HP Banzai3pWW PSC 2170 Series All In One (Lithuanian) Reference Guide Bpu73544

User Manual: HP HP PSC 2170 series all-in-one - (Lithuanian) Reference Guide

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 80

hp psc 2170 series
all-in-one
žinynas
Banzai3pWW.book Page i Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
© „Copyright Hewlett-Packard
Company 2003“
Visos teiss saugomos statymo. Jokios
šio dokumento dalies negalima
kopijuoti, atgaminti ar versti  kit
kalb be išankstinio raštiško „Hewlett-
Packard Company“ sutikimo.
Šiame produkte naudojama „Adobe
PDF“ technologija, kurioje yra LZW
diegimas, licencijuotas JAV patentu
4,558,302.
„Portions Copyright © 1989-2003
Palomar Software Inc“.HP PSC 2170
Series“ naudojama spausdintuvo
tvarkykls technologij licencijuota
„Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
„Copyright © 1999-2003 Apple
Computer, Inc.
„Apple, „Apple“ logotipas, „Mac“,
„Mac“ logotipas, „Macintosh“ ir
„Mac OS“ yra „Apple Computer, Inc.
preki ženklai registruoti JAV ir kitose
šalyse/regionuose.
Leidimo numeris: Q3066-90169
Pirmasis leidimas: 2003 sausis
Atspausdinta JAV, Meksikoje,
Vokietijoje arba Korjoje.
„Windows®, „Windows NT“®,
„Windows ME®, „Windows XP® ir
Windows 2000“® yra
JAV-užregistruoti „Microsoft
Corporation“ preki ženklai.
„Intel“® ir „Pentium“® yra „Intel
Corporation“ užregistruoti preki
ženklai.
pastaba
Informacija, esanti šiame dokumente,
gali bti pakeista apie tai nepranešus
ir neturt bti traktuojama kaip
„Hewlett-Packard Company“
sipareigojimas.
„Hewlett-Packard“ neprisiima
atsakomybs už jokias šiame
dokumente galinčias
pasitaikyti klaidas, taip pat
negali išduoti garantinio rašto
ar duoti kitokios garantijos dl
šios medžiagos ir taip pat
garantijos dl perkamumo bei
tinkamumo kokiam nors
konkrečiam tikslui.
Bendrov „Hewlett-Packard“ nra
atsakinga už atsitiktinius gedimus,
susijusius su ar atsirandančius dl šio
dokumento ir jame aprašytos
programins rangos medžiagos
apipavidalinimo, veikimo ar
panaudojimo.
Pastaba: Priežiros informacij
galima rasti skyriuje “Technical
information” (Technine informacija),
esančiame šiame žinyne.
Daugelyje viet neleistina kopijuoti
žemiau išvardint dokument. Jeigu
abejojate, pirmiausia pasiklauskite
juristo.
Valstybiniai popieriai ar
dokumentai:
-Pasai
- Imigracijos dokumentai
- Tam tikri paslaug dokumentai
- Identifikacijos ženklai, kortels
ir inicialai
Valstybiniai ženklai:
-Pašto ženklai
- Maisto ženklai
Valstybini institucij čekiai ir
sskaitos
Popieriniai pinigai, kelions čekiai
ir pinig užsakymai
Indli sertifikatai
Darbai, saugomi autori teisi
statymais
saugumo informacija
Perspjimas! Nordami
išvengti gaisro ar šoko
pavojaus, apsaugokite š
produkt nuo lietaus ir
bet kokios drgms.
Naudodami š produkt visada
laikykits elementari atsargumo
priemoni, kad sumažintumte gaisro
ir elektros šoko rizik.
Perspjimas! Potencialus
šoko pavojus.
1 Perskaitykite ir supraskite vis
informacij, esanči parengties
plakate.
2 Naudokite tiktai žemint elektros
rozet, nordami gamin prijungti
prie elektros šaltinio. Jeigu
nežinote, ar rozet yra žeminta,
paklauskite profesionalaus
elektriko.
3 Laikykits vis perspjim ir
instrukcij, surašyt ant produkto.
4 Prieš valydami išjunkite produkt
iš sienini rozeči.
5 Nestatykite ir nenaudokite šio
produkto prie vandens arba
bdami šlapi.
6 Produkt atsargiai pastatykite ant
stabilaus paviršiaus.
7 Pastatykite produkt apsaugotoje
vietoje, kad niekas negalt
užlipti arba užminti ant laido, ir
kur laidas nebus sugadintas.
8 Jeigu produktas normaliai
nedirba, žirkite elektronin
gedim paieškos pagalb.
9 Viduje nra operatoriaus
aptarnautin dali. Aptarnavim
patikkite kvalifikuotam
aptarnavimo personalui.
10 Naudokite gerai vdinamoje
vietoje.
„Adobe“ ir „Acrobat“
logotipai yra arba
registruoti preki ženklai,
arba „Adobe Systems
Incorporated“ preki
ženklai Jungtinse
Amerikos Valstijose ir/arba
kitose šalyse/regionuose.
Banzai3pWW.book Page ii Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
iii
turinys
1 kaip gauti pagalb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 priekinio pulto apžvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
kaip naudoti „hp psc“ su kompiuteriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 kaip padti originalus ir dti popieri . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
kaip padti originalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
kaip dti popieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
kaip dti vokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
kaip dti 4 x 6 coli fotopopieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
kaip dti atvirukus ir „hagaki“ korteles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
patarimai, kaip dti kit rši popieri  popieriaus dkl. . . . . . . . . . 13
kaip nustatyti popieriaus rš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
kaip nustatyti popieriaus format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4 kaip naudoti foto plokšt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
kas yra foto plokšt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
kaip dti foto plokšt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
kaip išsaugoti failus kompiuteryje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
„hp photo & imaging gallery“ (foto ir vaizd galerija) . . . . . . . . . . . . 19
kaip atspausdinti kontrolin spausdin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
kaip užpildyti kontrolin spausdin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
kaip atspausdinti nuotraukas skenuojant kontrolin spausdin . . . . . . . . 20
kaip atspausdinti pasirinktas nuotraukas tiesiai iš foto plokšts . . . . . . . 21
kaip atspausdinti geriausios kokybs nuotraukas . . . . . . . . . . . . . . . . 22
pasirinkči meniu foto plokšts ir kontrolinio spausdinio komandoms . . 23
5 kaip naudoti kopijavimo savybes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
kaip daryti kopijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
kaip atlikti ypatingas kopijavimo užduotis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
kaip sustabdyti kopijavim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
kopijavimo pasirinktys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6 kaip naudoti skenavimo savybes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
kaip nuskenuoti original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
kaip sustabdyti skenavim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
sužinokite daugiau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Banzai3pWW.book Page iii Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 seriesiv
7 kaip prižirti „hp psc“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
kaip nuvalyti stikl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
kaip išvalyti dangčio vid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
kaip nuvalyti išor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
kaip dirbti su spausdinimo kasetmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
kaip atkurti gamyklos parametrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
kaip nustatyti delsos laik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
kaip nustatyti slinkties spart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
kaip nustatyti delsos laik prieš pateikiant pranešim. . . . . . . . . . . . . .43
kaip nustatyti meniu pasirinktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
8 papildoma parengties informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
galimos diegimo problemos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
kaip nustatyti kalb ir šal/region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
kaip nustatyti priekinio pulto vaizdo kamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
kaip prijungti „hp psc“ prie kompiuterio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
kaip pašalinti ir vl diegti „hp psc“ programin rang . . . . . . . . . . . .48
9 technin informacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
sistemos reikalavimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
popieriaus techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
spausdinimo techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
spausdinimo parašts duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
kopijavimo techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
foto plokšts techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
skenavimo techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
fiziniai techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
maitinimo techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
aplinkos techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
papildomi techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
aplinkosaugin produkto valdymo programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
kontrols pastaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
10 kaip gauti „hp psc 2170 series“ pagalb . . . . . . . . . . . . . .61
kaip gauti pagalb ir kit informacij iš internete . . . . . . . . . . . . . . . .61
„hp pagalba vartotojams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
kaip paruošti rengin pervežimui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
„hp“ platinimo centras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Banzai3pWW.book Page iv Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
v
11 garantin informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
garantinis aptarnavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
garantijos pratsimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
kaip gržinti „hp psc 2170 series“ aptarnavimui . . . . . . . . . . . . . . . . 65
„hewlett-packard“ ribotos pasaulins garantijos liudijimas. . . . . . . . . . 65
rodyklë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Banzai3pWW.book Page v Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 seriesvi
Banzai3pWW.book Page vi Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
1
1
kaip gauti pagalb
Šiame žinyne yra informacija apie tai, kaip naudoti „HP PSC“ bei papildoma
gedim paieškos diegimo proceso metu pagalba. Žinyne taip pat informuojama
kaip užsisakyti priedus ir priemones, informuojama apie techninius duomenis,
pagalb ir pateikiama garantijos informacija.
Žemiau esančioje lentelje surašyti papildomi informacijos šaltiniai,
skirti „HP PSC“.
pagalba aprašymas
Parengties
plakatas Parengties plakate surašytos instrukcijos, kaip parengti ir konfigruoti „HP PSC“.
Pažirkite, ar naudojats js operacinei sistemai skirtu plakatu
(„Windows“ ir „Macintosh“).
„HP Photo &
Imaging Help
(Foto ir vaizd
atkrimo
pagalba)
„HP Photo & Imaging Help“ (Foto ir vaizd atkrimo pagalba) pateikia detali
informacij apie programins rangos, skirtos „HP PSC“panaudojim.
Windows“ vartotojams: Nueikite  „HP Director“ (Pagrindinis meniu), ir
spragtelkite „Help“ (Pagalba).
„Macintosh“ vartotojams: Eikite  „HP Director“ (Pagrindinis meniu), ir
spragtelkite „Help“ (Pagalba), tada spragtelkite
„hp photo and imaging help“ (Foto ir vaizd atkrimo pagalba).
Troubleshooting
help“ (Gedim
paieškos
pagalba)
Windows“ vartotojams: „HP Director“ (Pagrindiniame meniu), spragtelkite
„Help“ (Pagalba). Atsiverskite „Troubleshooting“ (Gedim paieškos) knyg
„HP Photo & Imaging Help“ (Foto ir vaizd atkrimo pagalboje), tada sekite
paprastos gedim paieškos nuorodas bei gedim paieškos nuorodas, kurios
tinka js „HP PSC“. „Troubleshooting“ (Gedim paiešk) galima taip pat rasti
paspaudus „Help“ (Pagalbos) mygtuk, kuris bna ant kai kuri klaid
pranešim.
„Macintosh“ vartotojams: Atidarykite „Apple Help Viewer“ (Pagalbos
peržir), spragtelkite „hp photo and imaging troubleshooting“ (Nuotrauk ir
vaizd atgaminimo gedim paieška), tada spragtelkite „hp psc 2170 series“.
Pagalba internete
ir technin
pagalba
Jeigu turite prijim prie Interneto, daugiau pagalbos galite rasti HP svetainje,
esaioje:
http://www.hp.com/support
Interneto svetainje taip pat yra atsakymai  dažnai užduodamus klausimus,
gedim paieškos patarimai ir programins rangos fragmentai.
Failas „Readme
(Skaityk mane) dieg programin rang, galite prieiti prie „Readme“ (Skaityk mane) failo iš
„HP PSC 2170 Series“ kompaktini disk-kaupiklio arba „HP PSC 2170 Series
programos aplanko. „Readme“ (Skaityk mane) faile yra naujausia informacija,
kurios nra žinyne ar elektroninje pagalboje. Nordami atsidaryti „Readme
(Skaityk mane) fail, padarykite taip:
Windows“ aplinkoje: nueikite  „Windows“ užduoči juost, spragtelkite
„Start“ (Pradti), nueikite  „Programs“ (Programos) arba „All Programs“
(Visos programos) (XP), nueikite  „Hewlett-Packard“, nueikite  „HP PSC
2170 Series“ ir tada pasirinkite View the Readme File“ (Peržirkite skaityk
mane fail).
„Macintosh“ aplinkoje: eikite  „HD:Applications:HP PSC Software“
(HD:Programos:HP PSC programins rangos) aplank.
1
Banzai3pWW.book Page 1 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 1
2
„Dialog-box help
(Dialogo langelio
pagalba)
Windows“ aplinkoje: Spragteljus „Help“ (Pagalba) dialogo langelyje rodo
informacij apie pasirinktis ir parametrus dialogo langelyje.
pagalba aprašymas
Banzai3pWW.book Page 2 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
2
3
priekinio pulto apžvalga
Galite atlikti daug funkcij naudodami priekin pult arba „HP PSC“ programin
rang.
Net jeigu neprijungiate„HP PSC“ prie kompiuterio, galite naudodamiesi
priekiniu pultu kopijuoti dokumentus ir nuotraukas, atspausdinti foto plokšts
kontrolin spausdin ir atspausdinti nuotraukas iš foto plokšts. Galite pakeisti
daug vairi parametr naudodami priekinio pulto mygtukus ir meniu sistem.
vadovas
Šis trumpas vadovas išmokins jus, kaip reikia naudotisHP PSC, norint padaryti
kopij, nustatyti kopijos parametrus ir atspausdinti pranešim. Tai nra išsamus
vadovas; jo tikslas supažindinti jus su priekiniu pultu ir vairiais mygtukais.
gyvendinti vadov turt užtekti dešimties minuči, po to galsite
eksperimentuoti savarankiškai.
Pastaba: Rekomenduojame pasiimti š vadov prieš pradedant naudoti
„HP PSC“ kasdienms užduotims.
Peržirkite turin ir rodykl, kad sužinotumte apie kitas priekinio pulto
užduotis, aprašytas šioje elektroninje pagalboje.
prieš praddami
priekinio pulto savybs
kaip nukopijuoti
kaip padidinti kopij
parengties mygtukas
prieš praddami
Atlikite šiuos veiksmus:
Sekite parengties plakate surašytas instrukcijas, nordami parengti
„HP PSC“. Programin rang „HP PSC“ turite diegti prieš
„HP PSC“ prijungiant prie kompiuterio.
Patikrinkite, ar  vedimo dkl dtas popierius. Daugiau informacijos
ieškokite kaip dti popieri puslapyje 9.
Pasiruoškite spalvot nuotrauk ar vaizd, kuris bt mažesnis už
„Letter“ arba A4 format. Š vaizd naudosite mokymosi tikslais.
Pasiimkite dviej, trij lap dokument. J naudosite mokymosi tikslais.
priekinio pulto savybs
Peržirkite žemiau esančias iliustracijas ir suraskite mygtukus priekiniame pulte.
Banzai3pWW.book Page 3 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 2
4
2
12
9
5
7
8
4
6
1
3
10 11
13 14
mygtukas tikslas
1„On“ (Maitinimas): jungti ir išjungti „HP PSC“.
2„Cancel“ (Atšaukti): sustabdyti darb, išeiti iš meniu arba išeiti iš parametr.
3„Copy“ (Kopijuoti): pasirinkti kopijavimo funkcijas. Kai mygtukas užsidega, kopijavimo
funkcija pasirinkta. Šis mygtukas uždegamas standartiškai.
4 „Scan“ (Skenuoti): pasirinkti skenavimo funkcijas. Kai mygtukas užsidega, kopijavimo
funkcija pasirinkta.
5„Photo Card“ (Foto plokšt): pasirinkite „Photo Card“ (Foto plokšts) funkcij. Kai
mygtukas užsidega, „Photo Card“ (Foto plokšts) funkcija pasirinkta. Š mygtuk
naudokite nordami atspausdinti nuotraukas iš foto plokšts arba nordami išsaugoti
nuotraukas personaliniame kompiuteryje.
6„Setup“ (Parengtis): pranešimus ir priežir rasite nuj  meniu sistem.
7„Proof Sheet“ (Kontrolinis spausdinys): dj foto plokšt  foto plokšts ang
atspausdinkite kontrolin spausdin. Kontrolinis spausdinys rodo mažus vis foto
plokštje nuotrauk vaizd atspaudus. Kontroliniame spausdinyje galite pasirinkti
nuotraukas ir atspausdinti pasirinktas nuotraukas skenuodami kontrolin spausdin.
8„Left Arrow (Kair rodykl): pasislinkti per parametrus arba ištrinti vien vesto teksto
ženkl vienu paspaudimu.
9„Right Arrow“ (Dešin rodykl): pasislinkti per parametrus.
10 „Options“ (Pasirinktys): parodyti kopij, skenavim ar foto plokšts spausdinimo
pasirinktis. Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), „Scan“ (Skenuoti) arba „Photo Card“ (Foto
plokšt), tada paspauskite„Options“ (Pasirinktys), nustatyti pasirinktis pasirinktoms
funkcijoms. Taip pat galite parodyti pasirinktis pasirinktoms funkcijoms paspausdami
„Copy“ (Kopijuoti), „Scan“ (Skenuoti) arba kelis kartus „Photo Card“ (Foto plokšt).
11 „Enter“ (vesti): pasirinkti arba išsaugoti parodytus parametrus.
12 „Keypad“ (Klaviatra): vesti vertes.
13 „Start Black“ (Pradti nespalvotai): pradti nespalvot kopij, skenavim ar foto
plokšts spausdinimo darb.
14 „Start Color“ (Pradti spalvotai): naudokite pradti spalvot kopij, skenavim ar foto
plokšts spausdinimo darb.
Banzai3pWW.book Page 4 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
priekinio pulto apžvalga
5
Peržirkite likusi „HP PSC 2170 Series“ pagalbos dal, nordami
sužinoti, kaip pakeisti ir naudoti kitas savybes.
kaip nukopijuoti
Laikykits žemiau surašyt instrukcij, kaip padaryti spalvotos nuotraukos ar
vaizdo kopij.
1Atidarykite „HP PSC“ dangt ir padkite piešin viršutine puse žemyn
apatiniame dešiniajame skenerio stiklo kampe taip, kad piešinio kraštai
liest dešin ir apatin krašt.
2Paspauskite „Start Color“ (Pradti spalvotai).
Jeigu norjote išsaugoti piešin kompiuteryje, turjote paspausti
„Scan“ (Skenuoti), tada „Start Color“ (Pradti spalvotai). Pagal vadov
tsite kopijavim.
Standartiškai nustatyta viena kopija. Paspaudus „Start Color
(Pradti spalvotai) mygtuk „HP PSC“ automatiškai spausdinama viena
spalvota piešinio, padto ant stiklo, kopija. Jeigu paspaustumte
„Start Black“ (Pradti nespalvotai) mygtuk „HP PSC“ padaryt vien
nespalvot js spalvoto piešinio kopij.
kaip padidinti kopij
1Nenum nuotraukos ar piešinio nuo stiklo, paspauskite „Copy“ (Kopijuoti)
mygtuk arba „Options“ (Pasirintys) mygtuk, tada spauskite ,
nordami padidinti kopij skaiči iki 2.
2Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) priekiniame pulte.
„HP PSC“ padaro dvi nespalvotas js piešinio kopijas.
Atkreipkite dmes  tai, kad jums nereikjo daryti nieko kito, tik pasirinkti
kopij skaiči ir paspausti pradjimo mygtuk. Dabar prieš praddami
kopijuoti pakeisite papildomus parametrus.
3Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti) mygtuk arba „Options“ (Pasirinktys)
mygtuk, tada spauskite , nordami padidinti kopij skaiči iki 3.
4Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Reduce/Enlarge“
(Sumažinti/padidinti).
5Spauskite , kol priekiniame pulte pasirodys „Custom 100%“
(Nustatyti 100%), tada spauskite „Enter“ (vesti).
Šia pasirinktimi naudokits nordami sumažinti arba padidinti piešin.
6Spauskite , kol pasirodo 75%, tada spauskite „Enter“ (vesti).
7Paspauskite „Start Color“ (Pradti spalvotai) priekiniame pulte.
„HP PSC“ spausdina tris spalvotas js piešinio kopijas, sumažintas iki
75% originalaus dydžio.
d
angtis Viršutinis
originalo
kraštas
Banzai3pWW.book Page 5 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 2
6
Jeigu daugiau nieko nebedarysite su „HP PSC“, po dviej minuči js
pasirinkti parametrai pasikeis standartiniais parametrais. Kopij skaičius
bus vienetas ir kopijos išmatavimai bus 100%.
8Jeigu nenorite laukti dviej minuči, paspauskite „Cancel“ (Atšaukti).
Toliau naudosite „Fit to Page“ (taikyti  puslap) pasirinkt, kad galtumte
padidinti savo nuotrauk.
9Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Reduce/Enlarge“
(Sumažinti/padidinti).
10 Spauskite , kol pasirodys „Fit to Page“ (taikyti  puslap).
11 Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
Atspausdinama js piešinio kopija, užimanti vis puslap.
parengties mygtukas
„Setup“ (Parengties) mygtukas galina eiti  meniu sistem, kuri naudojate
skenavimo parengčiai pakeisti, o taip pat priežirai vykdyti ir pranešimams
spausdinti.
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
Pasirodo pirmasis dalinis meniu.
2Pakartotinai spauskite „Setup“ (Parengtis) nordami pasižirti visus
dalinius meniu.
Yra tokie daliniai meniu:
1:„Print Report“ (Pranešimo spausdinimas)
2:„Maintenance“ (Priežira)
3Spauskite „Setup“ (Parengtis), kol pasirodys „Print Report
(Pranešimo spausdinimas), tada spauskite „Enter“ (vesti).
4Spauskite , kol pasirodys „Self-Test Report
(Savaiminio testavimo pranešimas), tada spauskite „Enter“ (vesti).
Spausdinamas savaiminio testavimo pranešimas.
Tuo baigiasi trumpasis vadovas.
Peržirkite likusi „HP PSC 2170 Series“ pagalbos dal, nordami
sužinoti, kaip pakeisti ir naudoti kitas savybes.
kaip naudoti „hp psc“ su kompiuteriu
Jeigu diegte „HP PSC“ programin rang savo kompiuteryje laikydamiesi
parengties plakato nurodym, galite prieiti prie vis savybi „HP PSC“
naudodamiesi „HP Director“ (Pagrindinis meniu).
kaip peržirti „hp photo & imaging director“ (nuotraukos ir vaizdo atkrimo
pagrindin meniu)
„HP Director“ (Pagrindin meniu) galima pasiekti per trumpj keli darbastalyje.
Windows“ vartotojams
1Atlikite vien iš ši veiksm:
Du kartus spragtelkite „hp director“ (pagrindinis meniu) piktogram
darbastalyje.
Windows“ užduoči juostoje spragtelkite „Start“ (Pradti),
pažymkite „Programs“ (Programos) arba All Programs“
(Visos programos) (XP), pažymkite „Hewlett-Packard“, pažymkite
„hp psc 2170“, tada pasirinkite „hp photo & imaging director“
(Nuotraukos ir vaizdo atkrimo pagrindinis meniu).
2Spragtelkite „Select Device“ (Pasirinkti prietais) langelyje, kad
pamatytumte diegtus „HP“ prietaisus.
3Pasirinkite „hp psc 2170“.
„Director“ (Pagrindinis meniu) rodo tik mygtukus, kurie naudojami
pasirinktiems prietaisams.
Banzai3pWW.book Page 6 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
priekinio pulto apžvalga
7
„hp photo & imaging director“ (nuotraukos ir vaizdo atkrimo pagrindin meniu)
„Macintosh“ vartotojams
!Atlikite vien iš ši veiksm:
Naudojant „OS 9“, du kartus spragtelkite „HP Director“
(Pagrindinis meniu) piktogram darbastalyje.
Naudojant „OS 9“, du kartus spragtelkite „HP Director“
(Pagrindinis meniu) piktogram darbastalyje.
savyb tikslas
1„Select Device“ (Pasirinkti prietais): Naudokite ši savyb
norimam produktui iš diegt „HP“ produkt srašo pasirinkti.
2„Settings“ (Parametrai): Naudokite ši savyb nordami
pakeisti vairius „HP“ prietaiso parametrus, kaip pavyzdžiui,
spausdinimo, skenavimo, kopijavimo ir vaizdo djimo.
3 „Scan“ (Skenuoti): Skenuoja vaizdus ir rado juos
„HP Photo & Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerijoje).
4 „Scan Document“ (Skenuoti dokument): Skenuoja tekst ir
rodo j pasirinktoje teksto redagavimo programins rangos
programoje.
5„Make Copies“ (Daryti kopijas): Rodo „Copy“ (Kopijuoti)
dialogo langel, kuriame galite pasirinkti kopijos kokyb,
spalvas, išmatavimus ir pradeda kopijavim.
6View & Print“ (Peržirti ir spausdinti): Rodo
„HP Photo & Imaging Gallery“ (Nuotrauk ir vaizd galerij),
kur galite peržirti ir redaguoti vaizdus, naudodami
„HP Creative Printing“ (Krybiškas spausdinimas), padaryti ir
atspausdinti nuotrauk album, išsisti vaizd elektroniniu
paštu, dti vaizd  interneto svetain arba kopijuoti vaizd 
kit program.
7„Unload Images“ (dti vaizdus): Vaizdus iš foto plokšts
išsaugo personaliniame kompiuteryje.
8„Help“ (Pagalba): Suteikia galimyb pasiekti
„HP Photo & Imaging Help“ (Nuotrauk ir vaizd atkrimo
pagalb), kurioje yra programins rangos pagalba, produkto
pažintin programa ir gedim paieškos informacija.
9 Paspauskite ši rodykl, kad pasiektumte ranki patarimus,
kurie paaiškina kiekvien „Director“ (Pagrindinio meniu)
pasirinkt.
5
468
7
2
1
3
9
Banzai3pWW.book Page 7 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 2
8
Piešinys rodo kai kurias savybes, kuriomis galima pasinaudoti „HP Director
(Pagrindiniame meniu) „Macintoshaplinkoje. Pasižirkite apraš nordami
gauti trump kiekvienos savybs aprašym.
„hp photo and imaging director“ (nuotraukos ir vaizdo atkrimo pagrindinio meniu)
„Macintosh“ aplinkoje, naudojant „OS9“ ir „OSX“
54
6
8
7
3
12
savyb tikslas
1„Unload Images“ (dti vaizdus): deda vaizdus iš foto kortos.
2 „Scan“ (Skenuoti): Skenuoja vaizdus ir rodo juos
„HP Photo and Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerijoje).
3 Naudokite iššokant sraš norimam produktui iš diegt „HP“ produkt
srašo pasirinkti.
4 „Scan Document“ (Skenuoti dokument): Skenuoja tekst ir rodo j
pasirinktoje teksto redagavimo programins rangos programoje.
5„Make Copies“ (Daryti kopijas): Kopijuoja nespalvotai ir spalvotai.
6„Settings“ (Parametrai): eiti  prietaiso parametrus.
7„Maintain Printer“ (Spausdintuvo priežira): Atidaro spausdintuvo
priemon.
8View and Print“ (Peržirti ir spausdinti): Rodo „HP Photo and Imaging
Gallery“ (Nuotrauk ir vaizd galerij), kur galite peržirti ir redaguoti
vaizdus.
Banzai3pWW.book Page 8 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
3
9
kaip padti originalus ir dti
popieri
Galite daryti kopijas iš original, padt ant stiklo. Taip pat galite kopij
atspausdinti ant skirtingos ršies, svorio, dydžio popieriaus ir skaidrij plveli.
Tačiau labai svarbu, kad pasirinktumte tinkam popieri ir sitikintumte, kad
jis gerai dtas ir nesugadintas.
kaip padti originalus
Galite nukopijuoti arba nuskenuoti bet kok original, paddami j ant stiklo.
Pastaba: Daugelis „Reduce/Enlarge“ (Sumažinti/padidinti) pasirinkči,
toki, kaip „Fit to Page“ (taikyti  puslap) arba „Poster“ (Plakatas), nedirbs
gerai, jeigu stiklas ir dangčio vidus bus nešvars. Daugiau informacijos
ieškokite kaip nuvalyti stikl puslapyje 37 ir kaipvalyti danio vid
puslapyje 37
1Pakelkite dangt ir padkite original ant stiklo viršutine puse žemyn ir
originalo šonais prie dešinio ir priekinio krašto.
Naudojantis „copy“ (kopijavimo) pasirinktimi, svarbu naudotis priekiniu
dešiniu kraštu.
Patarimas: Jeigu kopijuojate skaidriosios plvels (tai reiškia, kad js
originalas atspausdintas ant skaidriosios plvels), padkite balt
popieriaus lap ant plvels viršaus.
2Uždarykite dangt.
kaip dti popieri
Toliau bus aprašyta popieriaus djimo procedra. vairi rši popierius,
skaidriosios plvels, atvirukai ir vokai yra dedami nevienodai. Kai peržvelgsite
procedr, žirkite patarimai, kaip dti kit rši popieri  popieriaus dkl
puslapyje 13, kaip dti 4 x 6 coli fotopopieri puslapyje 12, kaip dti vokus
puslapyje 11 irkaip dti atvirukus ir „hagaki“ korteles puslapyje 12.
Informacijos apie popieriaus pasirinkim spausdinimui ir kopijavimui, žirkite
„recommended papers“ (rekomenduojamas popierius) ir „papers to avoid“
(vengtinas popierius), esančius „HP Photo & Imaging Help“
(Nuotrauk ir vaizd atgaminimo pagalba).
Viršutinis
originalo kraštas
Banzai3pWW.book Page 9 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 3
10
Nordami gauti geriausius rezultatus, nustatykite popieriaus parametrus
kiekvien kart, kai pakeičiate popieriaus tip ar popieriaus format. Daugiau
informacijos ieškokite kaip nustatyti popieriaus rš puslapyje 14.
kaip dti popieri  popieriaus dkl
1Išimkite išvedimo dkl ir pastumkite popieriaus pločio ir ilgio ribotuvus 
kraštines pozicijas.
Pastaba: Diagramos, atspaustos ant išvedimo dklo, parodo, kaip dti
spausdinimo kasetes. Pagalbos internete svetain „HP PSC“ produktams,
www.hp.com/support, taip pat nurodyta.
2Pataukškite popieriaus šsn ant lygaus paviršiaus, kad sulygintumte
popieriaus kraštus, ir tada patikrinkite popieri:
Pažirkite, ar jis neplyšs, nedulktas, nesusiraits ir nesulanksts, ar
neužsilenk kampai.
Pažirkite, ar visas popierius šsnyje yra vienodo dydžio ir ršies,
nebent js dirbate su fotopopieriumi.
3kiškite popieri  popieriaus dkl spausdinama puse žemyn, kol jis sustos.
Jeigu naudojate atspausdint firmin blank, kiškite viršumi  priek.
Nedkite per mažai ar per daug popieriaus. Pažirkite, kad popieriaus
šsnyje bt daugiau nei vienas lapas, bet kad ji nebt aukštesn, nei
popieriaus ilgio ribotuvo viršus.
4Pristumkite popieriaus pločio ir ilgio ribotuvus iki popieriaus krašt.
Pažirkite, ar popieriaus šsnis popieriaus dkle guli lygiai ir telpa po
popieriaus ilgio ribotuvo juosta.
5Išvedimo dkl dkite atgal.
Banzai3pWW.book Page 10 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip padti originalus ir dti popieri
11
6Kad atspausdintas popierius neiškrist iš dklo, pilnai ištraukite išvedimo
dklo prailgintuv.
kaip dti vokus
Naudokite programins rangos spausdinimo pasirinktis spausdinti vokams su
„HP PSC“. „HP PSC“ gali dirbti su vokais dviem bdais. Nenaudokite blizganči
ar reljefini vok bei vok su užsegimais ar langeliais.
Jeigu spausdinate vien vok, kiškite vok  vok ang, kuri yra dešinje
pusje prie išvesties dklo užpakalins puss. kiškite vok užlenkimu 
virš ir kairje taip, kaip parodyta iliustracijoje. Stumkite vok, kol jis
sustos.
Jeigu spausdinate ant daugelio vok iš popieriaus dklo išimkite vis
popieri ir tada kiškite vok šsn  dkl užlenkimais  virš ir  kair
(spausdintina puse žemyn), kol jie sustos.
Pristumkite popieriaus pločio ribotuv prie vok (atsargiai, nesulenkite
vok). Pažirkite, kad vokai tilpt  dkl (neperkraukite dklo).
Detalesns informacijos, kaip suformatuoti tekst spausdinant ant vok,
ieškokite pagalbos failuose teksto programoje.
Banzai3pWW.book Page 11 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 3
12
kaip dti 4 x 6 coli fotopopieri
Toliau aprašyta, kaip dti 4-ant-6 coli (10-ant-15 cm) fotopopieri  „HP PSC“.
1Išimkite vis popieri iš popieriaus dklo ir tada kiškite fotopopieri 
dkl, kol jis sustos.
Pažirkite, kad spausdintina pus (blizganti) bt padta žemyn.
Jeigu js naudojamas fotopopierius turi skyluči juostel, dkite
fotopopieri taip, kad juostel bt arčiausiai js. Žirkite  piktogramas,
atspaustas ant vedimo dklo, kurios rodo, kaip reikia dti terp su
juostelmis.
2Pristumkite popieriaus pločio ribotuv prie fotopopieriaus šsnies ir tada
stumkite popieriaus ilgio ribotuv, kol jis sustos.
Pažirkite, kad fotopopierius tilpt  dkl (neperkraukite dklo).
Pastaba: Prieš spausdindami pažirkite, ar nustatte popieriaus rš ir
format. Žirkite kaip nustatyti popieriaus rš puslapyje 14 ir
kaip nustatyti popieriaus format puslapyje 14.
kaip dti atvirukus ir „hagaki“ korteles
Toliau aprašyta, kaip dti atvirukus ir „hagaki“ korteles.
1Išimkite vis popieri iš popieriaus dklo ir tada kiškite korteli šsn 
dkl, kol ji sustos.
Pažirkite, kad spausdintina pus bt padta žemyn.
2Pristumkite popieriaus pločio ribotuv prie korteli ir tada stumkite
popieriaus ilgio ribotuv, kol jis sustos.
Pažirkite, kad kortels tilpt  dkl (neperkraukite dklo).
Banzai3pWW.book Page 12 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip padti originalus ir dti popieri
13
patarimai, kaip dti kit rši popieri  popieriaus dkl
Ši lentel nurodo tam tikr popieriaus rši ir skaidrios plvels djimo gaires.
Nordami gauti geriausius rezultatus, nustatykite popieriaus parametrus
kiekvien kart, kai pakeičiate popieriaus tip ir popieriaus format. Daugiau
informacijos ieškokite kaip nustatyti popieriaus rš puslapyje 14.
popierius patarimai
„HP“ popieriai „HP Premium Inkjet“ popierius: Suraskite pilk rodykl ant
nespausdintinos popieriaus puss ir tada dkite popieri ta puse,
kurioje yra rodykl, aukštyn.
„HP Premium“ arba „Premium Plus“ fotopopierius: dkite blizgančia
(spausdinimo) puse žemyn. Visada pirmiausia dkite mažiausiai
penkis paprasto popieriaus lapus  popieriaus dkl, o tada ant
paprasto popieriaus dkite fotopopieri.
„HP Premium Inkjet“ skaidri plvel: dkite plvel taip, kad balta
juostel (su rodykle ir „HP“ logotipu) bt ant viršaus ir  dkl eit
pirmiausiai.
„HP Inkjet T-shirt Transfer“ lygintuvu perkeliami atspaudai: Visiškai
išlyginkite perklimo lakšt prieš j panaudodami, nekiškite sulamdyt
lakšt. (Perklimo lakštus laikykite uždarytus originaliuose
pakavimuose, kol pasiruošite juos naudoti, kad nesusilamdyt.) Ranka
dkite po vien lakšt vienu metu neatspausdinta puse žemyn
(mlyna juostele  virš).
„HP“ matins sveikinimo kortels, „HP“ blizgančios sveikinimo kortels
arba „HP“ veltinio pluošto sveikinimo kortels:  popieriaus dkl
kiškite nedidel šsn „HP“ sveikinimo korteli popieriaus spausdintina
puse  žemyn, kol ji sustos.
Etikets
(veikia tik
spausdinant)
Visada naudokite „letter“ arba A4 formato lakštus, sukurtus naudojimui
su „HP“ rašaliniais produktais (kaip „Avery Inkjet“ etikets) ir
patikrinkite, ar etikets nra daugiau nei dviej met senumo.
Pravdinkite etikeči šsn ir pažirkite, kad lapai nebt sulip.
Popieriaus dkle padkite etikeči šsn ant standartinio popieriaus,
spausdintina puse žemyn. Nedkite etikeči po vien.
Atviruts ir „hagaki
kortels (veikia tik
spausdinant)
 popieriaus dkl kiškite pluošt atviruk ar „hagaki“ korteli
spausdintina puse žemyn, kol sustos. Priglauskite atvirukus prie popieriaus
dklo dešins puss, pristumkite pločio ribotuv prie kairiosios atviruk
puss ir tada stumkite popieriaus ilgio ribotuv, kol jis sustos.
Banzai3pWW.book Page 13 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 3
14
kaip nustatyti popieriaus rš
Standartinis popieriaus tipas yra „Automatic“ (Automatinis). „HP PSC“
dažniausiai pats atpažins popieriaus tip ir automatiškai nustatys parametrus.
Jeigu norite panaudoti kit popieriaus rš, toki kaip fotopopierius, skaidri
plvel, „T-shirt transfers“ lygintuvu perkeliami atspaudai ar broširos
paprasčiausiai dkite t popieri  popieriaus dkl. Tada galite pakeisti
popieriaus ršies parametrus, kad pasiektumte geriausios spausdinimo
kokybs.
„HP“ silo popieriaus ršies parametrus priklausomai nuo js naudojamo
popieriaus ršies.
Šis parametras turi tak tik kopijavimo ar foto plokšts pasirinktims. Jeigu norite
nustatyti popieriaus rš spausdinimui iš kompiuterio, nustatykite parametrus iš
„Print dialog box“ (Spausdinimo dialogo langelio).
1Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti) arba „Photo Card“ (Foto plokšt), jeigu dar
nedega.
2Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Paper Type“
(Popieriaus ršis).
3Spauskite , kol atsiras reikiama popieriaus ršis.
4Paspauskite „Enter“ (vesti) pasirinkti parodyt popieriaus tip.
kaip nustatyti popieriaus format
„HP PSC“ naudoja „Letter“ arba „A4“ formato popieri. Jeigu spausdinate
nuotraukas iš foto plokšts, galite naudoti 4-ant-6 coli (10-ant-15 cm)
fotopopieri. Nordami nustatyti popieriaus format kopijavimui arba foto
plokšts parametrus, atlikite ši procedr.
Ištisinis (plakat)
popierius
(veikia tik
spausdinant)
Ištisinis plakat popierius, taip pat žinomas kaip kompiuteri z-
sulankstymo popierius.
Prieš ddami plakat popieri, iš popieriaus dklo išimkite vis kit
popieri, tada išimkite išvedimo dkl.
Jeigu naudojate ne „HP“ plakat popieri, naudokite 20-pd
popieri ir pravdinkite popieri prieš j ddami.
Pažirkite, kad plakatinio popieriaus pluošte bt bent penki lapai.
Atsargiai iš abiej popieriaus pluošto pusi nuplškite skyltas krašt
juosteles, jeigu jos yra, ir perlankstykite popieri, kad lapai nebt
sulip.
dkite popieri  popieriaus dkl taip, kad laisvas galas bt pluošto
viršuje. Pirmj krašt kiškite  popieriaus dkl, kol jis sustos taip, kaip
parodyta žemiau esančioje iliustracijoje.
Išvedimo dkl dkite atgal.
popierius patarimai
Banzai3pWW.book Page 14 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip padti originalus ir dti popieri
15
1Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti) arba „Photo Card“ (Foto plokšt), jeigu dar
nedega.
2Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Paper Size“
(Popieriaus formatas).
3Spauskite , kol atsiras reikiamas popieriaus tipas.
4Paspauskite „Enter“ (vesti), pasirinkti parodyt popieriaus format.
Nordami, kad popierius neužstigt, dažnai išimkite popierius iš išvedimo
dklo. Išvedimo dklo talpa priklauso nuo popieriaus tipo ir js naudojamo
rašalo kiekio. Daugiau informacijos apie išvedimo dklo talp ieškokite
technin informacija puslapyje 51.
Banzai3pWW.book Page 15 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 3
16
Banzai3pWW.book Page 16 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
4
17
kaip naudoti foto plokšt
kas yra foto plokšt?
Jeigu js skaitmeninis fotoaparatas naudoja foto plokšt nuotraukoms išsaugoti,
galite dti foto plokšt  savo „HP PSC“, nordami atspausdinti ar išsaugoti savo
nuotraukas.
Galite atspausdinti kontrolin spausdin, kur gali sudaryti keli lapai ir kuriame
yra maži foto plokštje saugom nuotrauk atspaudai, ir spausdinti nuotraukas
iš foto plokšts, net jeigu „HP PSC“ nra prijungtas prie kompiuterio.
Js „HP PSC“ gali skaityti „SmartMedia, „CompactFlash, „Memory Stick“ ir
„SecureDigital“ foto plokštes. Kiekviena iš ši plokšči gali turti iki 128
megabait atminties.
Js „HP PSC“ turi keturias skirtingas angas foto plokštei dti, parodytas žemiau
su foto plokšte, tinkančia  kiekvien ang.
Kaip parodyta žemiau esančioje iliustracijoje, „IBM Microdrive“ foto plot
naudoja t pači ang kaip „Compact Flash“ foto plokšt.
Pastaba: Vienu metu galite naudoti tik vien „HP PSC“ foto plokšt.
Pastaba: Nenustačius kit parametr, „Windows XP“ suformatuos
„CompactFlash“ foto plokšt iš 64 MB arba daugiau FAT32 formatu.
Skaitmeniniai fotoaparatai ir kiti prietaisai naudoja FAT (FAT16) format ir
negali dirbti su FAT32 formatuota plokšte. Galite savo fotoaparate
suformatuoti „CompactFlash“ plokšt arba pasirinkti FAT format
„CompactFlash“ plokštei suformatuoti „Windows XP“ personaliniame
kompiuteryje.
„SmartMedia
„CompactFlash
„SecureDigital“
„Memory
Stick“
Banzai3pWW.book Page 17 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 4
18
kaip dti foto plokšt
Su savo skaitmeniniu fotoaparatu nufotografavus nuotrauk galite jas iš karto
atspausdinti arba išsaugoti tiesiai savo kompiuteryje.
1kiškite foto plokšt  atitinkam spausdintuvo ang.
Kai foto plokšt dta teisingai, tiek „Photo Card“ (Foto plokšts) mygtukas
ant priekinio pulto, tiek „LED“ mygtukas, esantis šalia angos, mirksi.
2 „Reading camera photo card...(Skaito fotoaparato foto plokšt...)
pasirodo priekinio pulto displjuje. Šalia plokšts angos esanti šviesa
mirksi žaliai, kai einama  plokšt.
Kai „HP PSC“ baigia skaityti plokšt, „Photo Card“ (Foto plokšts)
mygtukas nustoja mirksti ir lieka sijungs, o prie plokšts angos esanti
šviesa nustoja mirksti.
3Atsiranda kitas pranešimas, rodantis foto plokštje surast fail skaiči, po
kurio seka raginimas išsaugoti arba atspausdinti nuotraukas.
1 „Save to PC“ (Išsaugoti personaliniame kompiuteryje)
2 „Print Photos“ (Atspausdinti nuotraukas)
Pastaba: Saugiai išimti plokšt galite tik tada, kai „LED“, esantis šalia
angos, yra išjungtas.
plokšts dtos neteisingai
Jeigu foto plokšt djote atvirkščiai, šviesa, esanti prie plokšts angos, mirksi
geltonai ir priekinis pultas gali rodyti klaidos pranešim, kaip pvz.
„Photo card is in backwards“ (Foto plokšt dta atvirkščiai) arba
„Card is not fully inserted“ (Plokšt kišta ne iki galo).
kaip išsaugoti failus kompiuteryje
Galite tiesiai iš foto plokšts nuotraukas išsaugoti kompiuteryje. Išsaugoj
nuotraukas savo kompiuteryje, galite jas pasižirti su
„HP Photo & Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerija), jas redaguoti, kurti foto
koliažus ir sudti lapus  album — galimybs yra beribs.
Kai prisijungiate prie kompiuterio, visas nuotraukas išsaugokite kompiuteryje.
Tada galsite vl naudoti savo foto plokšt.
1sitikinkite, kad foto plokšt kišta  atitinkam „HP PSC“ ang.
2Paspauskite 1, tada „Save to PC“ (Išsaugoti personaliniame kompiuteryje)
atsiras priekinio pulto displjuje.
Tai kompiuteryje išsaugos visas foto plokštje esančias nuotraukas,
„HP PSC“ programins rangos pagalba.
Windows“ aplinkoje: nenustačius kit parametr, failai išsaugomi
mnesio ir met aplankuose, priklausomai nuo to, kada buvo padaryta
nuotrauka. Aplankai sukurti C:\Mano dokumentai\Mano paveiksleliai
aplanke. Galite pakeisti iš anksto nustatyt aplanko, kuriame išsaugomi
failai, viet.
„Macintosh“ aplinkoje: failai išsaugomi kompiuteryje iš anksto nustatytoje
vietoje HardDrive/Documents/HP All-in-One Data/Photos direktorijoje.
Banzai3pWW.book Page 18 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip naudoti foto plokšt
19
„hp photo & imaging gallery“ (foto ir vaizd galerija)
Galite naudoti „HP Photo & Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerij) nordami
pažirti ir redaguoti vaizdo failus. „HP Photo & Imaging Gallery“ (Foto ir
vaizd galerijos) pagalba galite atspausdinti, sisti vaizdus el. paštu ar faksu
šeimos nariams ir draugams, krauti vaizdus  interneto svetain arba panaudoti
vaizdus linksmuose ir išradinguose spausdinimo projektuose.
Kai foto plokšts failus išsaugojate savo kompiuteryje
„HP Photo & Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerija) atsidaro automatiškai ir
rodo mažus js nuotrauk vaizdus (mažas versijas).
Windows“ aplinkoje: jeigu norite atidaryti „HP Photo & Imaging Gallery“ (Foto
ir vaizd galerij) vliau, atidarykite „Director“ (Pagrindinis meniu) ir
spragtelkite View & Print“ (Peržirti ir atspausdinti) piktogram, kuri yra
„Director“ (Pagrindinis meniu) lango viduryje.
„Macintosh“ aplinkoje: jeigu norite atidaryti „HP Photo and Imaging Gallery“
(Foto ir vaizd galerij) vliau, atidarykite „Director“ (Pagrindinis meniu) ir
spragtelkite View and Print“ (Peržirti ir spausdinti).
kaip atspausdinti kontrolin spausdin
Kontrolinis spausdinys yra paprastas ir patogus bdas spausdinti tiesiai iš foto
plokšts be kompiuterio pagalbos. Kontrolinis spausdinys, kur gali sudaryti keli
lapai, rodo mažus foto plokštje saugom nuotrauk vaizdus. Ant kiekvieno
mažo vaizdo yra failo pavadinimas, indekso numeris ir data.
Atspausdin kontrolin spausdin, pieštuku arba juodu rašikliu nuspalvinkite
apskritimus ir padkite kontrolin spausdin ant stiklo. Kontrolinis spausdinys
nuskenuojamas ir foto atspaudai atgaminami automatiškai be kompiuterio.
1kiškite foto plokšt  atitinkam spausdintuvo ang.
2Paspauskite „Proof Sheet“ (Kontrolinis spausdinys) mygtuk.
Priekinis pultas rodo pranešim:
„Proof Sheet“ (Kontrolinis spausdinys)
1 = „Print“ (Spausdinti) 2 = „Scan“ (Skenuoti)
3Paspauskite 1.
„Proof Sheet“ (Kontrolinis spausdinys) spausdinamas.
Jeigu foto plokštje yra daugiau nei 20 nuotrauk, jus paragins pasirinkti
nuotraukas. Galite pasirinkti visas nuotraukas, kurias atspausdins ant
atskir lap, arba bent jau 20 nuotrauk, kurias atspausdins ant vieno
lapo.
Pastaba: Nordami pasirinkti, koki nuotrauk spausdinti, galite naudoti
kontrolinio spausdinio indekso numer. Šis numeris gali skirtis nuo numerio,
priskirto nuotraukai skaitmeniniame fotoaparate. Jeigu traukiate arba
ištrinate nuotraukas iš foto plokšts, tursite dar kart atspausdinti kontrolin
spausdin, nordami pamatyti naujus indekso numerius.
kaip užpildyti kontrolin spausdin.
Atspausdinus kontrolin spausdin (parodyta žemiau) taip, kaip aprašyta
kaip atspausdinti kontrolin spausdin, galite pasirinkti nuotraukas, kurias norite
atspausdinti.
Banzai3pWW.book Page 19 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 4
20
1Pasirinkite nuotraukas, kurias norite atspausdinti, tamsiu rašikliu
nuspalvindami kontroliniame spausdinyje po mažais vaizdais esančius
apskritimus.
2Pasirinkite atspaud skaiči, vaizdo format, popieriaus format ir rmeli
stili, nuspalvindami apskritimus kontrolinio spausdinio 2 žingsnyje.
3Padkite kontrolinio spausdinio viršutin puslap ant skenerio stiklo viršutine
puse žemyn priekiniame dešiniajame kampe taip, kad originalo šonai
paliest dešinj ir priekin kraštus, o tada uždarykite dangt.
kaip atspausdinti nuotraukas skenuojant kontrolin spausdin
Kai atspausdinote ir užpildte kontrolin spausdin (žirkite kaip atspausdinti
kontrolin spausdin puslapyje 19 ir kaip užpildyti kontrolin spausdin.
puslapyje 19), galite spausdinti nuotraukas skenuodami foto plokšts kontrolin
spausdin.
Pastaba: Siekdami aukštesns spausdinimo kokybs, naudokite foto
spausdinimo kaset. dj spalvoto rašalo ir foto spausdinimo kasetes
tursite šeši rašal sistem. Daugiau informacijos ieškokite
kaip dirbti su spausdinimo kasetmis puslapyje 38.
Banzai3pWW.book Page 20 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip naudoti foto plokšt
21
1sitikinkite, kad kontrolinio spausdinio spausdinimui naudojama foto
plokšt kišta  atitinkam „HP PSC“ ang.
2 popieriaus dkl dkite tinkam popieri, pavyzdžiui, foto popieri.
3Padkite kontrolin spausdin ant stiklo.
4Paspauskite „Proof Sheet“ (Kontrolinis spausdinys), tada paspauskite 2.
Stiklas nuskenuojamas ir „HP PSC“ atspausdina kontroliniame spausdinyje
pažymtas nuotraukas.
kaip atspausdinti pasirinktas nuotraukas tiesiai iš foto
plokšts
Pastaba: Spausdindami nuotraukas, pasirinkite teisingas popieriaus ršies
ir nuotraukos padidinimo pasirinktis. Siekdami aukštesns spausdinimo
kokybs, taip pat naudokite foto spausdinimo kaset. Daugiau informacijos
ieškokite kaip dirbti su spausdinimo kasetmis puslapyje 38.
Galite spausdinti:
Pasirinktas nuotraukas
Daugiau nei vien pasirinktos nuotraukos kopij
„Digital Print Order Format“ (Skaitmeninio spausdinimo sekos formato)
(DPOF) fail, sukurt js fotoaparatu
kaip spausdinti pavienes nuotraukas
Jeigu nežinote nuotraukos indekso numerio, prieš parinkdami atskiras
nuotraukas spausdinimui, galite atspausdinti kontrolin spausdin.
1kiškite foto plokšt  atitinkam spausdintuvo ang.
„Photo Card“ (Foto plokšts) mygtukas šviečia.
2Paspauskite 2 nordami atspausdinti nuotraukas.
3Paspauskite „Enter“ (vesti) nordami pasirinkti „Photos on Card“
(Nuotraukos plokštje).
4Spauskite , kol pasirodys „Select Photos“ (Pasirinkite nuotraukas), tada
spauskite „Enter“ (vesti).
5veskite nuotrauk, kurias norite atspausdinti, nuotrauk indekso numerius.
Kablelis rašomas automatiškai, kursoriui judant  dešin pus.
Pastaba: Indekso numer galite ištrinti paspaud . Kai apatin linija
pripildoma, duomen vedimo laukas pasislenka  kair, kad galt
parodyti vedam numer.
6Paspauskite „Enter“ (vesti), kai baigte vesti nuotraukos indekso numerius.
Indekso
numeris:
Failo pavadinimas
Data
Banzai3pWW.book Page 21 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 4
22
7Kelis kartus paspauskite „Options“ (Pasirinktys) arba „Photo Card“
(Foto plokšt), nordami paslinkti, ir pakeiskite, „Photo Card“ (Foto
plokšts) pasirinktis.
8Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
kaip atspausdinti DPOF fail
„Digital Print Order Format“ (Skaitmeninis spausdinimo sekos formatas) (DPOF)
yra gamybinio standarto spausdinimo failo užsakymas, kur gali sukurti kai kurie
skaitmeniniai fotoaparatai. Žirkite skaitmeninio fotoaparato dokumentacij,
nordami sužinoti, ar jis suderintas su „Digital Print Order Format“ (Skaitmeniniu
spausdinimo sekos formatu) (DPOF).
DPOF fail skaitmeninis fotoaparatas laiko foto plokštje ir jame yra ši
informacija:
Kurias nuotraukas spausdinti
Kiekvienos norimos spausdinti nuotraukos kokyb
1kiškite foto plokšt  atitinkam spausdintuvo ang.
2Paspauskite „Photo Card“ (Foto plokšt), tada paspauskite 2.
3Paspauskite „Options“ (Pasirinktys) arba „Photo Card“ (Foto plokšt), tada
spauskite „Enter“ (vesti), nordami pasirinkti „Print What?“
(K spausdinti?)
Pasirinktis „Print What?“ (K spausdinti?) galima tik tuo atveju, jeigu
dtoje foto plokštje yra DPOF failas.
4Paspauskite „Enter“ (vesti), nordami pasirinkti „Use DPOF“
(Naudokite DPOF).
5Kelis kartus paspauskite „Options“ (Pasirinktys) arba „Photo Card“
(Foto plokšt), nordami paslinkti, ir pakeiskite, „Photo Card“ (Foto
plokšts) pasirinktis.
6Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
kaip atspausdinti geriausios kokybs nuotraukas
„HP PSC“ pagalba spausdinam nuotrauk kokyb galite pagerinti naudodami
foto spausdinimo kaset. Išimkite juodo rašalo spausdinimo kaset ir  jos viet
dkite foto spausdinimo kaset. dj spalvoto rašalo kaset ir foto spausdinimo
kaset tursite šeši rašal sistem, kuri spausdina geresns kokybs nuotraukas.
Daugiau informacijos ieškokite kaip užsisakyti spausdinimo kasetes, esančiame
nugarls viršelio viduje ir kaip dirbti su spausdinimo kasetmis puslapyje 38.
Banzai3pWW.book Page 22 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip naudoti foto plokšt
23
Naudokite DPOF
„Photos on Card“
(Nuotraukos
plokštje)
* Rodomas, jeigu
DPOF failas
yra foto
plokštje
„Automatic“
(Automatiškai)
„Plain paper“
(Lygus
popierius)
„Premium Photo“
(„Premium“ foto)
„Photo Paper“
(Fotopopierius)
„Everyday Photo“
(Kasdienis foto)
„PhotQual Inkjet“
(Fotografins
kokybs
rašalinis)
„Premium Inkjet“
(„Premium“
rašalinis)
„Brochure Glossy“
(Broširos
blizgantis)
„Brochure Matte“
(Broširos
matinis)
„Iron-On“
(Perkeliamas
vaizdas)
4 x 6 coliai
5 x 7 coliai
8 x 10 coli
2 1/2 x 3 1/4
coli
3 x 4 coli
3 1/2 x 5 coli
* formatas skiriasi
priklausomai
nuo šalies/
regiono
nustatym.
„Print Quality“
(Spausdinimo
kokyb)*
„Paper Size“
(Popieriaus
formatas)*
„Paper Type“
(Popieriaus
ršis)
Naudokite tada, kai „Photo Card“ (Foto plokšts) mygtukas
šviečia.
Paspauskite „Options“ (Pasirinktys) arba „Photo
Card“ (Foto plokšt) nordami pažirti meniu pasirinktis.
Paspauskite ir , nordami nueiti prie norimo parametro.
Paspauskite „Enter“ (vesti), nordami pasirinkti parodytus
parametrus.
„Number of
copies“
(Kopij
skaičius)*
1
2
3
„...(numeric
input)“
(vestis
pagal
numer)
* Nerodoma,
jeigu
pasirinktas
DPOF
„No“ (Ne)
„Yes“ (Taip)
„Set New Defaults“
(Nustatykite naujus
standartinius
parametrus)
„All“ (Visas) (1 -
nnnn)
„Custom“
(Užsakyti)
* Nerodoma,
jeigu
pasirinktas
DPOF
„Select
Photos“
(Pasirinkti
nuotraukas)
pasirinkči meniu foto plokšts ir kontrolinio spausdinio komandoms
Kai pakraunate foto plokšt, pasirinkči meniu galima naudotis tokiomis pasirinktimis. Meniu pasirinktys skiriasi priklausomai nuo to, ar
js spausdinate DPOF fail ar nuotraukas.
„Letter“
A4
4 x 6 coliai
„Paper Size“
(Popieriaus
formatas)
„Best“
(Geriausias)
„Fast“
(Spartus)
„Normal“
(Normalus)
„Print
Quality“
(Spausdinimo
kokyb)
„All“ (Visas) (1 - nnnn)
„Last 20“ (20
paskutinij)
„Custom“ (Užsakyti)
„Select Photos“
(Pasirinkti
nuotraukas)
Kai paspaudžiate „Proof Sheet“ (Kontrolinis
spausdinys), galimos tokios pasirinktys, kai foto
plokštje yra daugiau nei 20 nuotrauk:
Banzai3pWW.book Page 23 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 4
24
Banzai3pWW.book Page 24 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
5
25
kaip naudoti kopijavimo savybes
Kopijavimo savybs jums leidžia daryti šiuos dalykus:
Padaryti aukštos kokybs spalvotas ir nespalvotas kopijas, naudojant
vairias popieriaus ršis ir formatus, taip pat ant marškinli perkeliamus
atspaudus.
Sumažinti arba padidinti kopij format nuo 25% iki 400% kopijos
originalaus formato. (Procentai skiriasi priklausomai nuo modelio.)
Pašviesinti arba patamsinti kopij, nustatyti spalvos intensyvum, pasirinkti
kopij skaiči ir nurodyti darom kopij kokyb.
Panaudoti specialias kopijavimo savybes, kad galtumte sukuti plakat,
padaryti vairi format nuotrauk, padaryti aukštos kokybs nuotraukas,
naudojant special fotopopieri, arba padaryti skaidrias plveles.
Pastaba: Kopijuojant nuotrauk turite pasirinkti savybes, tinkančias tam
tiktam popieriaus tipui ir nuotraukos padidinimui. Siekdami aukštesns
spausdinimo kokybs, taip pat naudokite foto spausdinimo kaset. dj
spalvoto rašalo ir foto spausdinimo kasetes tursite šeši rašal sistem.
Daugiau informacijos ieškokite kaip dirbti su spausdinimo kasetmis
puslapyje 38.
Pastaba: Taip pat galite kopijuoti ant A4 ir „Letter“ formato popieriaus.
kaip daryti kopijas
Daryti kopijas galite naudodami priekin „HP PSC“ pult arba panaudodami
„HP PSC“ programin rang, esanči js kompiuteryje. Daugel kopijavimo
savybi galima naudoti ir vienu ir kitu metodu. Tačiau js sitikinsite, kad
programin ranga palengvina prijim prie kopijavimo savybi.
Visos kopijavimo savybs, kurias js pasirenkate iš priekinio pulto, yra
nustatomos iš naujo po dviej minuči po to, kai „HP PSC“ kopijavimas baigtas,
nebent js išsaugojate parametrus kaip standartinius parametrus.
kaip nukopijuoti
1Padkite original ant stiklo.
2Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
3Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
Banzai3pWW.book Page 25 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 5
26
kaip padidinti kopijavimo greit arba kokyb
„HP PSC“ silo tris pasirinktis, kurios veikia kopijavimo greit ir kokyb.
„Best“ (Geriausia) duoda geriausi kokyb visoms popieriaus ršims ir
pašalina juostavimo (brkšniavimo) efekt, kuris kartais atsiranda ištisinse
vietose. „Best“ (Geriausia) kopijuoja lčiau, nei kiti kokybiniai parametrai.
„Normal“ (Normali) duoda aukštos kokybs rezultat ir yra
rekomenduojamas parametras daugeliui js kopij. „Normal“ (Normali)
kopijuoja greičiau, nei „Best“ (Geriausia).
„Fast“ (Spartus) kopijuoja greičiau, nei „Normal“ (Normalus) parametras.
Tekstas bna panašios kokybs kaip „Normal“ (Normalus) parametras, bet
grafika gali bti žemesns kokybs. Naudojant „Fast“ (Spartus) taip pat
sumažja spausdinimo kaseči keitimo dažnis, nes jis naudoja mažiau
rašalo.
1Padkite original ant stiklo.
2Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
3Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Copy Quality
(Kopijavimo kokyb).
4Spauskite , kol rodoma norima kokyb.
5Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
kaip nustatyti kopij skaiči
Kopij skaiči galite nustatyti naudodami priekin pult.
1Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
2Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Number of Copies“
(Kopij skaičius).
3Paspauskite arba , nordami pasirinkti kopij skaiči.
Jeigu laikote žemyn nuspaud vien iš rodykli mygtuk, kopij skaičius
pasikeičia kas 5 tam, kad bt lengviau nustatyti didel kopij skaiči. Taip
pat galite kopij skaiči vesti naudodami klaviatr.
4Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
kaip sumažinti ar padidinti kopij
Galite sumažinti ar padidinti originalo kopij, naudodami „Reduce/Enlarge“
(Padidinti/sumažinti).
Pastaba: Taip pat galite kopijuoti ant A4 ir „Letter“ formato popieriaus.
Nordami gauti daugiau informacijos apie papildomas kopijavimo pasirinktis,
tokias, kaip „Fit to Page“ (taikyti  lap) ir „Poster“ (Plakatas), žirkite kaip
atlikti ypatingas kopijavimo užduotis puslapyje 28.
1Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
2Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Reduce/Enlarge“
(Sumažinti/padidinti).
Banzai3pWW.book Page 26 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip naudoti kopijavimo savybes
27
3Spauskite pasirinkti „Reduce/Enlarge“ (Sumažinti/padidinti)
pasirinktis.
Jeigu pasirenkate „Custom“ (Nustatyti) pasirinkt, paspauskite „Enter“
(vesti), tada arba procentams pasirinkti. Taip pat galite pasirinkti
procentus naudodami klaviatr. Paspauskite „Enter“ (vesti), kai pasirodys
norimi procentai.
4Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
kaip pašviesinti ir patamsinti kopijas
Naudokite „Lighter/Darker“ (šviesiau/tamsiau), nordami nustatyti js
darom kopij šviesum arba tamsum.
1Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
2Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Lighter/Darker
(šviesiau/tamsiau).
Skals „Lighter/Darker“ (šviesiau/tamsiau) verts rodomos kaip rutuliukai
ant priekinio pulto displjaus skals.
3Paspauskite nordami pašviesinti kopij ir j patamsinti.
Rutuliukas juda  kair arba  dešin, priklausomai nuo spaudžiamo
mygtuko.
4Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
kaip pakeisti spalvos intensyvum
Galite nustatyti spalvos intensyvum ir padaryti kopijos spalvas ryškesnes ar
subtilesnes.
1Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
2Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Color Intensity
(Spalvos intensyvumas).
Spalvos intensyvumo skals verts rodomos kaip rutuliukai ant priekinio
pulto displjaus skals.
3Spauskite , nordami vaizd pablyškinti ar nordami vaizd
paryškinti.
Rutuliukas juda  kair arba  dešin, priklausomai nuo spaudžiamo
mygtuko.
4Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
kaip padidinti teksto ryškum ir nuotraukos spalvas
Naudokite „Text (Teksto) paryškinimus nespalvoto teksto kampams paryškinti.
Naudokite „Photo“ (Nuotrauk) šviesioms nuotrauk ir piešini spalvoms
paryškinti, kurios priešingu atveju gali atrodyti kaip baltos. Naudokite „Mixed“
(Mišr), kai originale yra ir tekstas ir grafika.
Banzai3pWW.book Page 27 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 5
28
„Text (Teksto) paryškinimas yra standartin pasirinktis. Galite išjungti „Text
(Teksto) paryškinim pasirinkdami „Photo“ (Nuotraukos) arba „None“
(Paryškinti nereikia), jeigu:
Atskiri spalv taškai vietomis aplink kopijos tekst.
Dideli juodi spaudmenys atrodo sutepti (nelygs)
Plonuose spalvotuose objektuose ar linijose yra juod viet.
Horizontalios pilkšvos ar baltos juostos atsiranda šviesiai ar vidutiniškai
pilkose vietose.
1Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
2Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Enhancements “
(Paryškinimai).
3Spauskite , kol pasirodys norimas paryškinimas („Text (Teksto),
„Photo“ (Nuotraukos), „Mixed“ (mišrus) arba „None“ (Paryškinti
nereikia)).
4Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
kaip pakeisti vis kopijavimo užduoči parametrus
Nordami išsaugoti kopijavimo parametrus, kuriuos dažniausiai naudojate,
nustatykite juos kaip standartinius.
1Pasirinkite visas norimas kopijavimo „Options“ (Pasirinktis).
2Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Set New Defaults“
(Nustatyti naujus standartinius parametrus).
3Spauskite, kol pasirodys „Yes (Taip).
4Spauskite „Enter“ (vesti), nustatyti pasirinkt kaip standartin.
Js parametrai išsaugoti kaip standartiniai.
kaip atlikti ypatingas kopijavimo užduotis
Be to, kad kopijuoja standartiškai, „HP PSC“ taip pat gali:
kaip nukopijuoti nuotrauk
kaip taikyti kopij  puslap
kaip atspausdinti kelias kopijas viename puslapyje
kaip padaryti plakat
kaip paruošti spalvot „T-shirt transfer“ popieri
kaip nukopijuoti nuotrauk
Kopijuojant nuotrauk turite pasirinkti savybes, tinkančias tam tiktam popieriaus
tipui ir nuotraukos padidinimui. Siekdami aukštesns spausdinimo kokybs, taip
pat naudokite foto spausdinimo kaset. Daugiau informacijos ieškokite
kaip dirbti su spausdinimo kasetmis puslapyje 38.
1Padkite nuotrauk ant stiklo.
2Jeigu naudojate fotopopieri, dkite j  popieriaus dkl.
3Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
Banzai3pWW.book Page 28 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip naudoti kopijavimo savybes
29
4Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Paper Type“
(Popieriaus ršis).
5Spauskite , kol rodoma norima popieriaus pasirinktis.
Standartinis popieriaus tipas yra „Automatic“ (Automatinis), kuris reiškia,
kad „HP PSC“ automatiškai atpažins ir nustatys popieriaus tip. Special
popieriaus tip galite nustatyti spausdami , kol pasirodys norimas
popieriaus tipas.
6Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys„Enhancements “
(Paryškinimai).
7Spauskite, kol pasirodys „Photo“ (Nuotrauka).
8Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
Patarimas: Nordami automatiškai padidinti nuotrauk iki viso
lapo dydžio, naudokite „Fit to Page“ (taikyti  puslap) savyb.
kaip taikyti kopij  puslap
Naudokite „Fit to Page“ (taikyti  puslap), kai norite automatiškai padidinti arba
sumažinti original, kad jis atitikt js dt popieriaus format. Žemiau
parodyta, kaip galite padidinti maž nuotrauk iki pilno lapo dydžio.
Naudodami „Fit to Page“ (taikyti  puslap), taip pat galite išvengti, kad tekstas
ar vaizdas bt nukirstas prie krašt.
Patarimas: Patikrinkite, ar stiklas švarus ir originalas padtas
stiklo apatiniame dešiniame krašte.
1Padkite original ant stiklo.
2Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
3Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Reduce/Enlarge“
(Sumažinti/padidinti).
4Spauskite , kol pasirodys „Fit to Page“ (taikyti  puslap).
5Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
kaip atspausdinti kelias kopijas viename puslapyje
Galite sudti kelet original kopij ant vieno puslapio pasirinkdami foto
format ir tada pasirinkdami norim kopij skaiči.
Originalas „Fit to Page
(taikyti  puslap)
Banzai3pWW.book Page 29 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 5
30
Galima pasirinkti kelis prastus foto formatus iš „Reduce/Enlarge“
(Sumažinti/padidinti) savybs, kuri pasieksite „Options“ (Pasirinkči)
mygtuko. Pasirink vien iš galim format paspaud „Enter“ (vesti), galite bti
paraginti pasirinkti kopij skaiči, jeigu užteks vietos daugiau nei vienai kopijai.
1Padkite original ant stiklo.
2Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
3Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Reduce/Enlarge“
(Sumažinti/padidinti).
4Spauskite , kol pasirodys norimas foto formatas, tada spauskite
„Enter“ (vesti).
5Paspauskite maksimaliam vaizd skaičiui, kurie tilps ant vieno puslapio,
arba vienam vaizdui puslapyje pasirinkti.
Kai kurie didesni formatai js neprašo vaizd skaičiaus. Šiuo atveju ant
puslapio nukopijuojamas tik vienas vaizdas.
6Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
Patarimas: Jeigu pasirinktas nuotrauk skaičius netilps viename
puslapyje, pasirodys klaidos pranešimas. Apsukite original (90
laipsni) ant stiklo ir vl pradkite kopijuoti.
kaip padaryti plakat
Naudodami „Poster“ (Plakato) savyb padalinkite original  sekcijas, tada
padidinkite sekcijas, kad galtumte jas surinkti  plakat.
1Padkite original ant stiklo.
2Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
Origina
l
as „Copy“ (Kopija)
Originalas „Poster“ (Plakatas)
Banzai3pWW.book Page 30 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip naudoti kopijavimo savybes
31
3Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Reduce/Enlarge“
(Sumažinti/padidinti).
4Spauskite , kol pasirodo „Poster“ (Plakatas), tada spauskite
„Enter“ (vesti).
Standartinis plakato formatas yra 2 lap didumo.
5Atlikite vien iš ši veiksm:
Paspauskite „Enter“ (vesti), nordami pasirinkti standartin plakato
format.
Paspauskite , nordami pasirinkti plakato formato savybes ir tada
spauskite „Enter“ (vesti).
6Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
Patarimas: Jums parinkus plakato plot, „HP PSC“ automatiškai
nustatys ilg, kad išlaikyt originalo proporcijas. Jeigu originalo
negalima padidinti iki pasirinkto plakato formato, pasirodys
klaidos pranešimas, kuris nurodys puslapi pločio numer, kuris
galimas. Pasirinkite mažesn plakato format ir kopijuokite dar
kart.
kaip paruošti spalvot „T-shirt transfer popieri
Galite nukopijuoti vaizd arba tekst ant „T-shirt transfer popieriaus, tada
lygintuvu perkelti ant marškinli.
Patarimas: Silome pirmiausia pabandyti perkelti „T-shirt transfer“
ant senos medžiagos.
1Padkite original ant stiklo.
2 popieriaus dkl dkite „T-shirt transfer“ popieri.
3Paspauskite „Copy“ (Kopijuoti), jeigu dar neuždegta.
4Spauskite „Options“ (Pasirinktys), kol pasirodys „Paper Type“
(Popieriaus ršis).
5Spauskite, , kol pasirodys „Iron-On“ (Perkeliamas vaizdas).
Pasirinkus ši pasirinkt, automatiškai kopijuojamas veidrodinis originalo
vaizdas taip, kad jis gerai atrodyt ant marškinli.
6Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
Originalas „Iron-On“ (Perkeliamas
vaizdas)
Banzai3pWW.book Page 31 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 5
32
kaip sustabdyti kopijavim
!Nordami sustabdyti kopijavim paspauskite „Cancel“ (Atšaukti)
priekiniame pulte.
kopijavimo pasirinktys
Žemiau esanti diagrama rodo kopijavimo pasirinktis, kurias galima pasirinkti,
kai pasirenkamas „Options“ (pasirinkči) mygtukas.
„Plain paper“ (Lygus popierius)
„Premium Inkjet
(„Premium“ rašalinis)
„Premium Photo
(„Premium“ foto)
„Photo Paper“ (Fotopopierius)
„PhotoQual Inkjet“
(fotografins kokybs
„Inkjet“)
„Everyday Photo
(Kasdienis foto)
Transparency
(Skaidri plvel)
„Iron-On“
(Perkeliamas vaizdas)
„Brochure Glossy“
(Broširos blizgantis)
„Brochure Matte
(Broširos matinis)
„Automatic“ (Automatiškai)
Actual Size“
(Faktinis dydis)
„Fit to Page
(taikyti 
puslap)
„Custom 100%“
(Nustatyti
100%)
„hagaki
„2L-Size
(2L-formatas)
„Mutsugiri
„Card“ (Korta)
„E-Size
(E-formatas)
L-Size“
(L-formatas)
„Poster
(Plakatas)
„Reduce/Enlarge
(Sumažinti/
padidinti)
„Paper Type
(Popieriaus ršis)
„No“ (Ne)
Yes“ (Taip)
„Text (Tekstas)
„Photo
(Nuotrauka)
„Mixed“ (Mišrus)
„None“ (Paryškinti
nereikia)
„Lighter/Darker
(šviesiau/tamsiau)
„Enhancements
(Paryškinimas)
„Set New Defaults
(Nustatykite naujus
standartinius parametrus)
A4
„Letter“
Paper Size“
(Popieriaus formatas)
„Number of
copies“ (Kopij
skaičius)
Paspauskite „Options“ (Pasirinktys) arba „Copy“ (Kopijavimas),
nordami pamatyti kopijavimo pasirinktis.
Paspauskite ir , nordami nueiti prie norimo nustatymo.
Paspauskite „Enter“ (vesti), nordami pasirinkti parodytus parametrus.
„Normal“
(Normalus)
„Best
(Geriausias)
„Fast
(Spartus)
„Copy Quality“
(Kopijavimo
kokyb)
„1 Copy“ (1
kopija)
(numeric input
(vestis
pagal
numer),
1 - 99)
„Color Intensity“
(Spalvos
intensyvumas)
Banzai3pWW.book Page 32 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
6
33
kaip naudoti skenavimo savybes
Skenavimas yra teksto ir vaizd konvertavimo  kompiuterio elektronin format
procedra. Nuskenuoti galite beveik visk:
• Nuotraukas
Laikraščio straipsnius
Tekstinius dokumentus (tiktai PC)
3D objektus (atsargiai, nesubraižykite stiklo), kuriuos norite dti 
katalogus arba lankstinukus.
Kadangi nuskenuotas vaizdas yra elektroniniame formate, juos galite nukelti 
grafines programas ir keisti kaip jums reikia. Galite atlikti vien iš ši veiksm:
Nuskenuoti straipsnio tekst  teksto procesori ir cituoti j savo pranešime,
jums nereiks visko perspausdinti. (tiktai PC)
Nuskenuoti logotip ir naudoti j leidybos programinje rangoje, kuri
pagalba galsite atspausdinti vizitines korteles ir broširas.
Nuskenuoti savo vaik nuotraukas ir nusisti jas elektroniniu paštu šeimos
nariams, sukurti savo buto ar biuro nuotrauk katalog arba sukurti
elektronin iškarp album.
Patarimas: Nordami pasinaudoti skenavimo savybmis
„HP PSC“ ir kompiuter reikia prijungti prie šaltinio ir jungti.
„HP PSC“ programin ranga irgi turi bti diegta kompiuteryje ir
paleista prieš pradedant skenavim. Kad galtumte sitikinti, ar
„HP PSC“ programin ranga paleista „Windows“ aplinkoje,
pasižirkite  statuso piktogram sistemos dkle. „Macintosh
aplinkoje „HP PSC“ programin ranga visada paleista.
Šiame skyriuje yra šios temos:
kaip nuskenuoti original
kaip sustabdyti skenavim
Daugiau informacijos apie vaizd skenavim iš „HP PSC“ programins rangos
žirkite „scan pictures and documents“ (skenuoti vaizdus ir dokumentus)
„HP Photo & Imaging Help“ (Nuotrauk ir vaizd pagalboje).
kaip nuskenuoti original
skenuoti  „hp photo & imaging gallery“ (foto ir vaizd galerija)
Skenavim galite pradti iš kompiuterio arba iš „HP PSC“.
kaip nuskenuoti original iš priekinio pulto  „Windows“ kompiuter
1Padkite original ant stiklo.
2Paspauskite „Scan“ (Skenuoti), jeigu dar neuždegta.
3Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
Originalo nuskenavimas atsiranda „HP Image Viewer“
(Vaizdo demonstruotojas).
Banzai3pWW.book Page 33 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 6
34
4„HP Preview“ (Peržvalgos) lange galite redaguoti nuskenuot vaizd.
Baig spragtelkite „Accept“ (Sutikti).
Daugiau informacijos apie vaizdo redagavim peržvalgos metu, žirkite
„adjust an image during the preview“ (pritaikyti vaizd peržvalgos metu)
„scan pictures and documents“ (skenuoti vaizdus ir dokumentus) „HP
Photo & Imaging Help“ (Nuotrauk ir vaizd atgaminimo pagalboje).
„HP PSC“ nuskenuoja paskutin kart original ir nusiunčia vaizd 
„HP Photo & Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerij).
Žirkite „manage images“ (valdyti vaizdus) „how to use the software“
(kaip naudotis programine ranga) aplanke, nordami gauti daigiau
informacijos apie „HP Photo & Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerijos)
panaudojim.
kaip nuskenuoti original iš priekinio pulto  „Macintosh“ kompiuter
1Padkite original ant stiklo.
Daugiau informacijos ieškokite kaip padti originalus.
2Paspauskite „Scan“ (Skenuoti), jeigu dar neuždegta.
3Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
„HP PSC“ nuskenuoja paskutin kart original ir nusiunčia vaizd 
„HP Photo and Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerij).
Žirkite „HP Photo and Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerijos)
elektronin pagalb, nordami gauti daugiau informacijos.
kaip nuskenuoti  kit programins rangos program
Jeigu norite nuskenuoti dokument  kit program, nei
„HP Photo & Imaging Gallery“ (Foto ir vaizd galerija), galite pasirinkti kit
program iš „Scan To“ (Skenuoti ) srašo, kuris atsiranda priekinio pulto
displjuje. „HP PSC“ nuskenuoja dokument, paleidžia pasirinkt programins
rangos program ir parodo nuskenuot vaizd toje programoje.
Pastaba: Jeigu programin ranga, kuri yra diegta js kompiuteryje,
nerodoma „Scan To“ (Skenuoti ) sraše, reiškia „hp psc“ nesuderintas su
šia programa.
1dkite original.
Daugiau informacijos ieškokite kaip padti originalus puslapyje 9.
2Paspauskite „Scan“ (Skenuoti), jeigu dar neuždegta.
3Paspauskite „Options“ (Pasirinktys).
4Spauskite , nordami pasislinkti per „Scan To“ (Skenuoti ) sraš, kol
surasite program  kuri norite skenuoti.
5Paspauskite „Start Black“ (Pradti nespalvotai) arba „Start Color
(Pradti spalvotai).
„HP PSC“ skenuoja original ir parodo pasirinktoje programins rangos
programoje.
kaip sustabdyti skenavim
Galite sustabdyti skenavim paspausdami „Cancel“ (Atšaukti) mygtuk, esant
ant priekinio pulto.
Banzai3pWW.book Page 34 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip naudoti skenavimo savybes
35
sužinokite daugiau
Windows“ vartotojams, žirkite „scan pictures and documents“
(skenuoti vaizdus ir dokumentus) „how to use the software“
(kaip naudoti programin rang) „HP Photo & Imaging Help
(Foto ir vaizd atkrimo pagalboje), nordami sužinoti daugiau apie:
vaizd ir dokument skenavim
dokument skenavim, naudojant optins charakteristikos atpažinim
(„Readiris OCR“ programin ranga), nordami sukurti redaguotin tekst
skenavim iš kit program
nuskenuot vaizd pritaikym
skenavimo parametr pakeitim
„Macintosh“ vartotojams, žirkite „Scan“ (Skenavimo) skyri
„HP PSC 2170 Series“ skyriuje „HP Photo and Imaging Help
(Foto ir vaizd atkrimo pagalboje), nordami gauti daugiau informacijos apie:
vaizd ir dokument skenavim
skenavim iš kit program
nuskenuot vaizd pritaikym
skenavimo parametr pakeitim
Banzai3pWW.book Page 35 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 6
36
Banzai3pWW.book Page 36 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
7
37
kaip prižirti „hp psc
Šiame skyriuje yra instrukcijos, kaip išlaikyti „HP PSC“ tinkamiausioje darbui
bklje. Kai reikia atlikite šias priežiros procedras.
kaip nuvalyti stikl
Piršt atspaudais, dmmis, plaukais ir pan. išteptas stiklas sultina darb ir
paveikia tokias savybes, kaip „Fit to Page“ (taikyti  puslap) ir
„Copy“ (Kopijuoti).
1Išjunkite rengin, ištraukite elektros laid ir pakelkite dangt.
2Nuvalykite stikl su sudrkintu švelniu skudurliu ar kempine, naudodami
nebraižant stiklo valikl.
spjimas! Valydami stikl nenaudokite braižanči valikli,
acetono, benzolo ar karbono tetrachlorido, tai gali j sugadinti.
Nepilkite skysči tiesiai ant stiklo. Jie gali patekti  rengin ir j
sugadinti.
3Nuvalykite stikl su zamšu arba celiuliozine kempine, kad išvengtumte
dmi.
kaip išvalyti dangčio vid
Mažos nuosdos gali susikaupti baltame dokument dangčio viduje, kuris yra po
renginio dangčiu.
1Išjunkite rengin, ištraukite elektros laid ir pakelkite dangt.
2Balt dokument dangčio vid valykite su truput muilu ir šiltu vandeniu
sudrkintu švelniu skudurliu arba kempine.
3Dangčio vid valykite švelniai nuvalydami nuosdas, dangčio vidaus
netrinkite.
4Nusausinkite dangčio vid su zamšu arba minkštu skudurliu.
spjimas! Nenaudokite popierini servetli, nes jos gali
subraižyti dangčio vid.
5Jeigu nepavyko gerai išvalyti dangčio vidaus, pakartokite aukščiau
išvardintus žingsnius panaudodami isopropil (valomj) alkohol ir gerai
nušluostykite dangčio vid drgnu skudurliu, nuvalydami vis likus
alkohol.
kaip nuvalyti išor
Naudokite minkšt, drgn, nepkuot skudurl dulkms, purvui ir dmms nuo
korpuso nuvalyti. Prietaiso vidaus valyti nereikia. Skysčius laikykite toliau nuo
prietaiso vidaus ir priekinio pulto.
Pastaba: Kad nepažeistumte nudažyt prietaiso dali, priekiniame pulte
ir prietaiso viduje nenaudokite alkoholio ar valymo produkt, pagamint
alkoholio pagrindu.
Banzai3pWW.book Page 37 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 7
38
kaip dirbti su spausdinimo kasetmis
Nordami užtikrinti geriausi spausdinimo „HP PSC“kokyb, tursite atlikti kai
kurias paprastas priežiros procedras ir, kai priekinis pultas praneš, pakeisti
spausdinimo kasetes.
kaip atspausdinti bandymo pranešim
Jeigu spausdinant jums iškyla problem, prieš praddami valyti ar pakeisdami
spausdinimo kasetes turtumte atspausdinti savaiminio testavimo pranešim.
Šiame pranešime yra naudinga informacija apie spausdinimo kasetes, taip pat
j statuso informacija.
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
2Paspauskite 1, tada paspauskite 2.
Tai parinks „Print Report“ (atspausdinti pranešim) ir tada parinks
„Self-Test“ (savaiminis testavimas).
Savaiminio testavimo pranešimas spausdinimas „HP PSC“.
kaip elgtis su spausdinimo kasetmis
Prieš pakeisdami ar valydami spausdinimo kaset, turtumte žinoti dali
pavadinimus ir kaip elgtis su spausdinimo kasetmis.
kaip naudoti spausdinimo kasets gaubt
Kai nusiperkate foto spausdinimo kaset, taip pat gaunate ir spausdinimo
kasets gaubt. Spausdinimo kasets gaubtas skirtas saugiai laikyti
spausdinimo kasetei tada, kai ji nenaudojama. Kai išimate spausdinimo kaset
iš spausdintuvo, laikykite j spausdinimo kasets gaubte, kur sigijote kartu su
spausdintuvu.
Nordami dti spausdinimo kaset  spausdinimo kasets gaubt,
pakreip nedideliu kampu stumkite spausdinimo kaset  spausdinimo
kasets gaubt ir užfiksuokite j reikiamoje pozicijoje.
Nordami išimti spausdinimo kaset iš spausdinimo kasets gaubto,
paspauskite žemyn ir atgal spausdinimo kasets gaubto virš, kad
išlaisvintumte kaset, tada ištraukite kaset iš spausdinimo kasets
gaubto.
Plastmasin juostel
(reikia nuimti)
Variniai kontaktai
Rašalo purkštukai,
esantys po
juostele
Nelieskite varini kontakt arba rašalo purkštuk
Banzai3pWW.book Page 38 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip prižirti „hp psc
39
kaip pakeisti spausdinimo kaset
Priekinio pulto displjaus pranešimai spja jus, kad turite pakeisti spausdinimo
kasetes.
Taip pat tursite pakeisti spausdinimo kaset, kai norsite panaudoti foto
spausdinimo kaset aukštos kokybs nuotrauk spausdinimui.
Žirkite kaip užsisakyti spausdinimo kasetes nugarls viduje, nordami gauti
informacijos kaip užsakyti pakeičiamas spausdinimo kasetes.
1junkite prietais, tada atidarykite spausdinimo važiuokls duris keldami
rankenl tol, kol durys atsidaro  reikiam pozicij.
Spausdinimo kaset nuvažiuoja  prietaiso centr.
2Kai važiuokl nustoja judjusi, pakelkite fiksatorius ir išlaisvinkite
spausdinimo kaset, tada patraukite j  save ir išimkite iš angos.
fiksatoriai
Banzai3pWW.book Page 39 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 7
40
3Jeigu išiminjate juodo rašalo spausdinimo kaset tam, kad dtumte foto
spausdinimo kaset, laikykite j spausdinimo kasets gaubte.
4Išimkite nauj spausdinimo kaset iš pakavimo ir, stengdamiesi nepaliesti
juodos plastmass, atsargiai nuimkite plastmasin juostel.
spjimas! Nelieskite varini kontakt arba rašalo purkštuk.
5Stumkite nauj spausdinimo kaset  atitinkam ang tol, kol ji užsifiksuoja
savo vietoje.
Trij spalv spausdinimo kaset –  kair, o juodo rašalo ir foto
spausdinimo kasets –  dešin.
Banzai3pWW.book Page 40 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip prižirti „hp psc
41
6Patraukite fiksatoriaus gal  save ir spauskite žemyn, kol jis sustoja, o tada
paleiskite. sitikinkite, kad fiksatorius užsikabins žemiau dugno juosteli.
7Uždarykite spausdinimo važiuokls duris.
kaip išlyginti spausdinimo kasetes
„HP PSC“ pasilo jums sulyginti kasetes kaskart, kai dedate ar pakeičiate
spausdinimo kasetes. Kaseči išlyginimas užtikrina aukštos kokybs
spausdinim.
Nordami išlyginti spausdinimo kasetes, kai pasiloma:
1Paspauskite „Enter“ (vesti) priekiniame pulte.
Spausdinamas rašt puslapis. Kasets išlygintos teisingai. Išmeskite arba
pašalinkite puslap.
Sulyginkite kasetes bet kuriuo kitu metu:
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
2Paspauskite 2, tada paspauskite 2.
Tai parinks „Maintenance“ (Priežir) ir tada parinks
„Align Print Cartridges“ (Sulyginti spausdinimo kasetes).
Spausdinamas rašt puslapis. Kasets išlygintos teisingai. Išmeskite arba
pašalinkite puslap.
Banzai3pWW.book Page 41 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 7
42
kaip išvalyti spausdinimo kasetes
Naudokite šias savybes, kai savaiminio testavimo pranešimas rodo dryželius ar
baltas linijas, einančias per bet kurias spalvotas vietas. Nevalykite spausdinimo
kaseči, jei to nereikia. Tai sunaudoja rašal ir sutrumpin rašalo purkštuk
gyvavimo laik.
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
2Paspauskite 2, tada paspauskite 1.
Tai parinks „Maintenance“ (Priežiros) meniu ir tada parinks
„Clean Print Cartridges“ (Valyti spausdinimo kasetes) pasirinkt.
Jeigu kopijavimo ar spausdinimo kokyb išvalius spausdinimo kasetes dar
vis prasta, pakeiskite neger spausdinimo kaset.
spausdinimo kasets gedim paieška
Žirkite „HP PSC Troubleshooting“ (Gedim paiešk), esanči
„HP Photo & Imaging Help“ (Foto ir vaizd atgaminimo pagalboje) nordami
gauti daugiau informacijos apie spausdinimo kaseči problemas. „Search
(Paieškos) juostelje veskite “incorrect” (negera), tada spragtelkite „List Topics
(Srašo temos). “Incorrect print cartridge” (Negera spausdinimo kaset) tema
aprašo kaip nustatyti, kuri spausdinimo kaset sugedus.
kaip atkurti gamyklos parametrus
Galite atkurti pirminius gamyklos parametrus tokius, kokie jie buvo, kai
nusipirkote „HP PSC“. Pasirinkus atkurti gamyklos parametrus, atkuriami visi
parametrai, išskyrus datos informacij.
Š proces galima atlikti tik iš priekinio pulto.
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
2Paspauskite 2, tada paspauskite 3.
Tai parinks „Maintenance“ (Priežira) ir tada parinks
„Restore Factory Defaults“ (Atkurti gamyklos parametrus).
Gamyklos nustatyti parametrai atkurti.
kaip nustatyti delsos laik
Lemput, esanti „HP PSC“, lieka uždegta tam tikr laiko tarp tam, kad
prietaisas iš karto bt pasiruošs vykdyti js pageidavim. Kada „HP PSC“
nenaudojamas tam tikr laiko tarp, lempa išsijungia, kad sutaupyt elektr ir
rodo „Power Save On“ (Delsa sijung) priekinio pulto displjuje. (Galite išeiti iš
šio režimo paspaudus bet kur mygtuk priekiniame pulte.)
Js prietaisas automatiškai nustatytas pereiti  delsos režim po 12 valand.
Laikykits nurodyt žingsni, jeigu norite, kad „HP PSC“ pereit  delsos režim
anksčiau.
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
2Paspauskite 2, tada paspauskite 5.
Tai parinks „Maintenance“ (Priežir), ir tada parinks
„Power Save Mode Time“ (Energijos taupymo režimo laikas).
3Spauskite , kol pasirodys norimas laikas, tada spauskite „Enter“ (vesti).
Banzai3pWW.book Page 42 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip prižirti „hp psc
43
kaip nustatyti slinkties spart
„Scroll Speed“ (Slinkties spartos) pasirinktis galina jus kontroliuoti dažn, kuriuo
tekstiniai pranešimai atsiranda priekinio pulto displjuje. Galite pasirinkti
„Normal“ (Normalus), „Fast“ (Spartus) arba „Slow“ (Ltas). Standartinis yra
„Normal“ (Normalus).
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
2Paspauskite 2, tada paspauskite 6.
Tai parinks „Maintenance“ (Priežira) ir tada parinks „Set Scroll Speed“
(Parinksti slinkties spart).
3Spauskite kol pasirodys norima sparta, tada spauskite „Enter“ (vesti).
kaip nustatyti delsos laik prieš pateikiant pranešim
„Prompt Delay“ (Delsa prieš pateikiant pranešim) pasirinktis leidžia jums
kontroliuoti laik, per kur priekinio pulto displjuje pasirodys pranešimas. Galite
pasirinkti „Normal“ (Normalus), „Fast“ (Spartus) arba „Slow“ (Ltas).
Standartinis yra „Normal“ (Normalus).
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
2Paspauskite 2, tada paspauskite 8.
Tai parinks „Maintenance“ (Priežir), ir tada parinks „Set Prompt Delay
Time“ (Nustatyti delsos laik prieš pateikiant pranešim).
3Spauskite , kol pasirodys delsos laikas, tada spauskite „Enter“ (vesti).
kaip nustatyti meniu pasirinktis
Žemiau nurodytos pasirinktys prieinamos paspaudus „Setup“ (Parengties)
mygtuk.
1:„Menu Settings“
(Meniu nustatymas)
2:„Self-Test Report“
(Savaiminio
testavimo
pranešimas)
„1: Print Report“
(Spausdinti pranešim)
Spauskite „Setup“ (Parengtis), parodyti
„Print Report (Pranešimo spausdinimo)
ir „Maintenance“ (Priežiros) pasirinktis.
Paspauskite ir nordami nueiti  norim
parametr.
Paspauskite „Enter“ (vesti), nordami
pasirinkti parodytus parametrus.
1:„Clean Print Cartridges“
(Spausdintuvo kasets
išvalymas)
2:„Align Print Cartridges“
(Spausdinimo kaseči
sulyginimas)
3:„Restore Factory
Defaults“ (Atkurti
gamyklos parametrus)
4:„Set Language and
Country/Region“
(Nustatyti kalb ir šal/
region)
5:„Set Power Save Mode
Time“ (Nustatyti
energijos taupymo
režimo laik)
6:„Set Scroll Speed“
(Nustatyti slinkties
spart)
7:„Set View Angle“
(Nustatyti vaizdo
kamp)
8:„Set Prompt Delay Time“
(Nustatyti delsos laik)
„2: Maintenance
(Priežir)
Banzai3pWW.book Page 43 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 7
44
Banzai3pWW.book Page 44 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
8
45
papildoma parengties informacija
Šiame skyriuje kalbama apie tai, kaip elgtis su pranešimais, kurie atsiras arba
ne diegimo metu, kaip sujungti kompiuter su „HP PSC“ ir kaip diegti bei
pašalinti „HP PSC“ programin rang. Standartins diegimo instrukcijos yra
parengties plakate, kur pasilikite vlesniam naudojimui.
Jeigu „HP Director“ (Pagrindiniame meniu) pasirodys visos piktogramos,
esančios žemiau parodytame pavyzdyje, reiškia programin ranga diegta
skmingai.
galimos diegimo problemos
Jeigu teisingai laikysits parengties plakate esanči instrukcij, joki problem
diegiant „HP PSC“ neturtumte turti. Jeigu nesilaikysite instrukcij, gali kilti bet
kuri iš žemiau nurodyt problem:
Jeigu diegte „hp psc“ programin rang taip, kaip nurodyta parengties
plakate ir neatsiranda „Microsoft“ pranešimas „New Hardware Found“
(Rasta nauja technin ranga)
Jeigu esate „Windows 98/2000/ME/XP“ vartotojas, daug „Microsoft
pranešim „New Hardware Found“ (Rasta nauja technin ranga) turjo atsirasti
js ekrane diegus programin rang ir prijungus „HP PSC“ prie kompiuterio.
Jeigu „Microsoft“ pranešimas neatsirado, pabandykite atlikti žemiau nurodytus
veiksmus:
Patikrinkite, ar visu greičiu (12 Mbps) naudojate USB kabel ir ar jis nra
ilgesnis nei 3 metrai (9,8 pdos).
Patikrinkite, ar kompiuteris yra parengtas USB. Nordami rasti daugiau
informacijos apie tai, ar js kompiuteris yra parengtas USB, žirkite
kompiuterio dokumentacij arba paklauskite kompiuterio gamintoj.
Patikrinkite, ar kabelis pilnai kištas  „HP PSC“ ir tiesiai prijungtas prie USB
prievado, esančio js kompiuteryje. Teisingai prijungus kabel, išjunkite
„HP PSC“ ir vl junkite.
8
Banzai3pWW.book Page 45 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 8
46
Išjunkite „HP PSC“ ir vl junkite, tada perkraukite kompiuter.
Jeigu aukščiau aprašyti žingsniai problemos neišsprend, pašalinkite ir vl
diekite programin rang. Daugiau informacijos ieškokite kaip pašalinti
ir vl diegti „hp psc“ programin rang puslapyje 48.
Jeigu parengte „hp psc“ ir prijungte j prie kompiuterio nedieg programins
rangos ir atsiranda pranešimas „New Hardware“ (Nauja technin ranga)
Jeigu esateWindows 98/2000/ME/XP“ vartotojai, tikriausiai matysite vien iš
ši dialogo langeli:
Nordami išvengti klaid, diekite „HP PSC“ programin rang prieš
prijungdami „HP PSC“ prie kompiuterio. Jeigu atsiranda vienas iš aukščiau
esanči pranešim ir spragteljote „Next“ (Kitas) arba „OK“ (Gerai),
darykite taip:
1Paspauskite „Esc“ (Išeiti) mygtuk klaviatroje, kad išeitumte.
2Išjunkite „HP PSC“.
3Atjunkite „HP PSC“ kabel nuo kompiuterio (ištraukite USB kabel).
4Atlikite programins rangos diegimo žingsnius, nurodytus parengties
lape, kuris buvo kartu su kompiuteriu„HP PSC“.
Jeigu atsiranda pranešimas apie diegt ankstesn versij
Jeigu gaunate pranešim, kad jau ankščiau diegte versij, pamatysite
pranešim, klausiant, ar norite diegti antrj versij, ar norite pašalinti esanči
versij.
Jeigu kompiuteris negali susisiekti su „HP PSC“
Jeigu negalite nustatyti ryšio tarp kompiuterio ir „HP PSC“ (pavyzdžiui,
„HP PSC“ statuso piktograma yra su geltonu klaidos trikampiu), bandykite tuos
pačius žingsnius, kaip nurodyta Jeigu diegte „hp psc“ programin rang taip,
kaip nurodyta parengties plakate ir neatsiranda „Microsoft“ pranešimas „New
Hardware Found“ (Rasta nauja technin ranga) puslapyje 45.
Banzai3pWW.book Page 46 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
papildoma parengties informacija
47
Pastaba: Taip pat galite pažirti „readme (skaityk mane) fail, nordami
gauti daugiau informacijos apie galimas diegimo problemas. „ Windows
aplinkoje, galite eiti  „readme“ (skaityk mane) fail per „Start“ (Pradti)
mygtuk užduoči juostoje; pasirinkite „Programs„ (Programos),
„Hewlett-Packard, hp psc 2000 series“, View the Readme File“
(Žirti „readme“ fail). „ Macintosh“ aplinkoje, galite eiti  „readme
(skaityk mane) fail du kartus spragteldami piktogram, esanči
viršutiniame aplanke „HP PSC“ programins rangos kompaktiniame diske.
kaip nustatyti kalb ir šal/region
Dažniausiai kalba ir šalis/regionas bna nustatomi diegiant „HP PSC“. Jeigu
neteisingai nustatte kalb arba šal/region diegimo metu, atlikite ši
procedr.
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
2Paspauskite 2, tada paspauskite 4.
Tai parinks „Maintenance“ (Priežir) ir tada parinks
„Set Language & Country/Region“ (Nustatykite kalb ir šal/region).
Jums pasilys kalb sraš. Galite peržirti kalbas naudodami arba
.
3Naudodami klavišus, veskite dviej skaitmen norimos kalbos numer.
4Kai paprašys, paspauskite „Enter“ (vesti), jeigu sutinkate, arba
„Cancel“ (Atšaukti), jeigu ne.
Jums pasilys visas šalis/regionus, galimus pasirinktai kalbai. Galite
peržirti šalis/regionus naudodami arba .
5Naudodami klavišus, veskite dviej skaitmen norimos šalies/regiono
numer.
6Kai paprašys, paspauskite „Enter“ (vesti), jeigu sutinkate, arba
„Cancel“ (Atšaukti), jeigu ne.
7Galite patikrinti kalb ir šal/region atspausdindami „Self-Test Report“
(Savaiminio testavimo pranešim) tokiu bdu:
a. Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
b. Paspauskite 1, tada paspauskite 2.
Tai parinks „Print Report“ (Spausdinti pranešim) ir tada parinks
„Self-Test Report“ (Savaiminio testavimo pranešim).
kaip nustatyti priekinio pulto vaizdo kamp
Jeigu jums sunku matyti tekst, esant priekinio pulto displjuje, gali bti, kad
reikia pakeisti vaizdo kamp. View Angle“ (Vaizdo kampas) pasirinktis jums
leis kontroliuoti teksto vaizdo kamp priekinio panelio displjuje. Galite pakeisti
kamp taip, kad tekstas matytsi geriausiai žirint iš stovimos arba iš sdimos
pozicijos.
1Paspauskite „Setup“ (Parengtis).
2Paspauskite 2, tada paspauskite 7.
Tai parinks „Maintenance“ (Priežir) ir tada parinks „View Angle
(Vaizdo kampas).
3Paspauskite „Enter“ (vesti), spauskite arba , kol priekinio pulto
displjuje tekstas atrodys taip, kaip norite, tada paspauskite
„Enter“ (vesti).
Banzai3pWW.book Page 47 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 8
48
kaip prijungti „hp psc“ prie kompiuterio
Js „HP PSC“ suderintas su „HOT Swapping“ (Karštieji mainai), o tai reiškia,
kad galite prisijungti prie „HP PSC“ tada, kai js kompiuteris jungtas ir
jungtas „HP PSC“.
Pastaba: „HP“ rekomenduoja diegti „HP PSC“ programin rang pri
mginant „HOT Swap“ (Karštuosius mainus) su savo „HP PSC“.
kaip prijungti usb prievad
Kompiuterio prijungimas prie „HP PSC“ USB pagalba yra nesudtingas.
Paprasčiausiai vien USB kabelio gal kiškite  kompiuterio užpakalin dal, o
kit  užpakalin „HP PSC“ dal.
Pastaba: „HP“ silo naudoti 3 m ar trumpesn USB kabel.
Pastaba: Nesuderinta su „AppleTalk“.
prijungimas prie USB prievado, esančio kompiuteryje
kaip prijungti „hp psc“ prie daugiau nei vieno kompiuterio
Prie kompiuterio galite prijungti daugiau nei vien „HP PSC“ naudodami elektros
energijos terminal. Abu kompiuteriai turi turti diegt „HP PSC“ programin
rang. Kiekvien kompiuter prijunkite prie terminalo, tada prijunkite terminal
prie „HP PSC“.
kaip pašalinti ir vl diegti „hp psc“ programin rang
Niekada paprastai neištrinkite „HP PSC“ programos fail iš kietojo disko. Btinai
jas visiškai pašalinkite naudodami pašalinimo priemon, esanči
HP PSC“ program grupje.
kas veikia kas neveikia
jungimas  USB prievad, esant
kompiuteryje jungimas  USB prievad, esant
klaviatroje
jungimas  elektros energijos
terminal, kuris prijungtas prie USB
prievado, esančio kompiuteryje
jungimas  USB terminal be
elektros energijos
Banzai3pWW.book Page 48 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
papildoma parengties informacija
49
kaip pašalinti iš „Windows“ kompiuterio
1„ Windows“ užduoči juostoje spragtelkite „Start“ (Pradti), pasirinkite
„Programs“ (Programos) arba „All Programs“ (Visos programos) (XP),
pasirinkite „Hewlett-Packard“, pasirinkite „hp psc 2000 series“, tada
pasirinkite „uninstall software“ (pašalinti programin rang).
2Laikykits ekrane esanči instrukcij.
3Jeigu js paklaus, ar norite pašalinti dalijamus failus,
spragtelkite „No“ (Ne).
Kitos programos, naudojančios šiuos failus, juos ištrynus gali pradti
blogai veikti.
4Kai programa pašalins programin rang, atjunkite „HP PSC“ ir
perkraukite kompiuter.
5Nordami iš naujo diegti programin rang, dkite
„HP PSC 2170 Series“ kompaktin disk  kompiuterio
kompaktini disk kaupikl ir laikykits ekrane atsiradusi instrukcij.
6dieg programin rang prijunkite ir junkite„HP PSC“.
kaip pašalinti iš „Macintosh“ kompiuterio
1Du kartus spragtelkite Applications:HP All-in-One Software“ aplank.
2Du kartus spragtelkite „Uninstaller“ (Pašalintojas).
3Laikykits ekrane esanči instrukcij.
4Kai programa pašalins programin rang, atjunkite „HP PSC“ ir
perkraukite kompiuter.
5Nordami iš naujo diegti programin rang, dkite „HP PSC
2170 Series“ kompaktin disk  kompiuterio kompaktini disk kaupikl ir
laikykits ekrane atsiradusi instrukcij.
Pastaba: Iš naujo diegdami programin rang, laikykits instrukcij
parengties plakate. Neprijunkite „HP PSC“ prie kompiuterio tol, kol
nebaigte programins rangos diegimo.
Banzai3pWW.book Page 49 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 8
50
Banzai3pWW.book Page 50 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
9
51
technin informacija
sistemos reikalavimai
Žemiau nurodyti techniniai duomenys gali bti pakeisti neperspjus.
Reikalavimai personaliniam kompiuteriui
Gaminys Mažiausiai Rekomenduojama
Procesorius
„Windows 98
„Windows 98SE
Windows 2000“
Windows Millennium Edition
„Windows XP
Bet koks „Intel Pentium II“,
„Celeron, arba atitinkantis
procesorius
„Intel Pentium III“ ar vlesnis
RAM
„Windows 98
„Windows 98SE
Windows 2000“
Windows Millennium
„Windows XP
64 MB 128 MB ar daugiau
diegimui reikalinga laisva disko vieta 600 MB
Nuskenuotiems vaizdams reikalinga papildoma
laisva disko vieta 50 MB
Monitorius SVGA 800 x 600 su 16-bit
spalvotai
Terp kompaktini disk kaupiklis
I/O Laisvas USB prievadas
Interneto ryšys Rekomenduojama
Garso plokšt Rekomenduojama
Kita I.E. 5.0 ar vlesnis
„Adobe Acrobat 4“ ar vlesnis
Reikalavimai „Macintosh“ aplinkai
Gaminys Mažiausiai Rekomenduojama
Procesorius G3 procesorius G4 procesorius ar vlesnis
RAM
„Macintosh OS 9“
„Macintosh OS X“ 64 MB
128 MB 128 MB
256 MB
diegimui reikalinga laisva disko vieta 200 MB
Nuskenuotiems vaizdams reikalinga papildoma
laisva disko vieta 50 MB
Monitorius SVGA 800 x 600
Terp kompaktini disk kaupiklis
I/O Laisvas USB prievadas
Interneto ryšys Rekomenduojama
Garso plokšt Rekomenduojama
Banzai3pWW.book Page 51 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 9
52
popieriaus techniniai duomenys
Šiame skyriuje yra šios temos:
popieriaus dklo talpa
popieriaus formatai
popieriaus dklo talpa
popieriaus formatai
Tipas Popieriaus svoris vedimo dklas1Išvedimo dklas2
Lygus popierius nuo 16 iki 24 svar
(nuo 60 iki 90 gsm) 100 50 nespalvotai, 20 spalvotai
„Legal“ popierius nuo 20 iki 24 svar
(nuo 75 iki 90 gsm) 100 50 nespalvotai, 20 spalvotai
Kortels 110 svar maks.
(200 gsm) 40 40
Vokai nuo 20 iki 24 svar
(nuo 75 iki 90 gsm) 15 10
Plakatai 16-24 svar (60-90 gsm) 20 20 ar mažiau
Skaidrios plvels N/A 25 25 ar mažiau
Etikets N/A 20 20
4 x 6 coliai (10 x 15 cm) foto 145 svarai
(236 gsm) 30 30
1 Maksimali talpa
2 Išvedimo dklo talpa priklauso nuo popieriaus tipo ir js naudojamo rašalo kiekio. „HP“ silo dažnai ištuštinti
dkl.
Tipas Dydis
Popierius „Letter“: 8,5 x 11 coli (216 x 279 mm)
„Legal“: 8,5 x 14 coli (216 x 355,6 mm)
„Executive“: 7,25 x 10,5 coli (184,2 x 266,7 mm)
A4: 210 x 297 mm
A5: 148 x 210 mm
B5: 182 x 257 mm
Plakatai „Letter“: 8,5 x 11 coli (216 x 279 mm)
A4: 8,27 x 11,69 coli (210 x 297 mm)
Vokai U.S. #10: 4,12 x 9,5 coli (104,8 x 241,3 mm)
A2: 4,37 x 5,75 coli (111 x 146 mm)
DL: 4,33 x 8,66 coli (110 x 220 mm)
C6: 4,49 x 6,38 coli (114 x 162 mm)
Skaidrios plvels „Letter“: 8,5 x 11 coli (216 x 279 mm)
A4: 210 x 297 mm
Kortels 3 x 5 coli (76,2 x 127 mm)
4 x 6 coli (101,6 x 152 mm)
5 x 8 coli (127 x 203,2 mm)
A6: 105 x 148,5 mm
„hagaki“ atvirukai: 100 x 148 mm
Etikets „Letter“: 8,5 x 11 coli (216 x 279 mm)
A4: 210 x 297 mm
„Custom“ (Užsakyti) nuo 3 x 5 coli iki 8,5 x 14 coli (nuo 76,2 x 127 iki 216 x 356 mm)
Banzai3pWW.book Page 52 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
technin informacija
53
spausdinimo techniniai duomenys
1200 x 1200 dpi nespalvotai su rezoliucijos padidinimo technologija (REt)
1200 x 1200 dpi juodas su „HP PhotoREt III“
Metodas: Terminis rašalinis „Lašas kai reikia
Kalba: „HP PCL Level 3“, „PCL3 GUI“ arba „PCL 10“
Spausdinimo greitis skiriasi priklausomai nuo dokumento sudtingumo.
Darbo ciklas: 500 atspausdint puslapi per mnes (vidutiniškai)
Darbo ciklas: 3000 atspausdint puslapi per mnes (daugiausiai)
spausdinimo parašts duomenys
Režimas Rezoliucija (dpi) Greitis (ppm)
„Best/inkjet/1200“
(Geriausias/rašalinis/
1200)
„Black“ (Nespalvotai) 1200 x 1200 2
„Color“ (Spalvotai) 1200 x 1200
(iki 4800 dpi optimizuota1).5
„Normal“ (Normalus) „Black“ (Nespalvotai) 600 x 600 7
„Color“ (Spalvotai) 600 x 600 4
„Everyday“ (Kasdieninis) „Black“ (Nespalvotai) 600 x 600 8
„Color“ (Spalvotai) 600 x 600 6
„Fast“ (Spartus) „Black“ (Nespalvotai) 300 x 300 iki 17,0
„Color“ (Spalvotai) 300 x 300 iki 12,0
1 Iki 4800 x 1200 optimizuot dpi spalvotai „premium“ foto popieriuje ir 1200 x 1200 vesties dpi spausdinant
iš kompiuterio.
Viršus
(priekinis kraštas) Apačia
(užpakalinis
kraštas)1
Kair Dešin
Popieriaus lapai
„U.S. letter“ ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,25 coliai (6,4 mm) ,25 coliai (6,4 mm)
„U.S. legal“ ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,25 coliai (6,4 mm) ,25 coliai (6,4 mm)
„U.S. executive“ ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,25 coliai (6,4 mm) ,25 coliai (6,4 mm)
ISO A4 ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
ISO A5 ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
JIS B5 ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
Vokai
JAV Nr. 10 ,13 coli (3,2 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
A2 (5,5 prašmatnus) ,13 coli (3,2 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
Intnl. DL: ,13 coli (3,2 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
Intnl. C6 ,13 coli (3,2 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
Kortels
JAV 3 x 5 coli ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
JAV 4 x 6 coli ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
Banzai3pWW.book Page 53 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 9
54
kopijavimo techniniai duomenys
Skaitmeninis vaizdo atgaminimas
Iki 99 kopij iš originalo (skiriasi priklausomai nuo modelio)
Skaitmeninis mastelio pakeitimas nuo 25 iki 400% (skiriasi priklausomai nuo
modelio)
„Fit to page“ (taikyti  puslap), „Poster“ (Plakatas), „Many on page“
(Daug viename lape)
Iki 17 cpm nespalvotai, 12 cpm spalvotai (skiriasi priklausomai nuo modelio)
Kopijavimo greitis skiriasi priklausomai nuo dokumento sudtingumo.
foto plokšts techniniai duomenys
„Hp psc“ suderinta su šiomis nuotrauk plokštmis:
„Compact Flash (R)“ tipas I ir II (skaitant „IBM Microdrive“)
„Smart Media (R)“
„Sony Memory Stick (R)“
•„Secure Digital
skenavimo techniniai duomenys
Sukurti foto projektus
Pridtas vaizdo redaktorius
JAV 5 x 8 coli ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
ISO ir JIS A6 ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
„hagaki“ (100 x 148 mm) ,07 coliai (1,8 mm) ,46 coliai (11,7 mm) ,13 coli (3,2 mm) ,13 coli (3,2 mm)
Nuotrauka be krašt (4 x 6 coli) 0 ,46 coliai (11,7 mm) 0 0
Be krašt A6 kortels
(105 x 148,5 mm) 0 ,46 coliai (11,7 mm) 0 0
Be krašt „hagaki
(100 x 148 mm) 0 ,46 coliai (11,7 mm) 0 0
1 Šis kraštas nra suderintas su „LaserJet, tačiau bendras spausdinimo plotas yra suderintas. Spausdinimo plotas
yra .21 coli (5,4 mm) ofsetas nuo centro, dl kurio atsiranda asimetriški viršutiniai ir apatiniai kraštai.
Viršus
(priekinis kraštas) Apačia
(užpakalinis
kraštas)1
Kair Dešin
Režimas Spalvotai/nespalvotai Greitis (ppm) Spausdinimo rezoliucija
(dpi) Skenavimo rezoliucija
(dpi)1
„Best“ (Geriausias) „Black“ (Nespalvotai) iki 0,8 1200 x 120021200 x 2400
„Color“ (Spalvotai) iki 0,8 1200 x 120021200 x 2400
„Normal“
(Normalus) „Black“ (Nespalvotai) iki 7 600 x 1200 600 x 1200
„Color“ (Spalvotai) iki 4 600 x 600 600 x 1200
„Fast“ (Spartus) „Black“ (Nespalvotai) iki 17 300 x 1200 600 x 1200
„Color“ (Spalvotai) iki 12 600 x 300 600 x 1200
1 Masimaliai 400% masteliu
2 Ant foto popieriaus arba „premium inkjet“ popierius
Banzai3pWW.book Page 54 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
technin informacija
55
„Readiris OCR“ automatiškai konvertuoja  redaguotin tekst
Skenavimo greitis skiriasi priklausomai nuo dokumento sudtingumo.
fiziniai techniniai duomenys
Aukštis: 8,7 coliai (22 cm)
Plotis: 18,2 coliai (46,3 cm)
Gylis: 15,7 coliai (40 cm)
Svoris: 19,5 svaro (8,85 kg)
maitinimo techniniai duomenys
Energijos suvartojimas: 75W maksimaliai
Šaltinis (maitinimas) tampa: nuo 100 iki 240 VAC, žemintas
Maitinimo dažnis: 50/60 Hz
Srov: 1,0 A maksimaliai
aplinkos techniniai duomenys
Rekomenduojamas darbo temperatros diapazonas: nuo 15º iki 32º C
(nuo 59º iki 90º F)
Leistinas darbo temperatros diapazonas: nuo 5º iki 40º C (nuo 41º iki 104º F)
Drgm: nuo 15% iki 85% RH nesikondensuojantis
Nedarbo (laikymo) temperatros diapazonas: nuo -40º iki 60º C
(nuo -40º iki 140º F)
papildomi techniniai duomenys
Atmintis: 8.0-MB ROM, 16.0-MB RAM
Jeigu turite prijim prie Interneto, daugiau informacijos galite rasti „HP“ svetainje,
esančioje:
http://www.hp.com/support
aplinkosaugin produkto valdymo programa
aplinkos apsauga
„Hewlett-Packard“ yra sipareigojs kokybiškus produktus gaminti aplink saugančiais
bdais. Šis produktas sukurtas su keliomis savybmis, skirtomis sumažinti poveik aplinkai.
Daugiau informacijos rasite „HP“ sipareigojim aplinkai svetainje, esančioje:
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/index.htmt
ozono gamyba
Šis produktas gamina neužuodžiamas ozono dujas (O3).
Gaminys Aprašymas
Rezoliucija 1200 x 2400 dpi optinis, iki 9600 dpi padidintas
„Color“ (Spalvotai) 48-bit spalvotai
8-bit pilkos skals (256 pilkos atspalviai)
Ssaja Suderinta su „TWAIN“
Skenavimo plotas „US Letter“, A4
Banzai3pWW.book Page 55 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 9
56
energijos suvartojimas
Energijos sunaudojimas ženkliai sumažja naudojant „Power Save“ režim, tai taupo
gamtinius išteklius ir pinigus nedarant jokio poveikio dideliam produkto našumui. Šis
produktas atitinka „ENERGY STAR®“ reikalavimus, tai yra savanoriška programa, sukurta
tam, kad paskatint efektyviai energij naudojanči biuro produkt krim.
„ENERGY STAR“ yra JAV užregistruotas „U.S. EPA paslaug ženklas. Bdamas ENERGY
STAR partneriu, „HP“ sipareigojo, kad produktas turi atitikti ENERGY STAR efektyvaus
energijos panaudojimo gaires.
Daugiau informacijos apie „ENERGY STAR“ gaires rasite šioje interneto svetainje:
http://www.energystar.gov
popieriaus panaudojimas
Šis produktas yra pritaikytas pakartotinai perdirbtam pagal DIN 19309 popieriui.
plastmas
Plastmasins dalys, sveriančios daugiau nei 25 gramus, yra pažymtos pagal tarptautinius
standartus, kurie galina atpažinti plastmas perdirbimo tikslais pasibaigus produkto
naudojimo terminui.
medžiagos saugumo duomen lapas
Medžiagos saugumo duomen lap (MSDS) galima rasti „HP“ svetainje:
http://www.hp.com/go/msds
Jeigu esate Jungtinse Amerikos Valstijose arba Kanadoje ir neturite prijimo prie interneto,
skambinkite „U.S. HP FIRST“ „faksas paprašius“ tarnybai telefonu (800) 231-9300.
Naudokite indekso numer 7 medžiagos saugumo duomen lap srašui gauti.
Tarptautiniai vartotojai be prijimo prie interneto turi skambinti telefonu (404) 329-2009,
nordami gauti daugiau informacijos.
perdirbimo programa
„HP“ silo vis daugiau produkt gržinimo ir perdirbimo program vairiuose šalyse/
regionuose, o taip pat bendradarbiavim su kai kuriais didžiausiais elektronikos
perdirbimo centrais visame pasaulyje. „HP“ taupo resursus atnaujindamas ir
perparduodamas kai kuriuos labiausiai naudojamus produktus.
kontrols pastaba
Sekantis skyrius yra liudijimas, skirtas vairioms kontrols agentroms.
FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified
that the following notice be brought to the attention of users of this product.
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with
Banzai3pWW.book Page 56 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
technin informacija
57
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there
is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
Reorient the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.
The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402.
Stock No. 004-000-00345-4.
Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-
Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC
authorization to operate this equipment.
doc statement / déclaration de conformité (Canada)
Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites
applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Rčglement sur le
brouillage radioélectrique édicté par le ministčre des Communications du Canada.
Šis skaitmeninis aparatas neviršija B klass radijo triukšmo emisijos iš skaitmenini aparat
apribojim, nustatyt Kanados komunikacij departamento Radijo trukdži reglamente.
notice to users of the Canadian telephone network
The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the
equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety
requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements
document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's
satisfaction.
Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected
to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be
installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that
compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some
situations.
Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by
the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment
malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to
disconnect the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.
Caution! Users should not attempt to make such connections themselves,
but should contact the appropriate electric inspection authority, or
electrician, as appropriate.
Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be
connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of
any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.
The REN for this product is 0.3B, based on FCC Part 68 test results.
Banzai3pWW.book Page 57 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 9
58
pastaba visiems Europos ekonomins erdvs (EEE) vartotojams
Šis produktas yra sukurtas darbui analoginiais telefono tinklais šiuose šalyse/regionuose:
Tinklo suderinamumas priklauso nuo vartotojo pasirinkt parametr, kuriuos reikia nustatyti
pakartotinai, norint rang naudoti telefono tinklais kitose šalyse/regionuose nei produktas
buvo pagamintas. Kreipkits  platintij arba  „Hewlett-Packard Company“, jeigu jums
reikia papildomos pagalbos.
Ši ranga yra gamintojo sertifikuota pagal 1999/5/EB (priedas II) direktyv
paneuropiniam vieno terminalo ryšiui su visiems prieinamu telefono tinklu (PSTN). Tačiau
dl skirtum tarp individualaus PSTN, esančio skirtingose šalyse/regionuose, pripažinimas
savaime neduoda beslyginio užtikrinimo, kad tai dirbs nepriekaištingai kiekviename
PSTN tinklo terminalo mazge.
Jeigu kyla problem, kreipkits  pirmin rangos tiekj.
notice to users of the Canadian telephone network
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this
equipment only with the DTMF tone dial setting.
notice to users of the German telephone network
The HP 2170 Series products are designed to connect only to the analogue public-switched
telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided
with the hp psc 2170 series, into the wall socket (TAE 6) code N. The hp psc 2170 series
products can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with
other approved terminal equipment.
geräuschemission
LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19
VCCI-2 (Japan)
Vokietija Didžioji Britanija Nyderlandai
Pranczija Ispanija Italija
Belgija Liuksemburgas Švedija
Austrija Danija Airija
Norvegija Suomija Šveicarija
Graikija Portugalija
Banzai3pWW.book Page 58 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
technin informacija
59
notice to Korean customers
Banzai3pWW.book Page 59 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 9
60
Banzai3pWW.book Page 60 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
10
61
kaip gauti „hp psc 2170 series“
pagalb
Šis skyrius suteikia informacij apie „Hewlett-Packard“ pagalbos paslaugas.
Jeigu nerandate jums reikiamo atsakymo spausdintoje ar elektroninje dokumentacijoje,
sigytoje kartu su produktu, galite kreiptis  vien iš „HP“ pagalbos paslaug tarnyb,
nurodyt šiuose puslapiuose. Kai kurios pagalbos paslaugos teikiamos tiktai JAV ir
Kanadoje, kitos teikiamos daugelyje šali/region visame pasaulyje. Jeigu pagalbos
paslaug tarnybos numeris js šaliai/regionui nenurodytas, pagalbos kreipkits 
artimiausi „HP“ platintoj.
kaip gauti pagalb ir kit informacij iš internete
Jeigu turite prijim prie Interneto, pagalb galite gauti šioje „HP“ svetainje:
http://www.hp.com/support
Interneto svetain silo technin pagalb, tvarkykles ir informacijos užsakym.
„hp“ pagalba vartotojams
Kit kompanij programin ranga gali bti dta kartu su „HP PSC“. Jeigu susiduriate su
problemomis naudodami šias programas, geriausi technin pagalb gausite
paskambin šios kompanijos ekspertams.
Jeigu jums reikia kreiptis  „HP“ pagalb vartotojui, prieš skambindami atlikite šiuos
veiksmus.
1Patikrinkite, ar:
a. renginys prijungtas prie tinklo ir jungtas.
b. Nurodytos spausdinimo kasets dtos teisingai.
c. Rekomenduojamas popierius gerai dtas  vedimo dkl.
2Perkraukite rengin:
a. Išjunkite rengin paspausdami „On“ (Maitinimo) mygtuk, esant renginio
priekiniame pulte.
b. Ištraukite elektros laid iš renginio užpakalins dalies.
c. kiškite maitinimo laid atgal  rengin.
d. junkite rengin paspausdami „On“ (Maitinimo) mygtuk.
3Daugiau informacijos ieškokite „HP“ interneto svetainje:
http://www.hp.com/support
4Jeigu problemos neišnyko ir turite kreiptis  „HP“ vartotoj pagalbos tarnybos
atstovu:
Pasiruoškite serijos numer ir pagalbos ID. Nordami pamatyti serijos numer,
priekiniame pulte spauskite „Enter“ (vesti) ir „Start Copy“ (Pradti kopijuoti) ir
„Black“ (Nespalvotai) vienu metu, kol serijos numeris pasirodys priekiniame
pulte. Nordami pamatyti pagalbos ID priekiniame pulte, spauskite „Enter
(vesti) ir „Start Copy“ (Pradti kopijuoti) ir „Color“ (Spalvotai) vienu metu, kol
SERV ID: ir numeris pasirodys priekiniame pulte
Atspausdinkite savaiminio testavimo pranešim. Žirkite kaip atspausdinti
bandymo pranešim puslapyje 38, nordami rasti informacijos apie ši
ataskait.
Padarykite spalvot kopij.
Pasiruoškite detaliai nupasakoti problem.
5Skambinkite „HP“ pagalbai vartotojams. Skambindami bkite netoli renginio.
kaip skambinti JAV garantiniu laikotarpiu
Skambinkite (208) 323-2551. Ši pagalba garantiniu laikotarpiu yra nemokama, tačiau
standartinius tarpmiestini/tarptautini skambuči mokesčius reiks sumokti. Pasibaigus
garantiniam laikotarpiui gali bti imamas mokestis.
Banzai3pWW.book Page 61 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 10
62
JAV pagalba telefonu teikiama ir angliškai ir ispaniškai 24 valandas per dien, 7 dienas
per savait (pagalbos dienos ir valandos gali pasikeisti neperspjus).
kaip skambinti kitose pasaulio vietose
Žemiau surašyti telefon numeriai galioja žinyno spausdinimo metu. Nordami gauti
dabartinius tarptautinius „HP“ vartotoj pagalbos numerius, apsilankykite svetainje šiuo
adresu ir pasirinkite savo šal/region arba kalb:
http://www.hp.com/support
For Korea, you can also visit this address:
http://www.hp.co.kr/
Galite skambinti „HP“ pagalbos centrui šiuose šalyse/regionuose. Jeigu js šalis/
regionas čia nepamintas, kreipkits  vietin platintoj arba artimiausi „HP“ pardavimo
arba pagalbos biur, kad išsiaiškintumte, kaip galite gauti pagalb.
Pagalbos paslaugos garantiniu laikotarpiu yra nemokamos, tačiau standartinius
tarpmiestini/tarptautini skambuči mokesčius reiks sumokti. Kai kuriais atvejais bus
taikomas nustatytas mokestis už vien skambut.
Pagalbos telefonu Europoje atveju, pagalbos telefonu detali ir slyg savo šalyje/regione
ieškokite šioje interneto svetainje:
http://www.hp.com/support
Taip pat galite pasiklausti savo platintojo arba paskambinti „HP“ buklete nurodytu
telefonu.
Mes vis laik stengiams pagerinti pagalbos telefonu paslaugas, todl silome
reguliariai apsilankyti ms interneto svetainje ir gauti informacij apie paslaug pobd
ir j tiekim.
šalis/regionas „hp“ technin pagalba šalis/regionas „hp“ technin pagalba
Airija +353 (0) 1 662 5525 Kvataras +971 4 883 8454
Alžyras1+212 22404 747 Lankija +48 22 865 98 00
Argentina 0810-555-5520 Libanas +971 4 883 8454
Australija +61 3 8877 8000
1902 910 910 Malaizija 1-800-805405
Austrija +43 (0) 810 00 6080 Marokas1+212 22404 747
Bahreinas (Dubajus) +971 4 883 8454 Meksika 01-800-472-6684
Belgija (olandiškai) +32 (0) 2 626 8806 Meksika (Meksiko miestas) 5258-9922
Belgija (prancziškai) +32 (0) 2 626 8807 Naujoji Zelandija +64 (9) 356 6640
Brazilija (Demais
Localidades) 0800 157751 Norvegija +47 22 11 6299
Brazilija (Didysis San
Paulas) (11) 3747 7799 Nyderlandai +31 (0) 20 606 8751
Čekija +42 (0) 2 6130 7310 Omanas +971 4 883 8454
Čil 800-10111 Palestina +971 4 883 8454
Danija +45 39 29 4099 Panama 001-800-7112884
Egiptas 02 532 5222 Peru 0-800-10111
Ekvadoras 1-800-225528 Piet Afrika (PAR) 086 000 1030
Europa (angliškai) +44 (0) 207 512 5202 Piet Afrika, už Respublikos
teritorijos +27-11 258 9301
Filipinai 632-867-3551 Portugalija +351 21 3176333
Graikija +30 1060 73 603 Pranczija (0,34 Euro/min.) +0836696022
Gvatemala 1800-999-5305 Puerto Rikas 1-877-232-0589
Banzai3pWW.book Page 62 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
kaip gauti „hp psc 2170 series“ pagalb
63
kaip skambinti Australijoje pasibaigus garantijai
Jeigu js produktas neturi garantijos, galite skambinti telefonu 03 8877 8000. Mokestis
už kiekvien skambut pasibaigus garantijai yra 27,50 $ (skaitant GST), tai bus
išskaičiuota iš js kreditins kortels. Taip pat galite skambinti telefonu 1902 910 910
(27,50 $ bus priskaičiuoti prie js telefono sskaitos) nuo 9:00 ryto iki 5:00 vakaro nuo
pirmadienio iki penktadienio. (Mokestis ir pagalbos valandos gali bti pakeistos
neperspjus.)
kaip paruošti rengin pervežimui
Jeigu susisiekus su „HP“ pagalbos telefonu tarnyba arba su platintoju, js paprašo išsisti
rengin taisymui, laikykits išjungimo ir supakavimo žingsni, nurodyt žemiau, kad dar
labiau nesugadintumte „HP“ produkto.
Honkongas (SAR) +85 (2) 3002 8555 Rumunija +40 1 315 44 42
01 3154442
Indija 1-600-112267
91 11 682 6035 Rusija, Maskva +7 095 797 3520
Indonezija 62-21-350-3408 Rusija, St. Peterburgas +7 812 346 7997
Ispanija +34 902 321 123 Saudo Arabija +800 897 14440
Italija +39 0226410350 Singapras (65) 6272-5300
Izraelis +972 (0) 9 9524848 Slovakija +421 2 682 08080
Japonija 0570 000 511
+81 3 3335 9800 Suomija +358 (0) 203 47 288
Jemenas +971 4 883 8454 Švedija +46 (0)8 619 2170
Jordanas +971 4 883 8454 Šveicarija 2+41 (0) 84 880 1111
Jungtin Karalyst +44 (0) 207 512 52 02 Tailandas +66 (2) 661 4000
Jungtiniai Arab Emyratai +971 4 883 8454 Taivanas +886-2-2717-0055
0800 010 055
Kanada garantiniu
laikotarpiu (905) 206 4663 Tunisas1+216 1891 222
Kanada pasibaigus
garantiniam laikotarpiui
(mokestis už skambut)
1-877-621-4722 Turkija +90 216 579 7171
Karib salos ir Centrin
Amerika 1-800-711-2884 Ukraina +7 (380-44) 490-3520
Kinija 86 10 6868 7980 Venesuela 0800-47468368 arba
800-477-7777
Kolumbija 9-800-114-726 Venesuela (Karakasas) (502) 207-8488
Korja (Seulas)
Korja (už Seulo rib) +82 (2) 3270 0700
080 999 0700 Vengrija +36 (0) 1 382 1111
Kosta Rikas 0-800-011-0524 Vietnamas 84 (0) 8-823-4530
Kuveitas +971 4 883 8454 Vokietija (0,12 Euro/min.) +49 (0) 180 52 58 143
1 Šis aptarnavimo telefonu centras aptarnauja prancziškai kalbančius vartotojus iš ši šali/region: Maroko,
Tuniso ir Alžyro.
2 Pagalbos telefonu centras aptarnauja vokiškai, prancziškai ir itališkai kalbančius klientus Šveicarijoje.
šalis/regionas „hp“ technin pagalba šalis/regionas „hp“ technin pagalba
Banzai3pWW.book Page 63 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 10
64
1junkite rengin.
Nekreipkite dmesio  1 – 6 žingsnius, jeigu renginys nesijungia ir spausdinimo
kasets nra pradinje pozicijoje. Js negalsite išimti spausdinimo kaseči. Eikite 
7 žingsn.
2Atidarykite spausdinimo kasets jimo duris.
3Išimkite spausdinimo kasetes iš laikikli ir nuleiskite fiksatorius. Žirkite
kaip pakeisti spausdinimo kaset puslapyje 39 nordami rasti informacijos apie
spausdinimo kaseči išmim. Kasetes dkite  sandar maišel.
spjimas! Išimkite abi spausdinimo kasetes ir nuleiskite fiksatorius. Jeigu
to nepadarysite, gali sugesti renginys.
4Išjunkite rengin.
5Uždarykite spausdinimo kasets jimo duris.
6Supakuokite rengin pervežimui naudodami atitinkamas pakavimo medžiagas.
Gedim, atsiradusi pervežimo metu dl netaisyklingo supakavimo ir/ar
netaisyklingo pervežimo garantija nepadengia.
7Užklijuokite siuntimo atgal etiket ant džs išors.
8 dž dkite štai k:
Trump simptom aprašym tarnybos personalui (spausdinimo kokybs
pavyzdžiai gali labai padti).
Pirkimo kvito kopij arba kit pirkimo rodym, kad galima bt nustatyti
garantin laikotarp.
Savo vard ir pavard bei telefono numer, kuriuo bt galima jums
paskambinti dienos metu.
„hp“ platinimo centras
Nordami užsisakyti „HP PSC“ programin rang, spausdintin Žinyno kopij,
parengties lap ar vartotoj pakeičiamas dalis, darykite štai k:
JAV ir Kanadoje skambinkite (208) 323 2551.
Aplankykite ši interneto svetain:
www.hp.com/cposupport/software.html
Banzai3pWW.book Page 64 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
11
65
garantin informacija
„hp psc 2170 series
Ribotos garantijos trukm (technin ranga ir darbas): 1 metai
Ribotos garantijos trukm (kompaktinio disko terp): 90 dien
Ribotos garantijos trukm (spausdinimo kasets): Kol išeikvojamas „HP“ rašalas arba
ateina “end of warranty” (garantijos pabaigos) data, atspausdinta ant kasets,
priklausomai nuo to, kas atsitiks pirma.
garantinis aptarnavimas
skubus aptarnavimas
Nordamas pasinaudoti „HP“ greitu aptarnavimu, vartotojas turi pirmiausia kreiptis 
„HP“ aptarnavimo tarnyb arba „HP“ vartotoj aptarnavimo centr, kuris atliks paprast
gedim paiešk. Žirkite „hp“ pagalba vartotojams puslapyje 61, k reikia padaryti
prieš skambinant Vartotoj aptarnavimo tarnybai.
Jeigu vartotojui reikia pakeisti nedidel dal, kuri paprastai gali pakeisti pats vartotojas,
tokios vartotoj pakeičiamos dalys gali bti pristatytos siuntiniu. Tokiu atveju „HP“ iš anksto
apmoks siuntimo išlaidas, muitus ir mokesčius, telefonu suteiks pagalb keičiant dal ir
apmoks siuntimo išlaidas, muitus ir mokesčius, susijusius su bet kokios dalies,
kuri „HP“ paprašys atsisti atgal, siuntimu.
„ HP“ vartotoj aptarnavimo centras gali nurodyti vartotojams kreiptis  autorizuot
aptarnavimo tarnyb, kuri turi „HP“ sertifikat ir gali sutaisyti „HP“ produkt.
garantijos pratsimas
Kaip pratsti standartin gamyklos garantij iki 3 met su „HP SUPPORTPACK“.
Aptarnavimas pradedamas produkto sigijimo dien, o paketas turi bti sigytas per
pirmas 180 dien nuo produkto sigijimo. Šioje programoje siloma pagalba telefonu nuo
6:00 ryto iki 10:00 vakaro „Mountain Standard Time“ (MST) nuo pirmadienio iki
penktadienio ir nuo 9:00 ryto iki 4:00 vakaro (MST) šeštadieniais. Jeigu technins
pagalbos skambučio metu bus nustatyta, kad jums reikia pakeisti produkt, „HP“ sekanči
dien išsis jums produkt nemokamai. Tik JAV.
Nordami gauti daugiau informacijos, skambinkite 1-888-999-4747 arba apsilankykite
šioje „HP“ interneto svatainje:
http://www.hp.com/go/hpsupportpack
Ne JAV, skambinkite „HP“ vartotoj aptarnavimo tarnybai. Tarptautini vartotoj
aptarnavimo tarnybos numeri ieškokite kaip skambinti kitose pasaulio vietose
puslapyje 62.
kaip gržinti „hp psc 2170 series“ aptarnavimui
Prieš gržindami „HP PSC“ aptarnavimo tarnybai, turite paskambinti „HP“ vartotoj
aptarnavimo tarnybai. Žirkite „hp“ pagalba vartotojams puslapyje 61, k reikia
padaryti prieš skambinant Vartotoj aptarnavimo tarnybai.
„hewlett-packard“ ribotos pasaulins garantijos liudijimas
ribotos garantijos aprptis
Hewlett-Packard („HP“) galutiniam vartotojui (“vartotojas”) garantuoja, kad kiekvienas
„HP PSC 2170 Series“ produktas (“produktas”), taip pat ir pridta programin ranga,
priedai, terps ir priemons neturs defekt dl medžiag ir gamybos kokybs laikotarpiu,
kuris prasideda vartotojui nusipirkus gamin.
Banzai3pWW.book Page 65 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 11
66
Kiekvienam programins rangos produktui „HP“ ribota garantija taikoma tik tada, kai
dirbant pagal instrukcijas programa neveikia. HP negarantuoja, kad bet koks gaminys
veiks nepertraukiamai ar be klaid.
„HP“ ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie atsirado normaliai naudojant produkt
ir neapima joki kit problem, taip pat ir t, kurios atsirado (a) kaip neteisingo naudojimo
ar modifikacijos pasekm, (b) dl nesuderintos su „HP“ programins rangos, pried,
terps ar maitinimo, kuriuo aprpino ne „HP“ arba (c) dl produkto naudojimo
neatsižvelgiant  produkto techninius duomenis.
Jeigu su bet kuriuo technins rangos produktu ne „HP“ rašalo kasets ar naujai užpildytos
kasets panaudojimas nedaro jokios takos nei vartotojo garantijai, nei bet kokiai „HP“
sudarytai su vartotoju aptarnavimo sutarčiai. Tačiau, jeigu produkto gedimas ar
pažeidimas vyko dl ne „HP“ rašalo kasets ar naujai užpildytos kasets panaudojimo,
„HP“ pareikalaus, kad vartotojas sumokt standartin mokest už sugaišt laik ir
medžiagas, skirtas produkto taisymui po tokio gedimo ar pažeidimo.
Jeigu HP taikomo garantinio laikotarpio metu gaus pranešim apie defekt bet kokiame
produkte, pagal galimybes „HP“ pataisys ar pakeis gamin su defektais. Tais atvejais, kai
„HP“ ribota garantija neapima darbo apmokjimo, už pataisym reiks mokti „HP“
standartin mokest už darb.
Jeigu „HP“ negals sutaisyti ar pakeisti gaminio su defektais, kuriam taikoma „HP“
garantija, „HP“ privals per proting laik po pranešimo apie defekt gavimo gržinti
gaminio kain.
„HP“ neprivalo taisyti, pakeisti gaminio su defektais ar atlyginti jo kainos, kol vartotojas
negržins gaminio „HP“.
Bet kuris pakeičiantis gaminys gali bti naujas arba panašus  nauj, su slyga, kad jis
veikia ne blogiau, negu keičiamas gaminys.
„HP“ produktai, taip pat visi produktai, gali turti perdirbtas dalis, komponentus ar
medžiagas, lygiavertes naujoms.
„HP“ ribota garantija galioja kiekvienam produktui kiekvienoje šalyje/regione ar vietoje,
kur „HP“ turi produkt aptarnavim ir kur „HP“ platina savo produktus. Garantinio
aptarnavimo lygis gali skirtis priklausomai nuo vietini standart. „HP“ nesipareigoja
keisti produkto formos, pritaikymo ar funkcij, kad produktas galt veikti šalyse/
regionuose ar vietovse, kuriose nra numatyta, kad produktas turt veikti.
garantijos apribojimai
TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETINIAI STATYMAI, NEI „HP“, NEI JOS TIEKJAI—TREČIOSIOS
ŠALYS „HP“ GAMINIAMS NESUTEIKIA JOKIOS KITOS GARANTIJOS AR SLYGOS,
AIŠKIAI IŠREIKŠTOS AR SUVOKIAMOS, IR ATSISAKO SUVOKIAM TINKAMUMO
PREKYBAI, PATENKINAMOS KOKYBS BEI TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI
GARANTIJ IR SLYG.
atsakomybs apribojimai
Tiek, kiek leidžia vietiniai statymai, šioje garantijoje numatytos teisi gynimo priemons
yra tos išimtins priemons, kuriomis gali naudotis tik pirkjai.
TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETINIAI STATYMAI, IŠSKYRUS ŠIOJE RIBOTOJE GARANTIJOJE
NURODYTUS SIPAREIGOJIMUS, NEI HP, NEI JOS TIEKJAI—TREČIOSIOS ŠALYS JOKIU
ATVEJU NRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS,
NETYČINIUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, PAGRSTUS SUTARTINE, DELIKTINE AR
KITOKIA TEISS TEORIJA, NETGI JEIGU JIE IR BUVO PERSPTI APIE TOKI NUOSTOLI
GALIMYB.
vietiniai statymai
Ši garantija suteikia pirkjui konkreči teisi. Pirkjas taip pat gali turti ir kit teisi, kurios
skiriasi vairiose JAV valstijose, Kanados provincijose ir kitose pasaulio šalyse/regionuose.
Jeigu ši ribota garantija prieštarauja vietiniams statymams, bus laikoma, kad ji galioja su
išlygomis, suderintomis su vietiniais statymais. Pagal tokius vietinius statymus, tam tikri
šioje ribotoje garantijoje nurodyti apribojimai ar atsisakymai gali ir negalioti pirkjo
atžvilgiu. Pavyzdžiui, kai kuri JAV valstij ir kai kuri už Jungtini Valstij rib esanči
administracini teritorij (skaitant Kanados provincijas) vyriausybs gali:
Banzai3pWW.book Page 66 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
žinynas
garantin informacija
67
Anuliuoti šio ribotos garantijos pareiškimo apribojimus ar atsisakymus, ribojančius
statym numatytas vartotojo teises (pvz., Jungtinje Karalystje);
Kitaip riboti gamintojo galimyb gyvendinti tokius apribojimus ar atsisakymus; arba
suteikti pirkjui papildom garantini teisi, nustatyti suvokiam garantij, kuri
gamintojas negali atsisakyti, laikotarp, arba neleisti apriboti suvokiam garantij
laikotarpio.
SANDORI SU VARTOTOJAIS AUSTRALIJOJE IR NAUJOJOJE ZELANDIJOJE ATŽVILGIU
ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS SLYGOS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK LEIDŽIA STATYMAI,
NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA, AR NEPAKEIČIA PRIVALOM STATYMINI TEISI,
TAIKOM PARDUODANT GARANTINIUS „HP“ GAMINIUS TOKIEMS PIRKJAMS, O JAS
TIK PAPILDO.
Banzai3pWW.book Page 67 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series
skyrius 11
68
Banzai3pWW.book Page 68 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
69
rodykl
Abclin rodykl
4-ant-6 coli fotopopierius
dti 12
A
aplinkos techniniai
duomenys 55
aplinkosaugin produkto
valdymo programa 55
atkurti gamyklos
parametrus 42
atminties plokšt, žirkite foto
plokšt
atšaukti
kopijavimas 32
skenuoti 34
atvirukai
dti 12, 13
C
„CompactFlash17
D
dangčio viršus
valymas 37
delsos laikas prieš pateikiant
pranešim
nustatyti 43
delsos režimo parengtis 42
E
energijos delsos režimas 42
etikets
dti 13
F
fiziniai techniniai duomenys 55
foto plokšt
atspausdinti DPOF fail 22
atspausdinti kontrolin
spausdin 19
„CompactFlash17
„HP Photo & Imaging
Gallery“ (Foto ir vaizd
galerija) 19
išsaugoti failus
kompiuteryje 18
dta neteisingai 18
dti plokšt 18
kas yra foto plokšt 17
„Memory Stick17
nuskenuoti kontrolin
spausdin 20
pasirinkči meniu 23
„SecureDigital“ 17
„SmartMedia17
spausdinti pavienes
nuotraukas 21
techniniai duomenys 54
foto režimo išpltimas 28
fotopopierius
dti 12
G
gamyklos parametrai
atstatyti 42
pakeisti kopijavimo 28
garantija 61
aptarnavimas 65
liudijimas 65
pratsimas 65
gaubtas
spausdinimo kaset 38
gedim paieška, pašalinti ir vl
diegti programin
rang 48
geriausia kopijavimo
kokyb26
gržinti „HP PSC 2170 Series
aptarnavimui 65
greita pradžia 3
kaip peržirti „HP Director“
(Pagrindin meniu) 6
naudoti su kompiuteriu 6
H
„HP Director“ (Pagrindinis
meniu)
peržirti 6
„HP Photo & Imaging Gallery“
(Foto ir vaizd
galerija) 19, 34
„HP PSC“
programin ranga 6
„HP“ pagalba vartotojams 61
„HP“ platinimo centras 64
„HP“ popieriai
patarimai, kaip dti 13
I
išlyginti spausdinimo
kasetes 41
išsaugoti
nuotraukos kompiuteryje 18
nuskenuotas vaizdas 33
ištisinis popierius
patarimai, kaip dti 14
išvedimo dklas 14
prailgintuvas 11
dti
atvirukai 12, 13
foto plot 18
fotopopierius 12
nustatyti popieriaus
format14
pakeisti popieriaus rš 14
patarimai 13
spausdinimo kasets 39
vokai 11
taikyti  puslap 29
vadas
 „HP Director“ (Pagrindin
meniu) 6
K
kasets
išlyginti 41
pakeisti 39
keletas kopij viename
puslapyje 29
kokyb
kopijavimas 26
kontrastas
priekinio pulto displjus 47
kontrols pastaba 56
kontrolinis spausdinys
pasirinkti nuotraukas 19
Banzai3pWW.book Page 69 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series70
skenuoti 20
spausdinti 19
kopij skaičius
nustatyti 5, 26
kopijavimas
daryti kopijas 25
greitis 26
taikyti  puslap 29
kaip padaryti plakat 30
kelios kopijos viename
puslapyje 29
kokyb26
mygtukas 3
nuotrauka 28
nustatykite kopij skaiči 5,
26
padidinti 26
pakeisti išmatavimus 5, 26
pakeisti standartinius
parametrus 28
paryškinimai 27
paryškinti nuotraukos
spalvas 27
pašviesinti 27
patamsinti 27
spalvos intensyvumas 27
standartinis 28
suma inti 26
sustabdyti 32
„T-shirt transfer"
popierius 31
techniniai duomenys 54
ypatingos kopijavimo
uduotys28
kreipimasis  pagalb
vartotojui 61
L
lempos delsos režimas 42
M
„Memory Stick17
maitinimo techniniai
duomenys 55
meniu
kopijavimo parengtis 32
priežira 43
spausdinti pranešimus 43
mygtukai
parengtis 6
priekinis pultas 3
„Start Black“ (Pradti
nespalvotai) 33
„Start Color“ (Pradti
spalvotai) 33
N
normali kopijavimo kokyb 26
nuotraukos
atspausdinti DPOF fail 22
paryškinti kopij 28
paryškinti kopijos
spalvas 27
pasirinkti kontrolin
spausdin 19
spausdinti pavienes
nuotraukas 21
spausdinti tiesiai iš foto
plokšts 21
nustatyti
delsos laikas prieš pateikiant
pranešim 43
delsos režimas 42
kopij skaičius 26
slinkties laikas 43
vaizdo kampas 47
O
originalai
padti ant stiklo 9
P
Pagalba vartotojui 61
skambinti iš JAV 61
skambinti už JAV rib 62
padti
original ant stiklo 9
padidinti kopij 26, 29
pagalba 1, 61
„HP“ interneto svetain 61
pagalbos paslaugos 61
pakeisti kopijos išmatavimus 5,
26, 29
papildomi techniniai
duomenys 55
parametrai
delsos laikas prieš pateikiant
pranešim 43
delsos režimas 42
geriausia kopijavimo
kokyb26
kaip nukopijuoti
nuotrauk 28
kopijavimas 28
kopijavimo greitis 26
kopijavimo kokyb 26
kopijavimo standartai 28
kopijos spalvos
intensyvumas 27
normali kopijavimo
kokyb26
padidinti kopij 26
pašviesinti kopij 27
patamsinti kopij 27
slinkties laikas 43
spartaus kopijavimo
kokyb26
sumažinti kopij 26
teksto paryškinimas 27
parengtis
mygtukas 6
papildoma informacija 45
paryškinimai 27
pasirinkči meniu
foto plokšts komandos 23
pašalinti programin
rang 48
pašviesinti ir patamsinti
kopijas 27
patamsinti kopij 27
perkeliamas „T-shirt transfer"
popierius 31
plakat popierius
patarimai, kaip dti 14
plakatas
kopijuoti 30
popieriaus dklas
talpa 52
popierius
nustatyti format14
pakeisti rš 14
patarimai, kaip dti 13
popieriaus formato
techniniai duomenys 52
techniniai duomenys 52
pranešimai
savaiminio testavimo 38
priekinio pulto displjus
nustatykite vaizdo
kamp47
priekinis pultas
displjaus slinkties
sparta 43
displjus 3
savybs 3
skenavimas iš 33
vadovas 3
priežira
atkurti gamyklos
parametrus 42
energijos delsos režimas 42
Banzai3pWW.book Page 70 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
71
išlyginti spausdinimo
kasetes 41
išvalyti dangčio vid 37
išvalyti spausdinimo
kasetes 42
nuvalykite stikl 37
nuvalyti išor37
pakeisti spausdinimo
kaset39
savaiminio testavimo
pranešimas 38
programin ranga
vadas 6
pašalinti ir vl diegti 48
R
rašalinis popierius
dti 13
rašalo kasets, žirkite
spausdinimo kasets
S
„SecureDigital“ 17
„SmartMedia17
savaiminio testavimo
pranešimas 38
sistemos reikalavimai 51
skaidrios plvels
patarimai, kaip dti 13
skenuoti
iš priekinio pulto 33
 „HP Photo & Imaging
Gallery“ (Foto ir vaizd
galerij) 34
kitas tikslas 34
kontrolinis spausdinys 20
mygtukas 3
sustabdyti 34
techniniai duomenys 54
slinkties laikas
priekinio pulto displjus 43
spalva
kopijos intensyvumas 27
spalvos intensyvumas 27
spartaus kopijavimo kokyb 26
spausdinimo kasets
elgesys 38
gaubtas 38
išlyginti 41
laikyti 38
pakeisti 39
valymas 42
spausdinti
DPOF failas 22
kontrolinis spausdinys 19
nuotraukos tiesiai iš foto
plokšts 21
parašts duomenys 53
paviens nuotraukos 21
plakat popieriaus 14
savaiminio testavimo
pranešimas 38
techniniai duomenys 53
vokai 11
standartiniai parametrai
atkurti gamyklos
parametrus 42
pakeisti kopijavimo 28
stiklo valymas 37
sumažinti kopij 26, 29
sureguliuoti nustatymus
vaizdo kampas 47
sustabdyti
kopijavimas 32
skenuoti 34
sveikinimo kortels
dti 13
Š
šviesos delsos režimas 42
T
T-shirt transfer" popierius 31
„T-shirt transfer
dti 13
techniniai duomenys
aplinkos 55
fizinis 55
foto plokšt 54
kopijavimas 54
maitinimas 55
papildomas 55
popieriaus dklo talpa 52
popieriaus formatai 52
popierius 52
skenuoti 54
spausdinimo parašts 53
spausdinti 53
tekstas
paryškinti kopij 27
telefono numeriai 61
pagalbos paslaugos 61
U
USB kabelio instaliacija 48
užsisakyti spausdinimo
kasetes 74
V
vadovas 3
priekinio pulto savybs 3
prieš praddami 3
vaizdo kampas, nustatyti 47
valymas
dangčio vidus 37
išor 37
spausdinimo kasets 42
stiklas 37
vl diegti programin
rang 48
vokai
dti 11
Banzai3pWW.book Page 71 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
„hp psc 2170 series72
Banzai3pWW.book Page 72 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
declaration of conformity
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014
Manufacturer’s Name and Address:
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA
declares that the
product
Product Name: hp psc 2170 series (Q3066A)
Model Number(s): psc 2170 (Q3067A), psc 2175 (Q3068A), psc 2175xi (Q3069A), psc
2175v (Q3070A), psc 2171 (Q3072A), psc 2179 (Q3071A)
Product Options: All
conforms to the following Product Specifications:
Safety: EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4 & A11
IEC60950:1991 +A1, A2, A3 & A4
UL1950/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995
NOM-019-SCFI-1993
EMC: CISPR22:1993 +A1 & A2 / EN55022:1994, +A1 & A2 -Class B
CISPR24:1997/EN55024:1998
IEC 61000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995
IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995
AS/NZS 3548: 1992
CNS13438
FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2
GB 9254-1998
Supplementary Information
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the
EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.
European Contact for regulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office
or
Hewlett-Packard GmbH.
Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany (FAX + 49-7031-
14-3143)
Banzai3pWW.book Page 73 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM
kaip užsisakyti terp
Nordami užsisakyti toki terp, kaip „HP premium inkjet“ popierius,
„HP premium inkjet“ skaidri plvel, „HP T-shirt Transfer“ lygintuvu
perkeliamas popierius arba „HP“ sveikinimo atvirukas, eikite 
www.hpshopping.com
Nordami užsakyti kitose šalyse/regionuose nei JAV ir Kanadoje,
pasirinkite „other countries“ (kitos šalys), tada spragtelkite „Yes (taip)
tam, kad išeitumte iš hpshopping.com. Iš šios interneto svetains galite
patekti  hpshopping.com, skirt js kalbai arba js šaliai/regionui.
kaip užsisakyti spausdinimo kasetes
Jeigu turite prijim prie interneto, daugiau informacijos galite rasti
„HP“ svetainje, esančioje:
www.hp.com/support
spausdinimo kasets „hp“ pakartotino užsakymo numeris
„HP“ juod daž spausdinimo kaset
„HP“ juod daž spausdinimo kaset
#56, 19 ml juod daž spausdinimo kaset
#27, 10 ml juod daž spausdinimo kaset
„HP“ spalvot daž spausdinimo kaset
„HP“ fotografini daž spausdinimo kaset
„HP“ trij spalv daž spausdinimo kaset
#57, 17 ml spalvot daž spausdinimo kaset
#58, 17 ml spalvot daž spausdinimo kaset
#28, 8 ml spalvot daž spausdinimo kaset
Aplankykite „hp psc“ informacijos centr
Jame yra viskas, ko reikia geriausiems rezultatams su „HP PSC“pasiekti.
Technin parama
Priedai ir informacija apie užsakymus
Patarimai projektui
Kaip pagerinti js produkt
www.hp.com/support
© „2003 Hewlett-Packard Company“
Atspausdinta JAV, Meksikoje, Vokietijoje arba Korjoje.
*Q3066-90169*
*Q3066-90169*
Q3066-90169
Banzai3pWW.book Page 74 Thursday, February 6, 2003 10:29 AM

Navigation menu