Philips 284E5_dfu_v1_POL 284e5qhad 00 Dfu Pol

284E5_dfu_v1_POL 284e5qhad_57_dfu_pol

284E5QHAD/00 Manual de instrucciones 284e5qhad_00_dfu_pol Monitor LCD con SmartImage Lite 284E5QHAD/00 | Philips284E5QHAD/00

284E5QHAD/01 Lietotāja rokasgrāmata 284e5qhad_01_dfu_pol LCD monitors ar SmartImage Lite 284E5QHAD/01 | Philips284E5QHAD/01

284E5QHAD/57 Instruções de uso 284e5qhad_57_dfu_pol Monitor LCD com SmartImage lite 284E5QHAD/57 | Philips284E5QHAD/57

284E5QHAD/96 使用手冊 284e5qhad_96_dfu_pol 搭載 SmartImage Lite 的液晶顯示器 284E5QHAD/96 | Philips284E5QHAD/96

User Manual: Philips 284E5_dfu_v1_POL

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 44

DownloadPhilips 284E5_dfu_v1_POL 284e5qhad 00 Dfu Pol
Open PDF In BrowserView PDF
284E5

www.philips.com/welcome
3/

3oGUĔc]QiNXů\WNowQiND
6eUwisiJwDUDQcMD
5o]wiĀ]\wDQiepUoElemywi)$4

6SLVWUHőFL
1. :DůQH ......................................................1
. ŐUoGNiEe]piec]eļsWwDiNoQseUwDcMD .
. .oQweQcMe ]DpisX ...........................................
. 8sXwDQie pUoGXNWX i mDWeUiDãyw
opDNowDQiD ........................................................

2. 8VWDZLHQLD PRQLWRUD ............................4
.
.
.
.4

,QsWDlDcMD ...............................................................4
']iDãDQie moQiWoUD ........................................6
2GãĀc] wspoUQiN i poGsWDwĔ ...................9
:pUowDG]eQie Go 0+/ 0oEile
+iJh'eÀQiWioQ /iQN.................................

. 2SW\PDOL]DFMD REUD]X .........................11
. 6mDUW,mDJe /iWe ...........................................
. 6mDUW&oQWUDsW ..............................................
. 3hilips 6mDUW&oQWUol /iWe .......................

4. 'DQH WHFKQLF]QH ..................................19
4. 5o]G]ielc]oőĂ i WU\E\ XsWDwieļ
wsWĔpQ\ch........................................................

5. =DU]ĀG]DQLH ]DVLODQLHP .......................23
. ,QIRUPDFMH R SU]HSLVDFK .....................24
. 6HUZLV L JZDUDQFMD ...............................30
. =DsDG\ ÀUm\ 3hilips GoW\c]Āce GeIeNWX
piNseli moQiWoUyw ] pãDsNim pDQelem ..

. 6eUwis i JwDUDQcMD .......................................

8. 5R]ZLĀ]\ZDQLH SUREOHPyZ L )$4 ..36
.
.
.
.4

5o]wiĀ]\wDQie pUoElemyw ..................6
6mDUW&oQWUol /iWe )$4 .......................
2JylQe p\WDQiD )$4 .................................
0+/ )$4s ....................................................4

1. :DůQH

pUĀGX sWDãeJo w celX X]\sNDQiD QoUmDlQeJo
G]iDãDQiD QDleů\ ]Dc]eNDĂ 6 seNXQG pU]eG
poQowQ\m poGãĀc]eQiem NDElD ]DsilDMĀceJo
lXE pU]ewoGX pUĀGX sWDãeJo.
‡ 3U]e] cDã\ c]Ds eNsploDWDcMi moQiWoUD
QDleů\ Xů\wDĂ pU]ewoGyw ]DsilDMĀc\ch ]
ceUW\ÀNDWem GosWDUc]oQ\ch pU]e] ÀUmĔ
3hilips. %UDN pU]ewoGX ]DsilDMĀceJo QDleů\
]JãosiĂ Go loNDlQeJo pXQNWX seUwisoweJo.
6pUDwGŭ iQIoUmDcMe w c]Ĕőci &eQWUXm
iQIoUmDcMi opieNi QDG NlieQWem
‡ : c]Dsie G]iDãDQiD Qie QDleů\ QDUDůDĂ
moQiWoUD QD silQe GUJDQiD lXE XGeU]eQiD.
‡ 3oGc]Ds G]iDãDQiD lXE pU]eQos]eQiD Qie
QDleů\ XGeU]DĂ lXE GopXs]c]DĂ Go XpDGNX
moQiWoUD.
.RQVHUZDFMD
‡ $E\ chUoQiĂ moQiWoU pU]eG moůliw\m
Xs]NoG]eQiem Qie QDleů\ QDGmieUQie
QDcisNDĂ QD pDQel /&'. 3oGc]Ds
pU]eQos]eQiD moQiWoUD pU]\ poGQos]eQiX
QDleů\ chw\WDĂ ]D UDmĔ Qie QDleů\
poGQosiĂ moQiWoUD Xmies]c]DMĀc UĔce lXE
pDlce QD pDQelX /&'.
‡ -eőli moQiWoU Qie EĔG]ie Xů\wDQ\ w
GãXůs]\m oNUesie c]DsX QDleů\ Jo oGãĀc]\Ă
oG ]DsilDQiD.
‡ 3U]eG c]\s]c]eQiem leNNo ]wilůoQĀ s]mDWNĀ
QDleů\ oGãĀc]\Ă moQiWoU oG ]DsilDQiD.
(NUDQ moůQD w\cieUDĂ sXchĀ s]mDWND pU]\
w\ãĀc]oQ\m ]DsilDQiX. -eGQDNůe QiJG\ Qie
QDleů\ Xů\wDĂ Go c]\s]c]eQiD moQiWoUD
Uo]pXs]c]DlQiNyw oUJDQic]Q\ch WDNich MDN
DlNohol lXE opDUW\ch QD DmoQiDNX pã\Qyw.
‡ $E\ XQiNQĀĂ U\]\ND poUDůeQiD lXE WUwDãeJo
Xs]NoG]eQiD ]esWDwX Qie QDleů\ QDUDůDĂ
moQiWoUD QD G]iDãDQie NXU]X Ges]c]X woG\
lXE QDGmieUQeM wilJoci.
‡ 3o ]Dmoc]eQiX moQiWoUD QDleů\ Jo MDN
QDMs]\EcieM w\WU]eĂ sXchĀ s]mDWNĀ.
‡ -eőli Go wQĔWU]D moQiWoUD pU]eGosWDQie siĔ
oEcD sXEsWDQcMD lXE woGD QDleů\ QDW\chmiDsW
w\ãĀc]\Ă ]DsilDQie i oGãĀc]\Ă pU]ewyG
]DsilDMĀc\. 1DsWĔpQie QDleů\ XsXQĀĂ oEcĀ
sXEsWDQcMĔ lXE woGĔ i w\sãDĂ moQiWoU Go
pXQNWX QDpUDwc]eJo.
‡ 1ie QDleů\ pU]echow\wDĂ lXE Xů\wDĂ
moQiWoUD w mieMscDch QDUDůoQ\ch QD
oGG]iDã\wDQie ciepãD Ee]poőUeGQieJo
őwiDWãD sãoQec]QeJo lXE eNsWUemDlQie QisNich
WempeUDWXU.

1. :DůQH
7eQ eleNWUoQic]Q\ poGUĔc]QiN Xů\WNowQiND MesW
pU]e]QDc]oQ\ GlD ws]\sWNich Xů\WNowQiNyw
moQiWoUD 3hilips. 1Dleů\ poőwiĔciĂ WUochĔ c]DsX
QD pU]ec]\WDQie WeJo poGUĔc]QiND Xů\WNowQiND
pU]eG Uo]poc]Ĕciem Xů\wDQiD moQiWoUD. =DwieUD
oQ wDůQe iQIoUmDcMe i XwDJi GoW\c]Āce Xů\wDQiD
moQiWoUD.
3UoGXNW ÀUm\ 3hilips MesW oEMĔW\ JwDUDQcMĀ
poG wDUXQNiem wãDőciweM oEsãXJi i Xů\wDQiD
Jo ]JoGQie ] pU]e]QDc]eQiem i ] wãDőciw\mi
iQsWUXNcMDmi oEsãXJi oUD] po pU]eGsWDwieQiX
oU\JiQDãX IDNWXU\ lXE pDUDJoQX NDsoweJo
]DwieUDMĀceJo GDWĔ ]DNXpX QD]wĔ GosWDwc\ oUD]
moGel i QXmeU seU\MQ\ pUoGXNWX.

1.1 ŐURGNL EH]SLHF]HļVWZD L
NRQVHUZDFMD
2VWU]HůHQLD
8ů\wDQie elemeQWyw sWeUowDQiD UeJXlDcMi lXE
iQQ\ch pUoceGXU Qiů We NWyUe opisDQo w QiQieMs]eM
GoNXmeQWDcMi moůe spowoGowDĂ poUDůeQie
pUĀGem i/lXE ]DJUoůeQiD mechDQic]Qe.
3oGc]Ds poGãĀc]DQiD i Xů\WNowDQiD WwoMeJo
moQiWoUD NompXWeUoweJo QDleů\ pU]ec]\WDĂ
iQsWUXNcMe i posWĔpowDĂ ]JoGQie ] Qimi.
']LDãDQLH

‡

‡

‡
‡

‡

0oQiWoU QDleů\ chUoQiĂ pU]eG
Ee]poőUeGQim őwiDWãem sãoQec]Q\m
EDUG]o silQ\m MDsQ\m őwiDWãem i WU]\mDĂ
Jo ] GDlD oG ŭUyGãD ciepãD. 'ãXJoWUwDãD
eNspo]\cMD QD WeJo UoG]DMX őUoGowisNo
moůe spowoGowDĂ Uo]EDUwieQie i
Xs]NoG]eQie moQiWoUD.
1Dleů\ XsXQĀĂ MDNieNolwieN oEieNW\ NWyUe
moJĀ EloNowDĂ s]c]eliQ\ weQW\lDc\MQe
lXE XQiemoůliwiĂ pUDwiGãowe chãoG]eQie
elemeQWyw eleNWUoQic]Q\ch moQiWoUD.
1ie wolQo EloNowDĂ s]c]eliQ
weQW\lDc\MQ\ch oEXGow\.
3oGc]Ds XsWDwiDQiD moQiWoUD QDleů\
XpewQiĂ siĔ ůe ]DpewQioQ\ MesW ãDWw\
GosWĔp Go wW\Ni i JQiD]GD ]DsilDQiD.
-eőli moQiWoU ]osWDã w\ãĀc]oQ\ popU]e]
oGãĀc]eQie NDElD ]DsilDMĀceJo lXE pU]ewoGX1. :DůQH

