JBL $$front.SCH TI 86 Guidebook (Chinese) 86booksch

User Manual: JBL TI-86 guidebook (Chinese) TI-86 Guidebook

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 427 [warning: Documents this large are best viewed by clicking the View PDF Link!]

$$front.SCH TI-86, Title Page, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 13:19 Printed: 98-10-14 9:56 Page i of 2
TI-86!D7¯í!l D
© 1997 Texas Instruments Incorporated Texas Instruments Incorporated X è Û
IBM International Business Machines Corporation Macintosh Apple Computer Inc.
ii
$$front.SCH TI-86, Title Page, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 13:19 Printed: 98-10-14 9:56 Page ii of 2$$front.SCH TI-86, Title Page, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 13:19 Printed: 98-10-14 9:56 Page ii of 2
¡UµC
Texas Instruments áÍÏ)ßcê:6m0âBê¬X±ÈÙÀÄá$bÅÍbM^ÂXXÔ`ÖüX¬±Ä
omáÿÏ)±5Ä
üÏ)ßÈTexas Instruments ÑáÍ´DêSüomôäXÏ)M^XÃÈyXÃãêXòúX3S÷
ÏÄáuTexas Instruments ª)¡(S~ÈWóXÔ÷ÏáhY{XÄ8êÈTexas Instruments
áÍJªØ´Süomà¤ÎXÏ)6ãXiS÷ÏÄ
GbØeFDXUS FCC µC
ÛÆ£©JrúÜq;FCC í15 VXBOD+ÛXUÄnoUZÃÑS!D+Û
ü#Y]Ê{óÝXFDÄÛÑ{óÃSüJdØØeÑ£ÄVpáI;Èâ:]`SüÈÃÑÍ´îôä
ÝXFDÄÈáѱüM^X]3áî{óFDÄ
ÛúFDSêXyÈÃîGÁ`'Ô¹Û9BnÄÃñ©¹ßÔMêîM~9\8FDÖ
×HyýXåê!BÄ
SÛ°yÛÄ
ÚÛâyÛXo²ÃÚÔÈGáUÚøÙ²yàÔÃX¦{Ä
|ÔêÝ£`X´àT,¹Ï}Ä
iii
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page iii of 10$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page iii of 10
ù:-
TI-86 P¥¡1
ÛSüX TI-86........................................................................2
]AAA 4...........................................................................2
Ô`GÁ TI-86.......................................................................2
×Vͨz................................................................................2
á!ÝY,`ÕB.......................................................3
ü#)Þuk.............................................................................3
ukÔþDX7ú................................................................3
ÚÞõ(,|¬£............................................................3
<ãSü¬£....................................................................4
êe<ã................................................................................4
áD§p............................................................................5
üÑDSüD....................................................................5
DrDXHD¼Ú...................................................6
ÏDÄÔÎÅ°)....................................................................6
G.....................................................................................7
ukÐD.....................................................................................7
kÃêeJ¡uk!Ôþg9.......................................8
Ú"ãýz6kãýz...................................................8
ÚþukX<ã,|߬£.......................................9
üÒ5#)Þ¬ÑD............................................................... 9
üßêe<JgD.......................................... 9
¬ÑDXÒ6ã............................................................. 10
üÒ6#)Þ¬ÑD......................................................... 11
³þÑD.................................................................................. 11
uknxÊXyijþóÈÅ................................ 12
¬k·¬£X................................................................. 12
ª\ÝnÑD......................................................................... 13
ûÒ6#)Ô¼Ú............................................................. 14
1:Öår TI-86 15
]êÈ64.......................................................................... 16
È64ÊÈ......................................................................... 16
Ô`GÁ TI-86......................................................................... 17
×Vͨz.......................................................................... 17
#)........................................................................................... 18
g9`§p..................................................................... 18
g9D+....................................................................................... 19
g9óD.................................................................................. 19
Sü¥:ê¹ßD©......................................................... 20
g9áD.................................................................................. 20
iv
TI-86
Â)<
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page iv of 10$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page iv of 10
g9Jª+ú...............................................................................21
`sÑ..............................................................................21
ALPHA ...................................................................................21
ûm+¡Õ`ãm+¡Õ.....................................................22
BîÛ...................................................................................22
Ûå..............................................................................23
¦9Ãô8`Ù8+ú..........................................................23
g9<ã`Û¸.......................................................................24
g9<ã..............................................................................24
ü<ãSüÑD..............................................................25
SüÛ¸...................................................................................25
gDÃÛ¸`¡0ú.....................................................25
g9²Ág9M......................................................................26
Û<...................................................................................26
ukêÒ5......................................................................26
íÃ.......................................................................................27
7íÃ...................................................................................27
¡ü¹!g9Þõ§p..........................................................28
ªÎÞõg9..........................................................................28
ªÎJêeÞõg9..............................................................28
ªÎ¹!g9..........................................................................28
ªÎîþg9..........................................................................29
Ù8ENTRY ,|³..............................................................29
ªÎÞõ§p..........................................................................29
üÑD!SüAns .................................................................. 30
±,§p¬£..................................................................... 30
Sü TI-86 °)............................................................................ 31
°).................................................................................. 31
°)...................................................................................... 32
ݽ°)M.............................................................................. 32
ÔÎÄô8Å°)................................................................. 33
¹ßJ¬ã.......................................................................... 34
‹B......................................................................... 34
2:ÖCATALOG $ß[o37
CATALOG........................................................................................ 38
,|DB£.......................................................................... 39
ïά£á.............................................................................. 39
,|D¬£á................................................................. 40
,|þuk<ã................................................................. 40
,|§p.................................................................................. 41
ᬣ.............................................................................. 41
£.............................................................................. 41
×ü¬£.............................................................................. 42
¬£ÝDBO_ÚO.................................................................. 42
CATLG-VARS ÄCATALOG ü ¬£Å°)............................. 43
ݽ¬£á.............................................................................. 44
CUSTOM °)................................................................................ 44
g9CUSTOM °)M............................................................. 44
TI-86
Â)<v
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page v of 10
Ù8CUSTOM °)M..............................................................45
¢Y,ô8¬£..................................................................45
CHAR Ä+úÅ°).....................................................................45
CHAR MISC ÄJªÅ°).......................................................46
CHAR GREEK °).....................................................................46
CHAR INTL ÄÑÅ°)........................................................46
ÏtÂDúÇ..................................................................46
3:Ök§éJ[Bw+47
¬D:ÑD...............................................................................48
MATH °).....................................................................................49
MATH NUM ÄDÅ°)......................................................49
MATH PROB ÄV[Å°).....................................................50
MATH ANGLE °)....................................................................51
MATH HYP ÄÆÅ°)........................................................51
MATH MISC ÄJªÅ°)......................................................52
Y¦àê|êe<....................................................................53
CALC ÄÃÚÅ°).................................................................54
TEST ÄGÏÅ°)......................................................................55
ü<ã`Û¸Sü©.................................................56
4:Öߧ¯k[k57
SüYB`üïÎ£..........................................................58
CONS ģŰ)................................................................58
CONS BLTIN ÄYB£Å°).............................................58
ïÎê¡nüïÎ£............................................ 60
CONS EDIT Ä£êe<Å°)........................................... 60
ü<ãg9£á......................................................... 61
6kz£)!.............................................................................. 61
6kz£)!......................................................................... 61
CONV Ä6kÅ°)............................................................... 62
CONV LNGTH ÄSzÅ°)................................................... 63
CONV AREA Ä6ÃÅ°)..................................................... 63
CONV VOL Ä'ÃÅ°)....................................................... 63
CONV TIME ÄÊÈÅ°)...................................................... 63
CONV TEMP ÄýzÅ°)..................................................... 63
CONV MASS Äü£Å°)..................................................... 64
CONV FORCE ÄoÅ°)....................................................... 64
CONV PRESS Ä_Å°).................................................... 64
CONV ENRGY ÄѣŰ)................................................... 64
CONV POWER Äs[Å°).................................................. 64
CONV SPEED ÄózÅ°).................................................... 64
6k¹¨[<X............................................................. 65
D............................................................................................... 65
D×È.................................................................................. 66
¡Õ`9Õ.............................................................................. 66
ÄDÅBASE °)............................................................... 66
BASE Õ-ÚÄA¯+úÅ°)......................................... 67
g9A¯D+................................................................. 67
vi
TI-86
Â)<
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page vi of 10$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page vi of 10
BASE TYPE ÄO_Å°)........................................................67
BASE CONV Ä6kÅ°)......................................................68
6kD...................................................................................68
BASE BOOL Ä×èÅ°).......................................................68
×è¤k§p..........................................................................69
BASE BIT Ä!Å°)...............................................................69
SüáD.......................................................................................70
áD§p...................................................................................70
<ãSüáD..................................................................71
CPLX ÄáDÅ°).................................................................71
5:Ö=kD773
nÒ5.......................................................................................74
BÒ5ã...............................................................................74
GRAPH °)...................................................................................75
Süßêe<...........................................................................76
ßêe< (GRAPH y (x)=) °)............................................76
üßêe<nÑD.....................................................77
GbnÑDßXÈâ.....................................................78
ݽÒ5ã..........................................................................79
üßêe<BÒ5ã.............................................80
SüEÒÚÑD..........................................................80
¹ß`¬³uÒXÔàGÕ...........................................81
Bk·¬£...............................................................................81
k·êe<......................................................................82
¬k·¬£..................................................................... 82
ü @x` @yBÒ5z.................................................... 83
BÒ5ã.............................................................................. 83
Ò5....................................................................................... 85
V0ê06¬XÒ5..................................................... 85
ÂƬXÒ5................................................................. 85
¬Æ£.............................................................................. 86
¬Ò.................................................................................. 86
6:ÖD7Ôå87
TI-86 Ò5¹K............................................................................. 88
GRAPH °).............................................................................. 88
Sü¾Ï|Û................................................................. 89
Ò5z.................................................................................. 89
³þÒ5....................................................................................... 90
06`¡Ô³þ............................................................. 91
üZOOM ¡0×HÒ5#)XÌ......................................... 91
GRAPH ZOOM °).................................................................. 91
nnû......................................................................... 93
Bý´$......................................................................... 93
û`ýãÒ5..................................................................... 93
,|`¡×üýk·¬£........................................ 95
SüxfD:ÑD...................................................................... 95
GRAPH MATH °)................................................................... 95
E¡GRAPH MATH ¡0XB............................................. 96
TI-86
Â)<vii
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page vii of 10
SüROOT ÃFMIN ÃFMAX êINFLC...................................97
Sü f(x)ÃDIST êARC ..........................................................98
Südyàdx êTANLN...............................................................99
SüISECT ...............................................................................100
SüYICPT...............................................................................100
ÍÛnxukÑD.............................................................101
üÒ5Þ¬.............................................................................101
üÒ5Þ¬!................................................................102
±,`¡×üƬXÒ6...........................................102
Ù8ƬXÒ6................................................................103
GRAPH DRAW °).................................................................103
EÒ5³........................................................................104
¬.................................................................................105
¬VÈêG............................................................106
¬Ú.....................................................................................106
¬ÑDÃ7Ûê¡ÑD...............................................107
f¬Ã`Æ........................................................107
üÒ5ÞB[................................................................108
'ÔêGÁ........................................................................108
7:Öå¯-109
¤k<.................................................................................110
TABLE Ĥk<Ű).........................................................110
¤k<.....................................................................................110
¤k<X¾¬£`´¬£...................................................111
#¤k<............................................................................ 111
¤k<°)............................................................................ 112
B¤k<................................................................................ 113
¹ß`êe´¬£ß....................................................... 114
Ù8¤k<................................................................................ 114
8:Öõ,*D7115
XÖU$ÛÒ5.................................................................... 116
nU$ÛÒ5........................................................................ 117
BU$ÛÒ5ã........................................................... 117
GRAPH ÄÒ5Å°)........................................................... 117
U$Ûßêe<....................................................... 118
BÒ5#)k·¬£....................................................... 118
BÒ5ã....................................................................... 119
Ò5................................................................................ 119
üPol ÄU$ÛÅÒ5ãßSüÒ5¹K....................... 119
¾Ï|Û....................................................................... 119
³þU$Ûß................................................................... 120
Ú³þÛÏ q ........................................................... 121
Süý¡0....................................................................... 121
GRAPH MATH ÄÒ5¤kÅ°)........................................ 122
ÍnX q ·ß........................................................... 122
üU$ÛÒ5Þ¬Ò........................................................... 122
viii
TI-86
Â)<
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page viii of 10$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page viii of 10
9:ÖlkD7123
XÖDÒ5.........................................................................124
nDÒ5.............................................................................125
BDÒ5ã................................................................126
GRAPH ÄÒ5Å°)............................................................126
Dßêe<............................................................126
ݽ`ª\ÝnDß...................................................127
ô8Dß........................................................................127
BÒ5#)k·¬£........................................................127
BÒ5ã........................................................................128
Ò5.................................................................................128
üDÒ5ãßSüÒ5¹K............................................128
¾Ï|Û........................................................................128
³þDÑD........................................................................128
Ú³þÛÏtØ........................................................129
Süý¡0........................................................................129
GRAPH MATH ÄÒ5¤kÅ°)........................................130
Ínt·ß.................................................................130
üDÒ5Þ¬Ò................................................................130
10 :ÖJ1ÈD7131
nÚßÒ5.....................................................................132
BÚßÒ5ã........................................................132
GRAPH °).............................................................................133
BÒ5ã....................................................................... 133
Úßêe<........................................................... 134
BÒ5#)k·¬£....................................................... 135
Bñ5Ê....................................................................... 136
B$ÛH............................................................................ 137
Ú߬¤............................................................... 137
YB£fldPic ...................................................................... 138
Ò5................................................................................ 138
g9J·Úß................................................................ 139
üSlpFld ã߬............................................................ 139
Úß@6Ôß................................................... 140
üDirFld ã߬............................................................ 141
üFldOff ã߬ß............................................... 142
ÍÛn·Úß....................................................... 144
üDifEq ÄÚßÅÒ5ãßSüÒ5¹K................ 144
¾Ï|Û....................................................................... 144
³þÚß....................................................................... 144
Ú³þÛÏtØ........................................................ 145
üÚßXÒ5Þ¬................................................... 145
¬ßÒ5JÚ·±,D.................................. 145
Süý¡0....................................................................... 147
üEXPLR Á·¬·........................................................... 148
ÍÛnXtukÚß................................................... 150
TI-86
Â)<ix
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page ix of 10
11 :Ök151
TI-86 XD............................................................................152
LIST °)..................................................................................152
LIST NAMES °).....................................................................153
ïÎÃ,|`D............................................................153
ü<ãÈyg9D...................................................153
î,|DïÎDá...................................................154
,|DáXDô.......................................154
êSü)þDô...................................................155
Ú,|Dô........................................................155
áDDô........................................................................156
Dêe<.................................................................................156
List Editor ÄDêe<Å°)...........................................156
üþQáëïÎDá...................................................157
üDêe<¦9Dá...............................................157
`êeDô............................................................158
¢Dô8ô................................................................158
¢Dêe<ô8D...................................................158
SüD¤k.............................................................................159
LIST OPS ÄD¤kÅ°).................................................159
ÍD¯ D:¤k................................................................161
²y@ãDá.....................................................................162
¨WBîD`̲D...................................................163
üDêe<²y@ã........................................................163
SüDêe<ØÚâ@ã̲yXD..................... 164
; `²y@ã....................................................... 164
ØÚâ²y@ãÌGXíÃ.............................................. 165
@ãâDáÚ............................................................... 166
êeâ@ã̲DXô.............................................. 166
12 :Ö6ß167
TI-86 Xå£............................................................................... 168
ïÎÃ,|`å£........................................................... 169
VECTR Äå£Å°)............................................................ 169
VECTR NAMES Äå£áÅ°)........................................... 169
üå£êe<ïÎå£................................................... 169
Vector Editor Äå£êe<Å°)..................................... 170
ü#)ïÎå£........................................................... 170
ïÎáDå£....................................................................... 171
å£................................................................................ 171
ü<ãSüå£........................................................... 172
êeå£ÈD`ô........................................................... 172
VECTR MATH Äå£D:¤kÅ°)................................ 173
VECTR OPS Ä壤kÅ°)............................................ 173
VECTR CPLX ÄáDå£Å°).......................................... 175
å£XD:¤k........................................................................ 176
13 :ÖÞk177
TI-86 X½............................................................................... 178
x
TI-86
Â)<
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page x of 10$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page x of 10
ïÎÃ,|`½............................................................178
MATRX ĽŰ)...........................................................178
MATRX NAMES ĽáÅ°)..........................................178
ü½êe<ïν...................................................178
Matrix Editor Ľêe<Å°)......................................179
ü#)ïν............................................................180
ïÎáD½........................................................................180
½ôÃ `$½...............................................181
ü<ãSü½............................................................181
ü½êe<êe½...................................................182
ü#)êe½................................................................182
MATRX MATH ĽD:¤kÅ°)................................183
MATRX OPS Ľ¤kÅ°)............................................184
MATRX CPLX ÄáD½Å°)..........................................185
½XD:¤k.........................................................................185
14 :Ö;187
TI-86 X³uÚd........................................................................188
γuÚd.............................................................................188
STAT ijuŰ)...............................................................188
g9³uDB........................................................................189
LIST NAMES ÄDáÅ°)................................................189
STAT CALC ijuukŰ).............................................189
¾|²&ß,|................................................................191
³uÚdX§p.........................................................................192
STAT VARS iju¬£Å°)............................................ 192
¬³uDB............................................................................ 194
STAT PLOT Õ#).............................................................. 194
STAT PLOT ijuÒÅ°)................................................. 195
γuÒ............................................................................ 195
'Ô`GÁ³uÒ............................................................... 195
PLOT TYPE ijuÒO_Å°)Äݽ³uÒO_Å... 196
³uÒO_MU................................................................... 196
STAT DRAW ijuÒÅ°).................................................... 199
X³uDB........................................................................ 199
15 :Ö1ÈG201
XÖß·<.................................................................... 202
üßg9êe<g9ß............................................... 203
Îxfã·<êe<....................................................... 204
g9£............................................................................ 204
üÞß$`u{·.............................................. 204
êeß................................................................................ 205
SOLVER Äß·<Å°)............................................. 206
·þ¹¬£............................................................................ 206
¤p..................................................................................... 207
·5¹K........................................................................ 207
·<ZOOM ÄýÅ°)............................................... 208
(ß·<........................................................................ 208
g9ß9à9·........................................................... 208
TI-86
Â)<xi
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page xi of 10
ÚßÏD` §p,|¬£..........................................210
îMã<.............................................................................211
g9J·îMã................................................................211
ÚîMãXÏDê,|¬£.......................................212
16 :ÖÈø213
üTI-86 Þêmßc...................................................................214
PRGM ÄßcÅ°).............................................................214
üßcêe<ïÎßc...................................................214
ßcêe<°)....................................................................215
PRGM IàOÄg9àgÎÅ°)............................................215
TI-86 ÕÒ...........................................................................217
PRGM CTL Äßc{Å°)..............................................218
g9Q¸ ............................................................................220
ßcêe<X°)`#)...............................................220
¤ ßc.....................................................................................221
ßc.................................................................................222
Süßc.....................................................................................223
uÚY,`ô8ßc............................................................223
êeßc.................................................................................223
Ôþßc×üºÔþßc...................................................224
ËñÔþßcºÔþßc...............................................225
ü)þßcSüêô8¬£...........................................225
¤ êÁÔßc.....................................................................225
g9J,|+ú.....................................................................226
STRNG Ä+úÅ°)....................................................... 227
ïÎ+ú............................................................................ 227
17 :Ö@¯229
¹ÃüY,............................................................................ 230
MEM ÄY,Å°).............................................................. 230
¹Y,Sü............................................................... 230
¢Y,ô8MÂ.................................................................... 231
MEM DELET Äô8Å°)................................................... 231
á! TI-86 ................................................................................... 232
MEM RESET Äá!Å°)................................................... 232
ClrEnt ÄÙ8g9Å............................................................. 232
18 :ÖTI-86 0Ô{233
TI-86 ÒyÝM........................................................................... 234
ÒyøÄ TI-86 ...................................................................... 234
Òy TI-86 ` TI-85 ................................................................ 234
Òy TI-86 `CBL êCBR ϳ............................................ 234
Òy TI-86 `PC êMacintosh ............................................. 235
¢Internet ÞßQßc......................................................... 235
²y TI-86 JªÛ.............................................................. 235
LINK IJyŰ)............................................................... 236
ݽU¥ÕXDB.................................................................... 236
LINK SEND °)...................................................................... 236
ñêY,ÛÑ................................................................... 237
xii
TI-86
Â)<
$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page xii of 10$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page xii of 10
ݽU¥ÕX¬£................................................................238
SEND WIND Äk·¬£Å#)............................................238
¥Õ¬£ TI-85...................................................................239
LINK SND85 Ä¥ÕDB TI-85Å °).............................239
ÛyÛ.............................................................................240
ôÕDB.....................................................................................240
yôÕXDB.........................................................................241
¡áå´þÛôÕDB...................................................242
íÃ6.................................................................................242
y)Y,á................................................................242
19 :Öb 243
½XD:¤k.........................................................................244
ÆÈ6Ã.............................................................................245
ÃÚÎsÚ.........................................................................246
Ã..............................................................................................248
ßcÖĦ{D.........................................................................250
MUîMã`MU................................................................252
{DX/û.........................................................................254
4Âl.................................................................................256
³]|= ü â=õ_..............................................................258
ßcÖSierpinski ݦ6............................................................260
20 :ÖAuZ=k[l 261
¿ó¹Rn!<.........................................................................262
¤kúÝ+¡Ncfë........................................................... 266
:379
TI-86 °)Ò............................................................................... 380
e·(..................................................................................... 392
íÃ6..................................................................................... 393
Equation Operating System (EOSé) ............................................. 397
H,©................................................................................ 397
ÚÀË.................................................................................... 397
TOL ÄÃÂêe<Å................................................................. 398
ukz..................................................................................... 399
ÝGTI {Ãáu`±pµC.............................................. 400
TI {`áuµC............................................................... 400
áu`±pµC................................................................... 400
Ã[
$$IFC.DOC TI-86 Inside Front Cover, US English Bob Fedorisko Revised: 04/01/98 11:19 AM Printed: 10/27/98 10:25 AM Page i of 1$$IFC.DOC TI-86 Inside Front Cover, US English Bob Fedorisko Revised: 04/01/98 11:19 AM Printed: 10/27/98 10:25 AM Page i of 1$$IFC.DOC TI-86 Inside Front Cover, US English Bob Fedorisko Revised: 04/01/98 11:19 AM Printed: 10/27/98 10:25 AM Page i of 1
EXIT
x-VAR
MORE
DEL
2nd
ALPHA
F1 F2 F3 F4 F5
PRGM
CUSTOM
CLEAR
COS
ON
1
0
23
65
4
789
TAN
SIN
LOG
LN
ST
GRAPH TABLE
2
,
(
(
(
(
AB
=
P
K
Q
L
R
M
S
N
T
O
U
YZ
VWX
CDE
FG
x
HIJ
-
1
QUIT
alpha LINK INS
MODE
M1 M2 M3 M4 M5
SIMULT
RCL
10
CONS CONV LIST
STRNG
BASE TES MEM
:
e[]
ANS
CHAR
COSSIN
-1-1
TAN
-1
CALC
MATRX
CPLX MATH
TI 86
-
O
SOLVER POLY
ENTRY
OFF
STAT
EE
ENTER
CATLG-VARS
VECTR
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 1 of 14
ÛSü|X TI-86 ......................................................2
ü#)Þuk................................................................3
üÒ5#)Þ¬ÑD...................................................9
F1 F2 F3 F4 F5
M1 M2 M3 M4 M5
TI 86
-
TI-86 P¥¡
2¿ó9¼
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 2 of 14
ðø'4|d TI-86
TI-86 ¿ó9¼XU_$)ZÔo TI-86 XüsÑÄÔ!ÈO]4Ã
'Ôuk<Ã×HͨzJá!Y,`ÕBÄÔ´ÍolÝȺX£ÄÄ
äAAA Ô
ü TI-86 XÊÙݯVAAA 4ĪÎÙX4JÚWÀ]üuk<âX4¦
ÄB4¦XUûÄ+ ` NÅÒ9f4Ä
L[ TI-86
U'Ô TI-86ÈÝß!b¬ºß¦X ^ Äîü#)XºÞ¦ßg9
Û ( Å ) ü¾ÄVpußÛÈË×HͨzÄËÙß6¼ÚÅÄ
UGÁuk<ÈÝß -ÈâÝßOFF ß6X ^ÄÛ+üÀË
Äã ` ä Å9< - ` 1 ÜÏÄ_VÈUGÁ TI-86ÈÝß
- Ä
ON
1
0
ST
=
U
Y
RCL BASE
CHAR
O
OFF
¯sêÞ
1 ÝßJFX - Ä
2 Ý# $ ê #ÄüEÚXÞ6êß6ÅÄ
U¬k#)ͨzÈÝ# $Ä
Ut#)ͨzÈÝ# #Ä
EXIT
x-VAR
MORE
DEL
2nd
ALPHA
x
QUIT
alpha LINK INS
MODE
£ûz¯ÚsXå6óÈ
TI-86
¾|GÁÄ
Vp4ü×HͨzÊRÔ
Z
$
ê
#ÈOaõÝ
ß
- 9»Á×HÄ
¿ó9¼3
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 3 of 1400qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 3 of 14
¡Å|@[cø
Uá!ÝXY,`ÕBÈÝß - ( & )Äü#)ÞÚMem cleared
`Defaults set \CÈ<âBxÆá!ZÝXY,`ÕBÄüá!Y,`ÕB
âÈÃÑÔU×HͨzÄ
ôÍ·õ߯
U¡áü¿ó9¼¡0X#)ÈüÔ!á!ÝY,`ÕBÄÔÔþ¡0
!ÈÝß : Ù8#)ÄÍ¡ªg9M`HD¼Ú_$8êÅÄúíX±È
|X TI-86 X#)ÃÑîâü´£Ä¡0Ò£ÝáàÄ
¯Èk|u
1 g97úÑDÄ(:) =
2 g9ÔþÄ3ùg9<ãÈÝß
b âÍW¯ ukÄ
D - ~ F 4 E
3 ÍÂlÄ7ú<ã (4) XV
ÒÄ
b
Sß(J@üu$ß
1 Ú,|úË ( ) l#)ÞÄ´ü
!OÝÔþÈàuÝg9Èw
TI-86 ¾|ü !lAns ÄÄÁ Å
(:)
X
Z<
- `
1
X
ÜÏÈÛ+üÔÝ
Þ6X+<ÈBZÀË
Äã
`
äÅÄ
TI-86
#)ÞX8ËÔþ
7p4
( à )ÈVÚDX
ÔÄ
ukâÈg9Û¾|Ï
ßÔ ÈYXg9Ä
'
TI-86
Í<ãÊÈW
¾|Ú(,|YB¬£
Ans ÈàÊÓ6]¹!XÄ
4¿ó9¼
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 4 of 14
2 g9ü9±,Þõ(X¬£áÄBn+¡
Õ'ÔÄ
ãVä
3 ÚÞõ(,|¬£Ä,|Xü
ßÔ Ä
b
-I+¦'$ß
1 g9¬£ÈâWXGÄ(:)
1 ãVä I
2 ÄÚÍ,|ü¬£ V XGÈ
J§pÄ
b
÷-I+
1 g9<ã (25+14)(4N3.2)Ä(:)
D 25 \ 14 E
D 4 T 3 ` 2 E
2 Ú3.2 ¬2.3 Ä! ! ! ! 2 " 3
3 ÚÛÏ<ãXÔØJ¦9ÔþÄ
¦9Ûü3`25 ȾÄ
- ! - p 3
4 ħpÄb
'+¡Õ
(ALPHA)
K0üÊ
ÝߤþÈíDüÞ6X
±F+¡l#)ÞÄü
_ÈÝß
Z
9g9VÄ
4áZÍ<ãàÚ
ÛÏ Ä
¿ó9¼5
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 5 of 1400qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 5 of 14
,k+
1 g9¾ÍDÑDÄ(:) B
2 g9ÔþóDÄD a 2 E
3 ħpÔþáDÄbÄÝß "
¹ÈîµCÅ
ô=k¦'k
1 g9ÛDÑDÄ(:) -
2 LIST °)Èâ¢LIST °)ݽºÀ
Ë ( { )Ä
ü TI-86 ÞÈ{ <ÔþDXÔÄ
-
&
LIST
°)
3 g9DôÄüëËÚhÌXôÄ5 P 10 P 15
4 ¢LIST °)ݽÇÀË ( } )È<âD§
3Ä
5 Ä£eX5õÃ10 õ`15 õ
0DôÎ9Ä
'
bÄÝß "
¹ÈîµCÅ
a
ÍDª¡ÈV
L2Ä
T
<£©ÈV5N2=3 Ä
Õ9Ë
(…)
<§pY
ÎZ#)Ä
6¿ó9¼
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 6 of 14
,k¦#k|sk]J
1 MATH °)ÄÄMATH °)¾|Ó6
Þõ¡0XLIST °)ÄÅ
- Œ
MATH
°)
2 ݽNUM MATH NUM °)ÄMATH
°)ÏÞ6Ä
&
MATH NUM
°)
3 ¢MATH NUM °)ݽiPart ÄHD¼
ÚÅÑDÄiPart l#)ÄĹ!Xg
9-ü#)ÞȹiPart ͹!(X
pÄÅ
'
4 ÚAns lÛ!BÄÄÞõ¡0X§
pD,|üAns ÄÅ
- ¡
5 !Ôþ¡0X§pDôXHD¼
ÚÄ
b
$ÄSòÅi]
1 ü!Ôþ_$ÈZMATH °)`MATH NUM
°) (- Œ &)Ä
2 ¢#)ÏDMATH NUM °)Ä.
3 ¢#)ÏDMATH °)Ä.
¿ó9¼7
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 7 of 1400qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 7 of 14
G³
1 ÚGÑDl#)Ä(:) - ˆ
2 g9UÍGXDÄ144
3 Í<ãÄ144 XGÄb
¯tk
1 CALC °)Èâݽder1 Ä(:)
-
(
CALC
°)
2 g9<ã (x2)ÈJ¬£ (x) (8)Ä2 I P 2
P 8 E
3 Ä x2 üx8ÊXÔÐDÄb
8¿ó9¼
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 8 of 14
Ý{ ÷@®d¯ÈR
1 ªk!Ôþ_$XÞõg9ÄÄÞõg9
uÝÙ8ÄÅ
- ¢
2 êeªkXg9Ä! ! 3
3 Ä x2 üx3ÊXÔÐDÄb
S=¨Þ§¯ó=¨Þ
1 CONV °)Ä(:) -
2 CONV TEMP °)ÄCONV °)ÞÏ
èTEMP Ä
*
3 g9ƹXz£ÄVp¹z£óXÈ
ËSüÀËÄü_ÈVpÕ9ZÀËÈ
TI-86 Ú4¡F6kz L15.5¡CÈâÍW
ª¡Ä¬úËÅȨ²7X15.5¡CÄ
D a 4 E
4 ݽ ¡F9Ú"ãýznƹXz£)!Ä
¡F`6kúË ( 4 ) üz£â6Ä
ÄÁ Å
'
'Ýß
b ÊÈ
TI-86
Ú
g9XÛ¸ê<ã,|
Ä
ENTRY XYBY,
,|Ä
'uk6kXz£ÊÈá
¹g9)!úËÄ_VÈá
g9
¡
9<zÄ
¿ó9¼9
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 9 of 1400qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 9 of 14
5 ݽ ¡C 9Úãýz6käXÔ)!Ä&
6 ¯ 6kÄ L4¡FX ¡CÄb
S¯|-I+@üu1È$ß
1 g9YBX߬£y1 Ä(:) - n ãYä 1
2 g9Ë (=)Ä1 ã=ä
3 g9GbxX<ãÄ
4 ,|¹<ãÄ
5 D = 2 E
b
ßÔVV)Ò6êÑDy1=5(sin x) `y2=5(cos x)Ä
ôD7·õßÒ=k
TI-86 üÒ5#)Þ¬¯OÑDÄ
U¬Ò6ÈOÚÔþþuk<ã,|ÔþYBX
߬£Ä
VX£þ¡0ѹ!Ô¡0ÎÄO¢ÔÈÝÎXNc; ¡0ÄVX
Ôþ¡0n!ÔVÔâÔþ¡0XÊÁÄ
ô1È ÷í¦,@R=k
1 GRAPH °)ÄÄÁ Å6
'ü
= 9,|߬£ÊÈ
Ug9߬£Èâ
=È
câag9þukX<ãÄ
â,|
TI-86
ÞûîD¬
£XNcÌ¡Ä
10 ¿ó9¼
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 10 of 14
2 ¢GRAPH °)ݽy(x)= 9ßê
e<Ä5(sin x) üÞõ¡0,|y1
Xþuk<ãÄßêe<°)¹i¼°
)6ãÄ
&
ßêe
<°)
3 ßÏÛÄy2= ¤Ä#
4 üy2= ¤Øg9<ã5(cosx)ļã
y2 XË ( = ) üg95âÄàèÈ
y1 XË3Ä<øþßÑU
Ò6êÄh´ÅÄ
5 D > 2 E
$=k|D+
üßêe<Èü£þߺXÒÛ<È'߬üÒ6#)ÞÊȹßXÒ6
ãÄ
1 ÚÛÏy1 Ä$
2 ßêe<°)XßÔþ°)ÄÄü
°)ÿX 4 <8°)ÝÈîXMÄÅ
/
3 ¢ßêe<°)ݽSTYLE y1 B ¼
ÄkÅÒ6ãÄ
(
Ò6¢ÒÛ
üßêe<ÈO¹¾
¬
£
xX6ã9<£þß
ľüh´X
Func Ò6õ
ãßÅÄ
EÝ
7
¡ÒõãÈ¡á
Ý
( Ã#áàXÒ
ãÄ
¿ó9¼11
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 11 of 1400qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 11 of 14
ôDp·õßÒ=k
1 ¢GRAPH °)ݽGRAPH üÒ6#
)Þ¬ÒÄx$ÛHÃy$ÛH`
GRAPH °)ÄâÝüßêe<ë
ÎNcÍ£þÝnXÒ¯ ¬Ä
- i
¾Ï|Û
2 Ò6¬âÈùüÒ6#)Þ¾Ï|
Ï|Û ( + ) ÄüÒ6i¼Û$ÛÄ
" # ! $
Ì=k
1 ¢GRAPH °)ݽTRACE ³þ
ÛÈó}8ÛÈù³þÏ)ÝnÑDX
Ò6Ä'!ÑDXËÕÄy1 X1Å
üÇÞ¦Ä
)
³þÛ
2 ¢ÑDy1 Ï|³þÛÑDy2 ÄÇÞ¦
X1¬ä2×y¬y2 üx=0 ØXÄ
ÄÁ Å
$
12 ¿ó9¼
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 12 of 14
3 ³þÑDy2 Äc³þÈXy
5(cos x) ü'!xØX§pÈ8êx
3ü#)ÞÄ
" ` !
¯Ê¾x|yÄÌÐ.Å
1 g9Ôþü'!Ò6#)XÌ×ÈY
XrDÄêuk§prDX<ãÅÄ
'g9Ôþ+úÊÈx= ¤Ä
6
2 uküx=6 Êy2 XijþÛÈyÏ
§pØÄyÈêßüxØX§pÈ
ü#)ÞÄ
b
$>$ß|
1 GRAPH °)Ä6
2 ¢GRAPH °)ݽWIND ¹k·
êe<Ä
ÄÁ Å
'
k·¬£XnÒ6#)
XÌÄ
¿ó9¼13
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 13 of 1400qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 13 of 14
3 Ú,|ük·¬£xMin X¬0Ä0
4 ü¡nX#)Þ¬ÒÄ´xMin=0 È
¹¾ZÒ6G6XÔ`¯5$Ä
*
S¾=k
1 ¢GRAPH °)ݽy(x)= ßêe
<`ßêe<°)ÄGRAPH °)ÞÏè
y(x)= Ä
&
2 ¢ßêe<°)ݽSELCT ª\Ýn
ÑDy1=ÄËáatÄ
*
3 üÒ6#)Þ¬ÒÄ´ª\Ýny1 È
TI-86 ¾¬y2 ÄUüßêe<ݽ
ÑDÈË¡áo9xÄÄSELCT ùÝ
½`ª\ÝnÑDÄÅ
- i
14 ¿ó9¼
00qwikst.SCH TI-86 ÈQuick Start ÈChinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 14 of 14
9MDp·õ]J
1 ݽZOOM ¹GRAPH ZOOM °)Ä
GRAPH °)ÞÏèZOOM Ä
(
2 ¢GRAPH ZOOM °)ݽBOX ¹
ýÛÄ
3 ÚýÛÏ¡nXÒ6#)X
Ô¦ÞÈâüÔþã76WÄ
&
" # ! $
b
4 ÚÛ¢ã76Ï¡nXÒ6#
)XͦÞÄüÏ|ÛÊÈüÒÞ
ZÔþS6Ä
" # ! $
5 ûÒ6Äk·¬£¾|¬ýXÛn
DÄ
6 ¢Ò6#)ÞÙ8°)Ä
b
:
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 15 of 22
]êÈ64..............................................................16
Ô`GÁ TI-86.............................................................17
×Vͨz..............................................................17
#)..............................................................................18
g9D+..........................................................................19
g9Jª+ú..................................................................21
g9<ã`Û¸..........................................................24
íÃ..........................................................................27
¡ü¹!g9Þõ§p.............................................28
Sü TI-86 °)................................................................31
¹ßJ¬ã..............................................................34
F1 F2 F3 F4 F5
M1 M2 M3 M4 M5
TI 86
-
år
TI-86
1
16
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 16 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 16 of 22
äÞΧÔ
X TI-86 Sü¯VAAA û4ÄüÔuk<!ÈO]o4ÄÔVÖÛü
4Æ£]üuk<YÄ
1 Vpuk<Æ£ÔÈíÄÝ - ÅGÁuk<ȹS!±,üY,XµCöÄ
2 ¥|¬ÞX±xªÄ
3 ªµuk<Èåß|4ª¦ÔÈâªß4ªÄ
4 ªÎݯV»4Ä
5 ]¯VXAAA û4È]ÊË;4¦XUûÒÄ+ ` NÅÄ
6 ÜÞ4ªÊÈj^øþ¦Ô¦4¦i¼XøþÑYÈâ|4ªÈ¦ÔTGÞÄ
ΧÔ.
'AAA 4£áÊÈÔuk<î4£á
µCÄ
îÈ
uk<ÔüÔõ£áâûÁ¤
ÔøþóóÄÔÈTI-86 Ú¾|GÁÈÈÈ64
!Ñáî¤ Ä
ÖÛü4ü4¦È!bAAA 4XÞÄWü AAA
4£áêÈ6ʱÕY,µCÄ6DBöÈáUªÎÖ4È82]X¯
V4XÄ£h3ê4HÈ6ÖÛü4Ä
<
-
`
1
Ï
ÜÈÛ+ÍÞX+ü
Äã ` äÅÀK9Ä
áUªßÖÛü4È82
]Z¯VX
AAA
4Ä
Ö'ØB»4Ä
VpáeSü
TI-86
È
Ô
õΣáµCâÈ4
ù»ÁSüYøþóóÄ
1
´Ö¤
TI-86
17
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 17 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 17 of 22
UÈ6ÖÛü4Èí'Ô4ªÈ»ßÎnBACK UP BATTERY ªXã]ÄÝ;ªÞXU
ûÒÄ+ ` NÅ]XCR1616 êCR1620 4ÄÜÞª$ÈJ»û]Ä
ê[ TI-86
UÔ TI-86ÈíÝ ^Ä
Vpuk<ÞõÝ - GÁXÈTI-86 íÙ8
ÝíÃÈJÞõSüÊÔâX#)Ä
Vpuk<ÞõAutomatic Power DownTM
(APDTM) GÁXÈTI-86 Ú²GÁ!XÕÈÙÀ
YÃÛ`Ï)íÃÄ
ON
1
0
23
65
4
ST
,
(
(
=
S
U
YZ
VW
RCL
CONS
STRNG
BASE TES MEM
:
ANS
CHAR
O
OFF
CONV
T
PRQ
U¹GÁ TI-86ÈíÝ - ÄÝB`Y,YConstant MemoryTM Mû±ÕÄ
Ù8Ï)íÃÄ
APD üûz¯ÚsY´Ï)¡0ʾ|GÁ TI-86 ¹ÊS4ÓQÄ
¯,êÞ
1 ÝßJRÔFX -Ä
2 Ý# $ ê #ÄüEÚÜXÞêßÅÄ
Utk#)ͨzÈíÝ# $Ä
Ut#)ͨzÈíÝ# #Ä
EXIT
x-VAR
MORE
DEL
2nd
ALPHA
x
QUIT
alpha LINK INS
MODE
Ö'ØB»4Ä
Vpü×VͨzÊRÔ
$
ê
#ÈíOaÝ
-
»Á×VÄ
18
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 18 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 18 of 22
ùcÊ×Vͨz¹ÖÜáàX¦`;5ÊÄü×VͨzÊÈÇÞ¦X 0ÄÔÅ
9ÄÔkÅÈXD+<'!ͨzBÄVpͨzþêþkíßá8D+Ä
'4£cÊÈ£ÊÈ£þDhXrͨzî¥ó¬êÄ_VÈü4ÊB
ͨz3Èc££ÈÔUBͨz4Ãâ5Ã6!ÃàpÄá
ÈÈΣáX\C!Ñ´OÈ64Ä
Í·õ
ÔõÔ TI-86 ÊÈ#)ÄKñÈ#)NQXÈ8ZºÞ¦Xg9Û ( Å )Ä
VpßáÛÈíÝ -ÈâÝ# # ê $ 9×VͨzÄ 17 IÅÄ
ü#)ÞÈùg9`uk<ãÈJ¹ß§pÄ3ù; ۸ñ,`×ά£Ã
BÒ5`êe<Ä
U¢JªÏ)#)¨²#)ÈíÝ - lÄ
,R[+
#)Ôîù8 È£ Ôî21 þ+úÄVp<ãêÛ¸cëXSzY21 þ+
úÈí¾|6 Ä
TI-86
Ý
40
þͨzBÈ´
þ
0
9ÈXD+·
<¯¡BÄ
´OÙ8#)Ô
Xg9Ä
1
´Ö¤
TI-86
19
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 19 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 19 of 22
Vp Y8 È[åÞ®|¹bÄÃ¹Ý $ åÞ®|#)ÈÑ'!g
9XÔþ+úĹUªÎÃêeê¡; ¹!Xg9ÈíÝ - ¢Ä28 IÅÄ
'ü#)Þ; g9ÊȧpüßÔ XÇ{Ä
'; Û¸ÊÈîDone üßÔ XÇ{Ä
Vp§pþSü#)ÞáßÊÈíKñüÇ{
Õ9Ë (...)ĹU¹ßÈî§pÈíÝ "Ä.âÈ
üº{ÎÕ9ËĹU®²ÈíÝ !Ä
g9
§p
g9
§p
Rk
£þÝUsÑXúËêým¹QFDüÞÄ_VÈ'Ýß \ÊÈtËlÛØÄ
Û+£ÄD+g1Ã2Ã3Èàá Y Z [Ä
Rk
Ug9óDÈÝ aÄóÅÈâÝÌhD+Ä_VÈUg9 L5ÈíÝ a 5ÄáUS
ü T Ä£©Å<óDÄa ` T øþsÑáàXÄ
ãB{
TI-86
·<
ã`§pXãÄ
34
IÅÄ
TI-86
#)ÞXÚhúÔþ
å!Xp
( à )ÈVàÚD
ÔÄ
20
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 20 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 20 of 22
TI-86 uk<ãóD`JªÑDXNcEquation Operating SystemèÄ)Å9n
XÄ_VÈL42 X§p L16 Èà (L4)2 X§p16 ÄVpáÑBnukNcÈùü D ` E
ÚóËXüèÄ
'*§ÞÔÈk
1 g9DÄÛD!XD+¼ÚÅĹù<ãÄD19
F 2 E
2 ^ElÛØÄC
3 ¹ÛDóÈl L
ÛØÄâg9ÛDÈùÔ
!Ãø!êÝ!D+Ä
a 2
4 uk<ãXÄb
<ãSü¹¥:D©ê¹ßD©<XD+ÊÈTI-86 þ¹¥:D©ê¹ß
D©§pÄãBÄ 34 IÅ`D+Xûãn§pX<ãÄ
Rk
ü TI-86 ÈáDa+bi Xg9Ýø¡ãÖȦ$ÛáD
ã (a,b) `U$ÛáDã (r
q
)ÄÝGáDXÈîµCË
Ù4´Ä
Sü@6Û¸ÊÈüÀË
ÚóDÄ
4
´ÅÄ
ü¥:D©ÈãD
!
ÝÔ!D+Ä
ü¹ßD©ÈãD!Ý
Ô!Ãø!êÝ!D+È
10
XÛD
3
XáDÄ
1
´Ö¤
TI-86
21
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 21 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 21 of 22
RÚÇo
EXIT
x-VAR
MORE
DEL
2nd
ALPHA
x
QUIT
alpha LINK INS
MODE
ÖF
- FXÄÝ - âÈÛ¬ä ÆÄ`sÑÛÅÄ
'ÝßÔþÊÈDüÞXF+úÃýmê+È
àá¹XUsÑÄ
- š
¨²
STAT °)
X
STAT
ALPHA F
1 ±FXÄÝ 1âÈÛ¬ä ³Äûm+¡
(ALPHA) ÛÅÄÝßÔþâÈDüÞX±Fûm+
úlÛØÄ
X
STAT
1 ãXä
¨²
X
Ý - nâÈÛ¬ä ÏÄãm+¡ (alpha) ÛÅÄ
ÝßÔþâÈDüÞX±Fãm+úlÛØÄ
X
STAT
- n ãXä
¨²
x
¹Uü[g9ÔþNÈ
Ý
1 ¤ÄNü¬£á
´XÄ
KÈùÝ
2
·
Ó
- n ãxä
9g9ü
X
x¬£Ä
`sÑ
ALPHA
22
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 22 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 22 of 22
MVòÄ[CVòÄ
¹U²Ág9îbÔþXûmêãm+¡ÈíBûm+¡ÕÄübûm+¡Å`ãm+¡
ÕÄübãm+¡ÅÄ
Uüg9ÛÊBûm+¡ÕÈíÝ 1 1Ä
¹Uª\ûm+¡ÕÈíÝ 1 Ä
¹UÛ6ûm+¡Õãm+¡ÕÈíÝ - n Ä
Uüg9ÛÊBãm+¡ÕÈíÝ - n 1 Ä
¹Uª\ãm+¡ÕÈíÝ 1 1 Ä
¹UÛ6ãm+¡Õûm+¡ÕÈíÝ 1 Ä
'ûm+¡Õêãm+¡ÕÔÊùSü -Ä8êÈ'ÝJÞuݱF+úXÊÈ
_V 6Ã3 ê !ÈoXUsÑ¡ÝÄ
Ë0*
g9Åü'!ÛØg9+úÈÓ6ÆÝÏ)+ú
¦9__ ü'!Ûئ9+úÈÇÏsÝX+ú
`sÑÆg9`sÑ+úê; `sѤkĬÞXF¤kúÅ
ûm+¡³g9ûm+¡Ä¬ÞX±F+úÅ
ãm+¡Ïg9ûm+¡Ä¬ÞX±F+úÅXãm6ã
µÄáÑg9Èü¤ØÆg9Ôû+úDêY,Ƶ
VpÝ -pâÝ 1ÈÛ¬äÔþúßæXA (A)Ä
VpÝ - pâÝ - 1ÈÛ¬äÔþúßæXa (a)Ä
VpÝ - pâÝ -Ȧ9Û¬äÔþúßæX # ( # )Ä
Name= ¤`,|úË
()
¾|Bûm+¡ÕÄ
îDßÈÛX6<
ÝßÔþÊÚî¥óX
|0Ä
Ò5`êe<ÝÊSüJª
ÛÈÚüJª´V£ÄÄ
1
´Ö¤
TI-86
23
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 23 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 23 of 22
*16F
Ý# "Ã#Ã! ê $ÊÈÛîÕÁÏ|Ä
Îù[9ùo
- p¬Û¦9Û ( __ )×ü¦9Ûئ9+úÈÇÏÆÝX+ú×¹Uª\¦9Èí
Ý - p êÝ "Ã#Ã! ê $
3ô8ÛØX+ú×¹U²Áô8Ç{+úÈíÝ# 3
:Ù8#)ÞX'!g9×: : Ù8Hþ#)
g9Û
( Å ) Zª
'!+úÄ
$
Þ®
à
ÞÏÛ
-
$
×k#)ͨz
"
ÇÏÛ
- "
ÏÛÇ5§
#
ß®
à
ßÏÛ
- #
×#)ͨz
!
ºÏÛ
- !
ÏÛÇ5ÂÔ
24
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 24 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 24 of 22
R-I+[
R-I+
<ãÛÔD+`0ÔþêîþÑDDX¬£XÜÄü TI-86 ÈîÝ:mN
cg9<ãÄ_VÖpr2
Ã5 tan xStat `40((L5+3)N(2+3)) ÑÔþ<ãÄ
Ãü#)Sü<ãuk§pÄ
üû¼ÚÔUDX!BÈÑùü<ãg9DÄ
_VÈùg9Ôþ<ã0k·¬£Ä5´ÅÄ'Ý
#Ã$Ãb ê .ÊÈTI-86 ukþ<ãJü§p
Ó6k·¬£Ä
Ug9<ãÈí¢¬`°)g9D+ì£`ÑDÄ 31 IÅÄÝ b âÈB
EOS ukNcíÄÙ)Åuk<ãÄâÛ!B´GÅÈâ§pÄ
Ug9<ã3.76 ÷ (L7.9 + 5) + 2 log 45 âuk§pÈ
hÝß6XÖ
3 ` 76 F D a 7 ` 9 \ - ˆ 5 E \ 2 < 45 b
1
´Ö¤
TI-86
25
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 25 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 25 of 22
ô-I+¦'=k
ÑD¨²ÔþÈÑDX_$ÝÖ÷ÃLÃ+à `log ĹUSüÑDÈîOg9Ôþê
îþÝDÄ
Û+£ÄÑDêÛ¸XÁ©ÊÈDüp'<Ä_VÖsin angle ÄÝ = g9sin È
âg9ÝX¦zangle Äê§p¦zangle X<ãÅÄÍbúîþDXÑDêÛ
¸ÈOüëËÚh£þDÄ
ÔoÑDUDüÀËÄ'áÑBnukNcÊÈùSüÀËâBÑDü<ãX
!BÄ
'
ÝÛ¸Ñ{ó¡0Ä_VÈClDrw Ô5Û¸È; ÊÙ8Ò5ݬXYÄÛ¸
áÑüü<ãÄÔÈü TI-86 £þÛ¸áXÔþ+¡ûmÄÔoÛ¸UÔþ
¹ÞXDÈüÛ¸áâXºÀË ( ( ) <Ä_VÖCircl( UÝþDÈCircl(x,y,radius)Ä
R=k[w+o
ùüß6Ý¡ãÔgDÃÛ¸ê¡0úÄ_VÈlog 45 ÅÄ
¢¬ê°)ÚlÛØ (< 45)Ä
¢CATALOG ÚlÛØ (- w & ãLä & & b 45)Ä
äþg9+ú ( - n 1 ãLä ãOä ãGä ¤ 1 1 45)Ä
7V_ÈSüYBÑDêÛ¸îÈçoÄ
üÛ+ÈÃÝDü
Äã`
äÅÀK9Ä'g9
ÈËÓg9o
ÀûÄ
A
Z
×£ÄÝ
TI-86
XÑD`Û¸ÈÙÀ
Ô`ÃÝXDÄ
üCATALOG °)Èù
Ý+¡ÈyÏ|Û¹¹
+¡ÔXÔMÄ_V
_X
ãLäÅÄ
26
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 26 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 26 of 22
'ݽÔþÑDÃÛ¸ê¡0úÊÈÔþêîþ+úäXúËlÛØÄÔºúË
lÛØÈùêe)þ+úÄ
_VÈnÆÝ - w / / * & & b ÚyMin 0<ãXÔ¼Úl
ÛØÄâ¥ÔUXxMin ÈÊáÔUÝß9þ9ݽxMin ÈÝ ! ! ! !
2 Ä
RÌR2
U²Ág9øþêîþ<ãêÛ¸ÈËüfË (- )
Ú
WÀÚÔÄÝ b âÈTI-86 ¢ºÇÇ; £þg9ÈJ
èÔâÔþ<ãêÛ¸X§pÄHþg9±,üÞ
õg9Ä28 IÅÄ
,í
' TI-86 7üukê¬ÒÊÈÔþÏ|XVÈ0<ü#)ÇÞ¦Ä'V0Ò
5êßcÊÈÛ<V0Û<·ÓÈGÔ5Ï|XVÈÄ
¦å¯ÞD7
U7ü¯ XukêÒ5ÈíÝ ^Ä'ÔþukÊÈERROR 06 BREAK µC
`°)Ä
U¨²#)ÈíݽQUIT ÄÝ *ÅÄ
U²<ãÔØÈíݽGOTO ÄÝ &ÅÄÝ b ¡uk<ãÄ
ü_
úË<úË!
X±,úËâX¬£
Ä
2
´ÅÄÝ
XÈÃ
Ú
l#)ÞÄ
1
´Ö¤
TI-86
27
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 27 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 27 of 22
Ò5ÊȼÚÒ5`GRAPH °)Ä
U¨²#)ÈíÝ : : êÏã2Ò5Ä
U¡¬Ò5ÈíݽÔ5Ò5XÛ¸Ä
gåGÙ
TI-86 íÃÊÈíõCÈ_VERROR 04
DOMAIN êERROR 07 SYNTAX Ä)Í£þíÃO_`Ã
ÑXíÃs´¯ ZÈâÄ
VpݽQUIT ÄêÝ - là : :ÅÈ
í#)Ä
VpݽGOTO È!Ôþ#)ÈÛ!bêy¥íÃØÄ
uGÙ
1 ¼ãíÃO_ (ERROR ## errorType)Ä
2 VpÃÑÈݽGOTO Ä!Ôþ#)ÈÛ!bêy¥íÃØÄ
3 BníÃs´ÄVpáÑÈÃü)¹ßÃÑXs´Ä
4 7íÃâ»ÁÄ
5
´ÖÑDÒ5¡V)
¬Ò5Ä
Vp; ßcÊȱ,X
ßÎÁ©íÃÈíݽ
GOTO ¨²ßêe<È
ᨲßcÄ
5
´ÅÄ
28
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 28 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 28 of 22
®2Rúß(+
Sòß(R
'ü#)Ý b uk<ãê; Û¸ÊÈHþ<ãêÛ¸üÔþáENTRY
ÄÞõg9ÅX,|³Ä'GÁ TI-86 ÊÈENTRY ±-üY,Ä
UªÎÞõg9ÈíÝ - ¢Ä'!Ù8ÈÞõg
9l'! Ä
Sò@ ÷ß(R
1 ü#)ÞȪÎ!Ôþg9Ä
2 êeªÎXg9Ä
3 ¡; êeXg9Ä
- ¢
! ! ! ! ! 32
b
Sò2R
TI-86 ÃÑîüENTRY ±-¹!g9ÈÔîÃ128 +VÄU®|±,üENTRY Ô
g9W½Xg9È
¡áÝ - ¢ÄVpüZÔ½Xg9âÝ - ¢È
î
ÔXg9×áÝ - ¢ ¡á8õcÄ
1
´Ö¤
TI-86
29
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 29 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 29 of 22
SòöÈR
UÚøþêîþ<ãêÛ¸ÔK±,üENTRY ÈíÚWÀg9üÔ ÈÌfÈüf
ËÚÔÈâÝ bÄ; ÊÈHþ±,üENTRY ÄÝî¡0¡Mû¹S!#
GX¹g9X©Èß6X_ÎZJÔÄ
1 Sü©í©6Ã200 GlGX
ÚXÄÚ80Ôþu±,
rÈâ; pr2
Ä
8 X - n ãRä
- [:] - ~ ãRä 1
1 I b
2 ªÎ8r:pr2 JÚ7.958 0Ôþ
Xu¦9Ä»Áuȧp
¥§p200 Ä
- ¢
- ! 7 - p ` 958
b
9ùENTRY @üL®
UÙ8ENTRY ,|³XÝDBÈ
¢#)XN ÔÈ
¢MEM °)ݽClrEntÄÝ
- *ÅÈâÝ bÄ
Sòß(+
'ü#)Þêßcäsuk<ãâÈTI-86 Ú§p±,ÔþáAns ÄÞõ§pÅ
XYB¬£ÄAns ùrDêáDÃDÃå£Ã½ê+úÄ'GÁ TI-86 âÈAns
X±,üY,Ä
üfËÚhX²Ág9M±,
Ôþg9Ä
26
IÅÄ
Ú6Ã@ãÖA=pr2Ä
ß·<Ä
15
´Å;
þÏuXºÔþ¹KÄ
30
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 30 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 30 of 22
UÚ¬£áAns ËñÛØÈíÝ - ¡ÄùüÏ)Sü¬£Ans ȾUJ±
,XÝXÄ'uk<ãÊÈTI-86 ü±,üAns Xuk§pÄ
1 ukÁX6ÃÈ1.7 GÈS4.2 GÄ
2 VpU¡á147 ÉSvÓÈuk£GG¡
´ÉÄ
1 ` 7 M 4 ` 2
b
147 F - ¡
b
ô=k'Ans
Þõ§p±,üAns ÄVpg9<ãÊjg9XÔþÔU!BDXÑDÈTI-86
¾|ÚAns 0ÑDXDg9Ä
1 g9J; <ãÄ
2 g9ÔþuÝDXÑDÄAns l#)
ÞÈâ6³ÑDÄ
5 F 2 b
M 9 ` 9
b
ã@+u$ß
1 ukX5GXÚ6ÃÄ
2 uk¬3.3 GÃX5GXÚÅ'ÃÄ
3 ±,§p¬£VÄ
- ~ 5 I
b
M 3 ` 3
b
X ãVä
b
1
´Ö¤
TI-86
31
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 31 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 31 of 22
' TI-86 i]
î TI-86 sÑXúËùü°)RÈàáü TI-86 ¬ÞÄ
,i]
Mn°)Xãªb°)ü TI-86 ÞX!BÄ
°)X© _
ÝÞ6Ý°X 6 GRAPH °)
Ý -ÈâÝ`sÑ° - Œ MATH °)
¢Jª°)ݽ° - Œ & MATH NUM °)
ݽêe<êݽ#) - ) Dêe<°)ÈàÊDêe<
JÎíà 1 X b íð)
'°)ÊÈ15þMäX°)ü#)i¼ÄVpü°)X5þMâ
ÈîúË ( 4 )È°)Çå¬ÝÔþ°)ÄU¹ßßÔþ°)ÈíÝ /ÄÔâÔþ
°)áî 4 úËÄ
_VÈÝ - Œ MATH °)Ä
'8Øß
4
...
...
Ý
/
ßÔþ°)Ä
üÔâÔþ°)Ý
/
âȲ
Ôþ°)Ä
¤o
TI-86
°)Ý
25
þMÄ
"Ã#Ã!
`
$Í°)
´Ä
32
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 32 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 32 of 22
i]F
-
Þ6X°)M1 M2 M3 M4 M5
ß6X°)& ' ( ) *
- l
Ù8Ý°)QUIT
- e
i ݽ- . //
®|ß6X°)
Þ6°)M
.
ÏÔ#)ß6X°)
¡i]2
°)ÊÈÔhþ°)MÄUݽÔþ°)MÈÈ
yÝ°)MßXݽÄ_VÈüÇ{XMATH °)Ý
& ݽNUM ÈÝ ' ݽPROB ÈÄ
&'
( ) *
ݽJª°)X°)MÊÈÔþ°)Ï#)XÞÔ ÈX°)-Î!BÄüs
°)ÞXÝ°)MÝÌ¡pFÈ8ZÝ°)MÄ
ݽ
NUM Ê
...
...
MATH
°)
ÞÏJ
MATH
NUM
°)Ä
UÏD
MATH
NUM °)JßÏ
MATH
°)ÈÝ
.Ä
)X°)ÒZ
TI-86
X£þ°)Ä
îÈ
TI-86
°)MXSzá
î
b
5
þ+úÄ
/
¾®|ß6X°)ÈW
áÑ®|Þ6X°)Ä
1
´Ö¤
TI-86
33
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 33 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 33 of 22
U¢Þ6X°)ݽ°)MÈíÝ -ÈâÝÍh e N iÄ
U¢Þ6X°)ݽ
PROB ÈíÝ
- fÄ
U¢ß6X°)ݽ
iPart ÈíÝ
'Ä
'Ôþêe<°)Þ6X°)ÊÈVpüß6X°)ݽںÔþ°)XMÈ
wêe<°)¡Þ6X°)Ä
¢ß6X°)ݽ
NUM Ê
...
MATH °)\Ä
...
ßêe<
°)±-J
MATH
NUM
°)Ä
Þ6Ößêe<°)
ß6ÖMATH °)
Þ6Ößêe<°)
ß6ÖMATH
NUM °)
SòÄÎùÅi]
U¢#)ô8ß6X°)ÈíÝ .Ä
'Ý
. Ê
...
...
MATH
NUM °)\ÈMATH
°)ßÏÄ
aÝ
.È
MATH °)\Ä
Þ6ÖMATH °)
ß6ÖMATH
NUM °)ß6ÖMATH °)´°)
U¢Ò5#)Xi¼ô8
°)Èí¬`Ò5âÝ
:Ä
5
´ÅÄ
34
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 34 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 34 of 22
@$1+
UãBÈíÝ - m
Ä'!BÄã
B{ TI-86 V)J·D+`Ò5Ä' TI-86 GÁ
ÊÈConstant Memory Mû±,'!ãBÄÝDÈ
ÙÀ½`DXôBãBÄ
$1+ø
1 ÚÛÏÇU¬XBüX Äü_
¯BÅÄ
2 ÚÛÏÇU¬XBÞÄ2!ãDÅÄ
3 ; €
#
" " "
b
D©ã
Normal ¹D!üãDXº{`Ç{X6ã§pÄ_V123456.7 Å
Sci Ä¥:D©ÅÚ§pø¼ÚÖÎDÄÔ!ãDÅüEXºÈÌh10 X
üEXÇÄ_V1.234567E5 Å
Eng ĹßD©ÅÚ§pø¼ÚÖÎDÄÔ!Ãø!êÝ!ãDÅüEXºÈ
Ìh10 XÄ3XáDÅüEXÇÄ_V123.4567E3 Å
üÇ{X#)ÞȬxã
B¹ãü#)
º{Ä
_Ú¯ã
2
È
Vàb`bÚÄ
üNormal D©ÈVp§
pYZ
12
!êÙ§pX±
Í
< .001
Èí¹¥:D
©
Ä
D©ãáE¡DXg
9Ä
1
´Ö¤
TI-86
35
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 35 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 35 of 22
¯ã
Float ÄBŧpÔî12 !ÈÙÀúË`ãD
ÄnÅÄ
012345678901 ×£þD+Ô¡BŹÛnXãD!D§pħp¯áh9
ÛnXD!Å×`þ0B10 !ãD×`þ1B11 !ãD
¦zã
Radian Ú¦z·ûzÈÝûz§p
Degree Ú¦z·zÈÝz§p
áDã
RectC ÄȦ$ÛáDãÅÚáD§p (real,imaginary)
PolarC ÄU$ÛáDãÅÚáD§p (magnitude±angle)
Ò5ã
Func ÄÑDÒ5ŬÑDÒ5ÈJyxXÑD
Pol ÄU$ÛÒ5ŬÑDÒ5ÈJr qXÑD
Param ÄDÒ5ŬGÏÒ5ÈJx`ytXÑD
DifEq ÄÚßÒ5ÅBt¬ÚßÒ5
Dã
Dec įDÅÚD·`¯D
Bin Ä`¯DÅÚD·`¯DקpúâÔ Ü
Oct Ä?¯DÅÚD·?¯DקpúâÔ Ý
Hex ÄA¯DÅÚD·A¯DקpúâÔ ß
2¯ãü#)êß
cêe<ÝÄ
36
1
´Ö¤
TI-86
01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 36 of 2201oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 36 of 22
å£$Ûã
RectV ÄȦå£$ÛŧpÖ`Èå£ ãx yäÈÝÈå£ ãx y zä
CylV ÄÅ6å£$ÛŧpÖ`Èå£ ãr
±
q
äÈÝÈå£ ãr
±
q
zä
SphereV Ä×6å£$ÛŧpÖ`Èå£ ãr ± qäÈÝÈå£ ãr
±
q
±
f
ä
Úã
dxDer1 ÄBÚÅüder1 Ä3´Å9¯ BÚÈJuk<ã£þÑDX
ÄdxDer1 ¨dxNDer BÈ<ãÑDXÝûÝ$ÅÄ
dxNDer ÄDÚÅünDer 9¯ DÚÈJuk<ãXÄdxNDer áVdxDer1
BÈ<ãÑDXÝû$áùÅÄ
å£ãáE¡å£g9
XãÄ
±,
d
XE¡dxNDer
ÄÙ)ÅÄ
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 37 of 10
CATALOG ...........................................................................38
,|DB£..............................................................39
¬£ÝDBO_ÚO.....................................................42
CUSTOM °)...................................................................44
CHAR Ä+úÅ°)........................................................45
F1 F2 F3 F4 F5
M1 M2 M3 M4 M5
TI 86
-
CATALOG
$ß[o
2
38
2
´Ö
CATALOG
ì£`+ú
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 38 of 1002catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 38 of 10
CATALOG - w &
CATALOG Ý+¡Nc TI-86 XÝÑD`Û¸Äá¹+¡ÔXMÄ_V + ê 4Bin Å
üCATALOG ÿÄ
Ý½Û ( 4 ) Û'!MÄU¢CATALOG ݽ¤ÔMÈíÚݽÛϹMØJÝ
bÄCATALOG \ÈÝMXá+lÛs!BÄ
Sü
#
ê
$
Ú
4
Ϥ
ÔM
âÝ
b Ä
¹Ml
ÛØÄ
UÇ@¡0Ö
¹Mn+¡ÔXÔM ݹ+¡×ûm+¡ÕÔ
CATALOG ÿXM^+ú ¢CATALOG ÔMÝ $
ßÔ#) ¢CATALOG °)ݽPAGE$ ( & )
ÞÔ#) ¢CATALOG °)ݽPAGE# ( ' )
°)MCUSTM `BLANK üCATALOG °)`£þVARS #)°)Äó}WÀÈüùï
ξÅXCUSTOM °)ÈJÃî15 þCATALOG M`¬£ÈÙÀßcáÄÝGCUSTOM
°)XºµCÈËÙ44 IÄ
CATALOG CATLG-VARS
°)XÔMÄ
2
´Ö
CATALOG
ì£`+ú39
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 39 of 1002catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 39 of 10
@ükãu$ß
ü TI-86 Þ,ùSüßÄ´¡©ÚDB,|¬£ÄùÖ
ü X ,|D¬£Ä
ü = ,|þuk<ã߬£Ä
üêe<XName= ¤,|´¡O_XDB¬£Ä
¬ TI-86 BÈêá!¬xB`Y,ÎVBÄ
; ÑéK TI-86 ¾|,|DBYB¬£XÑDÄ
TI-86 ÝübM^ÂXXYB¬£áÈV߬£ÃDáóu§p¬£Ãk·¬£¹
Ans Äù,|D¤o¬£ÄÛ+h´V¡o¬£Ä
P$ß×
'ü XÃ=ÃêName= ¤9,|DBÊÈüùïξÅX¬£áÄ'ïÎüï
ά£áÊÈËI~¹ßíÄ
üïά£áSz18þ+úÄ
Ôþ+úO+¡ÈÙÀÝXCHAR GREEK °)MȹCHAR MISC °)X
ÑÃñÃÇ ` çÄ
üïά£ááÑâ TI-86 sÑúËêYB¬£áÌàÄ_VáÑïÎabs È´abs
±ÍÑDúËÄ3áÑïÎAns È´WÆ£YB¬£áÄ
TI-86 Ú¬£áXûm`ãm+úÄ_VÈANS ÃAns `ans ÝþáàX¬£áÄ
´8ȾÝAns YB¬£á×ANS `ans ù0üïά£áÄ
´£ÄëXDB,
|©X!øþÄJª
©ÚüÌh´V£ÄÄ
40
2
´Ö
CATALOG
ì£`+ú
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 40 of 1002catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 40 of 10
@üku$ß×
1 g9ÔþDÈù<ãÄ- ~ 5 I
2 üDâ6g9 Ä,|úËÅÄX
3 ïÎÔþ¹+¡ÔÃSz18þ+úX
¬£áÄûm+¡ÕÔÄ
ãAä ãRä ãEä ãAä
4 ,|D¬£Ä,|¬£XD0§p
Ä
b
@ü¯-I+
'ü XÄ` ËÔKSüÅÚ<ã,|Y,ÊÈuk<ãXÈâÚ§p,
|Ôþ¬£Ä
'ü 1 ã=äÃßêe<Ä5´Åêß·<Ä15 ´Å,|þuk<ãÊÈþ
uk<ã,|Ôþ߬£Ä
ü#)Þêüßc,|þuk<ãXÁ©Ö
variable=expression
J¬£variable üË!Èà<ãexpression üËâÄ
ùü = ,|D:<ãÔþ߬£Ä_VÈF=M¹AÄ
'Sü
= ÊÈg9¬£È
â
=ÈÔâ<ãÄ
Ì¡È'Sü
ÊÈg9
DÈâ
ÈÔ⬣Ä
2
´Ö
CATALOG
ì£`+ú41
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 41 of 1002catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 41 of 10
@ü+
UüukºÔþ<ã!,|§p¬£Èíü X `Ans Ä
1 g9`uk<ãÄ1 1
ãAä ãRä ãEä ãAä 1
M 3 ` 3 b
2 ,|§püïά£êÝXYB
¬£Ä,|¬£XD0§p
Ä
X ãVä ãOä ãLä b
$ß
Ú¬£variableA XYá¬£variableB XÁ©Ö
variableAvariableB
_VÈRegEqy1 Ú²&ßÄ14 ´Å,|¬£y1 Ä
,$ß
1 SÛ!b#)ÞXN Èl¬£á
VÞ£ÄXÛØÄ
2 ¬£YÄ
- w
( #Ä!BÃÑ
¬êÅb
b
3ùîÚÙÿDBO_X¬£bÌhXêe<ÄVDêe<êk·¬£êe<Å
êÒ59WÀÄo©üÛ+XâÁ´Vº£ÄÄ
ü_È
TI-86
Ú,|ü
AREA X3.3 Ä
UÚAREA lÛØÈí
Ý
- w (ÈÚݽ
Û
(4) ÏAREA ÈâÝ
bÄ
Ul
ÛØÈíÝ
XÄ
UlÔþ¬£áÈí¢
VARS °)Ä
42
IÅ
ݽWÄ
42
2
´Ö
CATALOG
ì£`+ú
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 42 of 1002catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 42 of 10
¯$ß
1 Ï|ÛU¦9Y×ü¬£X!BÄ100 M
2 ü#)i¼Rcl ¤Äûm+¡ÕÔÄ
3 g9U×üX¬£áÄ
-
[V] [O] [L]
4 ¬£Y×üÛØÄRcl ¤\Èg
9ÛÎÄ
b
$ßkã¢oJ¢
TI-86 BDBO_ͬ£ÚOJÚ£þ¬£üÔ¡DBO_ݽ#)ÞÄùî¢
CATLG-VARS °)ݽÌhDBO_9£þ#)ÄV 43 I£ÄÅÄß6Ôo
_Ä
VpDB… TI
-86 ÚDBO_Ú
_VÖ
¹ { Ôè¹ } § DÄVARS LIST #)Å {1,2,3}
¹ ã Ôè¹ ä § å£ÄVARS VECTR #)Å ã1,2,3ä
¹ ãã Ôè¹ ää § ½ÄVARS MATRX #)Å ãã1,2,3äã4,5,6äã7,8,9ää
Uª\RCL ÈíÝ
:Ä
êeÔþ×üXDáî
¬,|ü¬£XDÄ
'üêe<,|DBÊÈ
TI-86
Bêe<ÿDB
O_Ä_VÈSüå£êe
<ʾ,|å£Ä
2
´Ö
CATALOG
ì£`+ú43
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 43 of 1002catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 43 of 10
CATLG-VARSÄCATALOG $ßÅi] - w
CATLG ALL REAL CPLX LIST 4VECTR MATRX STRNG EQU CONS
4PRGM GDB PIC STAT WIND
CATLG CATALOG °)
ALL ݽ#)ÈJݬ£`ÝDBO_á
REAL ݽ#)ÈJÝrD¬£
CPLX ݽ#)ÈJÝáD¬£
LIST ݽ#)ÈJÝDá
VECTR ݽ#)ÈJÝå£á
MATRX ݽ#)ÈJݽá
STRNG ݽ#)ÈJÝ+ú¬£
EQU ݽ#)ÈJÝ߬£
CONS ݽ#)ÈJÝün£
PRGM ݽ#)ÈJÝßcá
GDB ݽ#)ÈJÝÒ5DBgá
PIC ݽ#)ÈJÝÒ6á
STAT ݽ#)ÈJݳu§p¬£
WIND ݽ#)ÈJÝk·¬£
UJª°)ÈíÝ
/Ä
DáfStat ÃxStat `yStat
VARS
STAT #)X³u
§p¬£Ä
44
2
´Ö
CATALOG
ì£`+ú
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 44 of 1002catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 44 of 10
¡$ß×
1 ¢CATLG-VARS °)ݽÌhDBO_
Xݽ#)Ä
2 ÚÛÏUݽX¬£Ä
- w (
#
3 ݽÔ¬£Äb
CUSTOM i] - w & (
ZïξÅXCUSTOM °)ÈÔîù¢ CATALOG `VARS #)ݽ15 þM ü ßc
áÃÑDÃÛ¸`JªMÄUCUSTOM °)ÈíÝ 9ÄSü & * ` /
ݽJª°)XMÄ
RCUSTOM i]2
1 ¢CATALOG ݽCUSTM ÄCUSTOM °
)Äûm+¡ÕÔÄ
2 ÚÝ½Û ( 4 ) ÏUËñCUSTOM °)
XMÄ
- w
& (
ãCä # # #
3 Ú¹MËñÝnXCUSTOM °))ÈÓ
6sÝXMÄ
4 Ug9ÈîXMÈüáàXM`)9¡á
9x2`3Ä
(
5 CUSTOM °)Ä- l 9
_n
41
I_Xr
D£AREA `
VOL îþ¢
Y,ô8Ä
'å
CUSTOM °)Ëñ
MÊÈùǰ))`
°)Ä
2
´Ö
CATALOG
ì£`+ú45
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 45 of 1002catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 45 of 10
9ùCUSTOM i]2
1 ¢CATALOG °)ݽBLANK Ä
CUSTOM BLANK °)Ä
- w
& )
2 Ù8°)MÄ
3 UÙ8ÈîMÈ¡á9x2`3Ä
(
-@¦Îù$ß
ü#)êßcÈ¢Y,ô8üïά£áÄßcá8êÅJYXÁ©Ö
DelVar(variable)
Uô8üïÎX¬£áJYÄÙÀßcáÅÈíMEM DELET °) (- ')È
ݽDBO_Èݽ¬£ÈâÝ b Ä16 ´ÅÄá¢CUSTOM °)ô8¬£Ä
44 IÅÄ
CHAR ÄoÅi] - Ÿ
MISC GREEK INTL
Jª+úÑ
°)+ú°)
à
+ú°)
U¢`þêÝþ°)Ù
8ÔMÈíÝ
/
ȹM
Èâݽ¹MÄ
áÑô8
TI-86
XYB¬£Ä
Sü
DelVar( áÑô8ßc
¬£Ä
46
2
´Ö
CATALOG
ì£`+ú
02catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 46 of 1002catvar.SCH TI-86, Chap 2, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:01 Printed: 98-10-14 10:02 Page 46 of 10
CHAR MISC ÄÚÇÅi] - Ÿ &
MISC GREEK INTL
?#&%'4!@$~ |
4¿ÑñÇç
CHAR GREEK i] - Ÿ '
MISC GREEK INTL
abg@d4Hqlmr
4G s τfJ
CHAR INTL Ä*Åi] - Ÿ (
MISC GREEK INTL
´`^¨
ùîÜJCHAR INTL °)XÂDúâûmêãmÇ9ïÎüÔoÁÔSüXÇÄ
ùü¬£á`[SüoÇÄ
<ouÄR
1 ¢CHAR INTL °)ݽÂDúÄûm+
¡ÕÔÄUÊÛ6ãm+¡ÕÄ
2 g9UÏtÂDúXûmêãmÇÄ
- Ÿ ( )
- n
ãOä
ÑÃñÃÇ `
ç
0¬£áX
+úÝXÈÙÀÔþ
+úÄ
%Ã'`
!
ùÑDÄ
ÝXCHAR
GREEK °)
MÑÝX¬£á+úÈ
ÙÀÔþ+¡Äp
( -
~ )
áÑ0ÝX+ú×
p
TI-86
X£Ä
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 47 of 10
¬D:ÑD..................................................................48
MATH °)........................................................................49
CALC ÄÃÚÅ°)....................................................54
TEST ÄGÏÅ°).........................................................55
F1 F2 F3 F4 F5
M1 M2 M3 M4 M5
TI 86
-
k§éJ
[Bw+
3
48
3
´ÖD:ÃÃÚ`©¡0
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 48 of 10
Fdk§=k
ùürDêáD<ãSüD:ÑDÄùüÔoÑDSüDÃå£Ã½ê+
úÄ
'SüDÃå£ê½ÊÈÝXÑD¨²îäþôukkX§pDÄVpüà
Ôþ<ãSüøþDÃå£ê½ÈWÀXÈDOÌàÄ
ÑDÑD
\+ÄtÅ=sin Ä7úÅ
TNÄ£Å>cos Ä-úÅ
M¹Ä,Å?tan Ä7ÛÅ
FàÄ8Å- {sinL1Ä¡7ú×7úX¡ÑDÅ
aMĪóÅ- |cosL1Ä¡-ú×-úX¡ÑDÅ
I2ÄGÅ- }tanL1Ä¡7Û×7ÛX¡ÑDÅ
- ˆÄGÅ<log ÄÍDÅ
- ƒL1ÄÚÅBln ľÍDÅ
@^ÄÅ- exÄDeXÅ
- z10^Ä10 XÅ- ~pÄDpi ×3.1415926535898 Å
CEÄÛDÅ
A
Z
׺£ÄZ
Íb£þÑD¾oDBO_
ÝXDÄ
ÔüXD:ÑD!b
TI-86
¬ÞÄGboÑDXÁ©Ã
ºµCÃ`_ÈË
Ù
A
Z
×Ä
x-
1
Ä,©XÚÅËbæ
D
1àx
Ä
3
´ÖD:ÃÃÚ`©¡049
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 49 of 10
MATH i] - Œ
NUM PROB ANGLE HYP MISC 4INTER
D°)¦z°)JªD:
ÑD°)
V[°)ÆY¦
°)êe<
MATH NUM ÄkÅi] - Œ &
NUM PROB ANGLE HYP MISC
round iPart fPart int abs 4sign min max mod
round(value[,#ofDecimals])Úvalue ¯áh912 !ãDê #ofDecimals !ãD
iPart value ¨²value XHD¼Ú
fPart value ¨²value XãD¼Ú
int value ¨²ãbêbvalue XÔûHD
abs value ¨²value X±Íêõ
sign value Vpvalue 7Ȩ²1×Vpvalue 0Ȩ²0×Vpvalue óÈ
¨² L1
min(valueA,valueB)¨²valueA `valueB WãXÔþ
min(list)¨²Dlist XÔãô
max(valueA,valueB)¨²valueA `valueB WûXÔþ
max(list)¨²Dlist XÔûô
mod(numberA,numberB)¨²numberA ÍnumberB X-D
Dù<ãÃDÃ
å£ê½ÄÝGK'Á©
ÝM`_XºµCÈË
Ù
A
Z
×Ä
50
3
´ÖD:ÃÃÚ`©¡0
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 50 of 10
MATH PROB ÄHÅi] - Œ '
NUM PROB ANGLE HYP MISC
! nPr nCr rand randIn 4randN randBi
value!¨²rDvalue X,
items nPr number ¨²¢items (n) ªnumber (r) XfëD
items nCr number ¨²¢items (n) ªnumber (r) XÜD
rand ¨²Ôþ > 0 è < 1 XcD×U{cDcëÈÚÔþHDK
,|rand Ä_V0rand Å
randInt(lower,upper
ã,#ofTrialsä )
ÄcHDŨ²ÔþcHD integer ȵÖ
lower integer upper ×U¨²ÔþcHDDÈí #ofTrials Ûn
Ôþ > 1 XHD
randNorm(mean,
stdDeviation
ã,#ofTrialsä )
Äc7ÕŨ²ÔþcrDÈWá¢mean `stdDeviation Ûn
X7ÕÚ×ÄU¨²cDDÈí #ofTrials ÛnÔþ > 1 XHD
randBin(#ofTrials,
probabilityOfSuccess
ã,#ofSimulationsä )
Äc`MãŨ²ÔþcrDÈWá¢`MãÚ×ÈJ
#ofTrials 1 È0 probabilityOfSuccess 1 ×U¨²cDDÈ
í #ofSimulations ÛnÔþ > 1 XHD
!Ä,ÅÍ2HDÝÄ
randInt ÃrandNorm `
randBin üMATH
PROB
°)ýmÄ
3
´ÖD:ÃÃÚ`©¡051
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 51 of 10
MATH ANGLE °) - Œ (
NUM PROB ANGLE HYP MISC
or '4DMS
angle¡Zª'!¦zãBüz<angle
anglerZª'!¦zãBüûz<angle
degrees'minutes'seconds'üzdegrees ÃÚminutes `¦seconds 9Ûn¦z
angle4DMS ¹z ¡ Ú ' ¦ " ã¦zangle ÈGSüdegrees'minutes'seconds'g
9DMS ¦z
MATH HYP ÄwNÅi] - Œ )
NUM PROB ANGLE HYP MISC
sinh cosh tanh sinh-1cosh-14tanh-1
sinh value ¨²value XÆ7ú
cosh value ¨²value XÆ-ú
tanh value ¨²value XÆ7Û
sinhL1 value ¨²value XÆ¡7ú
coshL1 value ¨²value XÆ¡-ú
tanhL1 value ¨²value XÆ¡7Û
¦zù
¡Ãr
`
4DMS X
D
Ä
üukÈg9M
degrees'minutes'seconds' X
§p¾üDegree ¦zãx
zÈüRadian ¦zã
ß
xûzÄ
Dù<ãÃDÃå
£
ê½ÄÝGK'XÁ©ÝM
`
_XºµCÈËÙ
A
Z
×Ä
52
3
´ÖD:ÃÃÚ`©¡0
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 52 of 10
MATH MISC ÄÚÇÅi] - Œ *
NUM PROB ANGLE HYP MISC
sum prod seq lcm gcd 44Frac % pEval
x
eval
sum list ¨²Dlist ôX`
prod list ¨²Dlist ôX,Ã
seq(expression,variable,
begin,end[,step])
¨²ÔþDÈJ£þô<ãexpression ͬ£variable
XÈ¢Kbegin end È9Sstep
lcm(valueA,valueB)¨²valueA `valueB XÔã@áD
gcd(valueA,valueB)¨²valueA `valueB XÔû¡
value4Frac Úvalue ÔþÚD
value%¨²value 8¹100 Ä0.01 ÅX§p
p
ercent%number ¨²Dnumber XRÚ¨percent
pEval(coefficientList,xValue)¨²îMãÄÏDücoefficientList ÎÅüxValue ØX
x
throotxvalue ¨²Dvalue Xxõxthroot
eval value ¨²ÔþDÈô'!Ò6ãßÝÝnÑDü¾¬£r
Dvalue ÊX
Dù<ãÃDÃå
£ê½ÄÝGK'XÁ©Ý
M`_XºµCÈËÙ
A
Z
×Ä
3
´ÖD:ÃÃÚ`©¡053
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 53 of 10
àjN ÷í - Œ / &
SüY¦àê|êe<ÈünøþƹDBÍ`þ¹DBÍXxêyÊÈùûY¦
êê|kþ¹DBÍXºÔþÄ
1 Y¦àê|êe<Ä
2 g9ÔþƹDBÍ (x1,y1) XrDÄ
ù<ãÄ
- Π/ &
3 b 5 b
3 g9`þƹDBÍ (x2,y2) XÄ4 b 4 b
4 g9þ¹DBÍXxêyÄ
5 UÊÚÛÏU·XÄxêyÅ
ØÄ
6 ݽSOLVE Ä
1 b
$ ê #
*
Y¦êê|§pJ׬£x`yá¬Ä1ëXr+<Y¦êê|Ä
'·ÔþâÈù»ÁSüY¦àê|êe<Ä
Uü#)Y¦
y
钢
CATALOG ݽinter(È
âg9inter(x1,y1,x2,y2,x)Ä
Uü#)Y¦
x
Èíg9
inter(y1,x1,y2,x2,y)Ä
ùü
X ,|þÿ
Ä
2
´ÅÄ
54
3
´ÖD:ÃÃÚ`©¡0
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 54 of 10
CALC ÄéJÅi] -
evalF nDer der1 der2 fnInt 4fMin fMax arc
ÃÚÑD¨²GÔüïά£ÃYB¬£eqn `exp ¹Ò5¬£Ä_VxÃt`
qÅXÄ
evalF(expression,variable,value)¨²<ãexpression ü¬£variable value ÊX
nDer(expression,variable ã,valueä)¨²<ãexpression ü¬£variable '!êÛnvalue
ÊX¥DÐD
der1(expression,variableã,valueä)¨²<ãexpression ü¬£variable '!êÛnvalue
ÊXÔÐD
der2(expression,variableã,valueä)¨²<ãexpression ü¬£variable '!êÛnvalue
ÊX`ÐD
fnInt(expression,variable,
lower,upper)
¨²<ãexpression ü¬£variable XÞß lower `uppe
r
ÊXDÃÚ
fMin(expression,variable,
lower,upper)
¨²<ãexpression ü¬£variable XÞß lower `uppe
r
ÊXÔã
fMax(expression,variable,
lower,upper)
¨²<ãexpression ü¬£variable XÞß lower `uppe
r
ÊXÔû
arc(expression,variable,
start,end)
¨²<ãexpression ü¬£variable Øbstart `end ÈÊ
nXÆSz
USüÃÚÑDÈO
BDec ãÄ
ÍbevalF ÃnDer Ãder1 `
der2 Ȭ£variable ù
rDêáDêDÄ
ü<ãùSüder1 `
der2 ľÑü<ãSü
nDer Ä
ÍbfnInt ÃfMin `fMax È
O±lower
<
upper Ä
3
´ÖD:ÃÃÚ`©¡055
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 55 of 10
YB¬£ dnuknDer(ľüdxNDer ÚãßÅ`arc( ÊX9SÄYB¬£tol nu
kfnInt( ÃfMin( ÃfMax( `arc( ÊXÃÂÄWÀO >0 Äo´ôE¡ukzÄd ^
ãÈ¥Ô^BÄ_VÈVp d=0.01 ÈnDer(A^3,A,5) ¨²75.0001 ×àVp d=0.0001 Èí
¨²75 ÄÙ)ÅÄ
ÑDÃÚñ,¬£fnIntErr ÄÙ)ÅÄ
üdxDer1 ãÊÈÍbarc( `fnInt( ȹßÑDü<ãexpression ´Ö
evalF( Ãder1( Ãder2( ÃfMin( ÃfMax( ÃnDer( Ãseq( `Ï)߬£ÄVy1 ÅÄ
ùüß6X@ã¥'!ØX¯ÐDÖ
nDer(nDer(der2(x^4,x),x),x)Ä
TEST ÄùÅi] - ˜
= = < > {‚4ƒ
valueA==valueB ÄbÅVpvalueA bvalueB Ȩ²1×úí¨²0×valueA `valueB ù
rDêáDÃDÃå£Ã½ê+ú
valueA<valueB ÄãbÅVpvalueA ãbvalueB Ȩ²1×úí¨²0×valueA `valueB O
rDêD
valueA>valueB ÄûbÅVpvalueA ûbvalueB Ȩ²1×úí¨²0×valueA `valueB O
rDêD
GÏÑDÍøþSzÌàX
D
ÝXÄ'valueA `
valueB DÊȨ²Ô
þDÈJôäþ
ôukkXÄ
56
3
´ÖD:ÃÃÚ`©¡0
03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 56 of 10
valueA valueB ÄãbêbÅVpvalueA ãbêbvalueB Ȩ²1×úí¨²0×valueA `
valueB OrDêD
valueAvalueB ÄûbêbÅVpvalueA ûbêbvalueB Ȩ²1×úí¨²0×valueA `
valueB OrDêD
valueAƒvalueB ÄábÅVpvalueA ábvalueB Ȩ²1×úí¨²0×valueA `valueB
ùrDêáDÃDÃå£Ã½ê+ú
ô-I+[¦'B
TI-86 Evaluation Operating SystemÄÙ)Åü; GÏÑD!; 8×è¡0ú¹ê
XÝ¡0Ä_VÖ
<ã2+2==2+3 uk0ÄTI-86 ; t©Èâ¨W4`5Ä
<ã2+(2==2)+3 uk6ÄTI-86 ; ÀËX©Èâ; 2t1t3Ä
ùSüGÏÑD9{ß
c
åÄ
16
´ÅÄ
04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 57 of 16
SüYB`üïÎ£.............................................58
6kz£)!..................................................................61
D...................................................................................65
SüáD..........................................................................70
F1 F2 F3 F4 F5
M1 M2 M3 M4 M5
TI 86
-
4
ߧ¯
k[k
58
4
´Ö£Ã6kÃD`áD
04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 58 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 58 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 58 of 16
'[Pß
£,|ZMnX¬£ÄCONS BLTIN °)M TI-86 YBX@ü£ÄáÑêeYB
£XÄ
bϪÈùïÎü£JÚWÀrtüïÎ£°)¹bÂÄUg9ü
ïÎ£ÈOSüüïÎ£êe<Ä 60 IÅ×áÑü X ê = 9ïÎ£Ä
CONS ÄßÅi] -
BLTIN EDIT USER
YBüïÎ
£°)£°)
üïÎ
£êe<
CONS BLTIN ÄßÅi] - &
BLTIN EDIT USER
Na k Cc ec Rc 4Gc g Me Mp Mn
4m0H0h c u
ù¢ CONS BLTIN °)Ý
½YB£ÈêSü¬`
CHAR GREEK °)g9WÀÄ
4
´Ö£Ã6kÃD`áD59
04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 59 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 59 of 16
YB££á£
Na ã+D6.0221367E23 =èL1
kBoltzman £1.380658EL23 JàK
Cc g¥£8.9875517873682E9 N m2àC2
ec $K1.60217733EL19 C
Rc è'£8.31451 Jà=èK
Gc ¡o£6.67259EL11 N m2àkg2
gסotóz9.80665 màs2
Me $ü£9.1093897EL31 kg
Mp ü$ü£1.6726231EL27 kg
Mn $ü£1.6749286EL27 kg
m0óNëãû1.2566370614359EL6 NàA2
H0óNüD8.8541878176204EL12 Fàm
hD6.6260755EL34 J s
cóNó299,792,458 màs
us$ü£)!1.6605402EL27 kg
pPi 3.1415926535898
e¾ÍDi2.718281828459
USü
pÈÝ
- ~
ê¢
CATALOG ݽÄ
USü
e^ÈÝ
- Ä
USü
eÈÝ - n ãEäÄ
60
4
´Ö£Ã6kÃD`áD
04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 60 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 60 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 60 of 16
PÞ®d¾CPß
1 CONS °)Ä-
2 £êe<ÄName= ¤ÃValue= ¤
`CONS USER°)Î9Äûm+¡ÕÔÄ
'
3 g9£áÄùg9Ôþ¹+¡ÔÃSz1
8þ+úXá+ê¢CONS USER °)Ý
½Ôþá+ÄÛÏValue= ¤ØJ
CONS EDIT °)ÄËß6ÅÄ
ãAä - n
ãUä b
4 g9rDêáD£Èù<ãÄg9¹
âÈW,|¹£Ä¹üïÎX£ä
Ôþ CONS USER °)MÄ
196 ` 9665
CONS EDIT Äß ÷íÅi] - ' ß× b Þ #
PREV NEXT DELET
PREV CONS USER °)!Ôþ£á`ÄVpÝÅ
NEXT CONS USER °)ßÔþ£á`ÄVpÝÅ
DELET ô8£êe<'!X£á`
CONS
USER °)MÝ+¡
Ncfë<¼Æ£,|Xü
ïÎ£áÄ
196.9665
¥
(Au)
Xs$
¡£Ä
ùáâg9ÔþDÄ
VpüÔþ£áÊ
ݽPREV ÈêüÔâÔþ
£áÊݽNEXT È
CONS
USER °)ÚÓ6
CONS
EDIT °)Ä
3ù¢ MEM
DELET
CONS
#)ô8£Ä
4
´Ö£Ã6kÃD`áD61
04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 61 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 61 of 16
ô-I+¦Rß×
ùüß6Ý¡©Ôü<ãg9£Ä
¢CONS BLTIN °)êCONS USER °)ݽ£áÄ
¢VARS CONS #)ݽüïÎ£áÄ
üûm+¡Ããm+¡`Jª+ú9g9£áÄ
§¯Þß]¡
ó} TI-86ÈùÚüÔ¡z£)!<X6kºÔ¡z£)!<XËÄ_VÈ
ùÚÅÌ6kÕÈÚ6k@ÈêÚ"ãýz6kãýzÄ
UÌf6kXz£)!OPÄ_VÈáÑÚÅÌ6kä"ãýzÈêÚÕ6kä5Ã
ÄCONV °)ÞX£þ°)MÄ 62 IÅ·<Ôz£)!ȨVSz (LNGTH)Ã'Ã
(VOL)Ã`_ (PRESS)Äü£þ°)MYÈÝ)!ÑPÄ
§¯Þß]¡
Sü6kÛ¸XÁ©Ö
(value)currentUnit4newUnit
1 g9U6kXrDÄ
2 CONV °)Ä
3 ݽTEMP 6kÄ
D a 2 E
-
*
ùüÏ)<ãÝX
g96k<ãÄ
ü_ÈL2ãz6kä
"ãzÄ'DóÊÈÔ
SüÀËÄ
62
4
´Ö£Ã6kÃD`áD
04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 62 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 62 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 62 of 16
4
¢6k°)ݽ'!Xz£)! (¡C)Ä)!ý
m`6kú ( 4 ) lÛ!BÄ
&
5
¢6k°)ݽz£)! (¡F)Ä)!ýml
Û!BÄ
6 6kz£)!Ä
'
b
CONV ħ¯Åi] -
LNGTH AREA VOL TIME TEMP 4MASS FORCE PRESS ENRGY POWER
4SPEED
Sz°)'ð)ýz°)óz°)o°)Ñ£°)
6ð)ÊÈ°)ü£°)_°)s[°)
×Ö'6kóÊÈOüÀËÚ`óËÀK9ȨV (L4)ÄúíÈTI-86 ukNcî
; 6kÈâÍ6k§p; ó¤kÄ
Vpg9 ...TI-86 6k§p
(L4)¡CF 24.8 "ãzÄL4¡ ãz6kä"ãzÅ
L4¡CF L39.2 "ãzÄ4¡ ãz6kä"ãzÈâªóÅ
4
´Ö£Ã6kÃD`áD63
04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 63 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 63 of 16
CONV LNGTH ÄÞÅi] - &
mm ¿Gyd Õmil ¿Ì
cm lGkm GAng
mGmile Åfermi èG
in ÅÌnmile Krod
ft Ålt-yr Hfath ÅÏ
CONV AREA ÄÂéÅi] - '
ft2GÅkm2GGcm2GlG
m2GGacre Å}yd2GÕ
mi2GÅin2GÅÌha @K
CONV VOL ÄéÅi] - (
liter @cm3lGtsp í
gal t¥in3ÅÌtbsp û8í
qt ft3Åml ¿
pt m3GgalUK t¥ÄÅÅ
oz ¢Ìcup CozUk ¢ÌÄÅÅ
CONV TIME Ä.Åi] - )
sec ¦day ýms ¿¦
mn Úyr Hms¦
hr ãÊweek <ns ¦
CONV TEMP ĨÞÅi] - *
¡Cãz¡F"ãz¡K±Íýz¡RRankin z
64
4
´Ö£Ã6kÃD`áD
04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 64 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 64 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 64 of 16
CONV MASS ÄßÅi] - / &
gm amu s$£)!ton ü
kg slug mton @ü
lb
CONV FORCE ÄÆÅi] - / '
N/Stonf üolbf o
dyne ´kgf o
CONV PRESS ĹÅi] - / (
atm ûè_lbàin2/GÅÌinHg ÅÌ2Å
bar ÈmmHg ¿G2ÅinH2OÅÌÅ
Nàm2/S/GGmmH2¿GÅ
CONV ENRGY ÄßÅi] - / )
Júft-lb erg è
cal 5Ãkw-hr ºãÊl-atm @ûè_
Btu ÅÁ£)!eV $ãM
CONV POWER ÄÖHÅi] - / *
hp @oftlbàs/¦BtuàmÅÁ£)!/Ú
WºMcalàs5Ã/¦
CONV SPEED Ä¥ÞÅi] - / / &
ftàsÅ/¦miàhr Å/ãÊknot ½
màsG/¦kmàhr @/ãÊ
4
´Ö£Ã6kÃD`áD65
04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 65 of 1604cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 65 of 16
§¯2H-,|
Uü#)Þ6k¹¨[<XÈùSüÀË`8©¡0ú ( à )Ä_VÈVpQ:4ã
ÊDZ325 ÅÈǹ'¹@/ãÊ<XózÈíg9<ãÖ
(325à4)miàhr4kmàhr ¹<㨲131 @/ãÊįáh9âÅÄ
3ù¾üÔþp4¨²8§pȨVÖ325mile4kmà4hr4hr
k
DãBÄ1´Å{ TI-86 V)·g9XD`V)ü#)Þ§pÄ
àÈùüDÛ«úÄÜÃÝÃÞ ` ßÅg9¹ÏãD<XDÄâùüD@6
ü#)Þ¹ÏãD<X§pÄ
ÝDüY¼Ñ¹¯6ã,|XÄVpüDec ¹êXãBß; ¡0ÈTI-86
îÚ£õuk`<ã·§pþHD9; HD¤kÄ
_VÈHex ãßÈ1à3+7 ¨²7h Ä18¹3ȧpþ0È