Melissa Cordless Jug Kettle 245 061 Users Manual

245-061 to the manual 0ab0937e-2d1d-4433-a1bf-941957f89dba

2015-02-05

: Melissa Melissa-Cordless-Jug-Kettle-245-061-Users-Manual-393963 melissa-cordless-jug-kettle-245-061-users-manual-393963 melissa pdf

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 35

DK Ledningsfri el-kedel .................................................2
SE Sladdlös vattenkokare ............................................4
NO Trådløs vannkoker ....................................................6
FI Johdoton vedenkeitin ..............................................8
UK Cordless jug kettle .................................................10
NL Snoerloze waterkoker.............................................12
CZ Bezšňůrová konvice ...............................................14
GR Βραστήρας χωρίς καλώδιο .................................16
F Bouilloire sans fil .....................................................19
HR Bežično kuhalo i vrč ...............................................21
H Vezetéknélküli vízforraló .........................................23
SK Bezšnúrová kanvica................................................25
SLO Brezvrvični čajnik ....................................................27
PL Czajnik bezprzewodowy .........................................29
RU Беспроводной чайник ..........................................32
245-061
www.adexi.eu
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af din
nye elkedel, beder vi dig gennemlæse
denne brugsanvisning, før du tager elkedlen
i brug. Vær særligt opmærksom
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du
senere skullebrug for at genopfriske elkedlens
funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af elkedlen
Forkert brug af elkedlen kan medføre
personskade og beskadige elkedlen.
Anvend kun elkedlen til det, den er
beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig
for skader, der opstår somlge af forkert
brug eller håndtering (se også under
Garantibestemmelser).
Elkedlen må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Elkedlen må kun være tændt, når der er vand
i den.
Elkedlen eller ledningen til lysnettet må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
r elkedlen er i brug, bør den holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under
opsyn, når elkedlen anvendes.
Vandstanden i elkedlen må ikke overstige det
maksimale påfyldningsniveau (MAX 1,5 L),
der er markeret på vandstandsmålerne.
Elkedlen er ikke egnet til erhvervsbrug eller
udendørs brug.
Placering af elkedlen
Anbring altid elkedlen bagest på
køkkenbordet og i sikker afstand fra
brændbare genstande såsom gardiner, duge
eller lignende.
Anbring altid elkedlen, så tuden vender væk
fra eventuelle andre overflader, da dampen
fra det kogende vand kan beskadige disse.
Elkedlen må ikke tildækkes.
Lad ikke ledningen hænge ud over
bordkanten, og hold den væk fra varme
genstande og åben ild.
t elkedlen tilbagebasen efter endt
brug.
Ledning, stik og stikkontakt
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket
er beskadiget, og brug ikke elkedlen, hvis
dette er tilfældet, eller hvis den har været
tabt eller er blevet beskadiget på anden
måde.
Hvis elkedlen, ledningen eller stikket er
beskadiget, skal elkedlen efterses og om
nødvendigt repareres af en autoriseret
reparatør, da der ellers er risiko for at få
elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere
elkedlen selv.
Tag stikket ud af stikkontakten ved
rengøring.
Undlad at trække i ledningen, når du tager
stikket ud af stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i
eller snuble over elkedlens ledning eller en
eventuel forlængerledning.
OVERSIGT
1. Hældetud
2. Låg
3. Vandstandsmåler
4. Kontrollampe
5. Tænd/sluk-knap
6. Kontakt
7. Base
8. Lås til åbning af låg
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Inden du anvender elkedlen første gang (eller efter
længere tids opbevaring uden brug), bør elkedlen
koges igennem 3 gange.
1. Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt
igennem.
2. Sørg for, at ledningen til elkedlen er rullet helt
ud.
3. Fyld elkedlen med vand, til vandstanden når
det maksimale påfyldningsniveau på 1,5 liter.
4. Tænd for el-kedlen med tænd/sluk-knappen
(5) "I".
5. Hæld vandet ud, når det har kogt.
6. Gentag den proces, der er beskrevet under
punkt 3-5, 3 gange.
2
DK
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
BRUG AF ELKEDLEN
1. Hæld friskt koldt vand i elkedlen. Elkedlen
skal som minimum indeholde 0,5 l og må
maksimalt indeholde 1,5 l.
2. Anbring elkedlen på basen (7), der skal stå
på en fast, plan overflade.
3. Tænd for el-kedlen mednd/sluk-knappen
(5) "I".
Kontrollampen (4) lyser nu, og vandet vil koge i
løbet af få minutter alt efter mængden af vand
i kedlen. Hvis du ønsker at afbryde kogningen,
kan du altid gøre dette ved at slukke på tænd/
sluk-knappen (5) "0".
Når vandet er i kog, slukker elkedlen automatisk
ved hjælp af den indbyggede termostat.
Kontrollampen slukkes, og tænd/sluk-knappen
vender tilbage til udgangspositionen.
RENGØRING
r rengøring skal stikket tages ud af
stikkontakten, og elkedlen skal køle af.
Elkedlens udvendige overflader rengøres
bedst med en let fugtig klud. Elkedlen må
ikke nedsænkes i nogen form for væske!
Brug ikke nogen form for stærke eller
slibende rengøringsmidler på elkedlen
eller tilbehøret. Brug aldrig en skuresvamp
eller lignende til rengøring af elkedlen, da
overfladen kan tage skade.
AFKALKNING
Da der er kalk i almindeligt postevand, vil der
med tiden aflejres kalk i selve elkedlen. Denne
kalk kan løsnes ved hjælp af eddikesyre (IKKE
almindelig husholdningseddike) eller kalkfjerner,
der bl.a. fås i supermarkeder.
1. Bland 1 dl eddikesyre med 3 dl koldt
vand, eller følg anvisningerne på
kalkfjerneremballagen.
2. Hæld opløsningen i elkedlen, og tænd for
elkedlen på tænd/sluk-knappen.
3. Lad opløsningen koge op 2 gange, og hæld
den derefter ud.
4. For at fjerne de sidste rester af kalk og
eddikesyre skal du hælde koldt vand i
elkedlen igen (op til maksimummærket), og
tænde for den.
5. Hæld vandet ud, når det har kogt.
6. Gentag den proces, der er beskrevet under
punkt 4-5, 3 gange.
7. Elkedlen er nu klar til brug igen.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE
OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres
sammen med almindeligt husholdningsaffald, da
elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes
særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver
medlemsstat sikre korrekt indsamling,
genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk
og elektronisk affald. Private husholdninger i
EU kan gratis aflevere brugt udstyr særlige
genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan
du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til
den forhandler, du købte det af på betingelse
af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder
for at få yderligere oplysninger om, hvordan du
skalndtere elektrisk og elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat
for en voldsom behandling eller lidt anden
form for overlast
hvis fejl i apparatet er opstået grund af
fejl ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter
funktions- og designsiden, forbeholder vi os
ret til at foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Der tages forbehold for trykfejl.
3
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
INTRODUKTION
För att du ska få ut så mycket somjligt av
din vattenkokare, ber vi dig läsa igenom denna
bruksanvisning innan du använder vattenkokaren
för första gången. Lägg extra stor vikt vid
säkerhetsföreskrifterna. Vi föreslår även att du
sparar bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Normal användning av vattenkokaren
Felaktig användning av vattenkokaren
kan orsaka personskador och skador
vattenkokaren.
Använd endast vattenkokaren för dess
avsedda ändamål. Tillverkaren har inget
ansvar för skador som uppstår på grund av
felaktig användning eller hantering (läs mer i
Garantivillkor).
Vattenkokaren får endast anslutas till 230 V,
50 Hz.
Vattenkokaren får intettasom det inte
är vatten i den.
Varken vattenkokaren eller sladden får
placeras i vatten eller annan vätska.
t aldrig vattenkokaren stå obevakad när
den är igång och håll barn under uppsikt.
Vattennivån i vattenkokaren får inte överstiga
den högsta nivån (MAX 1,5 l) som är
markerad på vattennivåmätarna.
Vattenkokaren lämpar sig inte för
kommersiellt bruk eller bruk utomhus.
Placering av vattenkokaren
Placera alltid vattenkokaren längst in på
en köksbänk ochsäkert avstånd från
brännbart material, t.ex. gardiner, dukar och
liknande.
Placera alltid vattenkokaren så att pipen är
vänd bort från andra ytor, eftersom ångan
från kokande vatten kan orsaka skador.
ck inte över vattenkokaren.
t aldrig sladden hänga över kanten på
köksbänken och se till att den inte kommer i
kontakt med varma föremål eller öppen eld.
tt tillbaka vattenkokaren på sockeln efter
användning.
Sladd, stickpropp och eluttag
Kontrollera regelbundet att sladden inte är
skadad och använd inte vattenkokaren i så
fall eller om den tappats eller skadats på
något annat sätt.
Om vattenkokaren, sladden eller
stickproppen är skadade, måste
vattenkokaren undersökas och om
nödvändigt repareras av en auktoriserad
reparatör. I annat fall finns risk för elektriska
stötar. Försök aldrig att reparera apparaten
själv.
Dra ut stickproppen ur vägguttaget vid
rengöring.
Undvik att dra i sladden när stickproppen
ska dras ut ur vägguttaget. Håll istället i
stickproppen.
Kontrollera att det inte går att dra ur eller
snubbla över vattenkokaren eller någon
förlängningssladd.
BESKRIVNING
1. Hällpip
2. Lock
3. Vattennivåmätare
4. Indikatorlampa
5. På/av-knapp
6. Strömbrytare
7. Sockel
8. Lås för öppning av locket.
INNAN VATTENKOKAREN ANVÄNDS
FÖRSTA GÅNGEN
Innan du använder vattenkokaren för första
gången (eller om den har stått oanvänd en längre
tid)r den låtas koka tre gånger.
1. Läs säkerhetsföreskrifterna noga.
2. Se till att sladden har vecklats ut helt.
3. Fyll vattenkokaren med vatten tills
vattennivån når dengsta fyllnadsnivån
1,5 liter.
4. Sätt på vattenkokaren med På/Av-knappen
(5) "I".
5. Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.
6. Upprepa procedurerna i punkterna 3-5 tre
gånger.
ANVÄNDA VATTENKOKAREN
1. Häll friskt vatten i vattenkokaren.
Vattenkokaren måste innehålla minst 0,5 l
och högst 1,5 l.
2. Placera vattenkokaren på sockeln (7), som
bör ståen fast, plan yta.
3. Sätt på vattenkokaren med På/Av-knappen
(5) "I".
4
SE
Lampan (4) tänds och vattnet kokar inom några
få minuter, beroendemängden vatten i
vattenkokaren. Om du vill avbryta kokningen kan
du göra det när som helst genom att trycka på
på/av-knappen (5) "0".
När vattnet kokar stängs vattenkokaren
av automatiskt, tack vare den inbyggda
termostaten. Indikatorlampan slocknar och på/
av-knappen återgår till ursprungsläget.
RENGÖRING
re rengöring drar du ut stickproppen ur
vägguttaget och låter vattenkokaren svalna
helt.
Rengör vattenkokarens externa ytor med en
fuktig trasa. Vattenkokaren får inte doppas
ner i någon form avtska.
Använd inga starka eller slipande
rengöringsmedel för rengöring av
vattenkokaren och tillbehören. Använd
aldrig en tvättsvamp med slipverkan eller
liknande för att rengöra vattenkokaren,
eftersom ytan kan skadas.
AVKALKNING
Kalket i vanligt kranvatten gör att avlagringar kan
bildas inuti vattenkokaren. Dessa kalkavlagringar
kan avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig
vinäger) eller avkalkningsmedel som går att köpa
i bl.a. livsmedelsbutiker.
1. Blanda 100 ml ättiksyra med 300 ml
kallt vatten, ellerlj instruktionerna på
förpackningen till avkalkningsmedlet.
2. Häll lösningen i vattenkokaren och sätt på
den.
3. Låt lösningen koka upp två gånger och häll
sedan ut den.
4. För att ta bort de sista resterna av kalk
och ättiksyra häller du kallt vatten i
vattenkokaren igen (upp till markeringen för
högsta vattennivå) och sätter på den.
5. Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.
6. Upprepa procedurerna i punkterna 4-5 tre
gånger.
7. Vattenkokaren kan nu användas igen.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT
Läggrke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver
att varje medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning, hantering och
materialåtervinning av sådant avfall. Privata
hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin
använda utrustning till angivna insamlingsplatser.
I en del medlemsländer kan man i vissa
fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren när man köper ny utrustning.
Kontakta din återförsäljare, distributör eller
lokala myndighet för ytterligare information om
hantering av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte:
om ovanstående instruktioner inte följs
om apparaten har modifierats
om apparaten har använtsett felaktigt
sätt, utsatts för vårdslös behandling eller
fåttgon form av skada.
om fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
På grund av konstant utveckling avra
produkter både på funktions- och designsidan
förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra
produkter utan föregående meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
Förbehåll för tryckfel i bruksanvisningen.
5
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
INNLEDNING
For å få mest mulig glede av den nye
vannkokeren din ber vi deg lese nøye gjennom
bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt
oppmerksom på sikkerhetsreglene. Vi anbefaler
også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at
du kan slå opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av vannkokeren
Feilaktig bruk av vannkokeren kan føre til
personskader og skadervannkokeren.