‡

‡

‡

$E\ ]DpewQiĂ QDMleps]e IXQNcMoQowDQie
moQiWoUD i MeJo GãXJĀ ů\woWQoőĂ QDleů\
Jo Xů\wDĂ w mieMscDch w NWyU\ch
WempeUDWXUD i wilJoWQoőĂ mieőci siĔ w
poGDQ\m ]DNUesie.
‡ 7empeUDWXUD  4ƒ&  9ƒ)
‡ :ilJoWQoőĂ  5+
:$Ů1( 3o po]osWDwieQiX moQiWoUD
Ee] QDG]oUX QDleů\ ]Dws]e XDNW\wQiDĂ
pUoJUDm w\JDs]Dc]D eNUDQX ] UXchom\m
oEUD]em. $E\ ]DpoEiec po]osWDwDQiX
QD moQiWoU]e WUwDãeJo sWDW\c]QeJo
oEUD]X QDleů\ ]Dws]e XDNW\wQiDĂ DpliNDcMĔ
Go oNUesoweJo oGőwieůDQiD eNUDQX.
:\GãXůoQe QiepU]eUwDQe w\őwieWlDQie
sWDã\ch lXE QieUXchom\ch oEUD]yw moůe
spowoGowDĂ QD eNUDQie w\pDleQie ]QDQe
UywQieů MDNo powiGoN lXE pooEUD].
:\pDleQie pooEUD] lXE powiGoN
Wo GoEU]e ]QDQe ]MDwisNo GoW\c]Āce
WechQoloJii /&'. : wiĔNs]oőci
pU]\pDGNyw w\pDleQie lXE powiGoN
DlEo pooEUD] ]QiND sWopQiowo po
pewQ\m c]Dsie oG w\ãĀc]eQiD ]DsilDQiD.

1.2 .RQweQFMe ]aSisX
.oQweQcMe ]DpisX ]DsWosowDQe w QiQieMs]\m
GoNXmeQcie w\NoU]\sWXMĀ QDsWĔpXMĀce elemeQW\
Uwagi Sr]esWrRgi i RsWr]eůeQia
: WeM iQsWUXNcMi pewQe EloNi WeNsWX moJĀ E\Ă
w\UyůQioQe popU]e] ]DsWosowDQie poJUXEieQiD
lXE poch\leQiD c]cioQNi moJĀ Weů WowDU]\s]\Ă
im iNoQ\. %loNi WDNie ]DwieUDMĀ XwDJi pU]esWUoJi
lXE osWU]eůeQiD. 6Ā oQe w\NoU]\sW\wDQe w
QDsWĔpXMĀc\ sposyE
Uwaga
7D iNoQD wsND]XMe wDůQĀ iQIoUmDcMĔ i poUDGĔ
pomocQĀ w leps]\m w\NoU]\sWDQiX moůliwoőci
spU]ĔWX.
3r]esWrRga
7D iNoQD wsND]XMe iQIoUmDcMe MDN XQiNQĀĂ
poWeQcMDlQeJo Xs]NoG]eQiD spU]ĔWX lXE XWUDW\
GDQ\ch.

2VWU]HůHQLH
1ie XDNW\wQiDQie w\JDs]Dc]D eNUDQX lXE
DpliNDcMi oNUesoweJo oGőwieůDQiD eNUDQX moůe
spowoGowDĂ powDůQe s\mpWom\ ´w\pDleQiDµ
lXE ´pooEUD]Xµ DlEo ´powiGoNXµ NWyUe Qie ]QiNQĀ
i Qie moůQD EĔG]ie ich QDpUDwiĂ. :spomQiDQe
pow\ůeM Xs]NoG]eQie Qie MesW oEMĔWe JwDUDQcMĀ.

2sWr]eůeQie
7D iNoQD wsND]XMe moůliwoőĂ powsWDQiD
]DJUoůeQiD GlD ]GUowiD lXE ů\ciD oUD] wsND]XMe
sposyE XQiNQiĔciD pUoElemX.
1ieNWyUe osWU]eůeQiD moJĀ mieĂ iQQĀ IoUmĔ oUD]
w\sWĔpowDĂ Ee] iNoQ. : WDNich pU]\pDGNDch
oNUeőloQ\ sposyE pUe]eQWDcMi osWU]eůeQiD MesW
wsND]\wDQ\ pU]e] oGpowieGQie pU]epis\.

Serwis
‡ 3oNU\wĔ oEXGow\ moůe oWwieUDĂ
w\ãĀc]Qie w\NwDliÀNowDQ\ peUsoQel
seUwisX.
‡ -eőli w\mDJDQe sĀ MDNieNolwieN GoNXmeQW\
GoW\c]Āce QDpUDw\ lXE iQWeJUDcMi QDleů\
siĔ sNoQWDNWowDĂ ] loNDlQ\m pXQNWem
seUwisow\m. spUDwGŭ Uo]G]iDã &eQWUXm
iQIoUmDcMi NlieQWD
‡ ,QIoUmDcMe GoW\c]Āce WUDQspoUWX moůQD
X]\sNDĂ w c]Ĕőci 6pec\ÀNDcMe WechQic]Qe.
‡ 1ie wolQo po]osWDwiDĂ moQiWoUD w
sDmochoG]ie/EDJDůQiNX QDJU]ewDQ\m
Ee]poőUeGQimi pUomieQiDmi sãoļcD.
Uwaga
-eőli moQiWoU Qie G]iDãD QoUmDlQie lXE JG\ Qie
mD pewQoőci NWyUĀ pUoceGXUĔ ]DsWosowDĂ
poGc]Ds w\NoQ\wDQiD iQsWUXNcMi G]iDãDQiD QDleů\
sNoQWDNWowDĂ siĔ ] WechQiNiem seUwisX.1. :aůQe

1.3 UsXwaQie SrRGXNWX i PaWeriaãyw
RSaNRwaQia

From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.

UW\Oi]aFMa RGSaGyw eOeNWr\F]Q\FK i
eOeNWrRQiF]Q\FK

Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.

This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.

To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
productrecyclingservices.page

Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.2. Ustawienia monitora

,nstalacja podstaw\

2. Ustawienia monitora

. 0oQiWoU QDleů\ XmieőciĂ eNUDQem w Gyã
QD miĔNNieM i JãDGNieM powieU]chQi XwDůDMĀc
DE\ XQiNQĀĂ poU\sowDļ lXE Xs]NoG]eQiD
eNUDQX.

2.1 ,nstaOaFMa
=awartoőĂ oSaNowania

284E5

使用

. 3U]\WU]\mDM poGsWDwĔ oE\GwiemD UĔNDmi
i pewQie wsWDw wspoUQiN poGsWDw\ QD
NolXmQĔ poGsWDw\.
 'eliNDWQie ]Dãyů poGsWDwĔ QD NolXmQĔ
poGsWDw\ Dů Go ]DWU]DőQiĔciD ]Dc]epyw
w poGsWDwie.

前请阅读使用说明

ilips
e Ph
i nkl ij k
© 2 01 3 Ko n

User’s Manual
Monitor drivers
SmartControl software

保留备用

ts
i gh
lr
. Al
N. V

AdapterAC/DC
prĀd zmienn\prĀd
staã\
Adapte r

Kabel
opcjonaln\
Audioaudio
cable (optional)

V*A(optional)
opcjonaln\
VGA
=arzĀdzanie
kablami
Cable
management

U

na
u

s io

n

r
se
re

ve
d.

Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.

th
or i
ze
d

dup
l i ca
tio

de a
n is a
vio lat io n o p ic abl e law s. Ma
f ap l

nd

pri

d
nte

er
.V
in a
Ch
in

 'oNUĔĂ pDlcDmi őUXEĔ QD spoG]ie
poGsWDw\ i pU]\mocXM GoEU]e poGsWDwĔ
Go NolXmQ\.

M+,
opcjonaln\
MHL
(optional)

+'M,
opcjonaln\
HDMI
(optional)

2

'V, DVI
opcjonaln\
(optional)

Uwaga
1Dleů\ Xů\wDĂ w\ãĀc]Qie moGel
DGDpWeUD pUĀG ]mieQQ\/pUĀG sWDã\ Philips
ADPC1965(284E5QSD/QSW/QHSD/QHAD)

1

4

2. Ustawienia monitora

PodãĀczanie do komputera PC

284E5QHSD:

284E5QSD,284E5QSW:
4 3 2
1
3

2

1

MHL

6
4

4

5

2
3
1

2
3
1

:eMőcie ]DsilDQiD pUĀG ]mieQQ\/pUĀG sWDã\
:eMőcie 9*$
:eMőcie '9,'
%loNDGD .eQsiQJWoQ ]DEe]piec]eQiD pU]eG
NUDG]ieůĀ

:eMőcie ]DsilDQiD pUĀG ]mieQQ\/pUĀG sWDã\
:eMőcie 9*$
:eMőcie +'0,
:eMőcie +'0, lXE 0+/
:\Mőcie DXGio +'0,
%loNDGD .eQsiQJWoQ ]DEe]piec]eQiD pU]eG
NUDG]ieůĀ

284E5QHAD :

PoãĀczenie z komputerem PC

4 3 2

6

1

. 3oGãĀc] pewQie pU]ewyG ]DsilDMĀc\ Go
]ãĀc]D ] W\ãX moQiWoUD.

MHL

7

4

. :\ãĀc] NompXWeU i oGãĀc] NDEel ]DsilDMĀc\.

5

2

. 3oGãĀc] NDEle s\JQDãowe moQiWoUD Go
]ãĀc]D wiGeo w W\lQeM c]Ĕőci NompXWeUD.

3
1

4. 3oGãĀc] NDEel ]DsilDMĀc\ NompXWeUD i
moQiWoUD Go poElisNieJo JQiD]GD.
. :ãĀc] NompXWeU i moQiWoU. -eőli QD
moQiWoU]e poMDwi siĔ oEUD] o]QDc]D Wo ůe
iQsWDlDcMD ]osWDãD ]DNoļc]oQD.

:eMőcie ]DsilDQiD pUĀG ]mieQQ\/pUĀG sWDã\
:eMőcie 9*$
:eMőcie +'0,
:eMőcie +'0, lXE 0+/
:\Mőcie sãXchDweN
:eMőcie DXGio
%loNDGD .eQsiQJWoQ ]DEe]piec]eQiD pU]eG
NUDG]ieůĀ2. Ustawienia monitora

284E5QHAD :

2.2 'ziaãanie monitora

284E

2pis elementyw produktu widoczn\ch z
przodu
284E5QSD,284E5QSW,284E5QHSD:
284E

5

7 3

5

6

4

2

:âÿ&=(1,( i :<âÿ&=(1,(
]DsilDQiD moQiWoUD.
7

3

6

4

2

'osWĔp Go meQX 26'.
3oWwieUG]eQie UeJXlDcMi 26'.

:âÿ&=(1,( i :<âÿ&=(1,(
]DsilDQiD moQiWoUD.

3owUyW Go popU]eGQieJo
po]iomX meQX 26'.

'osWĔp Go meQX 26'.
3oWwieUG]eQie UeJXlDcMi 26'.

5eJXlDcMD JãoőQoőci JãoőQiND.

3owUyW Go popU]eGQieJo
po]iomX meQX 26'.

=miDQD ŭUyGãD weMőciD s\JQDãX.

'opDsowDQie meQX 26'.

=miDQD IoUmDWX w\őwieWlDQiD.

6mDUW,mDJe /iWe. 'o w\EoUX
GosWĔpQe sĀ WU]\ WU\E\ Standard
(Standardowe) Internet i Game
(Gry).

'opDsowDQie meQX 26'.
=miDQD ŭUyGãD weMőciD s\JQDãX.
6mDUW,mDJe /iWe. 'o w\EoUX
GosWĔpQe sĀ WU]\ WU\E\ Standard
(Standardowe) Internet i Game
(Gry).

6

2. Ustawienia monitora

2pis menu ekranowego 2S'

Menu OS'
3oQiůeM ]Dmies]c]oQ\ MesW wiGoN oJylQ\
sWUXNWXU\ meQX eNUDQoweJo 26'. 0oůQD
Jo w\NoU]\sWDĂ MDNo pXQNW oGQiesieQiD pU]\
pyŭQieMs]\m w\NoQ\wDQiX UyůQ\ch UeJXlDcMi.

Co to jest 2nScreen 'ispla\ 2S'"
26' 0eQX eNDQowe Wo IXQNcMD GosWĔpQD we
ws]\sWNich moQiWoUDch /&' 3hilips. 8moůliwiD
oQD UeJXlDcMĔ pU]e] Xů\WNowQiND pDUDmeWUyw
w\őwieWlDQiD eNUDQX lXE Ee]poőUeGQi w\EyU
IXQNcMi moQiWoUyw w oNQie iQsWUXNcMi eNUDQow\ch.
3U]\MD]Q\ GlD Xů\WNowQiND iQWeUIeMs eNUDQow\ MesW
poND]DQ\ poQiůeM

Main menu
Input

VGA
DVI (available for selective models)
HDMI (available for selective models)
MHL-HDMI (available for selective models)

284E5QSD,284E5QSW:
,QSXW

Sub menu

Picture

9*$
'9,

Picture Format

Wide Screen, 4:3

Brightness

0~100

Contrast

0~100

SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
(available for selective models)
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
(available for selective models)

3LFWXUH

&RORU

/DQJXDJH

26'6HWWLQJV

Audio

Pixel Orbiting
On, Off
(available for selective models)
Over Scan
On, Off
(available for selective models)
Volume
0~100
(available for selective models)
Mute
On, Off
Audio Source

Color

284E5QHSD,284E5QHAD :

Color Temperature
sRGB
User Define

,QSXW

3LFWXUH

AudioIn/HDMI
(available for selective models)
6500K, 9300K

9*$

Red: 0~100
Green: 0~100

+'0,
0+/+'0,

Language

$XGLR

OSD Settings

&RORU

/DQJXDJH

Setup

Podstawowe i proste instrukcje dot\czĀce
prz\ciskyw sterowania
: poND]DQ\m w\ůeM 26' moůQD QDcisQĀĂ
pU]\cisNi
QD pDQelX pU]eGQim moQiWoUD w
celX pU]esXQiĔciD NXUsoUD i QDcisQĀĂ pU]\cisN OK
w celX poWwieUG]eQiD lXE ]miDQ\.

Blue: 0~100
English, Deutsch, Español, ƆƫƫƧƭƩƪƞ Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brazil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,ǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭ, ৿࿒፩ၭ,
ߨ體፩ၭˈׁ๊語,한국어
Horizontal

0~100

Vertical

0~100

Transparency

Off, 1, 2, 3, 4

OSD Time Out

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

Auto
H.Position

0~100

V.Position

0~100

Phase

0~100

Clock

0~100

Resolution Notification

On, Off

Reset

Yes, No

Information

7

2. Ustawienia monitora

Powiadomienie o rozdzielczoőci
7eQ moQiWoU ]DpewQiD opW\mDlQe G]iDãDQie w
oU\JiQDlQeM Uo]G]ielc]oőci 9 [ #6+].
3o XUXchomieQiX moQiWoUD pU]\ iQQeM
Uo]G]ielc]oőci QD eNUDQie ]osWDQie w\őwieWloQ\
NomXQiNDW DlDUmX 8se 9[#6+] IoU
EesW UesXlWs 'lD X]\sNDQiD QDMleps]\ch w\QiNyw
QDleů\ Xů\Ă Uo]G]ielc]oőci 9ò#6+].
$lDUm GoW\c]Āc\ w\őwieWlDQiD w iQQeM
Uo]G]ielc]oőci Qiů Uo]G]ielc]oőĂ oU\JiQDlQD
moůQD w\ãĀc]\Ă w meQX 8sWDwieQiD 26'
meQX eNUDQowe.
)unkcje Àz\czne
Nach\lanie

232. Ustawienia monitora
NROXPQ\

2.3 2GáąF]ZVSRUQLNLSRGVWDZĊ
=GHMPLMSRGVWDZĊ
3U]HGUR]SRF]ĊFLHPGHPRQWDĪXSRGVWDZ\
PRQLWRUDQDOHĪ\Z\NRQDüZ\PLHQLRQHSRQLĪHM
LQVWUXNFMHDE\XQLNQąüPRĪOLZ\FKXV]NRG]HĔ
OXEREUDĪHĔ
 8PLHĞüPRQLWRUHNUDQHPZGyáQDJáDGNLHM
SRZLHU]FKQLXZDĪDMąFDE\QLH]DU\VRZDü
OXEQLHXV]NRG]LüHNUDQX

8ZDJD
7HQPRQLWRUXPRĪOLZLDPRQWDĪZUR]VWDZLH
PP[PP,QWHUIHMVPRQWDĪRZ\
]JRGQ\]9(6$.

100mm

 =GHMPLMSRGVWDZĊ

100mm

1

2

 =GHMPLMRVáRQĊ]DZLDVyZ

 2GNUĊüF]WHU\ĞUXE\ZFHOX]GMĊFLD

9

2. Ustawienia monitora

2.4 Wprowadzenie do MHL (Mobile
High-Definition Link)
Co to jest"

MHL-HDMI

0+/ 0oEile +iJh 'eÀQiWioQ /iQN Wo moEilQ\
iQWeUIeMs DXGio/YiGeo Go Ee]poőUeGQieJo
poGãĀc]DQiD WeleIoQyw NomyUNow\ch i iQQ\ch
pU]eQoőQ\ch XU]ĀG]eļ w\soNieM Uo]G]ielc]oőci ]
w\soNieM Uo]G]ielc]oőci w\őwieWlDc]Dmi.

MHL

Uwaga

2pcMoQDlQ\ NDEel 0+/ XmoůliwiD pUosWe
poGãĀc]eQie XU]ĀG]eQiD moEilQeJo ] oEsãXJĀ
0+/ Go WeJo GXůeJo w\őwieWlDc]D 0+/ 3hilips
i oJlĀGDQie UeDlisW\c]Q\ch YiGeo +' ] peãQ\m
GŭwiĔNiem c\IUow\m. 0oůQD WeUD] NoU]\sWDĂ ]
moEilQ\ch JieU ]GMĔĂ Àlmyw lXE iQQ\ch DpliNDcMi
GXů\m eNUDQie moůQD MeGQoc]eőQie ãDGowDĂ
XU]ĀG]eQie moEilQe DE\ MXů QiJG\ Qie pU]eU\wDĂ
pUDc\ w poãowie ] powoGX EUDNX ]DsilDQiD.

‡

3oUW ] o]QDc]eQiem >0+/+'0,@ Wo
MeG\Q\ poUW moQiWoUD ] oEsãXJĀ IXQNcMi
0+/ poGc]Ds Xů\wDQiD NDElD 0+/. 1Dleů\
pDmiĔWDĂ ůe ceUW\IiNowDQ\ NDEel 0+/ MesW
iQQ\ Qiů sWDQGDUGow\ NDEel +'0,.

‡

8U]ĀG]eQie moEilQe ] ceUW\IiNDWem 0+/
QDleů\ ]DNXpiĂ oGG]ielQie

‡

-eőli iQQe XU]ĀG]eQiD G]iDãDMĀ i sĀ poGãĀc]oQe
Go GosWĔpQ\ch weMőĂ w celX XDNW\wQieQiD
moQiWoUD QDleů\ pU]eãĀc]\Ă Jo UĔc]Qie QD
WU\E QD 0+/+'0,

‡

'lD IXQNcMoQDlQoőci ãDGowDQiD 0+/ Qie mD
]DsWosowDQiD os]c]ĔG]DQie eQeUJii (U3 w
WU\Eie JoWowoőci/w\ãĀc]eQiD

‡

7eQ moQiWoU 3hilips posiDGD ceUW\IiNDW 0+/.
-eůeli mimo Wo GUXJie XU]ĀG]eQie ]JoGQe
] 0+/ Qie moůe QDwiĀ]DĂ pUDwiGãoweJo
poãĀc]eQiD lXE Qie G]iDãD pUDwiGãowo
Uo]wiĀ]DQiD QDleů\ s]XNDĂ w GoNXmeQWDcMi
GUXJieJo XU]ĀG]eQiD 0+/ lXE ]wUyciĂ siĔ
Ee]poőUeGQio Go MeJo pUoGXceQWD. 1ie MesW
w\NlXc]oQe ůe GUXJie XU]ĀG]eQie moůe
G]iDãDĂ pUDwiGãowo W\lNo poG wDUXQNiem
Xů\ciD mDUNoweJo NDElD lXE DGDpWeUD 0+/.

