Voyetra Turtle Beach TB0095 Elite SuperAMP P User Manual SuperAMP PS US QSG 053118 LowRes

Voyetra Turtle Beach, Inc. Elite SuperAMP P SuperAMP PS US QSG 053118 LowRes

User Manual

Download: Voyetra Turtle Beach TB0095 Elite SuperAMP P User Manual SuperAMP PS US QSG 053118 LowRes
Mirror Download [FCC.gov]Voyetra Turtle Beach TB0095 Elite SuperAMP P User Manual SuperAMP PS US QSG 053118 LowRes
Document ID3944138
Application IDnLkEolo2tTWRM7dGfWvpMg==
Document DescriptionUser Manual
Short Term ConfidentialNo
Permanent ConfidentialNo
SupercedeNo
Document TypeUser Manual
Display FormatAdobe Acrobat PDF - pdf
Filesize88.64kB (1107981 bits)
Date Submitted2018-07-30 00:00:00
Date Available2018-07-30 00:00:00
Creation Date2018-05-31 17:38:12
Producing SoftwareAdobe PDF library 15.00
Document Lastmod2018-05-31 17:38:12
Document TitleSuperAMP_PS_US_QSG_053118_LowRes
Document CreatorAdobe Illustrator CC 2017 (Macintosh)

FRONT
TURTLE BEAI:
ELITE
SUPERAMFr
PRO PERFORMANCE GAMING
AUDIO CONTROLLER
WIRED
OUICK START GUIDE
IMPORTANT
READ BEFORE USING
Any questions?
turtleheach.com/XXXXXX\ turtleheach.comlaudiohub
raw hllinrl Fl lrr v UPFPAM! p
BACK
p: some
I satthosvnoritnio-toiac Mottotvvhitocontortanoniesatusingthshndroio/ioshuoionuo
2 hiohtectieh the Speaker lmrl inroorrootooronu eeleet pnytoeh neviees
3 quhkcllzk Elite Swarm!) r: and soloet sot as norntttt nevioe
l. hiohtecliek :tilesttoerttrno PE chat onoseleel selas ueiottll cernrnttnieotton neviee
s seteet the heeoroino no
t. hiohtecliek stilesttnertrno PE anoseleel Sells neltttll neviee
Psupc Made can oeseleeteu usingthe Audln Hubhr‘ndrnld/IDS
Tunlghelshxomlludiohuh
Package Contents
Contenu
Elite superAttitr
For PSA‘ PRO
DlgllaIDpllulCaHIe uss Poweruttdio Cable
"H'Hrwlrmn hm
Bluetooth‘ Setup
PAIRING
I hold dawn Bluunalh ButtonuntlltheLEDsbeglnthulseBlue
2 Canned tnynur heaoohories in ywrphnn! or tootet atoetooth Selling:
FUNCTIONS
rootti A it
mime. mm". re rouse tortveroneois
em, em" We.“ “My soiioni eietrer oeotiois rsoiosnent
“new," ”m M“ “my,“ oi,“ eosnte isoioe eretrei oeo. iois reoioenent
5" W“ "N W“ "WWW wontenr eretrei tiois iois reoiotnsnt
honint trmvhrccllmmww s t or rois i enen
.ntnott "‘ (flinto‘ni ' " ‘
Amwrr catt Prrn onte hsoanore eietrer one ois
EM Call rressont. no iottrn eieoror onoi
heieet ineorninteott Vrusml hott heiatte t tertt Aihtrereh nointenir
tetiooievoioe press and hotownen etiivttisn .e i. eietrer et nsinisnir iiiors
eeo niiionliaiaoisi notino . rmnn-isstneemule a . enesors
R I " ’t 5“ lsioisooniotei P" ’
F rmware Update and Custom 3 an
Important: Update heiore using
turtlebeach.comlaudiohub
Update your headset with the Turtle Beach Audio Hub for Windows
It Mac for the latest features.
