Lenovo Kullanma Kılavuzu TAB E8 / 8 (Lenovo TB 8304F/TB 8304F1) (TB 8304F, Type ZA3L Ug Tr 20180611

2018-06-29

User Manual: Lenovo Kullanma Kılavuzu - Lenovo TAB E8 / TAB 8 (Lenovo TB-8304F/TB-8304F1) TAB E8 / TAB 8 (TB-8304F, TB-8304F1) - Type ZA3L ZA3L

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 27

Lenovo Tab E8
.XOODQPD.ÕODYX]X
Lenovo TB-8304F
Lenovo TB-8304F1
Model Lenovo TB-8304F Lenovo TB-8304F1
CPU MediaTek® MT8163B MediaTek® MT8163B
Pil 4850 mAh 4850 mAh
Kablosuz
LOHWLúLP
Bluetooth 4.2
WLAN 802.11 a/b/g/n
GPS
Bluetooth 4.2
WLAN 802.11 a/b/g/n
GPS
Temel bilgiler
%XELOJLOHULYHGHVWHNOHGL÷LUQNXOODQPDGDQ|QFHDúD÷ÕGDNLOHULRNXGX÷XQX]GDQHPLQROXQ
*YHQOLN*DUDQWLYH+Õ]OÕ.XUXOXP.ÕODYX]X
Mevzuat Bildirimi
(NWHNLgQHPOLJYHQOLNYHNXOODQÕPELOJLOHUL
Güvenlik, *DUDQWLYH+Õ]OÕ.XUXOXP.ÕODYX]Xve ']HQOHPH\HøOLúNLQ1RWúXZHEVLWHVLQGH
mevcuttur: http://support.lenovo.com.
1RW%XEHOJHGHNLWPUHVLPOHUYHoL]LPOHUVDGHFHELOJLOHQGLUPHDPDoOÕGÕUYHQLKDLUQH
J|UHIDUNOÕOÕNODULoHUHELOLU
/HQRYR<DUGÕP
<DUGÕPDPÕLKWL\DFÕQÕ]YDU"/HQRYR<DUGÕPX\JXODPDVÕ/HQRYRQXQZHEGHVWH÷LQHYH
IRUXPODUÕQDVÕNoDVRUXODQVRUXODUDYHEXVRUXODUÕQ\DQÕWODUÕQDVLVWHP\NVHOWPHOHULQH
GRQDQÕPoDOÕúPDWHVWOHULQHJDUDQWLGXUXPXNRQWUROOHULQHVHUYLVWDOHSOHULQHYHRQDUÕP
GXUXPODUÕQDGR÷UXGDQHULúHELOPHQL]LoLQ\DUGÕPDKD]ÕU
Not:
YHULD÷ÕHULúLPLJHUHNWLULU.
KHUONHGHJHoHUOLGH÷LOGLU.
%XX\JXODPD\ÕLNLúHNLOGHHGLQHELOLUVLQL]
8\JXODPD\Õ*RRJOH3OD\GHDUDWDUDNLQGLULQ
$úD÷ÕGDNL45NRGXQX/HQRYR$QGURLGFLKD]ÕQÕ]LOHWDUD\ÕQ
Teknik özellikler
Ana ekran
$QDHNUDQFLKD]ÕQÕ]ÕNXOODQPD\DEDúODGÕ÷ÕQÕ]LONQRNWDGÕU$QDHNUDQÕLúLQL]LNROD\ODúWÕUPDN
LoLQNXOODQÕúOÕX\JXODPDODUYHSHQFHUH|÷HOHULLOHD\DUODQPÕúKDOGHJHOLU
1RW&LKD]ÕQÕ]ÕQ|]HOOLNOHULYHDQDHNUDQÕNRQXPXQX]DGLOVHoLPLQL]HKL]PHW
VD÷OD\ÕFÕQÕ]DYHFLKD]ÕQÕ]ÕQPRGHOLQHJ|UHGH÷LúLNOLNJ|VWHUHELOLU.
øVWHGL÷LQL]]DPDQDQDHNUDQÕQÕ]Õ|]HOOHúWLUHELOLUVLQL]
Ana ekran
øONDQDHNUDQGDELUGoogleDUDPDoXEX÷XYHED]ÕNXOODQÕúOÕX\JXODPDODUEXOXQXU
gQL]OHPHHNUDQÕ
$QDHNUDQGDVLPJHOHUKDULoKHUKDQJLELU\HUHEDVÕQYHEDVÕOÕWXWXQ
(NUDQÕQDOWÕQGD'89$5.$ö,7/$5, ve 3(1&(5(gö(/(5øbulunur.
$QDHNUDQDSHQFHUH|÷HVLHNOHPH
gQL]OHPHHNUDQÕQÕQDOWÕQGDNL|÷HVLQHEDVÕQHNOHPHNLVWHGL÷LQL]SHQFHUH|÷HVLQHEDVÕOÕ
WXWXQYH\HUOHúWLUPHNLVWHGL÷LQL]\HUHVUNOH\LSEÕUDNÕQ
'XYDUND÷ÕWODUÕQÕGH÷LúWLUPH
*LULúHNUDQÕQGDVLPJHOHULQGÕúÕQGDNLKHUKDQJLELUQRNWD\DGRNXQXQYHEDVÕOÕWXWXQYH
DUGÕQGDQHNUDQÕQDOWÕQGDNL'89$5.$ö,7/$5,|÷HVLQLYHLVWHGL÷LQL]GXYDUND÷ÕGÕQÕVHoLQ
> )RWR÷UDIODU|÷HVLQHEDVÕQELUIRWR÷UDIVHoLQ>Kullan > 'XYDU.D÷ÕGÕ|÷HOHULQH
EDVÕQ
> Ayarlar > Ekran > 'XYDU.D÷ÕGÕ>)RWR÷UDIODU'XYDU.D÷ÕWODUÕ|÷HOHULQHEDVÕQYH
LVWHGL÷LQL]GXYDUND÷ÕGÕQÕVHoLQ
%LUX\JXODPD\ÕEDúNDELUHNUDQDWDúÕPD
7DúÕPDNLVWHGL÷LQL]X\JXODPD\DGRNXQXQYHEDVÕOÕWXWXQYHDUGÕQGDQX\JXODPD\Õ
VUNOH\HUHNWDúÕPDNLVWHGL÷LQL]QRNWD\DEÕUDNÕQ
%LUX\JXODPD\ÕNDOGÕUPD
1. |÷HVLQHYHDUGÕQGDQNDOGÕUPDNLVWHGL÷LQL]X\JXODPD\DGRNXQXQ
2. |÷HVLQHVUNOH\HUHNEÕUDNÕQYHDUGÕQGDQTamamG÷PHVLQHGRNXQXQ
Not: %D]ÕVLVWHPX\JXODPDODUÕNDOGÕUÕODPD].
(NUDQG÷PHOHUL
(NUDQÕQDOWNÕVPÕQGDoDGHWG÷PHEXOXQXU
*HULG÷PHVL: Önceki sayfaya geri dönmek için |÷HVLQHGRNXQXQ
*LULúG÷PHVL9DUVD\ÕODQDQDHNUDQDJHULG|QPHNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
(QVRQG÷PHVL6RQDoÕODQX\JXODPDODUÕJ|UPHNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ$UGÕQGDQúX
LúOHPOHULJHUoHNOHúWLUHELOLUVLQL]
$oPDNLVWHGL÷LQL]X\JXODPD\DGRNXQXQ
.DSDWPDNLoLQX\JXODPDSHQFHUHVLQLVD÷DYH\DVRODVUNOH\LQ
8\JXODPD\ÕNLOLWOHPHNLoLQ|÷HVLQHYH\DNLOLGLNDOGÕUPDNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
8\JXODPDQÕQoDOÕúPDVÕQÕGXUGXUPDNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
7PX\JXODPDODUÕGXUGXUPDNLoLQ |÷HVLQHGRNXQXQKilitli uygulama silinmeyecektir).
%LOGLULPOHUYH+Õ]OÕ$\DUODU
%LOGLULPSDQHOL\HQLPHVDMODU86%ED÷ODQWÕODUÕYHGRV\DLQGLUPHJLELGHYDPHGHQLúOHPOHU
KDNNÕQGDELOJLYHULU+Õ]OÕ$\DUODUSDQHOL:/$1.DEORVX]$÷G÷PHVLJLELVÕNNXOODQÕODQ
D\DUODUDHULúPHQL]LVD÷ODU
ùXLúOHPOHULJHUoHNOHúWLUHELOLUVLQL]
%LOGLULPOHULJ|UQWOHPHNLoLQELUSDUPD÷ÕQÕ]ÕHNUDQÕQVWQGHQDúD÷ÕGR÷UXND\GÕUÕQ
%LOGLULPSDQHOLQLNDSDWPDNLoLQSDUPD÷ÕQÕ]ÕHNUDQÕQDOWÕQGDQ\XNDUÕGR÷UXND\GÕUÕQ
%LUELOGLULPLNDSDWPDNLoLQELOGLULPLVRODYH\DVD÷DND\GÕUÕQ
7PELOGLULPOHULNDSDWPDNLoLQ%LOGLULPSDQHOLQLQDOWÕQGDEXOXQDQ7h0h1h7(0ø=/(
|÷HVLQHGRNXQXQ
+Õ]OÕ$\DUODUSDQHOLQLDoPDNLoLQSDUPD÷ÕQÕ]ÕLNLGHIDHNUDQÕQVWQGHQDúD÷ÕGR÷UX
ND\GÕUÕQ
+Õ]OÕ$\DUODUSDQHOLQLNDSDWPDNLoLQSDUPD÷ÕQÕ]ÕHNUDQÕQDOWÕQGDQ\XNDUÕGR÷UXND\GÕUÕQ
=RUODNDSDWPD\HQLGHQEDúODWPD
&LKD]NDSDQDQDNDGDUDoPDNDSDPDG÷PHVLQL\DNODúÕNVDQL\HEDVÕOÕWXWXQYH\HQLGHQ
EDúODWPDNLoLQDoPDNDSDPDG÷PHVLQL\DNODúÕNVDQL\HEDVÕOÕWXWXQ
%|OQPúHNUDQ
modu
%|OQPúHNUDQPRGXQXQNXOODQÕPÕ
Yöntem 1
%LUX\JXODPD\ÕDoÕQYHDUGÕQGDQ|÷HVLQHGRNXQXQ
øONX\JXODPD\ÕEDVÕOÕWXWDUDN(NUDQÕE|OQPúRODUDNNXOODQPDNLoLQEXUD\Õ
sürükleyin\D]ÕVÕoÕNDQDNDGDUNHQDUDGR÷UXVUNOH\LSEÕUDNÕQ8\JXODPDHNUDQD
kilitlenecektir.
3. g÷HVLQHGRNXQXQDoPDNLVWHGL÷LQL]LNLQFLX\JXODPD\ÕVHoLQøNLX\JXODPDGDKD
VRQUDE|OQPúHNUDQPRGXQGDJ|UQWOHQHFHNWLU
Yöntem 2
%LUX\JXODPD\ÕDoÕQYH |÷HVLQLEDVÕOÕWXWXQ%XX\JXODPDHNUDQDNLOLWOHQHFHNWLU
2. g÷HVLQHGRNXQXQDoPDNLVWHGL÷LQL]LNLQFLX\JXODPD\ÕVHoLQøNLX\JXODPDE|OQPú
ekran modunda görüntülenecektir.
1RW7PX\JXODPDODUE|OQPúHNUDQPRGXQXGHVWHNOHPH].
%|OQPúHNUDQD\DUODUÕ
%|OQPúHNUDQPRGXQGDúXLúOHPOHULJHUoHNOHúWLUHELOLUVLQL]
øNLQFLX\JXODPD\ÕGH÷LúWLUPH
|÷HVLQHGRNXQXQEDúNDELUX\JXODPDVHoLQ
%|OQPúHNUDQER\XWXQXD\DUODPD
%|OQPúHNUDQER\XWXQXD\DUODPDNLoLQLNLX\JXODPDQÕQRUWDVÕQGDNL|÷HVLQLND\GÕUÕQ
%|OQPúHNUDQPRGXQGDQoÕNPD
%|OQPúHNUDQPRGXQGDQúXúHNLOGHoÕNDELOLUVLQL]
%|OQPúHNUDQPRGXQXGHVWHNOHPH\HQELUX\JXODPDVHoLQ
%|OQPúHNUDQPRGXQGDQoÕNPDN için |÷HVLQHEDVÕOÕWXWXQ
%|OQPúHNUDQPRGXQGDQoÕNPDNLoLQ |÷HVLQLNHQDUDND\GÕUÕQ
dRNOXNXOODQÕFÕ
dRNOXNXOODQÕFÕ
hoNXOODQÕFÕWLSLPHYFXWWXU
$QDNXOODQÕFÕ$QDNXOODQÕFÕWPNXOODQÕFÕL]LQOHUL]HULQGHWDPNRQWUROHVDKLSWLUYHWP
NXOODQÕFÕKHVDSODUÕQÕ\|QHWLU
Misafir: 6DGHFHELU0LVDILUKHVDEÕPHYFXWWXU0LVDILUNXOODQÕFÕFLKD]DNÕVÕWOÕHULúLPH
VDKLSWLUgUQH÷LQ0LVDILU%LOLQPH\HQND\QDNODUÕ açamaz.
<HQL.XOODQÕFÕ:6WDQGDUWNXOODQÕFÕODUYHoRFXNNXOODQÕFÕODUGDGDKLOELUGHQID]ODNXOODQÕFÕ
KHVDEÕEXOXQDELOLU6WDQGDUWNXOODQÕFÕoRFXNNXOODQÕFÕKHVDSODUÕQÕ\|QHWHELOLU
<HQLNXOODQÕFÕKHVDSODUÕROXúWXUPD
.XOODQÕFÕKHVDSODUÕROXúWXUPDNLoLQDQDHNUDQGD > KULLANICI EKLE |÷HVLQHGRNXQXQ
$QDHNUDQGD\NHQHNUDQÕQVWE|OPQDúD÷ÕND\GÕUÕQYHDUGÕQGDQNXOODQÕFÕKHVDSODUÕ
ROXúWXUPDNLoLQ >.XOODQÕFÕHNOH|÷HVLQHGRNXQXQ
.XOODQÕFÕKHVDSODUÕROXúWXUPDNLoLQ > Ayarlar >.XOODQÕFÕODU > KULLANICI EKLE
|÷HOHULQHGRNXQXQ
6WDQGDUWNXOODQÕFÕKHVDEÕROXúWXUPDNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
dRFXNNXOODQÕFÕKHVDEÕROXúWXUPDNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
Not: %LUoRFXNNXOODQÕFÕKHVDEÕHNOHPHGHQ|QFHX\JXODPDODUÕQÕ]ÕYHNLúLVHOYHULOHULQL]L
NRUXPDNLoLQHNUDQNLOLGLROXúWXUPDQÕ]JHUHNLU.
.XOODQÕFÕKHVDSODUÕDUDVÕQGDJHoLú
Ana ekranda |÷HVLQHGRNXQXQJHoLú\DSPDNLVWHGL÷LQL]NXOODQÕFÕKHVDEÕQÕVHoLQ
$QDHNUDQGD\NHQHNUDQÕQVWE|OPQDúD÷ÕND\GÕUÕQ |÷HVLQHGRNXQXQYHDUGÕQGDQ
IDUNOÕNXOODQÕFÕKHVDSODUÕDUDVÕQGDJHoLú\DSPDNLoLQNXOODQÕFÕIRWR÷UDIODUÕQDGRNXQXQ
.LOLWHNUDQÕDUD\]QGH\NHQJHoPHNLVWHGL÷LQL]KHVDEÕQNXOODQÕFÕIRWR÷UDIÕQÕVHoLQYHEX
NXOODQÕFÕKHVDEÕQDJHoPHNLoLQGRNXQXS\XNDUÕND\GÕUÕQ
> Ayarlar >.XOODQÕFÕODU|÷HVLQHGRNXQXQJHoLú\DSPDNLVWHGL÷LQL]NXOODQÕFÕKHVDEÕQÕ
seçin.
%LUNXOODQÕFÕKHVDEÕQÕVLOPH
Ana ekranda |÷HVLQHGRNXQXQVLOPHNLVWHGL÷LQL]KHVDEÕQ\DQÕQGDNL simgesine
dokunun, daha sonra .8//$1,&,<,6ø/ > 6ø/|÷HVLQHGRNXQXQ
$QDHNUDQGDHNUDQÕQVWE|OPQDúD÷ÕND\GÕUÕQ|÷HVLQHGRNXQXQ'øö(5$<$5/$5
|÷HVLQHGRNXQXQYHVLOPHNLVWHGL÷LQL]KHVDEÕQ\DQÕQGDNL VLPJHVLQHGRNXQXQ$UGÕQGDQ
.8//$1,&,<,6ø/ > 6ø/|÷HVLQHGRNXQXQ
6ÕUDVÕ\OD > Ayarlar > .XOODQÕFÕODU|÷HOHULQHGRNXQXQVLOPHNLVWHGL÷LQL]KHVDEÕQ
\DQÕQGDEXOXQDQ simgesine dokunarak .8//$1,&,<,6ø/ > 6ø/|÷HOHULQLVHoLQ
Kamera
Ana ekrandaki Kamera’ya gidin.
)RWR÷UDIYHYLGHRoHNLPL
&LKD]ÕQÕ]GDEXOXQDQGDKLOLNDPHUD\ODIRWR÷UDIYHYLGHRoHNHELOLUVLQL]
)RWR÷UDIoHNPHNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
Video çekmek için |÷HVLQHGRNXQXQ
Panorama moduna geçmek için |÷HVLQHGRNXQXQ
gQYHDUNDNDPHUDDUDVÕQGDJHoLú\DSPDNLoLQ/|÷HVLQHGRNXQXQ
HDR'yi açmak veya kapatmak için /|÷HVLQHGRNXQXQ
'L÷HUNDPHUDD\DUODUÕLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
Ekran görüntüsü alma
GüçG÷PHVLLOH6HVNÕVPDG÷PHVLQHD\QÕDQGDEDVÕQ
5HVLPOHULYHYLGHRODUÕJ|UQWOHPH
)RWR÷UDIYHYLGHRODUFLKD]ÕQGDKLOLGHSRODPDDODQÕQGDVDNODQÕU$úD÷ÕGDNL\|QWHPOHUL
NXOODQDUDNIRWR÷UDIYHYLGHRODUÕQÕ]ÕJ|UQWOH\HELOLUVLQL]
Kamera\ÕNXOODQÕUNHQNoNUHVPHGRNXQXQ
)RWR÷UDIODU'a gidin.
Dosya Yöneticisi'ne gidin.
(NUDQJ|UQWOHULFLKD]ÕQGDKLOLGHSRODPDDODQÕQGDVDNODQÕU$úD÷ÕGDNL\|QWHPOHULNXOODQDUDN
ekran görüntülerini görüntüleyebilirsiniz:
)RWR÷UDIODU'a gidin.
Dosya Yöneticisi'ne gidin.
øQWHUQHWHED÷ODQPDGDQ|QFHELUNDEORVX]NXUXOXPX\DSPDQÕ]JHUHNLU
%LU:/$1D÷ÕNXUXQ
%LU931D÷ÕNXUXQ
.DEORVX]D÷NXUXOXPX
> Ayarlar > Kablosuz|÷HVLQHGRNXQXQ
.DEORVX]\HUHOD÷DQDKWDUÕQÕDoÕNNRQXPDJHWLULQYHøQWHUQHWHED÷ODQPDNLoLQOLVWHGHNLHULúLP
QRNWDODUÕQGDQELULQHGRNXQXQ
*YHQOLELUHULúLPQRNWDVÕQDED÷ODQÕUNHQNXOODQÕFÕDGÕYHSDURODQÕ]ÕJLUPHQL]JHUHNLU
%LU931D÷ÕNXUPD
931ILUPDODUGD|]HOROPD\DQD÷ODU]HULQGHQ|]HOELOJLOHULQJYHQOLúHNLOGHLOHWLOPHVLQHRODQDN
VD÷ODPDNLoLQNXOODQÕOÕUøúLoLQNXOODQGÕ÷ÕQÕ]HSRVWDKHVDEÕQÕ]DHULúLPVD÷ODPDNJLELLúOHPOHU
LoLQ931\DSÕODQGÕUPDVÕ\DSPDQÕ]JHUHNHELOLU$÷ÕQÕ]ÕQJHUHNOL931\DSÕODQGÕUPDVÕD\DUODUÕ
LoLQD÷\|QHWLFLQL]HEDúYXUXQ
> Ayarlar >'L÷HU> VPN|÷HOHULQHGRNXQXQ
6XQXFXDGÕWLSLYHVXQXFXDGUHVLGDKLO931SURILOLQLG]HQOHPHNLoLQ|÷HVLQHYH
DUGÕQGDQKAYDET'e dokunun.
931VXQXFXDGÕQDGRNXQXQNXOODQÕFÕDGÕQÕYHSDUROD\ÕJLULQDUGÕQGDQ931D÷ÕQD
ED÷ODQPDNLoLQ%$ö/$1|÷HVLQHGRNXQXQ
VPN'i düzenlemek veya silmek için |÷HVLQHGRNXQXQ
1RW931NXOODQPDGDQ|QFHELUHNUDQ'HVHQL3,1YH\DùLIUHD\DUODPDQÕ]JHUHNLU%LU
HNUDQNLOLGLVHoHQH÷LEHOLUOHPHNYHHNUDQNLOLGLQLD\DUODPDNLoLQ$\DUODU!*YHQOLN!
(NUDQNLOLGLVHoLPOHULQL\DSÕQ.
øQWHUQHW
&LKD]ÕQÕ]NDEORVX]ELUD÷DYH\DELUFHSWHOHIRQXD÷ÕQDED÷OÕ\VDøQWHUQHWWHJH]LQHELOLUVLQL]
7DUD\ÕFÕX\JXODPDVÕQÕDoPDNLoLQChrome|÷HVLQHJLGLQ
Web sitelerini ziyaret etme
Web sitelerini ziyaret etmek için ChromeX\JXODPDVÕQÕNXOODQDELOLUVLQL]
Web adresinin girilmesi
Bir web sitesine gitmek için tam "http://" adresini girmenize gerek yoktur.
KWWSZZZOHQRYRFRPDGUHVLQL]L\DUHWHWPHNLoLQDGUHVoXEX÷XQDZZZOHQRYRFRP
\D]ÕQYH|÷HVLQHGRNXQXQ
Anahtar kelime arama
:HEVD\IDODUÕQÕDUDPDNLoLQDGUHVoXEX÷XQDDQDKWDUNHOLPHOHUGH\D]DELOLUVLQL]
> Ayarlar > Arama motoruDOWÕQGDQELUDUDPDPRWRUXD\DUOD\DELOLUVLQL]
<HQLELUZHEVD\IDVÕHNOHPH
<HQLELUZHEVD\IDVÕVHNPHVLHNOHPHNLoLQ > Yeni sekme|÷HVLQHGRNXQXQ
> Yeni gizli sekme|÷HVLQHGRNXQDUDNZHEVLWHVLQLKLoELUL]EÕUDNPDGDQ]L\DUHW
edebilirsiniz.
:HEVD\IDVÕSD\ODúPD
> 3D\ODúg÷HVLQHGRNXQXQSD\ODúPDNLVWHGL÷LQL]NDQDOÕVHoLQ
ZHEVD\IDVÕJHoPLúLQLJ|UQWOHPH
:HEVD\IDVÕJHoPLúLQLJ|UQWOHPHNLoLQ > *HoPLú|÷HVLQHGRNXQXQ
:HEVD\IDVÕQÕNDSDWPD
:HEVD\IDVÕVHNPHVLQLNDSDWPDNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
:HEVD\IDVÕQÕ\HQLOHPH
:HEVD\IDVÕVHNPHVLQL\HQLOHPHNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
gQFHNLZHEVD\IDVÕQDJHULG|QPHNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
<HQLZHEVD\IDVÕQDG|QPHNLoLQ|÷HVLQHGRNXQXQ
Web sitelerini kaydetme
:HEVLWHOHULQLYHUHVLPOHULFLKD]ÕQGDKLOLGHSRODPDDODQÕQDND\GHGHELOLUVLQL]
Resim kaydetme
5HVPLEDVÕOÕWXWXQYHDUGÕQGDQResmi indir|÷HVLQHGRNXQXQ
<HULúDUHWLHNOHPH
|÷HVLQHGRNXQDUDNZHEVD\IDVÕQÕFavoriler'e ekleyebilirsiniz.
<HULúDUHWOHULQLJ|UQWOHPHNLoLQ > Favoriler|÷HVLQHGRNXQXQ
(ULúLOHELOLUOLNWHUFLKOHULQLEHOLUOHPH
0HWLQ|OoH÷LQLD\DUOD\ÕQYH\DZHEVD\IDVÕ\DNÕQODúWÕUPD\ÕHWNLQOHúWLULQ
Gmail
&LKD]ÕQÕ]ELUNDEORVX]D÷DED÷OÕ\VDHSRVWDDODELOLUYHJ|QGHUHELOLUVLQL]
GmailX\JXODPDVÕQÕDoPDNLoLQGmail'e gidin.
*PDLOKHVDEÕNXUXOXPX
%LU*PDLOKHVDEÕQÕ]YDUVD*PDLOGHRWXUXPDoDELOLUVLQL]<RNVDELU*PDLOKHVDEÕROXúWXUPDQÕ]
JHUHNLUD\UÕFDEDúNDúLUNHWOHUFHVD÷ODQDQHSRVWDKHVDSODUÕQGDGDRWXUXPDoDELOLUVLQL]
*PDLO.XOODQÕPÕ
*PDLOKHVDEÕNXUXOXPXQXWDPDPODGÕNWDQVRQUDHSRVWDJ|QGHUPHNYHDOPDNLoLQGmail
X\JXODPDVÕQÕNXOODQDELOLUVLQL]
Haritalar
Haritalar|÷HVLQLNXOODQPDGDQ|QFHDúD÷ÕGDNLD\DUODUÕVHoPHQL]JHUHNLU
> Ayarlar > Konum|÷HVLQHGRNXQDUDN*RRJOHX\JXODPDODUÕLoLQNRQXPHULúLPLQL
HWNLQOHúWLULQ
Bir konumu bulma
%XOPDNLVWHGL÷LQL]DGUHVL\D]ÕQYHDUGÕQGDQ|÷HVLQHEDVÕQ
$\UÕFD|÷HVLQHGRNXQDUDNLVWHGL÷LQL]DGUHVLV|\OH\HELOLUVLQL]
Geçerli konum
Geçerli konumunuzu görmek için |÷HVLQHGRNXQXQ
<DNÕQoHYUHQL]LNHúIHWPHNLoLQdHYUHQL]GHNL\HUOHULNHúIHGLQ'e dokunun.
Yol planlama
|÷HVLQHGRNXQXQYHKonumunuz" ve "9DUÕúQRNWDVÕVHoLQ" adreslerini girin veya
EDúODQJÕoNRQXPXRODUDNVDGHFHKonumunuz"u seçin.
$UGÕQGDQ\ROFXOXNPRGXQXVHoLQ
Senkronizasyon
&LKD]ÕQÕ]YHELOJLVD\DUÕQÕ]DUDVÕQGDP]LNUHVLPYLGHREHOJH$QGURLGX\JXODPDSDNHWL
$3.YEGRV\DODUÕQWUDQVIHULQLJHUoHNOHúWLUHELOLUVLQL]
&LKD]ÕQÕ]ÕELOJLVD\DUDED÷ODPD
&LKD]ÕQÕ]ÕELU86%NDEORVX\ODELOJLVD\DUDED÷OD\ÕQ
(NUDQÕQVWNÕVPÕQÕND\GÕUGÕ÷ÕQÕ]GDELOGLULPoXEX÷XQGD'RV\DDNWDUÕPÕLoLQ86%" metnini
göreceksiniz.
'L÷HUVHoHQHNOHULJ|UPHNLoLQ'RV\DDNWDUÕPÕLoLQ86%|÷HVLQHGRNXQXQ
%LOJLVD\DUÕQED÷ODQWÕPRGXQXVHoPH
$úD÷ÕGDNLVHoHQHNOHUGHQELULQLEHOLUOH\HELOLUVLQL]
0HG\DFLKD]Õ073)RWR÷UDIODUYLGHRODUYH]LOWRQODUÕJLELRUWDPGRV\DODUÕQÕWDEOHWLQL]OH
ELOJLVD\DUÕQÕ]DUDVÕQGDDNWDUPDNLVWL\RUVDQÕ]EXPRGXVHoLQ
Kamera (PTP)7DEOHWLQL]OHELOJLVD\DUÕQÕ]DUDVÕQGDIRWR÷UDIYHYLGHRDNWDUPDNLVWL\RUVDQÕ]
bu modu seçin.
%XFLKD]ÕúDUMHWPHN6DGHFHWHOHIRQXQX]XúDUMHWPHNLVWL\RUVDQÕ]EXPRGXVHoLQ
MIDI&LKD]ÕQÕ]GDNL0,',ED÷ODQWÕVÕQÕNXOODQDQX\JXODPDODUÕELOJLVD\DUÕQÕ]GDNL0,',
\D]ÕOÕPODUÕ\ODNXOODQPDNLVWL\RUVDQÕ]EXPRGXVHoLQ
Android uygulama paketlerini (APK) yükleme
ùXDGÕPODUÕWDNLSHGLQ
&LKD]ÕELOLQPH\HQND\QDNODUGDQHOGHHGLOHQX\JXODPDODUÕQNXUXOXPXQDL]LQYHUHFHNúHNLOGH
D\DUOD\ÕQ
> Ayarlar > Güvenlik|÷HVLQHDUGÕQGDQBilinmeyen kaynaklar|÷HVLQHDUGÕQGDQ
TAMAM'a dokunun.
%LOJLVD\DUGDNL$3.GRV\DVÕQÕ0HG\DFLKD]Õ073PRGXQGDNLFLKD]DNRS\DOD\ÕQ
Dosya YöneticisiQGHNLX\JXODPDODUNDWHJRULVLQLDoÕQ
Ayarlar
Ayarlar
> Ayarlar|÷HVLQHGRNXQXQ&LKD]ÕQGL÷HULúOHYOHULQLGüç açma/kapama planla)
D\DUODUNHQSDUPD÷ÕQÕ]ÕHNUDQGDND\GÕUDUDND\DUODUDQDVD\IDVÕQÕDoÕQ
DilYHJLULú
> Ayarlar > 'LOOHUYHJLULú > Diller >Dil ekle|÷HVLQHGRNXQXQ
(NOHPHNLVWHGL÷LQL]GLOLVHoLQ
(NOHQHQGLOLVUNOH\HUHNLONVDWÕUDWDúÕ\ÕQ
Ek
gQHPOLJYHQOLNYHNXOODQÕPELOJLOHUL
<DUDODQPDPDGGL]DUDUYHUQGHND]D\ODROXúDELOHFHNKDVDUODUÕHQJHOOHPHNLoLQUQ
NXOODQPDGDQ|QFHEXE|OPGHNLWPELOJLOHULRNX\XQ&LKD]ÕQÕ]ÕJYHQOHoDOÕúWÕUPDQÕ]D
\DUGÕPFÕRODFDNHNLSXoODUÕLoLQKWWSZZZOHQRYRFRPVDIHW\DGUHVLQHJLGLQ
&LKD]ÕQÕ]ÕGLNNDWOLNXOODQÕQ
&LKD]ÕQÕ]ÕGúUPH\LQENPH\LQGHOPH\LQLoLQH\DEDQFÕQHVQHOHUVRNPD\ÕQYH\D]HULQH
D÷ÕUQHVQHOHUNR\PD\ÕQøoLQGHNLKDVVDVELOHúHQOHU]DUDUJ|UHELOLU
&LKD]ÕQÕ]ÕQHNUDQÕFDPGDQ\DSÕOPÕúWÕU&LKD]VHUWELU\]H\HGúUOUVHVHUWELUGDUEHDOÕUVD
YH\DD÷ÕUELUQHVQH\OHH]LOLUVHFDPNÕUÕODELOLU&DPGDQELUSDUoDNRSDUVDYH\DFDPoDWODUVD
NÕUÕNFDPDGRNXQPD\ÕQYHFDPÕFLKD]GDQoÕNDUPD\DoDOÕúPD\ÕQ&LKD]ÕNXOODQPD\ÕGHUKDO
EÕUDNÕQRQDUÕPGH÷LúWLUPHYHLPKDHWPHELOJLOHULLoLQ/HQRYRWHNQLNGHVWHNOHLOHWLúLPHJHoLQ
&LKD]ÕQÕ]ÕNXOODQÕUNHQHOHNWULNOLFLKD]ODUHOHNWULNOLÕVÕWPD\DGDSLúLUPHHNLSPDQODUÕJLELVÕFDN
YH\D\NVHNJHULOLPOLRUWDPODUGDQX]DNWXWXQ&LKD]ÕQÕ]ÕQ]DUDUJ|UPHPHVLLoLQ\DOQÕ]FD&
)&)GHSRODPD&)&)VÕFDNOÕNDUDOÕ÷ÕQGDNXOODQÕQ
&LKD]ÕQÕ]ÕVX\D\D÷PXUDDúÕUÕQHPHWHUHYHGL÷HUVÕYÕODUDPDUX]EÕUDNPD\ÕQ
&LKD]ÕQÕ]ÕSDUoDODUDD\ÕUPD\ÕQYH\DGH÷LúWLUPH\HoDOÕúPD\ÕQ
&LKD]ÕQÕ]NDSDOÕELUELULPGLUøoLQGHVRQNXOODQÕFÕWDUDIÕQGDQRQDUÕODELOHFHNKLoELUSDUoD\RNWXU
7HOHIRQXQWPGDKLOLRQDUÕPODUÕ\HWNLOLELU/HQRYRRQDUÕPPHUNH]LWDUDIÕQGDQ\DGD/HQRYRQXQ
\HWNLOHQGLUGL÷LELUWHNQLV\HQWDUDIÕQGDQJHUoHNOHúWLULOPHOLGLU&LKD]ÕQÕ]ÕDoPD\DYH\D
GH÷LúWLUPH\HoDOÕúPDNJDUDQWL\LJHoHUVL]NÕODU
<HUOHúLNúDUMHGLOHELOHQSLOHLOLúNLQELOGLULP
ùDUMHGLOHELOHQOLW\XPSLOLGH÷LúWLUPH\LGHQHPH\LQ3LO\DQOÕúELUWLSOHGH÷LúWLULOLUVHSDWODPDULVNL
PHYFXWWXU/WIHQIDEULNDGH÷LúWLUPH\|QHUJHOHULLoLQ/HQRYR'HVWHNELULPLQHEDúYXUXQ
3ODVWLNSRúHWQRWX
7(+/ø.(
3ODVWLNSRúHWOHUWHKOLNHOLRODELOLU%R÷XOPDWHKOLNHVLQL|QOHPHNLoLQSODVWLNSRúHWOHUL
EHEHNOHULQYHoRFXNODUÕQHULúHPH\HFH÷L\HUOHUGHVDNOD\ÕQ
Adaptör bilgileri
&LKD]ÕQÕ]ÕQYH$&DGDSW|UQ]QÕVODQPDVÕQDL]LQYHUPH\LQ
&LKD]ÕQÕ]ÕVX\DVRNPD\ÕQVX\ODYH\DGL÷HUVÕYÕODUODWHPDVHGHELOHFH÷LRUWDPODUGD
EÕUDNPD\ÕQ
6DGHFHRQD\ODQPÕúúDUM\|QWHPOHULQLNXOODQÕQ
1RW6DGHFHVWDQGDUW/HQRYRJoDGDSW|UOHULQLNXOODQÕQhoQFWDUDIJoDGDSW|UOHULQLQ
NXOODQÕOPDVÕúDUMKÕ]ÕQÕHWNLOHUYHúDUMLúOHPLQLQQRUPDOJHUoHNOHúPHPHVLQHYHFLKD]ÕQKDVDU
görmesine neden olabilir.
6WDQGDUWJoDGDSW|UQX\JXQELUHOHNWULNSUL]LQHED÷OD\ÕQ
&LKD]ÕELOJLVD\DUÕQÕ]DYH\D86%YH\D]HULQLGHVWHNOH\HQELUFLKD]DED÷ODPDNLoLQ
VWDQGDUWELUYHULNDEORVXNXOODQÕQ
ùDUMFLKD]ODUÕQRUPDONXOODQÕPVÕUDVÕQGDÕVÕQDELOLUùDUMFLKD]ÕQÕQoHYUHVLQGH\HWHULQFH
KDYDODQGÕUPDROGX÷XQGDQHPLQROXQ$úD÷ÕGDNLOHUGHQKHUKDQJLELULROXUVDúDUMFLKD]ÕQÕILúWHQ
çekin:
ùDUMFLKD]ÕQÕQ\D÷PXUDVÕYÕODUDYH\DDúÕUÕQHPHPDUX]NDOPDVÕ
ùDUMFLKD]ÕQÕQIL]LNVHOKDVDUEHOLUWLOHULJ|VWHUPHVL
ùDUMFLKD]ÕQÕWHPL]OHPHNLVWHGL÷LQL]GH
8\DUÕ
/HQRYR/HQRYRWDUDIÕQGDQUHWLOPH\HQYH\DRQD\ODQPD\DQUQOHULQSHUIRUPDQVÕQGDQ
YHJYHQOL÷LQGHQVRUXPOXGH÷LOGLU<DOQÕ]FD/HQRYRRQD\OÕ$&DGDSW|UOHULYHSLOOHUL
NXOODQÕQ
<NVHNVHVOLNXOODQÕPLOHLOJLOLX\DUÕ
8\DUÕ+HUKDQJLELUND\QDNWDQ\NVHNVHVOLELUJUOW\HX]XQVUHPDUX]NDOPDNGX\PD
\HWHQH÷LQL]LHWNLOH\HELOLU6HVQHNDGDU\NVHNROXUVDGX\PDQÕ]ÕQHWNLOHQPHVLLoLQJHUHNHQ
VUHRNDGDUNÕVDROXU'X\PD\HWLQL]LNRUXPDNLoLQ
<NVHNVHVWHNXODNOÕNNXOODQGÕ÷ÕQÕ]VUH\LVÕQÕUODQGÕUÕQ
*UOWODUNDSODQODUÕEORNHHWPHNLoLQVHVL\NVHOWPHNWHQNDoÕQÕQ
<DNÕQÕQÕ]GDNRQXúDQNLúLOHULGX\DPÕ\RUVDQÕ]VHVLDOoDOWÕQ
.XODNODUÕQÕ]ÕQLoLQGHEDVÕQoYH\DGROXOXNKLVVLNXODNODUÕQoÕQODPDVÕYH\DER÷XNNRQXúPDJLEL
GX\PDUDKDWVÕ]OÕ÷ÕKLVVHGHUVHQL]FLKD]ÕNXODNOÕ÷ÕQÕ]ODGLQOHPH\LEÕUDNPDOÕYHNXODNODUÕQÕ]Õ
muayene ettirmelisiniz.
(EHYH\QOHUYH\HWLúNLQYHOLOHULoLQJYHQOLNWDOLPDWODUÕ
0RELOFLKD]ÕQÕ]ELUR\XQFDNGH÷LOGLU\DúÕQDOWÕQGDNLoRFXNODUÕQEXQXQODR\QDPDPDVÕ|QHULOLU
7PHOHNWULNOLUQOHUGHROGX÷XJLELHOHNWULNoDUSPDVÕULVNLQLQGúUOPHVLLoLQHOHNWULNOL
UQOHULQWDúÕQPDVÕYHNXOODQÕPÕVÕUDVÕQGDJHUHNOL|QOHPOHUDOÕQPDOÕGÕU(EHYH\QOHU\DúÕQGD
YH\DGDKDE\NoRFXNODUÕQEXFLKD]ÕNXOODQPDVÕQDL]LQYHUPH\HNDUDUYHULUOHUVHoRFXNODUÕQD
PRELOFLKD]ÕNXOODQÕUNHQYHWDúÕUNHQNDUúÕODúDELOHFHNOHULRODVÕWHKOLNHOHUKDNNÕQGDELOJL
vermelidirler.
(EHYH\QOHUKHUKDQJLELUKDVDUROXSROPDGÕ÷ÕQÕJ|UPHNLoLQPRELOFLKD]Õ$&JoDGDSW|UYH
YDUVDD\UÕSDUoDODUÕGDGDKLOG]HQOLRODUDNNRQWUROHWPHOLGLUOHU&LKD]ÕQGR÷UXoDOÕúWÕ÷ÕQGDQ
YHoRFXNODUÕQNXOODQÕPÕLoLQJYHQOLROGX÷XQGDQHPLQROPDNLoLQEXPRELOFLKD]ÕG]HQOLRODUDN
kontrol edin.
&LKD]ÕQÕ]ÕELUPRWRUOXWDúÕWWDYH\DELVLNOHWWHNXOODQÕUNHQGLNNDWHGLQ
'DLPDNHQGLJYHQOL÷LQL]HYHEDúNDODUÕQÕQJYHQOL÷LQH|QFHOLNYHULQ<DVDODUDX\XQ&LKD]ÕQÕ]
JLELHOHNWURQLNPRELOFLKD]ODUÕPRWRUOXWDúÕWYH\DELVLNOHWNXOODQÕUNHQQDVÕONXOODQDFD÷ÕQÕ]D
LOLúNLQNXUDOODULoHUHQ\HUHO\DVDODUYHG]HQOHPHOHURODELOLU
hUQ\HUHO\DVDYHG]HQOHPHOHUHX\JXQELoLPGHDWÕQ
&LKD]ÕQÕ]NXOODQÕP|PUQQVRQXQDJHOGL÷LQGHRQXNÕUPD\ÕQ\DNPD\ÕQVX\DDWPD\ÕQYH\D
\HUHO\DVDODUDYHG]HQOHPHOHUHD\NÕUÕKHUKDQJLELUELoLPGHDWPD\ÕQ%D]ÕGDKLOLSDUoDODU
SDWOD\DELOHQVÕ]ÕQWÕ\DSDELOHQYH\DGR÷UXGDQDWÕOGÕ÷ÕWDNGLUGHoHYUH\H]DUDUYHUHELOHFHN
maddeler içerir.
$\UÕQWÕOÕELOJLLoLQ*HULG|QúWUPHYHoHYUH\OHLOJLOLELOJLOHUE|OPQHEDNÕQ
&LKD]ÕQÕ]ÕYHDNVHVXDUODUÕQÕNoNoRFXNODUGDQX]DNWXWXQ
&LKD]ÕQÕ]NoNoRFXNODULoLQER÷XOPDWHKOLNHVLROXúWXUDELOHFHNNoNSDUoDODULoHULU$\UÕFD
FDPHNUDQVHUWELU\]H\]HULQHGúUOUYH\DDWÕOÕUVDNÕUÕODELOLU\DGDoDWOD\DELOLU
9HULOHULQL]LYH\D]ÕOÕPÕQÕ]ÕNRUX\XQ
%LOLQPH\HQGRV\DODUÕVLOPH\LQYH\DVL]LQROXúWXUPDGÕ÷ÕQÕ]GRV\DODUÕQ\DGDGL]LQOHULQDGODUÕQÕ
GH÷LúWLUPH\LQDNVLWDNGLUGHFLKD]ÕQÕ]ÕQ\D]ÕOÕPÕoDOÕúPD\DELOLU
ND\QDNODUÕQDHULúLPFLKD]ÕQÕ]ÕYLUVOHUHNRUVDQODUDFDVXV\D]ÕOÕPODUDYH\D]ÕOÕPÕQÕ]D\D
GDYHULOHULQL]H]DUDUYHUHELOHFHNGL÷HU]DUDUOÕHWNLQOLNOHUHDoÕNKDOHJHWLUHELOLU*YHQOLNGXYDUÕ
YLUVYHFDVXV\D]ÕOÕPODUDNDUúÕNRUX\XFX\D]ÕOÕPODUJLELJHUHNOLNRUXPD|QOHPOHULQLDOPDNYH
EX\D]ÕOÕPODUÕJQFHOOHPHNVL]LQVRUXPOXOX÷XQX]GDGÕU
(OHNWULNOLD\JÕWODUÕFLKD]ÕQÕ]GDQX]DNWXWXQ%XQDHOHNWULNOLYDQWLODW|UOHUUDG\RODU\NVHNJoOH
oDOÕúDQKRSDUO|UOHUNOLPDODUYHPLNURGDOJDIÕUÕQODUGDKLOGLU(OHNWULNOLDOHWOHULQROXúWXUGX÷X
kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve cihazdaki verilere zarar verebilir.
&LKD]ÕQÕ]ÕQROXúWXUGX÷XÕVÕNRQXVXQGDELOJLVDKLELROXQ
&LKD]ÕQÕ]DoÕNNHQ\DGDSLOúDUMROXUNHQED]ÕSDUoDODUÕVÕQDELOLU2OXúDELOHFHNVÕFDNOÕNVLVWHP
HWNLQOL÷LQLQPLNWDUÕQDYHSLOGROXPG]H\LQHED÷OÕGÕU$UDGDJL\VLROVDGDWHOHIRQXQX]XQ
YFXGXQX]ODX]XQVUHWHPDVHWPHVLUDKDWVÕ]OÕ÷D\DGDFLOGLQL]GH\DQÕNODUDQHGHQRODELOLU
(OOHULQL]LGL]LQL]L\DGDYFXGXQX]XQKHUKDQJLELUE|OPQFLKD]ÕQÕ]ÕQÕVÕQDQE|OP\OHX]XQ
VUHWHPDVHWWLUPHNWHQNDoÕQÕQ
(OHNWURQLN\D\ÕOÕPELOGLULPOHUL
FCC Uygunluk Bildirimi
%XHNLSPDQWHVWHGLOPLúWLUYH)&&.XUDOODUÕQÕQ%|OPQHJ|UH%6ÕQÕIÕGLMLWDOFLKD]
VÕQÕUODUÕQDX\JXQROGX÷XQDNDUDUYHULOPLúWLU%XVÕQÕUODULNDPHW\HUOHULQGH]DUDUOÕSDUD]LWHNDUúÕ
PDNXOELUúHNLOGHNRUXPDVD÷ODPDN]HUHWDVDUODQPÕúWÕU%XHNLSPDQUDG\RIUHNDQVÕHQHUMLVL
UHWLUNXOODQÕUYH\D\DELOLUWDOLPDWODUDX\JXQRODUDNNXUXOPDGÕ÷ÕYHNXOODQÕOPDGÕ÷ÕWDNGLUGH
UDG\RLOHWLúLPOHULQGH]DUDUOÕSDUD]LWOHUH\RODoDELOLU$QFDNSDUD]LWLQEHOLUOLELU\HUGH
ROXúPD\DFD÷ÕQÕQJDUDQWLVL\RNWXU%XHNLSPDQDoÕOÕSNDSDQDUDNEHOLUOHQHELOHQUDG\RYH\D
WHOHYL]\RQDOÕPÕQGD]DUDUOÕSDUD]LWOHUHQHGHQROXUVDNXOODQÕFÕDúD÷ÕGDNL|QOHPOHUGHQELUYH\D
GDKDID]ODVÕQÕDODUDNSDUD]LWLJLGHUPH\HoDOÕúDELOLU
$OÕFÕDQWHQLQ\|QQYHNRQXPXQXGH÷LúWLULQ
(NLSPDQYHDOÕFÕDUDVÕQGDNLPHVDIH\LDUWÕUÕQ
(NLSPDQÕDOÕFÕQÕQED÷OÕROGX÷XQGDQEDúNDELUGHYUHGHNLoÕNÕúDED÷OD\ÕQ
<DUGÕPLoLQ\HWNLOLELUED\L\HYH\DVHUYLVWHPVLOFLVLQHGDQÕúÕQ
/HQRYREXFLKD]GD\DSÕODQ\HWNLOLROPD\DQGH÷LúLPYHPRGLILNDV\RQODUGDQGROD\ÕROXúDQUDG\R
YHWHOHYL]\RQSDUD]LWLQGHQVRUXPOXGH÷LOGLU<HWNLVLROPD\DQGH÷LúLPYHPRGLILNDV\RQODU
NXOODQÕFÕQÕQHNLSPDQÕoDOÕúWÕUPD\HWNLVLQLJHoHUVL]NÕODU
%XFLKD])&&.XUDOODUÕQÕQ%|OPQHX\JXQGXU&LKD]ÕQoDOÕúWÕUÕOPDVÕúXLNLNRúXOD
ED÷OÕGÕUEXFLKD]]DUDUOÕSDUD]LWHQHGHQROPDPDOÕGÕUYHEXFLKD]LVWHQPH\HQELoLPGH
oDOÕúPD\DVHEHSRODELOHFHNSDUD]LWOHUGHGDKLOROPDN]HUHDOGÕ÷ÕEWQSDUD]LWOHULNDEXO
etmelidir.
Sorumlu Taraf:
/HQRYR$PHULND%LUOHúLN'HYOHWOHUL,QFRUSRUDWHG
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900
,&8\DUÕVÕ
%XFLKD],QGXVWU\&DQDGDOLVDQVWDQPXDI566VWDQGDUGÕ\ODVWDQGDUWODUÕ\ODX\XPOXGXU&LKD]ÕQ
oDOÕúWÕUÕOPDVÕúXLNLNRúXODED÷OÕGÕU
%XFLKD]SDUD]LWHQHGHQROPDPDOÕGÕUYH
EXFLKD]LVWHQPH\HQELoLPGHoDOÕúPD\DVHEHSRODELOHFHNSDUD]LWOHUGHGDKLOROPDN]HUH
DOGÕ÷ÕEWQSDUD]LWOHULNDEXOHWPHOLGLU
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
$YUXSD%LUOL÷L(OHNWURPDQ\HWLN8\XPOXOXN<|QHWPHOL÷LQH8\XP
%XUQ(&VD\ÕOÕ$YUXSD.RQVH\L'LUHNWLILQGHJHoHUOLRODQWPJHUHNOLOLNYHWHPHO
NXUDOODULOHX\XPLoHULVLQGHGLU(&VD\ÕOÕ$YUXSD.RQVH\L'LUHNWLIL(8VD\ÕOÕ
$YUXSD.RQVH\L'LUHNWLILQLQJHoLúVUHFLER\XQFD+D]LUDQ\HNDGDU\UUONWH
NDODFDNWÕU/HQRYRNRUXPDJHUHNOLOLNOHULNRQXVXQGDEDúNDUHWLFLOHULQLVWH÷HED÷OÕNDUWODUÕQÕQ
WDNÕOPDVÕGDGDKLOROPDN]HUH|QHULOPH\HQKHUKDQJLELUGH÷LúLNOLN\DSÕOPDVÕVRQXFXQGD
RUWD\DoÕNDELOHFHNVRUXQODUÕQVRUXPOXOX÷XQXNDEXOHWPH]<DSÕODQWHVWOHUVRQXFXQGDEXUQ
(1VD\ÕOÕ$YUXSD6WDQGDUGÕQDJ|UH%6ÕQÕIÕ%LOJL7HNQRORMLOHUL'RQDQÕPÕOLPLWOHULQH
X\XPOXEXOXQPXúWXU%6ÕQÕIÕGRQDQÕPÕOLPLWOHULOLVDQVOÕLOHWLúLPFLKD]ODUÕ\ODPH\GDQDJHOHFHN
SDUD]LWHNDUúÕPDNXORUDQGDNRUXPDVD÷ODPDVÕDPDFÕ\ODWLSLNHYRUWDPODUÕLoLQEHOLUOHQPLúWLU
EU contact: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia
$OPDQ\D%6ÕQÕIÕX\XPOXOXNELOGLULPL
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses
Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher
2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische
Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm
gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern
beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo
empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die
Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo
verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der
Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG)
in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU
(früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-
Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach
Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
-DSRQ\D9&&,%6ÕQÕIÕX\XPOXOXNELOGLULPL
この装置は、クラスB情報術装置です。この装置は、家庭環で使用することを目的としています
が、この装置がラジオやテレビジョン受信に近接して使用されると、受信障害を引きこすことが
あります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
)D]EDúÕQD$YH\DGDKDD]DNÕPLOHHOHNWULNúHEHNHVLQHED÷ODQDQUQOHUHLOLúNLQ-DSRQ\D
için uyumluluk bildirimi
日本の定格電流が 20A/相 以下の器に対する調波電流
調波電流 JIS C 61000-3-2 適合品
dHYUHJHULG|QúWUPHYHLPKDHWPHLOHLOJLOLELOJLOHU
*HQHOJHULG|QúPELOGLULPL
/HQRYRELOJLWHNQRORMLVL%7HNLSPDQÕVDKLSOHULQLNXOODQÕPVUHVLQLGROGXUGXNODUÕQGD
HNLSPDQODUÕQÕVRUXPOXELUúHNLOGHJHULG|QúWUPHOHULLoLQWHúYLNHWPHNWHGLU/HQRYRELOJL
WHNQRORMLVLUQOHULQLJHULG|QúWUPHNRQXVXQGDHNLSPDQVDKLSOHULQLGHVWHNOHPHNLoLQoHúLWOL
SURJUDPYHKL]PHWOHUVXQDU/HQRYRUQOHULQLQJHULG|QúWUOPHVLKDNNÕQGDELOJLHGLQPHN
LoLQúXDGUHVHJLGLQKWWSZZZOHQRYRFRPUHF\FOLQJ
Önemli pil ve AEEE bilgileri
h]HULQGHoDUSÕLúDUHWOLWHNHUOHNOLELUo|SNXWXVXVHPEROEXOXQDQSLOOHUHOHNWULNOLYHHOHNWURQLN
FLKD]ODUD\UÕOPDPÕúNHQWVHODWÕNRODUDNLPKDHGLOHPH]3LOOHUYHDWÕNHOHNWULNOLYHHOHNWURQLN
Hú\DODU$(((LDGHJHULG|QúPYHSLOOHUYH$(((QLQLúOHQPHVLLoLQPúWHULOHUHVD÷ODQDQ
WRSODPDVUHFLQGHQ\DUDUODQDUDND\UÕD\UÕLúOHPGHQJHoLULOPHOLGLU0PNQROGX÷XQGD$(((\L
DWÕNWRSODPDEDQGÕQD\HUOHúWLUPHGHQ|QFHSLOOHUL$(((GHQoÕNDUÕQYH\DOÕWÕQ3LOOHUSLOOHULQYH
DNPODW|UOHULQLDGHVLJHULG|QúWUOPHVLYHLúOHQPHVLLoLQVXQXODQ\|QWHPGHQ\DUDUODQDUDN
D\UÕD\UÕWRSODQPDOÕGÕU
hONH\H|]JELOJLOHUúXDGUHVWHEXOXQDELOLUKWWSZZZOHQRYRFRPUHF\FOLQJ
%UH]LO\DLoLQJHULG|QúPELOJLOHUL
Declarações de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem
ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante
do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no
manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de
acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no
descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte,
ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o
modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte
do seu produto Lenovo.
-DSRQ\DLoLQJHULG|QúPELOJLOHUL
-DSRQ\DLoLQDWPDYHJHULG|QúPELOJLOHULQHúXDGUHVWHQXODúDELOLUVLQL]
http://www.lenovo.com/recycling/japan.
+LQGLVWDQLoLQJHULG|QúPELOJLOHUL
+LQGLVWDQLoLQJHULG|QúPYHDWPDELOJLOHULQHúXDGUHVWHQXODúDELOLUVLQL]
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.
3LOJHULG|QúPLúDUHWOHUL
7D\YDQLoLQSLOJHULG|QúPELOJLOHUL
$%'YH.DQDGDLoLQSLOJHULG|QúPELOJLOHUL
$YUXSD%LUOL÷LLoLQJHULG|QúPELOJLOHUL
ENERGY STAR model bilgileri
(1(5*<67$5$%'dHYUH.RUXPD$MDQVÕ86(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQYH$%'(QHUML
%DNDQOÕ÷Õ86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\ELULPOHULQLQELUOHúLNSURJUDPÕGÕU%XSURJUDPÕQDPDFÕ
WDVDUUXI\DSPDYHHQHUMLND\QDNOÕUQOHULYHX\JXODPDODUÕNXOODQDUDNoHYUH\LNRUXPDNWÕU
/HQRYRPúWHULOHULQH(1(5*<67$5NDOLWHLúDUHWLWDúÕ\DQUQOHUVXQPDNWDQJXUXUGX\DU
%LOJLVD\DUÕQÕ]ÕQ]HULQH(1(5*<67$5LúDUHWL\DSÕúWÕUÕOPÕúRODELOLUYHJoD\DUODUÕDUD\]QGH
EXLúDUHWJ|UQWOHQHELOLU$úD÷ÕGDNLPRGHOGHNL/HQRYRWDEOHWOHULELU(1(5*<67$5LúDUHWL
LoHUL\RUVDWDEOHWOHULoLQ(1(5*<67$5SURJUDPÕQÕQJHUHNOLOLNOHULQHX\JXQRODUDNWDVDUODQPÕú
YHWHVWHGLOPLúWLU
Lenovo TB-8304F ve Lenovo TB-8304F1
ENERGY STAR kalitesine sahip ürünleri kullanarak ve tabletin güç yönetimi özelliklerinden
\DUDUODQDUDNHOHNWULNWNHWLPLQLD]DOWPD\D\DUGÕPFÕRODELOLUVLQL]$]DOWÕOPÕúHOHNWULNWNHWLPL
RODVÕPDOLWDVDUUXIODUDGDKDWHPL]ELUoHYUH\HYHGDKDGúNJD]VDOÕQÕPODUÕQDNDWNÕGD
bulunabilir.
(1(5*<67$5KDNNÕQGDGDKDID]ODELOJLHGLQPHNLoLQúXDGUHVL]L\DUHWHGLQ
http://www.energystar.gov.
øKUDFDWVÕQÕIODQGÕUPDELOGLULPL
%XUQ8QLWHG6WDWHV([SRUW$GPLQLVWUDWLRQ5HJXODWLRQV$PHULNDøKUDFDW<|QHWLPL
']HQOHPHOHUL($5NXUDOODUÕQDWDELGLUYHøKUDFDW6ÕQÕIODQGÕUPD'HQHWLP1XPDUDVÕ(&&1
$FGLU($5(ONHOLVWHVLQGHNLDPEDUJRX\JXODQDQONHOHUGÕúÕQGDNLWPONHOHUH
yeniden ihraç edilebilir.
Sorun Giderme
8\JXODPD\NOHPHVÕUDVÕQGD\HWHUVL]EHOOHNPHVDMÕoÕNÕ\RU
/WIHQEHOOHNWH\HUDoÕQYH\NOHPH\L\HQLGHQGHQH\LQ
'RNXQPDWLNHNUDQoDOÕúPÕ\RUYH\DGX\DUOÕGH÷LO
/WIHQFLKD]NDSDQÕQFD\DNDGDUDoPDNDSDPDG÷PHVLQH\DNODúÕNVDQL\HEDVÕOÕWXWXQ
$UGÕQGDQQRUPDOúHNLOGHDoÕQ
&LKD]DoÕOPÕ\RUYH\DVLVWHPo|N\RU
/WIHQSLOL\DUÕPVDDWúDUMHGLQYHFLKD]NDSDQDQDNDGDUDoPDNDSDPDG÷PHVLQH
VDQL\HGHQX]XQVUH\OHEDVÕOÕWXWXQ$UGÕQGDQQRUPDOúHNLOGHDoÕQ
&LKD]NDEORVX]D÷]HULQGHQLQWHUQHWHULúLPLVD÷OD\DPÕ\RU
.DEORVX]\|QOHQGLULFL\L\HQLGHQEDúODWÕQYH\D$\DUODUDJLGLS:/$1Õ\HQLGHQEDúODWÕQ
&LKD]X\NXPRGXQGDQX\DQDPÕ\RU
/WIHQFLKD]NDSDQÕQFD\DNDGDUDoPDNDSDPDG÷PHVLQH\DNODúÕNVDQL\HEDVÕOÕWXWXQ
$UGÕQGDQQRUPDOúHNLOGHDoÕQ

Navigation menu