Ikke bruk vannkokeren til andre formål
enn den er beregnet til. Produsenten er
ikke ansvarlig for skader som skyldes
feilaktig bruk eller håndtering (se også
garantibestemmelsene).
Vannkokeren skal kun kobles til 230 V, 50 Hz.
Vannkokeren må ikke slås på uten vann.
Ikke legg vannkokeren eller ledningen i vann
eller annen væske.
Ikke forlat vannkokeren mens den er på, og
hold øye med barn.
Vannivået i vannkokeren må ikke overskride
maks.-nivået (MAX 1,5 L) angitt på
vannstandsmålerne.
Vannkokeren er ikke egnet for kommersiell
eller utendørs bruk.
Plassering av vannkokeren
Plasser alltid vannkokeren innerst
kjøkkenbenken i sikker avstand fra brennbare
gjenstander som gardiner, duker og lignende.
Plasser alltid vannkokeren slik at tuten er
vendt bort fra andre gjenstander, da damp
fra det kokende vannet kan ødelegge dem.
Vannkokeren må ikke tildekkes.
Ikke la ledningen henge over benkekanten
og hold den unna varme gjenstander og
åpen ild.
Sett vannkokeren på plass i sokkelen etter
bruk.
Leding, støpsel og stikkontakt
Kontroller regelmessig at ledningen ikke
er ødelagt. Ikke bruk vannkokeren dersom
dette skulle være tilfelle, eller dersom den har
falt i bakken eller er skadet på annen måte.
Hvis vannkokeren, ledningen eller støpselet
er skadet, må vannkokeren kontrolleres og
om nødvendig repareres av en autorisert
servicemann. Hvis så ikke skjer, foreligger
det fare for elektrisk støt. Ikke forsøk å
reparere apparatet selv.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før
rengjøring.
Ikke trekk i ledningen for å fjerne støpselet
fra kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller
snuble i ledningen til vannkokeren eller en ev.
skjøteledning.
OVERSIKT
1. Helletut
2. Lokk
3. Vannstandsmåler
4. Kontrollampe
5. Av/på-knapp
6. Bryter
7. Sokkel
8. Lås for åpning av lokk.
FØR DU TAR APPARATET I BRUK
FØRSTE GANG
Før du bruker vannkokeren første gang (eller
dersom den ikke harrt i bruk på lang tid), bør
den kokes ut 3 ganger.
1. Les nøye gjennom sikkerhetsreglene.
2. Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
3. Fyll vannkokeren med vann opp til maks.-
nivået på (1,5 liter).
4. Slå på vannkokeren med av/på-knappen (5)
"I".
5. Hell ut vannet når det er kokt.
6. Gjenta fremgangsmåten under punkt 3–5 tre
ganger.
BRUKE VANNKOKEREN
1. Fyll vannkokeren med friskt vann.
Vannkokeren må minst inneholde 0,5 liter og
maks. 1,5 liter.
2. Plasser vannkokeren sokkelen (7), som
skal stå på et fast, jevnt underlag.
3. Slå på vannkokeren med av/på-knappen (5)
"I".
Kontrollampen (4) tennes, og vannet koker i løpet
av få minutter, avhengig av hvor mye vann det
er i kannen. Hvis du vil avbryte kokingen, kan du
gjøre dette når som helst ved av/på-knappen (5)
"0".
Når vannet koker, slås vannkokeren automatisk
av takket være den innebygde termostaten.
Kontrollampen slukner, og av/på-knappen går
tilbake til sin utgangsstilling.
6
NO
RENGJØRING
Trekk støpselet ut av kontakten og la
vannkokeren avkjøles før rengjøring.
Vannkokerens utside rengjøres med en
fuktig klut. Vannkokeren må ikke legges i
noen form for væske.
Ikke bruk sterke eller slipende
rengjøringsmidlervannkokeren eller
tilbehøret. Ikke bruk grytesvamp eller
lignende for å rengjøre vannkokeren, da
dette kan ødelegge overflaten.
AVKALKING
Vannet i springen inneholder kalk som kan
føre til kalkavleiringer inne i vannkokeren.
Kalkavleiringene kan fjernes ved hjelp av
eddiksyre (IKKE vanlig husholdningseddik)
eller avkalkingsmiddel som du får kjøpt i
supermarked osv.
1. Bland 100 ml eddiksyre med 300 ml kaldt
vann, eller følg anvisningene på emballasjen
til avkalkingsmiddelet.
2. Hell blandingen over i vannkokeren og slå
den på.
3. La blandingen koke opp to ganger og tøm
den ut.
4. For å fjerne de siste restene av kalk og
eddiksyre fyller du vannkokeren med kaldt
vann (opp til maks.-merket) og slår den på.
5. Hell ut vannet når det er kokt.
6. Gjenta fremgangsmåten under punkt 4–5
tre ganger.
7. Vannkokeren erklar til bruk.
INFORMASJON OM AVHENDING OG
RESIRKULERING AV PRODUKTET
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er
merket med følgende symbol:
Det betyr at produktet ikke må kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og
elektronisk avfall må alltid avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet, må alle
medlemsland sørge for riktig innsamling,
håndtering og resirkulering av elektrisk og
elektronisk avfall. Private husstander i EU
kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til egne
gjenvinningsstasjoner. I noen medlemsland kan
det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere
brukt utstyr til forhandleren som solgte det.
Ta kontakt med din forhandler, distributøren
eller de lokale myndighetene hvis du vil ha mer
informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk
og elektronisk avfall.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gjelder ikke:
Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.
Dersom det er foretatt uautoriserte inngrep i
apparatet.
Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert,
utsatt for hard behandling eller skadet
annen måte.
Ved feil som måtte oppstå på grunn av feil
på strømnettet.
På grunn av den kontinuerlige utviklingen av
produktene våre med hensyn til funksjon og
design forbeholder vi oss retten til å endre
produktet uten forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tar forbehold om trykkfeil.
7
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
JOHDANTO
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan
hyödyn uudesta vedenkeittimestäsi. Lue
turvaohjeet erityisen huolellisesti. Suosittelemme
myös, että säilytätmä ohjeet. Näin voit
perehtkeittimen eri toimintoihin myöhemminkin.
TURVAOHJEET
Vedenkeittimen normaali käyttö
Vedenkeittimen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa
laitetta.
ytä vedenkeitinvain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole
vastuussa virheellisestä käytöstä johtuvista
vahingoista (katso myös Takuuehdot).
Vedenkeitin voidaan kytkeä vain verkkoon,
jonka jännite on 230 V, 50 Hz.
Älä käynnistä vedenkeitintä tyhjänä.
Äaseta vedenkeitintä tai johtoa veteen tai
muuhun nesteeseen.
Älä jätä vedenkeitintä valvomatta ja huolehdi,
etteivät lapset pääse keittimen lähelle silloin,
kun se on käynnissä.
Keittimen vesimääei saa ylittää
vesimäärän ilmaisimissa näkyvää 1,5 litran
maksimirajaa (MAX 1.5L).
vedenkeitintä ei ole tarkoitettu
kaupalliseen tai ulkokäyttöön.
Vedenkeittimen sijoittaminen
Aseta vedenkeitin keittiötason takaosaan
riittävän kauas verhoista, pöytäliinoista ja
muista syttyvistä materiaaleista.
Aseta vedenkeitin niin, ettei nokka osoita
muihin pintoihin. Siitä nouseva vesihöyry
saattaa vahingoittaa niitä.
Älä peitä vedenkeitintä.
Älä päästä johtoa roikkumaan tason reunan
ylitse, ja pidä se poissa kuumien esineiden ja
liekkien läheltä.
Aseta vedenkeitin takaisin alustalle käytön
jälkeen.
Johto, pistoke ja pistorasia
Tarkista virtajohto säännöllisesti, äläkä käytä
vedenkeitintä, jos virtajohto on vaurioitunut
tai vedenkeitin on pudonnut tai muuten
vaurioitunut.
Jos vedenkeitin, virtajohto tai pistoke
on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on
sähköiskuriskin välttämiseksi tarkistettava
ja tarvittaessa korjattava keitin. Älä yritä itse
korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen
puhdistuksen ajaksi.
Älä vedä johdosta, kun irrotat pistoketta
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni
pistokkeesta.
Varmista, ettei vedenkeittimen virtajohtoon
tai jatkojohtoon voi kompastua.
SELITYKSET
1. Kaatonokka
2. Kansi
3. Vesimäärän ilmaisin
4. Merkkivalo
5. Virtapainike
6. Käyttökytkin
7. Alusta
8. Kannen lukitus.
ENNEN ENSIMMÄISTÄYTTÖÄ
Keitä keittimesvettä 3 kertaa, ennen kuin käytät
sitä ensimmäisen kerran (tai jos keitin on pitkään
ollut käyttämättömänä).
1. Lue nämä turvaohjeet huolellisesti.
2. Varmista, että johto on täysin ojennettuna.
3. Täytä vedenkeitin vedellä 1,5 litran
maksimirajaan saakka.
4. Kytke vedenkeittimeen virta On/Off-
virtapainikkeella (5) "I".
5. Kaada kiehunut vesi pois.
6. Toista kohdat 3–5 kolme kertaa.
VEDENKEITTIMEN KÄYTTÄMINEN
1. Kaada keittimeen raikasta vettä.
Vedenkeittimessä pitää olla vähintään 0,5 l ja
enintään 1,5 l vettä.
2. Aseta vedenkeitin alustalle (7), jonka tulee
olla tukevalla, tasaisella pinnalla.
3. Kytke vedenkeittimeen virta On/Off-
virtapainikkeella (5) "I".
Punainen merkkivalo (4) syttyy. Veden
kiehumiseen kuluu muutama minuutti veden
määrästä riippuen. Voit keskeyttää keittämisen
milloin tahansa painamalla virtapainiketta (5) "0".
Kun vesi kiehuu, vedenkeittimen sisäinen
termostaatti sammuttaa keittimen automaattisesti.
Merkkivalo sammuu ja virtapainike nousee
alkuperäiseen asentoon.
8
FI
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista,
että vedenkeitin onysin jäähtynyt ennen
puhdistusta.
Puhdista keittimen ulkopinnat kostealla
liinalla. Älä upota vedenkeitintä mihinkään
nesteeseen.
Älä käytä keittimen tai sen lisäosien
puhdistuksessa vahvoja tai hankaavia
puhdistusaineita. Äkoskaan puhdista
vedenkeitintä hankaussienellä tai
vastaavalla, koska keittimen pinta saattaa
vaurioitua.
KALKINPOISTO
Tavallisesta vesijohtovedestä voi irrota kalkkia
kerrokseksi vedenkeittimen sisäpintoihin.
Kalkkikerros voidaan irrottaa etikkahapolla (EI
tavallisella etikalla) tai kaupoissa myytäväl
kalkinpoistoaineella.
1. Sekoita 100 ml etikkahappoa 300
ml:aan kylmää vettä tai noudata
kalkinpoistoainepakkauksessa olevia
ohjeita.
2. Kaada seos vedenkeittimeen ja käynnistä
keitin.
3. Kiehauta seos kahdesti ja kaada se pois
keittimestä.
4. Poista kalkin ja etikkahapon jäämät
kaatamalla uudelleen kylmää vettä
vedenkeittimeen (maksimirajaan saakka) ja
käynnistämällä keitin.
5. Kaada kiehunut vesi pois.
6. Toista kohdat 4–5 kolme kertaa.
7. Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ
JA KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen
keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys.
EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin
kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa
ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on
ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei noudateta
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti, tai se
on kärsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat häiriöis
sähköverkossa.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta
ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme
itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman
etukäteisilmoitusta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
9
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
INTRODUCTION
To get the best out of your new kettle, please read
through these instructions carefully before using
it for the first time. Pay particular attention to the
safety measures. We also recommend that you
keep the instructions for future reference, so that
you can remind yourself of the functions of the
kettle.
SAFETY MEASURES
Normal use of the kettle
Incorrect use of the kettle may cause
personal injury and damage to the kettle.
Use the kettle for its intended purpose only.
The manufacturer is not responsible for
any damage resulting from incorrect use or
handling (see also Guarantee Terms).
The kettle may only be connected to 230 V,
50 Hz.
The kettle should not be switched on unless
there is water in it.
The kettle or cord must not be placed in
water or any other liquid.
Never leave the kettle unattended when in
use and keep an eye on children.
The water level in the kettle must not exceed
the maximum filling level (MAX 1.5L) marked
on the water level gauges.
This kettle is not suitable for commercial or
outdoor use.
Positioning the kettle
Always place the kettle at the back of a
kitchen counter and at a safe distance
from flammable objects such as curtains,
tablecloths or similar.
Always place the kettle so that the spout is
turned away from any other surfaces as the
steam from boiling water may damage them.
Do not cover the kettle.
Do not allow the cord to hang over the edge
of the counter, and keep it away from hot
objects and naked flames.
Return the kettle to its base after use.
Cord, plug and mains socket
Check regularly that the cord is not damaged
and do not use the kettle if it is, or if it has
been dropped or damaged in any other way.
If the kettle, cord or plug is damaged, it must
be inspected and, if necessary, repaired by
an authorised repair engineer, otherwise
there is a risk of electric shock. Never try to
repair the appliance yourself.