-ako uů\waĂ funkcji M+/"
'o Xů\wDQiD IXQNcMi 0+/ w\mDJDQe MesW
XU]ĀG]eQie moEilQe ] ceUW\ÀNDWem 0+/. $E\
w\s]XNDĂ lisWĔ ceUW\ÀNowDQ\ch XU]ĀG]eļ 0+/
QDleů\ oGwieG]iĂ oÀcMDlQĀ sWUoQĔ sieci weE 0+/
hWWp//www.mhlcoQsoUWiXm.oUJ
'o Xů\wDQiD WeM IXQNcMi w\mDJDQe MesW WDNůe
Xů\wDQie opcMoQDlQeJo ceUW\ÀNowDQeJo NDElD
0+/.
-ak to dziaãa" jak moůna siĔ poãĀcz\Ă"
3oGãDc] opcMoQDlQ\ NDEel 0+/ Go poUWX
miQi 86% XU]ĀG]eQiD moEilQeJo i poUW ]
o]QDc]eQiem >0+/+'0,@ po sWUoQie moQiWoUD.
0oůQD WeUD] pU]eJlĀGDĂ oEUD]\ QD GXů\m
eNUDQie w\őwieWlDc]D i Xů\wDĂ ws]\sWNich IXQNcMi
XU]ĀG]eQiD moEilQeJo WDNich MDN sXUIowDQie
w iQWeUQecie JU\ pU]eJlĀGDQie ]GMĔĂ iWG. -eőli
moQiWoU mD IXQNcMĔ JãoőQiND EĔG]ie WDNůe
sã\s]DQ\ WowDU]\s]Āc\ GŭwiĔN. 3o Uo]ãĀc]eQiX
NDElD 0+/ lXE w\ãĀc]eQiX XU]ĀG]eQiD moEilQeJo
IXQNcMD 0+/ ]osWDQie w\ãĀc]oQD DXWomDW\c]Qie3. Optymalizacja obrazu

. )XQNcMD 6mDUW,mDJe /iWe eNUDQX po]osWDQie
wiGoc]QD QD eNUDQie pU]e] seNXQG lXE w
celX poWwieUG]eQiD moůQD WDNůe QDcisQĀĂ
pU]\cisN OK.

3. Optymalizacja obrazu
3.1 Smart,mage /ite

4. 3o wãĀc]eQiX 6mDUW,mDJe /iWe ]osWDQie
DXWomDW\c]Qie w\ãĀc]oQ\ schemDW s5*%.
: celX Xů\ciD s5*% QDleů\ w\ãĀc]\Ă
QD pDQelX
6mDUW,mDJe /iWe pU]\cisNiem
pU]eGQim moQiWoUD.
2pUyc] pU]ewiMDQiD ]D pomocĀ pU]\cisNX
 moůQD WDNůe QDcisQĀĂ pU]\cisNi
w celX
GoNoQDQiD w\EoUX i QDcisQĀĂ pU]\cisN OK w
celX poWwieUG]eQiD oUD] ]DmNQiĔciD meQX 26'
6mDUW,mDJe /iWe.

Co to jest"
)XQNcMD 6mDUW,mDJe /iWe XGosWĔpQiD XsWDwieQiD
wsWĔpQe opW\mDli]XMĀce oEUD] GlD UyůQeJo
UoG]DMX WUeőci G\QDmic]Qie GosWosowXMĀc MDsQoőĂ
NoQWUDsW NoloU i osWUoőĂ w c]Dsie U]ec]\wisW\m.
1ie]DleůQie oG pUDc\ ] DpliNDcMDmi WeNsWow\mi
w\őwieWlDQiD oEUD]yw c]\ oJlĀGDQiD Àlmyw
IXQNcMD 6mDUW,mDJe /iWe 3hilips ]DpewQiD
GosNoQDãe ]opW\mDli]owDQe G]iDãDQie moQiWoUD.
'laczego jest mi to potrzebne"
:\mDJDQ\ MesW moQiWoU ]DpewQiDMĀc\
]opW\mDli]owDQe w\őwieWlDQie ws]\sWNich
XlXEioQ\ch UoG]DMyw WUeőci D opUoJUDmowDQie
6mDUW,mDJe /iWe G\QDmic]Qie GosWosowXMe
MDsQoőĂ NoQWUDsW NoloU i osWUoőĂ w c]Dsie
U]ec]\wisW\m w celX popUDw\ wUDůeļ poGc]Ds
oJlĀGDQiD oEUD]X QD moQiWoU]e.

'o w\EoUX GosWĔpQe sĀ WU]\ WU\E\ 6WDQGDUG
6WDQGDUGow\ ,QWeUQeW *Dme *U\.
6PDUW,PDJH

/,7(

6WDQGDUG
,QWHUQHW

-ak to dziaãa"
6mDUW,mDJe /iWe Wo ]DsWU]eůoQD wioGĀcD
WechQoloJiD ÀUm\ 3hilips DQDli]XMĀcD w\őwieWlDQe
QD eNUDQie WUeőci. 1D poGsWDwie w\EUDQeJo
sceQDUiXs]D IXQNcMD 6mDUW,mDJe /iWe G\QDmic]Qie
popUDwiD NoQWUDsW QDs\ceQie NoloUyw oUD] osWUoőĂ
oEUD]yw popUDwiDMĀc w\JlĀG w\őwieWlDQ\ch
elemeQWyw D ws]\sWNo Wo w c]Dsie U]ec]\wisW\m
po QDciőQiĔciX MeGQeJo pU]\cisNX.

*DPH

-ak wãĀczyĂ funkcjĔ Smart,mage /ite"
284E

. 1DciőQiM
w celX XUXchomieQiD QD eNUDQie
w\őwieWlDc]D IXQNcMi 6mDUW,mDJe /iWe
w celX pU]eãĀc]eQiD
. .oQW\QXXM QDcisNDQie
pomiĔG]\ 6WDQGDUG 6WDQGDUGowe ,QWeUQeW
*Dme *U\.‡

Standard Standardowy 8w\GDWQiD WeNsW i
oEQiůD MDsQoőĂ w celX ]wiĔNs]eQiD c]\WelQoőci
i ]mQieMs]eQiD ]mĔc]eQiD oc]X. 7U\E WeQ
]QDc]Āco popUDwiD c]\WelQoőĂ i w\GDMQoőĂ
poGc]Ds pUDc\ ] DUNXs]Dmi NDlNXlDc\MQ\mi
pliNDmi 3') ]esNDQowDQ\mi DUW\NXãDmi lXE
iQQ\mi oJylQ\mi DpliNDcMDmi EiXUow\mi.

‡

,nternet 7eQ pUoIil ãĀc]\ QDs\ceQie NoloUyw
G\QDmic]Q\ NoQWUDsW i popUDwĔ osWUoőci w
celX w\őwieWlDQiD ]GMĔĂ i iQQ\ch oEUD]yw
]e ]QDNomiWĀ pU]eMU]\sWoőciĀ i w ů\w\ch
NoloUDch ws]\sWNo Wo Ee] DUWeIDNWyw i
w\ElDNã\ch NoloUyw.

‡

*ame *ry :ãĀc] oEwyG oYeU GUiYe GlD
X]\sNDQiD QDMleps]eJo c]DsX oGpowieG]i
]mQieMs]eQiD GUůeQiD NUDwĔG]i s]\ENo
poUXs]DMĀc\ch siĔ po eNUDQie oEieNWyw
popUDwieQiD wspyãc]\QQiND NoQWUDsWX GlD
MDsQeJo i ciemQeJo schemDWX WeQ pUoIil
]DpewQiD QDMleps]e moůliwoőci GlD JUDc]\.

3. Optymalizacja obrazu

,nstalacja

3.2 SmartContrast

‡
‡

Co to jest"
:\MĀWNowD WechQoloJiD G\QDmic]Qie DQDli]XMĀcD
w\őwieWlDQe WUeőci i DXWomDW\c]Qie opW\mDli]XMĀcD
wspyãc]\QQiN NoQWUDsWX moQiWoUD /&'
GlD X]\sNDQiD mDNs\mDlQeM pU]eMU]\sWoőci i
oGpowieGQieJo wiGoNX ]mieQiDMĀcD sWopQiowo
poGőwieWleQie GlD X]\sNDQiD EDUG]ieM c]\sW\ch
w\UDŭQ\ch i MDőQieMs]\ch oEUD]yw lXE
pU]\ciemQieQiD GlD X]\sNDQiD w\UDŭQ\ch oEUD]yw
QD ciemQ\ch WãDch.

‡

'laczego jest mi to potrzebne"
:\mDJDQD MesW QDMleps]D NlDUowQoőĂ wi]XDlQD
i NomIoUW poGc]Ds oJlĀGDQiD ws]\sWNich
UoG]DMyw WUeőci. 6mDUW&oQWUDsW G\QDmic]Qie
UeJXlXMe NoQWUDsW i GosWosowXMe poGőwieWleQie
w celX X]\sNDQiD w\UDŭQ\ch c]\sW\ch MDsQ\ch
oEUD]yw poGc]Ds JieU lXE oJlĀGDQiD Àlmyw DlEo
w\UDŭQeJo c]\WelQeJo WeNsWX pU]\ pUDc\ EiXUoweM.
=mQieMs]eQie ]Xů\ciD eQeUJii moQiWoUD ]DpewQiD
os]c]ĔGQoőĂ pieQiĔG]\ i w\GãXůeQie ů\woWQoőci
moQiWoUD.

:\NoQDM iQsWUXNcMe i GoNoļc] iQsWDlDcMĔ.
8UXchomieQie moůQD w\NoQDĂ po
]DNoļc]eQiX iQsWDlDcMi.
: celX pyŭQieMs]eJo XUXchomieQiD QDleů\
NliNQĀĂ iNoQĔ sNUyWX QD pXlpicie lXE QD pDsNX
QDU]ĔG]i.

Kreator pierwszego uruchomienia
‡ 3o pieUws]eM iQsWDlDcMi opUoJUDmowDQiD
6mDUW&oQWUol /iWe QDsWĀpi DXWomDW\c]Qe
w\őwieWleQie NUeDWoUD pieUws]eJo
XUXchomieQiD.
‡ .UeDWoU NUoN po NUoNX pU]epUowDG]i pU]e]
c]\QQoőci UeJXlDcMi moQiWoUD.
‡ : celX pyŭQieMs]eJo XUXchomieQiD NUeDWoUD
moůQD WDNůe pU]eMőĂ Go meQX 3lXJiQ
'oGDWNi 3lXJiQ.
‡ 'Dls]e opcMe moůQD GosWosowDĂ
Ee] NUeDWoUD popU]e] oNQo 6WDQGDUG
6WDQGDUGowe.

-ak to dziaãa"
3o XDNW\wQieQiX IXQNcMi 6mDUW&oQWUDsW DQDli]XMe
oQD w\őwieWlDQĀ ]DwDUWoőĂ w c]Dsie U]ec]\wisW\m
w celX GosWosowDQiD NoloUyw i iQWeQs\wQoőci
poGőwieWleQiD. )XQNcMD WD G\QDmic]Qie popUDwiD
NoQWUDsW ]DpewQiDMĀc GosNoQDãĀ MDNoőĂ poGc]Ds
oJlĀGDQiD YiGeo lXE poGc]Ds JieU.

3.3 Philips SmartControl /ite
1ow\ pUoJUDm 6mDUW&oQWUol /iWe 3hilips
XmoůliwiD sWeUowDQie moQiWoUem popU]e]
ãDWw\ w Xů\ciX JUDÀc]Q\ iQWeUIeMs eNUDQow\.
6NompliNowDQe UeJXlDcMe Wo pU]es]ãoőĂ poQiewDů
Wo pU]\MD]Qe GlD Xů\WNowQiND opUoJUDmowDQie
pUowDG]i Xů\WNowQiND pU]e] pUoceGXU\ GoNãDGQeM
UeJXlDcMi Uo]G]ielc]oőci NDliEUDcMi NoloUyw UeJXlDcMi
]eJDUD/ID]\ UeJXlDcMi 5*% pXQNWX Eieli iWG.
:\posDůoQe w QDMQows]Ā WechQoloJiĔ DlJoU\WmX
MĀGUD ]DpewQiDMĀcĀ s]\ENie pU]eWwDU]DQie i
X]\sNiwDQie oGpowieG]i ]JoGQe ] :iQGows 7
pU]\ciĀJDMĀce w]UoN G]iĔNi DQimowDQeM iNoQie
opUoJUDmowDQie moůe popUDwiĂ Go]QDQiD
poGc]Ds oJlĀGDQiD oEUD]X QD moQiWoUDch 3hilips3. Optymalizacja obrazu

Uruchomienie w oknie Standard
Standardowe:
Menu Adjust 'ostosuj:
‡

0eQX $GMXsW 'osWosXM XmoůliwiD
GosWosowDQie XsWDwieļ WDNich MDN
%UiJhWQess -DsQoőĂ &oQWUDsW .oQWUDsW
)ocXs 2sWUoőĂ 3osiWioQ 3oãoůeQie i
5esolXWioQ 5o]G]ielc]oőĂ.

‡

1Dleů\ posWĔpowDĂ ]JoGQie ] iQsWUX NcMDmi
i w\NoQDĂ UeJXlDcMe.

‡

&DQcel $QXlXM powoGXMe w\őwieWleQie
p\WDQiD o DQXlowDQie iQsWDlDcMi.3. Optymalizacja obrazu

Menu Color Kolor:
‡

0eQX &oloU .oloU XmoůliwiD
GosWosowDQie XsWDwieļ WDNich MDN 5*% %lDcN
/eYel 3o]iom c]eUQi :hiWe 3oiQW 3XQNW
Eieli &oloU &DliEUDWioQ .DliEUDcMD NoloUyw
i 6mDUW,mDJe /iWe QDleů\ spUDwG]iĂ c]ĔőĂ
6mDUW,mDJe /iWe.

‡

1Dleů\ posWĔpowDĂ ]JoGQie ] iQsWUX NcMDmi i
w\NoQDĂ UeJXlDcMe.

‡

6pUDwGŭ w WDEeli poQiůeM oNUeőloQ\ elemeQW
poGmeQX.

‡

3U]\NãDG IXQNcMi &oloU &DliEUDWioQ .DliEUDcMD
NoloUyw

. 6how 0e 3oNDů XUXchDmiD sDmoXc]eN
NDliEUDcMi NoloUyw.
. 6WDUW XUXchDmiD 6NUoNowĀ seNweQcMĔ
NDliEUDcMi NoloUyw.
. 4XicN 9iew 6]\ENi poGJlĀG XmoůliwiD
ãDGowDQie oEUD]yw pU]eG/po ]miDQie.
4. $E\ powUyciĂ Go JãywQeJo oNQD &oloU
.oloU QDleů\ NliNQĀĂ pU]\cisN Cancel
Anuluj.
. )XQNcMD (QDEle coloU cDliEUDWioQ :ãĀc]
NDliEUDcMĔ NoloUyw MesW wãĀc]oQD Gom\őlQie.
-eőli Qie MesW ]D]QDc]oQD XQiemoůliwiD
w\NoQDQie NDliEUDcMi NoloUyw D pU]\cisNi
sWDUWX i s]\ENieJo poGJlĀGX sĀ w\s]DU]oQe.
6. 1D eNUDQie NDliEUDcMi mXs]Ā ]QDMGowDĂ siĔ
iQIoUmDcMe pDWeQWowe.

4

3. Optymalizacja obrazu

Pierwszy ekran kalibracji koloryw:

‡

‡
‡
‡

0eQX Options!Preferences Opcje!Preferencje
 %ĔG]ie DNW\wQe w\ãĀc]Qie po w\EUDQiX po]\cMi
3UeIeUeQces 3UeIeUeQcMe ] meQX Uo]wiMDQeJo
2pWioQs 2pcMe. 'lD moQiWoUyw Ee] oEsãXJi ''&/
&, GosWĔpQe sĀ w\ãĀc]Qie ]DNãDGNi +elp 3omoc i
2pWioQs 2pcMe.

3U]\cisN 3UeYioXs 3opU]eGQi MesW w\ãĀc]oQ\
Go momeQWX w\őwieWleQiD GUXJieJo eNUDQX
NoloUyw.
1e[W 1DsWĔpQ\ XmoůliwiD pU]eMőcie Go
NoleMQeJo XsWDwieQiD 6 XsWDwieļ.
= osWDWQieJo XsWDwieQiD moůQD pU]eMőĂ Go
oNQD )ile!3UeseWs 3liN!8sWDwieQiD wsWĔpQe.
&DQcel $QXlXM XmoůliwiD ]DmNQiĔcie
iQWeUIeMsX Xů\WNowQiND i powUyW Go sWUoQ\
GoGDWNyw plXJiQ.
‡
‡

Smart,mage /ite
8moůliwiD ]miDQĔ XsWDwieļ w celX X]\sNDQiD
leps]\ch XsWDwieļ w\őwieWlDQiD w ]DleůQoőci oG
]DwDUWoőci.

‡

3o XsWDwieQiX (QWeUWDiQmeQW 5o]U\wND wãĀc]DQe
sĀ IXQNcMe 6mDUW&oQWUDsW i 6mDUW5espoQse.

‡:\őwieWlDQie EieůĀc\ch XsWDwieļ pUeIeUeQcMi.
=D]QDc]oQe pole w\EoUX wãĀc]D IXQNcMĔ. 3ole
w\EoUX MesW pU]eãĀc]QiNiem.
'om\őlQie QD pXlpicie wãĀc]oQD MesW opcMD
(QDEle &oQWe[W 0eQX :ãĀc] meQX
NoQWeNsWowe. (QDEle &oQWe[W 0eQX :ãĀc]
meQX NoQWeNsWowe GDMe moůliwoőĂ w\EoUX
6mDUW&oQWUol /iWe GlD opcMi 6elecW 3UeseW
:\EieU] XsWDwieQiD wsWĔpQe i 7XQe 'isplD\
'osWosXM eNUDQ w meQX NoQWeNsWow\m
GosWĔpQ\m po NliNQiĔciX pXlpiWX pUDw\m
pU]\cisNiem m\s]\. :\ãĀc]eQie powoGXMe
XsXQiĔcie 6mDUW&oQWUol /iWe ] meQX
NoQWeNsWoweJo w\őwieWlDQeJo po NliNQiĔciX
pUDw\m pU]\cisNiem m\s]\.
'om\őlQie ]D]QDc]oQD :ãĀc]oQD MesW
iNoQD (QDEle 7DsN 7UD\ :ãĀc] pDseN ]DGDļ.
(QDEle &oQWe[W 0eQX :ãĀc]eQie meQX
NoQWeNsWoweJo w\őwieWlD meQX pDsND
]DGDļ pUoJUDmX 6mDUW&oQWUol /iWe. .liNQiĔcie
pUDw\m pU]\cisNiem m\s]\ iNoQ\ pDsND
]DGDļ powoGXMe w\őwieWleQie opcMi meQX
+elp 3omoc 7echQicDl 6XppoUW 3omoc
WechQic]QD &hecN IoU 8pGDWe 6pUDwGŭ
XDNWXDlQieQiD $EoXW ,QIoUmDcMe i ([iW
=DNoļc]. 3o w\ãĀc]eQiX (QDEle 7DsN 7UD\
0eQX meQX pDsND ]DGDļ iNoQD pDsND ]DGDļ
w\őwieWlDĂ EĔG]ie w\ãĀc]Qie opcMĔ (;,7
=DNoļc].

3. Optymalizacja obrazu

‡

‡

'om\őlQie ]D]QDc]oQD MesW :ãĀc]oQD
opcMD 5XQ DW 6WDUWXp :ãĀc] pU]\
XUXchDmiDQiX s\sWemX. 3o MeM w\ãĀc]eQiX
pUoJUDm 6mDUW&oQWUol /iWe Qie EĔG]ie
XUXchDmiDQ\ pU]\ sWDUcie s\sWemX DQi Qie
EĔG]ie poND]\wDQ\ QD pDsNX ]DGDļ. 3UoJUDm
6mDUW&oQWUol /iWe moůQD wWeG\ XUXchomiĂ
MeG\Qie ]D pomocĀ sNUyWX QD pXlpicie
lXE popU]e] pliN pUoJUDmX. 3o XsXQiĔciX
]D]QDc]eQiD w\ãĀc]eQiX WeJo polD w\EoUX
Qie ]osWDQie ]DãDGowDQe pU]\ sWDUcie ůDGQe
wsWĔpQe XsWDwieQie.
:ãĀc]eQie WU\EX pU]e]Uoc]\sWoőci :iQGows
7 9isWD ;3. 'om\őlQD wDUWoőĂ Wo 
QiepU]e]Uoc]\sWoőci.

0eQX Options!,nput Opcje!:ejőcie %ĔG]ie
DNW\wQe w\ãĀc]Qie po w\EUDQiX ,QpXW :eMőcie ]
meQX Uo]wiMDQeJo 2pWioQs 2pcMe. 'lD moQiWoUyw
Ee] oEsãXJi ''&/&, GosWĔpQe sĀ w\ãĀc]Qie ]DNãDGNi
+elp 3omoc i 2pWioQs 2pcMe. :s]\sWNie
iQQe ]DNãDGNi pUoJUDmX 6mDUW&oQWUol /iWe Qie sĀ
GosWĔpQe.

‡
‡

Menu +elp!User Manual Pomoc!PodrĔcznik
uůytkownika %ĔG]ie DNW\wQe w\ãĀc]Qie po
w\EUDQiX 8seU 0DQXDl 3oGUĔc]QiN Xů\WNowQiND ]
meQX Uo]wiMDQeJo +elp 3omoc. 'lD moQiWoUyw
Ee] oEsãXJi ''&/&, GosWĔpQe sĀ w\ãĀc]Qie ]DNãDGNi
+elp 3omoc i 2pWioQs 2pcMe.

:\őwieWlDQie pDQelD iQsWUXNcMi 6oXUce
ŬUyGão i EieůĀc\ch XsWDwieļ ŭUyGãD weMőciD.
: moQiWoUDch ] poMeG\Qc]\m weMőciem oNQo
Wo Qie MesW w\őwieWlDQe.

Menu +elp!Version Pomoc!:ersja %ĔG]ie
DNWw\Qe w\ãĀc]Qie po w\EUDQiX po]\cMi 9eUsioQ
:eUsMD ] meQX Uo]wiMDQeJo +elp 3omoc. 'lD
moQiWoUyw Ee] oEsãXJi ''&/&, GosWĔpQe sĀ
w\ãĀc]Qie ]DNãDGNi +elp 3omoc i 2pWioQs 2pcMe.

Options Opcje!Audio =osWDQie XDNW\wQioQe
w\ãĀc]Qie po w\EUDQiX $XGio ] Uo]wiMDQeJo meQX
2pWioQs 2pcMe.
'lD moQiWoUyw Ee] oEsãXJi ''&/&, GosWĔpQe sĀ
w\ãĀc]Qie ]DNãDGNi +elp 3omoc i 2pWioQs 2pcMe.

6

3. Optymalizacja obrazu

/iWe QD pDsNX ]DGDļ. .liNQiĔcie lew\m pU]\cisNiem
m\s]\ spowoGXMe XUXchomieQie DpliNDcMi.

Menu paska zadaļ zawiera piĔĂ elementyw:
‡ +elp 3omoc 'osWĔp Go pliNX 8seU 0DQXDl
poGUĔc]QiND Xů\WNowQiND 2WwieUD pliN 8seU
0DQXDl poGUĔc]QiND Xů\WNowQiND w oNQie
Gom\őlQeM pU]eJlĀGDUNi.
‡ 7echQicDl 6XppoUW 3omoc WechQic]QD 
w\őwieWlD sWUoQĔ pomoc\ WechQic]QeM.
‡ &hecN IoU 8pGDWe 6pUDwGŭ DNWXDli]DcMe 
pU]eQosi Xů\WNowQiND QD sWUoQĔ 3', /DQGiQJ
i spUDwG]D weUsMĔ Xů\WNowQiND w oGQiesieQiX
Go QDMEDUG]ieM DNWXDlQeM GosWĔpQeM weUsMi.
‡ $EoXW ,QIoUmDcMe :\őwieWlD s]c]eJyãowe
iQIoUmDcMe o pUoGXNcie weUsMD pUoGXNWX
iQIoUmDcMe o w\GDQiX i QD]wD pUoGXNWX.
‡ ([iW =DNoļc] =DmNQiĔcie pUoJUDmX
6mDUW&oQWUol /iWe.

Menu Conte[t Sensitive kontekstowe
0eQX &oQWe[W 6eQsiWiYe NoQWeNsWowe MesW
Gom\őlQie wãĀc]oQe. 3o ]D]QDc]eQiX polD w\EoUX
(QDEle &oQWe[W 0eQX :ãĀc] meQX NoQWeNsWowe
w oNQie 2pWioQs!3UeIeUeQces 2pcMe!3UeIeUeQcMe
meQX Wo EĔG]ie wiGoc]Qe.

: celX poQowQeJo XUXchomieQiD 6mDUW&oQWUol
/iWe w\EieU] 6mDUW&oQWUol /iWe ] meQX 3UoJUDm
NliNQiM GwXNUoWQie iNoQĔ NompXWeUD GesNWop 3&
lXE XUXchom poQowQie s\sWem.

Conte[t Menu Menu kontekstowe zawiera
cztery elementy:
‡ 6mDUW&oQWUol /iWe 3o w\EUDQiX w\őwieWlDQe
MesW oNQo $EoXW ,QIoUmDcMe o eNUDQie.
‡ 6elecW 3UeseW :\EieU] XsWDwieQiD wsWĔpQe
 8GosWĔpQiD hieUDUchic]Qe meQX ]DpisDQ\ch
XsWDwieļ wsWĔpQ\ch Go QDW\chmiDsWoweJo
w\NoU]\sWDQiD. =QDN ]D]QDc]eQiD wsND]XMe
DNWXDlQie w\EUDQe XsWDwieQie wsWĔpQe. =D
pomocĀ meQX Uo]wiMDQeJo moůQD WDNůe
X]\sNDĂ GosWĔp Go opcMi )DcWoU\ 3UeseW
:sWĔpQe XsWDwieQiD IDEU\c]Qe.
‡ 'osWosXM eNUDQ 2WwieUD pDQel sWeUowDQiD
6mDUW&oQWUol /iWe.
‡ 6mDUW,mDJe /iWe 6pUDwGŭ DNWXDlQe
XsWDwieQiD 6WDQGDUG 6WDQGDUGowe ,QWeUQeW
*Dme *U\.
:ãĀczone menu paska zadaļ
0eQX pDsND ]DGDļ moůQD w\őwieWliĂ po NliNQiĔciX
pUDw\m pU]\cisNiem m\s]\ iNoQ\ 6mDUW&oQWUol

7

3. Optymalizacja obrazu

:yãĀczone menu paska zadaļ
3o w\ãĀc]eQiX pDsND ]DGDļ w IolGeU]e pUeIeUeQcMi
GosWĔpQD MesW W\lNo opcMD (;,7 =DNoļc]. $E\
cDãNowicie XsXQĀĂ pUoJUDm 6mDUW&oQWUol /iWe ]
pDsND ]DGDļ QDleů\ w\ãĀc]\Ă XsWDwieQie 5XQ DW
6WDUWXp :ãĀc] pU]\ XUXchDmiDQiX s\sWemX w
2pWioQs!3UeIeUeQces 2pcMe!3UeIeUeQcMe.

8ZDJD
:V]\VWNLHLOXVWUDFMHZWHMF]ĊĞFLVáXĪą
Z\áąF]QLHMDNRRGQLHVLHQLH:HUVMD
RSURJUDPRZDQLD6PDUW&RQWUROPRĪH]RVWDü
]PLHQLRQDEH]SRZLDGRPLHQLD1DOHĪ\]DZV]H
VSUDZG]DüR¿FMDOQąVWURQĊVLHFLZHE3RUWUDLW
SRGDGUHVHPZZZSRUWUDLWFRPGWXQHSKO
HQXLQGH[ZFHOXSREUDQLDQDMQRZV]HMZHUVML
RSURJUDPRZDQLD6PDUW&RQWURO4. Dane techniczne

4. Dane techniczne
Obrazekran
7\p pDQelD moQiWoUD
3oGőwieWleQie
5o]miDU pDQelD
:spyãc]\QQiN pUopoUcMi
3oG]iDãND piNseli
-DsQoőĂ
6mDUW&oQWUDsW
:spyãc]\QQiN NoQWUDsWX W\pow\
&]Ds oGpowieG]i W\pow\
6mDUW5espoQse
2pW\mDlQD Uo]G]ielc]oőĂ
.ĀW wiG]eQiD
3opUDwiDQie oEUD]X
.oloU\ w\őwieWlDc]D
&]ĔsWoWliwoőĂ oGőwieůDQiD w pioQie
&]ĔsWoWliwoőĂ po]iomD
0+/
s5*%
Moůliwoőci podãĀczeļ
:eMőcie s\JQDãX

:eMőcie/w\Mőcie DXGio
6\JQDã weMőciD

7)7$09$
/('


 : 7cm
69
 [ mm
 cG/mô


6.ms
4ms *W*
9[ # 6+]
76ƒ w po]iomie/76ƒ w pioQie pU]\ &/5 ! 
6mDUW,mDJe /iWe
67 0
6+] 76+]
N+] N+]
3#+]
7$.
284E5QSD,284E5QSW 9*$ $QDloJow\ '9, &\IUow\
+'&3
284E5QHAD ,284E5QHSD 9*$ $QDloJow\ +'0,
&\IUow\ +'&3 0+/+'0, &\IUow\ +'&3
284E5QHAD :eMőcie DXGio 3& w\Mőcie sãXchDwNowe
284E5QHSD :\Mőcie DXGio +'0,
6epDUDWe 6\Qc 6\Qc oQ *UeeQ

Udogodnienia
284E5QSD,284E5QSW,284E5QHSD
8GoJoGQieQiD Xů\WNowQiND

-Ĕ]\Ni 26'
,QQe XGoJoGQieQiD
=JoGQoőĂ ]e sWDQGDUGem 3lXJ DQG
3lD\
Podstawa

284E5QHAD 
$QJielsNi 1iemiecNi +is]pDļsNi *UecNi )UDQcXsNi :ãosNi
:ĔJieUsNi )lDmDQG]Ni 3oUWXJDlsNi %UD]\liMsNi poUWXJDlsNi
3olsNi 5os\MsNi 6]weG]Ni )iļsNi 7XUecNi &]esNi 8NUDiļsNi
&hiļsNi XpUos]c]oQ\ &hiļsNi WUDG\c\MQ\ -DpoļsNi .oUeDļsNi
%loNDGD .eQsiQJWoQ
''&/&, s5*% :iQGows /7/9isWD/;3 0Dc 26; /iQX[

9

4. Dane techniczne

1Dch\lDQie

ƒ / ƒ

284E5QSD,284E5QSW:
=asilanie
7U\E wãĀc]eQiD
8őpieQie W\p.
:\ã. W\p.
:sNDŭQiN /(' ]DsilDQiD
=DsilDc]

: W\p. 7: mDNs.
:
:
7U\E wãĀc]eQiD %iDãe WU\E JoWowoőci/XőpieQiD %iDãe miJDMĀce
=ewQĔWU]Qe 49 6+]