Download the Turtle Beach Audio Huh app on ios orAndrnid
device to gain lull access to the Ieatures oi your headset. LED
Customizations, Audio Presets, Game SpeclIlc Controls, and much
more can all he lound in the app' chee downloaded, connect your
Elite sttoerAntp " via Bluetooth” to your rnoltile device and
play like the Pros.
notttiatervetn. .ne.st.t.in.ht.t.rtn.eons .rititm
toeot nestrietions on no... time
cooiion oueiothsoetihotiheireoooheittusetovwretoestotieetnornotvethehornioniteoihotleoontrios iheserooio
troooets .reoesioneotoroseonthin s.etiiiseotntries. .nt .renot allowed toteooeroteo in eoontnes otherth.n thoseot
Inlgnaltluu its o Mural thost trotoets.hoooro rosponsitteior ensuring that the rrotoetsare uxrl ohlvin lhrmtmlrlu ior
whiththevwere intenoeo .nttoroerihvinothotthevoreeoniitoretnith theeorrensetenion or ireooensy .ntehonnet ior the
eoontrvoiose ithrtevotion iron throernissitle lower ontirttoenevstttintstortheeotntrvoiose isan inirinttnent oi
notionot tau/Ind ntrhe honishetas soeh
it teterhtine whether you are allowed to use your wireltn nelwark [ewe in t sreeiiit totthtrvi .tease eheev to see it the ratio
tyoenvnioer that is .rinteoonthe itentiiieotion onetotvooroeviee is tistet inthe nohotoettrers om hetootorretitonte
ooettneht tt the rationiho vitt tum or eohtoet ittrtle oeoeh oiretitr
reterot cortiniunieationsceniniinien (FEE! cortitlianee hoiieea
rhisseetion inttotes the iaiinwm! reestotenents torthe EIlteSMperAMP‘P
.Fcc ms xsoeionnys
.etoss a interierensestaienent
hRF hoootion zarostre o vaoarovtarnint
.htonsrtooitieotionsisteneni
tlass . inierierenee sisteroent
rhisetoi.nienthosheentesteoantioont to eornnthoith thetirnitstoraclassodioitotteriee..orsooht to vortisoithe no
holes rhesetiniitsareoesionetiotrovioeretsohttietroteetiohaeainsihtrnittinterierenteintreeiuehtitlihettiiatioh rhis
etoionienttenerotes uses m an rotiate ratio iretoehevenertvono. ii notinstotteoano oset inateortaneeoith the
insirtteiions, nzrsaose harnitoi interiertheeto ralla eornrnohisaiiens. NHWWEFJMM is noouarohteethai interrtrense nitlnoi
oeeorinootnitotorinstottotion irthiseooitnehtooeseoosehorrnrotinterierentetorotioortetevisionrereotionmhiehronte
teterrnihrttvturninttheetuionsniotiontoh thtttstriseneoorotttioirrioeorrreithrinttritiehestvoneornoieoiihe
iaiipwm! netsores
ihoorientor rrlnutr theteeeitintontenna
.ihereosetheseioration tetoeenihe stoionent .no reeeiver
rnwlmztihe ttoinnehtintoonoottet onotireoittiiierentirornthattowhieh the reteiteriseonneetet
.eonsotithe oeoteror.nesoerieneet rooioirvteehnisiantorheto
Controls and Features
USE PowerHtAudlu
strootnenul ior Recording
streaming Audio en PC
MastorVolurne Cnntml
alueloeth
Moltierttnotion anllon
headset Cnnnndlan
rcc caution,
rhisotvieeeoniotiesniihponisorthemholes uterotiohissuoittttotheiotlonihotwoeonoitions lilihotevieeniornot
eotse hornirot interierenre .no [2] this oevirernost oeeeotany interherenre reteiveo inettoint intenerenee thotrnovtoose
untesirtt otorotion
RF lallallln stootttre I notortsiotsnient
roenstre sornotionteoith rem eatosore reooirenents this teviternostteinstottet in . toeotionsushthottheontenno or the
levieonitttetrootorihonzonto-iniironottrorsons vsinohiohorooinoniennassntlr.osoiontennosnoteotorotontor
the reeeertiiitaiion otthisoroooet is nautipwefl inst.iters oitherooioontentosers oiiheorotoetrnosmhere to the
instaltotion instroetions.rovitet in this nianoot rhistronsrnitterrnostnot he rurluulll oroeeroteo in eohionttion with any
other antenna or tronsnitter
honenotiiiettionstatement
vseonihthes rtietinternatontenn. unauthoriteoantennas nooihrations oratiathrnentstooutornooetheetite
SupeVAMP' i> Motels ohtviolaie re: rcgulallnns threhonteser notitisaiiens notehoressiv appravzl hr the .anvresoonsitte
ioreonotioneerootovoittheusersoothoritvtoooerotethiseooionent rteoseeontoetronteoeorhtor.tistoiaorrooetzt
GNzamennas
thistrotosiistoniotiontniththeconsorhrrprotottsoitivini.rotorhohttttoiztnt eohtistoniineaitiwsiti
contaian ICES stotenients
ic Inurnars
ms deviee eonioties niih iczsem and R554“ at ihttetrv contoo
ooerotion isst ieetto thetpllnwl"! tooeontitions
i thisttvieenovhoteouteinieritrense on
2 rhis teviternostoeeert any interierenre inetooiht intenerenee thot niorroose onoesireo ooerotion otthe oevise
Ce tisoositit est soniorne .otnornes nusoot et ENHnd inoostrie eonooo
i totititotiontotetisrontiiostooioriseoseoternentooittontitionssoivantos
2 it ne ooiioas .roooire oetrotittooeett otitisneorto oisoosiiitooiietre oret .aeeeoterioot hmulihge rooioeteetriooereso.
nerne siee trooitote est soseertitteteeon.ro.nettrete ionetionnenientto tiseositii
to .revent rotiointenerenee to the tieenset serviee ii e tosehannet notite sotettite systenisi this oeviee isintenoetto oe
iterate: miners-Int "1|me ninuows la .rovile nithihittrnshietoihe. tittiorneht toriteirtheniit .htehhtiihat is instille-
ootooors is sotieet to tieensint on. not suteoneo or an. SulerAMP‘ e notets
PlaySta Ion'" L Pro It PSI." (with optical] Setup
i set the SHIJHAmn -to m Mode [EluctonlcrLED ml) . oetautt setting
2 GDIDSefllr-qS>>SoundandScreen>>Audlaflulpul$ellmg§>>PrlmaryOulpulPDn
o. niottal out [DPTICAU
a SelectDnIYDDIbyDlgltaISJm Donorseleet urssleh
l GomSullngs » souno and sereen ”Audio untottt Selling: nAtAfllo FormallPrmrlIy]
5 selest Bltstrlam loottvl
t GomSlumgs”Devltesnmmmnevltes
7 seleot uss hetdsetlturtteueaoh EllteSHDerAmflHvrlnwl ti ottloul novioe
a set OutpuuaNeaflphones to ChalAuflm
i sotvotttrne controtinetdohonesl level to maximum
in seteetttoiost Miereohone level not lotion the onesereen instntetions to (illbrateynur rnieroohone
poorrviirrlosinteritrrnetsrolioouservieeotrttis.o tostysterneswtottiiiienotiieeoetonoiiieetoehoreitestttttint
.tonrtionner. t interieoret. tetterieortesienetres ooorossoreron otinttoe notirnot te'ooioernent tot sononienne
o othissiohi inttoitea touttnottrtstaooniiet i oetroi aetiteneesttn on hot rristhshortt est tts mouth :iitt svrorw- h
IF hotistion EXIMMNI Hanrlshlomom
roensore sonotiontewth Rssrlnl or etoosore reooirenents thisteviee niost oeinsiottet in . iototion soshihotiheantenn.
oi the Ilvluwlll he oreoter thonzrniotiniooar ironattoersons usinthithertoinantennasonotreesoiontennosnot
Loverel onoeriheietertiiitotionotthis.rotoet is nouiinwel! installers oiiherooio .ntentteers otihetrotoetrnosttuhere
to the instottotioninstrtrtions trovitet ihthis nonoat ihistronsniitter niost not he {orlusltefl or operatet in eonitnetionnith
throtherthtenht Mtummltlev
stoositionauxratitiiena m nentionte tonter
eoorossorert. tontonrite .veetes exitenees RSSrmZd exoosition out hrthooio r oeneesi eetoeoareitooit etre instotte
tonsttnentroitotttontrnnsteto.oaieilstrositooeoonetistoneetrttusoszeniii-tottotouies.ersonhoe.tttiitisotioh
t.ntennesotoinrtoseteoeettestvteso.ntennestoihesontroseoovensenverttoetteenitieotionieteteoroooitnesttos
aularliér ttsinsiottoisorsteiorotiootissotitisotoorstvtrotoitiinatooitehtsesoniornersoainsirosiionstinstoiotion
ioorniestons so nonoet oetenietieor no toit oas etre rosinotonte oo eattoite eneonioneiion ooestooteaotre .ntenneoo
tronsnietteor
zorottsn union o... soronean rsirrrat Asstnotion notototorrConptiane.
rhiseooitnent rnavte ooerateo in the roontriesthoteorntrise the nenioertoontriesotthe Elenrl unionont the Emblem
rtirirauelssoeiotion these eottniriesi tistet Iclnwi ore reierret toasrhe zurooetn connitthitvthrottthotti this ooettrneht
tusrhitiottoivm avtotthth,cvphvs czEcht hzrvuticioshnthxizsvnhitinhtthoirhthor GERMANYiGREEDEi
nunmvi ELAND IYALViLAWlAiLWNuANu tuxenoouhaimus nzrnzhttthtnsieotsnwohrusttihoutnit
stnvtlxttstovzhit SPAN SWEDEN UNlVEDKlNGDnM WEEMND ticvrzhsitih NDRWAY SWIVZERLAND
tzetloration oi coniorniir
u.rtino .vthissvrnooi C E
inoie.ieseon.ti.neenith the Essential heooirenents oi the Mo zooionieni oireetive ineoi otthe zurotetn union
tzttttisaietti rhisetoionientrneetsihe iottoointeoniorrnanee stantorts
soiety Emnvsnei ZfinoAAH inmo‘! zttiottiz ztttttsz ifliHYerrkthenseI.
izuursnei ZnnSlanEdIvAm‘ zoanAntz 2micoseheniectrtiiieottli
ENSD'KJZJ zim ensotm zoia EN7ir'l ZIIVJ
tttitiohottierntes issttslror steeiiieeoonirirsovoitotlt on retorst
PlayStation” L slim [without optical) Setup
i seiihe Supcmmp“ to PSL nooo totoe center LED onie oeiootisetiinos v
2 eotosettinas es neviees » Audm neviees
: getest use Dense lrortte aesth ElitesuperAMD‘ tor inouta output neviee
l set notottt to headphoneslohtlhudte
5 servotunie control lneooohohesi tevetto maximum
t sotoet Aflws' uteroohone level and rotten the onesoreen inslrttotionsteoatiorstevottrrnieroohone
thlsstaz mutt: misictsph :1 ms
EN'm! term i i [10174111.EN'mi “747%” t izott HI
2 2mm ENUHW tea znohAl znahn 2m
rhe.rotoeis .retisenseo as rettireo tor.otitiontteoontnsteeitiestonoarostorthe
international Marktlllar! mitionot issoet lirenses ovoitottouron retoest
hotio EN tint mom i Umbr'fl]
SAR ENHJH zunl
Environnentat honszniiitsieu wEEEZDVZ/H/Eu REACHZDnh/HIW/EC
eoevztint rtitz/tci levssoretv oirtstive lam/HIE:
hteostvisitthstottowntvhtioroeonirtttesoeroithoneeorationoiconiornitty htllillwwwtlflthl theonuttettt Cull“
worniiiiii
rhisisaetassoorootn in.tonestieennronrnent.ihis.rotoeinioytooseraoiointerierense.innhiehsosenheosernavoe
retoiret to tone truronriate nieosores
sehtonti
theses ist ein eerot oer ronhstortrenooertttosse o inihohnoereirheh hurlrlm .ei oetrie. tiesesnerotes honttonhstoronten
atliretehi inneteheh rotten teraenuiaeriurehtstreehehte seeehnithnthnteh veraninonlith ot
itttentioni
ceeiesttthorotttitoeclossho Damuncnvlrnnncmcmdomestique,”pvodvllVuwelccrcerdulmcrlcrwcm
rotioeteetriooes it too-nienoro .torsa t otitisoteorteorentre tesrnestres s riiiooes t-nrooriees
rhissrrnooi on the oroooet or its tattooing inoieotes th.tthis .roooet niost not o. tisooseo otnithyooroiher hoosehott waste
insteao.itisroorresronsihitilrto seoseoivoorwostettoi. enitrhonointitovertootesitnoteototteetion.ointiorthe
retoolintotmste eteeirisotano eienronis e.oionent rheseoaroteeotienion .no reevsiino oinoroasieeooionientatihetirne
oltisoosotuitthetoeonsene natorot resoorresono ensorethat it is resvttet ina rnonnerthaloroteets honan heotthant the
environrnent ror niore ihiornittion tiottnherevou tin oro. ohvourwteteior reevelingi rietse lonuclyawlnu‘ .tthoritvi or
whereroo eorehasetvoororotoet
rortte oeoeh Eurhne lot is ootitotet .s a oroooeer with a rnoin oetirith or settiht onter rhe rroooeer hesoonsioititv ootitotions
lhoevotihtWosttihetolotiohsznni ioitttiiloorooiirotionweorrretisitrttniiheonoivoirtsienttheirheereiihthoonimtro
you will hit .triee anointornotion on oortotintnostenonaternent. retretiht syn-otsono the w.ste hierorshh rrineittes or
ietoernettseont retvet
hits-inn...toninlrdtroetoortirth. .eretiria
PKG DESIGN DEPT
Raul Montoya
SuperAMP - PS
Project: 056
Date: MAV/31 / 18
Sal 100%
Please do not print this layer!!!
- 100% actual size
-Reier to video on how to fold
SPECIFICATIONS
é Printing information
I:- BLK tWHT
3 use PaperWelght (any)
Foldout
Folding Line

Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.5
Linearized           : Yes
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 5.6-c137 79.159768, 2016/08/11-13:24:42
Format             : application/pdf
Title              : SuperAMP_PS_US_QSG_053118_LowRes
Metadata Date          : 2018:05:31 17:38:12-07:00
Modify Date           : 2018:05:31 17:38:12-07:00
Create Date           : 2018:05:31 17:38:12-07:00
Creator Tool          : Adobe Illustrator CC 2017 (Macintosh)
Thumbnail Width         : 256
Thumbnail Height        : 80
Thumbnail Format        : JPEG
Thumbnail Image         : (Binary data 9450 bytes, use -b option to extract)
Instance ID           : uuid:9d28dcfa-32d3-6640-bb1d-439ff118335a
Document ID           : xmp.did:c0d21fce-5b71-4ee3-bd78-b4dad2e9d557
Original Document ID      : uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8
Rendition Class         : proof:pdf
Derived From Instance ID    : xmp.iid:2b1fe223-4c8f-40c0-b52a-b80388c626a3
Derived From Document ID    : xmp.did:2b1fe223-4c8f-40c0-b52a-b80388c626a3
Derived From Original Document ID: uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8
Derived From Rendition Class  : proof:pdf
History Action         : saved, saved
History Instance ID       : xmp.iid:FEB8A1941F32E3119B3181C9779F7B8E, xmp.iid:c0d21fce-5b71-4ee3-bd78-b4dad2e9d557
History When          : 2013:10:11 11:04:07+08:00, 2018:05:31 17:38:02-07:00
History Software Agent     : Adobe Illustrator CS6 (Windows), Adobe Illustrator CC 2017 (Macintosh)
History Changed         : /, /
Startup Profile         : Print
Has Visible Overprint      : False
Has Visible Transparency    : False
N Pages             : 1
Max Page Size W         : 37.569814
Max Page Size H         : 12.215820
Max Page Size Unit       : Inches
Plate Names           : Cyan, Magenta, Yellow, Black, dieline - DOES NOT PRINT
Swatch Group Name        : Default Swatch Group
Swatch Group Type        : 0
Swatch Colorant Swatch Name   : C=0 M=0 Y=0 K=100 1, C=0 M=0 Y=0 K=70 1, dieline - DOES NOT PRINT, RICH BLACK / 4C
Swatch Colorant Mode      : CMYK, CMYK, CMYK, CMYK
Swatch Colorant Type      : PROCESS, PROCESS, SPOT, PROCESS
Swatch Colorant Cyan      : 0.000000, 0.000000, 0.000000, 60.000002
Swatch Colorant Magenta     : 0.000000, 0.000000, 100.000000, 40.000001
Swatch Colorant Yellow     : 0.000000, 0.000000, 0.000000, 40.000001
Swatch Colorant Black      : 100.000000, 70.000000, 0.000000, 100.000000
Swatch Colorant Tint      : 100.000000, 100.000000
Producer            : Adobe PDF library 15.00
Creator Version         : 21.0.2
Page Count           : 1
Creator             : Adobe Illustrator CC 2017 (Macintosh)
EXIF Metadata provided by EXIF.tools
FCC ID Filing: XGB-TB0095

Navigation menu