Remove the plug from the socket for
cleaning.
Avoid pulling the cord when removing the
plug from the socket. Instead, hold the plug.
Check that it is not possible to pull or trip
over the kettle or any extension cord.
KEY
1. Pouring spout
2. Lid
3. Water level gauge
4. Indicator light
5. On/off button
6. Switch
7. Base
8. Lock for opening of lid
PRIOR TO FIRST USE
Before using the kettle for the first time (or
following a long period without use), the kettle
should be boiled 3 times.
1. Read the safety instructions through
carefully.
2. Ensure that the cord is fully extended.
3. Fill the kettle with water until the water level
reaches the maximum filling level of 1.5 litres.
4. Switch on the kettle by 5 the on/off button (5)
“I”.
5. Pour out the water once it has boiled.
6. Repeat the process described under points
3-5 three times.
USING THE KETTLE
1. Pour fresh water into the kettle. The kettle
must contain at least 0.5 l and no more than
1.5 l.
2. Place the kettle on its base (7), which should
be placed on a fixed, flat surface.
3. Switch the kettle on with the on/off button
(5) so that the button is pointing upwards
towards the letter "I".
The indicator light (4) will now light up and the
water will boil within a few minutes, depending on
the amount of water in the kettle. If you want to
interrupt the boiling, you can do this at any time
by pressing the on/off button (5) "0".
When the water is boiling, the kettle will
automatically switch off thanks to the integrated
thermostat. The indicator light goes off and the
on/off button returns to the original position.
10
UK
CLEANING
Before cleaning, remove the plug from the
wall socket and allow the kettle to cool
down.
Clean the external surfaces of the kettle
with a damp cloth. The kettle must not be
submerged in any form of liquid.
Do not use any kind of strong or abrasive
cleaning agent on the kettle or accessories.
Never use a scouring sponge or similar
to clean the kettle, as the surface may be
damaged.
DESCALING
The lime content of ordinary tap water means
limescale may be deposited inside the kettle.
This limescale may be loosened using acetic
acid (NOT ordinary vinegar) or descaler, available
in supermarkets etc.
1. Mix 100 ml acetic acid with 300 ml cold
water, or follow the instructions on the
descaler packaging.
2. Pour the solution into the kettle and switch
it on.
3. Allow the solution to boil twice and then
pour it out.
4. To remove the final residues of limescale
and acetic acid, pour cold water into the
kettle again (up to the maximum mark) and
switch it on.
5. Pour out the water once it has boiled.
6. Repeat the process described under points
4-5 three times.
7. The kettle is now ready for use again.
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked
with this symbol:
This means that this product must not be
disposed of together with ordinary household
waste, as electrical and electronic waste must
be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every
member state must ensure correct collection,
recovery, handling and recycling of electrical
and electronic waste. Private households in
the EU can take used equipment to special
recycling stations free of charge. In some
member states you can, in certain cases, return
the used equipment to the retailer from whom
you purchased it, if you are purchasing new
equipment. Contact your retailer, distributor or
the municipal authorities for further information
on what you should do with electrical and
electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the appliance has been interfered with
if the appliance has been mishandled,
subjected to rough treatment, or has
suffered any other form of damage
if faults have arisen as a result of faults in
your electricity supply.
Due to the constant development of our
products in terms of function and design, we
reserve the right to make changes to the product
without prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
We take reservations for printing errors.
11
Lees voordat u uw nieuwe waterkoker in gebruik
neemt eerst nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing.
Lees vooral de veiligheidsmaatregelen aandachtig
door. Wij adviseren ook om de gebruiksaanwijzing
te bewaren, zodat u in de toekomst de diverse
functies van de waterkoker nog eens kunt
nakijken.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Normaal gebruik van de waterkoker
De waterkoker mag alleen worden gebruikt
met de meegeleverde voet.
Onjuist gebruik van de waterkoker kan
persoonlijk letsel en schade aan de
waterkoker veroorzaken.
Gebruik de waterkoker alleen waarvoor
deze is bedoeld. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor schade die
ontstaat door het onjuist gebruiken van
of omgaan met het apparaat (zie ook de
Garantievoorwaarden).
De waterkoker mag alleen worden
aangesloten op 230 V, 50 Hz.
Schakel de waterkoker niet in als er geen
water in zit.
Dompel de waterkoker of het snoer niet
onder in water of een andere vloeistof.
Laat de waterkoker nooit zonder toezicht als
deze in gebruik is en houd kinderen in de
gaten.
Het waterniveau in de waterkoker mag niet
boven het maximale vulniveau (MAX 1.5L)
komen dat is aangegeven op de watermeter.
Deze waterkoker is niet geschikt voor
commercieel gebruik of gebruik buitenshuis.
De waterkoker plaatsen
Plaats de waterkoker altijd achteraan op
een aanrecht en op een veilige afstand van
brandbare voorwerpen zoals gordijnen,
tafelkleden en dergelijke.
Plaats de waterkoker altijd zodanig
dat de tuit weggedraaid is van andere
oppervlakken, omdat die beschadigd kunnen
raken door de stoom van het kokende water.
Dek de waterkoker niet af.
Laat het snoer niet over de rand van het
aanrecht hangen en houd het uit ge buurt
van warme voorwerpen en vlammen.
Zet de waterkoker na gebruik terug op de
voet.
Snoer, stekker en stopcontact
Controleer regelmatig of het snoer
onbeschadigd is en gebruik de waterkoker
niet als er wel beschadigingen zijn of als het
apparaat is gevallen of op een andere manier
is beschadigd.
Als de waterkoker, het snoer of de stekker is
beschadigd, moet het worden gecontroleerd
en zo nodig worden gerepareerd door een
erkende reparateur, omdat er anders risico
is op een elektrische shock. Probeer het
apparaat nooit zelf te repareren.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat reinigt.
Trek niet aan het snoer als u de stekker uit
het stopcontact haalt. Houd de stekker vast.
Zorg dat niemand aan het snoer of een
eventueel verlengsnoer kan trekken of erover
kan struikelen.
LEGENDA
1. Uitgiettuit
2. Deksel
3. Meter voor
waterniveau
4. Indicatielampje
5. Aan/uit-knop
6. Schakelaar
7. Voet
8. Vergrendeling voor
openen van deksel
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Voordat de waterkoker voor het eerst wordt
gebruikt (of nadat de waterkoker een lange tijd
niet is gebruikt), moet er 3 keer water in worden
gekookt.
1. Lees de veiligheidsinstructies aandachtig
door.
2. Controleer of het snoer helemaal is uitgerold.
3. Vul de waterkoker met water tot aan het
maximale vulniveau van 1,5 liter.
4. Schakel de waterkoker in met de aan/uit-
knop (5) “I”.
5. Giet het water weg als het heeft gekookt.
6. Herhaal het proces van stap 3-5 drie keer.
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
12
NL
DE WATERKOKER GEBRUIKEN
1. Giet vers water in de waterkoker. De
waterkoker moet ten minster 0,5 l en niet
meer dan 1,5 l bevatten.
2. Zet de waterkoker op de voet (7), die op
een stevig, vlak oppervlak moet staan.
3. Schakel de waterkoker in met de aan/uit-
schakelaar (5) zodat de knop omhoog wijst
naar de letter “I”.
Het indicatielampje (4) gaat branden. Na enkele
minuten, afhankelijk van de hoeveelheid water in
de waterkoker, gaat het water koken. Als u het
kookproces wilt onderbreken, kunt u dat op elk
gewenst moment doen door de aan/uit-knop (5)
op “0” te drukken.
Als het water kookt, wordt de waterkoker
automatisch uitgeschakeld dankzij de
ingebouwde thermostaat. Het indicatielampje
gaat uit en de aan/uit-knop komt in de
oorspronkelijke stand te staan.
REINIGEN
Haal voor het reinigen de stekker uit het
stopcontact en laat de waterkoker afkoelen.
Maak de buitenkant van de waterkoker
schoon met een vochtige doek. Dompel de
waterkoker niet onder in een vloeistof.
Gebruik geen sterk schoonmaakmiddel
of schuurmiddel op de waterkoker
of accessoires. Gebruik nooit een
schuurspons of iets dergelijks om de
waterkoker schoon te maken. Hierdoor kan
het oppervlak beschadigd raken.
ONTKALKEN
Door het kalkgehalte van gewoon kraanwater
kan zich kalk afzetten in de waterkoker. De kalk
kan worden losgeweekt met huishuidazijn (GEEN
gewone azijn) of een ontkalkingsmiddel, dat
verkrijgbaar is in supermarkten e.d.
1. Meng 100 ml huishoudazijn met 300 ml
koud water, of volg de aanwijzingen op de
verpakking van het ontkalkingsmiddel.
2. Giet de oplossing in de waterkoker en zet
deze aan.
3. Laat de oplossing twee keer koken en giet
deze vervolgens weg.
4. Verwijder de laatste resten kalk en
huishoudazijn door de waterkoker tot het
maximumniveau te vullen met koud water
en deze in te schakelen.
5. Giet het water weg als het heeft gekookt.
6. Herhaal het proces van stap 4-5 drie keer.
7. U kunt de waterkoker nu weer gebruiken.
INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN
VAN DIT PRODUCT
Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool:
Dit betekent dat dit product niet met het gewone
huishoudafval mag worden weggegooid, omdat
elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk
moeten worden afgevoerd. Volgens de WEEE-
richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen voor
het op de juiste manier inzamelen, ophalen,
verwerken en recyclen van elektrisch en
elektronisch afval. Privé-huishoudens in de
EU kunnen apparatuur gratis naar speciale
recyclingpunten brengen. In sommige lidstaten
kunt u, in bepaalde gevallen, de gebruikte
apparatuur terugbrengen naar de leverancier
waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe
apparatuur koopt. Neem contact op met uw
leverancier, distributeur of gemeente voor meer
informatie over wat u moet doen met elektrisch
en elektronisch afval.
GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie vervalt:
als bovenstaande aanwijzingen niet worden
opgevolgd
als er met het apparaat is geknoeid
als het apparaat verkeerd is gebruikt, ruw is
behandeld of enige vorm van schade heeft
geleden
als er defecten zijn ontstaan door gebreken
in uw elektriciteitsvoorziening.
Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van
het ontwerp en de functies van onze producten
behouden wij ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen in het product.
IMPORTEUR
Adexi Group
Drukfouten voorbehouden.
13
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
ÚVOD
Než svou novou konvici použijete poprvé,
ečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste ji
mohli používat co nejúčinněji. Věnujte pozornost
bezpečnostním opatřením. Doporučujeme
m také, abyste sivod ponechali ali
jej v budoucnu k dispozici, abyste si mohli
připomenout funkce konvice.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Normálpoužívání konvice
Používejte konvici pouze s dodanou
základnou.
Nespvné používání konvice může vést k
osobnímu poranění a poškození konvice.
Konvici používejte pouze k účelu, pro který
byla vyrobena. Výrobce nenese žádnou
zodpovědnost za škody způsobené
nespvným používáním či manipulací (viz
také Záruční podmínky).
Konvici lze připojit pouze k přívodu 230 V,
50 Hz.
Konvici byste neměli zapínat, pokud v ní není
voda.
Konvici ani přívodní šňůru není možné vat
do vody ani jiné kapaliny.
Nikdy nenecvejte zapnutou konvici bez
dozoru a sledujte děti.
Hladina vody v konvici nesmí esáhnout
maximální plnicí hladinu (MAX 1,5 l)
vyznačenou na ukazateli hladiny vody.
Tato konvice není vhodná pro komení ani
pro venkovní použití.
Umístění konvice
Konvici vždy umístěte do zadní části
kuchyňské desky a v bezpečné vzdálenosti
od hořlachedmětů jako eba záclony,
ubrusy apod.
Konvici vždy umístěte tak, aby hubice byla
otočena od jiných povrchů, protože by je
vařící pára mohla poškodit.
Konvici nepřikrývejte.
Nenechávejteívodní šňůru viset es okraj
kuchyňské desky a uchovejte ji stranou od
horkých edmětů a otevřeného ohně.
Po použití vraťte konvici do základny.
Šňůra, zástka a elektrická zásuvka
Pravidelně kontrolujte, zda šňůra není
poškozena, a konvici nepoužívejte, pokud
m upadla nebo se jinak poškodila.
Pokud je konvice, přívodní šňůra nebo
zástka poškozena, je nutné, aby
autorizovaný servisní technik spotřebič
prohlédl a – pokud je to nezbytné – opravil,
jinak hrozí úraz elektrickým proudem. Nikdy
se nepokoušejte opravit spotřebič sami.
ed čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky.
Při tom, když vyjímáte zástku ze zásuvky,
netahejte za šňůru. Uchopte zástrčku.
Ujistěte se, že není možné zakopnout o
konvici nebo případné prodlužovací šňůry.
LEGENDA
1. Licí hubice
2. Víko
3. Ukazatel hladiny vody
4. Kontrolka
5. Tlačítko Zap/Vyp
6. Přepín
7. Základna
8. mek pro otevřevíka
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
ed prvním použitím konvice (nebo po dlouhé
době nepoužívání) byste měli s konvicí 3x
dosáhnout varu.
