S Detail Guide Lines

User Manual:

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 40

DownloadS Detail Guide Lines
Open PDF In BrowserView PDF
ऑनलाइन सॉ टवेअरचा वापर कन जाती माणप तपासणीसाठ अज सादर करणे.
वया"या#साठ

http://barti.maharashtra.gov.in या वेबसाइटचा वापर कन जाती माणप तपासणीसाठ
अज करयासाठ वेबसाइटवर असलेया CCVIS या लंकवर !ल"क केयावर CCVIS ह" साइट सु
होइल.
सवथम आपण खाी कराल क), आपण वापरत असलेला *ाउजर हा इंटरनेट ए!स-लोअररच
आहे ना? कारण स/या CCVIS ह" वेबसाइट फ!त इंटरनेट ए!स-लोअरर1या मा/यमातूनच वापरता
येते.
ऑनलाइन सॉ5टवेअरचा वापर कन जाती माणप तपासणीसाठ अज सादर करयासाठ
अजदारास सॉ5टवेअरम/ये रिजर89े शन करणे आव;यक आहे . <यासाठ अजदाराकडे खाल"ल >कमान
२ बाबी असणे आव;यक आहे .
1.

e-mail account $हणजेच e-mail address

2.

मोबाइल नंबर

e-mail address :- जर अजदाराकडे कोणताह" e-mail अॅAेस नसेल तर <याने सवथम
google.com या वेबसाईटचा वापर कन e-mail address ा-त कन Cयावा व <याचा वापर User
Registration म/ये माDहती भरताना करावा. सॉ5टवेअरचा वापर करयासाठ अजदाराने User Name
FGणून <याचा e-mail address वापरावयाचा असून, अजदाराने सॉ5टवेअरचा वापर कन <या1या
जाती माणप तपासणीसाठ1या अजाची Hंट काढून, अजासोबत आव;यक अशी कागदपे जोडून,
अजावर Kया समतीचे नाव व प<ता आहे <या समतीकडे सादर केयावर, <याचे e-mail address वर
<याचे अजावर समतीमाफत केलेल" कायवाह" कळHवणारे e-mail सॉ5Mवेअरमाफत पाठHवयात येणार
आहे त.

Mobile Number :- हल" मोबाइल फोनचा वापर सव 8तरावर मोNया माणात वाढले ला
असून <याOदारे माDहतीची दे वाण-घेवाण केल" जात आहे . अजदारास <याचे अजाची ि8थती वेळोवेळी
SMS ने कळHवयात येणार आहे . <यासाठ Mobile Number ची आव;यकता भासणार आहे .
अजदाराकडे 8वत:चा Mobile Number नसयास, <याने <या1या पालकांचा अथवा मांचा Mobile
Number रिज89े शनम/ये माDहती भरताना नमुद करावा.
अजदाराने सॉ5टवेअरम/ये रिज89े शन कन झायावर <यT अज भरयाची सुUवात
करयापव
ू V <या1याकडे खाल"ल दोन बाबी असया पाDहजेत.
1.

कॉलेजम/ये वेश घेताना कॉलेजने Dदलेला जनरल रजी8टर नंबर/ परमनंट रिज8टर नंबर.

2.

कॉलेजचे आयडZट"ट" काड (Kयात अजदाराचा वग, तुकडी, रोल नंबर या बाबींचा उलेख
असेल.)
जनरल रिज*टर नंबर/ परमनंट रिज*टर नंबर : <येक Hव^या_यास कॉलेजम/ये वेश दे ताना

संब`धत कॉलेज <या Hव^या_यास वेश Dदयाची नbद

कॉलेज1या जनरल अॅडमशन रिज8टरम/ये

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 1 of 30

घेत असते व <या Hव^या_यास एक जनरल अॅडमशन रिज8टर नंबर / परमनंट रिज8टर नंबर दे त
असते. सदर cमांक हा Hव^या_यास माह"त असणे आव;यक आहे .
कॉलेजचे आयड0ट1ट1 काड : कॉलेजचे आयडZट"ट" काड याबाबत सवाना माDहती असयाने
<याबाबत 8वतं लDहयाची आव;यकता नाह".
अजासोबत जोडावयाची कागदपे : <यT अज भरताना अजासोबत जोडावयाची कागदपे
हाताशी ठे वावीत. या कागदपा1या झेरॉ!स ती Attested असाOयात.
नातेवाइकांची कागदपे : अजदार <या1या जाती1या दाOया1या पhृ Mयथ <या1या Kया
नातेवाइकांची कागदपे जोडू शकतो ते नातेवाइक Fहणजे, अजदाराचे वडील, काका, आजोबा, आ<या,
अजदाराचे चुलत आजोबा, चुलत काका, अजदाराचे भाऊ, बह"ण, चुलत भाऊ, चुलत बह"ण.
कागदपांचे कार : अजासोबत अजदार खाल"ल कारची कागदपे जोडू शकतो :
अ.4.

कागदपाचे वणन

१

ाथमक शाळा सोडयाचा दाखला

२

मा/यमक शाळा सोडयाचा दाखला

३

कॉलेज सोडयाचा दाखला

४

ाथमक शाळा वेश रिज8टरचा उतारा

५

मा/यमक शाळा वेश रिज8टरचा उतारा

६

जoम-म<ृ यू नbदवह"चा उतारा

७

कोतवाल नbदवह"चा / राh9"य<वचा नbदवह"चा उतारा

८

जमनीचा ७/१२ चा उतारा

९

सेल uडड / महसूल Hवभागाकडील

१०

नावाम/ये / आडनावाम/ये बदल यासंबंधीचे राजप

११

जातीचे माणप

१२

सेवापु8तका1या पDहया पानाचा उतारा

१३

जात वैधता माणप

१४

वारसा ह!क माणप

कागदपे

अजासोबत जोडावया1या सव कागदपांवर, ती Kया Oय!तीची असतील <या Oय!तीशी असलेले
अजदाराचे नाते लहावे.
शै78णक कार 9यासाठ जाती माणप पडताळणीसाठ अज करता येतो.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11th Science
12th Science
Health Science Courses - Medical / Dental / Homeopathy / Unani / Ayurvedic / Physiotherapy / Nursing / etc
Management Courses - MBA / MCA etc
Higher Technical Educational Courses / Engineering / Pharmacy / HMCT / Architecture / etc – Diploma
Higher Technical Educational Courses / Engineering / Pharmacy / HMCT / Architecture /etc – Degree
Higher Technical Educational Courses/Engineering/Pharmacy HMCT/Architecture/etc –Post Graduate
Degree
Agriculture / Animal Husbandry / Dairy Development / Fisheries / Biotechnology / etc – Diploma
Agriculture / Animal Husbandry / Dairy Development / Fisheries / Biotechnology /etc – Degree
Agriculture/Animal Husbandary Dairy Development/Fisheries/Biotechnology /etc - Post Graduate Degree
Technical Educational Courses After 10th Standard
Vastushastra Course

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 2 of 30

Sr.No
1
2
3
4
5
6.

Compulsary Documents To Be Attached
Original Caste Certificate of the Applicant
Certified Copy of Caste Certificate of the Applicant
Original Affidavit (In Specimen Form 3 Rule - 4(1))
Original Affidavit (In Specimen Form 17 Rule - 14)
Certificate by the Principal of College (As per the last para of FORM-16, Rule–14)
Attested Xerox copy of identity card issued by the college

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 3 of 30

जाती

माणप

ए!स-लोअर1या

तपासणीसाठ
अॅAेस

बारम/ये

ऑन

लाइन

सॉ5टवेअरचा

वापर

http://barti.maharashtra.gov.in

करयासाठ

टाइप

इंटरनेट

केयावर

खाल"

दशHवयामाणे वेबसाईट संगणकावर उपलxध होईल.

वेबसाईटवर"ल CCVIS लंकवर !ल"क करावे Fहणजे CCVIS चे पेज संगणका1या 8c)नवर
उपलxध होईल.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 4 of 30

<यातीला Log In वर !ल"क करावे Fहणजे खाल"लमाणे 8c)न संगणकावर Dदसून येईल.

अजदार जर <याची माDहती User Registration म/ये पDहयांदाच भरत असेल , तर <याने New
Registration वर !ल"क करावे , Fहणजे खाल"लमाणी 8c)न संगणकावर Dदसन
ू येईल.

अज भरताना जर एखा^या ;ना1या अगोदर लाल रं गातील * असे `चoह असेल तर <याबाबत
माDहती भरणे आव;यक असून <याशवाय संगणक पुढ"ल 8c)न ये ऊ दे णार नाह" अथवा माDहती
Save क दे णार नाह" हे लTात Cयावे . संगणका1या 8c)नवर काह" बाबींसमोर ;न`चoह Dदसून
G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 5 of 30

येईल <यावर संगणका1या माउसने कसर नेला असता, <या Dठकाणी भरावया1या माDहतीबाबत
मागदशन उपलxध होईल.
उपरो!त 8c)न1या `चाम/ये दशHवलेया बाबींसमोर कोणती माDहती अभेत आहे ते
खाल"ल त!<याम/ये दशHवले आहे .
Sr. Column Name
No.
1. *Applicant’s
Name
(As per
specified in
Caste
Certificate)

सॉ टवेअरम=ये रिज>?े शन करणे
Description
अजदाराने <या1या जाती माणपाम/ये नमुद केयामाणेच नाव
येथे

टाईप

करावे.

नाव

टाइप

करताना

नावाअगोदर

येणारे

yी/yीमती/कुमार"/कुमार हे शxद जाती माणपाम/ये जसे लDहले
आहे त, तसेच टाईप करावेत. अजदाराने जसे नाव येथे टाईप केले
असेल

तसेच

नाव

वैधता

माणपाम/ये

असणार

असयाने,

<याबाबत अजदाराने Hवशेष काळजी Cयावी. जर जाती माणपाम/ये
नावाची सुUवात आडनावाने होत असेल तर तशीच सुUवात नाव टाईप
करताना करावी. जाती माणपाम/ये सुUवात पDहया नावाने असेल
तर तशीच सुUवात नाव टाईप करताना करावी.
काह" वेळा जाती माणपाम/ये नावाम/ये Son Of / Daughter Of
असे लहून <या1यापुढे वuडलांचे नाव लDहलेले असते. अशा वेळी
अजदाराने Son Of / Daughter Of असे न लDहता 8वत:चे नावानंतर
वuडलांचे नाव व आडनाव लहावे.
2.

* Gender

येथे अजदारने Male/Female/Transgender बाबत {नवड करावी.

3.

UID No.

अजदाराकडे आधार काड असयास <यातील cमांक येथे टाईप
करावा. आधार काड नसयास येथे कोणतीह" माDहती भ नये.

4.

* Mobile No.

अजदाराने येथे <याचा अथवा <या1या नातेवाइकांचा अथवा <या1या

(Self/Relative)

माचा मोबाइल cमांक टाईप करावा.

5.

*Email Address अजदाराने येथे <याचा इ-मेल अॅAेस अचूक टाइप करावा.

6.

User Name

अजदाराने टाइप केलेला <याचा इ-मेल अॅAेस येथे User Name चे
समोर दशHवला जाईल.

7.

*Password

अजदाराने <याला अभेत असलेला Password येथे टाइप करावा.
Password हा >कमान 8 अTरांचा/अंकांचा बनलेला असावा. Password
म/ये >कमान एक Capital Letter (A,B,C…Z), >कमान एक संया
(1,2,3,..0), >कमान एक Special Character (@ ,$, #,*..) असावे.

8

*Retype

येथे Password पुoहा अचूकतेने टाईप करावा.

Password
9

*Select

अजदार

जर

Password

Hवसरला

तर

<याला

<या1या

8तरावर

Question
G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 6 of 30

Password मळHवयासाठ <याने अशा एका ;नाची {नवड करावी,
क) Kयाचे उ<तर फ!त <यालाच माह"त असेल.
10. *Answer

अजदाराने Password मळHवयासाठ {नवडलेया ;नाचे उ<तर
येथे टाइप करावे.

11. *Please enter आपण Registration म/ये मDहती जागकतेने भरयाचे तीक, तसेच
the text shown संगणक)य सुरTे1या ‡hट"ने 8c)नवर दशHवयात आलेल" अTरे /अंक
below
जसे आहे त तसेच अचूकतेने टाइप करावेत.
12. *Create Profile

सव माDहती भUन झायावर Create Profile या बटनावर !ल"क
करावे.

13. *Cancel

काह"

कारणाने

अजदारास

जर

User Profile तयार

करावयाचा

नसयास <याने Cancel या बटनावर !ल"क करावे.
अजदाराने <याची माDहती भUन झयावर <याने “Create Profile” या बटनावर !ल"क
केयावर <यास संगणका1या 8c)नवर खाल"ल Message दशHवला जाईल.

सदर Message मधील OK बटनावर !ल"क केले, तर अजदाराने User Registration
म/ये Dदलेया e-mail address वर Software माफत एक e-mail पाठवल" जाईल.

अजदाराने

<याचे

e-mail account चा

वापर

कन

<यातील

ACTIVATE MY

ACCOUNT या लंकवर !ल"क करावे, Fहणजे <याने तयार केलेया यज
ु र अक‹टचा वापर
कन जाती माणप तपासणीसाठचा अज तयार करणे श!य होईल.
ACTIVATE MY ACCOUNT न करता Log In करावयाचा य<न केयास खाल"ल Message
संगणका1या 8c)नवर दशHवला जाईल.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 7 of 30

अजदाराने <याचे User Account Activate केयावर <याने barti.maharashtra.gov.in या
वेबसाइटचा वापर कन CCVIS चे Log In पेजवर Username म/ये आपला e-mail address
टाईप करावा व Password म/ये रिज89े शन करताना वापरलेला Password येथे टाईप करावा
व Submit या बटनावर !ल"क करावे.
काह" वेळा आपणास पासवड बदलयाचे 8c)नसंगणकावर येईल. <याम/ये रिज89े शन
करताना आपण {नवडलेला पासवड टाईप करावा व नवीन पासवडची {नवड करावी.

अजदाराने User Name व Password अचक
टाइप कन Submit बटनावर !ल"क केयावर
ू
खाल"लमाणे 8c)न संगणकावर ये ईल.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 8 of 30

सॉ टवेअरचा वापर कर@यासाठ पुरव@यात आलेले ववध ऑCशDस
Create

Application

संगणकावर

जाती

या

:

ऑ-शनवर

माणप

!ल"क

तपासणीबाबतचे

केयावर
On

Line

Application Form उपलxध होते. Kयाम/ये अजदार 8वत:ची
माDहती भ शकतो.
Update Application : अनेक वेळा सॉ5Mवेअरम/ये भरलेया
माDहतीम/ये

बदल

करयाची

वेळ

येते.

<यासाठ

Update

Application या ऑ-शoसचा वापर करावयाचा आहे .
Document Details : अजदाराने Create Application चा वापर
कन, अज Save केयावरच, सदर ऑ-शनचा वापर कन
अजदार <याचे अजासोबत जोडावयाचे कागदपातील माDहती
संगणकाम/ये

भ शकतो.

Relative Details : अजदाराचे कुटुंबामधील Oय!तींचे अथवा
<याचे नातेवाइकांची जर वैधता माणपे उपलxध असतील व
<यास

सदर

माणपां1या

वैधता

ती

जर

अजासोबत

जोडावया1या असतील, तर <याने या ऑ-शनचा वापर करावयाचा
आहे .
Confirm/Print Application : या ऑ-शनचा वापर कन
अजदार <याचा अज >कतीह" वेळा Hंट क शकतो. अजदाराचे
अजाबाबत

तसेच

<यासोबत

जोडावया1या

कागदपांबाबत

समाधान झायावर <याने Confirm/Print Application चा वापर
कन अज Confirm करावयाचा आहे .
Application Slip : Confirm/Print Application चा वापर
कन

अज

Confirm

केयावरच

सदर

ऑ-शनचा

वापर

करावयाचा आहे .
Edit Profile

:

अजदाराने

लॉग-इनचे

रिज89े शन

करताना

भरयात आलेया माDहतीम/ये जर बदल करावयाचा असेल, तर
<याने Edit Profile चा वापर करावयाचा आहे . तसेच <याला
Password म/ये जर बदल करावयाचा असेल तर <याने Edit
Profile वर !ल"क कन <यातील Change Password या
ऑ-शनचा वापर करावयाचा आहे .
Report

: अजासोबत जोडावया1या शपथपांचे

नमुने

येथे

दे यात आले असून, <याचा वापर कन अजदाराने शपथपे
तयार कन अजासोबत जोडावयाची आहे त.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 9 of 30

उपरो!त 8c)नवर चुक)1या माDहतीचे आधारे अथवा खोट" माDहती दे उन जातीचे माणप
ा-त करणा-यास होवू शकणा-या शTेची माDहती Dदलेल" असून अजदाराने ती माDहती वाचणे
बंधनकारक आहे . अजदाराने सदर माDहती वाचावी व I have read Section 11 and 13 of
Maharashtra ACT No. XXIII, Year 2001 या समोर असलेया चेक बॉ!सवर !ल"क करावे
व * Select purpose of caste verification म/ये Education ची {नवड करावी.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 10 of 30

Sr. Column Name
No
1. *Applicant
Name

Description
अजदाराने युझर रिज89े शन करताना जे नाव संगणकाम/ये टाईप केले
असेल तेच नाव, तसेच येथे दशHवले जाईल. ये थे <याम/ये कोणताह"
बदल करता येणार नाह".
(जर <याम/ये काह" बदल करावयाचा झायास अजदराने Edit Profile चा
वापर करावा.)

2.

*Applicant’s
Certificate No.

येथे अजदाराने <याचे Caste Certificate म/ये असलेला cमांक टाईप
करावयाचा आहे . सदर cमांक सवसाधारणपणे Caste Certificate 1या
तळाला असतो. काह" वेळा तो Caste Certificate 1या वर1या बाजस
ू
असतो. सदर माDहतीचा वापर वैधता माणपाम/ये होणार

असयाने,

माDहती अचूक भरयातबाबत अजदाराने Hवशेष काळजी Cयावी.
3.

*Issued From

येथे Caste Certificate Kया िजGयामधून Dदले असेल <या िजGयाची
 {नवडयात यावा.
{नवड करावी. सदर िजहा हा अ<यंत काळजीपूवक
कारण {नवडलेया िजGयावन सदर अज सादर करावय1या समतीची
{नवड संगणकामाफत होणार आहे . तसेच अजदाराचे करणास संगणक
संकेतांक दे तानादे खील िजGया1या संकेतांकाचा वापर केला जाणार आहे .
सदर माDहतीचा वापर वैधता माणपाम/ये होणार असयाने, माDहती
अचूक भरयाबाबत अजदाराने Hवशेष काळजी Cयावी.

4.

*Certificate
Issuing Date

येथे Caste Certificate Kया तारखेस Dदलेले असेल ती तार"ख टाईप
करावी. सदर तार"ख सवसाधारणपणे Caste Certificate 1या तळाला
असते. मा काह" वेळा ती Caste Certificate 1या वर1या बाजूसदे खील
असते. सदर माDहतीचा वापर वैधता माणपाम/ये होणार असयाने
माDहती अचूक भरयाबाबत अजदाराने Hवशेष काळजी Cयावी.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 11 of 30

5.

*Designation Of येथे Caste Certificate वर, हे माणप Kया अ`धका-याने Dदले आहे

Issuing
Authority

<याचे पद लहावे . सदरचे पद माणपावर केलेया सह"1या खाल"
उमटवलेया

श!!याम/ये आढळून येईल.

उदा. Sub Divisional Officer, Mawal Sub Division,
Tahasildar & Executive Magistrate Pune City,
Addl. Chief. Metropolitan Magistrate Borivli,
Sub Divisional Officer Sangamner Division Sangamner
सदर माDहतीचा वापर वैधता माणपाम/ये होणार असयाने माDहती
अचूक भरयाबाबत अजदाराने Hवशेष काळजी Cयावी.
6.

Documents
या 8तंभाम/ये Caste Certificate मळHवताना अजदारातफ’ जी कागदपे
Submitted to the
officer
while सादर केल" <यांची माDहती भरावयाची आहे . सदर माDहती काह" काह"
receiving the caste
Caste Certificate वर वर1या बाजूस Dदलेल" असते. सवच Caste
certificate

Certificate

म/ये

सदर

माDहती

असतेच

असे

नाह".

<यामुळे

या

रकाoयाम/ये माDहती भरणे बंधनकारक केलेले नाह". जर अजदारास या
रकाoयाम/ये माDहती भरवयाची असेल तर <याने अ<यंत थोड!या
शxदांम/ये सदर माDहती भरावी. जसे Father’s School Leaving, Uncle’s
School Leaving, Father’s Caste Certificate…

1.

Gender / UID No अजदाराने यझ
ु र रिज89े शन करताना जी माDहती संगणकाम/ये भरल"
असेल तीच फ!त येथे दशHवल" जाईल. <याम/ये कोणताह" बदल येथे
करता येणार नाह". जर <याम/ये काह" बदल करावयाचा झायास
अजदराने Edit Profile चा वापर करावा.

2.

*Category

अजदारा1या जाती माणपाम/ये नमुद केलेया Category ची {नवड
Applied
G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 12 of 30

येथून करावयाची आहे . NT अजदारांचे बाबतीत जर जाती माणपाम/ये
फ!त NT असाच उलेख असेल आ“ण <यास तो NT-B, NT-C, NT-D
यापैक) कोण<या yेणीम/ये आहे हे माह"त नसेल तर <याने Category
Applied म/ये थम NT-B ची {नवड करावी व Caste Applied म/ये
आपल" जात आढळून येते का ते पाहावे. जर आपल" जात आढळून
आल" तर {तची {नवड करावी. Caste Applied म/ये जर आपया जातीचे
नाव आढळून आले नाह" तर Category Applied म/ये NT-C ची {नवड
करावी व आपया जातीचे नाव Caste Applied म/ये आढळून येते का
ते पाहावे. ते सापडयास <याची {नवड करावी. तसेच Caste Applied
म/ये जर आपया जातीचे नाव आढळून आले नाह" तर NT-D ची {नवड
कUन Caste Applied म/ये आपया जातीचे नाव शोधावे व सापडयास
<याची {नवड करावी. सदर माDहतीचा वापर वैधता माणपाम/ये होणार
असयाने माDहती अचूक भरयाबाबत अजदाराने Hवशेष काळजी Cयावी.
3.

*Caste Applied

अजदारा1या

जाती

माणपाम/ये

नमद
ु

केलेया

जातीची

{नवड

Category ची {नवड कन झायावर करावयाची आहे . सदर माDहतीचा
वापर वैधता माणपाम/ये होणार असयाने माDहती अचक
भरयाू
बाबत अजदाराने Hवशेष काळजी Cयावी.
4.

*Sub Caste

{नवडलेया जातीस जर उपजातीदे खील असतील तर <या उपजातीची
{नवड येथून करावी. जर {नवडलेया जातीस कोणतीह" उपजात नसेल
तर सदर ऑ-शनचा वापर करता येणार नाह". सदर माDहतीचा वापर
वैधता माणपाम/ये होणार असयाने माDहती अचूक भरयाबाबत
अजदाराने Hवशेष काळजी Cयावी.

5.

*Date Of Birth

येथे अजदाराने 8वत:ची जoमतार"ख “DD/MM/YYYY” या 8वपाम/ये
टाईप करावयाची आहे . उदा. जर अजदाराची जoम तार"ख ८ ऑ!टbबर
१९९१ असेल, तर <याने सदर तार"ख ०८/१०/१९९१ अशा 8वपाम/ये
लहावी.

6

*State

अजदारा1या जoमाचे Dठकाण Kया राKयाम/ये असेल <या राKया1या
नावाची {नवड करावी.

7

*District

जर अजदाराचा जoम महाराh9ाम/ये झाला असेल तर अजदाराने <याचा
जoम Kया िजGयात झाला असेल <या िजGयाची {नवड करावी.
(महाराh9ाOय{त—र!त

अoय

राKयांम/ये

अजदाराचा

जoम

झालेला

असयास, <या राKयातील िजGयाची याद" सॉ5Mवेअरम/ये Dदलेल"
नाह", <यामुळे महाराh9ाOय{त—र!त राKयातील िजGयाची {नवड करता
येणार नाह".)
8

*Taluka

अजदाराने

िजGयाची

{नवड

केयावर,

अजदाराचा

जoम

Kया

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 13 of 30

तालु!याम/ये

झाला

असेल

<या

तालु!याची

{नवड

करावी.

(महाराh9ाOय{त—र!त अoय राKयांमधील जoम असयास <या राKयातील
िजGयाची व तालु!याची {नवड करता येणार नाह".)
9

*Birth Place

Kया अजदाराचा जoम महाराh9ात झालेला असेल <याने <याचे जoम
झालेया

गावाचे

नाव

टाईप

करावे.

(महाराE?ाFयGतHरIत

अDय

रा9यांम=ये जDम झालेला असKयास Lया रा9याचे नाव, िजKहा, तालुका
व गावाचे नाव या Mठकाणी टाईप करावे.)
10
.
11

*Mother Tongue

कानडी, तेलग,ू इ<याद".

*Regional
Dialect

12

अजदाराने <या1या मातभ
ृ ाषेचे नाव येथे टाईप करावे. जसे मराठ, Dहंद",

God/Goddess
Name

अजदाराने <या1या बोल"भाषेचे नाव येथे टाईप करावे. जसे मराठ, Dहंद",
कानडी, तेलग,ू इ<याद".
अजदारा1या कुटुंबा1या दे व-दे वतांची नावे येथे टाईप करावीत. काह" कुटुंबे
दे व-दे वतांना मानत असतीलच असे नाह". <यामळ
ु े सदर माDहती भरणे
बंधनकारक केलेले नाह".

different
13 *Five
surnames
of
relatives or person
from the same
caste
as
the
applicant
14 Mobile No.(For
SMS Service) /

अजदाराचे जातीतील
करावीत.

५ नातेवाइकांची HवHवध

!व`चत संगी

आडनावे

सव नातेवाइकांची आडनावे

येथे

टाईप

सारखी असू

शकतात, अशा वेळी 8c)नवर"ल सव ५ टे !8ट बॉ!सम/ये एकच
आडनाव टाईप करावे .
अजदाराने युझर रिज89े शन करताना जो मोबाइल नंबर सॉ5टवेअरम/ये
भरला

असेल

तोच

फ!त

येथे

दशHवला

जाईल.

<याम/ये

बदल

करावयाचा झायास Edit Profile या Option चा वापर करावा लागेल.
15

Email. Address

अजदाराने युझर रिज89े शन करताना जो Email Address सॉ5टवेअरम/ये
भरला असेल तोच फ!त येथे दशHवला जाईल <याम/ये कोणताह" बदल
करता येणार नाह".

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 14 of 30

Address For Correspondence
अजदाराने येथे <या1या पOयवहाराचा प<ता अ<यंत काळजीपूवक
 भरावा. समती कायालयाकडून
भHवhयाम/ये सव पOयवहार या माDहतीचे आधारावर होणार असयाने , येथे माDहती भरताना
Hवशेष काळजी Cयावी.
1.

*Address Line1 येथे अजदाराने <या1या राह<या घराचा घर cमांक, इमारतीचे नाव/लेनचे
नाव /गल"चे नाव टाईप करावे.

2.

Address Line2

महाराh9ात रहाणा-या अजदरांनी आव;यकता भासयास येथे <या1या
सोसायट"चे/र8<याचे नाव टाईप करावे.
महाराh9ा1या बाहे र रहाणा-या Oय!तींनी <यांचे प<<यातील िजहा व
तालु!याची माDहती येथे टाईप करावी.

3.
4.

Village/Town

*State

येथे अजदाराने <या1या गावाचे/शहराचे नाव टाईप करावे.
अजदार Kया राKयाम/ये राहात असेल <या राKया1या नावाची {नवड
करावी.

5.

*District

जर अजदार महाराh9ाम/ये राहात असेल तर अजदाराने तो राहात
असलेया िजGयाची {नवड करावी.

6.

*Taluka

अजदाराने तो राहात असलेया िजGयाची {नवड कन झायावर,
अजदार राहात असलेया तालु!याची {नवड करावी.

7.

*Pincode

अजदाराने <या1या पOयवहारासाठ आव;यक असा Hपन कोड टाईप
करावा.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 15 of 30

8.

Student’s Educational Details
*District
अजदार Kया कॉलेज/ये शTण घेत असेल, ते कॉलेज Kया िजGयाम/ये
असेल <या िजGयाची {नवड करावी.

9.

*Taluka

अजदाराने तो राहात असलेया िजGयाची {नवड कन झायावर,
अजदार राहात असलेया तालु!याची {नवड करावी.

10

*Institute/Colleg िजहा
e Name

.

व

तालु!याची

{नवड

कन

झायावर

<या

िजGयातील

{नवडलेया तालु!यातील कॉलेजची याद" संगणक1या 8c)नवर दशHवल"
जाइल. <याम/ये अजदाराने <या1या कॉलेजचे नाव शोधावे व सापडयास
<याची {नवड करावी. जर याद"म/ये कॉलेजचे नाव सापडले नाह", तर
जात माणपा1या हे प लाइनवर संपक कन कॉलेजचे नाव याद"म/ये
नसयाबाबत कळवावे. तसेच आपया कॉलेज1या मुया/यापकांनादे खील
आपया कॉलेजचे नाव याद"म/ये नसयाबाबत सांगावे व हे प लाइनवर
संपक साधयास सू`चत करावे.

11

*Course Name

येथे अजदारास १२ कार1या शTण कारांतन
ू आपया कोसची {नवड
करावी. (जसे “11 Science” अथवा “12 Science”)

.

*Year

12

येथे Kया वषाम/ये अज कर"त आहे ते वष टाईप करावे. जर अज
Dदनांक १४.१०.२०१२ रोजी करत असेल, तर वष २०१२ असे टाईप करावे .

.

कृपया २०१२-१३ असे टाईप क नये.
13.

Institute/College
Telephone No

जर अजदारास कॉलेजचा टे लफोन नंबर माह"त असेल तर <याने तो येथे
टाईप करवा. छोMया टे !8ट बॉ!सम/ये STD कोड व मोNया बॉ!सम/ये
टे लफोन नंबर टाईप करावा.

14 *Permanent

अजदाराने,

<याला

कॉलेजम/ये

वेश

Dदयावर

<याचा

अज

Kया

Registration Number
Allocated
to रिज8टरम/ये नbदHवला जातो, <या रिज8टरमधील cमांक येथे नbदवावा.
applicant
काह" Dठकाणी या cमांकास जनरल अॅडमशन रिज8टर नंबर असे

Fहटले जाते. एस.एस.सी. बोडा1या Permanent Registration नंबरशी
याचा काह"ह" संबंध नाह".
13. *Applicant
Division
14 *Applicant’s
No.

15 Institute/College
Address

अजदराने, कॉलेजमधील <याची तक
ु डी (A,B,C,D.) येथे टाईप करावी.
(कॉलेज1या आयडZट"ट" काडवर लह"लेल" Division)
Roll अजदारास

कॉलेजने Dदलेला Roll No. जो आयडZट"ट" काडवरदे खील

असतो, तो येथे टाईप करावयाचा आहे .
येथे E-Scholarship साठ कॉलेजने रिज8टर केलेल" माDहती वापरयात
आल" असून, कॉलेजकडून भरयात आलेला कॉलेजचा प<ता फ!त ये थे
दशHवला जात आहे . <याम/ये कोणताह" बदल अजदार क शकणार
नाह".

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 16 of 30

अजदाराचे मूळ गावासंबंधी माMहती

Native Address या भागाम/ये अजदाराने <या1या मूळ गावाची माDहती भरावयाची आहे .

1.

*Address Line1

येथे अजदाराने <या1या मूळ गावाचा घर cमांक, इमारतीचे
नाव/लेनचे नाव /गल"चे नाव टाईप करावे.

2.

Address Line2

महाराh9ात रहाणा-या अजदरांनी आव;यकता भासयास येथे
<या1या सोसायट"चे/र8<याचे नाव टाईप करावे.
महाराh9ा1या बाहे र रहाणा-या Oय!तींनी <यांचे प<<यातील िजहा
व तालु!याची माDहती येथे टाईप करावी.

3.
4.

Village/Town

*State

येथे अजदाराने <या1या गावाचे/शहराचे नाव टाईप करावे.
अजदार Kया राKयाम/ये राहात असेल <या राKया1या नावाची
{नवड करावी.

5.

*District

जर अजदार महाराh9ाम/ये राहात असेल, तर अजदाराने तो
राहात असलेया िजGयाची {नवड करावी.

6.

*Taluka

अजदाराने

तो

राहात

असलेया

िजGयाची

{नवड

कन

झायावर, अजदार राहात असलेया तालु!याची {नवड करावी.
7.

*Pincode

अजदाराने <या1या पOयवहारासाठ आव;यक असा Hपन कोड
टाईप करावा.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 17 of 30

If the applicant has left the native place- जर अजदराने मूळ गाव सोडले असेल तर

<याबाबत माDहती भरावी.
1.

Who left the place

येथे कुटुंबातील Kया Oय!तीने मूळ गाव सोडले असेल <याचा
नातेसंबंध लहावा. जसे Father, Grandfather, Great Grand Father

2.

When was the place
left Year (YYYY)

KयावषV मूळ गाव सोडले ते वष येथे लहावे .

3.

Reason for Leaving

Kया कारणाने मूळ गाव सोडले <या कारणाची येथे {नवड करावी.
जर कारण Dदलेया याद"Oय{तर"!त वेगळे कारण असेल, तर
Other ची {नवड करावी व <या1या पुढे कारण टाईप करावे.

4.

5
6
7
8

Since when
applicant is residing
at current address
(YYYY)
Do you own a land
or house at native
place?
Name & relation of
the person staying
at native place

अजदार स/या1या Dठकाणी केOहापासन
ू राहात आहे ते वष येथे
लहावे.
अजदाराचे मूळ गावी काह" 8थावर मालम<ता जसे घर/जमीन
असयास येथे Yes या बाबीची {नवड करयात यावी.
अजदाराचे मूळ गावी कोणी राहात असयास <याचे नाव येथे
टाईप करावे.

Address
of
the
person staying at
the native place

अजदाराचे मूळ गावी कोणी राहात असयास <याचा प<ता येथे

Telephone No.

अजदाराचे मूळ गावी कोणी राहात असयास व <या1याकडे

टाईप करावा.
टे लफोन असयास <याचा टे लफोन नंबर येथे टाईप करावा.

Applicant’ Education Details

येथे
1 Education

अजदाराने

<या1या

ाथमक

शTणापासूनची

माDहती

भरयासाठ

दशHवयात येणा-या 3 ऑ-शoसपैक) (Primary, Secondary, College) सवथम
Primaryची {नवड करावयाची आहे .

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 18 of 30

पDहया कॉलमम/ये {नवड केलेया बाबीचा Hवचार कन येथे अजदाराने
2

Institute
Name

<या1या शाळे चे नाव टाईप करावयाचे आहे . जर पDहया कॉलमम/ये Primary
ची {नवड केलेल" असेल तर येथे अजदाराने <या1या Primary शाळे चे नाव
टाईप करावयाचे आहे .

3 Address

येथे शाळे चा प<ता टाईप करावयाचा आहे .

4 Year From KयावषV <या शाळे म/ये वेश घेतला ते वष येथे टाईप करावयाचे आहे .
5 Year To

KयावषV सदर शाळा सोडल" ते वष येथे टाईप करावयाचे आहे .

6 Caste

<या शाळे 1या दाखयावर असलेल" जात येथे टाईप करावयाची आहे .
उपरो!त १ ते ६ माDहती भन झायावर सदर माDहती संगणकाम/ये

7 Add

साठHवयासाठ तसेच Secondary बाबत पुढ"ल माDहती भरयासाठ Add या
बटनावर

!ल"क

करावे ,

Fहणजे

खाल"

दशHवयामाणे

नHवन

लाइन

संगणका1या 8c)नवर उपलxध होईल.

8 Remove

काह" कारणाने चुक)ची माDहती भरल" गेयाचे लTात आयावर Remove या
बटनावर !ल"क केयावर भरयात आलेल" माDहती संगणकामधून {नघून जाईल.

अजदाराने ाथQमक Qश7ण दोन शाळांम=ये घेतले असKयास :- काह" वेळा एखा^या Oय!तीस
एका ाथमक शाळे तून दस
ु -या ाथमक शाळे त वेश घेयाची वेळ आयाने <याने शाळा
बदललेल" असते. पDहल" शाळा सोडून सदर Oय!ती दस
ु -या ाथमक शाळे म/ये वेश घेते.
अशा प—र8थीतीम/ये दोoह" शाळांची माDहती सॉ5टवेअरम/ये भरणे cमा-त ठरते. <यासाठ
Add या बटनावर !ल"क केयावर उपलxध होणा-या नवीन लाइनम/ये Education शषकाखाल"

Primary ची {नवड करावी व शाळे चे नाव, प<ता, कालावधी, जातीची नbद याबाबत माDहती
भरावी.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 19 of 30

अजदाराSया मा=यQमक Qश7णाची माMहती भरणेबाबत :- ाथमक शTणाची माDहती भन
झायावर अजदाराचे मा/यमक शTणाची माDहती सॉ5टवेअरम/ये भरावयाची असून, <यासाठ
ाथमक शTणाची माDहती भन झायावर Add या बटनावर !ल"क केयानंतर उपलxध होणा-या
नवीन लाइनम/ये Education या शषकाखाल" Secondary या बाबीची {नवड करावी आ“ण शाळे चे

नाव, प<ता, कालावधी, जातीची नbद याबाबत माDहती भरावी. मा=यQमक शTण घेताना <याने
जर मधेच शाळा बदलल" असेल तर <याचीदे खील मDहती Add या बटनाचा वापर कन भरावी.

अजदाराSया कॉलेजSया Qश7णाची माMहती भरणेबाबत :- मा/यमक शTणाची माDहती भन
झायावर

अजदारास

<या1या

कॉलेज1या

शTणाची

माDहती

सॉ5टवेअरम/ये

भरावयाची

असयास, <याने Kयामाणे मा/यमक शTणाची माDहती भरल" तीच पœत वापन Education
या शषकाखाल" College या बाबीची {नवड कन कॉलेजचे नाव, प<ता, कालावधी, जातीची
नbद याबाबत माDहती भरावी.
अजादाराचे कुटुंबाबUल माMहती

1

*Father's Name

येथे अजदाराचे वuडलांचे नाव लहावयाचे आहे .

2

*Father's

Date
of
Birth (dd/mm/yyyy)

येथे अजदाराचे वuडलांची जoम ता—रख (dd/mm/yyyy) या

3

*Father's
Birth

4

Grandfather's Name

Place

of

8वपाम/ये

लहावयाची आहे .

येथे अजदाराचे वuडलांचे जoमगाव लहावयाचे आहे .
येथे अजदाराचे आजोबांचे नाव लहावयाचे आहे .

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 20 of 30

येथे अजदाराचे आजोबांची जoम ता—रख (dd/mm/yyyy) या

5

Grandfather's Date of
Birth (dd/mm/yyyy)

6

Grandfather's Place of
Birth

येथे अजदाराचे आजोबांचे जoमगाव लहावयाचे आहे .

7

Mother's Name

येथे अजदारा1या आईचे नाव लहावयाचे आहे .

8वपाम/ये

लहावयाची आहे .

अजदाराचे वVडलांचे वा*तFयाचे Mठकाणाबाबत

Parent's Address (If Father
is not alive, mention the
address where he used to
stay till his expiry)

अजदाराचे वडीलांचा प<ता लहावयाचा असून वडील जर हयात
नसतील तर <यांचे म<ृ यच
ु े अगोदर ते Kया Dठकाणी रहावयाचे
<या Dठकाणाचा प<ता खाल"ल भागात लहावयाचा आहे .
जर अजदाराचा पOयवहाराचा प<ता व <या1या वuडलांचा प<ता
सारखाच असेल तर <याने चेक बॉ!सवर !ल"क कUन चेक

1

Same as Correspondence
Address

बॉ!सवर

चेक

माक

आणावा.

असे

केयाने

अजदारा1या

पOयवहारा1या प<<यातील माDहती संब`धत Dठकाणी आपोआप
आणल" जाईल व एकच माDहती पुoहा-पुoहा भरयाची वेळ
येणार नाह".

2

Address Line1

3

Address Line2

येथे अजदाराने <याचे वडील राहात असलेया जागेचा घर
cमांक, इमारतीचे नाव/लेनचे नाव /गल"चे नाव टाईप करावे.
आव;यकता भासयास येथे अजदाराचे वडील राहात असलेया
सोसायट"चे/र8<याचे नाव टाईप करावे.
येथे अजदाराने <याचे वडील राहात असलेया गावाचे/शहराचे

4

Village/Town

नाव टाईप करावे. महाराh9ाबाहे र रहाणा-या Oय!तींसाठ प<ता
लDहताना येथे <या राKयातील िजहा व तालक
ु ा येथे लहावा.

5

State

6

District

7

Taluka

अजदाराचे

वडील

Kया

राKयाम/ये

राहात

असतील

<या

राKया1या नावाची {नवड करावी.
जर अजदाराचे वडील

महाराh9ाम/ये

राहात

असतील

तर

अजदाराने तो राहात असलेया िजGयाची {नवड करावी.
अजदाराने <याचे वडील राहात असलेया िजGयाची {नवड

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 21 of 30

कन झायावर, ते राहात असलेया तालु!याची {नवड करावी.
8

Pincode

अजदाराने <याचे वडील राहात असलेया जागेचा आव;यक
असा Hपन कोड टाईप करावा.

अजदाराचे वVडलांची माMहती

1

Father's Qualification

2

Education, Institute
Name, And Address,
Year From,
Year To, Caste

अजदाराचे वडील जर शकलेले असतील तर येथे <यांचे शTण
लहावे.
Kयामाणे

अजदाराने

8वत:ची

ाथमक

शाळे पासून

शTणHवषयक कॉलेज1या शTणापयतची माDहती सॉ5टवेअरम/ये
भरल",

<याच

पœतीने

अजदारा1या

वuडलांची

शTणHवषयक

माDहती सॉ5टवेअरम/ये भरावयाची आहे .
3

Father's Occupation

येथे अजदाराचे वडील नोकर" करतात अथवा Oयवसाय करतात
याबाबत {नवड करावयाची आहे .
जर अजदाराचे वडील नोकर" कर"त असतील व अजदाराने तशी

4

Office Name

Service ह" {नवड Father's Occupation म/ये केल" असेल तर
अजदाराने <यां1या Office चे नाव येथे टाईप करावयाचे आहे .
जर अजदाराचे वडील Oयवसाय कर"त असतील व अजदाराने तशी

5

Business Details

Business ह" {नवड Father's Occupation म/ये केल" असेल तर
अजदाराने <यां1या Business ची माDहती येथे ^यावयाची आहे .

6

Office Address

7

Office Contact No.

8

Traditional Business

अजदाराचे वडील Kया प<<यावर नोकर" अथवा Oयवसाय करतात
तो प<ता येथे लहावा.
अजदाराचे वडील जेथे नोकर" अथवा Oयवसाय करतात तेथील
फोन नंबर येथे लहावा.
अजदाराचे वuडलांचा पारं प—रक Oयवसाय येथे लहावा.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 22 of 30

*थलांतर, नातेवाइकांचे वैधता माणप, अजदाराने यापूवW पडताळणीसाठ केलेला अज

1

Has applicant or
any
member
of
applicants
family
migrated
from
other state?

अजदार

अथवा

<या1या

कुटुंबातील

If Migrated,
Which State?

Oय!ती

दस
ु -या

राKयातून 8थलांतर कन आले असयास येथे Yes या बाबीची
{नवड करावी. अoयथा No या बाबीची {नवड करावी.
जर वर"ल ;नास उ<तर Fहणून Yes

2

कोणी

या बाबीची {नवड केल"

असेल तर या उप;नास उ<तर Fहणून Kया राKयातून अजदार
अथवा <या1या कुटुंबातील कोणी Oय!ती 8थलांतर कन आले
असतील <या राKयाचे नाव {नवडावे.
अजदार

3

When(YYYY)

राKयातन
ू

अथवा

<या1या

8थलांतर

कUन

कुटुंबातील
आले

कोणी

असयास

Oय!ती

दस
ु -या

8थलांतराचे

वष

लहावे.
4

Reason for
migration

अजदार

अथवा

<या1या

कुटुंबातील

कोणी

Oय!ती

दस
ु -या

राKयातून 8थलांतर कUन आले असयास 8थलांतर करया1या
कारणाची {नवड करावी.
अजदारा1या नातेवाइकांचे जाती माणपाची पडताळणी झाल"

5

Did any verification
take place for any
relative earlier?

असयास येथे Yes या बाबीची {नवड करावी. येथे Yes या बाबीची
Gनवड केलेल1 असेल तरच अजदारास LयाSया नातेवाइकांचे जाती
माणपाची पडताळणीबाबत माMहती भरता येइल.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 23 of 30

6

7

If
applicant has
applied for caste
validity
certificate
before
any
committee
in
Maharashtra
Which Committee

अजदाराने

यापव
ू V

कधी

जाती

माणपाची

पडताळणीसाठ

महाराh9ातील एखा^या समतीकडे अज केला असयास येथे Yes
या बाबीची {नवड करावी.
यापूवV कधी जाती माणपाची पडताळणीसाठ Kया समतीकडे
अज केलेला असयास <या समतीची {नवड येथे करावी.
यापव
ू V कधी जाती माणपाची पडताळणीसाठ समतीकडे अज

8

Category Applied

केलेला असयास Kया Category साठ अज केला <या Category
ची {नवड येथे करावी.
यापूवV कधी जाती माणपाची पडताळणीसाठ समतीकडे अज

9

Caste Applied

केलेला असयास Kया Caste साठ अज केला <या Caste ची
{नवड येथे करावी.
यापूवV कधी जाती माणपाची पडताळणीसाठ समतीकडे अज

10

Sub Caste

केलेला असयास Kया Caste साठ अज केला <या Caste ला जर
एखाद" Sub Caste असेल तर <याची {नवड येथे करावी.

11

Date of Application

12

Committee's
Decision

यापूवV कधी जाती माणपाची पडताळणीसाठ समतीकडे अज
केलेला असयास <या अजाची तार"ख येथे टाईप करावी.
पुवWSया अजावर जर <या समतीने {नणय Dदलेला असयास <या
{नणयाची {नवड येथे करावी.
यापव
ू V कधी जाती माणपाची पडताळणीसाठ समतीकडे अज

13

Purpose of Scrutiny

केलेला असयास Kया कारणासाठ अज केला <या कारणाची
{नवड येथे करावी.

अजदाराची इतर कागदपे

1

जर अजदारास <या1या जाती माणप पडताळणीसाठ काह" अ{त—र!त कागदपे सादर
करावयाची असतील तर Other Documents या चेक बॉ!सवर !ल"क करावे . सदर
कागदपांची माDहती Other Documents समोर Dदलेया जागेम/ये भरावी.

2

अजाम/ये माDहती भUन झायावर Declaration या शषकाखाल" Dदलेया बाबी वाचाOयात.
<या1या खाल" असलेया I agree to all terms and conditions stated in above
declaration समोर असलेया चेक बॉ!सवर !ल"क करावे व Done या बटणावर !ल"क

करावे. जर अजाम/ये सव माDहती Oयव8थीत भरल" असेल तर आपला अज सOहरवर सेव
G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 24 of 30

होवून <यास एक Application Number Dदला जाईल व संगणका1या 8c)नवर खाल"ल
माणे Message येईल. तसेच अजदारा1या रजी8टड इ-मेल वर आव;यक अशा सूचना
सॉ5टवेअर माफत इ-मेल Oदारे पाठHवयात येतील.

उपरो!त Message मधील Ok या बटनावर ि!लक कन अजदाराने संगणकामधील <या1या
अजा1या सुUवातीस पाDहया ओळीम/ये <यास एक DहरOया रं गाचा Message आ ळून येऐल.

अजदारास पाठव@यात आलेल1 E-mail खाल1लमाणे असेल.
From: cv@maharashtra.gov.in [mailto:cv@maharashtra.gov.in]
Sent: Thursday, December 13, 2012 1:14 PM
To: Shri Kumaji Mansaram Gaikwad
Subject: Caste Verification Application Status
Dr. Babasaheb Ambedkar Research And Training Institute, Caste Verification Information System
--------------------------------------------------------------------------------------------Dear Shri Kumaji Mansaram Gaikwad
Your Caste verification application 52120130101000027 saved successfully.
Regards,
Caste Validation Team,
Next Steps to be followed : 1. Please fill in details of documents to be submitted along with application using option "Document Details".
2. Please fill in Caste Verification details of your relatives using option "Relative Details".
3. Please take printout of Application Form using "Print Application Form" by "Confirm/Print Application" Option.
4. Please get the photocopy of your College Identification Card duly signed and attested by the Principal. This is to
be attached with the application form.
5. Please check the application form and details about documents and relatives. If required, the applicant can
make changes using “Update Application”, “Document Details”, and “Relative Details” options.
6. If satisfied with the application generated by the system, please confirm your application using option
"Confirm/Print Application".
Please note that once you confirm the application, you can’t make any changes to the application.
7. Please take a printout of application slip by using “Application Slip” option. The application slip is
to be attached to the application form while submitting to college.
--------------------------------------------------------------------------------------------This is a system generated mail. Please do not reply to this email ID

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 25 of 30

अजदार पुDहा जेFहा Login करे ल तेFहा LयाSया संगणकावर खाल1लमाणे *4Yन येईल

अजासोबत जोडावयाची कागदपे :- अजासोबत जोडावयाचे कागदपांचे दोन भाग पाडयात
आले असून पDहया भागाम/ये Compulsory Documents चा समावेश असून दस
ु -या भागात
Optional Documents चा समावेश आहे .
Compulsory Documents
अ4
कागदपाचे वणन

कोठून ाCत होवू शकेल
अजदाराकडे उपलxध

1

Original Caste Certificate of the Applicant

2

Certified Copy
Applicant

3

Original Affidavit (In Specimen Form 3 Rule - 4(1))

अजदाराचे

Login म/ये

4

Original Affidavit (In Specimen Form 17 Rule - 14)

/Print या

Option

5

Certificate by the Principal of College (As per the
उपलxध
last para of FORM-16, Rule–14)

of

Caste

Certificate

of

the

अजदाराकडे उपलxध

Application

वर

Confirm

अंतगत Print

!ल"क

होणा-या

केयावर
अजाम/ये

शेवट1या 3 पानांम/ये उपलxध
6

Attested Xerox copy of identity card issued by
अजदाराकडे उपलxध
the college

अजासोबत जोडावया1या शपथपांचा नमुना ा-त करयासाठ उपरो!त Confirm /Print या
Option अंतगत फ!त Print Application वर !ल"क करावे. (सदर 8c)नवर"ल कोण<याह" चेक
बॉ!सवर !ल"क क नये.)

संगणका1या 8c)नवर HवDहत नFयुoयातील अज उपलxध होईल.

सदर अजाम/ये शेवट1या २ पानांम/ये अजदारास शपथपांचा नमुना ा-त होईल. तसेच
अजदाराने

भरलेया

कॉलेज1या

माDहती1या

आधारे

कॉलेज1या

Hंoसीपलने

^यावयाचे

माणपदे खील अजा1या शेवटून तीस-या पानावर उपलxध होईल. शपथपा1या नमुoयाचा
G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 26 of 30

वापर कन आव;यक अशी शपथपे तयार करावीत. तसेच कॉलेज1या Hंoसीपलने ^यावयाचे
माणपावर —रकाFया जागा भन कॉलेज1या Hंoसीपलची <यावर 8वाTर" Cयावी.
अजासोबत जोडावया1या शपथपांचे नमुने अजदाराचे Login म/ये Report या Option अंतगत
Download Form वर !ल"क केयावर उपलxध होणा-या 8c)नचा वापर कनदे खील उपलxध

होवू शकतील.
Documents Details: Compulsory Documents

Compulsory Documents अंतगत, अजासोबत जोडावयाची जी कागदपे उपलxध झालेल"
असतील, <या1या समोर असलेया चेक बॉ!सवर !ल"क करावे.
Optional

Documents अंतगत माDहती भरताना सदरचे कागदप Kयाचे आहे <या1याशी

असलेले अजदारचे नाते, <या कागदपाम/ये असलेल" जातीची नbद, सदर कागदपाची तार"ख
अशी माDहती संगणकाम/ये भरावयाची आहे .
1

Document

:-

अजदाराकडे

Kया

कारचे

कागदप

उपलxध

आहे त

<या

कार1या

कागदपाची {नवड येथे करावयाची आहे .

2 Relation :- {नवडलेले कागदप Kया नातेवाइकचे आहे <याचे नाते येथून {नवडायचे आहे .
3 Caste :- {नवडलेया कागदपांम/ये असलेल" जातीची नbद येथे करावयाची आहे .
4

Confirm Caste :- {नवडलेया कागदपाम/ये असले ल" जातीची नbद येथे पुoहा करावयाची

आहे . ह" नbद करताना Caste येथे जशी नbद केल" आहे तशीच येथे असल" पाDहजे.

5 Date(dd/MM/yyyy) :- {नवडलेले कागदपाम/ये असलेया तारखेची नbद येथे करावी.
6

Add :- अजदाराने भरलेल" माDहती ता<पुरती Save होवून नवीन कागदप नbदHवता यावे

यासाठ Add या बटनावर !ल"क करावे.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 27 of 30

अजदाराचे नातेवाकांचे वैधतामाणपाबाबतची माMहती

Relative Name :- येथे अजदाराचे नातेवाइकाचे नाव टाइप करावे .
Relation with Applicant :- वर"ल नावाचे नातेवाइकाशी असलेले अजदाराचे नाते {नवडावे.
Scrutiny Committee :- Kया समतीने सदर वैधता माणप {नगमत केले असेल <या समती1या
नावाची {नवड येथून करावी.
Reason for Scrutiny :- Kया कारणासाठ वैधता माणप मळयासाठ अज केला असेल ते कारण
{नवडावे.
When Verification Took Place(YYYY) :- पडताळणी वष येथे टाइप करावे .
Was Caste Validity Certificate Granted? :- वैधता माणप मळाले असयास Yes ची {नवड
करयात यावी. अoयथा No ची {नवड करावी.
Relative's Caste Validity Certificate No :- वैधता माणप मळाले असयास <याचा cमांक येथे
टाइप करावा.
Date of Issue of Caste Validity Certificate (dd/mm/yyyy) :- वैधता माणप मळाले
असयास <याचा Dदनांक येथे टाइप करावा.
Reason of Rejection/Invalidation :- वैधता माणप मळाले नसयास, जातीचा दावा फेटाळला
असयास, <याची कारणे येथे नमुद करावी.
Date of Rejection / Invalidation (dd/mm/yyyy) :- जातीचा दावा फेटाळला असयास <याचा आदे श
cमांक येथे नमुद करावा.
Add :- उपरो!त माDहती भUन झायावर Add या बटनावर !ल"क करावे, Fहणजे 8c)नवर"ल माह"ती
ता<पुरती संगणकाम/ये साठवल" जाइल व आणखी नातेवाइकांना वैधता माणप मळाले असयास <याची
माह"ती संगणकाम/ये भरयाचे 8c)न उपलxध होइल. <याचवेळी 8c)न1या वर1या बाजस
Record
ू
successfully added in your relative’s list, please ensure that you click on Save button to

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 28 of 30

save your relative details असे वा!य DहरOया रं गाम/ये Dदसून येईल.

Save सव नातेवाइकांची माDहती भUन झायावर Save या बटनावर !ल"क करावे. 8c)न1या वर1या
बाजस
ू Relative details saved successfully असे वा!य DहरOया रं गाम/ये Dदसून येईल.

अजाची ंट काढणे :- 8c)न1या डाOयाबाजू1या ऑ-शनमधील Confirm/Print Application वर !ल"क
केयावर खाल"ल 8c)न उपलxध होइल.

Print Application Form :- या बटनावर !ल"क केयावर अजदाराने भरलेया माDहती1या आधारे अजदाराचा
जाती माणप तपासणीसाठचा अज तयार होवून संग़णका1या 8c)नवर Dदसून येइल.

सदर अजाचा Hंट

काढावा. अजा1या शेवट1या तीन पानांवर अनc
ू मे कॉलेज1या Hंoसीपॉलकडून Cयावयाचे माणपाचा नमुना,
व दोन 8वतं पानांवर दोन शपथपांचे नमुने असतील. सदर नमुoयांचा वापर कUन आव;यक असे
माणप व शपथपे तयार करावीत. तयार झालेया अजाची तपासणी करावी जर <यात काह" चूका असतील
तर आव;यक असे बदल Update Application या ऑ-शनचा वापर कUन चूकांची दU
ु 8ती कUन Cयावी. अज
पूण झायाचे जाणHवयास <यास अंतीम 8वUप दे यासाठ पुढ"ल प/दत वापरावी.

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 29 of 30

अजास अंतीम *वप दे उन अजाची ंट काढणे :-

Declaration :- Declaration या शषकाखाल" असलेला प—र1छे दाचे वाचन करावे व <यासमोर असलेया चेक
बॉ!सवर !ल"क करावे .
Done :- Done या बटनावर !ल"क करावे. 8c)न1या वर1या बाजस
ू Application is confirmed. Please take
a print of Application Slip and submit it along with application form and supporting documents
to your college

असे वा!य DहरOया रं गाम/ये Dदसून येईल.

Print Application Slip :- 8c)न1या डाOयाबाजू1या ऑ-शनमधील Application Slip वर !ल"क केयावर
खाल"ल 8c)न उपलxध होइल. Print Application Slip वर !ल"क करावे Fहणजे Application Slip
संगणकाचे 8c)नवर उपलxध होइल.

उपरो!त

अजाचे व Application Slip चे दोन Hंट काढावेत अजावर Application Slip जोडावी, अजाम/ये

Kया cमाने कागदपाची याद" असेल <यामाणे अजास सव कागदपे जोडावीत व अज कॉलेजकडे अथवा
अजावर नमुद केलेया संबधीत तपासणी समती कडे अज सादर करावा

G:\SoftwareManual\OnLineSoftwareManual.doc
Page 30 of 30

CCVIS - Caste Certificate Verification Information System
Application Slip for - Case Type: For Students-Education
(Application Slip Generated by the website http://barti.maharashtra.gov.in)
(1) Application Number:

052120130101000027

Bar Code:
*052120130101000027*

(2) Applicant Details:
2.1 Name:

Shri Kumaji Mansaram Gaikwad

2.2 Gender: Male

2.3 Birth Date: 01/01/1992 2.4 Email Address:

2.6 Address of Correspondence:

avachatjb@hotmail.com

2.5 Mobile No: 9509509509

795 Ravivar Peth,
Laxmi Road,
Pune,
Taluka : Pune City, District : Pune, State : Maharashtra, Pin Code : 411030

2.7 Date of Application Confirmation:

31/01/2013

2.8 Permanent Registration Number allotted by the College:

3804

(3) Applicant’s Caste Certificate Details:
3.1 Caste Category:

Scheduled Caste

3.2 Caste:

Mahar (37)

3.3 Sub caste:

N.A

3.4 Caste Certificate Number: MAG/PH/SR/1462/2007
3.5 Caste Certificate Issued by:
3.6 District:

Sub Divisional Officer Pune Sub Division Pune

Pune

(4) Applicant’s College Details:
4.1 Name of College:

M.E.S. Abasaheb Garware College

4.2 Address of College:

Karve Road, Pune-4,
Deccan Gymkhana,Pune,
Taluka : Pune City, District : Pune, State : Maharashtra, Pin Code : 411004

4.3 College Registration Number:
4.4 Studying in (11th or 12th Science):

PU/PN/A.S./009(1945)
11th Science

4.5 Division:

A

4.6 Roll No:

735

(5) Scrutiny Committee Details (To which the concerned college will submit the application.)
5.1 Name of Committee:
5.2 Address of Committee:

Divisional Caste Certificate Scrutiny Committee,
Pune Division Committee No.3, Pune
Students Hostel,Near Commezone, Yerwada, Pune, Taluka : Pune City, District : Pune, State : Maharashtra, Pin Code :
411006

(6) Document Details (Documents attached by the applicant)
Document Description

Year of document

Caste mentioned in the document

Original Caste Certificate of the Applicant

N.A

N.A

Certified Copy of Caste Certificate of the Applicant

N.A

N.A

Original Affidavit (In Specimen Form 3 Rule - 4(1))

N.A

N.A

Original Affidavit (In Specimen Form 17 Rule - 14)

N.A

N.A

Certificate by the Principal of College (As per the last para of FORM-16, Rule–14)

N.A

N.A

Attested Xerox copy of identity card issued by the college

N.A

N.A

Primary School Leaving Certificate

01/06/1962

Mahar

Extract of Birth/Death Register(Village Register-14)

01/06/1930

Mahar

Caste Certificate issued by the Competent Authority

10/10/1960

Mahar

Note: 1. Application will not be accepted without the Original documents mentioned at Sr.No.1 to 3 above and the Xerox copy of the identity card
(attested by the Principal of College) mentioned at Sr. No.4 above.
2. The applicant should peruse section 8 of Maharashtra Act No. XXIII of 2001, and attach all necessary documents to prove his/her caste claim.
3. The above Act and Rules, 2012 thereunder are available on website http://barti.maharashtra.gov.in
Date of Submission of Application:
Acknowledgement by the College:

Signature of applicant:

Designed & Operationalised by
Dr. Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute (BARTI), Pune 411001
Page 1 of 2

CCVIS - Caste Certificate Verification Information System
Application Slip for - Case Type: For Students-Education
(Application Slip Generated by the website http://barti.maharashtra.gov.in)
For further queries, the applicant may contact Toll Free number: 18002330444 helpline. (08.00 AM to 11.55 PM)

Designed & Operationalised by
Dr. Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute (BARTI), Pune 411001
Page 2 of 2

EDUCATION

FORM-16
[ rule 14 ]
FOR STUDENTS

*052120130101000027*

Application Form for verification of Scheduled Caste / Scheduled Caste convert to Buddhism/De-Notified
Tribe (Vimukta Jati)/ Nomadic Tribe/Other Backward Class/Special Backward Category Certificate to be
submitted to Divisional Caste Certificate Scrutiny Committee.
To,
Member Secretary and Research Officer,
Divisional Caste Certificate Scrutiny Committee,
Pune Division Committee No.3, Pune,
Students Hostel,Near Commezone, Yerwada, Pune, Taluka : Pune City, District : Pune, State :
Maharashtra, Pin Code : 411006

Sub :-

Affix
Passport size
Colour
Photo

Verification of Scheduled Caste Caste Certificate.

Sir,
I, the undersigned Shri Kumaji Mansaram Gaikwad hereby request to verify my Caste Certificate of Scheduled
Caste Category. Following information and documents are submitted herewith in support of my caste claim :1.

(a) Full name of the Applicant (as mentioned in Caste Certificate)
Shri Kumaji Mansaram Gaikwad
Present Address
795 Ravivar Peth,
Laxmi Road,
Pune,
Taluka : Pune City, District : Pune, State : Maharashtra, Pin Code : 411030
(b) Mobile No.

9509509509

(c) E-Mail

avachatjb@hotmail.com

(d) Institute/College
M.E.S. Abasaheb Garware College
Name :
Course Name :
11th Science
Applicant's Institute/College Division : A
Applicant's Institute/College Roll Number : 735
2.

Caste/Sub Caste claimed by applicant
Caste :Mahar (37), Sub Caste : NA

3.

(a) Applicant's Birth date : 01-01-1992
(b) Applicant's Birth place : Deulgaon Raja

4.

Full Name of Applicant's Father
Shri Mansaram Dagadu Gaikwad
(a) Fathers Date of Birth :

01/01/1952

Pune
(b) Fathers Birth Place :
Permanent Address (If father is not alive please mention full address of his last residence.)
795 Ravivar Peth,
Laxmi Road,
Pune,
Taluka : Pune City, District : Pune, State : Maharashtra, Pin Code : 411030

1 Of 8

5.

Full Name of applicant's Grand Father (Father's Father)
Dagadu Gaiwad
(a) Grand Father's Date of Birth : 01/06/1930
(b) Grand Father's Birth Place :

6.

Latur

Present occupation/service of applicant's Father

Service

Address with telephone number
Ziila Parishad
Address :Zilla Parishad, Pune
Pune 411 001
Telephone No

:

7.

Father's Education

: BCom

8.

Inherited Profession of Family : Agriculture

9.

(a) Applicant's Mother Tongue

: Marathi

(b) Applicant's Regional Dialect

: Marathi

(c) Applicant's God/Goddess

:

(d) Five Surnames of applicant's Relative/persons from caste :
Gaikwad, Waghmare, Kambale, Gaikwad, Kambale
10.

Applicant's (a) Native Place (Address) :
Latur,
Latur,
Taluka : Latur, District : Latur, State : Maharashtra, Pin Code : 0
(b) If applicant has left Native place
Please specify when and who left the place and reason for leaving :
Year of leaving:N.A

Person who left the native place:Grandfather

Reason : Family Matter
(c) Since when applicant is residing at present address.

1940

(d) At present who is residing at native place. Please give address and Telephone No.
Person Name :

Telephone No :

Address :
(e) Whether applicant is holding house/land at native place?
11.

No

Name of the competent authority from whom caste certificate is obtained and Certificate No. and Date.
Competent Authority : Sub Divisional Officer Pune Sub Division Pune
Certificate No:MAG/PH/SR/1462/2007
Issue Date:01-01-2004

12.

Name of the document on which basis caste certificate is obtained from competent authority.
Fathers Caste Certificate, Grand Fathers Birth Certificate
Affidavit

2 Of 8

Details of institution where applicant studied/studying

13.

Stage of
Education

Name of Educational
Institute

Educational
Institute Address

Duration of
Education
(Year)
From

Primary

Pune Municipal School No. 15

Primary

Pune Municipal Primary School
No 17
Agarkar High School

Secondary

Ravivar Peth Pune
411030
Rasta Peth Pune
411011
Rasta Peth Pune
411011

Caste mentioned in
educational institute's
record

To

1996

2000 Hindu Mahar

2000

2001 Mahar

2001

2010 Mahar

If applicant's father is literate, following information to be furnished
14.
Stage of
Name of Educational
Educational
Duration of
Caste mentioned in
Education
Institute
Institute Address Education (Year) educational institute's
record

Primary

Pune Municipal School No. 15

Secondary

Agarkar High School

College

Wadia Collge Of Commerce

15.

16.

Ravivar Peth Pune
411030
Rasta Peth Pune
411011
Pune Station

From
1956

To
1961 Mahar

1961

1968 Mahar

1969

1973 Mahar

If applicant/applicant's family has migrated to Maharashtra state from other State, following
information is to be furnished:Is applicant's family migrated to Maharashtra State ?

No

If yes, from which State and when (Year)?

State :N.A Year :N.A

(a) Whether scrutiny of the caste certificate of any member of the family has been done
earlier?

Yes

(b) If Validity Certificate is received (enclose attested copy) Furnish Following Details
Name of family member

Relation
with
applicant
Father

Why (Reason of Scrutiny)

Shri. Mansaram Dagadu
Service
Gaikwad
Shri Sakharam Dagadu
Paternal
Service
Gaikwad
Uncle (Kaka)

1998

(c) If Validity Certificate is rejected give its details below
17.

When
Validity
Validity
Scrutinized Certificate No Certificate
Date
1995
11234
01-10-1995
12356

01-10-1998

N.A

(a) If applicant has applied for Caste Certificate No
before any committee in the state.
(b) If yes,which committee

N.A

(c) For which Caste

N.A

i

Caste Category

N.A

ii

Sub Caste

N.A

(d) Date of application
(e) Committee's decision
18.

(a) Purpose of scrutiny

3 Of 8

Documents to be attached with application
19.

Following documents are attached only as per the sequence.

(A)

Important Primary Documentary Evidence

(Strike out whichever is not applicable)

Original Caste Certificate of the Applicant

Attached

Certified Copy of Caste Certificate of the Applicant

Attached

Original Affidavit (In Specimen Form 3 Rule - 4(1))

Attached

Original Affidavit (In Specimen Form 17 Rule - 14)

Attached

Certificate by the Principal of College (As per the last para of FORM- Attached
16, Rule–14)
Attested Xerox copy of identity card issued by the college
Attached
Caste Certificate issued by the Competent Authority

Attached

Primary School Leaving Certificate

Attached

Extract of Birth/Death Register(Village Register-14)

Attached

(b-2) Any other documents supporting caste claim
attached

No

If any of the above documents are not available, then attach other relevent documents.(mention)

I am producing certified copy of above documents with my application. I declare on oath that the information furnished by
me in this application is true and correct. I am aware that incomplete application will be rejected and responsibility of
making fresh application will be of mine.
Place:

Yours,

Date :

(Signature of the Applicant's
Father/Guardian)

Applicant's signature.

4 Of 8

Document Details
Document Name

Relation

Caste

Year

Caste Certificate issued by the Competent Authority

Father

Mahar

10-10-1960

Primary School Leaving Certificate

Father

Mahar

01-06-1962

Grandfather

Mahar

01-06-1930

Extract of Birth/Death Register(Village Register-14)

I am producing certified copy of above documents with my application. I declare on oath that the information furnished by
me in this application is true and correct. I am aware that incomplete application will be rejected and responsibility of
making fresh application will be of mine.
Place:

Yours,

Date :
(Signature of the Applicant's
Father/Guardian)

Applicant's signature.

5 Of 8

Certificate to be given by Principal of the School/College

This is to Certify that Shri Kumaji Mansaram Gaikwad is a Student of this School/College in Year 2012-13 and he/she
is studying in 11th Science . His /Her name and other information is as per mentioned at number 3804 in general
register. And the Caste stated as per our general register is ........................................................................ .
(strike out if not applicable)

Place :Date:-

.............................................................
Seal and Signature of the Principal / Head Master

6 Of 8

FORM - 3
[rule 4 (1)]

AFFIDAVIT OF CLAIMANT/ PARENT(S)
(Rule 4, Order 18 of the Code of Civil Procedure, 1908)
I, ………………………………………………………………………………………….................. son / daughter of
Shri/Smt. ………………….........................................................................................., aged ………............years,
occupation................................................., residing at ........…………………………………………........ village/
Town , ………………………, Tahsil…………………………………, District ……………………………………,
State here by solemnly affirm as under:2. I hereby give the genealogy tree of my family and relatives, which is as under: -

3. Other relevant submissions to be made or any essential explanation to be made, in support of Caste /Tribe
claim, including the sociological, anthropological and ethnological (anthropological moorings and ethnological
kinship), genetical trailts, of the Caste/Tribes, if any;

To the best of my knowledge and belief the information given in the application FORM -1 and in this affidavit
is based on facts and is correct.
Place:
Date:
Signature:.............................................
(Name of the applicant/claimant)

7 Of 8

FOR STUDENTS

FORM-17
[rule 14]

Affidavit to be produced along with Caste Scrutiny Application Form

I Shri/Smt.___________________________________________________________________________ age
______years, Occupation ______________________, residing at
____________________________________________________, hereby solemnly affirm today dated ____________
that Caste Certificate of my son/daughter Number _______________________ dated ______________ given by
__________________________________________________________________________ District
___________________________________ is submitted for the Scrutiny.
The documents and proofs attached with the application Form are obtained by me from Competent Authority. These
documents are true and correct and obtained by following proper procedure. No alteration / correction / change are made
in these documents. I affirm hereby that these documents are not duplicate or bogus.
*Caste Certificate of any relative from my paternal side was not invalidated by the Scrutiny Committee.
*And it is not a case that I applied before any Caste Certificate Scrutiny Committee in Maharashtra and my caste
certificate is invalidated.
I will be responsible, if the documents and proofs attached with the application form are found to be incorrect or
bogus, and I am aware that I will be liable for punishment under provision of Indian Penal Code.
I declare that the above mentioned information is true and correct, hence this affidavit.

Place :Date :-------------------------------------Signature of the Declarant

************

8 Of 8



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.4
Linearized           : Yes
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 4.0-c316 44.253921, Sun Oct 01 2006 17:14:39
Modify Date           : 2013:02:01 12:02:12+05:30
Create Date           : 2013:02:01 12:02:12+05:30
Metadata Date          : 2013:02:01 11:26:12+05:30
Creator Tool          : Adobe Acrobat 8.1 Combine Files
Format             : application/pdf
Title              : Documents Detail
Creator             : Jitendra Avachat
Document ID           : uuid:2e54a7ff-d553-426b-9a05-9bcea7e2a9a4
Instance ID           : uuid:bf2d5de1-4ee4-4fde-a760-089978ee9873
Producer            : Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)
Page Count           : 40
Author             : Jitendra Avachat
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu