízení (arbitráž)
v Indii bude probíhat v souladu s právními předpisy Indie, v té
době účinnými. Výrok rozhodčího soudu bude konečný a závazný
pro zúčastněné strany bez možnosti odvolání. Výrok rozhodčího
soudu bude vydán v písemné formě a bude obsahovat shromáždě
fakta a právní závěry. Všechna arbitrážní řízení, včetně veškeré
dokumentace předkládané při těchto řízeních, budou vedena v
anglickém jazyce. V případě arbitrážních řízení má anglická verze
této záruky přednost před všemi ostatními jazykovými verzemi.
Evropský hospodářský prostor (EHP)
V Části 1 je doplněn následující text:
Zákazníci ze zemí EHP mohou kontaktovat Lenovo na následující
adrese: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V.,
Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. Servis lze na
základě této záruky na hardwarové produkty Lenovo zakoupené
v zemích EHP získat v jakékoli zemi EHP, v níž byl produkt
společností Lenovo ohlášen a učiněn dostupným.
Rusko
V Části 1 je doplněn následující text:
Životnost produktu
Životnost produktu je čtyři (4) roky od data původního nákupu.
Část 3 – Informace o záručním servisu
Podrobné informace o záruce na tento přístroj navštivte pro
kontrolu webové stránky níže:
support.lenovo.com/warrantystatus.
Oznámení o elektronických emisích
Následující informace se týkají produktu
Lenovo ideapad 520-15IKB/Lenovo ideapad 520H-15IKB/
Lenovo ideapad 520L-15IKB/Lenovo ideapad 520R-15IKB/
Lenovo ideapad 520E-15IKB, typ přístroje 80YL, 81BF.
Korejská vyhláška o shodě
Prohlášení FCC (Federal Communications
Commission)
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením
pro digitální zařízení třídy B, podle odstavce 15 pravidel FCC.
Tyto limity zajišťují odpovídající ochranu před škodlivým rušením
při umístění uvnitř budov. Toto zařízení produkuje, používá a
může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud instalace tohoto
zařízení není provedena podle pokynů, zařízení může způsobovat
rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že rušení nenastane
v případě konkrétní instalace. Způsobuje-li toto zařízení nežádoucí
rušení rádiového a televizního příjmu, což lze určit zapnutím nebo
vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit
rušení pomocí jednoho nebo více následujících kroků:
• Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
• Zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
• Připojení zařízení do jiné zásuvky v obvodu, který není shodný s
obvodem, ve kterém je připojen přijímač.
• Další pomoc získáte u autorizovaného dealera nebo obchodního
zástupce.
Správně stíněné a uzemněné kabely a konektory musí být použity
tak, aby splňovaly emisní limity FCC. Správné kabely a konektory
jsou dostupné u autorizovaných dealerů společnosti Lenovo.
Společnosti Lenovo není odpovědná za žádná rádiová nebo
televizní rušení způsobená používáním jiných než doporučených
kabelů a konektorů nebo provedením neautorizovaných změn
zařízení. Neautorizované změny zařízení mohou způsobit
nefunkčnost ovládání zařízení.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz je omezen
následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobit
nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí snášet jakékoli
vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.
Odpovědná strana:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Telefon: (919) 294-5900

Navigation menu