1. Pečlivě sitěte bezpečnostní pokyny.
2. Zajistěte, aby šňůra byla plně roztažena.
3. Konvici naplňte vodou, až hladina vody
dosáhne maximální hladiny plnění 1,5 litru.
4. Konvici zapněte nastavením tlačítka Zap/Vyp
(5) do polohy „I“.
5. Až se voda začne vařit, vylijte ji.
6. Opakujte proces popsa v bodech 3-5.
POUŽITÍ KONVICE
1. Nalijte do konvice čistou vodu. V konvici musí
být alespoň 0,5 l vody, ne více než 1,5 l.
2. Postavte konvici nakladnu (7), která by
měla být umístěna na pevném a plochém
povrchu.
3. Konvici zapněte pomocí tlačítka Zap/Vyp
(5) tak, aby směřovalo směrem vzhůru k
písmenu „I“.
14
CZ
Kontrolka (4) se nyní rozsvítí a voda se začne vařit
za několik minut, podle množství vody v konvici.
Pokud budete chtít var erušit, můžete to provést
stisknutím tlačítka Zap/Vyp (5) do polohy „0“.
Až se voda začne vařit, konvice se automaticky
vypne díky svému termostatu. Kontrolka se vypne
a tlačítko Zap/Vyp se vrátí do své původní polohy.
ČIŠ
ed čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky a
konvici nechte vychladnout.
Vnější části konvice čistěte vlhkým hadrem.
Konvici nesmíte vkládat do žádkapaliny.
Nepoužívejte žádná silná nebo abraziv
čistidla na konvici aniíslušenství.
Nikdy nepoužívejte drsnou houbičku ani
podobnou pomůcku pro čištění konvice,
protože byste mohli poškodit její povrch.
Vyjímatelný filtr na vodní kámen lze čistit
pomomyho kartáče apod. Dbejte na to,
abyste nepoškodili
membránu filtru.
ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE
Vápník obsažený v běžné vodě z kohoutku vede k
tomu, že se uvnitř konvice usazuje vodní kámen.
Tento vodní kámen lze uvolnit kyselinou octovou
(NE běžným octem) nebo odstraňovačem vodního
kamene, kte dostanete v obchodních domech
atd.
1. Smíchejte 100 ml kyseliny octové s 300 ml
studené vody nebo postupujte podle poky
na obalu odstraňovače vodního kamene.
2. Nalijte roztok do konvice a konvici zapněte.
3. Roztok dvakrát uvte do varu a pak jej
vylijte.
4. Zbytky vodního kamene a kyseliny octové
odstraňte tak, že konvici naplníte studenou
vodou (až po maximální značku) a konvici
zapnete.
5. Až se voda začne vařit, vylijte ji.
6. Opakujte proces popsa v bodech 4-5.
7. Konvice je nyní znovu připravena k použití.
INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
TOHOTO VÝROBKU
Všimněte si prosím, že tento výrobek Adexi je
označen tímto symbolem: To znamená, že tento
výrobek nesmíte vyhodit do běžného domovního
odpadu, protože elektrica elektronický odpad
musí být likvidován zvlášť. V souladu se směrnicí
WEEE musí každý členský stát zajistit správ
sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci elektrického
a elektronicho odpadu. Soukromé domácnosti
v EU mohou použité vybavení bezplatně odevzdat
ve speciálních recyklačních sběrnách. V některých
členských státech můžete v něktech případech
vrátit použité vybavení u prodejce, od kterého jste
výrobek zakoupili, pokud zároveň zakoupíte no
výrobek. Další informace o tom, co byste měli
dělat s elektrickým a elektronickým odpadem,
m sdělí prodejce, distributor nebostský
úřad.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka neplatí:
• pokud není dodržen výše uvedený návod
• pokud někdo do spotřebiče zasahoval
• pokud se se spotřebičem zacházelo nesprávně,
hrubě nebo pokud na něm vznikla jiná forma
škody
• pokud k závadě došlo vlivem poruchy na vašem
přívodu elektřiny.
S ohledem na trvavývoj našich výrobků, pokud
jde o funkci a design, si vyhrazujeme právo
provádět na výrobku změny bezedchozího
varování.
DOVOZCE
Adexi Group
Neručíme za tisko chyby.
16
17
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να αξιοποιήσετε πλήρως το νέο βραστήρα
σας, πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες
ασφαλείας. Επίσης, συνιστάται να φυλάξετε
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική
αναφορά, ώστε να μπορείτε να θυμηθείτε τις
λειτουργίες του βραστήρα σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανονική χρήση του βραστήρα
Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο με την παρεχόμενη βάση.
Η λανθασμένη χρήση του βραστήρα
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του
χρήστη ή βλάβη της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε το βραστήρα μόνο για
τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από
λανθασμένη χρήση ή χειρισμό (δείτε
επίσης τους όρους της εγγύησης).
Ο βραστήρας μπορεί να συνδεθεί μόνο σε
παροχή 230 V, 50 Hz.
Δεν πρέπει να θέτετε το βραστήρα σε
λειτουργία εάν δεν υπάρχει μέσα νερό.
Ο βραστήρας ή το καλώδιο δεν πρέπει
να βρίσκονται μέσα σε νερό σε ή
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Μην αφήνετε ποτέ το βραστήρα χωρίς
επιτήρηση ενώ λειτουργεί και επιβλέπετε
τα παιδιά που βρίσκονται στο χώρο
λειτουργίας του βραστήρα.
Το επίπεδο νερού στο βραστήρα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο
πλήρωσης (ΜΕΓ 1,5L) που σημειώνεται
στις ενδείξεις μέτρησης νερού.
Αυτός ο βραστήρας δεν είναι κατάλληλος
για εμπορική χρήση ή για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους.
Τοποθέτηση του βραστήρα
Τοποθετείτε το βραστήρα πάντα
στο πίσω μέρος του πάγκου της
κουζίνας και σε ασφαλή απόσταση από
εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες,
τραπεζομάντιλα και άλλα παρόμοια.
Τοποθετείτε το βραστήρα πάντα με
τέτοιο τρόπο, ώστε το στόμιο να είναι
στραμμένο μακριά από οποιαδήποτε άλλη
επιφάνεια, διότι ο ατμός που παράγεται
από το νερό που βράζει μπορεί να την
καταστρέψει.
Μην καλύπτετε το βραστήρα.
Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται
από την άκρη του πάγκου και αποφύγετε
την επαφή του με ζεστά αντικείμενα και
γυμνή φλόγα.
Μετά τη χρήση, τοποθετήστε ξανά το
βραστήρα στη βάση του.
Καλώδιο, βύσμα και πρίζα τροφοδοσίας
Ελέγχετε τακτικά μήπως το καλώδιο
είναι κατεστραμμένο και εάν είναι, μην
χρησιμοποιείτε το βραστήρα. Επίσης,
μην τον χρησιμοποιείτε εάν έχει
πέσει ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε
άλλη ζημιά. • Εάν ο βραστήρας, το
καλώδιο ή το βύσμα έχουν υποστεί
ζημιά, πρέπει να ελεγχθούν και, εάν
χρειάζεται, να επισκευαστούν από έναν
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Διαφορετικά,
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
προσπαθείτε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι
σας τη συσκευή.
Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα για να
καθαρίσετε τη συσκευή.
Μην τραβάτε το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα.
Αντιθέτως, θα πρέπει να κρατάτε το
βύσμα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα
να σκοντάψει κανείς στο βραστήρα ή
στην προέκταση του καλωδίου.
ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Στόμιο
2. Καπάκι
3. Δείκτης μέτρησης
νερού
4. Ενδεικτική λυχνία
5. Κουμπί on/off
6. Διακόπτης
7. Βάση
8. Κλείδωμα για
άνοιγμα του
καπακιού
GR
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
16
17
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε το βραστήρα για πρώτη
φορά μετά από μεγάλο διάστημα που δεν
έχει χρησιμοποιηθεί), πρέπει να βράσετε νερό
με το βραστήρα 3 φορές.
1. Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας
προσεκτικά.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξετυλίξει πλήρως
το καλώδιο.
3. Γεμίστε το βραστήρα με νερό μέχρι το
μέγιστο επίπεδο των 1,5 λίτρων.
4. Θέστε σε λειτουργία το βραστήρα,
χρησιμοποιώντας το κουμπί on/off (5) “I”.
5. Αδειάστε το βραστήρα αφού βράσει το
νερό.
6. Επαναλάβετε τρεις φορές τη διαδικασία
που περιγράφεται στα βήματα 3-5.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ
1. Βάλτε φρέσκο νερό στο βραστήρα.
Ο βραστήρας πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον 0,5 l και όχι περισσότερο
από 1,5 l.
2. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση του
(7), η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε μια
σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
3. Θέστε σε λειτουργία το βραστήρα,
χρησιμοποιώντας το κουμπί on/off (5)
έτσι, ώστε το κουμπί να είναι προς τα
πάνω και να πλησιάζει την ένδειξη "I".
Η ενδεικτική λυχνία (4) θα ανάψει και το
νερό θα βράσει σε λίγα λεπτά, ανάλογα με
την ποσότητα του νερού που υπάρχει στο
βραστήρα. Εάν θέλετε να διακόψετε το
βρασμό, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε
στιγμή, πατώντας το κουμπί on/off (5) "0".
Όταν το νερό βράσει, ο βραστήρας θα
σβήσει αυτόματα χάρη στον ενσωματωμένο
θερμοστάτη. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει και
το κουμπί on/off επανέρχεται στην αρχική του
θέση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Πριν το καθάρισμα, αφαιρέστε το βύσμα
από την πρίζα και αφήστε το βραστήρα να
κρυώσει.
Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες
του βραστήρα με ένα νωπό ύφασμα.
Δεν πρέπει να βυθίζετε το βραστήρα σε
οποιοδήποτε υγρό.
Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
ισχυρό ή στιλβωτικό καθαριστικό για
τον καθαρισμό του βραστήρα ή των
εξαρτημάτων του.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρό
σφουγγάρι ή παρόμοιο μέσο για τον
καθαρισμό του βραστήρα, δεδομένου
ότι μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην
επιφάνειά του.
Μπορείτε να καθαρίσετε το αφαιρούμενο
φίλτρο για τα άλατα, χρησιμοποιώντας
μια βούρτσα ή κάτι παρόμοιο. Προσέξτε
να μην καταστρέψετε τη μεμβράνη του
φίλτρου.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
Η περιεκτικότητα του νερού βρύσης σε άλατα
έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση αλάτων
στο εσωτερικό του βραστήρα. Μπορείτε να
απαλλαγείτε από τα άλατα χρησιμοποιώντας
οξικό οξύ (ΟΧΙ συνηθισμένο ξίδι) ή κάποιο
προϊόν καθαρισμού των αλάτων που μπορείτε
να βρείτε στα σούπερ μάρκετ.
1. Διαλύστε 100 ml οξικό οξύ σε 300 ml κρύο
νερό ή ακολουθήστε τις οδηγίες στη
συσκευασία του προϊόντος.
2. Βάλτε το διάλυμα στο βραστήρα και
θέστε τον σε λειτουργία.
3. Αφήστε το διάλυμα να βράσει δύο φορές
και στη συνέχεια αδειάστε το.
4. Για να αφαιρέσετε και τα τελευταία
υπολείμματα αλάτων και οξικού οξέος,
γεμίστε ξανά το βραστήρα με κρύο νερό
(μέχρι τη μέγιστη ένδειξη πλήρωσης) και
ενεργοποιήστε τον.
5. Αδειάστε το βραστήρα αφού βράσει το
νερό.
6. Επαναλάβετε τρεις φορές τη διαδικασία
που περιγράφεται στα σημεία 4-5.
7. Ο βραστήρας είναι και πάλι έτοιμος για
χρήση.
18
19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν της Adexi
επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο: Αυτό
σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά
απορρίμματα, δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά απορρίμματα πρέπει να
απορρίπτονται ξεχωριστά. Σύμφωνα με
την οδηγία WEEE, κάθε κράτος-μέλος
πρέπει να φροντίζει για τη σωστή συλλογή,
ανάκτηση, διαχείριση και ανακύκλωση των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
Τα ιδιωτικά νοικοκυριά στην ΕΕ μπορούν να
μεταφέρουν δωρεάν τον μεταχειρισμένο
εξοπλισμό τους σε ειδικούς σταθμούς
ανακύκλωσης. Σε κάποια κράτη-μέλη
μπορείτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να
επιστρέψετε τον παλιό σας εξοπλισμό στον
μεταπωλητή από τον οποίο τον αγοράσατε,
εάν αγοράσετε νέο εξοπλισμό. Επικοινωνήστε
με τον μεταπωλητή ή τον διανομέα από τον
οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή με τις
δημοτικές αρχές της περιοχής σας, για να
λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε,
όσον αφορά στην απόρριψη ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:
εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω οδηγίες
εάν έχουν υπάρξει παρεμβολές στη
συσκευή
εάν έχετε χειριστεί τη συσκευή
λανθασμένα, την έχετε υποβάλει σε
σκληρή μεταχείριση ή εάν έχει υποστεί
οποιαδήποτε ζημία
εάν έχουν προκύψει σφάλματα που
οφείλονται σε βλάβες της παροχής
ρεύματος.
Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των προϊόντων
μας, τόσο όσον αφορά στη λειτουργικότητα
όσο και τον σχεδιασμό τους, διατηρούμε
το δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
Όμιλος Adexi
Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά
λάθη.
18
19
INTRODUCTION
Pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle
bouilloire, veuillez lire attentivement ces
instructions avant la première utilisation. Prêtez
particulièrement attention aux consignes de
sécurité. Nous vous recommandons également
de conserver ces instructions pour pouvoir les
consulter ultérieurement en cas de besoin.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Utilisation normale de la bouilloire
La bouilloire doit être utilisée exclusivement
avec la base fournie.
Une utilisation incorrecte de la bouilloire peut
causer des blessures et endommager la
bouilloire.
N'utilisez la bouilloire que pour l'usage prévu.
Le fabricant décline toute responsabilité pour
les dommages résultant d'une utilisation
ou d'une manipulation incorrecte (voir
également les Conditions de garantie).
La bouilloire doit obligatoirement être
raccordée au courant secteur 230 V, 50 Hz.
La bouilloire ne doit pas être mise en marche
si elle ne contient pas d'eau.
La bouilloire et le cordon ne doivent pas être
placés dans l'eau ni dans tout autre liquide.
Ne laissez jamais la bouilloire en marche
sans surveillance et surveillez les enfants à
proximité.
Le niveau d'eau dans la bouilloire ne doit pas
dépasser le niveau maximal de remplissage
(MAX 1,5L) indiqué par le niveau d'eau.
Cette bouilloire n'est pas adaptée à un usage
commercial ou en extérieur.
Positionnement de la bouilloire
Placez toujours la bouilloire au fond d'un
plan de travail de cuisine et à distance des
objets inflammables tels que les rideaux, les
nappes, etc.
Placez toujours la bouilloire de façon que le
bec verseur ne se trouve pas sous d'autres
surfaces car la vapeur de l'eau bouillante
pourrait les endommager.
Ne couvrez pas la bouilloire.
Ne laissez pas le cordon pendre du plan de
travail et maintenez-le à l'écart des objets
brûlants et des flammes nues.
Replacez la bouilloire sur sa base après
utilisation.
Cordon, fiche et prise de courant
Vérifiez régulièrement que le cordon n'est
pas endommagé ; n'utilisez pas la bouilloire
s'il l'est ou s'il a été plongé dans l'eau ou
endommagé de quelque façon que ce soit.
Si la bouilloire, le cordon ou la fiche sont
endommagés, ils doivent être examinés et,
si nécessaire, réparés par un technicien de
réparation autorisé, sans quoi il existe un
risque de décharge électrique. N'essayez
jamais de réparer l'appareil vous-même.
Débranchez la fiche du secteur pour nettoyer
l'appareil.
Évitez de tirer sur le cordon lorsque vous
débranchez la fiche. Tenez plutôt la fiche
elle-même.
Vérifiez qu'il n'est pas possible de tirer ou de
trébucher sur la bouilloire ou sur l'éventuelle
rallonge.
LÉGENDE
1. Bec verseur
2. Couvercle
3. Niveau d'eau
4. Voyant lumineux
5. Bouton marche/
arrêt
6. Interrupteur
7. Base
8. Bouton d'ouverture du couvercle
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois
(ou après une longue période d'inutilisation),
faites bouillir la bouilloire 3 fois.
1. Lisez attentivement les consignes de
sécurité.
2. Vérifiez que le cordon est complètement
déroulé.
3. Remplissez la bouilloire d'eau jusqu'à ce que
le niveau d'eau atteigne le niveau maximal
de remplissage de 1,5 litres.
4. Mettez la bouilloire en marche en appuyant
sur le bouton marche/arrêt (5).
5. Videz la bouilloire une fois l'eau bouillie.
6. Répétez trois fois les étapes 3 à 5.
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
F
20
21
UTILISATION DE LA BOUILLOIRE
1. Remplissez la bouilloire d'eau fraîche. La
bouilloire doit contenir au minimum 0,5 l et
au maximum 1,5 l.
2. Placez la bouilloire sur sa base (7), qui doit
être posée sur une surface fixe et plane.
3. Mettez la bouilloire en marche en appuyant
à l'aide du bouton marche/arrêt (5) : celui-ci
doit pointer sur la lettre "I".
Le voyant (4) s'allume alors et l'eau commencera
à bouillir au bout de quelques minutes, selon la
quantité d'eau dans la bouilloire. Vous pouvez
interrompre l'ébullition à tout moment en
appuyant sur le bouton marche/arrêt (5) "0".
Lorsque l'eau bout, la bouilloire s'arrête
automatiquement grâce à son thermostat intégré.
Le voyant s'éteint et le bouton marche/arrêt
revient à sa position d'origine.
NETTOYAGE
Avant le nettoyage, débranchez la bouilloire
du secteur et laissez-la refroidir.
Nettoyez les surfaces externes de bouilloire
avec un linge humide. La bouilloire ne doit
jamais être immergée dans aucune forme de
liquide.
N'utilisez aucun agent nettoyant agressif ou
abrasif sur la bouilloire et ses accessoires.
N'utilisez jamais de tampon à récurer ou
d'objet similaire pour nettoyer la bouilloire,
car il pourrait endommager la surface.
Le filtre antitartre amovible peut être netto
à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'un
objet similaire. Veillez à ne pas endommager
la membrane du filtre.
DÉTARTRAGE
La teneur en tartre de l'eau du robinet ordinaire
implique que du tartre peut se déposer dans la
bouilloire. Ce tartre peut être détacà l'aide
d'acide acétique (PAS de vinaigre ordinaire) ou de
détartrant du commerce.
1. Mélangez 100 ml d'acide acétique à 300 ml
d'eau froide ou suivez les instructions sur
l'emballage du détartrant.
2. Versez la solution dans la bouilloire et mettez
celle-ci en marche.
3. Faites bouillir la solution deux fois, puis
videz-la.
4. Pour retirer les derniers résidus de tartre
et d'acide acétique, remplissez à nouveau
la bouilloire d'eau froide (jusqu'à la limite
maximale) et mettez-la en marche.
5. Videz la bouilloire une fois l'eau bouillie.
6. Répétez trois fois les étapes 4 à 5.
7. La bouilloire peut alors être utilisée à
nouveau.
INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT ET LE
RECYCLAGE DE CE PRODUIT.
Veuillez noter que ce produit Adexi porte
le symbole suivant : Cela signifie que ce
produit ne doit pas être mis au rebut avec
les déchets ménagers, mais faire l’objet d’un
traitement spécifique pour déchets électriques
et électroniques. Selon la directive WEEE,
chaque état membre doit assurer la collecte,
la récupération, le traitement et le recyclage
des déchets électriques et électroniques. Dans
l’Union Européenne, les ménages privés peuvent
gratuitement déposer leur équipement usagé
dans des centres de revalorisation (déchetteries).
Dans certains états membres, vous pouvez dans
certains cas retourner l’équipement usagé au
vendeur auprès duquel vous l’aviez acheté, à
condition de racheter un nouvel équipement.
Contactez votre revendeur, le distributeur ou les
autorités municipales pour plus d’informations
sur la façon d’éliminer les déchets électriques et
électroniques.
CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie devient caduque :
si les instructions ci-dessus ne sont pas
respectées
si le fonctionnement de l'appareil a été
entravé
si l'appareil a été mal utilisé, malmené ou a
subi toute autre forme de dommage
si des défauts ont été causés par des
défauts dans votre alimentation électrique.
En raison de l'amélioration constante de la
fonctionnalité et du design de nos produits, nous
nousservons le droit de modifier le produit sans
préavis.
IMPORTATEUR
Groupe Adexi
Sousserve d'erreurs d'impression.
20
21
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
UVOD
Kako biste najučinkovitije iskoristili svoje novo
kuhalo, prije njegove prve uporabe pažljivo
pročitajte ove upute. Obratite pozornost na mjere
sigurnosti. Također preporučamo da pohranite ove
upute za kasniju uporabu kako bi ste se podsjetili
funkcija vašeg kuhala.
MJERE SIGURNOSTI
Normalna uporaba kuhala
Kuhalo se smije koristiti isključivo uz
isporučeno postolje.
Netočna uporaba kuhala može izazvati
povrede ili štete na samom kuhalu.
Koristiti samo za naznačenu namjenu.
Proizvođač nije odgovoran za štetu ili
ozljede nastale neispravnom uporabom ili
rukovanjem (vidi uvjete jamstva).
Kuhalo se može priključiti isključivo na 230
V, 50 Hz.
Ne smije biti uključen bez vode u njemu.
Uređaj ili kontrolna jedinica ne smije biti
stavljana u vodu ili druge tekućine.
Nemojte ostavljati kuhalo bez nadzora
tijekom rada ili dok je uključen i vodite
računa o djeci.
Razina vode u ne smije biti viši od
maksimalno dozvoljene (MAX 1.5L) označene
na skali.
Ovo kuhalo nije za vanjsku ili komercijalnu
uporabu.
Pozicioniranje
Uvijek pozicionirajte kuhalo na zadnji dio
radne plohe in a sigurnoj udaljenosti od
zapaljivih objekta kao što su primjerice
zastori, ili stolnjaci.
Uvijek pozicionirajte kuhalo tako da je pisak
okrenut od drugih površina jer ih vodena
para može oštetiti.
Nemojte prekrivati kuhalo.
Nemojte ostavljati kabel da visi sa ruba radne
plohe i dalje od toplih predmeta i otvorenog
plamena.
Nakon uporabe vratite kuhalo na osnovu.
Kabel, utikač i utičnica
Redovno provjeravajte jeli kabl oštećen i
nemojte koristiti kuhalo ukoliko jeste,ukoliko
je ispušten ili je oštećen na bilo koji način.
Ako se kuhalo, kabel ili utikačtete
potrebno ih je provjeriti i, ako je potrebno,
popraviti od strane ovlaštenog servisera. U
protivnom postoji opasnost od električnog
udara. Nemojte nikada pokušavati da
popravljate sami uređaj.
Isključite prekidač iz utičnice prije čišćenja.
Nemojte vući kabel kada isključujete utikač iz
utičnice. Umjesto toga, držite utikač.
Provjerite mogućnost povlačenja ili
sapletanja o kuhalo ili produžni kabel.
KOMPONENTE
1. Pisak za točenje
2. Poklopac
3. Pokazivač razine vode
4. Svjetlosni indikator
5. On/off gumb
6. Prekid
7. Osnova
8. Ručica za otvaranje poklopca
PRIJE UPORABE
Prije prve uporabe ovog kuhala (ili nakon dugog
perioda nekorištenja), neophodno je 3 puta ga
prokuhati.
1. Pažljivo pročitajte mjere sigurnosti.
2. Do kraja ispravite kabel.
3. Napunite kuhalo vodom do maksimalne
razine od 1,5 litri.
4. Uključite kuhalo pomoću on/off gumba (5)
“I”.
5. Izlite vodu nakon što je prokuhala.
6. Postupak ponovite opisan točkama 3–5 tri
puta.
UPORABA KUHALA
1. Sipajte svježu vodu u kuhalo. Kuhalo mora
sadržavati najmanje 0,5 litara i ne više od 1,5
litara.
2. Stavite kuhalo na osnovu (7) koje mora stajati
na ravnoj čvrstoj plohi.
3. Uključite kuhalo pomoću on/off gumba (5)
tako da je gumb okrenut gore, prema znaku
“I”.
Zasvijetlit će svjetlosni indikator (4) i voda će
prokuhati unutar nekoliko minuta, ovisno o količini
vode u kuhalu. Ako želite prekinuti kuhanje, to
možete učiniti u bilo kojem trenutku pritiskom on/
off gumba (5) “0”.
HR
22
23
Nakon što voda prokuha, kuhalo će se automatski
isključiti zahvaljujući integriranom termostatu.
Svjetlosni indikator se isključuje i on/off gumb se
vraća u osnovni položaj.
ČIŠĆENJE
Prije čišćenja, isključite prekidač iz utičnice i
dozvolite da se ohladi.
Vanjske površine kuhala očistite vlažnom
krpom. Kuhalo se ne smije potapati u
tečnosti.
Nemojte koristiti snažna abrazivna sredstva
za čišćenje na kuhalu ili pripadajućem
priboru.
Nemojte nikada koristiti abrazivne spužve
ili slično za čišćenje kuhala jer mogu oštetiti
površinu.
Uklonjiv kamenac možete ukloniti mekom
četkom ili sličnim. Pazite kako ne biste
oštetili membranu filtra.
ČIŠĆENJE KAMENCA
Sadržaj kreča u običnoj tekućoj vodi dovodi do
stvaranja kamenca unutar kuhala. Ovaj kamenac
možete ukloniti koristeći ocatnu kiselinu (NE
obični vinski ocat) ili sredstvom za uklanjanje
kamenca koji je dostupan u supermarketima i sl.
1. Umiješajte 100 ml ocatne kiseline u 300 ml
hladne vode, ili pratite upute na pakiranju
sredstva protiv kamenca.
2. Sipajte otopinu kuhalo i uključite ga.
3. Dozvolite da otopina prokuha dva puta.
4. Sipajte hladnu vodu u kuhalo (do maks.
dozvoljene razine) i uključite ga kako bi ste
uklonili ostatke kamenca i ocatne kiseline.
5. Izlite vodu nakon što je prokuhala.
6. Postupak ponovite opisan točkama 4–5 tri
puta.
7. Kuhalo je sada opet spremno za uporabu.
INFORMACIJE O ODLAGANJU I
RECIKLIRANJU OVOG PROIZVODA
Adexi proizvodi su markirani sljedećim simbolom:
Ovo znači da se ovi proizvode ne smiju odlagati
zajedno sa običnim otpadom, jer se elektronski
i električni otpad mora odlagati zasebno. U
skladu s direktivama WEEE, svaka država članica
mora garantirati pravilno sakupljanje, sanaciju,
rukovanje i recikliranje električnog i elektronskog
otpada. Privatna domaćinstva u EU mogu
odnijeti korištenu opremu u centre za recikliranje
besplatno. U nekim državama članicama se u
pojedinim slučajevima može korištena oprema
odnijeti kod trgovca od kojeg ste opremu
kupili ukoliko kupujete novu. Kontaktirajte
trgovca, distributera ili lokalne vlasti za dodatne
informacije o tome što vam je činiti sa električnim
i elektronskim otpadom.
UVJETI JAMSTVA
Jamstvo ne vrijedi:
Ukoliko se niste pridržavali gore navedenih
instrukcija
Ukoliko se diralo u uređaj
Ukoliko se uređajem pogrešno ili grubo
rukovalo ili je oštećen na drugi način.
Ima oštećenja koja su posljedica kvarova na
elektro-snabdijevanju.
Uslijed neprestanog usavršavanja naših proizvoda
u smislu funkcionalnosti i dizajna, zadržavamo
pravo izmjena proizvoda bez prethodne najave.
UVOZNIK
Adexi group
Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.
22
23
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
BEVEZETÉS
A készülék első használata előtt figyelmesen
olvassa el ezeket az utasításokat, hogy a
legtöbbet hozhassa ki új vízforralójából. Fordítson
különös figyelmet a biztonsági előírásokra.
Továbbá javasoljuk, hogy őrizze meg az
útmutatót, mert később is szüksége lehet rá, és
segíthet felidézni a vízforraló funkcióit.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A vízforraló rendeltetésszerű használata
A vízforraló csak a mellékelt alapzattal
használható.
A vízforraló helytelen használata személyi
sérüléshez vezethet, és kárt okozhat a
szülékben.
A vízforralót csak rendeltetésszerűen
használja. A gyárnem felelős a helytelen
használatból vagy kezelésből eredőrort
(lásd még Jótállási feltételek).
A vízforraló csak 230 V, 50 Hz tápforráshoz
csatlakoztatható.
A vízforraló csak abban az esetben
kapcsolható be, ha vizet tartalmaz.
A vízforralót vagy a vezetéket tilos vízbe vagy
egyéb folyadékba meríteni.
Használat közben soha ne hagyja felügyelet
nélkül a vízforralót, és figyeljen a gyerekekre
is.
A vízforralózszintje nem haladhatja meg a
vízszintmérőn jelzett maximális töltési szintet
(MAX 1,5L) .
Ez a vízforraló nem használható ipari célokra
vagy kültéri használatra.
A vízforraló elhelyezése
A vízforralót mindig a konyhapult hátsó
szén helyezze el, biztonságos távolságra
a gyúlékony tárgyaktól pl. függönyöktől,
asztalterítőktől és más hasonló tárgyaktól.
A vízforralót mindig úgy helyezze el, hogy a
csőrét elfortja más felületektől, mivel a forró
víz által képződő gőz kárt okozhat azokban.
Ne fedje le a vízforralót.
Ne engedje, hogy a vezeték a pult szélén
lógjon, és tartsa távol a forró tárgyaktól
valamint a nyílt lángtól.
Használat után helyezze vissza a vízforralót
az alapjára.
Vezeték, csatlakozó és hálózati aljzat
Szabályos időnként ellenőrizze,
hogy nem sérült-e meg a vezeték vagy a
csatlakozó és ne használja a vízforralót, ha
leesett vagy más módon sérült meg.
Ha a vízforraló, a vezeték vagy a csatlakozó
megsérült, ellenőriztesse, és szükség esetén
egy szakképzett szerelővel javíttassa meg.
Ellenkező esetben áramütés kockázata
áll fenn. Soha ne próbálja meg önállóan
megjavítani a készüléket.
Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az
aljzatból.
A csatlako aljzatból történő eltávolításakor
ne a vezetéket húzza meg, hanem a
csatlakozót tartsa.
Ellenőrizze, hogy a vezetéket vagy a
hosszabbítót nem lehet-e kihúzni és nem
lehet-e megbotolni bennük.
GOMBOK
1. Kiöntő nyílás
2. Fedél
3. Vízszintmérő
4. Jelzőfény
5. Be/kikapcsoló gomb
6. Kapcsoló
7. Alap
8. Fedélretesz
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A vízforraló első használata előtt (vagy hosszabb
használaton kívüli időszakot követően) a
vízforralóban 3 alkalommal kell vizet forralni.
1. Alaposan olvassa el a biztonsággal
kapcsolatos utasításokat.
2. Ellenőrizze, hogy teljesen kihúzta-e a
vezetéket.
3. Töltse meg a vízforralót vízzel, amíg a vízszint
eléri a maximális 1,5 literes töltési szintet.
4. Kapcsolja be a vízforralót a be-/kikapcsoló
gomb (5) „I” pozícióba állításával.
5. A felforralást követően öntse ki a vizet.
6. Háromszor ismételje meg a 3-5 pont alatt
leírt eljárást.
H
24
25
A VÍZFORRALÓ KANNA HASZNÁLATA
1. Öntsön friss vizet a vízforralóba. A
vízforralóba legalább 0,5 l és legfeljebb 1.5 l
vizet kell tölteni.
2. Helyezze a vízforralót az alapjára (7), amelyet
egy gzített, sima felületen kell elhelyezni.
3. Kapcsolja be a vízforralót a be-/kikapcsoló
gombbal (5) úgy, hogy a gomb felfelé, az „I
betű irányába álljon.
A jelzőfény (4) kigyullad, és a víz a vízforralóban
z mennyiségétől függően pár percen belül
felforr. Ha a forralást meg akarja szakítani, azt
bármikor megteheti a be-/kikapcsoló gomb (5) „0”
irányba kapcsolásával.
A vízforraló a beépített termosztátnak
szönhetően automatikusan lekapcsol, ha felforr
a víz. A jelzőfény kialszik, és a be-/kikapcsoló
gomb visszatér az eredeti helyzetébe.
TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt húzza ki a csatlakot a fali
aljzatból és hagyja lehűlni a vízforralót.
Nedves ruhával tisztítsa meg a vízforraló
külső felületét. A vízforraló semmilyen
folyadékba nem mártható.
A vízforralón vagy a tartozékain ne
használjon semmilyen erős tisztítószert vagy
súrolószert.
A vízforraló tisztításához soha ne használjon
dörzsszivacsot, mivel ez kárt okozhat a
felületben.
A kivehetőzkőszű mosogatókefével
vagy hasonló eszközzel tisztítható.
Győződjön meg arról, hogy nem sérti meg a
szűrőmembránt.
VÍZKŐTELENÍTÉS
A közönséges csapvíz mészkőtartalma miatt vízkő
rakódhat le a vízforraló belsejében. Ez a vízkő
ecetsav (NEM pedig közönséges ecet) vagy az
üzletekben (stb.) kaphatózkőtlenítővel oldható
fel.
1. Keverjen össze 100 ml ecetsavat 300 ml
hideg vízzel, vagy kövesse a vízkőtlenítő
csomagolásán lévő utasításokat.
2. Öntse az oldatot a vízforralóba és kapcsolja
be a készüléket.
3. Forralja fel kétszer az oldatot majd öntse ki.
4. A visszamaradt vízkő és ecetsav
maradványok eltávolításához ismét öntsön
hideg vizet a kannába (a maximum jelzésig)
és kapcsolja be.
5. A felforralást követően öntse ki a vizet.
6. Háromszor ismételje meg a 4-5 pont alatt
leírt eljárást.
7. A vízforraló most ismét használatra kész.
A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL ÉS
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ
rjük, jegyezze meg, hogy ezt az Adexi
terméket ez a szimbólum jelöli: Ez azt jelenti,
hogy a termék nem ártalmatlanítható a
szokásos háztartási szeméttel együtt, mivel az
elektromos és az elektronikus szemetet külön
kell ártalmatlanítani. A WEEE direktíva előírásai
szerint az összes tagállamnak biztosítania
kell a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések megfelelő begyűjtését, kezelését
ás újrahasznosítását. Az EU tagállamaiban az
egyéni háztartások térítésmentesen leadhatják
a használt berendezéseket egy erre szakosodott
gyűjtőhelyen. Néhány tagállamban bizonyos
esetekben a használt berendesek visszavihetők
ahhoz a forgalmazóhoz, ahonnan a terméket
megvásárolta, azzal a feltétellel, hogy új terméket
sárol. A hulladék elektromos és elektronikus
berendezések kezelével kapcsolatosan
vebb információkért lépjen kapcsolatba a
kiskereskevel, a forgalmazóval vagy a helyi
hatósággal.
TÁLLÁSI FELTÉTELEK
A jótállás érvényét veszti:
ha a fenti utasításokat nem tartják be
ha a készüléket megltoztatták
ha a készüléket nem megfelelően kezelték,
durva bánásmódnak tették ki, vagy más
formában szenvedett károsodást.
ha a hibák az Ön elektromos rendszerében
bekövetkezett meghibásodás
vetkezményei.
Mivel termékeinket a funkció és formaterv
tekintetében folyamatosan fejlesztjük, ezért
fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a terméket
előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsuk.
IMPORTŐR
Adexi Group
A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.
24
25
ÚVOD
Ak chcete maximálne využiť svoju novú kanvicu,
pred prvým použitím si pozorne prečítajte
tieto pokyny. Venujte zvýšenú pozornosť
bezpečnostným opatreniam. Tiež odporúčame,
aby ste si pokyny uchovali ako zdroj informácdo
budúcnosti, čo m umožní pripomenúť si funkcie
kanvice.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Normálne používanie kanvice
Kanvica sa smie používať len s dodanou
základňou.
Nespvne používanie kanvice môže mať
za následok fyzické zranenie a poškodenie
kanvice.
Kanvicu používajte len na určené použitie.
Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek
poškodenie spôsobenespvnym
používaním alebo narábaním (pozrite si ti
časťručné podmienky).
Kanvica môže byť pripojená len k 230 V, 50
Hz.
Kanvicu nezapínajte, kým sa v nej nebude
nachádzať voda.
Kanvica alebo kábel sa nemôžu ponoriť do
vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny.
Pri používaní nikdy nenecvajte kanvicu bez
dozoru a dávajte pozor na deti.
Hladina vody v kanvici nemôže prekročiť
maximálnu úroveň naplnenia (MAX 1,5 l),
ktorá je označená na meračoch hladiny vody.
Táto kanvica nie je vhodná pre komerčné
alebo exteriéro použitie.
Umiestnenie kanvice
Kanvicu vždy umiestnite na kuchynský pult
a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých
objektov, ako napríklad záclon, obrusov
alebo podobch predmetov.
Kanvicu vždy umiestnite tak, aby bola
výlevka umiestnená smerom od akýchkvek
iných povrchov, pretože by ich mohla
poškodiť para z vriacej vody.
Kanvicu nezakrývajte.
Nedovoľte, aby kábel prevísal cez okraj pultu
a uchovajte ho z dosahu horúcich objektov a
otvoreného plameňa.
Po použití položte kanvicu na základňu.
bel, zástrčka a sieťová zásuvka
Pravidelne kontrolujte, aby nebol poškodený
kábel a v prípade poškodenia kanvicu
nepoužívajte. Nepoužívajte ju vtedy, ak
spadla alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom
poškodila.
Ak sú kanvica, kábel alebo zástrčka
poškodené, musia sa skontrolovať a
v prípade potreby nechopraviť u
autorizovaného opravára, pretože v opačnom
prípade hrozí zásah elektrickým prúdom.
Spotrebič sa nikdy nepokúšajte opravovať
svojpomocne.
Zástku pred čistením vytiahnite zo zásuvky.
Pri odpájanístrčky zo zásuvky neťahajte za
kábel. Namiesto toho držte zástrčku.
Skontrolujte, či nie je možné vytiahnuť
alebo sa potknúť o kábel alebo akýkoľvek
predlžovací kábel.
KĽÚČ
1. Výlevka
2. Veko
3. Ukazovateľ
hladiny vody
4. Kontrolka
5. Tlačidlo zapnutia/
vypnutia
6. Prepín
7. Základňa
8. mok na otváranie veka
PRED PRM POUŽITÍM
Pred prvým použitím kanvice (alebo po dlhej dobe
nepoužívania) nechajte kanvicu trikrát vyvariť.
1. Pozorne si prečítajte tieto bezpečnostné
pokyny.
2. Uistite sa, či je kábel úplne vytiahnu.
3. Kanvicu naplňte vodou, kým hladina vody
nedosiahne maximálnu úrovnaplnenia 1,5
litrov.
4. Kanvicu zapnite stlačením vypínača (5) „I“.
5. Po zovretí vylejte vodu.
6. Proces, ktorý je popísa pri bodoch 3 až 5
trikrát zopakujte.
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
SK
26
27
POUŽÍVANIE KANVICE
1. Do kanvice nalejte čerstvú vodu. Kanvica
musí obsahovať aspoň 0,5 l a nie viac ako
1,5 l vody.
2. Kanvicu položte na svoju základňu (7), ktorá
by sa mala nachádzať na pevnom rovnom
povrchu.
3. Kanvicu zapnite pomocou vypínača (5) tak,
aby smeroval nahor k znaku „I“.
Vtedy sa rozsvieti svetelný indikátor (4) a voda o
niekoľko minút zovrie v závislosti od jej množstva
v kanvici. Ak chcete prerušiť varenie, môžete
to kedykoľvek vykonať stlačením vypínača (5)
smerom k polohe „0“.
Keď voda zovrie, kanvica sa vďaka
integrovanému termostatu automaticky vypne.
Indikátor zhasne a vypínač sa vráti do pôvodnej
polohy.
ČISTENIE
Pred čistením odpojte zástrčku od sieťovej
zásuvky a kanvicu nechajte vychladnúť.
Vonkajšie povrchy kanvice čistite vlhkou
handričkou. Kanvica sa nesmie ponoriť do
žiadnej kvapaliny.
Na kanvicu ani príslušenstvo nepoužívajte
žiadny druh silného ani drsného čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kanvice nikdy nepoužívajte
drôtenku ani podobné predmety, pretože sa
môže poškodiť povrch.
Odnímateľný filter na zachytávanie vodného
kameňa sa dá vyčistiť pomocou umývacej
kefy alebo podobných nástrojov. Dávajte
pozor, aby ste nepoškodili
membránu filtra.
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Obsah vodného kameňa v bežnej pitnej vode
spôsobí, že sa v kanvici môže usadiť vodný
kameň. Tento vodný kameň môžete uvoľniť
pomocou kyseliny octovej (NIE bežného octu)
alebo odstraňovača vodného kameňa, ktoré
dostupné v supermarketoch a pod.
1. Zmiešajte 100 ml kyseliny octovej s 300 ml
studenej vody, prípadne postupujte podľa
pokynov na balení odstraňovača vodného
kameňa.
2. Roztok nalejte do kanvice a zapnite ju.
3. Roztok nechajte dvakrát zovrieť a potom ho
vylejte.
4. Aby ste odstránili verečné zvyšky vodného
kameňa a kyseliny octovej, opätovne nalejte
do kanvice studenú vodu (až po značku
max.) a zapnite ju.
5. Po zovretí vylejte vodu.
6. Proces, ktorý je popísa pri bodoch 4 až 5
trikrát zopakujte.
7. Kanvica je teraz pripravená na opätov
použitie.
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
TOHTO PRODUKTU
Uvedomte si, že tento produkt značky Adexi
je označený týmto symbolom: To znamená,
že tento produkt sa nemôže likvidovať spolu
s bežným komunálnym odpadom, pretože
elektrický a elektronický odpad sa musí likvidovať
samostatne. Každý členský štát musí v súlade s
normou WEEE zaistsprávny zber, obnovovanie,
manipuláciu a recykláciu elektrického a
elektronického odpadu. Súkromné domácnosti v
EÚ môžu bezplatne zaniesť použité zariadenia do
špeciálnych recyklačných stredísk. V niektorých
členských štátoch môžete v uitých prípadoch
vrátpoužité vybavenie maloobchodnému
predajcovi, od ktorého ste ho zakúpili vtedy,
ak kupujete nové vybavenie. Ďalšie informácie
o manipulácii s elektrickým a elektronickým
odpadom získate u maloobchodného predajcu,
distribútora alebo na mestskom úrade.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka sa nevzťahuje, ak:
sa nedodržia vyššie uvedené pokyny,
sa do zariadenia zasahovalo,
sa zariadenie zneužilo, vystavilo sa drsnému
zaobchádzaniu, prípadne sa akýmkoľvek
iným spôsobom poškodilo,
sa vyskytli chyby ako výsledok chýb v
elektrickom napájaní.
Kvôli nepretržitému vývoju našich produktov v
oblasti fungovania a dizajnu si vyhradzujeme
právo na vykonanie zmien bez predcdzajúceho
upozornenia.
DOVOZCA
Adexi Group
Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
26
27
UVOD
Da bi kar najbolj izkoristili svoj novi čajnik, pred
prvo uporabo pozorno preberite ta navodila. Še
posebej bodite pozorni na varnostne ukrepe.
Priporočamo vam tudi, da navodila shranite za
bodočo referenco, tako, da boste lahko osvežili
vaše znanje o funkcijah čajnika.
VARNOSTNI UKREPI
Normalna uporaba čajnika
Čajnik je dovoljeno uporabljati samo s
priloženim podstavkom.
Nepravilna uporaba čajnika lahko povzroči
telesne poškodbe in poškodbe čajnika.
Čajnik uporabljajte samo v namen, za
katerega je predvidena. Proizvajalec ni
odgovoren za kakršno koli škodo, ki izhaja
iz nepravilne uporabe ali ravnanja (glejte tudi
Garancijske pogoje).
Čajnik lahko priključite samo na povezave do
230 V, 50 Hz.
Čajnika ne vklapljajte, razen če se v njem
nahaja voda.
Čajnika ali kabla ni dovoljeno polagati v vodo
ali katero koli drugo tekočino.
Kadar je v uporabi, čajnika nikoli ne pustite
brez nadzora in bodite pozorni na otroke.
Nivo vode v čajniku ne sme preseči
maksimalnega nivoja polnjenja (MAX 1.5L), ki
je označen na merilcu nivoja vode.
Ta čajnik ni primeren za komercialno
uporabo.
Postavitev čajnika
Čajnik vedno postavite zadaj na kuhinjski
pult, na varni oddaljenosti od vnetljivih
predmetov, kot so zavese, prti ali podobno.
Čajnik vedno postavite tako, da je ustnik
obrnjen proč od drugih površin, saj jih para iz
vrele vode lahko poškoduje.
Čajnika ne pokrivajte.
Ne dovolite, da bi kabel visel preko roba
pulta ter ga držite proč od vročih predmetov
in odprtega ognja.
Po uporabi čajnik postavite nazaj na njegov
podstavek.
Kabel, vtič in glavna vtičnica
Redno preverjajte, da kabel ni poškodovan
in če je, čajnika ne uporabljajte, prav tako pa
ga ne uporabljajte, če je padel na tla ali bil na
kakršen koli način poškodovan.
Če je čajnik, kabel ali vtič poškodovan,
ga mora pregledati in po potrebi tudi
popraviti pooblaščen inženir za popravila,
v nasprotnem primeru obstaja nevarnost
električnega udara. Nikoli ne poskušajte sami
popraviti naprave.
Pred čiščenjem odstranite vtič iz vtičnice.
Ne vlecite kabla, kadar odstranjujete vtič iz
vtičnice. Namesto tega držite vtič.
Preverite, da ni mogoče po nesreči povleči ali
se spotakniti preko čajnika ali morebitnega
podaljška.
LEGENDA
1. Ustnik za
nalivanje
2. Pokrov
3. Merilnik nivoja
vode
4. Indikacijska
lučka
5. Gumb za vklop/
izklop
6. Stikalo
7. Podstavek
8. Zaklep za odpiranje pokrova
PRED PRVO UPORABO
Pred prvo uporabo čajnika (ali po dolgem času
brez uporabe) trikrat zavrite vodo v čajniku.
1. Pozorno preberite celotna navodila.
2. Prepričajte se, da je kabel do konca odvit.
3. Napolnite čajnik z vodo, dokler nivo vode ne
doseže maksimalnega nivoja polnjenja 1,5
litra.
4. Vklopite čajnik, tako da pritisnete gumb za
vklop/izklop (5) »I«.
5. Potem, ko je zavrela, vodo izlijte.
6. Postopek, opisan v točkah 3–5 trikrat
ponovite.
UPORABA ČAJNIKA
1. Nalijte svežo vodo v čajnik. Čajnik mora
vsebovati vsaj 0,5 l in ne več kot 1,5 l.
2. Postavite čajnik na njegov podstavek (7),
ki ga je potrebno postaviti na trdno, ravno
površino.
3. Vklopite čajnik z gumbom za vklop/izklop
(5), tako da bo gumb obrnjen proti črki »I«.
SLO
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
28
29
Indikacijska lučka (4) bo zasvetila in voda bo v
nekaj minutah zavrela, odvisno od količine vode
v čajniku. Če želite prekiniti segrevanje, lahko to
kadar koli storite z gumbom za vklop/izklop (5)
»0«.
Kadar voda vre, se bo čajnik avtomatično izklopil,
zahvaljujoč integriranemu termostatu. Indikacijska
lučka se izklopi, gumb za vklop/izklop pa se vrne
v prvotni položaj.
ČIŠČENJE
Pred čiščenjem iz stenske vtičnice izvlecite
vtič in pustite čajnik, da se ohladi.
Očistite zunanje površine čajnika z vlažno
krpo. Čajnika ne smete potapljati v nikakršno
vrsto tekočine.
Na čajniku ali dodatni opremi ne uporabljajte
nikakršnih močnih ali abrazivnih čistilnih
sredstev.
Za čiščenje čajnika nikoli ne uporabljajte
strgalne gobe ali podobnega, saj lahko pride
do poškodb površine.
Odstranljivi filter za apnenec je mogoče
očistiti s krtačo za pomivanje ali podobnim.
Pazite, da ne poškodujete membrane filtra.
ODSTRANJEVANJE APNENCA
Odvisno od vsebnosti apna v vodi, je mogoče, da
pride do odlaganja apnenca v čajniku. Ta apnenec
je mogoče omehčati z uporabo ocetne kisline (NE
običajnega kisa) ali odstranjevalca apnenca, ki je
na voljo v veleblagovnicah, itd.
1. Zmešajte 100 ml ocetne kisline s 300 ml
mrzle vode, ali sledite navodilom na embalaži
odstranjevalca apnenca.
2. Mešanico zlijte v čajnik in ga vklopite.
3. Počakajte, da mešanica dvakrat zavre in jo
nato izlijte.
4. Da bi odstranili tudi zadnje ostanke apnenca
in ocetne kisline, v čajnik znova nalijte
mrzlo vodo (do oznake za maksimum) in ga
vklopite.
5. Potem, ko je zavrela, vodo izlijte.
6. Postopek, opisan v točkah 4–5 trikrat
ponovite.
7. Čajnik je zdaj znova pripravljen za uporabo.
INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN
RECIKLIRANJU TEGA IZDELKA
Prosimo upoštevajte, da je ta Adexi izdelek
označen s tem simbolom: To pomeni, da izdelka
ni dovoljeno odstraniti skupaj z običajnimi
gospodinjskimi odpadki, saj je električne in
elektronske odpadke potrebno odstraniti ločeno.
V skladu z direktivo WEEE, mora vsaka država
članica zagotoviti ustrezno zbiranje, transport,
ravnanje in recikliranje električnih in elektronskih
odpadkov. Zasebna gospodinjstva v EU lahko
rabljeno opremo brezplačno odnesejo na
posebne postaje za recikliranje. V nekaterih
državah članicah lahko, v določenih primerih,
vrnete rabljeno opremo trgovcu na drobno,
pri katerem ste jo kupili, če kupujete novo
opremo. Stopite v stik z vim trgovcem na
drobno, razpečevalcem ali občinskimi oblastmi
za nadaljnje informacije o tem, kaj storiti z
električnimi in elektronskimi odpadki.
POGOJI GARANCIJE
Ta garancija ne velja:
če ne sledite zgoraj navedenim navodilom
če ste posegali v napravo
če z napravo niste ustrezno ravnali, ste z njo
ravnali grobo ali če je utrpela druge oblike
škode
če so bile okvare posledica napak v
električnem napajanju
Zaradi nenehnega razvoja naših izdelkov v smislu
funkcionalnosti in načrtovanja, si pridržujemo
pravico do sprememb brez predhodnega
opozorila.
UVOZNIK
Adexi group
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.
28
29
WSTĘP
Aby wykorzystać w pełni możliwci tego
czajnika, przed pierwszym użyciem należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Szczególną uwagę należy zwracać na zasady
bezpieczeństwa. Proszę zachować tę instrukcję,
aby przypomnieć sobie w przyszłości działanie
poszczególnych funkcji czajnika.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Normalne korzystanie z czajnika
Czajnik może bytkowany wyłącznie z
załączoną podstawą.
Niewłaściwe użytkowanie czajnika
może spowodować obrażenia ciała oraz
uszkodzenie urządzenia.
Z czajnika należy korzystać wyłącznie
zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent
nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
szkody wynikające z niewłaściwego
użytkowania bądź obchodzenia się z
urządzeniem (zobacz także „Warunki
gwarancji”).
Czajnik można podłączać jedynie do prądu o
napięciu 230 V i cstotliwci 50 Hz.
Nie należy włączać pustego
(nienapełnionego wodą) czajnika.
Czajnika ani jego przewodu nie należy
zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek innym
płynie.
Nie wolno zostawiać czajnika bez dozoru,
jeżeli jest włączony lub jeśli w pobliżu
znajdują się dzieci.
Poziom wody w czajniku nie może
przekrocz maksymalnego poziomu
napełnienia (MAX 1,5 l) zaznaczonego na
wskaźnikach poziomu wody.
Czajnik nie jest przeznaczony do użytku
na wolnym powietrzu ani w celach
komercyjnych.
Wybór miejsca na czajnik
Czajnik ustawiać z dala od krawędzi blatu
kuchennego oraz w bezpiecznej odległości
od przedmiow łatwopalnych, takich jak
zasłony, obrusy itp.
Czajnik umieścić w takim miejscu, aby
para wydobywająca się z dziobka podczas
gotowania wody nie miała kontaktu z
powierzchniami, które mogłyby zostać
uszkodzone.
Czajnika nie wolno zakrywać.
Przed nie me zwisać z brzegu blatu
ani stykać się z gorącymi przedmiotami lub
pozostawać w bliskim sąsiedztwie otwartego
ognia.
Po skorzystaniu z czajnika odstawić go na
podstawę.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Należy regularnie sprawdzać stan przewodu.
Jeżeli jest on uszkodzony bądź jeśli
czajnik został upuszczony albo doszło
do jakiegokolwiek innego uszkodzenia,
urządzenia nie wolno używać.
Jeżeli czajnik, przewód lub wtyczka
uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie
skontrolować, a w razie konieczności
oddać do naprawy przez osobę do tego
upoważnioną. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie
wolno wykonywać napraw samodzielnie.
Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy wyciągnąć wtycz z
gniazdka.
Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie
wolno ciągnąć za przewód. lecz trzymać za
wtycz.
Należy się upewnić, że nie istnieje ryzyko
szarpnięcia lub potknięcia się o przewód
czajnika lub przedłużacz.
GŁÓWNE ELEMENTY
1. Dziobek
2. Pokrywa
3. Wskaźnik
poziomu wody
4. Lampka
kontrolna
5. Przycisk zasilania
6. Przełącznik
7. Podstawa
8. Blokada pokrywki
PL
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
30
31
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem czajnika (lub po
dłuższym okresie nieużywania) należy trzykrotnie
zagotować w nim wodę.
1. Zapoznaj się zaleceniami dotyczącymi
zachowania bezpieczeństwa.
2. Sprawdź, czy przewód nie jest pozwijany.
3. Napełnij czajnik wodą maksymalnie do
poziomu 1,7 l, który jest oznaczony na
wskaźniku.
4. Włączyć czajnik, wciskając przycisk
włącznika/wącznika (5) w pozycję „I”.
5. Po zagotowaniu wylej wodę.
6. Trzy razy powtórz czynności opisane w
punktach 3–5.
KORZYSTANIE Z CZAJNIKA
1. Nalej wodę do czajnika. W czajniku powinno
się znajdować nie mniej niż 0,5 l oraz nie
więcej niż 1,5 l wody.
2. Umieść czajnik na podstawie (7). Podstawa
powinna się znajdować na twardej,askiej
powierzchni.
3. Włączyć czajnik, ustawiając przycisk
zasilania tak, aby był on skierowany w stronę
symbolu „I”.
Zaświeci się czerwona lampka kontrolna (4),
a woda, zależnie od ilości znajdującej się w
czajniku, zostanie zagotowana w ciągu kilku
minut. Gotowanie można przerwać w dowolnym
momencie, ustawiając przycisk zasilania w
pozycji „0”.
Dzięki wbudowanemu termostatowi czajnik
wyłączy się automatycznie po zagotowaniu wody.
Lampka kontrolna zgaśnie, a włącznik/wyłącznik
powróci do pozycji pierwotnej.
CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać,
aż czajnik ostygnie.
Zewnętrzne powierzchnie czajnika czyścić
przy użyciu wilgotniej szmatki. Czajnika nie
wolno zanurzać w płynie.
Do czyszczenia czajnika i jego akcesoriów
nie należy stosować zbyt silnie działających
ani ściernych środw czyszczących.
Używanie do tego celu ostrych gąbek może
spowodowuszkodzenie powierzchni.
Wymienny filtr zatrzymujący kamień
wapienny można czyścić np. przy pomocy
szczotki do mycia naczyń. Należy uwać,
aby nie uszkodzić.
membrany filtra.
USUWANIE KAMIENIA
Zawartość wapnia w wodzie z kranu powoduje,
że wewnątrz czajnika me się odkładać kami
wapienny. Należy go usunąć, używając roztworu
kwasu octowego (NIE WOLNO używać zwykłego
octu) lub specjalnych środków do usuwania
kamienia, dostępnych w sklepach.
1. Wymieszać 100 ml kwasu octowego z 300
ml zimnej wody lub postępować zgodnie
z instrukcją na opakowaniu środka do
usuwania kamienia.
2. Wlej wodę z roztworem do czajnika i włącz
czajnik.
3. Zagotuj dwukrotnie wodę z roztworem, a
następnie wylej ją.
4. Aby usunąć pozostałości kamienia
wapiennego oraz kwasu octowego,
ponownie napełnij czajnik zimną wodą (do
wskaźnika poziomu maksymalnego), a
następnie włącz go.
5. Po zagotowaniu wylej wodę.
6. Trzy razy powtórz czynności opisane w
punktach 4–5.
7. Czajnik jest znów gotowy do użycia.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU
TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest
następującym symbolem: Oznacza to, że
produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
utylizować osobno. Zgodnie z dyrekty WEEE
(w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego), każde państwo członkowskie
ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę,
odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gospodarstwa domowe na obszarze UE
mogą nieodpłatnie oddawzużyty sprzęt do
specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W
niektórych państwach członkowskich można
zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia
nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji
na temat postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się
do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
30
31
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących
przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji
jeżeli urządzenie naprawiano lub
modyfikowano samodzielnie
jeżeli urządzenie bo użytkowane niezgodnie
z przeznaczeniem, w sposób nieostrożny lub
spowodowano jego uszkodzenie
jeżeli uszkodzenie urządzenia nastąpiło
na skutek zakłóceń w działaniu sieci
elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych
produkw pod względem ich funkcjonalności
i stylistyki, zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez
uprzedzenia.
IMPORTER
Adexi Group
Importer nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne błędy w druku.
32
33
ВВЕДЕНИЕ
Для использования всех возможностей
нового чайника внимательно прочтите
данные инструкции перед его первым
использованием. Уделите особое внимание
мерам предосторожности. Рекомендуется
также сохранить эти инструкции, чтобы в
будущем можно было вспомнить функции
чайника.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обычное использование чайника
Чайник может использоваться только
вместе с подставкой, поставляемой в
комплекте.
Неправильное использование
чайника может привести к травме или
повреждению устройства.
Используйте чайник только по
назначению. Изготовитель не несет
ответственности за повреждения,
вызванные ненадлежащей эксплуатацией
или обслуживанием устройства (см.
«Условия гарантии»).
Чайник можно подключать только к сети с
напряжением 230 В, 50 Гц.
Запрещается включать чайник без воды.
Запрещается помещать чайник или его
шнур в воду или другую жидкость.
Не оставляйте работающий чайник без
присмотра и следите за детьми.
Уровень воды в чайнике не должен
превышать максимальный уровень
наполнения (MAX 1.5L), отмеченный на
линейке уровня воды.
Данный чайник не предназначен для
использования вне помещения или в
коммерческих целях.
Размещение чайника
Всегда помещайте чайник в дальнюю
часть кухонной стойки, на безопасном
расстоянии от легковоспламеняющихся
предметов, например занавесок,
скатертей и т. п.
Всегда держите чайник так, чтобы его
носик был повернут в сторону от других
поверхностей, так как пар от кипящей
воды может их повредить.
Не накрывайте чайник.
Не допускайте свисания шнура с края
кухонной стойки и держите его вдали
от горячих предметов и источников
открытого пламени.
После использования верните чайник на
его подставку.
Шнур, штепсельная вилка и сетевая розетка
Регулярно проверяйте шнур на наличие
повреждений. Не используйте чайник с
повреждениями, а также после падения
чайника или повреждения его каким-либо
другим образом.
В случае повреждения чайника,
шнура или штепсельной вилки,
чайник необходимо осмотреть и в
случае необходимости обратиться
к авторизованному специалисту по
ремонту, в противном случае возникает
риск поражения электрическим током.
Запрещается выполнять ремонт прибора
самостоятельно.
Перед очисткой выньте вилку из розетки.
Вынимая вилку из электрической розетки,
не тяните за провод. Держитесь за вилку.
Не допускайте вытягивания шнура и не
размещайте шнур либо удлинитель на
проходе.
ОПИСАНИЕ
1. Носик
2. Крышка
3. Указатель уровня
воды
4. Индикатор
5. Кнопка включения/
выключения
6. Переключатель
7. Подставка
8. Блокировка
открывания крышки
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием чайника
(или после длительного времени без
использования) следует вскипятить воду в
чайнике 3 раза.
1. Внимательно прочитайте инструкции по
технике безопасности.
2. Шнур должен быть полностью вытянут.
RU
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
32
33
3. Наполните чайник водой, пока уровень
воды не достигнет максимального уровня
наполнения в 1,5 литра.
4. Включите чайник, нажав кнопку (5) on/off
(вкл/выкл) “I”.
5. Слейте вскипяченную воду.
6. Повторите действия, описанные в пунктах
3–5, три раза.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА
1. Налейте в чайник свежую воду. Чайник
должен содержать не менее 0,5 л и не
более 1,5 л воды.
2. Поместите чайник на подставку
(7), которая должна находиться на
неподвижной плоской поверхности.
3. Включите чайник нажатием кнопки (5) on/
off (вкл/выкл) так, чтобы кнопка указывала
вверх на букву "I".
Загорится индикатор (4). Вода закипит в
течение нескольких минут, в зависимости
от ее количества в чайнике. При желании
можно в любое время прервать кипячение,
переключив кнопку on/off (вкл/выкл) (5) в
положение "0".
После закипания воды чайник автоматически
выключается благодаря встроенному
термостату. Индикатор гаснет, а кнопка
on/off (вкл/выкл) возвращается в исходное
положение.
ОЧИСТКА
Перед очисткой выньте штепсельную
вилку из розетки и дайте чайнику остыть.
Чистите внешнюю поверхность чайника
влажной тканью. Запрещается погружать
чайник в какую-либо жидкость.
При очистке чайника или дополнительных
принадлежностей не пользуйтесь
никакими сильными или абразивными
чистящими средствами.
Во избежание повреждения поверхности
чайника запрещается использовать для
очистки жесткую губку или подобный
материал.
Извлеченный фильтр для задержки
извести можно очистить, используя
моющую щетку или аналогичный предмет.
Будьте осторожны, чтобы не повредить
мембрану фильтра.
ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ
Внутри чайника может оседать известь,
содержащаяся в водопроводной воде.
Этот известковый налет можно растворить
уксусной кислотой (НЕ обычным уксусом) или
средствами против накипи, имеющимися в
продаже.
1. Растворите 100 мл уксусной кислоты в
300 мл холодной воды или выполните
инструкции, указанные на упаковке
средства для удаления накипи.
2. Залейте раствор в чайник и включите его.
3. Дайте раствору дважды закипеть, а затем
слейте его.
4. Для удаления оставшегося известкового
налета и уксусной кислоты снова
залейте в чайник холодную воду (до
максимальной отметки) и включите его.
5. Слейте вскипяченную воду.
6. Повторите действия, описанные в пунктах
4–5, три раза.
7. Теперь чайник снова готов к
использованию.
ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И
ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ
Обратите внимание, что данное изделие Adexi
имеет следующую маркировку: Это означает,
что это изделие запрещено утилизировать
вместе с обычными бытовыми отходами,
поскольку вышедшее из строя электрическое
и электронное оборудование утилизируется
отдельно. Согласно директиве WEEE, каждая
страна-участница обязана обеспечить
соответствующий сбор, восстановление,
обработку и переработку вышедшего из строя
электрического и электронного оборудования.
Частные хозяйства в странах ЕС могут
сдавать использованное оборудование
на специальные станции переработки
бесплатно. В некоторых странах-участницах
использованное оборудование можно в
определенных случаях сдавать продавцу,
у которого данное оборудование было
приобретено, если взамен вы покупаете новое
устройство. Для получения дополнительной
информации по обращению с вышедшим
из строя электрическим и электронным
оборудованием обратитесь к продавцу,
распространителю или же в местные органы
управления.
34
35
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия теряет силу в следующих случаях:
если не выполнялись описанные выше
инструкции;
если устройство было вскрыто;
если с устройством обращались
ненадлежащим образом, обращались
грубо, или если оно было повреждено
каким-либо иным образом;
если неполадки прибора возникли
вследствие неисправности электросети.
В виду постоянной работы по улучшению
функциональных возможностей и дизайна
наших товаров мы оставляем за собой право
изменять изделие без предварительного
уведомления.
ИМПОРТЕР
Adexi Group
Компания не несет ответственности за
возможные опечатки.
34
35

Navigation menu