284E5QHAD :
=asilanie
7U\E wãĀc]eQiD
8őpieQie W\p.
:\ã. W\p.
:sNDŭQiN /(' ]DsilDQiD
=DsilDc]

6: W\p. 6: mDNs.
:
:
7U\E wãĀc]eQiD %iDãe WU\E JoWowoőci/XőpieQiD %iDãe miJDMĀce
=ewQĔWU]Qe 49 6+]

284E5QHSD :
=asilanie
7U\E wãĀc]eQiD
8őpieQie W\p.
:\ã. W\p.
:sNDŭQiN /(' ]DsilDQiD
=DsilDc]

: W\p. 7: mDNs.
:
:
7U\E wãĀc]eQiD %iDãe WU\E JoWowoőci/XőpieQiD %iDãe miJDMĀce
=ewQĔWU]Qe 49 6+]

:ymiary
3UoGXNW ] poGsWDwĀ 6 [ : [ *
3UoGXNW Ee] poGsWDw\
6 [ : [ *
CiĔůar
3UoGXNW ] poGsWDwĀ
3UoGXNW Ee] poGsWDw\
:arunki pracy
=DNUes WempeUDWXU\ G]iDãDQie
=DNUes WempeUDWXU\
%UDN G]iDãDQiD
:ilJoWQoőĂ w]JlĔGQD
07%)
Őrodowiskowe
52+6
(3($7

662.5 x 484.59 x 237 mm
662.5 x 389.59 x 58.54 mm
47 NJ
4 NJ
ƒ& Go 4 ƒ&
ƒ& Go 6ƒ&
 Go 
. JoG].
7$.
6ilYeU www.epeDW.QeW


4. Dane techniczne

Őrodowiskowe
2pDNowDQie
6pec\Àc]Qe sXEsWDQcMe
(QeUJ\ 6WDU
=godnoőĂ i standardy

: QDGDMĀce siĔ Go pU]eWwoU]eQiD
2EXGowD w ] 3&9 Ee] %)5
7$.

&eUW\ÀNDW\

=QDN &( )&& NlDsD % &8 6(0.2 7&2 &eUWiÀeG (7/ %60,
,62947

Obudowa
.oloU
:\Noļc]eQie

284E5QSW %iDã\/284E5QSD, 284E5QHSD, 284E5QHAD
&iemQD wiőQiD lXE iQQe opcMe NoloUyw GosWĔpQe w GDQ\m
UeJioQie
= poã\sNiem/7eNsWXUD

Uwaga
. &eUW\ÀNDW (3($7 *olG lXE 6ilYeU MesW wDůQ\ w\ãĀc]Qie po ]DUeMesWUowDQiX pUoGXNWX pU]e] 3hilips.
,QIoUmDcMe o sWDQie UeMesWUDcMi w GDQ\m NUDMX moůQD X]\sNDĂ poG DGUesem www.epeDW.QeW.
. 'DQe We moJĀ ]osWDĂ ]mieQioQe Ee] powiDGomieQiD. 3U]eMGŭ Go www.philips.com/sXppoUW w celX
poEUDQiD QDMQows]eM weUsMi XloWNi.
. ,QWeliJeQWQ\ c]Ds oGpowieG]i MesW opW\mDlQĀ wDUWoőciĀ ] pUyE\ *W* DlEo *W* %:.4. Dane techniczne

4.1 5ozdzielczoőĂ i tryby ustawieļ
wstĔpnych
Maksymalna rozdzielczoőĂ
9[#6+] weMőcie DQDloJowe
9[#6+] weMőcie c\IUowe
=alecana rozdzielczoőĂ
9[#6+] weMőcie c\IUowe
CzĔst. poz.
k+z

5ozdzielczoőĂ

CzĔst. pion.
+z

47

7[4

79

47

64[4

99464[4

6667

76

64[4

7

7

64[4

7

7

[6

6

46

[6

7

46

4[76

6

6

4[76

7

69

[4

6

799

[4

7

94

44[9

99

764

44[9

749

69

6[

99

67

9[

6

Uwaga
1Dleů\ pDmiĔWDĂ ůe w\őwieWlDc] G]iDãD QDMlepieM
w oU\JiQDlQeM Uo]G]ielc]oőci 9[#6+].
'lD X]\sNDQiD QDMleps]eM MDNoőci w\őwieWlDQiD
QDleů\ ]DsWosowDĂ siĔ Go ]Dleceļ GoW\c]Āc\ch
Uo]G]ielc]oőci.5. =arzĀdzanie zasilaniem

5. =arzĀdzanie zasilaniem

: celX pomiDUX ]Xů\ciD eQeUJii WeJo moQiWoUD
QDleů\ w\NoQDĂ QDsWĔpXMĀce XsWDwieQiD.

-eőli NDUWD JUDÀc]QD oEsãXJXMe sWDQGDUG 9(6$
'30 lXE Meőli ]DiQsWDlowDQo w NompXWeU]e
oGpowieGQie opUoJUDmowDQie moQiWoU moůe
DXWomDW\c]Qie ]mQieMs]DĂ ]Xů\cie eQeUJii JG\
Qie MesW Xů\wDQ\. 3o w\NU\ciX s\JQDãX weMőciD
] NlDwiDWXU\ m\s]\ lXE iQQeJo XU]ĀG]eQiD
weMőciD pUDcD moQiWoUD ]osWDQie DXWomDW\c]Qie
w]QowioQD. : WDEeli poQiůeM pU]eGsWDwioQo
]Xů\cie eQeUJii i s\JQDli]owDQie IXQNcMi
DXWomDW\c]QeJo os]c]ĔG]DQiD eQeUJii

‡

2U\JiQDlQD Uo]G]ielc]oőĂ 9[

‡

.oQWUDsW 

‡

-DsQoőĂ QiWyw

‡

7empeUDWXUD EDUwowD 6N ] peãQ\m
w]oUcem Eieli

Uwaga
'DQe We moJĀ ]osWDĂ ]mieQioQe Ee]
powiDGomieQiD.

284E5QSD,284E5QSW:
'eÀQicMD ]DU]ĀG]DQiD ]DsilDQiem
7U\E 9(6$ :iGeo

6\Qch. 6\Qch.
po].
pioQ.

=Xů\WD eQeUJiD

.oloU
wsNDŭQiND
/('

$NW\wQ\

:ã.

7DN

7DN

 : W\p.
7 : mDNs.

%iDã\

8őpieQie

:\ã.

1ie

1ie

 : W\p.

%iDã\
miJDMĀc\

:\ãĀc]oQ\

:\ã.

 : W\p.

:\ã.

284E5QHAD :
'eÀQicMD ]DU]ĀG]DQiD ]DsilDQiem
7U\E 9(6$ :iGeo

6\Qch. 6\Qch.
po].
pioQ.

=Xů\WD eQeUJiD

.oloU
wsNDŭQiND
/('

$NW\wQ\

:ã.

7DN

7DN

6 : W\p.
6 : mDNs.

%iDã\

8őpieQie

:\ã.

1ie

1ie

 : W\p.

%iDã\
miJDMĀc\

:\ãĀc]oQ\

:\ã.

 : W\p.

:\ã.

284E5QHSD:
'eÀQicMD ]DU]ĀG]DQiD ]DsilDQiem
7U\E 9(6$ :iGeo

6\Qch. 6\Qch.
po].
pioQ.

=Xů\WD eQeUJiD

.oloU
wsNDŭQiND
/('

$NW\wQ\

:ã.

7DN

7DN

 : W\p.
7 : mDNs.

%iDã\

8őpieQie

:\ã.

1ie

1ie

 : W\p.

%iDã\
miJDMĀc\

:\ãĀc]oQ\

:\ã.

 : W\p.

:\ã.6. Informacje o przepisach

6. Informacje o przepisach

Some of the Environmental features of TCO
Certified Displays:

Lead-free Product

v Production facilities have an Environmental
Management System (EMAS or ISO 14001)

Lead free display promotes
environmentally sound recovery
and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.

v Low energy consumption to minimize
climate impact
v Restrictions on Chlorinated and
Brominated flame retardants, plasticizers,
plastics and heavy metals such as cadmium,
mercury and lead (RoHS compliance)
v Both product and product packaging is
prepared for recycling
v The brand owner offers take-back options
Corporate Social Responsibility

Congratulations!

v The brand owner demonstrates the
product is manufactured under working
practices that promote good labour
relations and working conditions.
The Criteria Document can be downloaded
from our web site. The criteria included in
this label have been developed by TCO
Development in co-operation with scientists,
experts, users as well as manufacturers all
over the world. Since the end of the 1980s
TCO has been involved in influencing the
development of IT equipment in a more user
and environmentally friendly direction. Our ICT
product labeling system began in 1992 and is
now requested by users and ICT-manufacturers
all over the world.

This product is designed for both you and the
planet!
TCO Development works for
sustainable IT - manufacture,
use and recycling of IT products
reflecting environmental, social and economic
responsibility.
TCO Certified is a third party verified program,
where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO
Certified represents one of the toughest
certifications for ICT products worldwide.
Some of the Usability features of TCO
Certified Displays:

For displays with glossy bezels, the user should
consider the placement of the display as the
bezel may cause disturbing reflections from
surrounding light and bright surfaces.

v Visual Ergonomics for image quality
is tested to ensure top performance
and reduce sight and strain problems.
Important parameters are Resolution,
Luminance, Contrast, Reflection and Colour
characteristics

For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com

v Products are tested according to rigorous
safety standards at impartial laboratories
Technology for you and the planet

v Electric and magnetic fields emissions as
low as normal household background levels
(Only for selective models)

v Workload ergonomics to ensure a good
physical environment

4

6. Informacje o przepisach

EPEAT

CE Declaration of Conformity

(www.epeat.net)

This product is in conformity with the following
standards

The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.

v EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011 (Safety requirement of
Information Technology Equipment).
v EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
v EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).

EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.

v EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
v EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.
v EN50581:2012 (Technical documentation
for the assessment of electrical and
electronic products with respect to the
restriction of hazardous substances)

Benefits of EPEAT

v 2006/95/EC (Low Voltage Directive).

Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials

v 2004/108/EC (EMC Directive).
v 2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 Implementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption)
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.

v ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
v GS EK1-2000:2013 (GS mark requirement).
v prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).
v MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).
v TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.6. Informacje o przepisach

Energy Star Declaration

Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.

Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.

Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.

To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.

Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.

This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.

FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only

This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.

However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:

Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.

v Reorient or relocate the receiving antenna.
v Increase the separation between the
equipment and receiver.
v Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
v Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.

CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
nuisibles aux communications radio.
6

6. Informacje o przepisach

Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.

v Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
v Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
v Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.

The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).

v Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.

To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.

N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.

7

6. Informacje o przepisach

North Europe (Nordic Countries) Information

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
,,,i$EVGHU5ÜQWJHQYHURUGQXQJHUIâOOWVLQG

Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß

Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.

BSMI Notice (Taiwan Only)

ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.6. Informacje o przepisach

EU Energy Label

China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products including CRT and Monitor
which are produced and sold for China market
have to meet China RoHS request.

The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes. On
the label, you can find the energy efficiency class,
the average power consumption of this product
in use and the average energy consumption for
1 year.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.

ġ䍗ᾅἧ䓐㛇旸ġ
㬌㞯孮㊯㛇旸ĩ⋩⸜Īĭ䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩ᷕ⏓㚱䘬㚱㭺
㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈⛐㬋ⷠἧ䓐䘬㜉ẞᶳᶵỂ⍹䓇⢾
㱬ㆾ䨩⎀ĭġ 䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩䓐㇟ἧ䓐宍䓝⫸ᾉ〗ṏ
⑩ᶵỂ⮡䍗⠫忈ㆸ᷍慵㰉㝻ㆾ⮡℞Ṣ幓ˣġ峊ṏ忈
ㆸ᷍慵㌇⭛䘬㛇旸炽

˪⹇⺫䓝☐䓝⫸ṏ⑩⚆㓞⢬䎮䭉䎮㜉ἳ˫㍸䣢⿏
宜㖶
ᷢḮ㚜⤥⛘ℛ䇙⍲ᾅ㉌⛘䎫炻⻻䓐㇟ᶵℵ暨天㬌
ṏ⑩ㆾṏ⑩⮧␥买㬊㖞炻実思⬰⚥⭞⹇⺫䓝☐䓝
⫸ṏ⑩⚆㓞⢬䎮䚠ℛ㱽⼳㱽奬炻⮮℞Ṍ亁⻻⛘℟
㚱⚥⭞孌⎗䘬⚆㓞⢬䎮峬峐䘬〉⓮徃埴⚆㓞⢬
䎮ˤ

9

7. Serwis i gwarancja

7. Serwis i gwarancja

,QQe NomEiQDcMe őwiecĀc\ch i ciemQ\ch sXEpiNseli
w\JlĀGDMĀ MDN poMeG\Qc]e piNsele o DQDloJic]Q\ch
NoloUDch.

7.1 =asady Àrmy Philips dotyczĀce
defektu pikseli monitoryw z
pãaskim panelem

5odzaje defektyw pikseli
'eIeNW\ piNseli i sXEpiNseli oEMDwiDMĀ siĔ QD eNUDQie
w UyůQ\ sposyE. ,sWQieMĀ Gwie NDWeJoUie GeIeNWyw
piNseli D NDůGD ] Qich oEeMmXMe NilND UoG]DMyw
GeIeNWyw sXEpiNseli.

)iUmD 3hilips sWDUD siĔ GosWDUc]DĂ QDMw\ůs]eM MDNoőci
pUoGXNW\. :\NoU]\sWXMem\ QieNWyUe QDMEDUG]ieM
]DDwDQsowDQe pU]em\sãowe pUoces\ pUoGXNcMi
i sXUowĀ NoQWUolĔ MDNoőci. 0imo Wo c]DsDmi Qie
moůQD XQiNQĀĂ GeIeNWyw piNseli lXE sXEpiNseli
pDQeli 7)7 moQiWoUyw sWosowDQ\ch w moQiWoUDch
] pãDsNim pDQelem. ŮDGeQ pUoGXceQW Qie moůe
]DJwDUDQWowDĂ w\NlXc]eQiD GeIeNWX piNseli
]e ws]\sWNich pDQeli ÀUmD 3hilips JwDUDQWXMe
QDWomiDsW ůe NDůG\ moQiWoU w NWyU\m sWwieUG]i
siĔ QieGopXs]c]DlQĀ iloőĂ GeIeNWyw ]osWDQie
QDpUDwioQ\ lXE w\mieQioQ\ w UDmDch JwDUDQcMi.
1iQieMs]D iQIoUmDcMD oEMDőQiD UyůQe UoG]DMe GeIeNWX
piNseli i GeÀQiXMe GopXs]c]DlQĀ iloőĂ GeIeNWyw
GlD NDůGeJo ich UoG]DMX. $E\ pDQel 7)7 moQiWoUD
]osWDã ]DNwDliÀNowDQ\ Go QDpUDw\ lXE w\miDQ\
w UDmDch JwDUDQcMi iloőĂ w\sWĔpXMĀc\ch w Qim
GeIeNWyw piNseli mXsi pU]eNUDc]DĂ GopXs]c]DlQe
QoUm\. 1D pU]\NãDG Qie moůe E\Ă Xs]NoG]oQ\ch
wiĔceM Qiů 4 poGpiNseli moQiWoUD. 3o]D
W\m poQiewDů QieNWyUe UoG]DMe lXE NomEiQDcMe
GeIeNWyw piNseli sĀ ]Gec\GowDQie EDUG]ieM
]DXwDůDlQe 3hilips XsWDQDwiD GlD Qich Mes]c]e
w\ůs]e QoUm\ MDNoőciowe. =DsDGD WD oEowiĀ]XMe
QD cDã\m őwiecie.

Defekty jasnych plamek
'eIeNW\ MDsQ\ch plDmeN oEMDwiDMĀ siĔ w WDNi sposyE
MDNE\ piNsele lXE sXEpiNsele sWDle őwieciã\ lXE E\ã\
´wãĀc]oQeµ. -DsQD plDmND Wo sXEpiNsel wiGoc]Q\
QD eNUDQie JG\ moQiWoU w\őwieWlD ciemQ\ w]yU.
0oůQD w\UyůQiĂ QDsWĔpXMĀce W\p\ GeIeNWyw MDsQ\ch
plDmeN.

-eGeQ őwiecĀc\ c]eUwoQ\ ]ieloQ\ lXE QieEiesNi
sXEpiNsel.

subpixel

'wD sĀsieGQie őwiecĀce sXEpiNsele
 &]eUwoQ\ QieEiesNi pXUpXUow\
 &]eUwoQ\ ]ieloQ\ ůyãW\
 =ieloQ\ QieEiesNi EãĔNiWQ\ MDsQoQieEiesNi

pixel

Piksele i subpiksele
3iNsel lXE iQDc]eM elemeQW oEUD]X sNãDGD siĔ ]
WU]ech sXEpiNseli w NoloUDch poGsWDwow\ch
c]eUwoQ\m ]ieloQ\m i QieEiesNim. :iele piNseli
WwoU]\ UD]em oEUD]. *G\ őwiecĀ ws]\sWNie
sXEpiNsele GDQeJo piNselD WU]\ NoloUowe sXEpiNsele
w\JlĀGDMĀ MDN poMeG\Qc]\ EiDã\ piNsel. .ieG\
ws]\sWNie sXEpiNsele sĀ ciemQe WU]\ NoloUowe
sXEpiNsele w\JlĀGDMĀ MDN poMeG\Qc]\ c]DUQ\ piNsel.

7U]\ sĀsieGQie őwiecĀce sXEpiNsele MeGeQ EiDã\
piNsel.7. Serwis i gwarancja

%liskoőĂ defektyw pikseli

8wDJD
&]eUwoQD lXE QieEiesND MDsQD plDmND MesW
MDőQieMs]D o wiĔceM Qiů pUoceQW oG sĀsieGQich
plDmeN D ]ieloQD MDsQD plDmND MesW o pUoceQW
MDőQieMs]D oG sĀsieGQich plDmeN.

3oQiewDů moJĀ E\Ă EDUG]ieM ]DXwDůDlQe
GeIeNW\ piNseli i sXEpiNseli WeJo sDmeJo UoG]DMX
]QDMGXMĀce siĔ QieGDleNo sieEie ÀUmD 3hilips
oNUeőlD UywQieů WoleUDQcMe ElisNoőci GeIeNWyw
piNseli.

Defekty czarnych plamek
'eIeNW\ c]DUQ\ch plDmeN oEMDwiDMĀ siĔ w WDNi
sposyE MDNE\ piNsele lXE sXEpiNsele sWDle E\ã\
ciemQe lXE 
w\ãĀc]oQe
. &iemQD plDmND Wo
wiGoc]Q\ QD eNUDQie sXEpiNsel JG\ moQiWoU
w\őwieWlD MDsQ\ w]yU. 0oůQD w\UyůQiĂ
QDsWĔpXMĀce W\p\ GeIeNWyw c]DUQ\ch plDmeN.

7olerancje defektu pikseli
$E\ pDQel 7)7 moQiWoUD ]osWDã ]DNwDliÀNowDQ\
w oNUesie JwDUDQc\MQ\m Go QDpUDw\ lXE
w\miDQ\ ] powoGX GeIeNWyw piNseli mXs]Ā
w Qim w\sWĀpiĂ GeIeNW\ piNseli pU]eNUDc]DMĀce
WoleUDQcMe poGDQe w poQiůs]\ch WDEelDch.

DE)EK7< -ASN
Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.5
Linearized           : Yes
Author             : joan.chen
Create Date           : 2013:11:07 11:16:10+08:00
Modify Date           : 2013:11:07 11:16:10+08:00
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 5.4-c005 78.147326, 2012/08/23-13:03:03
Instance ID           : uuid:a0d14886-7c9f-4d4b-b878-1f0584576979
Original Document ID      : adobe:docid:indd:e8a1850c-ff4e-11de-80bc-ca51638ca684
Document ID           : xmp.id:019610563F41E311BF9A990739A6B21C
Rendition Class         : proof:pdf
Derived From Instance ID    : xmp.iid:009610563F41E311BF9A990739A6B21C
Derived From Document ID    : xmp.did:C548BD1E6740E3119F0089CE2B046EFD
Derived From Original Document ID: adobe:docid:indd:e8a1850c-ff4e-11de-80bc-ca51638ca684
Derived From Rendition Class  : default
History Action         : converted
History Parameters       : from application/x-indesign to application/pdf
History Software Agent     : Adobe InDesign CS6 (Windows)
History Changed         : /
History When          : 2013:10:30 16:43:31+08:00
Metadata Date          : 2013:10:30 18:43:28+08:00
Creator Tool          : Adobe InDesign CS6 (Windows)
Format             : application/pdf
Title              : 284E5_dfu_v1_POL.pdf
Creator             : joan.chen
Producer            : Acrobat Distiller 11.0 (Windows)
Trapped             : False
Page Count           : 44
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu