JBL $$front.SCH TI 86 Guidebook (Chinese) 86booksch

User Manual: JBL TI-86 guidebook (Chinese) TI-86 Guidebook

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 427

DownloadJBL - $$front.SCH TI-86 Guidebook (Chinese) 86booksch
Open PDF In BrowserView PDF
TI-86!D7¯í!l D

 © 1997 Texas Instruments Incorporated
IBM

 International Business Machines Corporation X¼`Û

Texas Instruments Incorporated X è Û
Macintosh

 Apple Computer Inc. X¼`Û

$$front.SCH TI-86, Title Page, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 13:19 Printed: 98-10-14 9:56 Page i of 2

ii
¡UµC
Texas Instruments áÍÏ)ßcê:6m0âBꬌX™±ÈÙÀÄá$bÅÍbM^ÂXXÔ`ÖüX¬Œ™±Ä
­omáÿÏ)™±5Ä
üÏ)™‰ßÈ Texas Instruments ÑáÍ´DêSü­omôäXÏ)M^XÃÈyXÃãêXòúX3S™÷
ÏÄáu Texas Instruments ›ª)¡(S~‘ÈWóXÔ÷ÏáhY› {•XDËÄ8êÈ Texas Instruments
áÍJªØ´Sü­omà¤ÎXÏ)6ãXiS™÷ÏÄ

GbØeFDX US FCC µC
’ÛÆ£›©J•rúÜq; FCC ˜í 15 VX˜nÍ B OD+’ÛXUÄ n­oUZÃÑS!D+’Û
ü#Y]™Ê{ó݇XFDÄ ’ÛÑ{óÃSüJdØØeÑ£ÄVpáI;Èâ:]™`SüÈÃÑÍ´“ îƒôä
݇XFDÄÈ­áѱ•üM^X]™3áî{óFDÄ
’ÛúFDSê šXy ÈÃî›GÁ`'Ô¹’Û9BnÄÃñ©¹ßÔMêîM~‘9\8FDÖ

♦
♦
♦
♦

×Hy ý“Xåê!BÄ
S ’Û°y ’ÛÄ
Ú ’Ûây ’ÛXo ²ÃÚÔÈGáUÚøÙ²yàÔ ÃX¦{Ä
|¶ÔêÝ£`X´“ à

šTŽ,¹Ï}Ä

$$front.SCH TI-86, Title Page, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 13:19 Printed: 98-10-14 9:56 Page ii of 2

iii

ù:TI-86 P¥¡

1

šÛSü„X TI-86........................................................................2
]™ AAA 4 ...........................................................................2
Ô`GÁ TI-86 .......................................................................2
×Vͨz ................................................................................2
á!ÝY,`ՒB .......................................................3
ü#)Þuk.............................................................................3
ukÔþDX7ú................................................................3
ÚÞõ(,|¬£............................................................3
<’ãSü¬£....................................................................4
êe<’ã ................................................................................4
áD§p ............................................................................5
üÑDSüD˜....................................................................5
D˜rDXHD¼Ú ...................................................6
ÏDÄÔÎÅ°)....................................................................6
G .....................................................................................7
ukÐD.....................................................................................7
‹kÃêeJ¡„uk!Ôþg9.......................................8
Ú"ãýz6kãýz ...................................................8
ÚþukX<’ã,|ß¬£.......................................9

üÒ5#)Þ¬ ÑD ............................................................... 9
üßêe<Jg9ÑD .......................................... 9
¬ÑDXÒ6 ã............................................................. 10
üÒ6#)Þ¬ ÑD......................................................... 11
³þÑD.................................................................................. 11
uk­n x ÊX y ijþóÈÅ ................................ 12
¬k·¬£X ................................................................. 12
ª\ÝnÑD ......................................................................... 13
ûÒ6#)Ô¼Ú............................................................. 14

’ 1 :Öår TI-86

15

]™êÈ6 4 .......................................................................... 16
È6 4ÊÈ ......................................................................... 16
Ô`GÁ TI-86......................................................................... 17
×Vͨz .......................................................................... 17
#)........................................................................................... 18
g9`§p ..................................................................... 18
g9D+....................................................................................... 19
g9óD.................................................................................. 19
Sü¥:ê¹ß„D©......................................................... 20
g9áD.................................................................................. 20

$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page iii of 10

iv

TI-86 Â)<

g9Jª+ú ...............................................................................21
`sÑ ..............................................................................21
ALPHA ...................................................................................21
ûm+¡Õ`ãm+¡Õ .....................................................22
BîÛ...................................................................................22
ۍå ..............................................................................23
¦9Ãô8`Ù8+ú..........................................................23
g9<’ã`Û¸.......................................................................24
g9<’ã ..............................................................................24
ü<’ãSüÑD..............................................................25
SüÛ¸...................................................................................25
g9ÑDÃÛ¸`¡0ú .....................................................25
g9²Ág9M ......................................................................26
­Û<...................................................................................26
ukêÒ5 ......................................................................26
žíà .......................................................................................27
7íÃ...................................................................................27
¡ü¹!g9žÞõ§p ..........................................................28
ªÎÞõg9 ..........................................................................28
ªÎJêeÞõg9..............................................................28
ªÎ¹!g9 ..........................................................................28
ªÎîþg9 ..........................................................................29
Ù8 ENTRY ,|³..............................................................29
ªÎÞõ§p ..........................................................................29

üÑD!Sü Ans .................................................................. 30
±,§p¬£ ..................................................................... 30
Sü TI-86 °) ............................................................................ 31
°).................................................................................. 31
°) ...................................................................................... 32
ݽ°)M.............................................................................. 32
ÔÎÄô8Å°) ................................................................. 33
¹ßJ ¬ã .......................................................................... 34
¬ã’B ......................................................................... 34

’ 2 :Ö CATALOG $ß[

o

37

CATALOG........................................................................................ 38
,|DB£ .......................................................................... 39
ïά£á.............................................................................. 39
,|D¬£á ................................................................. 40
,|þuk<’ã ................................................................. 40
,|§p.................................................................................. 41
á ¬£.............................................................................. 41
£.............................................................................. 41
×ü¬£.............................................................................. 42
¬£ÝDBO_ÚO.................................................................. 42
CATLG-VARS Ä CATALOG ü ¬£Å°)............................. 43
ݽ¬£á.............................................................................. 44
CUSTOM °)................................................................................ 44
g9 CUSTOM °)M ............................................................. 44

$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page iv of 10

TI-86 Â)<
Ù8 CUSTOM °)M ..............................................................45
¢Y,ô8¬£..................................................................45
CHAR Ä+úÅ°).....................................................................45
CHAR MISC ÄJªÅ°).......................................................46
CHAR GREEK °) .....................................................................46
CHAR INTL ÄÑÅ°)........................................................46
ÏtÂDúÇ..................................................................46

’ 3 :Ök§ˆéJ[€Bw+

47

¬D:ÑD ...............................................................................48
MATH °).....................................................................................49
MATH NUM ÄDÅ°) ......................................................49
MATH PROB ÄV[Å°) .....................................................50
MATH ANGLE °)....................................................................51
MATH HYP Ä ÆÅ°)........................................................51
MATH MISC ÄJªÅ°) ......................................................52
Y¦àê|êe<....................................................................53
CALC ĂÃÚÅ°) .................................................................54
TEST ÄGÏÅ°) ......................................................................55
ü<’ã`Û¸Sü© .................................................56

’ 4 :֟ߧ¯kœ[†k

57

SüYB`ü ïÎ £ ..........................................................58
CONS Ä £Å°) ................................................................58
CONS BLTIN ÄYB £Å°) .............................................58

v

ïÎꡄnü ïÎ £ ............................................ 60
CONS EDIT Ä £êe<Å°)........................................... 60
ü<’ãg9 £á......................................................... 61
6kz£)! .............................................................................. 61
6kz£)! ......................................................................... 61
CONV Ä6kÅ°)............................................................... 62
CONV LNGTH ÄSzÅ°)................................................... 63
CONV AREA Ä6ÃÅ°) ..................................................... 63
CONV VOL Ä'ÃÅ°) ....................................................... 63
CONV TIME ÄÊÈÅ°)...................................................... 63
CONV TEMP ÄýzÅ°)..................................................... 63
CONV MASS Äü£Å°)..................................................... 64
CONV FORCE ÄoÅ°) ....................................................... 64
CONV PRESS Ä_Å°) .................................................... 64
CONV ENRGY ÄѣŰ)................................................... 64
CONV POWER Äs[Å°).................................................. 64
CONV SPEED ÄózÅ°).................................................... 64
6k¹¨[<X............................................................. 65
D ............................................................................................... 65
D ×È.................................................................................. 66
¡Õ`9Õ.............................................................................. 66
ÄDÅ BASE °) ............................................................... 66
BASE Õ-ÚÄA¯ +úÅ°) ......................................... 67
g9A¯ D+ ................................................................. 67

$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page v of 10

vi

TI-86 Â)<

BASE TYPE ÄO_Å°)........................................................67
BASE CONV Ä6kÅ°) ......................................................68
6kD ...................................................................................68
BASE BOOL Ä×èÅ°).......................................................68
×è¤k§p ..........................................................................69
BASE BIT Ä!Å°) ...............................................................69
SüáD .......................................................................................70
áD§p...................................................................................70
<’ãSüáD..................................................................71
CPLX ÄáDÅ°) .................................................................71

’ 5 :Ö=kD7

73

nÒ5 .......................................................................................74
’BÒ5ã ...............................................................................74
GRAPH °) ...................................................................................75
Süßêe<...........................................................................76
ßêe< (GRAPH y (x)=) °)............................................76
üßêe<nÑD .....................................................77
GbnÑDßXÈâ .....................................................78
ݽÒ5 ã ..........................................................................79
üßêe<’BÒ5 ã .............................................80
SüEÒÚÑD..........................................................80
¹ß` ¬³uÒXÔàGŠÕ...........................................81
’Bk·¬£ ...............................................................................81
k·êe< ......................................................................82

¬k·¬£ ..................................................................... 82
ü @x ` @y ’BÒ5’z .................................................... 83
’BÒ5ã .............................................................................. 83
Ò5....................................................................................... 85
V0ê06¬ XÒ5..................................................... 85
 Ƭ XÒ5 ................................................................. 85
¬ Ɠ£.............................................................................. 86
„š¬Ò.................................................................................. 86

’ 6 :ÖD7Ôå

87

TI-86 Ò5¹K ............................................................................. 88
GRAPH °).............................................................................. 88
Sü¾Ï|Û ................................................................. 89
Ò5’z.................................................................................. 89
³þÒ5....................................................................................... 90
06`¡„ÔŸ³þ............................................................. 91
ü ZOOM ¡0×HÒ5#)XÌ......................................... 91
GRAPH ZOOM °) .................................................................. 91
nn û ......................................................................... 93
’Bý´$ ......................................................................... 93
û`ýãÒ5 ..................................................................... 93
,|`¡„×üýk·¬£ ........................................ 95
SüxfD:ÑD...................................................................... 95
GRAPH MATH °)................................................................... 95
E¡ GRAPH MATH ¡0X’B............................................. 96

$$Toc.SCH TI-86, TOC, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 18:38 Printed: 98-10-14 9:57 Page vi of 10

TI-86 Â)<
Sü ROOT Ã FMIN Ã FMAX ê INFLC...................................97
Sü ‰f(x)Ã DIST ê ARC ..........................................................98
Sü dyàdx ê TANLN...............................................................99
Sü ISECT ...............................................................................100
Sü YICPT...............................................................................100
ÍÛn x ukÑD.............................................................101
üÒ5Þ¬ .............................................................................101
üÒ5Þ¬ !................................................................102
±,`¡„×üƬ XÒ6 ...........................................102
Ù8Ƭ XÒ6................................................................103
GRAPH DRAW °) .................................................................103
EÒ5³ ........................................................................104
¬ “‰.................................................................................105
¬ VȓêG“............................................................106
¬ Ú.....................................................................................106
¬ ÑDÃ7ۓê¡ÑD ...............................................107
f¬ Ã“`Ɠ........................................................107
üÒ5ÞB[ ................................................................108
'ÔêGÁ ........................................................................108

’ 7 :Öå¯-

109

¤k< .................................................................................110
TABLE Ĥk<Ű) .........................................................110
¤k<.....................................................................................110
¤k2E

Ò6êÄ

ßêe
<°)

h´ÅÄ

–$=k|Dpù+
üßêe<Èü£þßºXÒÛ<È'ß¬
 ãÄ

EÝ 7 ¡ÒõãÈ¡á
Ý ( Ã#œáàXÒ
ãÄ

1

ÚÛÏ y1 Ä

$

2

ßêe<°)XßÔþ°)˜ÄÄü
°)˜ÿX 4 <8°)ÝÈîXMÄÅ

/

3

¢ßêe<°)ݽ STYLE y1 ’B ¼
ÄkÅÒ6 ãÄ

(

üÒ6#)ÞÊȹßXÒ6

Ò6¢ÒÛ

00qwikst.SCH TI-86 È Quick Start È Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 10 of 14

¿ó9¼

11

ôDp·õßҜ=k
1

¢ GRAPH °)ݽ GRAPH üÒ6#
)Þ¬ÒÄ x $ÛHÃ y $ÛH`
GRAPH °)Ä âÝüßêe<ë
ÎNcÍ£þÝnXÒ¯ ¬ Ä

-i

¾Ï|Û

2

Ò6¬ âÈùüÒ6#)Þ¾Ï|
"#!$
Ï|Û ( + ) ÄüÒ6i¼Û$ÛÄ

Ì

=k

1

¢ GRAPH °)ݽ TRACE ”³þ
ÛÈó}8ÛÈù³þÏ)ÝnÑDX
Ò6Ä'!ÑDXËÕÄ y1 X 1 Å
üÇÞ¦Ä

)

³þÛ

2

¢ÑD y1 Ï|³þÛÑD y2 ÄÇÞ¦ $
X 1 ¬ä 2 × y ¬ y2 ü x=0 ØXÄ
ÄÁ Å

00qwikst.SCH TI-86 È Quick Start È Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 11 of 14

12

¿ó9¼
3

³þÑD y2 Äc³þÈX y 
5(cos x) ü'! x ØX§pÈ8ê x 

"` !

3ü#)ÞÄ

¯Ê¾ x ‹| y ‹ÄÌ
1

g9Ôþü'!Ò6#)XÌ×ÈY
XrDÄêuk§prDX<’ãÅÄ
'g9 Ôþ+úÊÈ x= ¤Ä

6

2

ukü x=6 Ê y2 XijþÛÈyÏ
§pØÄ y Èêßü x ØX§pÈ
ü#)ÞÄ

b

–$
k·¬£X‡nÒ6#)
XÌÄ

Ð.Å

>$ß|‹

1

 GRAPH °)Ä

6

2

¢ GRAPH °)ݽ WIND ¹k·
êe<Ä

'

ÄÁ Å

00qwikst.SCH TI-86 È Quick Start È Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 12 of 14

¿ó9¼
3

Ú,|ük·¬£ xMin X¬ 0 Ä

0

4

ü¡„nX#)Þ¬ÒÄ´ xMin=0 È
¹¾ZÒ6G6X Ô` ¯5$Ä

*

S?¡¾=k
1

¢ GRAPH °)ݽ y(x)= ßêe
<`ßêe<°)Ä GRAPH °)ÞÏè
y(x)= ‚Ä

&

2

¢ßêe<°)ݽ SELCT ª\Ýn
ÑD y1=ÄËáat‚Ä

*

3

üÒ6#)Þ¬ÒÄ´ª\Ýn y1 È
TI-86 ¾¬ y2 ÄUüßêe<ݽ
ÑDÈË¡á­o9xÄÄ SELCT ùÝ
½`ª\ÝnÑDÄÅ

-i

00qwikst.SCH TI-86 È Quick Start È Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 13 of 14

13

14

¿ó9¼

9MDp·õ]J
1

ݽ ZOOM ¹ GRAPH ZOOM °)Ä
GRAPH °)ÞÏè ZOOM ‚Ä

(

2

¢ GRAPH ZOOM °)ݽ BOX ¹”
ýÛÄ

&

3

ÚýÛÏ¡„nXÒ6#)X
Ô¦ÞÈ âüÔþã769ۄWÄ

"#!$
b

4

ÚÛ¢ã76Ï¡„nXÒ6#
)XͦÞÄüÏ|ÛÊÈüÒÞ
ZÔþS6Ä

"#!$

5

ûÒ6Äk·¬£¾|¬ýXÛn
DÄ

b

6

¢Ò6#)ÞÙ8°)Ä

:

00qwikst.SCH TI-86 È Quick Start È Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 13:44 Printed: 98-10-14 13:46 Page 14 of 14

1

år
TI-86

]™êÈ6 4..............................................................16
Ô`GÁ TI-86.............................................................17
×Vͨz..............................................................17
#) ..............................................................................18
g9D+ ..........................................................................19
g9Jª+ú..................................................................21
g9<’ã`Û¸..........................................................24
žíà ..........................................................................27
¡ü¹!g9žÞõ§p.............................................28
Sü TI-86 °)................................................................31
¹ßJ ¬ã..............................................................34

TI-86

M1

M2

M3

M4

M5

F1

F2

F3

F4

F5

01oper.SCH TI-86, Chap 1, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:49 Printed: 98-10-14 17:49 Page 15 of 22

16

1 ´Ö¤

TI-86

”äÞןÔ
„X TI-86 Sü¯V AAA û
4Æ£]™üuk
?
-{
-|
-}
<
B
-‚
-~

sin Ä7úÅ

C

E ÄÛDÅ

N Ä£Å
¹Ä,Å
àÄ8Å
M ĪóÅ

ÄGÅ
‡ÄG Å
L1
ÄÚÅ
^ÄÅ
10^Ä 10 XÅ
2

03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 48 of 10

cos Ä-úÅ
tan Ä7ÛÅ
sinL1 Ä¡7ú×7úX¡ÑDÅ
cosL1 Ä¡-ú×-úX¡ÑDÅ
tanL1 Ä¡7Û×7ÛX¡ÑDÅ
log ÄÍDÅ
ln ľ

ÍDÅ
D e XÅ
p Ä D pi × 3.1415926535898 Å
ex Ä

3 ´ÖD:ÂÃÚ`©¡0

49

MATH i] - Œ
NUM

PROB

D°)

ANGLE

HYP

¦z°)
V[°)

Ɠ
°)

MISC

4

JªD:
ÑD°)

INTER

Y¦
êe<

MATH NUM Äk‹Åi] - Œ &
NUM
round
Dù<’ãÃD˜Ã
å£ê½ ÄÝGK'Á©
ÝM`_XºšµCÈË
–Ù A Z –×Ä

PROB
iPart

ANGLE
fPart

HYP
int

MISC
abs

4

sign

min

max

mod

round(value[,#ofDecimals])

Ú value ¯áh9 12 !ãDê #ofDecimals !ãD

iPart value

¨² value XHD¼Ú
¨² value XãD¼Ú
¨²ãbêb value XÔûHD
¨² value X±Íêõ
Vp value 7Ȩ² 1 ×Vp value 0 Ȩ² 0 ×Vp value óÈ
¨² L1
¨² valueA ` valueB WãXÔþ
¨²D˜ list XÔãô
¨² valueA ` valueB WûXÔþ
¨²D˜ list XÔûô
¨² numberA Í numberB X-D

fPart value
int value
abs value
sign value
min(valueA,valueB)
min(list)
max(valueA,valueB)
max(list)
mod(numberA,numberB)

03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 49 of 10

50

3 ´ÖD:ÂÃÚ`©¡0

MATH PROB ėHÅi] - Œ '
NUM
!
!Ä ,ÅÍ2HDÝÄ

randInt à randNorm `
randBin ü MATH PROB

°)ýmÄ

PROB
nPr

ANGLE
nCr

MISC
randIn

4

value!

¨²rD value X

,

items nPr number

¨²¢ items (n) ª number (r) XfëD

items nCr number

¨²¢ items (n) ª number (r) X˜ÜD

rand

¨²Ôþ > 0 è < 1 XcD×U{ cDcëÈÚÔþHDKŸ
,| rand Ä_V 0¶rand Å

randInt(lower,upper
ã,#ofTrialsä )

ÄcHDŨ²ÔþcHD integer ȵ‡Ö
lower  integer  upper ×U¨²ÔþcHDD˜Èí #ofTrials Ûn
Ôþ > 1 XHD

randNorm(mean,

Äc7ÕŨ²ÔþcrDÈWᢠmean ` stdDeviation Ûn
X7ÕÚ×ÄU¨²cDD˜Èí #ofTrials ÛnÔþ > 1 XHD

stdDeviation
ã,#ofTrialsä )
randBin(#ofTrials,

probabilityOfSuccess
ã,#ofSimulationsä )

HYP
rand

randN

randBi

Äc`MãŨ²ÔþcrDÈWá¢`MãÚ×ÈJ
#ofTrials ‚ 1 È 0  probabilityOfSuccess  1 ×U¨²cDD˜È
í #ofSimulations ÛnÔþ > 1 XHD

03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 50 of 10

3 ´ÖD:ÂÃÚ`©¡0

51

MATH ANGLE °) - Œ (
NUM
o
¦zù ¡Ã r ` 4DMS XD
˜Ä
üukÈg9M
degrees'minutes'seconds' X
§p¾ü Degree ¦zãx
zÈü Radian ¦zãß
xûzÄ

PROB
r

ANGLE
'

HYP
4DMS

MISC

angle¡

Zª'!¦zã’Büz< angle

angler

Zª'!¦zã’Büûz< angle

degrees'minutes'seconds'

üz degrees ÃÚ minutes `¦ seconds 9Ûn¦z

¹z ¡ Ú ' ¦ " ã¦z angle ÈGSü degrees'minutes'seconds'g
9 DMS ¦z

angle4DMS

MATH HYP ÄwNÅi] - Œ )
NUM
sinh
Dù<’ãÃD˜Ãå£
ê½ ÄÝGK'XÁ©ÝM`
_XºšµCÈ˖Ù
A Z –×Ä

PROB
cosh

ANGLE
tanh

HYP
sinh- 1

MISC
cosh- 1

4

tanh- 1

sinh value

¨² value X

Æ7ú

cosh value

¨² value X

Æ-ú

tanh value

¨² value X

Æ7Û

sinhL1 value

¨² value X

Æ¡7ú

coshL1

value

¨² value X

Æ¡-ú

tanhL1 value

¨² value X

Æ¡7Û

03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 51 of 10

52

3 ´ÖD:ÂÃÚ`©¡0

MATH MISC ÄÚÇÅi] - Œ *
NUM
sum
Dù<’ãÃD˜Ãå
£ê½ ÄÝGK'XÁ©Ý
M`_XºšµCÈ˖Ù
A Z –×Ä

PROB
prod

ANGLE
seq

HYP
lcm

MISC
gcd

4

4Frac

%

pEval

x

‡

eval

sum list

¨²D˜ list ôX`

prod list

¨²D˜ list ôX,Ã

seq(expression,variable,
begin,end[,step])

¨²ÔþD˜ÈJ£þô<’ã expression ͬ£ variable
XÈ¢KŸ begin œ end È9S step

lcm(valueA,valueB)

¨² valueA ` valueB XÔã@áD

gcd(valueA,valueB)

¨² valueA ` valueB XÔû@Ú¡

value4Frac

Ú value ÔþÚD

value%

¨² value 8¹ 100 Ä,¹ 0.01 ÅX§p

percent%number

¨²D number XRÚ¨ percent

pEval(coefficientList,xValue)

¨²îMãÄÏDü coefficientList ­ÎÅü xValue ØX

x throotx‡value

¨²D value X x õ

eval value

¨²ÔþD˜Èô'!Ò6ãßÝÝnÑDü¾¬£r
D value ÊX

x throot

03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 52 of 10

3 ´ÖD:ÂÃÚ`©¡0

ĈjN

53

֒ - Π/ &

SüY¦àê|êe<Èü­nøþƹDBÍ`þ¹DBÍX x ê y ÊÈù“ûY¦
êê|‹kþ¹DBÍXºÔþÄ
Uü#)Y¦ y Èí¢
CATALOG ݽ inter(È
âg9 inter(x1,y1,x2,y2,x)Ä

1

Y¦àê|êe<Ä

-Œ/&

2

g9 ÔþƹDBÍ (x1,y1) XrDÄ
ù<’ãÄ

3b5b

Uü#)Y¦ x Èíg9
inter(y1,x1,y2,x2,y)Ä

3

g9 `þƹDBÍ (x2,y2) XÄ

4b4b

4

g9þ¹DBÍX x ê y Ä

1b

5

™UÊÚÛÏU·XÄ x ê y Å
ØÄ

$ê#

6

ݽ SOLVE Ä

*

ùü X ,|þÿ
Ä 2 ´ÅÄ

Y¦êê|§pJ׬£ x ` y á¬Ä

1 ëXr+<Y¦êê|Ä

'·ÔþâÈù»ÁSüY¦àê|êe<Ä

03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 53 of 10

54

3 ´ÖD:ÂÃÚ`©¡0

CALC ĈéJÅi] - †
USü‚ÃÚÑDșO’
B Dec ãÄ

evalF

nDer

der1

‚ÃÚÑD¨²GbÏÔü
q ÅXÄ

der2

4

fMin

fMax

arc

ïά£ÃYB¬£ eqn ` exp ¹žÒ5¬£Ä_V x à t `

evalF(expression,variable,value)
Íb evalF à nDer à der1 `
der2 Ȭ£ variable ù
rDêáDêD˜Ä
ü<’ãùSü der1 `
der2 ľÑü<’ãSü
nDer Ä

fnInt

¨²<’ã expression ü¬£ variable value ÊX

nDer(expression,variable ã,valueä) ¨²<’ã expression ü¬£ variable '!êÛn value 

ÊX¥DÐD

der1(expression,variableã,valueä) ¨²<’ã expression ü¬£ variable '!êÛn value

ÊXÔ

ÐD

der2(expression,variableã,valueä) ¨²<’ã expression ü¬£ variable '!êÛn value

ÊX` ÐD

Íb fnInt à fMin ` fMax ș
O±• lower < upper Ä

fnInt(expression,variable,
lower,upper)

¨²<’ã expression ü¬£ variable XÞß lower ` upper
ÊXDÃÚ

fMin(expression,variable,
lower,upper)

¨²<’ã expression ü¬£ variable XÞß lower ` upper
ÊXÔã

fMax(expression,variable,
lower,upper)

¨²<’ã expression ü¬£ variable XÞß lower ` upper
ÊXÔû

arc(expression,variable,
start,end)

¨²<’ã expression ü¬£ variable Øb start ` end ÈÊ
nXƓSz

03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 54 of 10

3 ´ÖD:ÂÃÚ`©¡0

55

YB¬£ d nuk nDer(ľü dxNDer ‚ڍãßÅ` arc( ÊX9SÄYB¬£ tol nu
k fnInt( à fMin( à fMax( ` arc( ÊXÃÂÄWÀ™O >0 Ä­o´ôE¡uk’zÄd ^
ãÈ¥Ô ^’BÄ_VÈVp d=0.01 È nDer(A^3,A,5) ¨² 75.0001 ×àVp d=0.0001 Èí
¨² 75 ĖÙ)ÅÄ
ÑDÃÚñ,¬£ fnIntErr ĖÙ)ÅÄ
ü dxDer1 ãÊÈÍb arc( ` fnInt( ȹßÑDü<’ã expression ´Ö
evalF( à der1( à der2( à fMin( à fMax( à nDer( à seq( `Ï)ß¬£ÄV y1 ÅÄ
ùüß6X@ã¥'!ØX¯ ÐDÖ
nDer(nDer(der2(x^4,x),x),x)Ä

TEST ÄùÅi] - ˜
==
GÏÑDÍøþSzÌàXD
˜ÝXÄ' valueA `
valueB D˜ÊȨ²Ô
þD˜ÈJôäþ
ôukkXÄ

<

>

{

‚

4

ƒ

valueA==valueB ÄbÅVp valueA b valueB Ȩ² 1 ×úí¨² 0 × valueA ` valueB ù
rDêáDÃD˜Ãå£Ã½ ê+ú
valueAvalueB

ÄûbÅVp valueA ûb valueB Ȩ² 1 ×úí¨² 0 × valueA ` valueB ™O
rDêD˜

03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 55 of 10

56

3 ´ÖD:ÂÃÚ`©¡0
valueA  valueB ÄãbêbÅVp valueA ãbêb valueB Ȩ² 1 ×úí¨² 0 × valueA `
valueB ™OrDêD˜
valueA‚valueB

ÄûbêbÅVp valueA ûbêb valueB Ȩ² 1 ×úí¨² 0 × valueA `
valueB ™OrDêD˜

valueAƒvalueB

ÄábÅVp valueA áb valueB Ȩ² 1 ×úí¨² 0 × valueA ` valueB
ùrDêáDÃD˜Ãå£Ã½ ê+ú

ô-I+[Ž¦'€B
ùSüGÏÑD9{ ßc
åÄ 16 ´ÅÄ

TI-86 Evaluation Operating SystemĖÙ)Åü; GÏÑD!; 8×è¡0ú¹ê
XÝ¡0Ä_VÖ
♦ <’ã 2+2==2+3 uk 0 ÄTI-86 ; t©È â¨W 4 ` 5 Ä
♦ <’ã 2+(2==2)+3 uk 6 ÄTI-86 ; ÀËX©È â; 2 t 1 t 3 Ä

03math.SCH TI-86, Chap 3, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:23 Printed: 98-10-15 13:24 Page 56 of 10

4

Ÿß§¯
kœ[†k
TI-86

SüYB`ü ïÎ £.............................................58
6kz£)!..................................................................61
D ...................................................................................65
SüáD ..........................................................................70

M1

M2

M3

M4

M5

F1

F2

F3

F4

F5

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 57 of 16

58

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

'™[“PŸß
£,|ZMnX¬£Ä CONS BLTIN °)M TI-86 YBX@ü £ÄáÑêeYB
£XÄ
“bϪÈùïÎü
£JÚWÀrtü ïÎ £°)¹“b“ÂÄUg9ü
ïÎ £È™OSüü ïÎ £êe<Ä 60 IÅ×áÑü X ê = 9ïÎ £Ä
CONS ğßÅi]
BLTIN
YB
£°)

EDIT

ü ïÎ
£êe<

-‘

USER
ü ïÎ
£°)

CONS BLTIN Ä™ŸßÅi]
ù¢ CONS BLTIN °)Ý
½YB £ÈêSü¬`
CHAR GREEK °)g9WÀÄ

BLTIN
Na

EDIT
k

USER
Cc

ec

-‘&
Rc

4

Gc

g

Me

Mp

Mn

4

m0

H0

h

c

u

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 58 of 16

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

YB £

USü p ÈÝ - ~ ê¢
CATALOG ݽÄ
USü e^ÈÝ - ‚Ä
USü e ÈÝ - n ãEäÄ

£á

£

Na

ã‹+ D

k

Boltzman

Cc

g¥ £

ec

$ K

1.60217733EL19 C

Rc

è' £

8.31451 Jà=è K

Gc

¡o £

6.67259EL11 N m 2àkg 2

g

סotóz

9.80665 màs2

£

6.0221367E23 =èL1
1.380658EL23 JàK
8.9875517873682E9 N m 2àC 2

Me

$ü£

9.1093897EL31 kg

Mp

ü$ü£

1.6726231EL27 kg

Mn

$ü£

1.6749286EL27 kg

m0

óNëãû

1.2566370614359EL6 NàA 2

H0

óNŸü D

8.8541878176204EL12 Fàm

h

Bë D

6.6260755EL34 J s

c

óNó

299,792,458 màs

u

s$ü£)!

1.6605402EL27 kg

p

Pi

3.1415926535898

e

¾ ÍDi

2.718281828459

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 59 of 16

59

60

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

PÞ®d¾C“PŸß
CONS USER °)MÝ+¡

1

 CONS °)Ä

2

 £êe<Ä Name= ¤à Value= ¤
'
ûm+¡ÕÔÄ
` CONS USER °)Î9Ä

196.9665 ¥ (Au) Xs$
¡£Ä

3

g9 £áÄùg9Ôþ¹+¡ÔÃSz 1
 8 þ+úX„á+ê¢ CONS USER °)Ý
½Ôþá+ÄÛÏ Value= ¤ØJ
CONS EDIT °)Ä˖•ß6ÅÄ

ãAä - n
ãUä b

ùáâg9ÔþDÄ

4

g9rDêáD £Èù<’ãÄg9¹
âÈW,|¹ £Ä¹ü ïÎX £ä
Ôþ CONS USER °)MÄ

196 ` 9665

Ncfë<¼Æ£,|Xü
ïÎ £áÄ

Vpü Ôþ £áÊ
ݽ PREV ÈêüÔâÔþ
£áÊݽ NEXT È
CONS USER °)ÚÓ6
CONS EDIT °)Ä
3ù¢ MEM DELET CONS
#)ô8 £Ä

CONS EDIT ÄŸß ÷íÅi]
PREV

NEXT

-‘

- ‘ ' Ÿß× b Þ #

DELET

PREV

 CONS USER °)!Ôþ £á`ÄVpÝÅ

NEXT

 CONS USER °)ßÔþ £á`ÄVpÝÅ

DELET ô8 £êe<'!X

£á`

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 60 of 16

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

61

ô-I+¦RŸß×
ùüß6Ý¡©Ôü<’ãg9 £Ä
♦ ¢ CONS BLTIN °)ê CONS USER °)ݽ £áÄ
♦ ¢ VARS CONS #)ݽü ïÎ £áÄ
♦ üûm+¡Ããm+¡`Jª+ú9g9 £áÄ

§¯Þß]¡
ùüÏ)<’ãÝX
g96k<’ãÄ

ó} TI-86ÈùÚüÔ¡z£)!<X6kºÔ¡z£)!<XËÄ_VÈ
ùÚÅÌ6kÕÈÚ 6k@ÈêÚ"ãýz6kãýzÄ
UÌf6kXz£)!™OPÄ_VÈáÑÚÅÌ6kä"ãýzÈêÚÕ6kä5Ã
Ä CONV °)ÞX£þ°)MÄ 62 IÅ·<Ԙz£)!ȨVSz (LNGTH)Ã'Ã
(VOL)Ã`_ (PRESS)Äü£þ°)MYÈÝ)!ÑPÄ
§¯Þß]¡
Sü6kÛ¸XÁ©Ö
(value)currentUnit4newUnit

ü_ÈL2 ãz6kä
"ãzÄ'DóÊÈÔ
SüÀËÄ

1

g9U6kXrDÄ

Da2E

2

 CONV °)Ä

-’

3

ݽ TEMP 6k˜Ä

*

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 61 of 16

62

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD
4 ¢6k˜°)ݽ'!Xz£)! (¡C)Ä)!ý
m`6kú ( 4 ) lÛ!BÄ

&

5 ¢6k˜°)ݽ„z£)! (¡F)Ä)!ýml
Û!BÄ

'

6

b

6kz£)!Ä

CONV ħ¯Åi]
LNGTH

AREA

-’

VOL

Sz°)

TIME

'ð)
6ð)

TEMP

ýz°)
ÊÈ°)

4

MASS

4

SPEED

FORCE PRESS ENRGY POWER

óz°) o°)
ü£°)

Ñ£°)
_°)

s[°)

×Ö'6kóÊșOüÀËÚ`óËÀK9ȨV (L4)ÄúíÈTI-86 ukNcî
; 6kÈ âÍ6k§p; ó¤kÄ
Vpg9…

...TI-86 6k§p…

(L4)¡C4¡F

24.8 "ãzÄL4¡ ãz6kä"ãzÅ

L4¡C4¡F

L39.2 "ãzÄ 4¡ ãz6kä"ãzÈ

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 62 of 16

âªóÅ

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

CONV LNGTH Ä
mm
cm
m
in
ft

ÞÅi]

¿G
lG
G
ÅÌ
Å

yd
km
mile
nmile
lt-yr

CONV AREA ÄÂéÅi]
2

ft
m2
mi 2

GÅ
GG
GÅ

cm3
in3
ft3
m3
cup

day
yr
week

CONV TEMP ĨÞÅi]
¡F

¿Ì
—
èG

ÅÏ

GG
Å}
GÅÌ

cm 2
yd 2
ha

GlG
GÕ
@K

ŸlG
ŸÅÌ
ŸÅ
ŸG
C

tsp
tbsp
ml
galUK
ozUk

í
û8í
¿
t¥ÄÅÅ
¢ÌÄÅÅ

ms
ms
ns

¿¦
‚¦
‡¦

-’)

¦
Ú
ãÊ

¡C ãz

mil
Ang
fermi
rod
fath

-’(

@
t¥

•
¢Ì

CONV TIME Ä.Åi]
sec
mn
hr

Õ
G
Å
K
H

-’'
km 2
acre
in 2

CONV VOL ÄéÅi]
liter
gal
qt
pt
oz

-’&

ý
H
<

-’*

"ãz

¡K ±Íýz

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 63 of 16

¡R Rankin z

63

64

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

CONV MASS Ä
gm
kg
lb™

CONV FORCE ÄÆÅi]
N
dyne

-’/&

ßÅi]

amu
slug

s$£)!


/S
’´

tonf
kgf

üo
o

lbàin2 ™/GÅÌ
mmHg ¿G2Å
mmH2 ¿GÅ

CONV ENRGY ÄßÅi]

-’/)

ú
5Ã
Å Á£)!

CONV POWER ÄÖHÅi]
@o
ºM

CONV SPEED Ä¥ÞÅi]
ftàs
màs

Å/¦
G/¦

lbf

™o

-’/(

atm
ûè_
bar
È
Nàm2 /S/GG

hp
W

ü
@ü

-’/'

CONV PRESS ĹÅi]

J
cal
Btu

ton
mton

ft-lb
™
kw-hr ºãÊ
eV
$ãM

inHg ÅÌ2Å
inH2O ÅÌÅ

erg
l-atm

è
@ûè_

-’/*
ftlbàs
calàs

™/¦
5Ã /¦

Btuàm Å

-’//&
miàhr Å
kmàhr @

/ãÊ
/ãÊ

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 64 of 16

knot

½

Á£)!/Ú

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

65

§¯2H-,|‹
Ug9p4 ( à )ÈùSü
F ê¢ CATALOG lÄ

Uü#)Þ6k¹¨[<XÈùSüÀË`8©¡0ú ( à )Ä_VÈVpQ: 4 ã
ÊDZ 325 Å Èǹ'¹@ /ãÊ<XózÈíg9<’ãÖ
(325à4)miàhr4kmàhr
¹<’㨲 131 @ /ãÊįáh9âÅÄ
3ù¾üÔþp4¨²8§pȨVÖ 325mile4kmà4hr4hr

kœ
D ã’BÄ 1 ´Å{ TI-86 V)·žg9XD`V)ü#)Þ§pÄ
àÈùüD Û«úÄÜÃÝÃÞ ` ßÅg9¹ÏãD <XDÄ âùüD @6
ü#)Þ¹ÏãD <X§pÄ
ÝDüY¼Ñ¹¯ 6ã,|XÄVpü Dec ¹êXã’Bß; ¡0ÈTI-86
î›Ú£õuk`<’ã·§pþHD9; HD¤kÄ
_VÈ Hex ãßÈ 1à3+7 ¨² 7h Ä 1 8¹ 3 ȧpþ 0 È ât 7 ÅÄ

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 65 of 16

66

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

kœ*
TI-86 X`¯

Ã?¯

`A¯

O_
`¯
?¯
A¯

DX×ÈVßÄ

Ô"àÔ¬

˯ D

1000 0000 0000 0001b
0111 1111 1111 1111b

L32,767

5120 6357 4134 0001o
2657 1420 3643 7777o

L99,999,999,999,999

ÚÚÚÚ Õ50× ÙÚ85 ×001h
0000 5ÕÚ3 107Õ 3ÚÚÚh

L99,999,999,999,999

32,767
99,999,999,999,999
99,999,999,999,999

(i[Wi
UkÔþ`¯ DX¡ÕÈü`¯ D!g9 not ÑDÄ
ß not 111100001111 ¨² 1111000011110000ÜÄ
Uk`¯

DX9ÕÈüg9D!Ý a Ä_VÈü Bin ãß L111100001111 ¨²

1111000011110001ÜÄ

Äk‹Å BASE i]
Õ-Ú
A¯
+ú°)

68 IÅÄ_VÈü Bin ã

TYPE

D O_
°)

-—

CONV
D @6
°)

BOOL

×è¡0ú
°)

BIT
~ƒàÏ!
°)

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 66 of 16

67

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD
BASE Õ-Ú°)M` BASE
TYPE °)M`Ô X+¡

+úáàÄ

ü_ÈÞ6°)D˜ê
e<°)Ä - ” ü Dec D
<ãßÅÄ

Vp Hex D ãþ’BÈ
™Og9 ßÛ«úÈGS¹D
ÙÿÔþA¯ M^+úÄ

BASE Õ-ÚÄ

œ oÅi]

-—&

­ü#)ÞX BASE Õ-Ú°)ÄUSü ÕÈÝ - e Ä

Õ
Ö

TYPE
×

CONV
Ø

BOOL
Ù

BIT
Ú

'êe<°)äÞ6°)ÊÈÕ `
Ö ˜ÜüÔþ)ÄVpÝ & ê /…

{
Õ-Ö

}
×

R

œk

Ug9A¯
+úÄ

NAMES
Ø

DÈV¯

BASE TYPE Ä¢oÅi]
Õ-Ú
Ü

TYPE
ß

"
Ù

CONV
Ý

…Õ ` Ö ÏøþÚÔX)ÈÙ.` Ú Ô
˜ÜÄUÛ6²9ÈÝ * ê /Ä

OPS
Ú

Dw

4

{
Õ

}
Ö

NAMES
×

"
Ø

OPS
Ù-Ú

SüD+ÄÝÔU¢°)ݽ¢ Õ Ú XA¯

-—'
BOOL
Þ

BIT

ü<’ãÈùüÏãD <DÈàá™×%ãÄg9DâÈ¢ BASE TYPE °)
ݽÍhXD úËÄD úËlÛØÄß6´þ_$Ä
ü Dec ãßĬxÅÖ 10Ü+10 b
10ß+10 b

12 ü Oct ãßÖ
26

10Ü+10 b
10Þ+10 b

12Ý
22Ý

10ß+10 b
10Þ+10 b

10010Ü ü Hex ãßÖ
1100Ü

10Ü+10 b
10Þ+10 b

12ß
1Õß

ü Bin ãßÖ

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 67 of 16

68

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

BASE CONV ħ¯Åi]
Õ-Ú
4Bin
Dù<’ãÃD˜Ãå
£ê½ ÄGbºšXÁ©£
ÄÈ˖٠A Z –×Ä

value4Bin
value4Hex

TYPE
4Hex

CONV
4Oct

-—(
BOOL
4Dec

¹`¯ D
¹A¯ D

BIT

value4Oct
value4Dec

¹?¯
¹¯

D
D

§¯kœ
1
2
3
4
5

ü Dec ãßÈ· 10Ü + Úß + 10Ý + 10 Ä
§pt 1 J6kä Bin D Ä
§pt 1 J6kä Hex D Ä
§pt 1 J6kä Oct D Ä
§pt 1 J6kä Dec D Ä

BASE BOOL ÄZÅi]
Õ-Ú
and

TYPE
or

valueA and valueB

CONV
xor

10Ü+Úß+10Ý+10 b
35
Ans+14Bin b
100100Ü
Ans+14Hex b
25ß
Ans+14Oct b
46Ý
Ans+1 b
39

-—)
BOOL
not

BIT

valueA or valueB

valueA xor valueB

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 68 of 16

not value

69

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

Z寉+
–D`§p™OünXD
×ÈYÄ 66 IÅÄ

Í×è<’ãÊÈږD@6A¯
Ä

HDÈ

â¨Wøþ–DXÍh!ÈV<
§p

Vp valueA
b…

…valueB
b…

and

or

xor

not (valueA)

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

§p B'!ã’BÄ_VÖ
♦ ü Bin ãßÈ 101 and 110 ¨² 100ÜÄ

♦

BASE BIT Ä¡Åi]
~ƒ`Ï!¡0Sü¹ 16 
iXD+ÄSvÎíã
ÔåÈËü`¯ 6ãg
9–DÄ

Õ-Ú
rotR
rotR value
rotL value
shftR value
shftL value

TYPE
rotL

-—*

CONV
shftR

BOOL
shftL

BIT

~ƒÇÏD value
~ƒºÏD value
ÇÏD value
ºÏD value

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 69 of 16

ü Hex ãßÈ 5 and 6 ¨² 4ßÄ

70

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

'†k
,|áDX¬£áë
ü VARS CPLX #)Þ
Ä 2 ´ÅÄ
áDùD˜Ã½ `
å£XôÄ

áDÝøþÚ£ÖrDÚ£ (a) `.DÚ£ (+bi)Äü TI-86 ÞÈù­ g9áD a+bi Ö
♦ (real,imaginary) Ȧ$Ûã
♦ (magnitude±angle) U$Ûã
ù¹È¦$ÛêU$Ûãg9áDÈàá™×%'!XáDã’BÄÚhúÄ Èê ± Å
‡nJãÄ
♦ Ug9Ȧ$ÛãÈüëË (P) ÚhrD real `.D imaginary Ú£Ä
♦ Ug9U$ÛãÈü¦zúË (- ) Úhõ magnitude `¦z angle Ú£Ä
£þÚ£ÄrDÃ.DÃõ ê¦z ÅùrDê§prDX<’ã×'Ý b ÊÍ
<’ãÄ
' RectC áDã’BÊȹȦ$ÛãáDÈà
á×%Jg9ÊãÄVÇ{ÅÄ
' PolarC áDã’BÊȹU$ÛÏãáDÈà
á×%Jg9ÊãÄVÇ{ÅÄ
†k‰+

Ò5ã’B RectGC `
5 ´ÅBn
Ò5#)$ÛXáDãÄ

PolarGC Ä

§pXáDÈÙÀD˜Ã½ `å£ôȹã’BÄ 1 ´Åê@6Û¸Ä
IÅÛnXãÄȦ$ÛêU$ÛÅÄ
♦ ' Radian ¦zã’BÊȧp (magnitude±angle)Ä
♦ ' Degree ¦zã’BÊȧp (real,imaginary)Ä

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 70 of 16

61

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD

71

_VÈ' PolarC ` Degree ã’BÊÈ(2,1)N(1±45) ¨² (1.32565429614±12.7643896828)Ä
-I+¦'†k
♦
♦
♦

Èyg9áDÄ
Süûm+¡Ããm+¡`Jª+úg9áDÄ
¢ VARS CPLX #)ݽáDÄ
-‹

CPLX ĆkÅi]
conj
ùg9áDáêÙD˜Ãå
£ê½ 0Ï) CPLX °)
MX–DÄ

real

imag

abs

angle

4

4Rec

4Pol

conj (real,imaginary)

¨²áDÃD˜Ãå£ê½

conj (magnitude±angle)

¨² (magnitude±Langle)

real (real,imaginary)

¨²áDÃD˜Ãå£ê½

real (magnitude±angle)

¨²õâ¦z-úXà (magnitude¹cosine(angle))

imag (real,imaginary)

¨²áDÃD˜Ãå£ê½

imag (magnitude±angle)

¨²õâ¦z7úXà (magnitude¹sine(angle))

abs (real,imaginary)

ıÍŨ²áDÃD˜Ãå£ê½ Xõקp
‡(real 2+imaginary 2)

abs (magnitude±angle)

¨²õ magnitude

04cccb.SCH TI-86, Chap 4, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:35 Printed: 98-10-14 17:35 Page 71 of 16

XEAáDקp (real,Limaginary)
Xr¼×§prD real
X.¼×§p imaginary

72

4 ´Ö £Ã6kÃD `áD
angle (real,imaginary)

¨² tanL1 (imaginaryàreal)Äü `5$` Ý5$Úÿ×H p
` Lp ÅukXáDÃD˜Ãå£ê½ XU$Û¦zקp
tanL1(imaginaryàreal)

¢ LIST °)ݽ { ` }Ä
™Og9ëË9ÚhD˜
ôÄ

angle (magnitude±angle)

¨²¦z angle ÄJ Lp$ß

Ò5#)k·<üÒ5#)ÞX$ÛG6¼ÚÄî›
’Bk·¬£ÈùnÒ5#)k· žJª2ûÄ
xMin à xMax à yMin ` yMax Ò5#)X
Uô8øþ$ÛHXۄú
ËȒB xScl=0 ` yScl=0 Ä

Ä

xScl Ä x zÅü x $ÛHÞøþ̏ۄÈX±

<X)!DÄ

yScl Ä y zÅü y $ÛHÞøþ̏ۄÈX±<X)!DÄ
ãX xRes Ѥ¬Ò6Ú
|[ÃÑÐÈ TI-86 ¬Ò
È6Ä

xRes ¾’BÑDÒ5X5ôÚ|[ÈSü 1 8 XHDÄ

♦
♦

ü xRes=1 ĬxÅÊÈÑDü x $ÛHX£þ5ôØukJ¬ Ä
ü xRes=8 ÊÈÑDü x $ÛHÞ£ 8 þ5ôØukJ¬ Ä

05func.SCH TI-86, Chap 5, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:05 Printed: 98-10-14 10:04 Page 81 of 14

82

5 ´ÖÑDÒ5

,

> ֒

Uk·êe<È¢ GRAPH °) ( 6 ' ) ݽ WIND Ä
£¡Ò5ãÑÝÔXk·êe<ÄǍXk·êe<
Zü Func Ò5ãßX¬xÄ$ < xRes=1 Ä x Ú|
[Åük·êe<X yScl ß6Ä
–$
xMin$ߋ

1

k·êe<Ä

6'

2

ÚÛÏU Xk·¬£ØÄ

###

3

êe¹Èù<’ãÄ

0

4

ukÝ<’ãJ,|§pÄ

bê#

U¢#)êßcêe< ¬k·¬£Èíg9DÈ âÝ X Äù¢ VARS WIND
#) ( - w / / WIND) ݽk·¬£êg9)þ+úÄÝ b Ä

05func.SCH TI-86, Chap 5, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:05 Printed: 98-10-14 10:04 Page 82 of 14

5 ´ÖÑDÒ5

83

 @x [ @y ø™D7±Þ
k·¬£ @x ` @y nøþ̏5ô—ÈX±Ä'Ò5ÊÈ@x ` @y Xüß
6X@ã xMin à xMax à yMin ` yMax ukkÖ
@x=(xMin+xMax)à126
@y=(yMin+yMax)à62
@x ` @y áük·êe<ÄU WÀșOÝÞÄ9x¢#)êßcêe< ¬k
·¬£Ä' ¬,|ü @x ` @y XÊÈTI-86 ¾|¢ @x à xMin Ã@y ` yMin ¡„u
k xMax ` yMax ÈJ,|„Ä

ø™D7Ã+
TI-86 £¡Ò5ã±,)
ÀXã’BÄ
ü DifEq Ò5ãßÈÒ5
ã#)Xcë 6
/ &Ä 10 ´ÅÄ

UÒ5ã#)È¢ GRAPH °) (6 / () Ý
½ FORMT ÄÒ5ã’BnÒ5XØ¡MUÄ'!
X’B‚Ä
U ¬’BÈÚÛÏ„X’BÈ âÝ b È­âü
ã#)ÞÌàÄ

05func.SCH TI-86, Chap 5, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:05 Printed: 98-10-14 10:04 Page 83 of 14

84

5 ´ÖÑDÒ5

DifEq Ò5ãÝÔXÒ5

ã’BÄ

10 ´ÅÄ

RectGC

üȦ$ÛXÒ5$Û x ` y Û!B×' RectGC ’BÊȬ Ò5ÈÏ|
¾Ï|Ûȳþ x ` y XȄ×Vp CoordOn ã3ݽÈí x ` y

PolarGC

üU$ÛXÒ5$Û R ` q ×' PolarGC ’BÊȬ Ò5ÈÏ|¾Ï|
Ûȳþ x à y à R ` q XȄ×Vp CoordOn ã3ݽÈí R ` q

CoordOn

üÒ5i¼ÛX$Û

CoordOff

áüÒ5i¼ÛX$Û

DrawLine

¬

DrawDot

¾¬ ßêe<ÑDukÎX
ÄNc¬ Åuk`¬ ÔþÑDX¹0<¼`äâauk`¬

SeqG

%Ý `ëZªÒ5#
)ÈWÀÚÿÍhb x ` y
HÞXۄÄ

ßêe<ÑDukÎXÈJüȓ²y

ÝÝnXÑDÈ

ßÔþÑD

SimulG

Äàʬ ÅÍ)þ x uk`¬
ÝÝnXÑD

GridOff

]X%

GridOn

%

AxesOn

$ÛH

AxesOff

]X$ÛH× AxesOff Zª LabelOffàLabelOn ã’B

LabelOff

]X$ÛHۄ

LabelOn

ۄ$ÛHÈVp AxesOn 3Ýn× x ` y üb Func à Pol ` Param ã×ü
DifEq ãßÝáàXۄ

05func.SCH TI-86, Chap 5, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:05 Printed: 98-10-14 10:04 Page 84 of 14

âÍßÔþ x uk`¬

5 ´ÖÑDÒ5

85

,D7
üÇ6X_Ò5ÈÝâ
¬ ÝGX’BѬxÄ

UÒ5Èí¢ GRAPH °)ݽ
GRAPH ÄÒ5#)ÄVp¹Ò5
„nXÈíü TI-86 ¬ Ò5Ê
üÇÞ¦­Û<Ä

U¹ßÒ5Èà GRAPH °)
áüi Èíü¬ Ò5
âÝ :Ä

♦
♦

ü SeqG ãßÈTI-86 ÝÑDáNcäþ¬ ÝnXÑDÄ_VȬ
y2 ÈqõO|ÅÄ
ü SimulG ãßÈTI-86 àʬ ÝÝnXÑDÄ

ù¢ßc`#œÒ5Ä
½WÀêg9)þ+úÄ

y1 Èa¬

16 ´ÅÄUü#)ÞSüÒ5Q¸Èí¢ CATALOG Ý

÷+Þ+Òœ¦|D7
'V0ÊÈÇÞ¦X­Û
<¬ê“Ä

♦
♦

UV0Ò5¬ ÈÝ b ÄU»Á¬ ÈaÝ b Ä
U06Ò5¬ ÈÝ ^ ÄU¡„¬ È¢ GRAPH °)ݽ GRAPH Ä

€–/Ҝ|D7
U¢Ò5#)ô8­oMÖ

ÝÄêݽÅÖ

ÛÃ$Ûê°)ÄU6á°)ÈÝ . ê 6 Å

:

¾Ï|Û`$ÛÈá°)

b

Û`$ÛÈá°)

6 ê GRAPH

05func.SCH TI-86, Chap 5, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:05 Printed: 98-10-14 10:04 Page 85 of 14

86

5 ´ÖÑDÒ5

ҜN#
Vpg9D˜0ßX–DÈTI-86 íÍD˜X£þ¬ 8ÑDȢଠZÔ£Æ
“Äü SimulG Nc¬ ãßÈTI-86 Í£þD˜X ÔþôNc¬ ÑDÈ âÍ
`þôÈqõO|Ä
'ü<’ãSüøþ¹ÞX
D˜ÊÈÝD˜XSz™O
툀

_VÈ{2,4,6} sin x ¬ ÝþÑDÖ
2 sin x à 4 sin x ` 6 sin x Ä

ß {2,4,6} sin ({1,2,3} x)
3¬ ÝþÑDÖ
2 sin x È 4 sin (2x) ` 6 sin (3x)Ä
BÒD
„š¬ÒüÝ 6 Ê!ÔõXÒ5ȾUÝÐȹÒ5¡¬X´ô¾¹Ò5Þõ
¹9uÝ ¬ÄVp¾¹Ò5Þõ¹â; ß6XÏÔþ¡0Ȅš¬ÒÒ5Ä
♦
¬ZE¡Ò5Xã’B
♦
¬Z¬ üÞþÒ5#)ÞXÑDê³uÒ
♦ ݽêª\ݽZÑDê³uÒ
♦
¬ZÝnÑD¬£X
♦
¬Zk·¬£’B
♦
¬Ò5ã’B

05func.SCH TI-86, Chap 5, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:05 Printed: 98-10-14 10:04 Page 86 of 14

6

D7Ôå
TI-86

TI-86 Ò5¹K.................................................................88
³þÒ5 ..........................................................................90
ü ZOOM ¡0×HÒ5#)XÌ ............................91
SüxfD:ÑD..........................................................95
ÍÛn x ukÑD................................................101
üÒ5Þ¬ ................................................................101

M1

M2

M3

M4

M5

F1

F2

F3

F4

F5

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 87 of 22

88

6 ´ÖÒ5¹K

TI-86 D7Ôå
5 ´£ÄZV)ü Func Ò5ãßSü GRAPH °)M y(x)=à WIND à GRAPH ` FORMT n
`ÑDÒ5Ä ´£ÄV)SüJª GRAPH °)M×HXBXÒ5#)ÌÃ#œÒ
5J³þÛnÑDÃ; D:ÚdÃüÒ5Þ¬ ¹ž,|`¡„×üÒ5`ÒÄ|ùü
ݯþÒ5ãßSüûîDXÒ5¹KÄ
GRAPH i]
­ü Func Ò5ãßX
GRAPH °)Ä GRAPH °)
üáàÒ5ãÈÝáŒ
áàÄ

y(x)=

6

WIND

ZOOM

TRACE GRAPH

4

MATH

DRAW FORMT STGDB RCGDB

4

EVAL

STPIC

RCPIC

ZOOM

 GRAPH ZOOM °)×ü­oM×HXBXÒ5#)Ì

TRACE

”³þÛ×ü8Û³þÛnXÑDÒ5

MATH

 GRAPH MATH °)×ü8°)¢D:¦z#œÒ5

DRAW

 GRAPH DRAW °)×ü8°)üÒ5Þ¬

STGDB

 Name= ¤` GDB °)×ü8¤g9 GDB ¬£

RCGDB

 Name= ¤` GDB °)×ü8°)¡„×ü GDB ¬£

EVAL

 Eval x= ¤×ü8¤g9 x XÈUüg9Ø·'!ÑD

STPIC

 Name= ¤` PIC °)×ü8¤g9 PIC ¬£

RCPIC

 Name= ¤` PIC °)×ü8°)9¡„×ü PIC ¬£

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 88 of 22

6 ´ÖÒ5¹K

'
ü_Ȭ ZÑD
y(x)=x^3+.3x 2-4x XÒ5Ä

89

$Å*

¢ GRAPH °)ݽ GRAPH ÊÈÒ5#)ȾÏ|
Ûü#)Ä
ÛÔþtËÈJ—5ô¾•ÄUÏ|ÛÈÝ
"Ã#Ã! ê $×WÝÝÛXåÏ|Ä
♦

Dã’BáE¡
$ÛÄ

♦

ü RectGC ãßÈ£õÛÏ|Ȅ¬£ x ` y Äü PolarGC ãßÈ£õÛÏ
|Ȅ¬£ x à y à R ` q Ä
ü CoordOn ãßÈ'Ï|ÛÊÈÛ$Û x ` y üÒ5#)Xi¼Ä

D7±Þ
'Ï|ÛÊX$ÛârXD:$Û¥ȒB×Èü5ôX‘zìzÈÄ
c xMin â xMax ÈXÂ` yMin â yMax ÈXÂ^9^ãÄ_VÈûÒ5Ê)È
Ò5ȒBè$ÛÈy¥rXD:$ÛÄ
¾Ï|ÛX$Û<ÛüÒ5#)ÞX!BÄüÑDX¬ ȒBÏ|¾Ï
|Û\ĒXÄUǍç“ÑDÏ|ÈSü³þÛÄ 90 IÅÄ

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 89 of 22

90

6 ´ÖÒ5¹K

Ì

D7

UÒ5Jԟ³þÈ¢ GRAPH °)ݽ TRACE Ä
ü_Ȭ ZÑD
y(x)=x^3+.3x 2-4x XÒ5Ä

³þÛXê6Ôþã+ÈWX£þ¦ØÝÔ5¾•X
ͦ“ijþÛKñ΄ü ÔþÝnXÑDÞÈ!b
#)ÈÔ¥X x ØÄ
Vp CoordOn ãÝÈÛ$Ûü#)Xi¼Ä
UÏ|³þÛ...

'g9¾¬£X Ôþ+ú
ÊÈ x= ¤Äê q= ê
 t=ÅÄg9ù<’ãÄ

VpÑDü x ØunÈí
y NÄ

ÑDõûêõãX¬

Ý­o
"ê!



'!ßÏ)ÝX¾¬£Ä x Ãq Ãê t ÅØ

value b

ü x Ø¢ÔþÑDºÔþÑDÈݍßêe<ÝÑDXNcêÌ¡
Nc

#ê$

¢Æ“£XÔþä,ºÔþä,Ä

#ê$

5 ´Å

“ÑDÏ|³þÛÊÈ y B x ukÄG y=yn(x)Ä'³þYÎÒ5#)XJ¼êi¼
ÊÈü#)ÞX$Û»Á¬êÈQ5Û¡ü#)ÞÄ
GÏÖU¹ß'!Ò5#)º{êÇ{XÑD$ÛÈü³þÊÝ# ! ê "ÄVpü³þÊ
GÏYÎZ#)Xº{êÇ{ÊÈTI-86 Ú¾| ¬ xMin ` xMax XÄ

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 90 of 22

6 ´ÖÒ5¹K

91

¿óýÖ³þÊÈÃ¹Ý b ×HÒ5#)ȹ“³þÛX!Bä„Ò5#)X
—ÈGSÆ£ÚÛÏÎZXJ¼êi¼ÄrÞÈ­VÈGÏÄ
+[®d*Ì
U06³þJ6á¾Ï|ÛÈÝ : ê 6 Ä
U¡„ÔŸ³þÈ¢ GRAPH °)ݽ TRACE ÄVp„š¬Òîþ¡„¬ Ò5Ä
³þÛ!b06³þØÄ

5 ´ÅÈ

 ZOOM w+¯sD7·õ|ÛA
U¹ß'!Xk·¬£È¢
GRAPH °)ݽ WIND Ä

ۚX TI-86 Ò5#),|ük·¬£Xn xy G6XÔ¼ÚÄSü GRAPH
¬ÔoêÝXk·¬£J¡„Ò5È­î î›ÔõÏ
`äħp xy G6XÔþÈãêÈûX¼ÚÄ
ZOOM °)MÈù

GRAPH ZOOM i]
y(x)=
BOX

WIND
ZIN

6(

ZOOM
ZOUT

TRACE GRAPH
ZSTD ZPREV

4

ZFIT

ZSQR

4

ZRCL

ZFACT ZOOMX ZOOMY

4

ZSTO

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 91 of 22

ZTRIG ZDECM ZDATA
ZINT

92

6 ´ÖÒ5¹K

Uª\Ï) ZOOM °)MX
pJ¨²¬xXk·¬
£Èݽ ZSTD Ä

BOX
ZIN
ZOUT
ZSTD
ZPREV
ZFIT

Vp¬ ÔþÚÈßK95
ÚÈùü ZSQR 9á!k·
¬£ȹ“SÚXÒ5ßK9
Ú6Ä

ZSQR

ZTRIG

¬ Ôþ9nÒ5#)
ÄûÅü´$ xFact ` yFact ûÛ<ÈXÒ5
ÄýãÅü´$ xFact ` yFact Û<ÈÈîÒ5
¹ÛšÌÒ5×á!¬xXk·¬£
Ú@ÞÔþý¡0×k·¬£²á¹!X
¡„uk yMin ` yMax ¹ÙÀÝnÑDü'! xMin ` xMax ÈX y XÔû`
Ôã
ü x $ÛH` y $ÛHޒBÌûãX5ô×üÔþå×Hk·¬£ȧp
@x=@y È à xScl ` yScl ±Õá¬×'!Ò5XÄá$ÛsÅä„Ò5
X
’BÖüb Radian ãßXݦÑDXYBk·¬£Ö
xMin=L8.24668071567
xScl=1.5707963267949 (pà2)
yMax=4
xMax=8.24668071567

ZDECM
ZDATA
ZRCL
ZFACT
ZOOMX
ZOOMY
ZINT
ZSTO

yMin=L4

yScl=1

’B @x=.1 Ã@y=.1 à xMin=L6.3 à xMax=6.3 à xScl=1 à yMin=L3.1 à yMax=3.1
` yScl=1
’Bk·¬£¹ݳuDB×¾×H xMin ` xMax ȾÖübȍÒÃ
7ØÒÃ`³uÒÄ 14 ´Å
Sü,|üü nXý ü k·¬£ (ZSTO) Xk·¬£
 ZOOM FACTORS #)
¾Ý xFact ´$ýã×àÑ9 yFact Ä 93 IÅ
¾Ý yFact ´$9ýã×àÑ9 xFact
ü$ÛHޒBHDגB @x=1 Ã@y=1 à xScl=10 ` yScl=10 ×'!ÛüÝ
b âä„Ò5#)X—
Ú'!k·¬£,|ü nXý ü k·¬£ (ZRCL)

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 92 of 22

6 ´ÖÒ5¹K

93

¾C¾œ9M
Sü BOX Èùû'!Ò5#)YXÏ)½6³Ä
üԟß6X9x!Èü
ßêe<g9ÔþÑDÄ
ü_Ȭ ZÑD
y(x)=x^3+.3x 2N4x XÒ5Ä

1

¢ GRAPH ZOOM °)ݽ BOX ÄýÛ
ü#)Ä

6(
&

2

ÚÛÏÏ)UnýJX!B×ü
ã+ۄ¹JÄ

"#!$
b

Uª\ BOX àᡄnÒ
5#)ÈÝ :Ä

3

¢ ÔþJÏ|ÛÈÚïÎÔþÃ×HXý
ÈWXͦJã+Û`ÛÄ

"#!$

'¡„¬ Ò5ÊÈTI-86 îÈ
„k·¬£Ä

4

ünýâÈü„Ò5#)¡„¬
ÝnXÑDÄ

b

5

¢#)Ù8°)Ä

Ý

:

ø™Á9P
U¢#)êüßcêe<
,| xFact ê yFact Èù¢
VARS ALL #)ݽ­øþ
¬£êüûm+¡`ãm+
¡g9Ä

ý´$nûêýã´$È ZIN à ZOUT à ZOOMX ` ZOOMY ü­o´$ûêýã¤
<ÈXÒ5ÄUý´$êe<È¢ GRAPH ZOOM °)ݽ ZFACT ÄÝ 6
( / / 'ÅÄ xFact ` yFact ™O ‚ 1 Äøþ´$üÝÒ5ãßX¬xÑ 4 Ä
9M[ÁCD7
ZIN ûÛ!B<ÈXw¼ÚÒ5Ä ZOUT ¹Û!B—Ò5XÈûÔ¼ÚÄ
xFact ` yFact BnýXßzÄß6X9x£ÄV)Sü ZIN ÄUSü ZOUT Èü9x 2
üW·Ó ZIN Ä

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 93 of 22

94

6 ´ÖÒ5¹K

ü_Ȭ ZÑD
y(x)=x^3+.3x 2N4x XÒ5Ä

1

”¹ xFact ` yFact ×VݙUÈí ¬WÀ
XÄ

6
(/
/'

'ݽ ZOOM sÑÊȄš
¬Ò'!Ò5Ä

2

¢ GRAPH ZOOM °)ݽ ZIN ýÛÄ

('

3

ÚýÛÏÒ5#)„X—Ä

"#!$

4

ûÄTI-86 Ý xFact ` yFact ×HÒ5#)È b
Ȅk·¬£ÈJ¹Û!B—¡„¬
ÝnÑDÄ

Uüý`ä!ª\WÈ
Ý :Ä

ùü'!Ò5Þ²ÁûÄêýãÅÈ82Ý b Ã"Ã#Ã! ê $ ¹êXÄ
♦ UüàԍaõûÄêýãÅÈÝ b Ä
♦ Uü„—ûÄêýãÅÈÏ|ÛJÝ b Ä
Uü xFact ´$¾üG$ÛHÞýãÒ5ÈüÞ6X9x 2 ü ZOOMX ·Ó ZIN Ä ZOOMX
¹Û!B—¬ ÝnÑDJȄÔok·¬£× yMin ` yMax á¬Ä
Uü yFact ´$¾üVÈ$ÛHÞýãÒ5ÈüÞ6X9x 2 ü ZOOMY ·Ó ZIN Ä ZOOMY
¹Û!B—¬ ÝnÑDJȄÔok·¬£× xMin ` xMax á¬Ä

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 94 of 22

6 ´ÖÒ5¹K

ùüÏ)Ò5ãߢ
VARS WIND #)ݽÝ
Xýk·¬£Ä
3ù)Àg9¬£+úÄ
ýk·¬£üá!¬x’B
Ê¡„SüJۚ¬xÄ

95

@ü[®d¯Á9
>$ߋ
♦ UÚÝ'!ýk·¬£àÊ,|ü nXn ýsÑÈ¢ GRAPH ZOOM °
)ݽ ZSTO Ä
♦ U; ü nXn ýÈWÚÒ5#)á!,|Xýk·¬£È¢ GRAPH
ZOOM °)ݽ ZRCL Ä
ü¹ßÒ5ãßSü ZSTO Ö
,|¹ßýk·¬£Ö
Func à Pol à Param ` DifEq Ò5ã

zxMin à zxMax à zxScl à zyMin à zyMax ` zyScl

™ Pol Ò5ã

zqMin à zqMax ` zqStep

™ Param Ò5ã

ztMin à ztMax ` ztStep

™ DifEq Ò5ã

ztMin à ztMax à ztStep ` ztPlot

'c‘k§=k
'ݽ GRAPH MATH ¡0ÊȄš¬Òü³þÛ'!Ò5ÄU;
Ý # ` $ ϹÑDÄ

GRAPH MATH ¡0È

' GRAPH MATH °)¡0¤Ûnº ÃǍ `uÊÈÛnX’BzîE¡ TI-86
uk§p
XÊÈ×u^šBÈukÊÈ^ÁÄ
GRAPH MATH i]
MATH
ROOT

6/&

DRAW FORMT STGDB RCGDB
dyàdx
‰f(x)
FMIN
FMAX

4

INFLC

4

TANLN

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 95 of 22

YICPT

ISECT

DIST

ARC

96

6 ´ÖÒ5¹K

GRAPH MATH °)Íb Pol
` Param Ò5ãÝáŒáà

Ä

8 ´`

9 ´ÅÄ

DifEq Ò5ãuÝ GRAPH
MATH °)Ä

ROOT

üÛnXº

ÃǍ

`uÑDX

dyàdx

ü³þÛ!BØÑDXDÐDÄp[Å

‰f(x)

üÛnXº

`Ǎ

ÑDXDÃÚ

FMIN

üÛnXº

ÃǍ

`uÑDXÔã

FMAX

üÛnXº

ÃǍ

`uÑDXÔû

INFLC

üÛnXº

ÃǍ

`uÑDX¤

YICPT

ÑDâ y HxÄ y ü x=0 ÊXÅ

ISECT

üÛnXº

DIST

Ûnº

ARC

ÑDüøþÛnÈX±

TANLN

üÛnØ0ۓ

ÃǍ
`Ǎ

`uøþÑDXx
ÈXȓ±

l0 GRAPH MATH w+|ø™
♦
♦
♦

ì£ tol ĖÙ)ÅE¡ ‰f(x)à FMIN à FMAX ` ARC X’zĒzcÃÂX
£ãबÄ
9S¬£ d ĖÙ)ÅE¡ dyàdx à dxNDer ‚ڍãßX INFLC Ä 1 ´Åà ARC `
TANLN X’zĒzc9SX£ãबÄ
‚ڍã’BE¡ dyàdx à INFLC à ARC ` TANLN × dxDer1ĒBō㨠dxNDerÄD
ōãÄ 1 ´ÅȒBÄ

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 96 of 22

6 ´ÖÒ5¹K

' ROOT FMIN FMAX Þ INFLC
8Z9x 1 X°)ݽêÈSü ROOT à FMIN à FMAX ` INFLC X9xÌàÄ
ü_ÈÑD

y(x)=x^3+.3x 2N4x ÝÄ­

X9x 2 á™UXÈ´
¾ÝÔþÑDÝÄ

Èyg9º ÃǍ ê
uÊÈ x= ¤üÒ5
#)i¼Ä

Bound? ¤Ä

¢ GRAPH MATH °)ݽ ROOT Ä Left

6/&
&

2

ÚÛÏU XÑDÞÄ

#$

3

Ûn x Xº ÄêÙÚ³þÛϺ
ÈêÙÈyg9Ä Right Bound? Ä

a3b
Äê ! "
bÅ

4

`9x 3 Ô
Ä

a1b
Äê ! "
bÅ

1

5
6

üº

Ûn x XǍ

`Ǎ

Ä Guess?

ÈuÔþy¥b

x ÄêÙÏ|ÛÈêÙg9Ä

X

· x ħpÛü§pÞÈÛ
$ÛÈè x ,| Ans Ä

! "Äê a 2Å
b

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 97 of 22

97

98

6 ´ÖÒ5¹K

' ‰f(x) DIST Þ ARC
8Z9x 1 X°)ݽêÈSü ‰f(x)à DIST ` ARC X9xÌàÄ
ü_ÈÑD

1

6/
&/)

X9x 2 ` 4 á™UXÈ
´¾ÝÔþÑDÝÄ

¢ GRAPH MATH °)ݽ DIST Ä'!Ò5
` Left Bound? ¤ÔKÄ

2

ÚÛϺ

#$

3

ݽ x Xº ÄêÙÚÛϺ
êÙg9 x Ä Right Bound? Ä

4

Ä¾Í DIST ÅVpÇSǍ ºÔþÑD
ÞXÈÚÛϺÔþÑDÞÄ

#$

5

ݽǍ ÄêÙÚÛÏǍ
g9WX x Ä

!"ê
value

y(x)=x^3+.3x 2N4x ÝÄ­

Íb DIST È'7ÛnǍ
ÊÈÚ¬ Ô5¢º Ç
 XȓÄ

6

ԍXÑDÞÄ
È

ÈêÙ

·Ä
Íb DIST ȧp DIST= J,|
Ans Ä

!"bê
value b

b

♦
♦

Íb ARC ȧp ARC= J,|
Ans Ä

♦

Íb ‰f(x)ȧp ‰f(x)= ÈEêÃ
J,| Ans ÄÑDÃÚÃÂ,|¬£ fnIntErr ĖÙ)ÅÄUô8EÈ¢ GRAPH
DRAW °)ݽ CLDRW Ä 103 IÅÄ

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 98 of 22

6 ´ÖÒ5¹K

' dyàdx Þ TANLN
8Z9x 1 X°)ݽêÈSü dyàdx ` TANLN X9xÌàÄ
ü_ÈÑD

y(x)=x^3+.3x 2N4x ÝÄ

TANLN Ä GRAPH MATH °
)Å` TanLn Ä GRAPH
DRAW °)ÅÑüÒ5Þ0
ۓ×¾Ý TANLN 
·§pÈ dyàdx Ä

1

¢ GRAPH MATH °)ݽ dyàdx Ä'!Ò5
Ä

6/
&'

2

ÚÛÏU¤XÐDÃêp[XÑDÞÄ

#$

3

ÚÛϹÄêg9 x ÅÄ

!"

4

·Ä

b

♦
♦

Íb dyàdx ȧp dyàdx= J,|
Ans Ä
Íb TANLN È3ۓÄUô8ۓ`
dyàdx= ¤È¢ GRAPH DRAW °)ݽ CLDRW Ä

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 99 of 22

99

100

6 ´ÖÒ5¹K

' ISECT
ü_ÈÑD

y(x)=x^3+.3x 2N4x `
y(x)=x 2+3xN3 ÝÄ

1

¢ GRAPH MATH °)ݽ ISECT Ä'!Ò5
È First Curve? üÒ5#)i¼Ä

6/
&/(

2

ݽ ÔþÑDÄƓÅÄÛÏßÔþÑD
è Second Curve? Ä

#$b

3

ݽ

#$b

4

uxÄêÙÚÛϱx\¥XÈê
Ùg9 x Ä

a1`5
Äê ! "Å

5

·Ä§pÛüxØÈÛ$Û§
pÈ x ,| Ans Ä

b

`þÑDÄƓÅÄ Guess? Ä

' YICPT
USü YICPT È¢ GRAPH MATH °) (6 / & / ') ݽ YICPT ÄÝ # ` $
ݽÑDÈ âÝ b ħpÛüÑDâ y HþØÈÛ$ÛÈ y ,
| Ans Ä

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 100 of 22

6 ´ÖÒ5¹K

101

ꎾ x ‹¯=k‹
U¢ Eval x= ¤Ù8g9
XDÈÝ :Ä

1

¢ GRAPH °)ݽ EVAL ÄÒ5È
Eval x= üºß¦Ä

6/
/&

Uª\ EVAL ÈüÙ8 Eval x=
¤âÝ :Ä

2

g9k·¬£ xMin ` xMax ÈXrD x Ä

`5-~

<’ãÍ x ÝÄ

3

·Ä§pÛü ÔþÝnXÑDÞÈ
!bg9X x ØÄ$ÛÈÇÞ¦Xê
Ë<;þÑD·Ä

b

ù²Ág9Ý x 9u
kÝnÑDÄ

4

Ú§pÛÏßÔþê!ÔþÝnÑDħ
pÛüßÔþê!ÔþÑDÞÈ!bg9X
x ØÈ$ÛÈÑDêË ¬Ä

$#

ôD7ßҜ
ùüÏãÒ5ãßSüÒ5¹KÄáÙÀ DrInv Åü'!Ò5Þ¬ Ã“ÃÚÃE
³`[ ÄÒ5¹KSüX x ` y $ÛÄ

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 101 of 22

102

6 ´ÖÒ5¹K

ôD7ßҜ„
ÝXÒ6ÑÊX×WÀuÝ,|üÒ5DBgÄÏ)ÐȄš¬Ò¡„¬ Ò5X
¡0Ñîô8ÝXÒ6Ä´8ÈüSüÏ)Ò6¹K!ÈU×%úU; ­o¬ ¡
0Ä
♦
¬E¡Ò5Xã’B
♦ ݽê\Ýnêêe'!ÑDê³uÒ
♦
¬ÝnÑDSüX¬£
♦
¬k·¬£
♦
¬Ò5ã’BêÒ5 ã
♦ ü CLDRW Ù8'!Ò6
ã@[®d¯/Ҝ|Dp
Ò5DBg (GDB) `Ò6
(PIC) ¬£áSzù 1
 8 þ+úÄ Ôþ+ú
™O+¡Ä

UÚn'!Ò5Xô,|Ò5DBg (GDB) ¬£È¢ GRAPH °)ݽ STGDB Ä­o
µCO_,| GDB ¬£Ö
♦ ßêe<ÑD
♦ k·¬£
♦ Ò5 ã’B
♦ ã’B
Uü¹â¡„×ü,|X GDB È¢ GRAPH °)ݽ RCGDB È â¢ GRAPH RCGDB °)
ݽ GDB ¬£Ä'¡„×ü GDB ÊÈ,|ü GDB XµCª·­oO_X'!µCÄ

ßÔV£ÄV)üÒ5Þ¬
“ÍÃƓ`[ ×
âùڭoÒ6,|
PIC ¬£Ä

UÚ'!Ò5ÄÙÀÒ6Å,|Ò6 (PIC) ¬£È¢ GRAPH °)ݽ STPIC ȾÝ
Ò5Ò6,|Ûn PIC ¬£Ä
Uü¹âÚÔþêÈîX,|Ò6ÏtÒ5È¢ GRAPH °)ݽ RCPIC È â¢
GRAPH RCPIC °)ݽ PIC ¬£Ä

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 102 of 22

103

6 ´ÖÒ5¹K

9ù/Ҝ|Dp
'Ò5ÊUÙ8Ƭ XÒ6È¢ GRAPH DRAW °)ݽ CLDRW ÄÒ5¡„¬ J
ÈÞ6áaݬ XôÄ
U¢#)Ù8Ƭ XÒ6È¢ CATALOG ݽ ClDrw Ä ClDrw lÛØÄÝ
b Ä Done ×'aõ¹Ò5ÊÈuÝÒ6Ä
GRAPH DRAW i]
DrInv ü Pol à Param ê
DifEq Ò5ãßáÃüÄ

MATH
Shade

6/'

DRAW FORMT STGDB RCGDB
LINE
VERT HORIZ CIRCL

4

DrawF

PEN

PTON

PTOFF PTCHG

4

CLDRW

PxOn

PxOff

PxChg

4

TEXT

TanLn

DrInv

¾Ñü#)êüêe<ßcSüß6X GRAPH DRAW °)MÄ
Íb PxOn à PxOff à PxChg
` PxTest È `ëHDÈJ
 0row62 à
0column126 Ä
Íb DrawF Ã TanLn `
DrInv È<’ã expression 
Gb x XÑDÄ3áÑüü<
’ã expression ÙÀD˜
X©9¬ ԣƓÄ

Shade(

EÒ5XÛn³Ä˖٠104 I)

DrawF expression

Ú<’ã expression 0ÑD¬

PxOn(row,column)

'Ô (row,column) ØX5ô

PxOff(row,column)

GÁ (row,column) ØX5ô

PxChg(row,column)

¬ (row,column) Ø5ôX'ÔàGÁŠÕ

PxTest(row,column)

Vp (row,column) ØX5ô'ԊÕÈí¨² 1 ×úí¨² 0

TanLn(expression,x)

Ú<’ã expression 0ÑD¬

DrInv expression

¬ <’ã expression XæD

Èè¬

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 103 of 22

<’ã ü x ØXۓ

PxTest

104

6 ´ÖÒ5¹K

SlD7L®

UüuÝJªÒ5X™‰ß
á 8_Èüg9X
Û¸!GÁÝXß`
³uÒÄ

EÒ5³XÁ©Ö
Shade(lowerFunc,upperFuncã,xLeft,xRight,pattern,patternResä)
pattern ÛnZ¯¡EÒÔÄ
1
2
3
4

VȓĬxÅ
G“
¡p“ (45¡)
7p“ (45¡)

patternRes ÛnZ?¡EÚ|[ÔÄ
1
£þ5ôĬxÅ
2
£øþ5ô
3
£Ýþ5ô
4
£¯þ5ô
5
£hþ5ô
6
£Aþ5ô
7
£×þ5ô
8
£?þ5ô

♦
♦
♦

E lowerFunc ` upperFunc ÛnX³Ä
xLeft > xMin ` xRight < xMax ™OóÄ
xLeft ` xRight ÛnZEXº `Ǎ Ä xMin ` xMax ¬xÅÄ

­o GRAPH DRAW °)MxfãXÄàèÈùü#)êüßcSü8 PEN êXÝ
MĖ٠A Z –×ÅÄ
LINE

ÛÛnXԍºÔ¬ “‰

VERT

¬

VȓÈùÚWÏÏãX x Ø

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 104 of 22

6 ´ÖÒ5¹K
HORIZ

¬

CIRCL

G“ÈùÚWÏÏãX y Ø

üÛÛnX—`X¬

PEN

¬

PTON

'ÔÛü

Ú

ÛüÒ5#)ÞÏ|X<Í

PTOFF GÁÛü

¬ÛüX'ÔàGÁŠÕ

PTCHG

CLDRW ¢Ò5#)Ù8ÝÒ6ס„¬
TEXT

üÒ5XÛ!B¬

Ò5

+ú

Ҝ#ä
ü_ÈÑD

y(x)=x^3+.3x2N4x `
y(x)=x2+3xN3 ÝÄ

1

¢ GRAPH DRAW °)ݽ LINE ÄÒ5
Ä
2 üÛn“‰XÔþÍÄ

6/
''
"#!$
b

3

n“‰XºÔþÍÄ'Ï|ÛÊÈÔ5“
¢ ÔþnXÃÊ ÛÄ

"#!$

4

¬

b

U¬

“Ä

î5“‰È¡á9x 2 ` 3 ×Uª\ LINE ÈÝ :Ä

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 105 of 22

105

106

6 ´ÖÒ5¹K

Ҝ‡#Þz³#
ü_ÈÑD

y(x)=x^3+.3x 2N4x ÝÄ
àèÈ ZIN ; ÔõÈ

8ÊýÛü (0,0)È
xFact=2 È yFact=2 Ä

¢ GRAPH DRAW °)ݽ VERT Äê
HORIZ ÅÄÒ5ÈèÔ5VȓêG“ü

Ûج Î9Ä

6/
'(
Äê )Å

2

ÚȓÏUWî›X x ØÄVpG“È
í y ØÅÄ

!"
Äê $ #Å

3

üÒ5Þ¬

b

1

U¬

“Ä

î5“È¡á9x 2 ` 3 ×Uª\ VERT ê HORIZ ÈÝ :Ä

ҜÌ
ü_ÈÑD

y(x)=x^3+.3x 2N4x ÝÄ
àèÈ ZIN ; ÔõÈ

8ÊýÛü (0,0)È
xFact=2 È yFact=2 Ä

­ÊÚßK9ÚÈàá
uk·¬£XÄ'¢
CATALOG Sü
9¬ ÚÊÈ'!k·¬
£ÃÑî#J6ŠÄ

1

¢ GRAPH DRAW °)ݽ CIRCL ÄÒ5
Ä

6/'
*

2

üÛnÚX—Ä

"#!$
b

3

ÚÛσWXÏãÄ

"#!$

4

¬

b

U¬

ÚÄ

îþÚÈ¡á9x 2 ` 5 ×Uª\ CIRCL ÈÝ :Ä

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 106 of 22

6 ´ÖÒ5¹K

107

Ҝ=ku$#Þ(=k
Íb DrawF Ã TanLn `
DrInv ÈùÚÏ),|Ý
<’ãX¬£ü0<’ãÄÙ
Àƪ\ÝnXß¬£ÅÄ

Íb DrawF à TanLn ` DrInv È<’ã expression Gb x XÑDÄ'¢ GRAPH DRAW °)
ݽ DrawF à TanLn ê DrInv ÊȹMl#)êßcêe<Äü; ÊȨ²Ò6Ä
DrInv î›ü y $ÛHÞ¬ x `ü x $ÛHÞ¬ y 9¬ expression X¡ÑDÄ
DrInv ¾Ãüb Func Ò5ãßÄ

ü_È y1=x^3+.3x 2N4x
ÝÄ

DrawF expression

TanLn(expression,x)

DrInv expression

DrawF x^3+.3x 2+4x

TanLn(y1,1.5)

DrInv y1

EDҜ›#[N#
ü_ÈÑD

y(x)=x^3+.3x 2N4x ÝÄ
àèÈ ZSTD Æ; Ä

U¬ ͦ“êƓÈË'Ô
èÈÝ b b ÈÝ !
$Äê # "ÈqõO|ÅÈJ
¡áÄ

1

¢ GRAPH DRAW °)ݽ PEN Ä

6/'
/'

2

ÚÛÏԟ¬ÒØÄ

"#!$

3

'

b

4

¬

5

G珀

U¬

Ǭ

XÏ)ðSÄ

"#!$
b

îþÃ“ÃêƓȡá9x 2 ` s ×Uª\ÈÝ :Ä

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 107 of 22

108

6 ´ÖÒ5¹K

ôD7ß9™ªþ
8_Í PEN X_Ò5
rtÄüԟ!ÈÃÑU
ځ,|Ò6¬£Ä
102 IÅÄ

1

¢ GRAPH DRAW °)ݽ TEXT Ä[
ÛÄ

2

ÚÛÏUg9[
g9[ Ä

UüSü TEXT ʺ8+úÈ
Ú TEXT ÛÏ+úÞ6
âÝ 1 ¤ ê n ¤ 9ZmWÄ

3

’Bãm+¡ÕÈg9 min ÄÄãmÛ
( Ï ) üÇÞ¦Å

-n1
ãMä ãIä ãNä

4

ÚÛϺÔþ!BÄ

"#!$

5

g9 max Äãm+¡Õ±Õ'ÔÅÄ

ãMä ãAä ãXä

ØÄü[Ûß6

6/ '
///
&
"#!$

LÞ›
ü_ÈÑD

1

¢ GRAPH DRAW °)ݽ PTON Äê
PTOFF ÅÄ

6/'
/(

(L5,5)Ã(5,5)Ã(5,L5) `
(L5,L5) ØX'ÔÄ

2

ÚÛÏU¬

"#!$

3

'ÔÄêGÁōÄ

y(x)=x^3+.3x 2N4x ÝÄ
àèÈ ZSTD Æ; Äü

U»Á¬

Äêº8ōXÄ

b

È¡á9x 2 ` 3 ÄUª\ PTON ÈÝ :Ä

06tools.SCH TI-86, Chap 6, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:37 Printed: 98-10-15 13:38 Page 108 of 22

7

å¯TI-86

¤k< ....................................................................110
’B¤k< ....................................................................113
Ù8¤k< ....................................................................114

M1

M2

M3

M4

M5

F1

F2

F3

F4

F5

07tables.SCH TI-86, Chap 7, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:18 Page 109 of 6

110

7 ´Ö¤k<

,å¯Ußêe<ÈÝ 6
&Ä 5 ´ÅÄ

¤k<üßêe<ÝnÑDX¾¬£`´¬£ÈÝnÑDÃÔî 99 þĤk
<X£þ´¬£·<Ôþßêe<,|XÝnÑDȹÑDÃüb'!Ò5ãßÄ
TABLE Äå¯-Åi]

7

TABLE TBLST
¤k<#)
¤k<’Bêe<

å¯ü_ÈݽZ y1=x2+3x-4
` y2=sin (3x) J’Bݬ
xÄ

Vp™UȤk<üëým
DÄ

7&
¾¬£

´¬£ÄßÅ

¬£á

êe ÄÑDá`
'!)X’BÅ

UêeßÈüß¤k<ëÝ $ÈÈÛüJÃ
,|'!ß¬£X<’ãüêe Ä

07tables.SCH TI-86, Chap 7, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:18 Page 110 of 6

'!)
¤k<°)

‚ß¬£È âÝ b Ä

7 ´Ö¤k<

111

å¯-|$ß[P$ß
Ò5ã
ü DifEq ãßÈVpß
ÝñŸ5ÊD˜È¤k<ü
ÔþD˜ô·ß
Ä 10 ´ÅÄ

¾¬£

´ÄßŬ£

Func ÄÑDÅ

x

y1 y99

Pol ÄU$Û)

q

r1 r99

Param ĖDÅ

t

xt1àyt1 xt99àyt99

DifEq Ăڍß)

t

Q1 Q9

©‚å¯U...

­

.Ö

¤k<Èî´¬£

Ý"ê!

Ï)ëDXWû

Ý #ľü Indpnt: Auto ’BÊ×

’B TblStart Wã

ü¾¬£ëÝ $ÈÈÛϛ'! TblStart Ä
112 IÅ

üêe

Ý ! ê " ÚÛύ߬£ëÈÝ# $ÈÈ
ۂßáÈ âÝ b ׍ßüêe

ßÈùêeêª\ÝnW

07tables.SCH TI-86, Chap 7, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:18 Page 111 of 6

112 IÅ

112

7 ´Ö¤k<

å¯-i]

7&

¤k<Í£¡Ò5ãÝÔX°)ÈVßÄ
üÑDÒ5ãß

TBLST SELCT

ü–DÒ5ãß

x

y

q

r

üU$ÛÒ5ãß

TBLST SELCT

TBLST SELCT
TBLST SELCT

¤k<’Bêe<

SELCT

üêe

ÞȪ\Ýnß

x ` y ×q ` r × t Ã
xt ` yt ê t ` Q

üêe

ÞÈÚ¬£lÛØ׬£

♦
♦
♦

xt

t

Q

yt

ü‚ڍßÒ5ãß

TBLST

♦

t

BÒ5ãà¬

UڍßÏt¤k<Èüßêe<ݽßÄ 5 ´ÅÄ SELCT ¾¢¤k<ô
8ßÄ
U¢¤k<ëô8ßÈ¢¤k<°)ݽ SELCT Äô8ßâ6XJªßº
ÏÔëÄ
Uü SELCT ª\Ýnßȍß`ۙOüêe ÄVpßüêe àÛá
üÈÝ b Ä
U¨Wøþüßêe<2²ÁnX´¬£ÈSü¤k<#)°)X SELCT 9ª\
ÝnøÙÈX´¬£Ä

07tables.SCH TI-86, Chap 7, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:18 Page 112 of 6

7 ´Ö¤k<

113

ø™å¯USü'!X¤k<’B9
¤k<È¢ TABLE °)ݽ
TABLE Ä

TblStart ` @Tbl ™OrD×

U¤k<’Bêe<È¢ TABLE °)ݽ TBLST ÄÇ
X#)Z¤k<’BX¬xÄ
TblStart Ûnü¤k<ľ' Indpnt: Auto ÝÊÅX
þ¾¬£Ä x Èq ê t ÅÄ

Ô

@Tbl Ĥk<9SÅÛn¤k<̏Xøþ¾¬£ÈXrtê£ã9SÄ

ùg9<’ãÄ

♦
♦

ü DifEq Ò5ãßÈ
ÔQ’B TblStart = tMin
` @Tbl = tStep Ä

Indpnt: Auto ¾|¢ TblStart ԟ¤k<

Vp @Tbl 7Èí'åß®|¤k<Ê x Ãq ê t XrûÄ
Vp @Tbl óÈí'åß®|¤k<Ê x Ãq ê t X£ãÄ
ÔëX¾¬£Ä

Indpnt: Ask ÔþN¤k<Ä'ü x= ¤ (x=value b) ßg9 x ÊÈ£þ?t
¾¬£ëèÍhX´¬£ukJÎ9Ä' Ask ’BÊÈáÑ®|YÎ'!ü¤k

<XAþ¾¬£Ä

07tables.SCH TI-86, Chap 7, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:18 Page 113 of 6

114

7 ´Ö¤k<

‡[
ü_ÈݽZ y1=x +3x-4
` y2=sin (3x) J’Bݬ
xÄ
2

'üêe ßÊȹë
ßá‚Ä

÷P$ß1È

1

¤k<Ä

7&

2

ÚÛÏUêe´¬£üXëÈ â“¹
ëÞÏÈÈ´¬£á‚Ä

"$

3

üêe

ßÄ

b

4 êeßÄ

"""5"
\1

5

b

g9ÆêeXßÄ

♦
♦
♦

´¬£¡„ukÄ
Û²ÆêeX´¬£

ÔþÄ

ßêe<ȄÄ

9ùå¯'üßcSü ClTbl ÊȤ
k<üßc; ÊÙ8
Ä 16
´ÅÄ

Uü Indpnt: Ask ’BÊÙ8¤k<È¢ CATALOG ݽ ClTbl È âaÝ b Äݾ¬
£`´¬£ëÙ8Ä ClTbl ü Indpnt: Auto ’Bʔ3á.Ä

07tables.SCH TI-86, Chap 7, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:18 Page 114 of 6

8

õ,*D7
TI-86

XœÖU$ÛÒ5........................................................116
nU$ÛÒ5............................................................117
ü Pol ÄU$ÛÅÒ5ãßSü
Ò5¹K................................................................119

M1

M2

M3

M4

M5

F1

F2

F3

F4

F5

08pol.SCH TI-86, Chap 8, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:19 Page 115 of 8

116

8 ´ÖU$ÛÒ5

¾‚Öõ,*D7
U$Ûß A sin (Bq) XÒ5XäZ ·X6ŠÄß6¬
âèJü A ` B JªÊ ·X6ŠÄ

U¢Ò5#)ô8 GRAPH
°)ÈVÒÈÝ : Ä
U¡„ GRAPH °)È
Ý6Ä

ßü A=8 ` B=2.5 ÊXÒ5È

1

¢ã#)ݽ Pol ãÄ

-m###
#"b

2

ßêe<`U$ۍßêe<
°)Ä

6&

3

ÄVpÝX±Èª\Ýnêô8Ý
ßÄÅ,| r1(q)=8sin(2.5q)Ä

(/'/)
8=D2`5&E

4

¢ GRAPH ZOOM °)ݽ ZSTD Ä
r1 ¬ üÒ5#)ÞÄ

-g)

5

k·êe<È
 4p Ä

'
#4-~

6

¢ GRAPH ZOOM °)ݽ ZSQR Ä
xMin ` xMax ¬¹“Ý7BX¨

âaÚ qMax Â

(/'

_Ò5Ä
7

¬ A ` B XJ¡„Ò5Ä

&Äg9JªX A
` B Å

08pol.SCH TI-86, Chap 8, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:19 Page 116 of 8

8 ´ÖU$ÛÒ5

117

¾Cõ,*D7
nU$ÛÒ5X9xânÑDÒ5X9xÌÄ ´n|Æs]Z
5` 6 ´ÖÒ5¹KÄ 8 ´ºš£ÄU$ÛÒ5âÑDÒ5XÂÖÄ

5 ´ÖÑDÒ

ø™õ,*D71+
Uã#)ÈÝ - m ÄU¬ U$ۍßșOüg9ßÒBãêêek
·¬£!ݽ Pol Ò5ãÄTI-86 £¡Ò5ãÚÿ±-ßÃã`k·DBÄ
GRAPH ÄD7Åi]
5 ´£ÄZ¹ß GRAPH °
)MÖ
GRAPH ` FORMT Ä
6 ´£ÄZ¹ß GRAPH °
)MÖ
ZOOM Ã TRACE Ã DRAW Ã
STGDB Ã RCGDB Ã EVAL Ã
STPIC ` RCPIC Ä

r(q)=

WIND

U$Û
ß
êe<

U$Û
k·
êe<

6

ZOOM

TRACE GRAPH

4

MATH

DRAW FORMT STGDB RCGDB

4

EVAL

STPIC

U$Û
Ò5¤k
°)

08pol.SCH TI-86, Chap 8, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:19 Page 117 of 8

RCPIC

118

8 ´ÖU$ÛÒ5

,õ,*1È

֒

UU$ۍßêe<Èü Pol Ò5ã (6 &) ߢ GRAPH °)ݽ r(q)=Ä8Zü q
` r Ó6 x ` y êÈüi XU$ۍßêe<°)â Func ãßêe<°)Ô Ä
ü8êe<ÈVpY,‡óÈùÔîg9` 99 þ
U$ۍßÈG r1 r99 čßX¾¬£n q Ä
ü Pol Ò5ã߬xXÒ5 ã »Är“ÅľÄÞEÅ
` ¿ÄßEÅÒ5 ãáÑüb Pol Ò5ãÄ
ø™D7·õ

>$ß

UU$Ûk·êe<È¢ GRAPH °) (6 ') ݽ
WIND Ä Pol Ò5ãâ Func Ò5ãÝÌàXk·¬£È
8Z¹ß¬£Ö
♦ xRes áÑüb Pol Ò5ãÄ
♦ qMin ÃqMax ` qStep Ãüb Pol Ò5ãÄ
üÇ{Ò6XD Radian ãßX¬xÄ$ <
 yMin=L10 Ã yMax=10 ` yScl=1 YÎZ#)Ä
qMin=0

ÛnUüÒ5#)ukX

qMax X¬x 2p Ä

qMax=6.28318530718

ÛnUüÒ5#)ukXÔâÔþ q 

qStep X¬x pà24 Ä

qStep=.13089969389957

Ûn¢Ôþ q ßÔþ q Xr£

Ôþ q 

08pol.SCH TI-86, Chap 8, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:19 Page 118 of 8

8 ´ÖU$ÛÒ5

119

ø™D7Ã+
DrawLine Ò5ãÔ ¨
DrawDot Ò5ãÈÝ

ãXU$ÛÒ5Ä

Uü Pol Ò5ãßã#)È¢ GRAPH °) (6 / () ݽ FORMT Ä 5 ´
£ÄZã’BÄuà X’BÃüb Func à Pol ` Param Ò5ãÈ TI-86 üY,
Úÿ£¡ã±,ã’BÄü Pol Ò5ãßÈ PolarGC ¹ r ` q X6ãÛ$ÛÈ
r ` q nßX¬£Ä
,D7
U¬ ÝnXU$ۍßÈù¢ GRAPH °)ݽ GRAPH à TRACE à EVAL à RCGDB
ê ZOOM à MATH à DRAW ê RCPIC ¡0ÄTI-86 Í£þ q uk r Ä¢ qMin qMax ÈÈ
h qStep Š⬠£þÄüÒ5¬ ›ß¬£ q à r à x ` y XáÈ„Ä

ô Pol Äõ,*ÅD71+'D7Ôå


$Å*

¾Ï|Ûü Pol Ò5X¹0ãâü Func Ò5XÌàÄ
♦ ü RectGC ãßÈÏ|ÛȄ x ` y X×VpÝnZ CoordOn ãÈí x ` y Ä
♦ ü PolarGC ãßÈÏ|ÛȄ x à y à r ` q X×VpÝnZ CoordOn ãÈí
r`qÄ

08pol.SCH TI-86, Chap 8, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:19 Page 119 of 8

120

8 ´ÖU$ÛÒ5

Ì

õ,*1È

Uԟ³þÈ¢ GRAPH °)ÄÝ 6 )Åݽ TRACE ijþÛ΄ü Ôþݍ
ßX qMin ØÄ
♦ ü RectGC ãßÈÏ|³þÛȄ q à x ` y ×VpÝnZ CoordOn ãÈí
qÃx`yÄ
♦ ü PolarGC ãßÈÏ|³þÛȄ x à y à r ` q ×VpÝnZ CoordOn ãÈí
r`qÄ

¿óýÃüb Pol Ò5ß×
GÏíáÃüÄ 6 ´ÅÄ

UÏ|³þÛ…

ÝÖ

¹ qStep r£ê££“ßÒ5

"ê!

ÔþßºÔþß

#ê$

VpÚ³þÛÏÎZÒ5#)XJ¼êi¼Èí#)i¼X$Û»ÁÌh ¬Ä
VpÆ£¬

ZԣƓÈíüÏßÔþU$ۍß!Ãü # ` $ !Z£5ƓÄ

08pol.SCH TI-86, Chap 8, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:19 Page 120 of 8

8 ´ÖU$ÛÒ5

SÌ

121

*$u q ‹

UÚ³þÛÏ'!ßÞÏãÝX q Èg9¹DÄ'g9 ÔþD+ÊÈüºß
¦ q= ¤Äg9XÍ'!Ò5#)™OÝÄ'`äg9âÝ b ¡„”³þ
ÛÄ
ü_Ú¬
XÒ5Ä

r1=8sin(2.5q)

üǍXÒ5ÞZ q à x
` y XÈ­´ݽX
RectGC Ò5ãÄ

'Á9w+
GRAPH ZOOM X°)MÈ8 ZFIT êÈü Pol Ò5X¹0ãâü Func Ò5XÌàÄ
ü Pol Ò5ãßÈ ZFIT ü x ` y øþå×HÒ5#)Ä

ý¡0¾E¡ x k·¬£Ä xMin à xMax ` Xscl Å` y k·¬£Ä yMin à yMax ` yScl ÅÈ
 ZSTO ` ZRCL 8êÈWÀ3E¡ q k·¬£ÄqMin ÃqMax ` qStep ÅÄ

08pol.SCH TI-86, Chap 8, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:19 Page 121 of 8

122

8 ´ÖU$ÛÒ5

GRAPH MATH ÄD7å¯Åi]
MATH
DIST
Jª GRAPH MATH °)M
` 6 ´£ÄXÔ Ä

dràdq

6/&

DRAW FORMT STGDB RCGDB
dyàdx dràdq
ARC TANLN
ÑDüԍØXDÐDÄp[Å

 DIST ` ARC ukX±Ȧ$ÛG6ÞX±Ä dyàdx ` dràdq â RectGC ê PolarGC
ã´GÄ
üÐDþnXØÈ TANLN Ú¬

Ô5ȓÈuݧpê,| Ans Ä

êʾ| q GŠ1È
'³þÛþ”ÊÈ GRAPH X°)M EVAL Í­nX q üÒ5ÞÈy·ÝnXU$Û
ßÄßcê#)X eval ¨² r XD˜Ä
ôõ,*D7ßÒD
GRAPH DRAW °)Mü Pol Ò5X¹0ãâü Func Ò5XÌàÄü Pol Ò5ãßX
DRAW Û¸$ÛÛÒ5#)X x ` y $ÛÄ DrInv áÑüb Pol Ò5ãÄ

08pol.SCH TI-86, Chap 8, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:08 Printed: 98-10-14 10:19 Page 122 of 8

9

lk
D7
TI-86

XœÖ–DÒ5............................................................124
n–DÒ5................................................................125
ü–DÒ5ãßSüÒ5¹K ..............................128

M1

M2

M3

M4

M5

F1

F2

F3

F4

F5

09para.SCH TI-86, Chap 9, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:58 Printed: 98-10-15 13:59 Page 123 of 8

124

9 ´Ö–DÒ5

¾‚ÖlkD7
ß6¬ Ôþ–DßXÒ5ȹß£ÄÔþo‹ñóz 30 Gà¦ÃñŸ¦zâG6
ÄG6Å 25 zã×X² <ÍÄÂã×Ú² î°Û)ʺÛ² î¬Û
1

¢ã#)ݽ Param ãÄ

-m###
#""b

2

ßêe<`–Dßêe<°)Ī
\Ýnݍß`³uÒÄVpÆnÅÄ

6&
(/ ' /)

3

nã×X<ÍÊÈ t XÑD xt1 ` yt1 Ä
GÖ xt1=tv0cos(q)
VÈÖ yt1=tv0sin(q)N1à2(g t2)
¡o DÖ g=9.8 Gঠ2

30 & > D 25

4

ÚVÈÚ£å£n xt2 ` yt2 ¹žÚ
GÚ£å£n xt3 ` yt3 Ä

0#-g1#
-f1#0

5

Ú xt3àyt3 XÒ5 ã ¬ ¼Äk“ÅÄ
Ú xt2àyt2 ` xt1àyt1 XÒ5 ã ¬ À
Ä<ÍÅÄ

./)$
$))$$
$))

ü_Ñ9Z8¡oê
XÝoÄÍbñŸóz v0
`¦z q Èã×X!BÊ
ÈXÑDÈÝG`VÈø
þÚ£Ä

-Œ(&
E # 30 - e
= D 25 & E T
9`8F2-e
I#

09para.SCH TI-86, Chap 9, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:58 Printed: 98-10-15 13:59 Page 124 of 8

9 ´Ö–DÒ5
6

g9ß6Xk·¬£Ä
tMin=0
tMax=5
tStep=.1

Uõ³² Xã×ÈÚ
xt1àyt1 XÒ5 ã ¬
 ÁÄ|ÅÄ

xMin=L20
xMax=100
xScl=50

yMin=L5
yMax=15
yScl=10

125

-f0#5#
` 1 # a 20 #
100 # 50 # a 5
# 15 # 10

7

’B SimulG ` AxesOff Ò5ãÈ­ ã
×X<Í`å£Úàʬ üÔþÆÙN
Ò5#)ÞÄ

/(###
"b##"
b

8

¬ Ò5Ĭ ¡0àʲ Xã×
`¤|XVÈ`GÚ£å£Ä

*

9

³þÒ59‹kD§pijþ¢ tMin Ø
ԟÈÝÊȳþ×X<ÍÄX x <
±× y <¬z× t <ÊÈÄ

)"

¾ClkD7
n–DÒ5X9xânÑDÒ5X9xOÄ ´n|Æ£s]Z
` 6 ´ÖÒ5¹KÄ ´ºÄ–DÒ5âÑDÒ5XáàØÄ

09para.SCH TI-86, Chap 9, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:58 Printed: 98-10-15 13:59 Page 125 of 8

5 ´ÖÑDÒ5

126

9 ´Ö–DÒ5

ø™lkD71+
Uã#)ÈÝ - m ÄU¬ –DßșOüg9ßÒBãêêek·
¬£!ݽ Param Ò5ãÄTI-86 üY,£¡Ò5ãÚÿ±-ßÃã`k
·DBÄ
GRAPH ÄD7Åi]
5 ´£ÄZß6X GRAPH
°)MÖ
GRAPH ` FORMT Ä
6 ´£ÄZß6X GRAPH
°)MÖ
ZOOM Ã TRACE Ã DRAW Ã
STGDB Ã RCGDB Ã EVAL Ã
STPIC ` RCPIC Ä

–DÒ5 üXhü¬
cÊÈà¬êßXÒ5Ä

E(t)=

WIND

–D
ß
êe<

–D
k·
êe<

,lk1È

6

ZOOM

TRACE GRAPH

4

MATH

DRAW FORMT STGDB RCGDB

4

EVAL

STPIC

RCPIC

–D
Ò5¤k
°)

֒

U–Dßêe<Èü Param Ò5ã (6 &) ߢ GRAPH °)ݽ E(t)=Ä8Zü
t ` xt Ó6 x ` y à yt Ó6 INSf êÈüi Xßêe<°)â Func ãßêe<°
)툀
ü8êe<ÈVpY,‡óÈùg9JÔî 99 þ
–DßX x ` y Ú£ÈG xt1 ` yt1 xt99 ` yt99 Ä£þ
Ú£X¾¬£Ñn t Ä
x ` y øþÚ£nÔþ–DßęO£þßÑn
xt ` yt Ä Param ã߬xXÒ5 ã »Är“ÅÄÒ
5 ã ¾ÄÞEÅ` ¿ÄßEÅáÑüb Param ãÄ

09para.SCH TI-86, Chap 9, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:58 Printed: 98-10-15 13:59 Page 126 of 8

9 ´Ö–DÒ5

¡

127

[S?¡¾lk1È

'–DßÝnÊÈ xt ` yt XË (=) ‚ÄU ¬–DßXݽŠÕÈÚÛÏ xt
ê yt ÞÈ â¢ßêe<°)ݽ SELCT Ä xt ` yt XŠÕ ¬Ä
Îùlk1È
Uü DELf ô8–DßÈÚÛÏ xt ê yt ÞÈ â¢ßêe<°)ݽ DELf ÄøþÚ£
Ñô8Ä
Uü MEM DELET °)Ä
¡±-üY,Ä
ø™D7·õ

17 ´Åô8–DßșOݽ xt Ú£ÄVpݽ yt ڣȍß

>$ß

U–Dk·êe<È¢ GRAPH °) (6 ') ݽ
WIND Ä Param Ò5ãâ Func Ò5ãk·¬£Î Ì
àȹ߬£8êÖ
♦ xRes áÑüb Param ãÄ
♦ tMin à tMax ` tStep Ãüb Param ãÄ
üÇ{Ò6XD Radian ãX¬xÄ$ <
yMin=L10 Ã yMax=10 ` yScl=1 YÎZ#)Ä
tMin=0

ÛnKŸ t 

tMax X¬x 2p Ä

tMax=6.28318530718

Ûn§3 t 

tStep X¬x pà24 Ä

tStep=.13089969389957

Ûn t ¢ÔþßÔþXr£

09para.SCH TI-86, Chap 9, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:58 Printed: 98-10-15 13:59 Page 127 of 8

128

9 ´Ö–DÒ5

ø™D7Ã+
DrawLine Ò5ãÔ ¨
DrawDot Ò5ãÈÝ

ãX–DÒ5Ä

Uü Param Ò5ãßã#)È¢ GRAPH °) (6 / () ݽ FORMT Ä 5
´£ÄZã’BÄTI-86 üY,Úÿ Func à Pol à Param ` DifEq Ò5ã±-Z
ã’BÄ
,D7
U¬

ÝnX–DßÈùݽ GRAPH à TRACE à EVAL à RCGDB ê ZOOM à MATH Ã
DRAW ê RCPIC ¡0ÄTI-86 £þ t uk x ` y Ä¢ tMin tMax ÈÈh tStep ÅXÈ
⬠£þ x ` y nXÄü¬ Ò5X›ßȄ¬£ x à y ` t XÄ

ôlkD71+'D7Ôå


$Å*

¾Ï|Ûü Param Ò5ßX¹0ãâü Func Ò5ßÌàÄ
♦ ü RectGC ãßÈÏ|ÛÊȄ x ` y XÄVpݽZ CoordOn ãÈí x `
y XÄ
♦ ü PolarGC ãßÈÏ|ÛÊȄ x à y à r ` q X×VpݽZ CoordOn ãÈí
 r ` q XÄ
Ì

lk=k

Uԟ³þÈ¢ GRAPH °) (6 )) ݽ TRACE ijþԟÊȳþÛ!b ÔþÝ
nÑDX tMin ØÄ
♦ ü RectGC ãßÈÏ|³þÛȄ x à y ` t X×VpݽZ CoordOn ãÈí
 t à x ` y XÄ

09para.SCH TI-86, Chap 9, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:58 Printed: 98-10-15 13:59 Page 128 of 8

9 ´Ö–DÒ5

♦

¿óýÃüb Param Ò5×
GÏíáÑÄ 6 ´ÅÄ

ü PolarGC ãßÈÏ|³þÛȄ x à y à r Ãq ` t X×VpݽZ CoordOn 
ãÈí r Ãq ` t XÄ x ` y Äê r ` q ÅX t ukkÄ

UÏ|³þÛ…

ÝÖ

¹ tStep r£ê££“ßÒ5

"ê!

ÔþßºÔþß

#ê$

VpÚ³þÛÏÎZÒ5#)XJ¼êi¼È#)i¼X$Û»ÁÌh¬êÄVpÆ
£¬ ZԣƓÈíüÏßÔþ–DÑD!Ãü # ` $ !Z£5ƓÄ
SÌ

ùü t= ¤Øg9<’ãÄ

129

*$u t ‹

UÚ³þÛÏ'!ßÞÏ)ÝX t ØÈg9¹DÄ'g9 ÔþD+ÊÈüº
ߦ t= ¤Äg9X™OÍ'!Ò5#)ÝÄ'`äg9âÝ b ¡„”³
þÛÄ

ü_ȖDßÖ
xt1=95t cos 30¡
yt1=95t sin 30¡N16t2
àèȒB AxesOn Ò5ãÄ

Ä 124 IX_â8
_ÌÄ)

'Á9w+
8 ZFIT êÈ GRAPH ZOOM °)Mü Param Ò5X¹0ãâü Func Ò5ÌàÄü
Param ãßÈ ZFIT ü x ` y øþå×HÒ5#)Ä

09para.SCH TI-86, Chap 9, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:58 Printed: 98-10-15 13:59 Page 129 of 8

130

9 ´Ö–DÒ5

` y k·¬£Ä yMin à yMax
GRAPH ZOOM °)M¾E¡ x k·¬£Ä xMin à xMax ` xScl Å
` yScl ÅÈ ZSTO ` ZRCL 8êÈâøÙ¬E¡ t k·¬£Ä tMin à tMax ` tStep ÅÄ
GRAPH MATH ÄD7å¯Åi]
MATH
DIST
Jª GRAPH MATH °)M
â 5 ´£ÄXÌàÄ

6/&

DRAW FORMT STGDB RCGDB
dyàdx dyàdt
dxàdt
ARC

dyàdx

¨² yt ÐD8¹ xt ÐD

dyàdt

¨² yt ßGb t XÐD

dxàdt

¨² xt ßGb t XÐD

4

TANLN

 DIST ` ARC ukÎX±Ȧ$ÛG6ÞX±Ä
üÐDþnØÈ TANLN Ú¬

Ô5ȓÈuݧpê,| Ans Ä

êʾ t GŠ1È
'³þÛþ”ÊÈ GRAPH X°)M EVAL Í­nX t ·Ò5ÝnXU$ۍßÄß
cê#)X eval ¨²Gb x ` y DXD˜ÈãVßÖ{xt1(t) yt1(t) xt2(t) xt2(t) ...}Ä
ôlkD7ßÒD
DRAW °)Mü Param Ò5ßX¹0ãâü Func Ò5ßÌàÄ Param Ò5ßX DRAW Û¸
$ÛÛÒ5#)X x ` y $ÛÄ

09para.SCH TI-86, Chap 9, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 13:58 Printed: 98-10-15 13:59 Page 130 of 8

10

ˆJ
1ÈD7
TI-86

n‚ڍßÒ5........................................................132
g9J·‚Úß ...................................................139
ü DifEq ĂڍßÅÒ5ãß
SüÒ5¹K........................................................144

M1

M2

M3

M4

M5

F1

F2

F3

F4

F5

10diffeq.SCH TI-86, Chap 10, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:12 Printed: 98-10-14 10:21 Page 131 of 20

132

10 ´Ö‚ڍßÒ5

¾CˆJ1ÈD7
8 ´` 9 ´ÔŸbÔþ
_×à 10 ´ÚÝ´þ‚Ú
ß_Ä

n‚ڍßÒ5X9xânÑDÒ5X9xÌÄ ´n|Æ£s]Z 5 ´ÖÑD
Ò5` 6 ´ÖÒ5¹KÄ ´ºšŸ¡‚ڍßÒ5âÑDÒ5XáàØÄ
î È DifEq Ò5ãâJªÒ5ãXáàØübÖ
♦ ™Oünß!ݽ³ãêy«¬xÄ 133 IÅÄ
♦ VpßõD¬bÔ È™OÚW@6ËXÔ ß˜È â±,üßêe<
Ä 140 I` 142 IÅÄ
♦ 'ݽZ FldOff ³ãâșO’Bß˜£þßXñŸ5ÊÄ 136 IÅÄ
♦ ݽ`³ã’BâșO¢ GRAPH °)ݽ AXES ÈJg9$ÛHµCêy«¬x
Ä 137 IÅÄ
ø™ˆJ1ÈD71+
Uã#)ÈÝ - m ÄU¬ ‚ڍßXÒ5șOü’BãÃg9ßê
êek·¬£!ݽ DifEq Ò5ãÄTI-86 üY,±,£¡Ò5ãXãÍß
`k·DBÄ

10diffeq.SCH TI-86, Chap 10, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:12 Printed: 98-10-14 10:21 Page 132 of 20

133

10 ´Ö‚ڍßÒ5

6

GRAPH i]
5 ´£Ä GRAPH °)M

Q'(t)=

6 ´£Ä¹ß GRAPH
°)MÖ
DRAW Ã ZOOM Ã TRACE Ã
EVAL Ã STGDB Ã RCGDB Ã
STPIC ` RCPIC Ä

ß
êe<

WIND

INITC

AXES

GRAPH

4

FORMT DRAW

ZOOM

TRACE EXPLR

GRAPH Ä

4
‚ڍß
k·êe<

ñŸ5Ê
êe<

$ÛH
êe<

EVAL

STGDB RCGDB STPIC

‚ڍß
ã#)

RCPIC

ü¾Ï|Û#œ

ø™D7Ã+

TI-86 £¡Ò5ã±,
ؾXã’BÄ

Uü DifEq Ò5ãßã#)Èí¢ GRAPH °)Ý
½ FORMT (6 / &)Ä
♦ RK Euler ` SlpFld DirFld FldOff ã’B™ü DifEq Ò
5ãßÝÄ
♦ RectGC PolarGC Ã DrawLine DrawDot ` SeqG SimulG
ã’Bü DifEq Ò5ãß´Ä
♦ ÝJªXã’Bâ 5 ´Ÿ¡XÌàÄ
·©ã
RK

ü Runge-Kutta ©·‚ڍߨü Euler ·©ãȒBÈózáVW¿

Euler

ü Euler ©·‚ڍß×ÔUÛnü tStep ÈXÁ·õDÈük·êe< EStep=
¤·Ó difTol= ¤

10diffeq.SCH TI-86, Chap 10, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:12 Printed: 98-10-14 10:21 Page 133 of 20

134

10 ´Ö‚ڍßÒ5

³ã
SlpFld

Äp[³Å™Úp[³ÏtÔ
ß

ßXÒ5ÈÒ5X x H t È y HÛnX Qn

DirFld

čå³Å™Úå³Ït` ßXÒ5ÈÒ5X x H Qx#È y H Qy#

FldOff

ÄGÁ³Å¬ ÝÝn‚ڍßXÒ5ÈÒ5X x H t ê Q1 È y H Q1 ê Q2 È
J贳יOݍßnñŸ5ÊÄ 136 IÅ

ß6X_ZÎ Xp[`å³×ÝþÛnX’B`DѬxÄUá
_Èá!¬xÈü DifEq Ò5ãßg9ÛnXµCÈ âÝ 6 *Ä
$ÛµC±,¬£ GDB `
PIC Ä

SlpFld ³ã

DirFld ³ã

Q'1=t (y'=x)

Q'1=Q2 ` Q'2=LQ1 (y"=Ly)

­o

UÚ°)¢Ò5ô8ÈV
_ÈÝ :Ä

,ˆJ1È ÷í
U‚ڍßêe<Èü DifEq Ò5ãß (6 &) ¢ GRAPH °)ݽ Q'(t)=Äi 
X DifEq ßêe<°)â Func ãXßêe<°)Î ÌàÈ8Zü t ` Q ·Ó x ` y Ä

10diffeq.SCH TI-86, Chap 10, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:12 Printed: 98-10-14 10:21 Page 134 of 20

10 ´Ö‚ڍßÒ5

135

ü8êe<ÈVp݇óXY,ÈÃg9JÔî 9
þÔ ‚ڍßÈG¢ Q'1 Q'9 čßÝ;¾¬£ t `à
ê Q'9nÄ
ü DifEq ßùéüºÔþ‚ڍßX¬£È_V
Q'2=Q1 ÄáÑü DifEq ßg9D˜Ä
' TI-86 ukÔþ‚ڍߘÊÈW¢ Q'1 ԟéüßêe<XݍßÈàáuJݽ
ŠÕV)ęO¢ Q'1 ԟ²Án Q'n ß¬£Ä_VÈVp Q'1 ` Q'2 þnȩҏ
· Q'3 nXßÈuk<Ú¨²íÃÄ
TI-86 Œ)ÀÚd£þßÄ_VÈùg9 Q'1=t ` Q'2=t2 J)ÀÚd£þßÄ
TI-86 ¾¬ woÝnXJÖÜbÛn$ÛHXßÒ5Ä
♦ DifEq ã߬xXÒ5 ã ¼Äk“ÅÄ
♦ ¾ÄÞEÅÿÄßEÅ` Âč“Åü DifEq Ò5ãß´Ä
ø™D7·õ

>$ß

U‚ڍßk·êe<È¢ GRAPH °) (6 ') Ý
½ WIND Ä DifEq â Func Ò5ãk·¬£Î ÌàÈ
8ZÖ
♦ xRes ü DifEq ãß´Ä
♦ tMin à tMax à tStep ` tPlot ü DifEq ãßÝÄ
♦ difTol (RK) ` EStep (Euler) ü DifEq ãßÝÄ

10diffeq.SCH TI-86, Chap 10, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:12 Printed: 98-10-14 10:21 Page 135 of 20

136

10 ´Ö‚ڍßÒ5

135 IÒ6Xûz Radian ãßX¬xÄ x ` y X’Bâ$ÛH¬£Ä
137 IÅÔÈÄ$ < xScl=1 à yMin=L10 à yMax=10 à yScl=1 ` difTol=.001 Äü RK ãÅ
ê EStep=1 Äü Euler ãÅYÎZ#)Ä
tMin=0

ÛnüÒ5#)YԟukX t 

tMax ¬x 2p Ä

tMax=6.28318530718

ÛnüÒ5#)YÔâukX t 

tStep ¬x pà24

tStep=.1308969389958

Ûn¢Ôþ t ßÔþ t Xr£

tPlot=0

Ûnԟ¬

difTol=.001 Äü RK ãÅ

Ûnù}ݽ·9SûãșO ‚ 1EL12

EStep=1 Äü Euler ãÅ

Ûnü tStep ÈX Euler Á·õDșOÔþ >0 è  25 XHD

XÄ' t $ÛHÊÑ9Å

ø™ñ*H
ñŸ5ʵC±,¬
£ GDB ` PIC Ä

UñŸ5Êêe<È¢ GRAPH °) (6 () ݽ
INITC Äü­þêe<Èù­ßêe<X£þÔ
ß’B t=tMin ÊXñÄ
tMin UukX Ôþ t Ä Q[1 Qn XñÄÔã+
üñŸ5ʬ£•<nX‚ڍßÔUg9
ÔþÄ

ù­ñŸ5Ê tMin ` Q[n g9<’ãÃD˜êD˜áÄ'g9D˜áÊÈD˜ôüÝ
b Ã# ê $ âÄ
♦ Vp’BZ SlpFld ê DirFld ãÈíá™ÛnñŸ5ÊÄTI-86 ¨²ÌháÙÿMn·
X³Ä
♦ Vp’BZ FldOff ãÈí™OÛnñŸ5ÊÄ

10diffeq.SCH TI-86, Chap 10, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:12 Printed: 98-10-14 10:21 Page 136 of 20

10 ´Ö‚ڍßÒ5

137

ø™,*·
U$ÛHêe<Èü DifEq ã (6 )) ߢ GRAPH °)ݽ AXES Ä
x= Ú¬£­ x H
dTime= ÛnÔþÊȍÄrDÅ
y= Ú¬£­ y H
fldRes=ÄÚ|[ŒB DÄ 1 25 Å
ü x= ` y= ¤ØÈùg9¾¬£ t ȹž Q à Q'à Qn ê Q'n ÈJ n ‚ 1 è  9 XH
DÄVpÚ t ­Ôþ$ÛHÈJÚ Qn ê Q'n ­ºÔþ$ÛHÈí¾¬ ±,ü Qn ê
Q'n Xß×ᬠßêe<XJª‚ڍß×­oßXݽŠÕÑ9Ä dTime
¾Í­ X` ßÝȬ£ t ΄üÍhÔ ß˜XÏãÔþßÄ
$ÛHêe<`£þ³ãX¬xüß6Ä'’B SlpFld ³ãÊÈ x H t È
¹ AXES: SlpFld êe<á x=t Ä
$ÛHµC±,¬£
GDB ` PIC Ä

’B SlpFld ãÊÖ

ˆJ1ÈҜ
♦
♦

’B DirFld ãÊÖ

’B FldOff ãÊÖ

,

b TI-86 ¬ ß!¬ p[`å³ÈÃ¹Ý b V00Òȹßuݬ ·
X³Ä
VpáÛn$ÛHXßBnñŸ5ÊÈTI-86 ÚT)¬ ³â06Ä­Œ
àʓ³ãÝM`xfñŸ5ÊÄ

10diffeq.SCH TI-86, Chap 10, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:12 Printed: 98-10-14 10:21 Page 137 of 20

138

10 ´Ö‚ڍßÒ5

™$ß fldPic
³uÒ`#)¬Òá±,
¬£ fldPic Ä

' TI-86 ¬
Ä

³ÊÈWÚ³`ÝۄÃ$ÛHêÛ!BµC±,YB¬£ fldPic

¹ß¡0áȄ fldPic Ö
♦ Ú·©㢠RK Û6 Euler ê¢ Euler Û6 RK
♦ g9êêeÏãñŸ5ʬ£XÄ¢ Q[1 Q[9 Å
♦ êe difTol à EStep à tMin à tMax à tStep ê tPlot X
♦
¬Ò5 ã
¹ß¡0Ȅ fldPic Ö
♦ êeßêe<Xß
♦ ­$ÛH¡„Èêe dTime êêe fldRes 
♦ Sü GRAPH ZOOM °)M
♦
¬ã’Bà᷍©ã
♦ êe xMin à xMax à xScl à yMin à yMax ê yScl X
,D7
U¬ ‚ڍßÈù¢ GRAPH °)ݽ GRAPH à TRACE à EVAL ê STGDB Èê DRAW Ã
ZOOM ê STPIC ¡0ÄTI-86 ¢ tMin tMax ·£þßÄVp t á$ÛHÈí¢ tPlot ԟ
¬ £þ×úí¢ tMin ԟ¬ Äü¬ Ò5X›ß¬£ x à y à t ` Qn ȄÄ
tStep E¡³þXÚ|[`Ò5ê–ÈáE¡³þX’zÄ tStep á‡n·X9Sûã×
Sü RK k© (Runge-Kutta 2-3) ‡n9SûãÄVp x H t ȒB tStep<(tMax N tMin)à126
Úrt¬ ÊÈÈàárt’zÄ

10diffeq.SCH TI-86, Chap 10, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-13 14:12 Printed: 98-10-14 10:21 Page 138 of 20

10 ´Ö‚ڍßÒ5

139

R@GŠˆJ1È
ü Func Ò5ãßÈ x ¾¬£È y ß¬£ÄS! TI-86 ÞX Func ß` DifEq 
ßÈX†UÈü DifEq Ò5ãß t ¾¬£È Q'n ß¬£Ä´8Èü‚ڍßêe
<g9ßÊșOÚW<’ t ` Q'n X6ãÄ
_VÈU<Ô ‚Úß y'=x2 ÈíUü t2 ·Ó x2 Èü Q'1 ·Ó y'È
<g9 Q'1=t2 Ä
ô SlpFld Ã+Ҝ

ü_ÈԟƒB¬x
k·¬£Ä

1

ã#)J’B DifEq Ò5ãÄ

-m###
#"""b

2

ã#)J’B SlpFld ³ãÄ

6/&#
####b

3

ßêeÛÅ
l
Q¸
fË

8 ' È”× b (

CTL
DispG

INSc
DispT

4

ClTbl

Get

Send

4

"

Outpt

InpSt

U–ÙV)üßcSü PRGM IàO °)MX_È˖Ù

16prog.SCH TI-86, Chap 16, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:14 Printed: 98-10-15 15:14 Page 215 of 16

getKy

A Z –×Ä

ClLCD

216

16 ´Ößc’u
Input

'!Ò5ÈJŒSü¾Ï|Û

Input variable

V0ßcÈ ? ¤È

Vpü Input ê Prompt ¤
Øg9<’ã0¬£XÈ
íukJ,|<’ãÄ

Input promptString,variable
Input "string",variable

V0ßcÈ promptString ê string ÄÔî 21 þ+úÅ0¤
È,|g9¬£ variable 

Input "CBLGET",variable

uü TI-86 ÞÔQSü Get( Q¸ÈÃSü Input ¢ CBL à CBR
ê TI-86ÄTI-85 PÅy ¬£ variable

Íb Input ` Prompt ÈYB
¬£V y1 ` r1 áÃ0¬£Ä

Prompt variableA
ã,variableB,variableC,...ä

¹ ? £þ¬£ 9¤g9¹¬£ X

Disp

#)

Disp valueA,valueB,...

£þ value

Disp variableA,variableB,...

±,ü£þ¬£ X

Disp "textA","textB",...

ü'!

DispG

'!Ò5

DispT

'!¤k0
:Disp A
:Goto TOP

Uœ6āŭþßcÈÝ ^È

âÝ *Ä

16prog.SCH TI-86, Chap 16, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:14 Printed: 98-10-15 15:14 Page 217 of 16

218

16 ´Ößc’u

PRGM CTL ÄȔ<œÅi]
PAGE$ PAGE#
If
Then

IàO
Else

8 ' È”× b )

CTL
For

INSc
End

4

While

Repea

Menu

Lbl

Goto

4

IS>

DS<

Pause

Retur

Stop

4

DelVa

GrStl

LCust

U–ÙV)üßcSü PRGM CTL °)MX_È˖Ù
If à While ` Repeat Û¸Ã

¹ +Ä

For( ~ƒÃ

+Ä

A Z –×Ä

If condition

Vp5Ê condition Äuk§p 0 ÅÈíǛßÔþßcQ¸×
Vp5Ê condition óÄuk§p2ÊÅÈßc»Á; ßÔ
5Q¸

Then

³ü If âÈVp5Ê condition óí;

Else

³ü If ` Then âÈVp5Ê condition í; ԘQ¸

For(variable,begin,end
ã,stepä)

¬£¢KŸ begin ԟȹÃÝXrD9S step È¡áԘQ¸È
¬£ variable > end œ׬x9S step 1

End

۫ԘßcQ¸X§3× For( à While à Repeat ` Else ˜™O
¹ End §3× Then ˜uÝÌGX Else Û¸Ê3™O¹ End §3

While condition

'5Ê condition óÊÈ¡áԘQ¸×' While Û¸ÊÈ
©5Ê condition ×î n5Ê condition X<’ãÔþGÏ
©Ä 3 ´Å

Repeat condition

¡áԘ۸È5Ê condition ó×' End ۸ʩ5Ê
condition

16prog.SCH TI-86, Chap 16, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:14 Printed: 98-10-15 15:14 Page 218 of 16

ԘQ¸

16 ´Ößc’u

219

Menu(item#,"title1",
label1ã,item#,
"title2",label2,...ä)

'¢°) & * ݽ¹Û¸ÊÈWüßc’BÚ×'
¹Û¸ÊÈ Ôþ°)˜È°)˜Ôî 3 þÄÔî 15 þÛl
titles Å×'ݽÔþÛl title ÊÈßc; ÚÛl title ·<
Xۄ label × item# Ôþ ‚1 è 15 XHDÈÛnÛl title X
°)!B×Ûl title Ôþ[ ÈSz 1 8 þ+úÄü°)
ÃÑýmÅ

Lbl label

ßcQ¸Ú!Ôþۄ label × label +¡ÔŸX 1 8 þ+ú
SX

Goto label

@Ï{

IS>(variable,value)

¬£ variable t 1 ×¹§p > value ÈíǛßÔQ¸×¹§p
 value Èí; ßÔ5Q¸×¬£ variable áÑYB¬£

DS<(variable,value)

¬£ variable £ 1 ×¹§p < value ÈíǛßÔ5Q¸×¹§p
‚ value Èí; ßÔ5Q¸×¬£ variable áÑYB¬£

Pause

œ6ßc¹“Ñ”¹§pÈÙÀXÒ5ê¤k<×U»ÁßcÈ
íÝ b

Pause value

ü#)ÞD value ¹“Ñ®|WûXÈVD˜Ãå£
ê½ ×U»Á; ÈÝ b

Return

ÔÎ$ßcÄ 224 IÅJ¨²×üßcÈGSü +~ƒY¼×
üßcÈÑÚ06ßcJ¨²#)Ä£þ$ßc; `äâÝ
ÔdÿX Return ÈÔÎ$ßcJ¨²×üßcÅ

Stop

06ßc¤

DelVar(variable)

¢Y,ô8¬£ variable Ä8ßcáêÅ`WXY

ü label ۄXßcÚ

J¨²#)

16prog.SCH TI-86, Chap 16, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:14 Printed: 98-10-15 15:14 Page 219 of 16

220

16 ´Ößc’u
GrStl(function#,graphStyle#)

ÛnÑDXÒ5 ãÈ
ÑDü function# <È
Ò5 ãü graphStyle#
<× function# ß¬£XD+¼ÚÈVü y5 X 5 ×
graphStyle# Ôþ ‚ 1 è  7 XHDÈJ 1 = » Är“Åà 2 = ¼
Äk“Åà 3 = ¾ ÄÞEÅà 4 = ¿ ÄßEÅà 5 = À Ä<ÍÅÃ
6 = Á Ä|Å` 7 =  č“Å

LCust(item#,"title"
ã,item#,"title",...ä)

×ÎÄnÅTI-86 n °)ȹ°)üÝ 9Ê× item# 
Ôþ ‚ 1 è  15 XHD× title Ôþ 1 8 þ+úSX+úÄü
°)ÃÑýmÅ

RØr
¨#)‘zSXQ¸ ¾|ü
ßÔ ÔŸØ»ÁÄ

ÃüQ¸ Þg9Ï)Û¸ê<’ãȾUWÀÑü#)Þ; Äüßcêe<È£þ„
XQ¸ fËԟÄUü)þQ¸ Þg9î5Û¸ê<’ãÈüfËÚWÀÚhÄ
Ý b ÈÚÛÏßԄXQ¸ ÄÝ # íáÑÏßԄXQ¸
Ý $ ¨²ÆÝXQ¸ êeWÀÄ

Äá›ÈÃî›

Ȕ ÷í¦|i][·õ
Ý CATALOG Müßcêe
<ÝÄ

TI-86 °)`#)üßcêe<ʬêXÄÍßc´X°)Má΄ü°)ÄÍ
ßc´X°)ÈV LINK °)ê MEM °)Èí
áÄ
'¢¤þ#)ÄVãêÒ5ã#)Åݽ’BÊÈݒBlQ¸

16prog.SCH TI-86, Chap 16, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:14 Printed: 98-10-15 15:14 Page 220 of 16

ÛØÄ

16 ´Ößc’u

221

î üêe<Ú±,Ôo¬£ÈVk·¬£È­o¬£äßcçü°)ÞXMÈ
V GRAPH WIND °)Ä'ݽWÀÊÈWÀlQ¸ ÞÛü!BÄ

årȔ
UüV0â»Á; ßcÈ
íÝ b Ä

1

lßcá#)ÞÄêÙ¢ PRGM NAMES °) (8 &) ݽWÈêg9˜äßcáX
+úÄ

2

Ý b Äßcԟ¤

Ä

£þ§pÑȄÞõ§p¬£ Ans Ä 1 ´ÅÄTI-86 üßc¤ ÊyíÃÄßc;
XQ¸áȄÞõg9,|³ ENTRY Ä 1 ´ÅÄ
ß6X_ßcâWü TI-86 #)ÞXÔ ÄßcÖ
♦ üÒ5k·Èî›ukÑDÃÑDXÔ ÐD`` ÐDüÈhØXÈïÎÔþ
<
♦ ¹Ý¡áàXÒ5 ãÑDžJÐDXÒ5Ȕ³þÛÈJV0ßc¹“Ñ
³þÑD

16prog.SCH TI-86, Chap 16, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:14 Printed: 98-10-15 15:14 Page 221 of 16

222

16 ´Ößc’u
PROGRAM:FUNCTABL
:Func:Fix 2:FnOff:PlO
ff
:y1=.6 x cos x
:ClLCD
:Eq4St(y1,STRING)
:Outpt(1,1,"y1=")
:Outpt(1,4,STRING)
:Outpt(8,1,"PRESS ENT
ER")
:Pause
:ClLCD
:y2=der1(y1,x,x)
:y3=der2(y1,x,x)
:DispT
:GrStl(1,1):GrStl(2,2
):GrStl(3,7)
:2¶xRes
:ZTrig
:Trace

ßcá
’BÒ5`¯ ãčã#)Å×GÁÑDÄ GRAPH VARS
°)Å`³uÒÄ STAT PLOT °)Å
nÑDÄÁ¹Å
Ù8#)Ä PRGM IàO °)Å
Ú y1 @6+ú¬£ STRING Ä STRNG °)Å
ü 1 `ë 1 Ä PRGM IàO °)ÅØ y1=
ü 1 `ë 4 Ä PRGM IàO °)Åر, STRING X+ú
ü 8 `ë 1 Ä PRGM IàO °)ÅØ PRESS ENTER
V0ßcÄ PRGM CTL °)Å
Ù8#)Ä PRGM IàO °)Å
ü y1 XÔ ÐDn y2 Ä CALC °)Å
ü y1 X` ÐDn y3 Ä CALC °)Å
¤k<Ä PRGM IàO °)Å
’B y1 à y2 ` y3 XÒ5 ãÄ PRGM CTL °)Å
Ú 2 ±,k·¬£ xRes Ä GRAPH WIND °)Å
’B–³k·¬£Ä GRAPH ZOOM °)Å
Ò5Ȕ³þÛJV0Ä GRAPH °)Å

¦åȔ
Ý ^ßcÄ ERROR 06 BREAK °)Ä
♦ ݽ GOTO (&)ȁüXßcêe<Ä
♦ ݽ QUIT (*)Ȩ²#)Ä

16prog.SCH TI-86, Chap 16, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:14 Printed: 98-10-15 15:14 Page 222 of 16

16 ´Ößc’u

223

'Ȕ
¯@[ÎùȔ
¹U”¹ú݇óXY,ÃübÇg9êßQXßcÈ픹Y,#)Ä- ™
&× 17 ´ÅĹUrtÃüY,È×%¢Y,ô8ÝXMêDBO_Ä 17 ´ÅÄ
÷Ȕ
'êm`ßcâÈÃüßcêe<WÈJêeÏ)Q¸ Ä
ßcêe<á $ üb<
Q¸ YÎZ#)Ä

1

ßcêe< (8 ')ÄàÊ PRGM NAMES °)Ä

2

g9UêeßcXá+Äê¢ PRGM NAMES °)ݽÈêg9˜äßcáX+úÄ

3

êeßcQ¸

♦
♦
♦

Ä

Ï|ÛÜÖ!BÈ âô8à mê¦9+úÄ
Ý : Ù8HþQ¸ È!ÐfË8êÈ âg9„XßcQ¸Ä
ݽßcêe<°)M INSc (*) ` DELc (/ &) ¦9êô8Q¸

16prog.SCH TI-86, Chap 16, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:14 Printed: 98-10-15 15:14 Page 223 of 16

Ä

224

16 ´Ößc’u

ÈȔ¯ ÈȔ
ü TI-86 ÈÏ)±,XßcÑÑJªßc'0$ßc×üÄüßcêe<ÈüQ¸
g9$ßcáÄ
♦ Ý 8 PRGM NAMES °)È âݽßcáÄ
♦ Süûm+¡`ãm+¡g9˜äßcáX+úÄ
Vp×üßcü¤ ÊßcáÈí; XßÔ5Q¸$ßc Ô5Q¸Ä'ü$ß
cXÿ Return Äêdÿ Return ÅÊÈW¨²×üßcXßÔ5Q¸Ä
×üßc

g9àgÎ

$ßc

üb Goto ` Lbl Û¸Xۄ label ¾üJüXßcÝüÄüÔþßcXۄ label áÑ
ºÔþßcšÿÄáÑü Goto ÇJªßcXۄ label Ä

16prog.SCH TI-86, Chap 16, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:14 Printed: 98-10-15 15:14 Page 224 of 16

16 ´Ößc’u

!ôÈȔu

225

ÈȔ

1

üßcêe<„XêÆ,üXßcÄ

2

ÚÛÏUËñßcXQ¸

3

 Rcl ¤ (- –)Ä

4

g9UËñXßcáÄê¢ PRGM NAMES °)ݽÈêg9˜äßcáX+úÄ

ÞÄ

5 Ý b ÄËñßcXY¦9¹ßcXÛØÄ

ô]ÈȔ¦'ÞÎù$ß
¹UüßcYSü¬£Èàüßc¤ §3âáaÔUWÈ
íÃüßcSü DelVar( ¢Y,ô8­þ¬£Ä
ǍXßc‰Sü¬£ A ` B 0uD<È
ô8WÀÄ

årÏ

â¢Y,

:3¶B
:For (A,1,100,1)
:B+A¶B
:End
:Disp A
:Disp B
:DelVar(A)
:DelVar(B)

«ÔȔ

êÁÔßcÔ¡ßcÈà ´Ÿ¡XÔ ßc̨ÈWX¤ óz¿È{ uk$ßÅ·õ
'¢ LINK SEND °) (- o & / / () ݽ
WIND È SEND WIND #)Ä SEND WIND #)XM<
k·¬£Ãã’B` TI-86 Ò5ãž ZRCL Äü ïÎ
ýÅXÝÒ5#)DBÄÇ{X#)<Æݽ Func
` DifEq Ò5ãXÒ5#)DBÄ
SEND WIND Ä

Func

ݽ¥Õ Func Ò5ãXk·¬£`ã’B

18link.SCH TI-86, Chap 18, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 15:10 Printed: 98-10-14 15:10 Page 238 of 10

18 ´ÖTI-86 îƒÒy
Pol

ݽ¥Õ Pol Ò5ãXk·¬£`ã’B

Param

ݽ¥Õ Param Ò5ãXk·¬£`ã’B

DifEq

ݽ¥Õ DifEq Ò5ãXk·¬£à difTol Ã$ÛH’B`ã’B

ZRCL

ݽ¥Õü

239

ïÎýXk·¬£`ÏããXã’B

U`äݽ¬£XôÕÈíSJª)y
ݽ XMIT Ä

DBôÕÄVßÅÈ â¢Y,ÛÑ°) (&)

™$ßu TI-85
ݽ¬£¥Õ TI-85 X9xâݽ¬£¥Õ TI-86 X9xÌàÄá›È LINK SND85 °)X
M¨ LINK SEND °)XåÄ
TI-86 D˜Ãå£`½ X£îb TI-85Ĺ¥Õ TI-85 XD˜Ãå£ê½ XôY
›Z TI-85 X£ÈíY› TI-85 £XôþÄ
LINK SND85 Ä™kãu TI-85Åi]
MATRX

LIST

VECTR

REAL

-o(

CPLX

4

CONS

18link.SCH TI-86, Chap 18, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 15:10 Printed: 98-10-14 15:10 Page 239 of 10

PIC

STRNG

240

18 ´ÖTI-86 îƒÒy

ðø{Cøø
U} PC y DBÈ˖×
TI-GRAPH LINK Û+Ä

U} TI-86 ê TI-85 y DBôÕÈí¢ LINK °) (o ') ݽ RECV Ä Waiting µC`­Û<Äuk
<ƚÛy ôÕMÄ
Uª\y ãÈàáy Ï)MÈíÝ ^Ä' LINK TRANSMISSION ERROR µCÊÈ
¢°) (&) ݽ EXIT Ä LINK °)Ä

™kã
ü¥Õ)ÞݽQDBO_Èèy

)ƚÛy

DBâÈùԟDBôÕÄ

UԟôÕÈí¢¥Õuk(1à3) and N(2à3)
:Then
:.5(.5+X)¶X
:.5(1+Y)¶Y
:End
:If N>(2à3)
:Then
:.5(1+X)¶X
:.5Y¶Y
:End
:PtOn(X,Y)
:End
:StPic TRI

RcPic TRI 9×üJ¹Ò6Ä

19apps.SCH TI-86, Chap 19, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:17 Printed: 98-10-15 15:17 Page 260 of 18

20

A u Z =k
[Žl
TI-86

¿ó¹Rn!<............................................................262
¤kúÝ+¡Ncfë ...............................................266

M1

M2

M3

M4

M5

F1

F2

F3

F4

F5

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 261 of 118

262

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

P¥‡J¾¡í
V¹sј6ãëÎZ TI-86 ÑD`Û¸¹žWÀü

´X£ÄüXIËÄ

Dp
Axes( ...............
AxesOff ............
AxesOn ............
Circl( ................
ClDrw ...............
CoordOff ..........
CoordOn ..........
DifEq................
DirFld ...............
DrawDot ...........
DrawF ..............
DrawLine ..........
DrEqu( .............

271
271
271
273
273
275
275
281
282
285
286
286
287

DrInv ................ 287
dxDer1 ............. 288
dxNDer ............. 288
FldOff............... 295
FnOff ............... 296
FnOn ................ 297
Func ................ 299
GridOff ............. 301
GridOn ............. 302
GrStl( ............... 302
Horiz ................ 304
LabelOff ........... 310
LabelOn ........... 310

Line( ................ 314
Param .............. 333
Pol ................... 336
PolarGC ........... 336
PtChg( .............. 338
PtOff( ............... 338
PtOn( ............... 338
PxChg( ............. 340
PxOff( .............. 340
PxOn( ............... 340
PxTest(............. 340
RcGDB ............. 343
RcPic ............... 343

RectGC ............ 344
SeqG ................ 351
Shade(.............. 352
SimulG ............. 354
SlpFld .............. 358
StGDB .............. 361
StPic ................ 362
TanLn(.............. 366
Text( ................ 366
Trace................ 367
Vert .................. 369
ZData ............... 371
ZDecm.............. 372

ZFit .................. 373
ZIn ................... 373
ZInt .................. 374
ZOut ................. 375
ZPrev ............... 375
ZRcl ................. 376
ZSqr ................. 376
ZStd ................. 377
ZTrig ................ 378

SetLEdit ........... 351
sortA ................ 359
sortD ................ 359
Sortx ................ 359

Sorty ................ 359
sum.................. 364
vc4li.................. 369

k
aug( ................. 270
cSum( .............. 278
Deltalst(............ 279
dimL ................ 282

¶dimL .............. 282
Fill( .................. 295
Form( ............... 298
D˜g9Ö{ } ..... 316

li4vc.................. 316
prod ................. 338
Select( .............. 350
seq( ................. 351

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 262 of 118

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

263

k§Tk[ˆéJ
abs .................. 267
tÖ+ ................ 267
and .................. 268
angle................ 269
Ans .................. 269
arc( .................. 269
Ö=............. 270
Ü .................... 271
Bin ................... 272
4Bin.................. 272
ClrEnt .............. 273
ClTbl ................ 273
conj ................. 275
cos .................. 276
cosL1 ................ 276
cosh ................ 277
coshL1 .............. 277
Þ .................... 278
Dec .................. 278
4Dec ................. 279
Degree ............. 279
zg9Ö¡ .......... 279
der1( ................ 280
der2( ................ 280

8Ö / ................ 284
DMS g9Ö' ...... 285
4DMS ................ 285
dxDer1 ............. 288
dxNDer ............. 288
e^ .................... 288
Eng .................. 290
Eq4St( .............. 290
ÌÖ=............. 290
bÖ== ........... 291
Euler ................ 291
eval .................. 291
evalF( ............... 292
ÛDÖ E ........... 292
,Ö!.............. 294
Fix ................... 295
Float ................ 295
fMax( ................ 296
fMin( ................ 296
fnInt( ................ 296
fPart ................. 298
4Frac ................ 298
gcd( ................. 299
ûbÖ>............. 300

ûbêbÖ‚ ... 301
ß .................... 302
Hex .................. 302
4Hex ................. 303
imag................. 306
int .................... 308
inter( ................ 309
ÚÖL1 ............ 309
iPart ................. 309
lcm( ................. 311
ãbÖ< ............. 312
ãbêbց ... 312
ln .................... 316
log ................... 318
max(................. 319
min( ................. 320
mod( ................ 320
,Ö¹................ 321
nCr .................. 322
nDer( ................ 323
óËÖL ............. 323
Normal ............. 324
not ................... 325
ábÖƒ ......... 326

nPr ................... 326
Ý .................... 326
Oct ................... 327
4Oct.................. 327
or .................... 328
RÚDÖ% ......... 334
pEval(............... 334
4Pol .................. 336
PolarC .............. 336
U$ÛáD֍ ... 336
poly ................. 337
Ö^ ................ 337
10 XÖ 10^ .... 337
Radian.............. 341
ûzg9 r .......... 341
real .................. 343
4Rec ................. 343
RectC ............... 344
RK ................... 345
Ö x‡ .............. 346
rotL .................. 347
rotR ................. 347
round( .............. 348
Sci ................... 349

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 263 of 118

shftL ................ 353
shftR ................ 353
sign.................. 354
simult( .............. 354
sin ................... 355
sinL1 ................. 355
sinh.................. 356
sinhL1 ............... 356
Solver( ............. 358
GÖ 2............. 360
G Ö‡ ......... 360
St4Eq( ............... 361
,|
¬£ ¶ ........... 362
£ÖN ................ 363
tan ................... 364
tanL1 ................. 365
tanh ................. 365
tanhL1 ............... 365
xor ................... 370

264

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

Þk
aug( .................. 270
cnorm ............... 273
cond ................. 274
det.................... 281
dim ................... 281

¶dim ................ 281
eigVc ................ 289
eigVl................. 289
Fill( .................. 295
ident................. 304

LU(................... 318
½ g9Ö[ ]...... 319
mRAdd( ............ 321
multR( .............. 322
norm ................ 323

rAdd( ................340
randM( ..............342
ref.....................344
rnorm ...............346
rref ...................348

rSwap( .............. 348
@BÖ T ............. 367

Input .................307
IS>( ...................310
Lbl ....................311
LCust( ...............311
Menu( ...............320
Outpt( ...............329
Pause ...............333

Prompt ............. 338
Repeat .............. 345
Return .............. 345
Send(................ 350
Stop ................. 362
Then ................. 366
While ................ 369

randInt( .............342
randM( ..............342
randNorm(.........342
Scatter ..............349
Select( ..............350
SetLEdit ............351
ShwSt ...............354

SinR ................. 357
Sortx ................ 359
Sorty ................ 359
StReg( .............. 362
TwoVar ............. 368
xyline ............... 370

È
Asm( ................ 269
AsmComp( ........ 270
AsmPrgm.......... 270
CILCD ............... 273
DelVar( ............. 280
Disp.................. 283
DispG ............... 283

DispT ............... 284
DS<( ................. 288
Else .................. 290
End .................. 290
ÌÖ= ............. 290
bÖ== ........... 291
For( .................. 297

Get(.................. 299
getKy ............... 300
Goto ................ 300
IAsk ................. 304
IAuto ................ 304
If .................... 305
InpSt ................ 307

;
Box .................. 272
ExpR ................ 293
fcstx ................. 294
fcsty ................. 294
Hist .................. 303
LgstR ............... 313
LinR ................. 315

LnR .................. 317
MBox................ 319
OneVar ............. 327
P2Reg .............. 330
P3Reg .............. 331
P4Reg .............. 332
PlOff................. 334

PlOn ................ 334
Plot1( ............... 335
Plot2( ............... 335
Plot3( ............... 335
PwrR ................ 339
rand ................. 341
randBin( ........... 341

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 264 of 118

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

265

o
ÜJÖ+ ............. 274
Eq4St( ............... 290

lngth ................ 316

St4Eq( .............. 361

+úg9Ö" .....363

sub( .................. 363

4Sph .................360
SphereV ............360
unitV .................368
vc4li ..................369

å£g9Ö[ ] ...... 369

6ß
cnorm ............... 273
cross( ............... 277
4Cyl .................. 278
CylV ................. 278

dim .................. 281
¶dim ................ 281
dot( .................. 285
Fill( .................. 295

li4vc ................. 316
norm ................ 323
RectV ............... 344
rnorm ............... 346

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 265 of 118

266

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

å¯o–

ò”]ð

VXݤkúÑÙÿü CATALOG Ä2+¡X¤kúÄ_V +È! ` >Åëü CATALOG
XÿÄá›Èü A Z –×È­o¤kú BWÀXË+¡Nc¯ fëXÄ_V
t©È ,`ûbÅÄ
î ùSü CATALOG ݽÔþ¤kúÈÚWl#)Þêßcêe

ê

¨²¦z angle ê<’ã expression X-úÈJ angle
ê expression ùrDÈ3ùáDÄ

ü Radian ¦zãßÖ
cos p/2 b
cos (p/2) b
cos 45¡ b

0
.707106781187

B'!X¦zãȦzù·žzêûzÄüÏ)
õãßÈ¢ MATH ANGLE °)ÈùÚÿü ¡ê r Ûú
ÛnÚ¦z<zêûzÄ

ü Degree ¦zãßÖ
cos 45 b
cos (p/2)r b

.707106781187
0

cos angle

cos (expression)

cos list

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ list ÌhôXúÄ
cos squareMatrix
 squareMatrix áÑÝ
¡áXMU

cosL1
-|

L.5

ü Radian ¦zãßÖ
cos {0,p/2,p} b

{1 0 L1}

ü Degree ¦zãßÖ
cos {0,60,90} b

{1 .5 0}

¨²Ôþ ÈW squareMatrix X½ -úĽ
-úÍhbü{Dê Cayley-Hamilton Theorem
ukkX§pÄ­J2 T)XukØôX-úÄ
cosL1 number ê cosL1 (expression)

¨² number ê expression X¡-úÈJ number ê
expression ùrDÈ3ùáDÄ
cosL1 list

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ list ÌhXô
X¡-úÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 276 of 118

ü Radian ¦zãßÖ
cosL1 .5 b

1.0471975512

ü Degree ¦zãßÖ
cosL1 1 b

0

ü Radian ¦zãßÖ
cosL1 {0,.5} b
{1.57079632679,1.047…

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

cosh
MATH HYP °)

cosh number ê cosh (expression)

¨²ÔþD˜È<’£þôD˜ list ÌhôX
Æ-úÄ

MATH HYP °)

coshL1 number ê cosL1 (expression)

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ list ÌhôX¡
Æ-úÄ

VECTR MATH °)

cosh {0,1.2} b
{1 1.81065556732}

coshL1 1 b

0

¨² number ê expression X¡ Æ-úÈJ
number ê expression ùrDÈ3ùáDÄ
coshL1 list

cross(

1.81065556732

¨² number ê expression X Æ-úÈJ number ê
expression ùrDÈ3ùáDÄ
cosh list

coshL1

cosh 1.2 b

277

cross(vectorA,vectorB)

¨²øþrDêáDå£Xå£ÃÈ_VÖ
cross([a,b,c],[d,e,f]) = [bfNce cdNaf aeNbd]

øþ壙OÝÌàXÈDÄêÙ 2 þôÈêÙ 3 þ
ôÅÄ`ÈXå£'0ÝÈå£È Ýþô 0 Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 277 of 118

coshL1 {1,2.1,3} b
{0 1.37285914424 1.7…

cross([1,2,3],[4,5,6]) b
[L3 6 L3]
cross([1,2],[3,4]) b
[0 0 L2]

278

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

cSum(

cSum(list)

¨²D˜ list ¢
Ã`Ä

LIST OPS °)

4Cyl

vector 4Cyl
¹Å66ãÈ[rq z] Ôþ 2 ê 3 ôrå£ vector
X§pÈGSãJþ’BÅ6 (CylV)Ä

VECTR OPS °)

CylV

CylV

’BÅ6å£$ۍã ( [rq z] )Ä

† ã#)

Þ

ÔþôԟXØrDêáDôX

number Þ
´Žüw¡D
¯ DÄ

BASE TYPE °)

Dec
† ã#)

cSum({1,2,3,4}) b

{1 3 6 10}

{10,20,30}¶L1 b
cSum(L1) b

{10 20 30}
{10 30 60}

[L2,0]4Cyl b
[23.14159265359 0]
[L2,0,1]4Cyl b
[23.14159265359 1]
ü CylV å£$ۍã` Radian ¦zãßÖ
[3,4,5] b [5.927295218002 5]
ü Bin D

ã’BßÈÑÚrD number <

ãßÖ

10Þ b
10Þ+10 b
ü Dec D

Dec

’B¯ D ãÄ´Žü)¡D ãßÈ¢ BASE
TYPE °)ÑùÚÿü ÜÃÞÃß ê Ý ÛúÚÌhX
D<`¯ ï ÃA¯ ê?¯ DÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 278 of 118

ãßÖ
10+10Ü+Úß+10Ý b

1010Ü
1100Ü

35

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

4Dec
BASE CONV °)

ü Hex D ãßÖ
2¹Ú b
Ans4Dec b

number 4Dec
list 4Dec
matrix 4Dec
vector 4Dec
¨²rDêáD–DX¯

Degree

Degree

’B¦zXz<ãÄ

† ã#)

zg9Ö¡

ËÄ

number ¡

ê

(expression) ¡

´Žüw¡¦zã’BßÈÑÚrD number ê<’ã
expression <zÄ

MATH ANGLE °)

list ¡
ÚD˜ list X£þôüz9<Ä

Deltalst(
LIST OPS °)
Ä Deltal ü°)ÞÅ

Deltalst(list)

¨²ÔþD˜È¹D˜ÙÿD˜ list ̏rDêáD
ôÂÄGD˜ Ôþô list X Ôþô£
 list X `þôÈ `þô list X `þ
ô£ list X ÝþôV8O|ÄkX§pD˜
¨ list åÔþôÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 279 of 118

279
1Ùß
30Þ

{Õ,Ö,×,Ø,Ù}4Dec b
{10Þ 11Þ 12Þ 13Þ 14Þ}
ü Degree ¦zãßÖ
sin 90 b
sin (p/2) b

1
.027412133592

ü Radian ¦zãßÖ
cos 90 b
cos 90¡ b

L.448073616129
0

cos {45,90,180}¡ b
{.707106781187 0 L1}
Deltalst({20,30,45,70}) b
{10 15 25}

280

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

DelVar(
‡ ßcêe<
CTL °)
Ä DelVa 
ü°)ÞÅ

der1(
CALC °)

DelVar(variable)

¢Y,ô8ÛnXü

ïά£ variable Ä

áÑSü DelVar( 9ô8ßc¬£êYB¬£Ä

der1(expression,variable,value)

2¶A b
2
16
(A+2)2 b
DelVar(A) b
Done
ERROR 14 UNDEFINED
(A+2)2 b

der1(x^3,x,5) b

75

3¶x b
der1(x^3,x) b

3
27

¨²<’ã expression ü¬£ variable rDêáD
value ÊXÔ ÐDÄ
der1(expression,variable)

Sü¬£ variable X'!Ä
der1(expression,variable,list)

der1(x^3,x,{5,3}) b

{75 27}

¨²ÔþD˜È¹D˜Ùÿü list ôÛnØ
XÔ ÐDÄ

der2(
CALC °)

der2(expression,variable,value)

der2(x^3,x,5) b

30

3¶x b
der2(x^3,x) b

3
18

¨²<’ã expression ü¬£ variable rDêáD
value ÊX` ÐDÄ
der2(expression,variable)

Sü¬£ variable X'!Ä
der2(expression,variable,list)

¨²ÔþD˜È¹D˜Ùÿü list ôÛnØ
X` ÐDÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 280 of 118

der2(x^3,x,{5,3}) b

{30 18}

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

det

DifEq
† ã#)

dim
MATRX OPS °)
VECTR OPS °)

[[1,2][3,4]]¶MAT b

det squareMatrix

¨² squareMatrix X ëãÄrD½ ¨²rD
ÈáD½ ¨²áDÄ

MATRX MATH °)

det MAT b

281
[[1 2]
[3 4]]
L2

DifEq

’B‚ڍßÒ5ãÄ
dim matrix

¨²ÔþD˜È¹D˜ÙÿrDêáD½
ÈDÄ D`ëDÅÄ

matrix X

dim vector

[[2,7,1][L8,0,1]]¶MAT b
[[2 7 1]
[L8 0 1]]
dim MAT b
{2 3}
dim [L8,0,1] b

3

¨²rDêáDå£ vector XSzÄôþDÅÄ

¶dim

{rows,columns}¶dim matrixName

X, â
MATRX OPS °)

Vp½ á matrixName á,üÈüÛnXÈDïÎÔþ
„X½ È<¼ô 0 Ä

X, â
VECTR OPS °)

Vp½ á matrixName ,üÈüÛnXÈD¡„Xô½
Èü„ÈDYÆ,üXô±Õá¬ÈêXôí
ô8ÄVpïÎZJªôÈí 0 Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 281 of 118

[[2,7][L8,0]]¶MAT b
[[2 7]
[L8 0]]
{3,3}¶dim MAT b
MAT b

{3 3}
[[2 7 0]
[L8 0 0]
[0 0 0]]

282

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
#ofElements¶dim vectorName
Vpå£á vectorName á,üÈüÛnþD #ofElements
ïÎÔþ„å£È<¼ô 0 Ä
Vpå£á vectorName ,üÈüÛnþD #ofElements
¡„Xôå£Äü„ÈDYÆ,üXô±Õá¬È
êXôíô8ÄVpïÎZJªôÈí 0 Ä

dimL
LIST OPS °)

¶dimL
X È â LIST
OPS °)

dimL list

¨²rDêáDD˜ list XSzÄôþDÅÄ
#ofElements¶dimL listName
VpD˜á listName á,üÈüÛnþD #ofElements
ïÎÔþ„XD˜È<¼ô 0 Ä
VpD˜á listName ,üÈüÛnþD #ofElements ¡„
XôD˜Äü„ÈDYÆ,üXô±Õá¬ÈêX
ôíô8ÄVpïÎZJªôÈí 0 Ä

DirFld
† Ò5ã#)
Ä®| `#Å

DirFld

ü DifEq Ò5ãßÈ'ԍå³ÄUGÁå`p[
³Èíü FldOff Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 282 of 118

DelVar(VEC) b
4¶dim VEC b
VEC b

Done
4
[0 0 0 0]

[1,2,3,4]¶VEC b
2¶dim VEC b
VEC b
3¶dim VEC b
VEC b

[1 2 3 4]
2
[1 2]
3
[1 2 0]

dimL {2,7,L8,0} b
1/dimL {2,7,L8,0} b
3¶dimL NEWLIST b
NEWLIST b
{2,7,L8,1}¶L1 b
5¶dimL L1 b
L1 b
2¶dimL L1 b
L1 b

4
.25
3
{0 0 0}
{2 7 L8 1}
5
{2 7 L8 1 0}
2
{2 7}

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

Disp
‡ ßcêe<
I/O °)

Disp valueA,valueB,valueC, ...

£þÄùÙÿ+ú`¬£áÄ

283

10¶x b
Disp x^3+3 xN6 b
"Hello"¶STR b

Disp

10
1024
Done

Hello
Disp STR+", Jan" b
Hello, Jan

#)Ä

Done

DispG
† GRAPH °)
‡ ßcêe<
I/O °)

ü Func Ò5ãßXßc‰Ö

DispG

'!Ò5Ä

ÑDáûãmÌGÄ
ü y1 ÈàáUü Y1 Ä
U¢k·¬£áë<ݽÈÝ
- w / / *Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 283 of 118

©
:y1=4cos x
:L10¶xMin:10¶xMax
:L5¶yMin:5¶yMax
:DispG
©

284

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

DispT
‡ ßcêe<
I/O °)

8Ö/
F

ßc‰ü Func Ò5ãßÖ

DispT

¤k<Ä
ÑDáûãmÌGÄ
ü y1 ÈàáUü Y1 Ä

numberA / numberB ê (expressionA) / (expressionB)
¨²Ôþ–DºÔ–D8X§pĖDùrDÈ
3ùáDÄ
number / list ê (expression) / list

©
:y1=4cos x
:DispT
©

L98/4 b
L98/(4¹3) b

L24.5
L8.16666666667

100/{10,25,2} b

{10 4 50}

{120,92,8}/4 b

{30 23 2}

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD number ê<’ã
expression list Ìhô8X§pÄ
list / number ê list / (expression)
vector / number ê vector / (expression)
¨²ÔþD˜êå£ÈJ£þôD˜ list êå£
vector Ìhô number ê expression 8X§pÄ
listA / listB
¨²ÔþD˜ÈJ£þô listA ô listB Ìh
ô8X§pÄøþD˜™OÝÌàXÈDÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 284 of 118

ü RectC áDãßÖ
[8,1,(5,2)]/2 b
[(4,0) (.5,0) (2.5,1…
{1,2,3}/{4,5,6} b
{.25 .4 .5}

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

DMS g9: '
MATH ANGLE °)
üݦukÈ DMS g9
X§p¾ü Degree ¦z
ãß'äzÈü Radian
¦zãß'äûzÄ

4DMS
MATH ANGLE °)

dot(
VECTR MATH °)

degrees'minutes'seconds'
Ûâg9X¦z DMS ãÄ Degrees ( 999, 999)Ã
minutes (< 60) ` seconds (< 60 ÈÃÑÝãD!) ™O
g9rDÈáѬ£áê<’ãÄ
áÑSüúË ¡ ` " Ûn degrees ` seconds Ä_VÈ
B'!X¦zã’BÈ 5¡59' ·žH‰,©
5¡ ¹ 59'Ä
angle 4DMS
¹ DMS ã angle ÄGSSü
degrees'minutes'seconds' 9g9 DMS ¦zÈJ§p¡
Ýã degrees¡minutes'seconds" 9Ä
dot(vectorA,vectorB)

54'32'30' b

54.5416666667

ü Degree ¦zãßÖ
cos 54'32'30' b

.580110760699

ü Radian ¦zãßÖ
cos 54'32'30' b

L.422502666138

ü Degree ¦zãßÈáUSü¹ßúËÖ
5¡59' b
295
ü Degree ¦zãßÖ
45.3714DMS b
54'32'30'¹2 b
Ans4DMS b

† Ò5ã#)

45¡22'15.6"
109.083333333
109¡5'0"

dot([1,2,3],[4,5,6]) b

¨²øþrDêáDå£XÃÄ
dot([a,b,c],[d,e,f]) ¨² a¹d+b¹e+c¹f Ä

DrawDot

285

DrawDot

’BÒ5ãÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 285 of 118

32

286

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

DrawF
GRAPH DRAW °)

DrawLine
† Ò5ã#)

DrawF expression

ü'!Ò5ÞÄ

B x Ŭ

expression Ä

ü Func Ò5ãßÖ
ZStd:DrawF 1.25 x cos x b

DrawLine

’B²“Ò5ãÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 286 of 118

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

DrEqu(
† GRAPH °)
Ug9¬£ Q' X+ú ' Èí
Sü CHAR MISC °)

DrEqu(xAxisVariable,yAxisVariable,xList,yList,tList)

ü DifEq Ò5ãßÈÍ,|ü xAxisVariable `
yAxisVariable ÛnX Q' ¬£XԘ‚ڍßX·¯
ÄVpå³GÁXÄݽZ FldOff ÅÈñŸ3
™O±,K9Ä

287

ü DifEq Ò5ãßÈ¢ ZStd Ò5#)ԟÖ
Q'1=Q2:Q'2=LQ1 b
0¶tMin:1¶QI1:0¶QI2 b
DrEqu(Q1,Q2,XL,YL,TL) b

Done
0

§p¬ `âÈ DrEqu( YÚÛÏÔþ„XñŸ
ØÈJÝ b 9¬ „§pÄ
âî¤fÝ Y ÄÛnºÔþñŸÅêÙ N Ä06ÅÄ
ÍbÔ⬠X·È x à y ` t XÄ¢WÀXñŸ
ԟÅÑÚÿ±,ü xList à yList ` tList Ä

ÚÛÏ„XñØÄ
b

DrEqu(xAxisVariable,yAxisVariable)

á,|·X x à y ` t XÄ

Ýß N 06¬ Ä

DrInv
GRAPH DRAW °)

DrInv expression

î›ü y H¬ x XÈü x H¬
expression XÚÄ

y X9¬

┹ XL à YL ` TL Ä

ü Func Ò5ãßÖ
ZStd:DrInv 1.25 x cos x b

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 287 of 118

288

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

DS<(
‡ ßcêe<
CTL °)

ßc‰Ö

:DS<(variable,value)
:command-if-variable‚value
:commands

¬£ variable £ 1 ÄVp§p < value ÈǛ
command-if-variable‚value Ä
Vp§p ‚value Èí;

command-if-variable‚value Ä

variable áÑYB¬£Ä

dxDer1
† ã#)

dxNDer
† ã#)

e^
-‚

dxDer1

Ú der1 ’B'!X‚ÚO_Ä der1 ¯ šB‚ÚÈJ
uk<’ãX£þÑDXÄW¨ dxNDer ȒBÈ
WX$ ¨WùȾݤoÑDü<’ãÝÄ
dxNDer

Ú nDer ’B'!X‚ÚO_Ä nDer ¯ D‚ÚÈ
Juk<’ãXÄáV dxDer1 ’BÈÍ<’ãÑ
DÝûX$ áùÄ
e^power

ê

e^(expression)

©
:9¶A
:Lbl Start
:Disp A
:DS<(A,5)
:Goto Start
:Disp "A is now <5"
©
'!‚ÚO_ arc( ` TanLn( ÑDSüÈ3
xfãÒ5¡0 dy/dx à dr/dq à dy/dt à dx/dt Ã
ARC à TanLn ` INFLC SüÄ

'!‚ÚO_ arc( ` TanLn( ÑDSüÈ3
xfãÒ5¡0 dy/dx à dr/dq à dy/dt à dx/dt Ã
ARC à TanLn ` INFLC SüÄ

e^0 b

¨²¹ e iX power ê expression õĖDù
rDêáDÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 288 of 118

1

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
e^list

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ list ÌhôÛ
D¹ e iXÄ

289

e^{1,0,.5} b
{2.71828182846 1 1.6…

e^squareMatrix
 squareMatrix áÑ
Ý¡áXMUÄ

eigVc
MATRX MATH °)
 squareMatrix áÑ
Ý¡áXMUÄ

eigVl
MATRX MATH °)

¨²Ôþ ÈW squareMatrix X½ ÛDĽ Û
DÍh{Dê Cayley-Hamilton Theorem TukX
§pÄ­J2 T)Xuk£þôXÛDÄ
eigVc squareMatrix

¨²ÔþÙÿrDêáD squareMatrix MUå£X½
ÈJ§pX£ëÌ'bÔþMUÄrD½ XM
Uå£ÃÑáDļãMUå£áÔX×WÃÑ
î,¹Ôþ D´$ÄTI-86 XMUå£ۚMå£Ä

eigVl squareMatrix

¨²ÔþÙÿrDêáD squareMatrix MUXD˜È
rD½ XMUÃÑáDÄ

ü RectC áDãßÖ
[[L1,2,5][3,L6,9][2,L5,7]]¶MAT
b
[[L1 2 5]
[3 L6 9]
[2 L5 7]]
eigVc MAT b
[[(.800906446592,0) …
[(L.484028886343,0)…
[(L.352512270699,0)…
ü RectC áDãßÖ
[[L1,2,5][3,L6,9][2,L5,7]]¶MAT
b
[[L1 2 5]
[3 L6 9]
[2 L5 7]]
eigVl MAT b
{(L4.40941084667,0) …

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 289 of 118

290

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

Else

˖٠305 I If XÁ©µCÄ˖٠If:Then:Else:End XÁ©Ä

‡ ßcêe<
CTL °)

End

End

ۚ While à For à Repeat ê If-Then-Else ~ƒX§3Ä

‡ ßcêe<
CTL °)

Eng
† ã#)

Eng

’B¹ß„D©ãÈJ 10 XÛD 3 XáDÄ

ü Eng „D©ãßÖ
123456789 b

123.456789E6

ü Normal „D©ãßÖ
123456789 b

Eq4St(
STRNG °)

Eq4St(equationVariable,stringVariable)

ڍ߬£ equationVariable XY@6Ôþ+úÈ
J,|ü+ú¬£ stringVariable ÄBnÛnX
ß¬£ÈàáßÄ
UïÎÔþß¬£ÈíSüË (=) n¬£Ä_VÈ
g9 A=B¹C Èá B¹C¶A Ä

bÖ=
1 ã= ä

˖Ù

270 IX Assignment Á©µCÄ

Vpü<’ãSüZ =Èà¹<’ãü ԟØX
Ôþ–DᬣáÈí = îØÚ N( Ä

A=B¹C b
5¶B b
2¶C b
A b
Eq4St(A,STR) b
STR b

123456789
Done
5
2
10
Done
B¹C

= ØÚN( X_$ÈJ 4=6+1 uk
4N(6+1):
4=6+1 b
ÍbóàX¨WÈíü == Ö
4==6+1 b

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 290 of 118

L3
0

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

ÌÖ==
TEST °)
¡0ú == ü9¨W–DÈ
à = ü9Úê<’ã­
¬£Ä

numberA == numberB
matrixA == matrixB
vectorA == vectorB
stringA == stringB
©5Ê argumentA == argumentB ó¬ÄDÃ
½ `ãùrDÈ3ùáDÄVpáDÈí
¨W£þôXõÄ+úÚûãmXÄ

291

2+2==2+2 b

1

2+(2==2)+2 b

5

[1,2]==[3N2,L1+3] b

1

"A"=="a" b

0

• Vpó (argumentA = argumentB)Èí¨² 1 Ä
• Vp (argumentA ƒ argumentB)Èí¨² 0 Ä
listA == listB

{1,5,9}=={1,L6,9} b

{1 0 1}

¨²Ôþ 1 `àê 0 XD˜9Ûâü listA X£þô
ú = listB XÌhôÄ

Euler
† Ò5ã#)
Äåß®|
`#Å

eval
MATH MISC °)

Euler

ü DifEq Ò5ãßÈSüÎb Euler ©Xk©9·‚
ڍßÄ Euler ©Ô áV RK ©’BÈ·ó
z¨W¿Ä
eval xValue

¨²ÔþD˜È¹D˜ôÝÆn`ݽÑDür
D xValue ØX y Ä

„#YBß¬£ y1 ` y2 ÚûãmXÄ
y1=x^3+x+5 b
Done
y2=2 x b
Done
eval 5 b
{135 10}

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 291 of 118

292

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

evalF(
CALC °)

evalF(expression,variable,value)

evalF(expression,variable,list)

¨²ÔþD˜ÈJ£þô<’ã expression ü¬
£ variable D˜ list ÌhôÊXÄ

ÛDÖ E
C

evalF(x^3+x+5,x,5) b

135

¨²<’ã expression ü¬£ variable rDêáD
value ÊXÄ

number E power

ê

(expressionA) E (expressionB)

¨²rDêáD number ,¹ 10 X power õX§pÈ
power ÔþHDÈ×È L999 < power < 999 ÄÏ)
expressions ™OukkÌhXÄ
list E power

ê

list E (expression)

evalF(x^3+x+5,x,{3,5}) b
{35 135}

12.3456789E5 b
(1.78/2.34)E2 b

1234567.89
76.0683760684

{6.34,854.6}E3 b

¨²ÔþD˜ÈJ£þô list Ìhô,¹ 10
X power õÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:27 Page 292 of 118

{6340 854600}

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

ExpR
STAT CALC °)
YBß¬£V y1 à r1 `
xt1 ÚûãmXÄáUS
ü Y1 Ã R1 ` XT1 Ä

ExpR xList,yList,frequencyList,equationVariable

üÛD²&õ_Ä y=abx Å³Ü xList ` yList Ä y ™
O > 0 ÅrDÍÈeD frequencyList IJ&ß±
,üß¬£ equationVariable ÈW™OÔþYB
ß¬£È_V y1 à r1 ` xt1 Ä

293

ü Func Ò5ãßÖ
{1,2,3,4,5}¶L1 b
{1 2 3 4 5}
{1,20,55,230,742}¶L2 b
{1 20 55 230 742}
ExpR L1,L2,y1 b

üb xList È yList ` frequencyList XÚÿ¾|±,
üYB¬£ xStat à yStat ` fStat IJ&ß3±,
üYBß¬£ RegEq Ä
ExpR xList,yList,equationVariable

eD 1 Ä
ExpR xList,yList,frequencyList

Plot1(1,L1,L2) b
ZData b

¾Ú²&ß±,ü RegEq Ä
ExpR xList,yList

eD 1 Èàʾڲ&ß±,ü RegEq Ä
ExpR equationVariable

xList à yList ` frequencyList ÚÿSü xStat à yStat
` fStat XÄ­oYB¬£™OÙÿÝÌàÈDXÝ
DB×úíî{óíÃIJ&ß±,üß¬£
equationVariable ` RegEq Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 293 of 118

Done

294

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
ExpR

Sü xStat à yStat ` fStat XÈàʾڲ&ß±
,ü RegEq Ä

,Ö!

number !

ê (expression) !

¨²ÔþHDê2HDX ,ÈJHD×È 0  
 449 È2HD×È 0   449.9 ÄÍbÔþ2HDÈ
ü Gamma ÑD9 ,Ä expression ™OÑóukÎ
ÜÖX·Ä

MATH PROB °)

6! b
12.5! b

{6,7,8}! b

list !
¨²ÔþD˜ÄJ£þôD˜ list ÌhôX
,Ä

fcstx
† STAT °)

fcsty
† STAT °)

fcstx yValue

Îb'!²&ß (ReqEq)È BrD yValue ¨²X
X x Ä
fcsty xValue

Îb'!²&ß (ReqEq)È BrD xValue ¨²X
X y Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 294 of 118

720
1710542068.32

{720 5040 40320}

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

Fill(
LIST OPS °)
MATRX OPS °)

Fill(number,listName)
Fill(number,matrixName)
Fill(number,vectorName)

üÔþrDêáD number Ó6ÆÝD˜á listName È
½ á matrixName êå£á vectorName X£þ
ôÄ

VECTR OPS °)

Fix

Fix integer ê Fix (expression)

’BÎnãDãHD integer þãD!ÈJ
0  integer  11 Ä<’ã expression ™OÑóukÎ
ÔþÜÖXHDÄ

† ã#)

FldOff

† ã#)

{3 4 5}
Done
{8 8 8}

Fill((3,4),L1) b
Done
L1 b
{(3,4) (3,4) (3,4)}

Fix 3 b
p/2 b
Float b
p/2 b

Done
1.571
Done
1.57079632679

FldOff

ü DifEq Ò5ãßÈGÁp[`å³Äü SlpFld
'Ôp[³×ü DirFld 'ԍå³Ä

† Ò5ã#)
Äåß®|
`#Å

Float

{3,4,5}¶L1 b
Fill(8,L1) b
L1 b

295

Float

’BBãDãÄ

ü Radian ¦zãßÖ
Fix 11 b
sin (p/6) b
Float b
sin (p/6) b

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 295 of 118

Done
.50000000000
Done
.5

296

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

fMax(
CALC °)

fMax(expression,variable,lower,upper)

¨²<’ã expression XUûÈ
<ՋX£ variable
ª×ÈürD lower ` upper ÈÄ

fMax(sin x,x,Lp,p) b
1.57079632598

ÃÂî›YB¬£ tol 9{ ÈJ¬x 1EL5 ÄU¹ß
ê’B tol ÈíÝ - ™ ) ÃÂêe<Ä

fMin(
CALC °)

fMin(expression,variable,lower,upper)

¨²<’ã expression XUãÈ
<ՋX£ variable
ª×ÈürD lower ` upper ÈÄ

fMin(sin x,x,Lp,p) b
L1.57079632691

ÃÂî›YB¬£ tol 9{ ÈJ¬x 1EL5 ÄU¹ß
ê’B tol ÈíÝ - ™ ) ÃÂêe<Ä

fnInt(
CALC °)

fnInt(expression,variable,lower,upper)

fnInt(x2,x,0,1) b
.333333333333

¨²<’ã expression Gb¬£ variable XDÑDÃ
ÚȬ£ variable ª×ÈürD lower ` upper ÈÄ
ÃÂî›YB¬£ tol 9{ Ȭx 1EL5 ÄU¹ßê
’B tol ÈÝ - ™ ) ÃÂêe<Ä

FnOff
† GRAPH VARS °)

FnOff function#,function#, ...

FnOff 1,3 b

ª\ݽÛnßÑDXcËÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 296 of 118

Done

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
FnOff

297

FnOff b

Done

FnOn 1,3 b

Done

FnOn b

Done

ª\ݽݍßÑDXcËÄ

FnOn

FnOn function#,function#, ...

ݽÛnßÑDXcËÈ8ZÆݽXÄ

† GRAPH VARS °)

FnOn

ݽݍßÑDXcËÄ

For(
‡ ßcêe<
CTL °)

:For(variable,begin,end,step)
:loop
:End
:commands

ê

:For(variable,begin,end)
:loop
:End
:commands

Á·; ~ƒ loop XQ¸ÈJÁ·õD¬£
variable { Ä Ôõ¯9~ƒÊÈ variable = begin Ä
~ƒ§3ØȬ£ variable ær9S step Ä~ƒ¡á;
È variable > end ÄVpþÛn9S step ÈJ¬x
 1 Ä
ùÛnSk begin > end ÄVp­ ÈBxÛnÔþ
óD9S step Ä

ßc‰Ö
©
For(A,0,8,2)
Disp A2
End
©
 0 Ã 4 Ã 16 Ã 36 ` 64 Ä
©
For(A,0,8)
Disp A2
End
©
 0 Ã 1 Ã 4 Ã 9 Ã 16 Ã 25 Ã 36 Ã 49
` 64 Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 297 of 118

298

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

Form(
LIST OPS °)

Form("formula",listName)

Îb̲X@ã formula Ⱦ|óäD˜á listName X
YÄVpüD˜<’@ã formula ÈíùüºÔþ
D˜YÎÞóäÔþ„D˜Ä
'êe@ã formula êêe@ãéüXD˜ÊÈ
listName XYî¾|ȄÄ

fPart
MATH NUM °)

fPart number ê fPart (expression)

¨²ÔþrDêáD number ê<’ã expression Xã
D¼ÚÄ
fPart list
fPart matrix
fPart vector

¨²ÔþD˜Ã½ êå£ÈJ£þôÛn–D
ÌhôXãD¼ÚÄ

4Frac
MATH MISC °)

number 4Frac
ÚÔþrDêáD number WXËÝÚDÈÚ
D¼ÚTêÔT)MÄ

{1,2,3,4}¶L1 b
{1 2 3 4}
Form("10¹L1",L2) b
Done
L2 b
{10 20 30 40}
{5,10,15,20}¶L1 b
L2 b

{5 10 15 20}
{50 100 150 200}

Form("L1/5",L2) b
L2 b

Done
{1 2 3 4}

fPart 23.45 b

.45

fPart (L17.26¹8) b

L.08

[[1,L23.45][L99.5,47.15]]¶MAT
b
L23.45]
[[1
[L99.5 47.15 ]]
fPart MAT b

1/3+2/7 b
Ans4Frac b

Vp number áÑTêÈêÙÚ¡Y› 4 !DÈí¨
²ËXãDÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 298 of 118

L.45]
[[0
[L.5 .15 ]]
.619047619048
13/21

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
list 4Frac
matrix 4Frac
vector 4Frac

299

{1/2+1/3,1/6N3/8}¶L1 b
{.833333333333 L.208…
Ans4Frac b
{5/6 L5/24}

¨²ÔþD˜Ã½ `ãÈJ£þô–DÌ
hôXËÝÚDÄ

Func
† ãå#)

gcd(
MATH MISC °)

Func

’BÑDÒ5ãÄ
gcd(integerA,integerB)

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ listA `D˜ listB
øþÌhôXÔû@zDÄ

‡ ßcêe<
I/O °)

3

¨²øþ2óHDXÔû@zDÄ
gcd(listA,listB)

Get(

gcd(18,33) b

gcd({12,14,16},{9,7,5}) b
{3 7 1}

Get(variable)

¢ CBL ê CBR ϳêºÔÄ TI-86 ‹ªDBÈJÚW
±,ü¬£ variable Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 299 of 118

300

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

getKy
‡ ßcêe<
I/O °)

ßcÖ

getKy

¨²ÞõÝßX·ÕÄVpuÝÝÏ)È getKy ¨
² 0 Ä˖٠16 ´X TI-86 ÕÒÄ

PROGRAM:CODES
:Lbl TOP
:getKy¶KEY
:While KEY==0
: getKy¶KEY
:End
:Disp KEY
:Goto TOP
œ6ßcÝ ^È âÝ *Ä

Goto
‡ ßcêe<
CTL °)

ûbÖ>
TEST °)

ßc‰Ö

Goto label

Úßc{ Ç@ÄÚÅÛnXۄ label ØÈۄ
Æ,üX Lbl Û¸ÛnÄ

ê (expressionA) > (expressionB)

©
:0¶TEMP:1¶J
:Lbl TOP
:TEMP+J¶TEMP
:If J<10
:Then
: J+1¶J
: Goto TOP
:End
:Disp TEMP
©
2>0 b

1

©5Êó¬ĖD™OrDÄ

88>123 b

0

• Vpó (numberA > numberB)Ȩ² 1 Ä

L5>L5 b

0

• Vp (numberA  numberB)Ȩ² 0 Ä

(20¹5/2)>(18¹2) b

1

numberA > numberB

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 300 of 118

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
number>list

301

1>{1,L6,10} b

{0 1 0}

{1,5,9}>{1,L6,10} b

{0 1 0}

¨²ÔþÙÿ 1 `àê 0 XD˜ÈJ£þô<
number ú > D˜ list ÌhXôÄ
listA>listB
¨²ÔþÙÿ 1 `àê 0 XD˜ÈJ£þô<D
˜ listA X£þôú > D˜ listB ÌhXôÄ

ûbêbÖ‚
TEST °)

ê (expressionA) ‚ (expressionB)

2‚0 b

1

©5Êó¬ĖD™OrDÄ

88‚123 b

0

• Vpó (numberA ‚ numberB)Ȩ² 1 Ä

L5‚L5 b

1

• Vp (numberA < numberB)Ȩ² 0 Ä

(20¹5/2)‚(18¹2) b

1

numberA ‚ numberB

number ‚ list

1‚{1,L6,10} b

{1 1 0}

{1,5,9}‚{1,L6,10} b

{1 1 0}

¨²ÔþÙÿ 1 `àê 0 XD˜ÈJ£þô<
number ú ‚ D˜ list ÌhôÄ
listA ‚ listB
¨²ÔþÙÿ 1 `àê 0 XD˜ÈJ£þô<D
˜ listA X£þôú ‚ D˜ listB ÌhôÄ

GridOff
† Ò5ã#)

GridOff

GÁ%ãÈá%Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 301 of 118

302

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

GridOn

GridOn

'Ô%ãÈÝ `ë%È `ëÍhb$Û
HÞXۄÄ

† Ò5ã#)

GrStl(

GrStl(function#,graphStyle#)

’B function# Ò5
1 7 ÈXHDÖ

CATALOG

ãÄÍ graphStyle# ÛnÔþ¢

1 = Ȁrҁ
4 = ¿ÄßEÅ
2 = ¼Äk“Å
5 = ÀÄÃXÅ
3 = ¾ÄÞEÅ 6 = ÁÄ|Å

ª‡bÒ5ãÈÔoÒ5

ß

Hex
† ã#)

Done
Done

7 = Âč“Å

ãÃÑ´Ä

integer ß
ÚÔþHD integer <A¯ È´Ž’BZ)¡D
ãÄ

BASE TYPE °)

ü Func Ò5ãßÖ
y1=x sin x b
GrStl(1,4) b
ZStd b

Hex

’BA¯ D ãħpÝ ß âÔÄ´Žü)
¡D ãßÈ¢ BASE TYPE °)ÑùÚÿü ÜÃÞÃ
ßê ÝÛúÚÌhXDÛn`¯ ï ÃA
¯ ê?¯ DÄ

ü Dec D ãßÖ
10ß b
10ß+10 b
ü Hex D ãßÖ
Ú+10Ü+10Ý+10Þ b

Ug9A¯ D Õ ÚÈíSü BASE A-F °)ÈáU
Sü 1 99+¡Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 302 of 118

16
26

23ß

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

4Hex
BASE CONV °)

number 4Hex
list 4Hex
matrix 4Hex
vector 4Hex
¨²rDêáD–DXËA¯DÄ

Hist

Hist xList,frequencyList

ü xList XrDDB` frequencyList XeDÈü'
!Ò5Þ¬ÎȍÒÄ

† STAT DRAW °)

Hist xList

eD 1 Ä

303

ü Bin D ãßÖ
1010¹1110 b
Ans4Hex b

10001100Ü
8×ß

{100,101,110}4Hex b
{4ß 5ß 6ß}
¢Ôþ ZStd Ò5#)ԟÖ
{1,2,3,4,6,7}¶XL b
{1 2 3 4 6 7}
{1,6,4,2,3,5}¶FL b
{1 6 4 2 3 5}
0¶xMin:0¶yMin b
0
Hist XL,FL b

Hist

SüYB¬£ xStat ` fStat XDBÄ­o¬£™OÝ
ÌàÈDXÝDB×úíî{óíÃÄ

{1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,4,4,5,5,5,
7,7}¶XL b
{1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 …
ClDrw:Hist XL b

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 303 of 118

304

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

Horiz

Horiz yValue

ü'!Ò5Þü yValue ج Ô5G“Ä

† GRAPH DRAW °)

IAsk

IAsk

’B¤k<Œü g9¾¬£Ä

CATALOG

IAuto
CATALOG

ident
MATRX OPS °)

üÔþ ZStd Ò5#)Ö
Horiz 4.5 b

IAuto

’B¤k(
‡ ßcêe<
CTL °)

:IS>(variable,value)
:command-if-variablevalue
:commands

¬£ variable r 1 ÄVp§p > value ÈǛ
command-if-variablevalue Ä
Vp§p value Èí;
command-if-variablevalue Ä

[[1.25,L23.45][L99.5,47.15]]¶MAT
b
[[1.25 L23.45]
[L99.5 47.15 ]]
iPart MAT b

ßc‰Ö
©
:0¶A
:Lbl Start
:Disp A
:IS>(A,5)
:Goto Start
:Disp "A is now >5"
©

variable áÑYB¬£Ä

LabelOff
† Ò5ã#)

LabelOn
† Ò5ã#)

LabelOff

GÁ$ÛHۄÄ
LabelOn

'Ô$ÛHۄÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 310 of 118

L23]
[[1
[L99 47 ]]

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

Lbl
‡ ßcêe<
CTL °)

Lbl label

ïÎÔþáY› 8 þ+úXۄ label ÄßcùSü
Goto Û¸@Ï{ ÄÚÅÛnXۄØÄ
InpSt Úg9,|+úÈ­
ÃB±Ú+ú,|
password ¬£Ä

lcm(
MATH MISC °)

LCust(
‡ ßcêe<
CTL °)

lcm(integerA,integerB)

¨²øþ2óHDXÔã@áDÄ
LCust(item#,"title" [,item#,"title", ...])

tQÄnÅ TIN86 Xn °)È'ü Ý 9 â
È°)ÔîÝ 15 MÈÝ£˜hMÈEݘ¯ Ä
Íb£Í item#/title Ö
• item# — Ôþ 1 15 XHDÈۚMü°)X!
BÄMD+™OÝNcÛnÈÃǛD+Ä

311

ßc‰Èn7BX·¸Æ±,ü¬£
password Ö
©
:Lbl Start
:InpSt "Enter password:",PSW
:If PSWƒpassword
:Goto Start
:Disp "Welcome"
©
lcm(5,2) b
lcm(6,9) b
lcm(18,33) b

10
18
198

ßc‰Ö
©
:LCust(1,"t",2,"Q'1",3,"Q'2",4,"R
K",5,"Euler",6,"QI1",7,"QI2",8,"t
Min")
©
; âÈ'ü Ý 9 Ö

• "title" — ÔþÇî 8 þ+úX+úÄá„éËÅÈ
üMÝÊÈWÚl'!ÛØÄù¬£
áÃ<’ãÃÑDáÃßcáêÏ)[ Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 311 of 118

312

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

ãbÖ<
TEST °)

ê (expressionA) < (expressionB)

2<0 b

0

©5Êó¬ĖD™OrDÄ

88<123 b

1

• Vpó (numberA < numberB)Ȩ² 1 Ä

L5 numberB)Ȩ² 0 Ä
number  list

(20¹5/2)(18¹3) b

1

1{1,L6,10} b

{1 0 1}

{1,5,9}{1,L6,10} b

{1 0 1}

¨²ÔþÙÿ 1 `àê 0 D˜È
J£þô< number
ú  D˜ list ÌhXôÄ
listA  listB
¨²ÔþÙÿ 1 `àê 0 D˜ÈJ£þô<D˜
listA £þôú  D˜ listB ÌhôÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 312 of 118

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

LgstR
STAT CALC °)
YBß¬£V y1 à r1 `
xt1 ÚûãmXÄáUS
ü Y1 Ã R1 ` XT1 Ä
LgstR ¨² tolMet ÈW
<§púµ‡ TI-86 X
Y¼ÃÂÄ
• Vp tolMet=1 Èí§p
üY¼ÃÂ×ÈYÄ
• Vp tolmet=0 ÈíÃÂY
ÎZY¼ÃÂÈuWü
î ™‰ßÃÑÝü
XÄ

LgstR [iterations,]xList,yList,frequencyList,equationVariable

üe²&õ_ (y=a/(1+becx)+d) ³Üü xList ` yList
rDÍÈeD frequencyList IJ&ß±,üß
¬£ equationVariable șOYBß¬£ÈV y1 Ã
r1 ` xt1 čßÏD¹D˜X6ã±,üYB¬£
PRegC Ä

313

ü Func Ò5ãßÖ
{1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{1 2 3 4 5 6}
{1,1.3,2.5,3.5,4.5,4.8}¶L2 b
{1 1.3 2.5 3.5 4.5 4…
LgstR L1,L2,y1 b

Á·õD iterations ÃÝXÄVpÑ9Ȭx
64 Ä iterations ^ûȧp^’BÈÔUÈîXu
kÊÈÄÁ·õDWãȧp’zíá¬ÈukÊÈ
WÁÄ
xList à yList ` frequencyList XÚÿ¾|±,üY
B¬£ xStat à yStat ` fStat IJ&ß3±,üY
Bß¬£ RegEq Ä

Plot1(1,L1,L2) b
ZData b

LgstR [iterations,]xList,yList,equationVariable

eD 1 Ä
LgstR [iterations,]xList,yList,frequencyList

¾Ú²&ß±,ü RegEq Ä
LgstR [iterations,]xList,yList

eD 1 ÈàÊÚ²&ß±,ü RegEq Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 313 of 118

Done

314

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
LgstR [iterations,]equationVariable

xList È yList ` frequencyList ÚÿSü xStat à yStat
` fStat Ä­oYB¬£™OÙÿÌàÈDXÝDB×
úíî{óíÃIJ&ß±,üß¬£
equationVariable ` RegEq Ä
LgstR [iterations]

Sü xStat à yStat ` fStat ÈàÊÚ²&ß¾±,ü
RegEq Ä

Line(
† GRAPH DRAW °)

Line(x1,y1,x2,y2)

¢ (x1,y1)  (x2,y2) ¬ Ô5ȓÄ

ü Func Ò5ãß`Ôþ ZStd Ò5#)ÞÖ
Line(L2,L7,9,8) b

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 314 of 118

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

LinR
STAT CALC °)
YBß¬£V y1 à r1 `
xt1 ÚûãmXÄáUS
ü Y1 Ã R1 ` XT1 Ä

LinR xList,yList,frequencyList,equationVariable

ü“û²&õ_ (y=a+bx) ³Üü xList ` yList Ä y 
™O > 0 ÅrDÍÈeD frequencyList IJ&ß
±,üß¬£ equationVariable șOÔþYB
ß¬£ÈV y1 à r1 ` xt1 Ä

315

ü Func Ò5ãßÖ
{1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{1 2 3 4 5 6}
{4.5,4.6,6,7.5,8.5,8.7}¶L2 b
{4.5 4.6 6 7.5 8.5 8.7}
LinR L1,L2,y1 b

xList È yList ` frequencyList XÚÿ¾|±,üY
B¬£ xStat à yStat ` fStat IJ&ß3±,üY
Bß¬£ RegEq Ä
LinR xList,yList,equationVariable

eD 1 Ä
LinR xList,yList,frequencyList

Plot1(1,L1,L2) b
ZData b

¾Ú²&ß±,ü RegEq Ä
LinR xList,yList

eD 1 Ⱦڲ&ß±,ü RegEq Ä
LinR equationVariable

xList à yList ` frequencyList ÚÿSü xStat à yStat
` fStat Ä­oYB¬£™OÙÿÌàÈDXÝDB×
úíî{óíÃIJ&ß±,üß¬£
equationVariable ` RegEq Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 315 of 118

Done

316

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
LinR

Sü xStat à yStat ` fStat Ⱦڲ&ß±,ü
RegEq Ä

D˜g9Ö{ }
LIST °)

{element1,element2, ...}

nÔþD˜ÈJ£þôùrDêáDꬣÄ

{1,2,3}¶L1 b

{1 2 3}

ü RectC áDãßÖ
{3,(2,4),8¹2}¶L2 b
{(3,0) (2,4) (16,0)}

li4vc
LIST OPS °)

li4vc list

li4vc {2,7,L8,0} b
[2 7 L8 0]

¨²Ôþå£ÈrDêáDD˜ list @6kXÄ

VECTR OPS °)

ln
B

ln number ê ln (expression)

¨²ÔþrDêáD number ê<’ã expression X¾
ÍDÄ
ln list

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ list ÌhôX
¾ ÍDÄ

lngth
STRNG °)

lngth string

¨²+ú string XSzÄ+úþDÅÄ+úDÙÀN
áÙÀéËÄ

ln 2 b
ln (36.4/3) b

.69314718056
2.49595648597

ü RectC áDãßÖ
(1.09861228867,3.141…
ln L3 b
ln {2,3} b
{.69314718056 1.0986…
lngth "The answer is:" b

14

"The answer is:"¶STR b
The answer is:
lngth STR b
14

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 316 of 118

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

LnR
STAT CALC °)
YBß¬£V y1 à r1 `
xt1 ÚûãmXÄáUS
ü Y1 Ã R1 ` XT1 Ä

LnR xList,yList,frequencyList,equationVariable

üÍD²&õ_ (y=a+b ln x) ³Üü xList ` yList Ä x
™O > 0 ÅXrDÍÈeD frequencyList IJ&
ß±,ü equationVariable șOÔþYBß
¬£È_VÈ y1 à r1 ` xt1 Ä

317

ü Func Ò5ãßÖ
{1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{1 2 3 4 5 6}
{.6,1.5,3.8,4.2,4.3,5.9}¶L2 b
{.6 1.5 3.8 4.2 4.3 5.9}
LnR L1,L2,y1 b

xList à yList ` frequencyList XÚÿ¾|±,üY
B¬£ xStat à yStat ` fStat IJ&ß3±,üY
Bß¬£ RegEq Ä
LnR xList,yList,equationVariable

eD 1 Ä
LnR xList,yList,frequencyList

Plot1(1,L1,L2) b
ZData b

¾Ú²&ß±,ü RegEq Ä
LnR xList,yList

eD 1 Ⱦڲ&ß±,ü RegEq Ä
LnR equationVariable

xList à yList ` frequencyList ÚÿSü xStat à yStat
` fStat Ä­oYB¬£™OÙÿÌàÈDXÝDB×
úíî{óíÃIJ&ß±,ü equationVariable `
RegEq Ä

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 317 of 118

Done

318

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
LnR

Sü xStat à yStat ` fStat Ⱦڲ&ß±,ü
RegEq Ä

log
<

log number ê log (expression)

¨²ÔþrDêáD number ê<’ã expression X
ÍDÈJÖ
10

logarithm

= number

log list

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ list ÌhôX
ÍDÄ

LU(
MATRX MATH °)

LU(matrix,lMatrixName, uMatrixName, pMatrixName)

ukÔþrDêáD½ matrix X Crout LU Äßݦ
ü ÞݦÅÚ·Äßݦ½ ±,ü lMatrixName È
Þݦ½ ±,ü uMatrixName ÈB6½ Ä£Ä
ukʯ X x6ű,ü pMatrixName Ä
lMatrixName ¹ uMatrixName = pMatrixName ¹
matrix

log 2 b
log (36.4/3) b

.301029995664
1.08398012893

ü RectC áDãßÖ
log (3,4) b
(.698970004336,.4027…
ü RectC áDãßÖ
log {L3,2} b
{(.47712125472,1.364…
[[6,12,18][5,14,31][3,8,18]]
¶MAT b
[[6 12 18]
[5 14 31]
[3 8 18]]
LU(MAT,L,U,P) b

Done

L b

[[6 0 0]
[5 4 0]
[3 2 1]]

U b

[[1 2 3]
[0 1 4]
[0 0 1]]

P b

[[1 0 0]
[0 1 0]
[0 0 1]]

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 318 of 118

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

½ g9Ö[ ]
-„`-…

max(
MATH NUM °)

[ [row1] [row2] ... ]

nÔþ½ ÈÝ g9ÄJ£þôrDêáDê
¬£Ä
g9£ [row] XãÖ[element,element, ... ]Ä
max(numberA,numberB)

319

[[1,2,3][4,5,6]]¶MAT b
[[1 2 3]
[4 5 6]]

max(2.3,1.4) b

2.3

¨²øþrDêáDÈWûXDÄ
max(list)

max({1,9,p/2,e^2}) b

9

¨²D˜ list XÔûôÄ
max(listA,listB)

max({1,10},{2,9}) b

{2 10}

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ listA `D˜ listB
ÌhøþôWûXÔþÄ

MBox
† STAT DRAW °)

MBox xList,frequencyList

ü xList XrD` frequencyList XeDÈü'!X
Ò5Þ¬
¯ “ÒÄ
MBox xList

eD 1 Ä

¢Ôþ ZStd Ò5#)ԟÖ
{1,2,3,4,5,9}¶XL b
{1 2 3 4 5 9}
{1,1,1,4,1,1}¶FL b
{1 1 1 4 1 1}
0¶xMin:0¶yMin b
0
MBox XL,FL b

MBox

SüYB¬£ xStat ` fStat XDBÄ­o¬£™OÙ
ÿÌàÈDXÝDBÈúíî{óíÃÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 319 of 118

320

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

Menu(
‡ ßcêe<
CTL °)

Menu(item#,"title1",label1[, ... ,item#,"title15",label15])

; ßcÊóäÔþÇîÝ 15 þMX°)Ä°)Ý;£
˜hMÈEݘ¯ ÄÍb£þMÖ
• item# — Ôþ 1 15 ÈXHDÈ<Mü°)
X!BÄ
• "title" — ü°)ÞXMX[ ÄÔ Sü 1 
5 þ+úÈî-X+úü°)Þßá•Ä
• label — ü ݽ¹MâÈßc; ÊÇ@¹ÝX
ۄÄ

min(
MATH NUM °)

min(numberA,numberB)

¨²øþrDêáDÈWãXÔþÄ
min(list)

ßc‰
©
:Lbl A
:Input "Radius:",RADIUS
:Disp "Area is:",p¹RADIUS2
:Menu(1,"Again",A,5,"Stop",B)
:Lbl B
:Disp "The End"
; âX_Ö

min(3,L5) b
min(L5.2, L5.3) b
min(5,2+2) b
min({1,3,L5}) b

L5
L5.3
4

L5

¨²D˜ list XÔãôÄ
min(listA,listB)

min({1,2,3},{3,2,1}) b
{1 2 1}

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ listA `D˜ listB
ÌhøþôWãXÔþÄ

mod(
MATH NUM °)

mod(numberA,numberB)

¨² numberA Í numberB õDĖD™OrDÄ

mod(7,0) b
mod(7,3) b
mod(L7,3) b
mod(7,L3) b
mod(L7,L3) b

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 320 of 118

7
1
2
L2
L1

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

mRAdd(
MATRX OPS °)

mRAdd(number,matrix,rowA,rowB)

¨²½ ¡0 , ât X§pÈJÖ
a. rDêáD½
number Ä
b. §pt

Multiplication: ¹
M

matrix X

rowA ,¹rDêáD

rowB ÄJ±,ü

321

[[5,3,1][2,0,4][3,L1,2]]¶MAT
b
[[5 3 1]
[2 0 4]
[3 L1 2]]
mRAdd(5,MAT,2,3) b

rowB ÅÄ

numberA ¹ numberB

[[5 3 1 ]
[2 0 4 ]
[13 L1 22]]
2¹5 b

10

¨²øþrDêáDX,ÃÄ
number ¹ list ê list ¹ number
number ¹ matrix ê matrix ¹ number
number ¹ vector ê vector ¹ number
¨²ÔþD˜Ã½ êå£ÈJ£þôD number
âD˜ list ý matrix êå£ vector ÌhôX
,ÃÄ
listA ¹ listB

4¹{10,9,8} b

{40 36 32}

ü RectC áDãßÖ
[8,1,(5,2)]¹3 b
[(24,0) (3,0) (15,6)]

{1,2,3}¹{4,5,6} b

{4 10 18}

¨²ÔþD˜ÈJ£þôD˜ listA X£þô
âD˜ listB ÌhôX,ÃÄøþD˜™OÝÌàX
ÈDÄ
matrix ¹ vector
¨²Ôþå£ÈJ½ matrix ,¹å£ vector Ľ
matrix XëD™Obå£ vector ôþDÄ

[[1,2,3][4,5,6]]¶MAT b
[[1 2 3]
[4 5 6]]
MAT¹[7,8,9] b
[50 122]

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 321 of 118

322

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
matrixA ¹ matrixB

[[2,2][3,4]]¶MATA b

¨²Ôþ½ ÈJ½ matrixA ,¹½ matrixB Ä
½ matrixA XëD™Ob½ matrixB X DÄ

[[1,2,3][4,5,6]]¶MATB b
[[1 2 3]
[4 5 6]]
MATA¹MATB b

multR(
MATRX OPS °)

multR(number,matrix,row)

¨²½ ¡0

,X§pÈJÖ

a. rDêáD½
D number Ä
b. §p±,üàÔ

nCr
MATH PROB °)

matrix XÛn

row ,¹rDêá

[[2 2]
[3 4]]

[[10 14 18]
[19 26 33]]

[[5,3,1][2,0,4][3,L1,2]]¶MAT
b
[[5 3 1]
[2 0 4]
[3 L1 2]]
multR(5,MAT,2) b

row Ä

items nCr number

[[5 3 1 ]
[10 0 20]
[3 L1 2 ]]
5 nCr 2 b

¨²£õ¢ items(n) ªÎ number (r) X˜ÜDĖD
™OÑ2óHDÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 322 of 118

10

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

nDer(
CALC °)
U¹ßê’B d XÈí
Ý - ™ ) ÃÂ
#)Ä

nDer(expression,variable,value)

¨²<’ã expression ü¬£ variable XrDêá
D value ÊX¥DÐDÄ¥DÐDî›ßÄ
XF“Xp[Ö

323

Íb d=.001 Ö
nDer(x^3,x,5) b

75.000001

Íb d=1EL4 Ö
nDer(x^3,x,5) b

75

5¶x b
nDer(x^3,x) b

5
75

(valueNd,f(valueNd)) ` (value+d,f(value+d))
9S d ^ãÈ¥^’BÄ
nDer(expression,variable)

Sü¬£ variable X'!Ä

ªóÖL
a

L number
L list
L matrix
L vector

ê L (expression)

L2+5 b

3

L(2+5) b

L7

L{0,L5,5} b

{0 5 L5}

¨²rDêáD–DXóDÄ

norm
MATRX MATH °)
VECTR MATH °)

[[1,L2][L3,4]]¶MAT b

norm matrix

¨²rDêáD½
ãVßÖ

matrix X Frobenius ×DÈuk@
norm MAT b

G(real2+imaginary2)
J`ÍÝôÄ

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 323 of 118

[[1 L2]
[L3 4 ]]
5.47722557505

324

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×
norm [3,4,5] b

norm vector

7.07106781187

¨²rDêáDå£ vector XSzÈJÖ
norm [a,b,c] ¨²
norm number
norm list

a2+b2+c2Ä

ê norm (expression)

¨²rDêáD number ê<’ã expression X±ÍÈ
êÙD˜ list £þôX±ÍÄ

Normal
† ã#)

Normal

’BBî„D©ãÄ

norm L25 b

25

ü Radian ¦zãßÖ
norm {L25,cos L(p/3)} b
{25 .5}
ü Eng „D©ãßÖ
123456789 b

123.456789E6

ü Sci „D©ãßÖ
123456789 b

1.23456789E8

ü Normal „D©ãßÖ
123456789 b

20atoz.SCH TI-86, Chap 20, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-15 15:27 Printed: 98-10-15 15:38 Page 324 of 118

123456789

20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×

not
BASE BOOL °)

not integer

¨²ÔþrHD integer X¡ÕÄüuk$ßÅi]

ZOOM TRACE GRAPH
xScl
yMin yMax 4

GRAPH ZOOM ÄD7Á9Å i]
Uü DifEq ãß GRAPH
ZOOM °)ÈíÝ 6
/ (Ä

y(x)=
BOX

WIND
ZIN

ZOOM TRACE GRAPH
ZOUT ZSTD ZPREV 4

r

q

Q1

֒

Q'1

6 ' ž–È”
yScl

tMin

tMax

tStep

t

4

FnOn

4

fldRes

4

qMax

4

EStep

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
ROOT dyàdx ‰f(X)
FMIN FMAX 4

GRAPH MATH ÄD7å¯Åi]

FnOff

Axes

Q[

dTime

qStep

tPlot

difTol

xRes

֒
qMin

6(
ZFIT

ZSQR ZTRIG ZDECM ZDATA 4
4

GRAPH MATH ÄD7å¯Åi]
ü DifEq Ò5ãß´ GRAPH
MATH °)Ä

6 & ž–È”

ZRCL ZFACT ZOOMX ZOOMY ZINT
ZSTO

6 / & ô Func D71+
INFLC YICPT ISECT

DIST

ARC

4 TANLN

6 / & ô Pol D71+

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
DIST dyàdx dràdq ARC TANLN

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 382 of 22

)
GRAPH MATH ÄD7å¯Åi]

383

6 / & ô Param D71+

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
DIST dyàdx dyàdt dxàdt ARC 4 TANLN

GRAPH DRAW ÄD7ҜÅi]
DrInv ™ü Func Ò5ãß
ÝÄ
DrEqu ™ü DifEq Ò5ã
ßÝÄ

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
Shade LINE VERT HORIZ CIRCL 4

6/'
DrawF

PEN

PTON PTOFF PTCHG 4 CLDRW PxOn
4

SOLVER i] - t 1È b
GRAPH WIND

TABLE i]

ZOMM TRACE SOLVE

7

x

q

SIMULT ENTRY* i]
PREV

NEXT

BOX

ZINT

ZOUT ZFACT ZSTD

7'

CLRq

ô Param D71+

y

TBLST SELCT

r

TBLST SELCT

ô Pol D71+
TBLST SELCT

DrInv

TABLE

å¯-·õi] 7 &
ô Func D71+
TBLST SELCT

TanLn

SOLVER ZOOM i] - t 1È b (

TABLE SETUP i]

TABLE TBLST

TEXT

PxOff PxChg PxTest

t

xt

yt

ô DifEq D71+

- u Äsk ‚ 2 &  30 Å b
SOLVE

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 383 of 22

t

Q

SIMULT RESULT i]
COEFS STOa

STOb

*
STOx

384

)
PRGM Ä

ÈÅi]

8

NAMES EDIT

Ȕ

8 ' È”× b

֒i]

PAGE$ PAGE#

IàO

CTL

INSc

PRGM IàO ÄRàRòÅi]
PAGE$ PAGE#
Input Promp

IàO
Disp

CTL
DispG

PRGM CTL Ä<œÅi]
PAGE$ PAGE#
If
Then

IàO
Else

CTL
For

DELc UNDEL

:

8 ' È”× b (
4

ClTbl

Get

Send

getKy ClLCD

CLRq

INSc
End

4

While

Repea

Menu

Lbl

Goto

InpSt

4

IS>

DS<

Pause

4

DelVa

GrStl

LCust

Retur

Stop

STAT

WIND

*

9

CATLG-VARS Äù:
ALL

Outpt

COEFS STOa

4

CATLG

"

POLY RESULT i]

SOLVE

CUSTOM i]

4

8 ' È”× b )

- v Äsk ‚ 2 &  30 Å b

POLY ENTRY i]

Sü CUSTOM °)ïÎü
¾ÅX°)Ä 2 ´ÅÄ

INSc
DispT

4

REAL

$ßÅi]

CPLX

CATLG-VARS Äù:

LIST

$Ꮽ

4

-w

4 VECTR MATRX STRNG

i]

EQU

CONS

- w & Þ¡

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 384 of 22

4

PRGM

GDB

kã¢o

PIC

)
PAGE$ PAGE# CUSTM BLANK

CALC i]
evalF

nDer

-†
der1

der2

MATH

4

fMin

-‰

MATRX ÄÞkÅi]
NAMES EDIT

fnInt

OPS

Þk

CPLX

MATH
norm

OPS
eigVl

CPLX
eigVc

MATRX OPS ÄÞkå¯Åi]
NAMES EDIT
dim
Fill

MATH
ident

OPS
ref

CPLX
rref

4

MATH
imag

OPS
abs

VECTR Ä6ßÅi]
NAMES EDIT

MATH

4

aug

MATH
norm

OPS
dot

DELc

4REAL

LU

cond

rSwap

multR mRAdd 4

rAdd

randM

-‰*

CPLX
angle

CPLX

VECTR MATH Ä6ßk§å¯Åi]
NAMES EDIT
cross unitV

- ‰ ' Þk× b

INSc

-‰(

rnorm cnorm

-Š

OPS

DELr

-‰)

MATRX CPLX ÄÞk†kÅi]
NAMES EDIT
conj
real

arc

֒i]

INSr

MATRX MATH ÄÞkk§å¯Åi]
NAMES EDIT
T
det

fMax

6ß

֒i]

INSi

DELi

- Š ' 6ß× b

4REAL

-Š(

CPLX

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 385 of 22

385

386

)
VECTR OPS Ä6ßå¯Åi]

-Š)

NAMES EDIT
dim
Fill

4

MATH
4Pol

OPS
4Cyl

CPLX
4Sph

MATH
imag

CPLX ĆkÅi]
conj

real

imag

OPS
abs

PROB ANGLE

-‹
abs

angle

PROB ANGLE
iPart
fPart

MISC

PROB ANGLE
nPr
nCr

HYP
int

HYP
rand

MISC
abs

¡

PROB ANGLE HYP
r
4DMS

4Pol

4

INTER

4

sign

min

max

mod

-Œ'

MISC
randln

MATH ANGLE ÄoÞÅi]
NUM

4Rec

-Œ&

MATH PROB ėHÅi]
NUM
!

4

-Œ

HYP

MATH NUM Äk‹Åi]
NUM
round

vc4li

CPLX
angle

MATH Äk§å¯Åi]
NUM

li4vc

-Š*

VECTR CPLX Ä6߆kÅi]
NAMES EDIT
conj
real

4Rec

4

randN randBi

-Œ(

MISC

'

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 386 of 22

387

)
-Œ)

MATH HYP ÄwN#Åi]
NUM
sinh

PROB ANGLE HYP
cosh
tanh
sinhL1

MISC
coshL1

PROB ANGLE
prod
seq

CONS ğßÅi]
BLTIN

EDIT

HYP
lcm

MISC
gcd

EDIT
k

USER
Cc

CONV ħ¯Åi]
LNGTH AREA

VOL

CONV LNGTH Ä
LNGTH AREA
mm
cm

4Frac

%

pEval

x‡

eval

Me

Mp

Mn

-‘

VOL
m

ec

VOL
mi2

-‘&
4

Rc

Gc

g

4

m0

H0

h

c

u

Ang

fermi

rod

fath

-’
TIME

TEMP

ÞÅi]
TIME
in

TIME
km2

4

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER 4 SPEED

-’&

TEMP
ft

CONV AREA*ÄÂéÅi]
LNGTH AREA
ft2
m2

4

USER

CONS BLTIN Ä™ŸßÅi]
BLTIN
Na

tanhL1

-Œ*

MATH MISC ÄÚÇÅ i]
NUM
sum

4

4

yd

km

mile

nmile

cm2

yd2

ha

lt-yr

-’'

TEMP
acre

4

in2

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 387 of 22

4

mil

388

)
-’(

CONV VOL ÄéÅi]
LNGTH AREA
liter
gal

VOL
qt

TIME
pt

TEMP
oz

VOL
hr

TIME
day

TEMP
yr

VOL
¡K

CONV MASS Ä

TIME
¡R

in3

ft3

m3

ms

µs

ns

cup

4

week

-’*

CONV TEMP ĨÞÅi]
LNGTH AREA
¡C
¡F

cm3

-’)

CONV TIME Ä.Åi]
LNGTH AREA
sec
mn

4

TEMP

ßÅi]

-’/&

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER
gm
kg
lb
amu
slug
4

CONV FORCE ÄÆÅi]

ton

mton

-’/'

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER
N
dyne
tonf
kgf
lbf

CONV PRESS ĹÅi]

-’/(

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER
atm
bar
Nàm2 lbàin2 mmHg 4

CONV ENRGY ÄßÅi]

mmH2

inHg

inH20

-’/)

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 388 of 22

4

tsp

tbsp

ml

galUK

ozUK

)
J

cal

Btu

ft-lb

kw-hr

CONV POWER ÄÖHÅi]

4

eV

erg

STRNG Ä
"

sub

oÅi]
lngth

Eq4St

{

k
{

}

NAMES EDIT

֒i]
}

"

}
NAMES EDIT
sortA sortD
min

k‹ BASE i]
Õ-Ú

TYPE

màs

-’//&

miàhr kmàhr

knot

-“
St4Eq

LIST NAMES i]

OPS

{
fStat

-”(

}
NAMES EDIT
xStat yStat

OPS

-”)

NAMES

LIST OPS Äå¯Åi]
{
dimL

CONV SPEED i]
SPEED
ftàs

-”

LIST ÄkÅi]

I-atm

-’/*

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER
hp
W
ftlbàs calàs Btuàm

389

OPS

4REAL

-”*
OPS
max

-—

CONV BOOL

4

BIT

4

sum

prod

seq

li4vc

vc4li

BASE Õ-Ú Ä
Õ
Ö

TYPE
×

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 389 of 22

4

Fill

4

Sorty

aug

cSum

Deltal

Select SetLE

Form

ρi]

CONV BOOL
Ø
Ù

BIT
Ú

-—&

Sortx

390

)
BASE TYPE i]
Õ-Ú
Ü

TYPE
ß

-—'

CONV BOOL
Ý
Þ

TYPE
or

-—)

CONV BOOL
xor
not

TEST ÄùÅi]
==

<

>

MEM Ä@Åi]
RAM

DELET RESET

REAL

CPLX

MEM RESET i]
RAM
ALL

DELET RESET
MEM DFLTS

STAT Ä;Åi]
Ý - š ' âÈD˜
êe<`D˜°)Ä

CALC

EDIT

TYPE
4Hex

CONV BOOL
4Oct
4Dec

Õ-Ú
rotR

TYPE
rotL

-—(
BIT

-—*

BASE BIT i]

BIT

CONV BOOL
shftR shftL

BIT

-˜


‚

4

ƒ

-™
TOL

ClrEnt

MEM DELET ÄÎùÅi]
ALL

Õ-Ú
4Bin

BIT

BASE BOOL ÄZÅi]
Õ-Ú
and

BASE CONV ħ¯Åi]

LIST

-™'

VECTR 4 MATRX STRNG

-™(
TOL

EQU

CONS PRGM

4

GDB

PIC

MEM RESET Are You Sure? i]

ClrEnt

YES

NO

-š

PLOT DRAW VARS

STAT CALC įÅi]

4

FCST

-š&

CALC EDIT PLOT DRAW VARS
OneVa TwoVa LinR
LnR
ExpR

4

PwrR

SinR

LgstR P2Reg P3Reg

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 390 of 22

4

P4Reg StReg

391

)

STAT PLOT i]

-š(

PLOT1 PLOT2 PLOT3

;D*i]

PlOn

CALC
HIST

PlOn

CHAR Ä

PlOff
BOX

-š)

EDIT PLOT DRAW VARS
SCAT xyLINE BOX MBOX

EDIT
sx

PlOn
HIST

PlOff

4 DRREG CLDRW DrawF STPIC RCPIC

STAT VARS Ä;‰+$ßÅi]
CALC
v

- š (Ä&' Þ (Å#

PLOT1 PLOT2 PLOT3
SCAT xyLINE MBOX

- š ( Ä &' Þ (Å#Ä&' Þ (Å# # #

PLOT1 PLOT2 PLOT3
›
+
¦

STAT DRAW i]

Plot Type i]

PlOff

PLOT DRAW VARS
Sx
w
sy

oÅi]

-š*

4

Sy

Gx

Gx2

Gy

Gy2

4

Gxy

RegEq

corr

a

b

4

n

minX

maxX

minY

maxY

4

Med

PRegC

Qrtl1

Qrtl3

tolMe

@

$

~

|

4

¿

Ñ

ñ

Ç

ç

-Ÿ

MISC GREEK INTL

ÑÃñÃÇ ` ç ù0¬£á

X Ôþ+¡Ä

%Ã' ` ! ùÑDÄ

CHAR MISC ÄÚÇÅi]
MISC GREEK INTL
?
#
&

%

-Ÿ&
'

4

!

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 391 of 22

392

)
çr

Ý CHAR GREEK °)M
ÝX¬£á+úÈÙÀ Ô
þ+¡Äp (- ~) 0+ú
´X×p TI-86 XÔ
þ £Ä

oi]

-Ÿ'

MISC GREEK INTL
a
b
g

CHAR INTL Ä*

@

d

4

H

q

l

m

r

4

G

s

ι

f

J

òoSÅi]

-Ÿ(

MISC GREEK INTL

´

`

Vpü#)Þßá•Ï)ðSÈíÃÑÔU×VͨzÄ

♦
♦
2

¨

ŠJ

'
1

^

1 ´ÅÄ

S#)¬kÈÝßJž - âaÝ# $Ä
S#)¬‚ÈÝßJž - âaÝ# #Ä

Vpíð)ÈËÝ; 1 ´£ÄX9xØÚęUÊÖÙ)
393 IÅÝGíÃXºšŸ¡Ä

íÙ6ÔVÄ

3

VpŸ¬ŠÛ ( Ä )ÈUü¤Øg9ZÔûDÂX+úÈUY,ƵÄVpY,ƵÈ
Ý - ™ ' ݽDBO_È â¢Y,ô8ÔoMÄ 17 ´ÅÄ
4 Vp­Û<č“ÅüÇÞ¦ÈÒ5êßcV0×TI-86 7Yg9ÄÝ b »ÁêÝ
^ Ä
5

Vpuk<"
CÄ

á¹0ÈËB± 4„XÈJÆ]™7BÄ˖Ù

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 392 of 22

1 ´ÝG 4Xµ

)

393

GÙ=p
' TI-86 ¥„íÃÊÈWÚíÃ\C ERROR # type `íð)Ä 1 ´£ÄZV) 7
íÃÄ V£ÄéKíÃXÃÑs´`_ÄU¹RÑDêÛ¸X7B–Dȹž–DX$
È˖٠20 ´Ö A Z ÑD`Û¸–×Ä
¬ Ò5Êáî{óíà 1
íà 5 ÄTI-86 ŒüÒ
5SüþnXÄ

♦
♦
♦
♦

g9D+YÎuk<×ÈÄ
<’ãXuk§pYÎuk<×ÈÄ

03 SINGULAR
MAT

♦
♦
♦

üÖ½ Ä ëã = 0 Å0 L1 à Simult ê LU X–DÄ
üb²&XD˜ÇåÝÔþáÜÖÄ
0 exp à cos ê sin –DX½ Ý¡áXMUÄ

04 DOMAIN

♦
♦

ÑDêÛ¸X–D^ Ä
ü Lx ¯ e²&ê²&ÈêÙü Ly ¯ ÛD²&Ä

05 INCREMENT

seq Xr£ 0 ÈêÙúËíÃ×~ƒr£ 0 Ä

06 BREAK

Ý ^ Zßcà DRAW Û¸ê<’ãukÄ

07 SYNTAX

g9ZÔþDה¹í!BXÑDÖDÃÚÀËêëË×˖٠A Z
–×XÁ©£ÄÄ

01 OVERFLOW
02 DIV BY ZERO

8ÊÄ
üVȓ¯ “û²&Ä

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 393 of 22

394

)
08 NUMBER BASE
09 MODE
10 DATA TYPE

♦
♦

ü¤¡D Êg9Z´X!È_V 7ÜÄ
; Zü Bin à Oct ê Hex D ßáŒX¤kÄ

©Ò±,2'!Ò5ãXk·¬£×êÙSüZ™ü2'!Ò5ãßÝ
XÛ¸×_VÈü Pol à Param ê DifEq Ò5ãßSü DrInv Ä

♦
♦
♦
♦
♦

g9XDBꬣâDBO_áúÄ
g9X–DâÑDêÛ¸–DXDBO_áúÈ_VÚßcá0 sortA X
–DÄ
üêe<Èg9ZáŒXDBO_×˹ßÌhX´VÄ
©ÒÚDB±,Ôþ±xXDBO_È_V £ÃßcÃÒ6êÒ5
DBgÄ
©ÒÚáÜÖXDB±,$ SüXYB¬£È_VD˜á
xStat È yStat ` fStat Ä

11 ARGUMENT

; XÑDêÛ¸åݖDÄ

12 DIM MISMATCH

üøþêîþD˜Ã½ Ãå£0–DÈؖDXÈDáÌÈ_V
{1,2}+{1,2,3}Ä

13 DIMENSION

♦
♦
♦

g9–DXÈDíÃÄ
g9X½ êå£XÈD < 1 ê > 255 ê2HDÄ
2 ÚÄ

14 UNDEFINED

éüX¬£þnÄ

15 MEMORY

Y,á‡È´©; ÛnXQ¸×; Q¸!™O¢Y,ô8ÔoM
Ä 17 ´ÅÄ

16 RESERVED

2©SüYB¬£Ä

17 INVALID

éüX¬£êSüXÑD´Ä

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 394 of 22

)
18 ILLEGAL NEST

©ÒÚ´XÑD0 seq( ê CALC ÑDX–D×_VÈ der1(der1(x^3,x),x))Ä

19 BOUND

nXÞ$ãbÛnXß$ÈênXß$ûbÛnXÞ$Ä

20 GRAPH
WINDOW

♦
♦

21 ZOOM

ZOOM ¡0éKíÃשÒüȓnZ ZBOX Ä

22 LABEL

üêßÈ Goto Û¸Xۄþü Lbl Û¸nÄ

23 STAT

♦
♦
♦

íà 26 29 ¥óü·›ß
Äü SOLVER ”¹ÑD
Ò5êÍb leftNrt ¬£XÒ
5ÄVpßÝ·È ¬ $
`àêñŸuÄ

395

nÒ5#)ÊÈÔþêîþk·¬£áÜÖ×_VnX xMax < xMin Ä
k·¬£þûêþãÈ´©7B¬ ×_VÚÒ5ýãYÎZuk ê 

8th

e¤k and

9th

e¤k or ` xor

È _V 2^5 ê 5x‡32

æ;Ç
TI-86 xÃH‰,©È´8üݙ‰ßá™Ý M 9<,©Ä_VÈTI-86 Ú 2p Ã
4sin(46)à 5(1+2) ` (2¹5)7 ·žH‰,©Ä
ÌjS
j`äÚÀËXukÄ_VÈü<’ã 4(1+2) È EOS
ukÚÀËX 1+2 È âü 3 ,¹ 4 Ä

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 397 of 22

398

)

ùÕ9<’ãÔâXÇÀË ( ) )ÄݺÀËü<’ãÔâ¾|­ÎÇÀËĭԘíü
±,ê@6Û¸!XºÀË37BÄ
D˜áý áêßÑDáâXºÀËJᷞH‰,©ÄºÀËâX–DÛnXD
˜ôý ôêßÑD·X¬£Ä

TOL Äٌ

÷íÅ

-™)

ü TI-86 ÈÔoÑDXuk’z¬£ tol ` d 9{
­o¬£ÃÑîE¡ TI-86 ukê¬ XózÄ

Ä

¬£ tol nüukÑD fnInt( à fMin( à fMax( ` arc( ȹž GRAPH MATH ¤k Gf(x)Ã
FMIN à FMAX ` ARC Ä 6 ´ÅXÃÂÄ tol ™OÔþ ‚ 1EL12 7D
±,ü d XD™OÔþ7rDÄd n9SXûãÈTI-86 ü89Suk dxNDer 
ãßÑD arc ×uk nDer ×uk¤k dyàdx à dràdq à dyàdt à dxàdt à INFLC à TANLN Ã
ARC ` dxNDer ãßXÝÑDÄ 6 ´ÅÄ
ü#)êßcü X ÚD±, tol ê d Äù¢ CATALOG ݽ tol ` d Ä
à ùÈyg9 tol È¢ CHAR GREEK °)ݽ d Ä

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 398 of 22

)

399

¯±Þ
Z’ÔûX’zÈTI-86 üY¼±-X!Dîb!Dı,üY,Xü 14 !D
+`Ý!ÛD9<Ä
♦ ÃÚSzî’ 12 !XD±,ûîDk·¬£×ÃÚSzî’ 14 !XD±,
¬£ xScl à yScl à tStep ` qStep Ä
♦ 'ÔþDÊÈXD Bã’BÄ 1 ´Å¯ ¯áh9ÈÔîÝ 12 !D
+`Ý!ÛDÄ
♦
4 ´£ÄZA¯ Ã?¯ ``¯ DXukÄ

99appx.SCH TI-86, Appendix, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-21 14:34 Printed: 98-10-21 14:35 Page 399 of 22

400

)

Œ TI ˜­r×[ãGgæ
TI ˜­[r×gæ
ÝG TI {•`áuXºšµCÈËî› e-mail â TI (Ïê“ TI ukÄûbÅÈ 55, 300
[ ] È 319, 369
^ÄÛDÅÈ 48
{ } È 316
10^Ä 10 X n õÅÈ 48, 337
ÜÄ`¯ ÅÈ 271
ßÄA¯ ÅÈ 302
ÞÄãDÅÈ 278
Ý È 326
4BinÄ@6`¯ ÅÈ 68, 272
4Cyl Ä@6Å6$ÛÅÈ
174, 278
4Dec Ä@6¯ ÅÈ 279
4DMS Ä@6äz/Ú/¦ÅÈ 51,
285
4Frac Ä@6ÚDÅÈ 52, 298
4Hex Ä@6A¯ ÅÈ 68,
303
4Oct Ä@6?¯ ÅÈ 327
4PolÄ@6U$ÛÅÈ 71, 174,
336

4REAL Ä@6rDÅÈ 156,
170, 179
4Rec Ä@6Ȧ$ÛÅÈ 71,
174, 343
4Sph Ä@6×$ÛÅÈ 174,
360
[ENTRY] È 19
10 X (10^)È 20, 34, 337
absıÍÅ
È 49, 71, 175, 185,
267
ALLN È 77
ALL È 43, 232
ALL+È 77
Ans ÄÞõ§pÅÈ 29, 30, 41,
269
APD Ȗ• Automatic Power
Down
arc(È 54, 269
ARC È 96, 98
Asm ÄêÁÔßcÅÈ 269
AsmComp Äê¥êÁÔß
cÅÈ 226, 270
AsmPrgm ÄêÁÔßcÅÈ
226, 270
aug(È 160, 184, 270

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 1 of 14

Automatic Power Down È 17
Axes( È 271
BASE BIT °)È 69
BASE BOOL Ä×èÅ°)È 68
BASE CONV Ä6kÅ°)È 68
BASE TYPE °)È 67
BASEÕ-ÚÄA¯ Å°)È 67
BASE °)È 66
BCKUP ÄY,ÛÑÅÈ 237
Bin Ä`¯ ÅÈ 35, 272
BOX Ä GRAPH ZOOM °)ÅÈ
14, 92, 93
BOX Ä ZOOM °)ÅÈ 208
BREAK °)È 26
CALC ĂÃÚÅ°)È 54
CATALOG È 25, 38
¿ó¹Rn!<È 262
CATLG Ä CATALOG ÅÈ 43
CATLG-VARS Ä CATALOG ¬
£Å°)È 43
CHAR GREEK °)È 46
CHAR INTL ÄÑÅ°)È 46
CHAR MISC ÄJªÅ°)È 46
CHAR Ä+úÅ°)È 45

402

öé

Circl(È 273
CIRCL ÄÚÅÈ 105, 106
CLDRWÄÙ8Ò6Å
È 103, 105,
273
ClLCDÄÙ8 LCD ÅÈ 216, 273
ClrEnt ÄÙ8g9ÅÈ 232, 273
ClTblÄÙ8¤k<ÅÈ 114, 216,
273
cnorm Äë×DÅÈ 183, 273
cond Ä5ÊêËÅÈ 183, 274
conjÄEAáDÅ
È 71, 175, 185,
275
CONS BLTINÄYB £Å
°)È
58
CONS EDIT °)È 60
CONS Ä £ÅÈ 43
CONS Ä £Å°)È 58
CONV AREA °)È 63
CONV ENRGY ÄѣŰ)È
64
CONV FORCE °)È 64
CONV LNGTH ÄSzÅ°)È
63
CONV MASS °)È 64
CONV POWER °)È 64
CONV PRESSÄ_Å°)È 64

CONV SPEED °)È 64
CONV TEMP ÄýzÅ°)È 8,
63
CONV TIME °)È 63
CONV VOL Ä'ÃÅ°)È 63
CONV Ä6kÅ°)È 62
corr ÄÌGÏDÅÈ 193
cos L1 Ä¡-úÅÈ 48, 276
cos Ä-úÅÈ 48, 186, 276
cosh L1Ä¡ Æ-úÅÈ 51, 277
cosh Ä Æ-úÅÈ 51, 277
CPLX ÄáD¬£ÅÈ 43, 71
cross(È 173, 277
cSum(Ät`ÅÈ 160, 278
CUSTOM °)È 44
ËñMÈ 44
Ù8MÈ 45
CylVÄÅ6å£$ÛÅÈ 36, 278
Dec į ÅÈ 35, 65
Dec į uD©ÅÈ 278
DELc Äô8ëÅÈ 179
DELET È 60
DELf Äô8ÑDÅÈ 77
DELi Äô8ôÅÈ 170
DELr Äô8 ÅÈ 179

Deltalst(Äô8D˜ÅÈ 160, 279
DelVar(Äô8¬£ÅÈ 219, 280
der1(ÄÔ ÐDÅÈ 54, 280
der2(Ä` ÐDÅÈ 54, 280
det Ä ëãÅÈ 183, 281
DFLTS ĬxÅÈ 232
DifEqĂڍߍãÅÈ 35, 74,
239, 281
difTol ÄÃÂÅÈ 136
dim ÄÈDÅÈ 173, 184, 281
dimLÄD˜XÈDÅÈ 159, 282
DirFld čå³ÅÈ 134, 282
Disp ÄÅÈ 216, 283
DispG ÄÒ5ÅÈ 283
DispT Ĥk<ÅÈ 284
DIST ıÅÈ 96, 98
dot(È 173, 285
dr/dq È 122
DRAW È 75, 88
DrawDot È 84, 285
DrawFĬ ÑDÅÈ 103, 107,
286
DrawLine È 84, 286
DrEqu(Ĭ ßÅÈ 145, 287

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 402 of 14

DrInvĬ ¡ÑDÅ
È 103, 107,
287
DS<(Ä£ 1 `ǛÅÈ 219, 288
DUPLICATE NAME °)È 241
dx/dt, 130
dxDer1 ĒB‚ÚÅÈ 36, 75,
288
dxNDer ÄD‚ÚÅÈ 36, 75,
288
dy/dt È 130
dy/dx È 96, 99, 130
E ÄÛDÅÈ 48, 292
e^Ĺ e iXÅÈ 288
eigVc ÄMUå£ÅÈ 183, 289
eigVl ÄMUÅÈ 183, 289
Else È 218, 306
e-mail Ä TI ü ÕÅÈ
392
End È 218, 290, 297, 306
EngĹ߄D©Å
È 34, 20, 290
ENTRY ,|³È 28, 29
EOS Ė• Equation Operating
System
Eq4St(Äڍß@6+úÅÈ
227, 290
eqnčßŬ£È 54, 203, 205

öé
EQU č߬£ÅÈ 43
EStep È 136
Euler ©È 133, 291
eval È 52, 76, 88, 101, 122,
130, 150, 291
evalF(È 54, 292
e x Ĺ D e iXÅÈ 48
EXIT Ī\DBôÕÅÈ 241
EXPLR Ä#œÅÈ 148
ExpR ÄÛD²&ÅÈ 190, 293
exp ¬£È 54, 203
fcstx ÄX x ÅÈ 294
fcsty ÄX y ÅÈ 294
Fill(È 160, 173, 295
Fill È 184
Fix È 295
FldOff Äp[`å³GÁÅÈ
134, 295
fldPic ijŬ£È 138
fMax(ÄÑDÔûÅÈ 54, 296
FMAX ÄÑDÔûÅÈ 96, 97
fMin(ÄÑDÔãÅÈ 54, 296
FMIN ÄÑDÔãÅÈ 96, 97
fnInt(ÄÑDÃÚÅÈ 54, 296
FnOff ÄÑDGÁÅÈ 296

FnOn ÄÑD'ÔÅÈ 297
For(È 218, 297
Form(È 161, 298
FORMT ÄÒ5ãÅÈ 76
fPart ÄÚD¼ÚÅÈ 49, 176,
186, 298
fStat ÄeDD˜ÅÈ 189
FuncÄÑDãÅÈ 35, 74, 239,
299
gcd(ÄÔû@Ú¡ÅÈ 52, 299
GDB ÄÒ5DBgÅÈ 43
GDB ¬£È 102
Get(È 299
getKy ċªÕÅÈ 216, 300
ÕÒ, 217
GOTO È 26, 27, 300
GRAPH DRAW °)È 75, 103,
122, 145
GRAPH LINK È 235
GRAPH MATH °)È 75, 95,
122, 130
GRAPH MATH k$
Jª’BXE¡È 96
Sü ‰f(x)Ã DIST ê ARC È
98
Sü dy/dx ê TANLN È 99

Sü ISECT È 100
Sü ROOT Ã FMIN Ã FMAX
ê INFLC È 97
Sü YICPT È 100
GRAPH ZOOM °)È 75, 91,
147
GRAPH Ä·<°)ÅÈ 206
GRAPH °)È 27, 31, 75, 88,
117, 126, 133
GrStl(ÄÒ5 ãÅÈ 220, 302
Hex ÄA¯ ÅÈ 35, 302
Hist ÄȍÒÅÈ 303
HORIZ ÄG“ÅÈ 105, 106
Horiz È 304
IAsk È 304
IAuto È 304
ident Ä)! ÅÈ 184, 304
If, 218, 305, 306
imag Ä.DÅÈ 71, 175, 185,
306
INFL C ĤÅÈ 96, 97
INIT C ÄñŸ5ÊÅÈ 136
InpSt È 217, 307
Input Ä PRGM I/O °)Å
È 216,
307
INSc Ħ9ëÅÈ 179

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 403 of 14

403

INSf Ħ9ÑDÅÈ 77
INSi Ħ9ôÅÈ 170
INSr Ħ9 ÅÈ 179
int ÄHDÅÈ 49, 176, 186, 308
inter(Ħ9ÅÈ 309
Internet
e-mail Ä TI ü ÕÅ
È
392
ßQßcÈ 235
IPart ÄHD¼ÚÅÈ 6, 49, 176,
186, 309
IS>(Är 1 `ǛÅÈ 219, 310
ISECT ÄxÅÈ 96, 100
Lbl ÄۄÅÈ 219, 224, 311
lcm(ÄÔã@áDÅÈ 52, 311
LCust(
ÄtQ¾n°)Å
È 220,
311
leftNrt È 202
LgstR Äe²&ÅÈ 190, 193,
313
li4vc ÄD˜@6å£ÅÈ 160,
174, 316
Line(È 314
LINE È 104, 105
LINK SEND85 °)È 239
LINK SEND °)È 236

404

öé

LINK °)È 236
LinR ēû²&ÅÈ 190, 315
LIST NAMES °)È 153, 189
LIST OPS °)È 159
LIST °)È 152
ln ľ ÍDÅÈ 48, 316
lngth Ä+úSzÅÈ 227, 316
LnR ÄÍD²&ÅÈ 190, 317
log È 48, 318
LU(Äßݦ-ÞݦÅÈ 183, 318
Macintosh
ÒyÈ 235
MATH ANGLE °)È 51
MATH HYPÄ Æ“Å°)È 51
MATH MISC ÄJªÅ°)È 52
MATH NUM ÄD+Å°)È 31,
49
MATH PROB ÄV[Å°)È 50
MATH ÄÒ5°)ÅÈ 88
MATH È 75
MATH °)È 31, 49
MATRX CPLX ÄáDÅ°)È
185
MATRX MATH °)È 183
MATRX NAMES °)È 178

MATRX OPSĤkÅ°)È 184
MATRX Ľ Å°)È 178
MATRX Ľ áÅÈ 43
max(È 49, 160, 319
maxX È 193
maxY È 193
MBox È 319
Med Ä!ÅÈ 193
MEM DELETÄô8Å°)È 231
MEM FREE ÄÃüY,ÅÈ 230
MEM RESET °)È 232
MEM ÄY,Å°)È 29, 230
MEM ÄÙ8Y,ÅÈ 232
Menu(È 219, 320
min(È 49, 160, 320
minX È 193
minY È 193
mod(È 49, 320
mRAdd(È 321
mRAdd È 184
multR(Ä, ÅÈ 184, 322
n iju§p¬£ÅÈ 193
nCr ĘÜDÅÈ 50, 322
nDer(ÄDÐDÅÈ 54, 323
nPr ÄfëDÅÈ 50, 326

Oct Ä?¯ ÅÈ 35, 327
OneVa ÄÔÅÈ 189, 191 È
327
Outpt(È 217, 329
OVERW ÄZmÅÈ 241
P2Reg Ä`õ²&ÅÈ 190, 330
P3Reg ÄÝõ²&ÅÈ 190, 331
P4Reg įõ²&ÅÈ 190, 332
Par, 74
Param ĖDãÅÈ 35, 239,
333
PC
ÒyÈ 235
PEN È 105
pEval(È 52, 334
pi È 59
PIC ÄÒ6áÅÈ 43
PIC £
±,Ò5È 102
g9È 76
PlOffijuÒGÁÅÈ 195, 334
PlOnijuÒ'ÔÅÈ 195, 334
Plot1(È 335
PLOT1 È 195
Plot2(È 335

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 404 of 14

PLOT2 È 195
Plot3(È 335
PLOT3 È 195
PolÄU$ۍãÅ
È 35, 74, 239,
336
PolarCÄU$ÛáDãÅÈ 35,
336
PolarGCÄU$ÛÒ5$ÛÏÅÈ
84, 336
poly È 337
PRegC È 193
PRGM CTL °)È 218
PRGM I/O Äg9/gÎÅ°)È
215
PRGM ÄßcáÅÈ 43
PRGM °)È 214
prod Ä,ÃÅÈ 52, 160, 338
Prompt Ä PRGM I/O °)ÅÈ
216, 338
PtChg(È 338
PTCHG È 105
PtOff(È 338
PTOFF È 105, 108
PtOn(È 338
PTON È 105, 108
PwrR IJ&ÅÈ 190, 339

öé
PxChg(È 103, 340
PxOff(È 103, 340
PxOn(È 103, 340
PxTest(È 103, 340
Q'n ß¬£È 135
Qrtl1 È 193
Qrtl3 È 193
r
Äûzg9ÅÈ 341
rAdd(È 340
rAdd È 184
Radian ĦzãÅÈ 35
rand Bin(Äc`MãÅÈ 50,
341
rand Int(ÄcHDÅÈ 50, 342
rand ÄcDÅÈ 50, 341
randM(Äc½ ÅÈ 184, 342
randNorm(Äc7ÕÅÈ 50,
342
RCGDB Ä×üÒ5DBgÅÈ
76, 88, 343
RcPic Ä×üÒ6ÅÈ 76, 102,
343
RCPIC °)È 76
REAL È 43, 175, 185, 343
RectC ÄȦ$ÛáDÅÈ 35,
344

RectGC ÄȦÒ5$ÛÏÅÈ
84, 344
RectV ÄȦå£$ۍãÅÈ
36, 344
RECV Ä LINK SND85 °)ÅÈ
240
RECV Ä LINK °)ÅÈ 236
ref Ä ƒ ÅÈ 184, 344
RENAM Ä¡QáÅÈ 241
Repeat Ä PRGM CTL °)ÅÈ
218, 345
Return Ä PRGM CTL °)ÅÈ
219, 345
RK (Runge-Kutta) ©È 133, 345
rnorm Ä ×DÅÈ 183, 346
ROOT È 96, 97
x‡È 346
RotL Ä~ƒºÏÅÈ 69, 347
RotR Ä~ƒÇÏÅÈ 69, 347
round(È 49, 176, 348
rref ÄTêX ƒ½ ÅÈ 184,
348
rSwap(Ä B6ÅÈ 184, 348
Scatter ijuÒXO_ÅÈ 349
SciÄ¥:„D©ÅÈ 20, 34, 349
SELCT È 112

Select(È 161, 350
SELECT È 77
SEND WIND #)È 238
Send(È 216, 350
SEND Ä LINK °)ÅÈ 236
seq(ÄcëÅÈ 52, 160, 351
SeqG ÄcëÒ5ÅÈ 84, 351
SetLE È 159
SetLEdit È 161, 351
Shade(È 103, 104, 352
ShftL ĺÏÅÈ 69, 353
ShftR ÄÇÏÅÈ 69, 353
ShwSt Ä+úÅÈ 354
sign È 49, 354
SimulG Äàʬ ÅÈ 84, 354
SIMULT ENTRY °)È 208
SIMULT RESULT °)È 209
simult(È 210, 354
SIMULT õc#)È 208
sin L1 Ä¡7úÅÈ 48, 355
sin Ä7úÅÈ 48, 186, 355
sinh L1 Ä¡ Æ7úÅÈ 51, 356
sinh Ä Æ7úÅÈ 51, 356
SinR Ä7ú²&ÅÈ 190, 193,
357

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 405 of 14

405

SKIP È 241
SlpFld Äp[³ÅÈ 134, 358
SND85 Ä LINK °)ÅÈ 236
SOLVE È 205
Solver(È 358
sortA È 159, 359
sortD È 159, 359
Sortx È 160, 359
Sorty È 160, 359
SphereV Ä×å£$ۍãÅÈ
36, 360
St4Eq(Ä+ú@6ßÅÈ
227, 361
STAT PLOT °)È 195
STAT PLOT ŠÕ#)È 194
STAT VARSiju¬£Å°)È
192
STAT iju§p¬£ÅÈ 43
STATCALC ÄukÅ°)È 189
STAT °)È 188
STGDB ı,Ò5DBgÅÈ
76, 88, 361
STOa È 210
STOb È 210
Stop È 219, 362

406

öé

STOx È 210
STPICı,Ò6Å
È 76, 88, 362
STPIC °)È 76
StReg ı,²&ßÅÈ 190,
362
STRNG Ä+úÅ°)È 227
STRNG Ä+ú¬£ÅÈ 43
STYLE È 77
sub(Ä+úX$šÅ
È 227, 363
Sx iju§p¬£ÅÈ 193
T Ä@BÅÈ 367
TABLE °)È 110
tan L1 Ä¡7ÛÅÈ 48, 365
tan Ä7ÛÅÈ 48, 364
tanh L1 Ä¡ Æ7ÛÅÈ 51, 365
tanh Ä Æ7ÛÅÈ 51, 365
TanLn(È 103, 107, 366
TANLN Ä7ۓÅÈ 96, 99
TBLST Ĥk<’Bêe<ÅÈ
112, 113
TEST °)È 55
Text(È 366
TEXT È 105
Then È 218, 305, 306
TI-GRAPH LINK È 235

tMax È 127, 136
tMin È 127, 136
TOL ÄÃÂêe<ÅÈ 398
tPlot È 136
TRACE ÄÛÅÈ 75
TRACE Ä·<°)ÅÈ 207
Trace ÄÒ5°)ÅÈ 367
TRACE È 88
tStep È 127, 136, 138
TwoVa Ä`ÅÈ 189, 368
unitV Ä)!å£ÅÈ 173, 368
VARS CPLXÄáD¬£Å#)È
71
VARS EQU °)È 203
vc4li ÄÚå£@6D˜ÅÈ
160, 174, 369
VECTR CPLXÄáDÅ
°)È 175
VECTR MATH °)È 173
VECTR NAMES °)È 169
VECTR OPSĤkÅ°)È 173
VECTR Äå£áÅÈ 43
VECTR °)È 169
VERTÄVȓÅÈ 104, 106, 369
While È 218, 369

WINDÄk·¬£ÅÈ 43, 35, 75,
238
WIND Ä·<°)ÅÈ 206
XMIT ÄôÕÅÈ 237, 240
xRes ÄÚ|[ÅÈ 81
xScl ÄzÅÈ 81
xStat Ä x ¬£D˜ÅÈ 189
xyline È 370
x ¬£È 77
y(x)=È 75
YICPT Ä y xÅÈ 96, 100
yScl ÄzÅÈ 81
yStat Ä y ¬£D˜ÅÈ 189
y ¬£È 77
ZDATA Ä GRAPH ZOOM °
)ÅÈ 92
ZData È 371
ZDECM Ä GRAPH ZOOM °
)ÅÈ 92
ZDecm È 372
ZFACT Ä ZOOM FACTOR ÅÈ
92, 208
ZFIT Ä GRAPH ZOOM °)ÅÈ
92
ZFit È 129, 373
ZIn ÄûÅÈ 373

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 406 of 14

ZIN ÄûÅÈ 92, 208
ZINT Ä GRAPH ZOOM °)ÅÈ
92
ZInt È 374
ZOOM È 14, 75, 88
–DÒ5È 129
n È 93
U$ÛÒ5È 121
ZOOMX Ä GRAPH ZOOM °
)ÅÈ 92
ZOOMY Ä GRAPH ZOOM °
)ÅÈ 92
ZOOM ¡0È 147
ZOUT ÄýãÅÈ 92, 208, 375
ZPREV Äý!Ôþk·ÅÈ
92, 375
ZRCL Ä GRAPH ZOOM °)Å
È
92, 95
ü ïÎXý¬£È 239
ZRcl Ä¡„×üýÅÈ 376
ZSQR Ä GRAPH ZOOM °)Å
È
92
ZSqr È 376
ZSTD Ä GRAPH ZOOM °)Å
È
92
ZSTDÄۚ¬xÅÈ 208, 377

öé
ZSTO Ä GRAPH ZOOM °)Å
È
92, 95
ZTRIG Ä GRAPH ZOOM °)Å
È
92
ZTrig È 378

A
]™ 4È 16

B
?¯ DÈ 35, 66
?¯ HDÈ 326
RÚ¨ (%)È 334
±,È 18
±,¬£ (¶)È 362
±,ß§pÈ 210
±,ßÏDÈ 210
±,úËÈ 22
±,DBÈ 39
±,Ò5È 102
Ûü 4È 16
êß
êeßcÈ 223
ïÎßcÈ 214
×üßcÈ 224
á ßcÈ 225

êÁÔÈ 225
9¼È 214
ô8ßcÈ 223
Sü¬£È 225
g9Q¸ È 220
ßQêßcÈ 225
ÆnÈ 214
¤ ßcÈ 221
ßcÈ 222
êeßÈ 205
êe<°)È 33
¬£È 21
x ¬£È 77
y ¬£È 77
ïÎÈ 39
ûm`ãmáÄÈ 39
á È 41
BDBO_ÚOÈ 42
Ú§p±,È 3, 30
ÚDB±,È 39
áÄÈ 44
ô8È 45
È 41
¤k<X¬£ß˜È 114
ü<’ãÈ 4
ü¤k<#)È 111
¡„×üÈ 42

ۄ'ÔÈ 84, 310
ۄGÁÈ 84, 310
<’ãÄÁÅ
ukÈ 29, 30
SüáDÈ 71
Sü½ È 181
Süå£È 172
g9D˜È 153
<’ãÈ 18, 20, 24, 25, 26, 30,
48
êeÈ 4
g9È 24
9ÕÄ`¯ DÅÈ 66
áb (ƒ)È 326
×èk$È 68, 268, 325, 328,
370

C
°)
È 32
ô8È 6, 33
Þ¼È 32
ÔÎÈ 6
ß¼È 33
È 31
ݽMÈ 32
üêe<È 33

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 407 of 14

407

°)X°)MÈ 31
°)ÒÈ 380
–DÈ 25
–Dß
ô8È 127
Ò5È 126
ݽ`ª\Ý½È 127
–DÒ5È 74
k·¬£È 127
nÈ 125
ßêe<È 126
ãÈ 35, 126
³þÈ 128
¬ÒÈ 130
¬xÒ5 ãÈ 126
ýÈ 129
Ò5ãÈ 128
Ò5¹KÈ 128
È 128
¾Ï|ÛÈ 128
¦9ÛÈ 22, 23
ª\È 23
£È 59
nÈ 58
áÄÈ 61
YBÈ 58

408

öé

ü ¾nÈ 58, 60
£Y,MUÈ 17, 34
, (¹)È 321
,©g9
”öÈ 29
ßcêe<È 214
°)`#)È 215, 220
ßcÈ 56
¡nü ïÎX £È 60
8©Ä/ÅÈ 284
8©úËÈ 3
ôÕDBÈ 234, 240
¡á´Ä’ÛÞÈ 242
k·¬£È 239
íÙ6È 242
Y,á‡È 242
ݽ¬£È 238
k·êe<È 75
U$ÛÈ 118
k·¬£È 82
@x ` @y È 83
¬È 12, 82
Ò5#)È 81
‚ڍßÈ 135
íÃÈ 17, 27
7È 27

9¾Ì²@ãÈ 165
žÈ 27
íð)È 31
íÃO_È 27
íÙ6È 393
íÃ\CÈ 27

D
ûm+¡ÛÈ 22
ûm+¡È 21
ûm+¡+úÈ 22
ûb (>)È 300
ûbb (‚)È 301
'!g9È 19
Ù8È 23
'!MÈ 38
ÐD
ukÈ 7
bÄ=ÅÈ 290

'Ô`GÁÈ 108
¬ È 108
4È 2, 16-18
4¦È 16
±Ä TI ü ÕÅÈ 392

£á‡\CÈ 16, 18
×ü¬£È 18, 42
z ¡È 51
zàÚà¦ãÈ 51
zXáDãÈ 70
z£)!
@6È 61
zg9 (¡)È 279
ÃÃ ÚÈ 234, 235
ͨz
×HÈ 2, 18
îMãX
±,¬£È 212
îMã ¹R<È 211
îMãÏD
±,¬£È 212
îMãÈ 52

E
`¯„D È 35, 66
`¯ HDÈ 271

F
¡ÑD
¬ÒÈ 107
×DÈ 173, 183, 323

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 408 of 14

ß
êeÈ 205
ukÈ 122, 130
·È 206
g9È 203
ßêe<È 74, 75, 76, 80
–DÈ 126
U$ÛÈ 118
g9ÑDÈ 77
Ò5 ãÈ 77
ßêe<°)È 76
ß¬£È 40, 43, 78
ß¡0Ï³È 397
ß,|
¾|²&È 191
ß§p
±,¬£È 210
ß·<È 40, 202
0Ò¹KÈ 207
ßg9êe<È 203
ßÏD
±,¬£È 210
ã’BÈ 19, 20, 70
¬È 34
D È 65
È 34

öé
2Ä×èÅÈ 66, 69, 325
ÚhúÈ 70
ÚDÈ 3, 19
BDÈ 35, 295
óD
g9È 19
óDúË (L)È 20
áDÈ 29, 70
ÚhúÈ 70
g9È 20
hüü<’ãÈ 71
ü§pÈ 70
0§pÈ 5
0D˜ôÈ 156
áD¬£È 43
áD°)È 71
áDXU¦<È 72
áDXr¼È 71
áDX.¼È 71
áDãÈ 35
áD½ È 180
áDÈ 48
á!Y,È 232
È 270

G
¹R<È 211
³þÛÈ 75, 90, 144, 205
¿óýÈ 91
GÏÈ 90
06³þJ»Á¤ ßcÈ
91
Ï|È 90, 121, 129
ü–DÒ5È 128
üU$ÛÒ5È 120
³þÑDÈ 11
È TI-86 ’BÈ 39
È6 4È 16
@ã
šÈ 166
²yÈ 163
²yD˜áÈ 162
uÈ 204
üxfã·êe<È 205
GÁ TI-86È 2, 17
GÏÑDÈ 55, 56
ÛÈ 17, 22
¦9È 22
ûm+¡È 22
åÈ 23
¬È 23

³þÈ 90
µÈ 22
g9È 22
!BÈ 19, 20, 21, 25
ãm+¡È 22
Ý½È 38
Ï|È 23
¾Ï|È 128, 144, 205
®|È 19
Ñ+¡È 46

H
ÑDÈ 25, 38
³þÈ 11
¬ÒÈ 107
¬ È 11
ukÈ 101
¬È 48
ª\Ý½È 13
ô8È 77
g9È 25
âD˜ÔKSüÈ 5, 161
üßêe<g9È 76,
77, 78
ÑDXÁ©È 25
ÑDÒ5È 73, 74
ãÈ 35

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 409 of 14

409

½ XÈ 181
ÜJÄ+ÅÈ 274
`È 52, 160, 364
ûzáDãÈ 70
ûz¦zãÈ 75, 341
ûzg9 (r)È 341
"ãýz
@6ãýzÈ 8
6k
4Bin È 272
4Dec È 279
4DMS È 51, 285
4Frac È 52, 298
4Hex È 303
4Oct È 327
4Pol È 336
4REAL È 156
4Rec È 343
4Sph È 360
Eq4St È 227
li4vc È 160
St4Eq(È 227, 361
vc4li È 160
6kz£)!È 61
6k¹óz<XDÈ 65

410

öé

²&õ_È 191
êÁÔßcÈ 225
¬Ò
–DÒ5È 130
È 108
ÑDÈۓȡÑDÈ 107
U$ÛÒ5È 122
f¬ È“ÈÆ“È 107
‚ڍßÒ5È 145
“‰È 105
ÚÈ 106
È“È 105, 106
¬ ÑDÈ 9, 11
¬ ³uDBÈ 194
êÄ×èÅÈ 69, 328

J
U$ۍß
³þÈ 120
U$ÛáD ()È 336
U$ÛáD<6ãÈ 20, 70
U$ÛáDãÈ 35, 336
U$ÛÒ5È 74, 84
k·êe<È 118
nÈ 117
ßêe<È 118

ãÈ 35
³þÈ 120
³þÛÈ 120, 121
¬ È 122
¬xÒ5 ãÈ 118
ýÈ 121
Ò5ãÈ 119
Ò5¹KÈ 119
È 119
¾Ï|ÛÈ 119
uk
È 26
ukÐDÈ 7
ukßÈ 122, 130
„D©È 34
¹ß„D©È 34
¥:„D©È 34
Bî„D©È 34
„š¬ÒÈ 86
¬Ò¹KÈ 102
ü GRAPH MATH È 95
üÒ5ýÈ 94
t (+)È 267
£© (N)È 363
”¹ RAM #)È 230
È 48

ûm+¡È 21
`sÑÈ 21
UsÑÈ 19, 21, 22
ÕÒÈ 217
Ú"ãýz@6ãýzÈ 8
xfã·êe<È 204
Þß$È 204
¦zÈ 71, 175, 185, 269
Äüz<ÅÈ 51
¦zãÈ 35, 75, 279
¦zÈ 35
, (!)È 50, 294
y ôÕXDBÈ 241
§p
±,¬£È 41
È 19
¬ È 148
§pÈ 20, 24
§p©ãÈ 133
’B‚Ú
½ È 29
ïÎÈ 178, 180
¢Y,ô8È 180
ÀË []È 180, 319
áÄÈ 43
Sü X êeÈ 182

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 410 of 14

SüD:ÑDÈ 185
ôÈ È$½ È 181
ÆnÈ 178
ü<’ãSüÈ 181
½ êe<°)È 179
½ g9 []È 319

K
Ô TI-86 È 2, 17
Ëñ¬£È 41
¿ó¹Rn!<Ä A Z –×Å
È
262
¿óýÈ 91
ü–DÒ5È 129
üU$ÛÒ5È 120

L
²yÛ¸È 235
²Ág9È 26
ÒyÝMÈ 234
ÒyÛ¸È 235
(Ÿß·<È 208

M
µÛÈ 22
­Û<È 26, 85

öé
Q¸ È 220
õÈ 49

N
Y¦/ê|êe<È 53
Y,È 16, 17, 22, 28, 29, 223
á!È 3, 232
ÃüXÈ 230
ô8MÈ 231
Y,ÛÑ
ñŸêÈ 237
Zª:È 237
YB¬£È 39, 45, 138
YB £È 58
ÚÈ 309

P
G ( 2)È 360
G (‡)È 7, 360
GÏÈ 90

Q
KŸÈ 50
ۓ
¬ È 107
Ù8 CUSTOM °)MÈ 45

Ù8 ENTRY ,|³È 29
·< ZOOM °)È 208
·<°)È 206
·<Ò5È 207
‚ڍßÈ 139
þ¹¬£È 206
Ɠ
¬ÒÈ 107
Ɠ‰XSzÈ 54
Ɠ£
Ò5È 86
ü–DÒ5È 129
üU$ÛÒ5È 120

S
Þ¼°)È 32
ݽÔþ°)MÈ 33
Þõ§pÈ 28, 29
±,¬£È 3
Þõg9È 26, 28
Þõg9È 8
”öÈ 28
¡„SüÈ 28
¡„; È 19
Þß$ ={L1E99 È 1E99}È 204
Þß$È 204

ÞÔþ<’ãX§pÈ 26
’BÒ5ãÈ 83
’BÒ5 ãÈ 80
Õ9Ë
ü½ X È 179
ü È 19
¯D È 35
¯ È 20
¯ ãÈ 34, 35, 65
n (012345678901)È 35
BÈ 35
¯ DÈ 278
A¯D È 35, 66
A¯ +ú°)È 67
rDÈ 29
rD¬£È 43
rDXHD¼Ú
È 6
\µCÈ 400
g9
±,È 29
; È 19
g9 CBLGET È 216
g9ÛÈ 18, 22, 23
DBO_ݽ#)È 42

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 411 of 14

411

D:ÑDÈ 48
â½ ÔKSüÈ 185
âD˜ÔKSüÈ 161
DÐDÈ 54
D‚ÚÈ 36
D È 65
Û«úÈ 65
×ÈÈ 66
ãÈ 35
O_ÈÛ«È 67
D O_úËÈ 67
D+
g9È 19
D˜È 29, 43, 52
±,È 154
¨WÈ 163
êeôÈ 166
¦9È 157
š@ãÈ 166
ïÎÈ 157
¢Y,ô8È 154
¢D˜êe<ô8È 158
ÀË{}È 316
²y@ãÈ 162, 166
ô8ôÈ 158
SüÈ 152

412

öé

D˜ôÈ 154
̲X@ãÈ 165
âÑDÔKSüÈ 5
ü<’ãg9È 153
0–DÈ 161
D˜êe<È 31, 67, 156, 188
²y@ãÈ 163, 164
ô8D˜È 158
D˜êe<°)È 156
D˜áÈ 43
D˜g9{}È 316
D˜ô
áDÈ 156
ô8È 158
D˜ôÄÁÅ
±,¬£ 155
êeÈ 158
È 155, 158
D˜ô`È 52
ÆÑDÈ 51
k$
g9È 25
cDÈ 50
ýk·¬£
±,`×üÈ 95

T
MUúËÈ 39
¤È 22
Evalx=È 76
Name=È 22, 39, 76
Rcl È 42
Sto È 212
³uÚdÈ 188
§pÈ 192
³uDB
¬ È 194, 195
g9È 189
³uÒ
'Ô`GÁÈ 195
¬ÔàGŠÕÈ 81
’BÈ 195
Ò5È 75
nÈ 74
Ɠ£È 86
06È 85
È 85
Â È 85
EÈ 104
V0È 85
È 26
Ò5k·XûãÈ 75

Ò5ãÈ 35
–DÈ 126
ÑDÈ
U$ÛÈ 35, 117
’BÈ 74
‚ڍßÈ 144
Ò5ã
–DÒ5È 128
U$ÛÒ5È 119
#)È 76
’BÈ 83
‚ڍßÈ 133, 137
Ò5¹K
ü–DÒ5È 128
üß·<È 207
üU$ÛÒ5È 119
ü‚ڍßÒ5È 144
Ò5’BzÈ 89
Ò5#)È 75
’Bk·¬£È 81
Ò5DBgÄ GDB ÅÈ 102
×üÈ 76
Ò5ý
n#)È 92
n nÈ 93
ûÈ 92, 93

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 412 of 14

„š¬ÒÈ 94
’Bý´$È 93
ýãÈ 92, 93
Ò5 ãÈ 79
GrStl(È 302
¬È 10
’BÈ 79
Ò6
±,È 102
×üÈ 102
Ù8È 103
Ôΰ)È 6, 33

W
%È 84
%'ÔÈ 84, 302
%GÁÈ 84, 301
‚ڍß
DrEqu( È 287
EXPLR È 148
Q'n ß¬£È 135
êe<È 134
¬Ô ‚Úß˜È 142
ñŸ5Êêe<È 136
k·¬£È 135
nÒ5È 132

öé
ãÈ 144
³þÈ 144
¬ §pÈ 148
·È 139
’BÒ5ãÈ 132
’BÒ5ãÈ 133
’B$ÛHÈ 137
Sü EVAL È 150
Ò5È 132, 137, 139, 141,
142
‚ڍßêe<È 134
‚ڍßÒ5È 74
ãÈ 35
¬ÒÈ 145
È 138
‚ڍãÈ 36
‚ÃÚÑDÈ 54
þukX<’ã
±,È 9, 40
þ¹¬£
·È 206

X
ß¼°)È 32
È 17
°)È 31

ͨz
×HÈ 17, 18
§pX„D©È 20
ÌÄ==ÅÈ 291
̲@ãÖ
·íÃÈ 165
; È 164
̲@ãD˜
¨WÈ 163
êeôÈ 166
ïÎÈ 162
“ÒijuÒÅÈ 272
å£È 29
êeÈD`ôÈ 172
ïÎÈ 170
¢Y,ô8È 170
ÀË[]È 369
áDÈ 171, 180
È 171
6ãÈ 168
ÆnXÈ 168
âD:ÑDÔKSüÈ 176
¤kÈ 173
ü<’ãSüÈ 172
å£êe<È 168
å£êe<°)È 170

å£g9 []È 369
å£$ۍãÈ 36
MXfëÈ 50
5ôÚ|[
ÍbÑDÒ5È 81
ãDÈ 35
ãm+¡ÛÈ 22
ãb (<)È 312
ãbb ()È 312
ݽÛÈ 38

Y
¹ x ¬£ÑDÈ 101
ÖêÄ×èÅÈ 69, 370
E
Ú|[È 104
ÒÈ 104
EÒÈ 80
ü ïÎX £È 43, 58, 60
ü ïÎXý¬£È 239
ü ÕÈ 392
âÄ×èÅÈ 69, 268
Á©íÃÈ 27
³ãÈ 134
ô

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 413 of 14

413

½ È 181
Ú
¬ È 106
ÚÀËÈ 20, 25, 56, 61, 397
¤k
`È 2
¤k<È 110
n!È 111
Ù8È 114
’BÈ 113
’Bêe<È 113
È 110
¤k<°)È 112
¤k<’Bêe<È 113
¤kõcÈ 56
¤kõc˜íÈ 20, 62
¤ ßcÈ 221
H‰,©È 397

Z
V0Ä PRGM CTL °)ÅÈ 219
V0È 26, 333
V0Û<È 26
HD¼ÚÈ 49
7ÕÈ 34, 324
7ú

414

öé

ukÈ 3
Ȧå£$ÛÏÈ 36
Ȧ$ÛXáD6ãÈ 20
Ȧ$ÛáDÈ 70
Ȧ$ÛáDãÈ 35
Ȧ$ÛÒ5È 84
ȓ
¬ÒÈ 107
È 24, 25, 29
Û¸È 25
g9È 25
; È 19
Û¸XÁ©È 25
Û¸cë
È 18
ÛD (∑)È 292
ÄßcÅÈ 222
ßcÈ 222
ukÈ 26
Ò5È 26, 27
#)È 17, 18, 23, 24, 26, 27
g9`§pÈ 18
@ÇÄ PRGM CTL °)Å
È 219,
224
@B ( T)È 367

$ßcÈ 224
$½
È 181
+úÈ 19
`È 22
ûãmÈ 22
˜FÈ 21
±FÈ 21, 22
ô8È 23
g9È 21
+¡È 22
+úÈ 29
±,È 226, 227
ïÎÈ 226
ÜJÈ 226
ÆnÈ 226
+úg9È 363
+¡ÕÈ 22, 44
ª\È 22
’BÈ 22
¾|²&ßX,|È 191
¾ ÍDÈ 48
¾Ï|ÛÈ 84, 144
–DÒ5È 128
U$ÛÒ5È 119
Ôû+úDÈ 22

0Ò¹KÈ 101
$ÛGÁÈ 84, 275
$ÛÔÈ 84, 275
$ÛHÈ 137
³ãÈ 137
$ÛHêe<È 137
$ÛHGÁÈ 84, 271
$ÛHÔÈ 84, 271

99index.SCH TI-86, Index, Chinese Bob Fedorisko Revised: 98-10-14 17:57 Printed: 98-10-14 17:57 Page 414 of 14



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.3
Linearized           : Yes
Encryption           : Standard V1.2 (40-bit)
User Access           : Print, Copy, Fill forms, Extract, Assemble, Print high-res
Create Date           : 1998:10:14 10:57:08
Producer            : Acrobat Distiller 3.01 for Windows
Creator             : PSCRIPT.DRV Version 4.0
Title              : Microsoft Word - $$front.SCH
Modify Date           : 2002:10:02 09:27:32-05:00
Page Count           : 427
Page Mode            : UseNone
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu