JVC GR DV400EY DV700E User Manual DV400EY, DV500EY, DV700EY LYT1130 009B

GR-DV700EY GR-DV700EY LYT1130-009B Svenska,

GR-DV500EY GR-DV500EY LYT1130-009B Svenska,

User Manual: JVC GR-DV400EY GR-DV400EY, GR-DV500EY, GR-DV700EY Svenska,

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 84

LYT1130-009B
Master Page: Cover1
SW
SVENSKA
GR-DV700
GR-DV600
GR-DV500
GR-DV400
AUTOMATISK
DEMONSTRATION 9
FÖRBEREDELSER 10
VIDEOINSPELNING &
AVSPELNING 17
DIGITAL STILLBILDSKAMERA
(D.S.C.) INSPELNING &
AVSPELNING
23
AVANCERADE FUNKTIONER 31
REFERENSER 64
VILLKOR 82
Besök vår hemsida på Internet för digitala
videokameror:
Tillbehör hittar du hos:
http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/
http://www.jvc-victor.co.jp/english/accessory/
BRUKSANVISNING
DIGITAL VIDEOKAMERA
GR-DV700PAL_01Cover.fm Page 1 Thursday, July 24, 2003 5:41 PM
2 SV
Master Page: Left-Safety
Hur bruksanvisningen används
Alla huvudavsnitt visas i innehållsförteckningen på omslaget.
Det förekommer anmärkningar efter de flesta delavsnitt. Var noga med att läsa även dessa.
Grundläggande och avancerade egenskaper/tillvägagångssätt beskrivs separat för att förenkla hanteringen.
Vi rekommenderar att du…
…studerar sakregistret (sid. 76 – 81) och bekantar dig med knapparnas placering osv., innan du börjar
använda kameran.
…noggrant läser igenom säkerhetsföreskrifterna på följande sidor. De innehåller mycket viktig information
som du bör känna till för att kunna hantera kameran på säkrast möjliga sätt.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Bästa kund,
Tack för att du har köpt denna digitala videokamera. Innan du börjar använda den bör du läsa
säkerhetsinformationen och de föreskrifter som finns på följande sidor, så att du kan använda produkten på
ett säkert sätt.
Vi rekommenderar att du noga läser varningarna på sid. 70 – 72 innan du använder videokameran.
VARNING:
UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN
OCH FUKT FÖR ATT UNDVIKA
BRAND OCH ELEKTRISKT ÖVERSLAG.
OBSERVERA:
Fara för elektrisk stöt. Öppna inte höljet! Det
finns inga delar inuti apparaten som
konsumenten kan åtgärda. Överlämna alla
reparationer till kvalificerad personal.
Om du inte använder nättillsatsen under en
längre period rekommenderar vi att du drar ut
sladden ur nätuttaget.
ANMÄRKNINGAR:
Videokamerans märkskylt (med serienumret)
och säkerhetsföreskrifter sitter på dess undersida
och/eller baksida.
Märkskylten (med serienumret) sitter på
undersidan av nättillsatsen.
OBSERVERA:
Undvik elstötar eller
skador på enheten
genom att först
ansluta den smala
ändan av nätkabeln
till nätadaptern tills
den sitter ordentligt,
och anslut sedan nätkabelns breda ända till ett
vägguttag.
GR-DV700PAL.book Page 2 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 3
Master Page: Right-Safety
OBSERVERA:
Videokameran är konstruerad för användning med färgsignaler av typen PAL. Den kan inte användas för
avspelning på TV-apparater med någon annan standard. Det går dock bra att spela in direkt samt spela av
på LCD-skärmen/sökaren var som helst.
Använd JVC batteripaket BN-V408U/V416U/V428U, samt den medföljande nättillsatsen för
multispänning och nätkabeln för att ladda dem eller strömförsörja kameran från ett vägguttag. (Adapter
för stickkontakt kan bli nödvändig för att passa nätuttag med olika utformning i olika länder.)
Om enheten installeras i ett skåp eller på en hylla ska du försäkra att det finns tillräckligt friutrymme på alla
sidor för god ventilation (minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och baksidan).
Akta dig för att blockera ventilationshålen.
(Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om ventilationshålen blockeras av en tidning, en duk el.dyl.)
Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett stearinljus, ovanpå enheten.
Av miljöskäl får batterier inte slängas med det övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet med gällande
lagar och lokala föreskrifter.
Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk.
Använd inte enheten i ett badrum eller andra fuktiga ställen.
Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser,
krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten.
(Det uppkommer risk för brand eller elstötar om vatten eller annan vätska tränger in i enheten.)
GR-DV700PAL.book Page 3 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
4 SV
Master Page: Left-Safety
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Rikta aldrig objektivet eller sökaren rakt mot solen. Detta kan skada ögonen och leda till fel på enhetens inre
delar. Det föreligger också risk för brand eller elstötar.
OBSERVERA!
Lakttag noga nedanstående punkter för att undvik såväl personella som materiella skador.
Var noga med att alltid säkert fästa och använda den medföljande bärremmen när du bär kameran. Om du
bär eller håller videokameran i sökaren och/eller LCD-skärmen kan du tappa den eller skada den på andra
sätt.
Akta dig för att fastna med fingrarna i kassettlocket. Låt inte barn leka med kameran då denna slags skada kan
uppstå.
Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på kameran.
OBSERVERA!
Videokameran bör inte lämnas ovanpå TV:n när kablar (Audio/Video, S-videokabel, osv.) är anslutna. Något
kan snubbla på kablarna och göra att kameran faller ned och skadas.
Anslut endast de extra tillbehören JVC VL-V3U videostrålkastare, VL-F3U blixt, MZ-V3U
stereozoommikrofon eller MZ-V5U stereomikrofon till kamerans info-sko.
Denna videokamera är speciellt tillverkad för digital videokassett, SD-minneskort och MultiMediaCard.
Endast kassetter märkta “ ” och minneskort märkta med “ ” eller “ ” kan
användas med denna enhet.
Före inspelning av en viktig scen ska du…
… kontrollera att enbart kassetter med märket Mini DV används.
… se till att du endast använder minneskort märkta med eller .
… kom ihåg att kameran inte passar med andra videoformat.
… kom ihåg att kameran bara är avsedd att användas av privatpersoner. Kommersiell användning utan
tillstånd är förbjuden. (Vi rekommenderar att tillstånd inhämtas även om du spelar in en show,
uppträdande, utställning el.dyl. enbart för personligt bruk.)
GR-DV700PAL.book Page 4 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 5
Master Page: Right
A
NM
Ä
RKNINGAR:
För att ge bästa möjliga resultat med din videokamera kan kablarna utrustas med ett eller flera kärnfilter.
Om en kabel bara har ett kärnfilter ska den ände som är närmast filtret anslutas till videokameran.
Använd de medföljande kablarna för anslutning. Använd inga andra kablar.
Medföljande tillbehör
Nättillsats
AP-V13E eller
AP-V11E
Nätkabel Batteripaket
BN-V408U-B
Ljud/bildkabel (ø3,5
minikontakt till RCA-
kontakt)
USB-kabel Kabeladapter Redigeringskabel CD-ROM
Fjärrkontroll
RM-V717U
Minneskort 8 MB
(Sitter redan i
videokameran)
Linsskydd
(sid. 7 för
fastsättning)
Kärnfilter (för att sätta
på det extra tillbehöret
S-videokabel sid. 6)
Batteri R03 (AAA) x 2
(för fjärrkontrollen)
Axelrem
(sid. 7 för fastsättning)
Audiokabel x 2
(för anslutning av de extra
tillbehören hörlurar och extern
mikrofon sid. 6)
GR-DV700PAL.book Page 5 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
6 SV
Master Page: Left
Använda audiokabeln
Om du använder de extra tillbehören hörlurar eller
extern mikrofon, anslut först tillbehöret till
medföljande audiokabel (med kärnfilter) och anslut
sedan audiokabeln till kameran. Kärnfiltret reducerar
störningar.
Ansluta kärnfiltret (för S-
videokabel [tillval])
Fäst kärnfiltret på S-videokabeln (tillval). Kärnfiltret
reducerar störningar.
1Öppna spärrarna i bägge ändar av kärnfiltret.
2Trä kabeln genom kärnfiltret och lämna ungefär
3 cm av kabeln fri mellan kontakt och kärnfilter.
Linda kabeln två varv runt kärnfiltrets utsida så
som bilden visar.
Linda kabeln så att den är ordentligt spänd.
3Stäng kärnfiltret så att spärrarna går i lås.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om det inte går att sätta fast kärnfiltret på den S-
videokabel du har ska du använda S-videokabeln
YTU94146B (extra tillbehör). Fråga närmaste JVC-
handlare om var du kan skaffa den.
Var försiktig så att kabeln inte skadas.
Anslut kabeländen med filtret till kameran.
Stereohörlurar
Audiokabel
(medföljer)
Kärnfilter
Öppna
kontaktskyddet.
Till (hörlurar)
Stereomikrofon
Till MIC
Spärr
3 cm
Linda två varv.
GR-DV700PAL.book Page 6 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 7
Master Page: Right
Fästa remmen
1Trä remmens ände genom öglan a så som bilden
visar.
2Vik den bakåt och trä den genom spännet b.
3Upprepa proceduren för att fästa den andra
remänden vid den andra öglan c som finns
under handremmen.
4Kontrollera att remmen inte har snott sig.
Sätta på linsskyddet
Du skyddar linsen genom att sätta fast medföljande
linsskydd på videokameran såsom bilden visar.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Kontrollera att linsskyddet sitter på ordentligt genom
att se till att skyddet ligger an korrekt mot
videokameran.
Under filmning
GR-DV700PAL.book Page 7 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
8 SV
Master Page: Left-Heading0
INNEHÅLL
AUTOMATISK DEMONSTRATION 9
FÖRBEREDELSER 10
Ström ........................................................................10
Justera handremmen .................................................12
Justera sökaren .........................................................12
Montering på stativ ...................................................12
LCD-skärm och sökare .............................................12
Justera skärmens ljusstyrka ........................................13
Användningsläge ......................................................13
Inställning av datum/tid ............................................14
Sätta in en kassett
/Ta ur en kassett ....................................................15
Sätta in ett minneskort
/Ta ut ett minneskort .............................................16
VIDEOINSPELNING & AVSPELNING 17
VIDEOINSPELNING .....................................................17
Grundläggande inspelning ........................................17
Återstående tid för inspelning ...................................18
Zoomning .................................................................18
Journalistisk filmning ................................................18
Tidkod ......................................................................19
Inspelning från mitten av bandet ...............................19
VIDEOAVSPELNING ....................................................20
Normal avspelning ...................................................20
Stillbildsavspelning ...................................................20
Bildsökning ..............................................................21
Blanksökning ............................................................21
Anslutningar till en TV eller videobandspelare ..........22
DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.) INSPELNING
& AVSPELNING 23
D.S.C.-INSPELNING ....................................................23
Grundläggande fotografering (D.S.C. Snapshot) ........23
D.S.C.-AVSPELNING ...................................................24
Normal avspelning av bilder .....................................24
Automatisk avspelning av bilder ...............................24
Avspelning av videoklipp .........................................25
Avspelning av titelbilder ...........................................25
Indexavspelning av filer ............................................26
Visa filinformation ....................................................26
Ta bort OSD-visningen .............................................26
Att skydda filer .........................................................27
Ta bort filer ...............................................................28
Återställa filnamnet ...................................................29
Ställa in utskriftsinformation (DPOF-inställning) ........29
Initiera minneskort ....................................................30
AVANCERADE FUNKTIONER 31
MENYER FÖR FINJUSTERING ......................................31
Ändra menyinställningarna ....................................... 31
INSPELNINGSMENYER ................................................32
Stryknings/toningseffekter .........................................32
AE-programmet med specialeffekter ......................... 33
Justering av vitbalans ................................................34
AVSPELNINGSMENYER ..............................................39
FUNKTIONER FÖR INSPELNING ..................................41
Nattfält ..................................................................... 41
Snapshot (för videoinspelning) ..................................41
Självtimer .................................................................42
Autofokus .................................................................43
Manuell skärpeinställning .........................................43
Exponeringskontroll ..................................................44
Bländarlås ................................................................ 44
Motljuskompensation ...............................................45
Justering av vitbalans ................................................45
Manuell vitbalans ..................................................... 45
NAVIGATION-funktionen ........................................46
Inspelning av E-postklipp ..........................................48
Titelöverlägg ............................................................ 49
KOPIERING ...............................................................50
Kopiera till eller från en videobandspelare ............... 50
Kopiering till en videoapparat med en
DV IN-kontakt (digital kopiering) ..........................51
Kopiering från en videoapparat med en
DV OUT-kontakt (digital kopiering)
(endast GR-DV700/500) ....................................... 52
Kopiera stillbilder på ett band till ett minneskort ....... 53
ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN...................................54
Ljuddubbning ........................................................... 56
Insticksredigering ..................................................... 57
Sammansatt redigering [R.A.Edit] .............................58
SYSTEMANSLUTNINGAR ............................................62
Ansluta till en persondator ........................................62
Använda kameran som en webbkamera ...................63
REFERENSER 64
DETALJER ..................................................................64
FELSÖKNING .............................................................65
VARNINGAR .............................................................70
ANVÄNDARUNDERHÅLL .............................................73
SPECIFIKATIONER ......................................................74
INDEX .......................................................................76
VILLKOR 82
GR-DV700PAL.book Page 8 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 9
Master Page: Right-start
AUTOMATISK DEMONSTRATION
Automatisk demonstration äger rum när “DEMO
MODE” sätts på “ON” (fabriksförinställd).
Den automatiska demonstrationen startar när
ingen åtgärd har utförts på tre minuter sedan
strömbrytaren ställts på “A” eller “M” och ingen
kassett är isatt i kameran.
En åtgärd under pågående demonstration stoppar
demonstrationen tillfälligt. Demonstrationen
återupptas sedan om ingen annan åtgärd utförs
under drygt tre minuter därefter.
“DEMO MODE” förblir “ON” även om strömmen
till kameran slås av.
Stänga av den automatiska demonstrationen
1Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
3Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
4Vrid på MENU-hjulet för att välja “s” och tryck
på hjulet. SYSTEM-menyn visas.
5Vrid på MENU-hjulet för att välja “DEMO
MODE” och tryck på hjulet. Undermenyn visas.
6Vrid på MENU-hjulet för att välja “OFF” och
tryck på hjulet.
7Vrid på MENU-hjulet för att välja “BRETURN”
och tryck ner hjulet två gånger. Den vanliga
skärmen visas.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Ta bort linsskyddet om du vill se de verkliga
ändringarna av den aktiverade automatiska
demonstrationen på LCD-skärmen eller sökaren.
Automatisk demonstration
ST
M SY E
DEM– MO DE O
NO
OFF
Strömbrytare
Låsknapp
MENU-hjul
Undermeny
GR-DV700PAL.book Page 9 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
Master Page: Left-start
10 SV
FÖRBEREDELSER
Denna videokameras 2-vägssystem för
strömförsörjning gör att du kan välja den strömkälla
som passar bäst. Använd inte de komponenter som
medföljer för strömförsörjning med annan
utrustning.
Laddning av batteripaketet
1Låt pilen på batteripaketet peka uppåt och tryck
batteripaketet lätt mot batterifästet a.
2Skjut batteripaketet uppåt ända tills det låses på
plats b.
3Sätt strömbrytaren i läge “OFF” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
4Anslut nättillsatsen till kameran c, och anslut
sedan nätkabeln till nättillsatsen d.
5Anslut nättillsatsen till ett vägguttag e.
6Ström/laddningslampan på videokameran börjar
blinka som ett tecken på att laddning startats.
7När ström/laddningslampan släcks är laddningen
klar.
8Nättillsatsen kopplas bort från vägguttaget.
9Nättillsatsen kopplas bort från kameran.
För att ta bort batteripaketet...
Skjut batteripaketet något nedåt medan du drar i
BATT. RELEASE för att lossa det.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om skyddslocket sitter på batteripaketet måste
detta först tas av.
Kameran kan inte användas under pågående
laddning.
Laddning kan inte utföras om fel typ av batteri
används.
Det kan hända att ström/laddningslampan inte
tänds när ett batteri laddas för första gången eller
efter en längre tids förvaring. Ta i så fall loss
batteripaketet från nättillsatsen, sätt dit det på nytt
och försök sedan igen.
Om användningstiden för ett batteripaket blir
extremt kort trots att det laddats helt och hållet så
är batteriet utslitet och måste bytas ut. Du behöver
köpa ett nytt.
Om du använder nättillsatsen/laddaren AA-V40
(extra tillbehör) kan du ladda BN-V408U/V416U/
V428U batteripaketet utan kameran. Den kan
däremot inte användas som nättillsats.
För andra anmärkningar, sid. 64.
Använda batteripaketet
Utför steg 1 och 2 i “Laddning av batteripaketet” i
den vänstra kolumnen.
Maximal sammanhängande inspelningstid
* Medföljer
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Inspelningstiden blir avsevärt kortare under
följande omständigheter:
• Zoom eller inspelningsberedskap har använts
mycket.
• LCD-skärmen har använts mycket.
• Avspelning har gjorts ofta.
Innan du påbörjar en längre inspelning ska du se
till att du har laddat tillräckligt med batteripaket så
att de täcker 3 gånger den planerade
inspelningstiden.
Ström
Spak BATT.RELEASE
Till vägguttag
Öppna locket.
Nättillsats
Strömbrytare
Ström/laddningslampa
Låsknapp
Till likströmskontakt
Pil
Nätkabel
Batteripaket Laddningstid
BN-V408U Omkr. 1 tim. 30 min.
BN-V416U
(extra tillbehör) Omkr. 3 tim.
BN-V428U
(extra tillbehör) Omkr. 5 tim.
Batteripaket LCD-skärm på Sökare på
BN-V408U* 1 tim. 10 min. 1 tim. 30 min.
BN-V416U 2 tim. 20 min. 3 tim.
BN-V428U 4 tim. 5 tim. 10 min.
BN-V840U 5 tim. 30 min. 7 tim. 15 min.
BN-V856U 7 tim. 40 min. 10 tim. 20 min.
GR-DV700PAL.book Page 10 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 11
Master Page: Right
INFORMATION:
Det extra tillbehöret i form av en batteripaketsats för
extra lång brukstid består av ett batteripaket och en
nättillsats/batteriladdare.
VU-V840 SATS: Batteripaket BN-V840U &
nättillsats/batteriladdare AA-V15EG eller AA-V15EK
VU-V856 SATS: Batteripaket BN-V856U &
nättillsats/batteriladdare AA-V80EG eller AA-V80EK
Läs igenom satsens bruksanvisning före användning.
Dessutom, om du använder det extra tillbehöret
JVC VC-VBN856U likströmssladd går det att ansluta
batteripaketet BN-V840U eller BN-V856U till
videokameran och tillföra ström direkt till den.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Det går inte att använda de extra tillbehören VL-
V3U videostrålkastare, VL-F3U blixt, MZ-V3U
stereozoommikrofon eller MZ-V5U stereomikrofon
om batteripaket BN-V840U eller BN-V856U
används.
Använda nätspänning
1Anslut nättillsatsen till kameran a, och anslut
sedan nätkabeln till nättillsatsen b.
2Anslut nättillsatsen till ett vägguttag c.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Den medföljande nättillsatsen är försedd med en
automatisk spänningsväljare för omfånget 110 V
till 240 V.
För andra anmärkningar, sid. 64.
Om batterier
Litiumjonbatterier är känsliga för kyla.
FARA! Försök aldrig ta isär batterierna. Utsätt dem
heller inte för öppen låga eller hög värme, eftersom
detta kan förorsaka brand eller explosion.
VARNING! Låt inte batterierna eller dess poler
komma i kontakt med metall eftersom detta kan
resultera i kortslutning och möjligen förorsaka
brand.
Fördelarna med Litiumjonbatterier
Litiumjonbatteripaket är små och har stor
strömlagringskapacitet. Men när de utsätts för kyla
(under 10°C) kommer användningstiden att sjunka
och det kan faktiskt sluta fungera. Om detta inträffar,
lägg batteripaket i fickan eller på någon annan varm
plats en stund, och sätt sedan tillbaka det på
kameran. Så länge som själva batteripaketet inte är
kallt bör det inte påverka funktionen.
(Om du använder en värmedyna, se då till att
batteriet inte kommer i direkt kontakt med den.)
För andra anmärkningar, sid. 64.
OBSERVERA:
Kontrollera att strömmen till kameran är avslagen
innan strömkällan kopplas bort. I annat fall kan
det uppstå fel på kameran.
Till vägguttag
Öppna locket.
Nättillsats
Till likströmskontakt
Nätkabel
FÖRBEREDELSER
GR-DV700PAL.book Page 11 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
12 SV
Master Page: Left
1Justera kardborreremsan.
2För in högerhanden genom öglan och ta tag i
remmen.
3För in tummen och fingrarna i remmen och se till
att du lätt kan manövrera start/stoppknappen för
inspelning, strömbrytaren och elzoomen. Spänn
remmen så att den passar din hand.
1Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
2Kontrollera att LCD-skärmen är stängd och låst.
Dra ut sökaren hela vägen och justera den
manuellt så att du ser så bra som möjligt.
3Vrid på diopterns justeringsreglage tills
indikeringarna i sökaren är så tydliga som
möjligt.
V
ARNING:
Var försiktig så att du inte klämmer dig när du skjuter
in sökaren.
Du kan fästa kameran vid ett stativ genom att
placera styrbulten och skruven på stativet i det uttag
och skruvhål som finns på kameran. Dra sedan åt
skruven medurs.
Vissa stativ är inte försedda med bultar.
Vid användning av LCD-skärmen:
Kontrollera att sökaren är helt inskjuten. Tryck på
PUSH OPEN och öppna LCD-skärmen helt. Den
kan roteras 270º (90º nedåt, 180º uppåt).
Vid användning av sökaren:
Kontrollera att LCD-skärmen är stängd och låst. Dra
ut sökaren helt.
Dra ut sökaren tills ett klick hörs, annars kan den
skjutas in igen när du använder den.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Bilden visas inte samtidigt på LCD-skärmen och i
sökaren. Om du drar ut sökaren medan LCD-
skärmen är öppen kan du välja vilken du vill
använda. Ange “PRIORITY” till önskat läge i
SYSTEM-menyn. (sid. 31, 37)
Ljusa kulörta prickar kan dyka upp överallt på
LCD-skärmen eller sökaren. Detta är dock inte ett
funktionsfel. (sid. 69)
Justera handremmen
Justera sökaren
Montering på stativ
Diopterns
justeringsreglage
V
ARNING:
När du sätter videokameran på ett stativ ska
stativets ben dras ut helt för att stabilisera
kameran. Vi rekommenderar att du inte använder
små stativ. De välter lätt och detta kan skada
kameran.
LCD-skärm och sökare
180˚
PUSH OPEN-knapp
GR-DV700PAL.book Page 12 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 13
Master Page: Right
1Sätt strömbrytaren i läge “M” eller “PLAY” medan
du trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
3Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
4Vrid på MENU-hjulet för att välja “n” och tryck
på hjulet. CAMERA DISPLAY-menyn visas.
5Vrid på MENU-hjulet för att välja “BRIGHT” och
tryck på hjulet. Menyskärmen stängs och
indikeringen för ljusstyrka visas.
6Vrid på MENU-hjulet tills du får önskad
ljusstyrka.
7Tryck ner MENU-hjulet.
Det går även att justera sökarens ljusstyrka.
Du slår på videokameran genom att sätta
strömbrytaren i valfritt användningsläge, förutom
“OFF” medan du trycker ner låsknappen som sitter
på strömbrytaren.
Använd strömbrytaren och omkopplaren VIDEO/
MEMORY för att välja användningsläge efter behov.
Slå på kameran på annat sätt
När strömbrytaren är inställd på “A” eller “M” kan
du också stänga av/slå på videokameran genom att
stänga/öppna LCD-skärmen eller skjuta in/dra ut
sökaren.
Justera skärmens ljusstyrka
Användningsläge
BR I GHT
MENU-hjul
Ström/
laddnings-
lampa
Spak VIDEO/MEMORY
Strömbrytare
Låsknapp
Strömbrytarens position
A (Helautomatisk inspelning):
Gör att du kan spela in UTAN specialeffekter och
manuell justering. Lämplig för vanliga
inspelningar.
Indikatorn “A” visas på skärmen.
M (Manuell inspelning):
Gör att du kan ställa in olika funktioner för
inspelning via menyerna. (sid. 31)
Prova detta läge om du vill kunna utnyttja flera
kreativa möjligheter än vad som finns för
helautomatisk inspelning.
Ingen indikering visas på skärmen.
OFF:
Gör att du kan stänga av kameran.
PLAY:
Gör att du kan spela av en inspelning på bandet.
Gör att du kan spela av ett videoklipp på
minneskortet.
Gör att du kan visa en stillbild som lagrats på
minneskortet eller överföra en stillbild på
minneskortet till en dator.
Gör att du kan ställa in olika funktioner för
avspelning via menyerna. (sid. 31)
Läget för omkopplaren VIDEO/MEMORY
VIDEO:
Gör att du kan spela in på ett band eller spela av
ett band. Om “REC SELECT” har ställts in på
“/ (sid. 38) spelas stillbilder in
både på bandet och på minneskortet.
MEMORY:
Gör att du kan spela in på ett minneskort eller få
tillgång till data som har sparats på ett
minneskort.
När strömbrytaren är inställd på “A” eller “M
visas den valda bildstorleken.
FÖRBEREDELSER
GR-DV700PAL.book Page 13 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
14 SV
Master Page: Left
Datum och tid spelas alltid automatiskt in på bandet,
men du kan själv välja om du vill att de ska visas
under avspelning. (sid. 31, 40)
1Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
3Tryck ner MENU-hjulet.
Menyskärmen visas.
4Vrid på MENU-hjulet för
att välja “n” och tryck på
hjulet. CAMERA DISPLAY-
menyn visas.
5Vrid på MENU-hjulet för
att välja “CLOCK ADJ.
och tryck på hjulet.
Alternativet för “dag” framhävs.
6Vrid på MENU-hjulet för
att välja dag och tryck
sedan på det. Upprepa
detta för att mata in
månad, år, timme och
minuter.
7Vrid på MENU-hjulet för
att välja “BRETURN” och tryck ner hjulet två
gånger. Menyskärmen stängs.
Den inbyggda klockans uppladdningsbara
litiumbatteri
För att datum och tid ska kunna lagras i minnet finns
ett uppladdningsbart litiumbatteri för klockan
inbyggd i kameran. Medan kameran är ansluten till
nätet med nättillsatsen eller medan batteripaketet
försörjer kameran med ström så laddas hela tiden
klockans litiumbatteri. Om videokameran inte
används på en längre tid, omkring 3 månader,
kommer litiumbatteriet att laddas ur, och datum och
tid som lagrats i minnet försvinner. Om detta sker
ska du först ansluta kameran till nätet med
nättillsatsen under minst 24 timmar för att ladda
klockans litiumbatteri. Ställ sedan in datum/tid innan
du börjar använda kameran igen.
Observera att du kan använda kameran utan att
ställa in datum/tid.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Även om du väljer “CLOCK ADJ.” fortsätter den
videokamerans interna klocka att gå om inte
parametern är markerad. När du flyttar markeringen
till den första parametern för datum/tid (dag) stannar
klockan. När du ställt in minuterna och trycker på
MENU-hjulet börjar datum och tid att räknas upp
från den tid du just angivit.
Inställning av datum/tid
Ström/
laddningslampa
Strömbrytare
Låsknapp
MENU-hjul
HIDE
FA R ET
LADE
FA R
KC
.WDE
FA R
RNPE
C WI
RE
NDPE
W WI
WO
IDPE
S WI
E
ORPE
D WI
RO
PE
S WI
LL
W
B
B
O
I
L
O
C
R/F
DIPE WA
E
UTPE
S WI –RETH
LC
NRETUR
T/D
AUMET–/TI DA E OT
OFDEM– CO TI E
F
OK CL C
J AD .
LA
D
ASERA CM I
YP
V
NCREON S
IHTBR G
E
12 .
:
.03
02
17
30
NRETUR
OK
CL C
J AD .
LA
D
ASERA CM I Y
P
12 .
:
.03
02
17
30
GR-DV700PAL.book Page 14 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 15
Master Page: Right
Kameran måste vara påslagen för att du ska kunna
sätta in eller ta ur en kassett.
1Skjut och håll OPEN/EJECT i pilens riktning, och
dra sedan ut kassetthållarlocket tills det låses i
öppet läge. Kassetthållaren öppnas automatiskt.
Rör inte vid de inre komponenterna.
2Sätt in eller ta ut en kassett och tryck sedan på
markeringen “PUSH HERE” för att stänga
kassetthållaren.
Se till att du endast trycker på det område som
har markerats med “PUSH HERE” för att stänga
hållaren. Om du rör vid andra delar kan du
klämma fingret i hållaren så att du skadar dig
själv eller kameran.
Kassetthållaren förs in automatiskt när den
stängs. Vänta tills den förts in helt och hållet
innan du stänger kassetthållarlocket.
Det kan bli svårt att stänga kassetthållarlocket
när batteriet börjar bli svagt. Försök inte att
stänga det med våld. Sätt dit ett fulladdat
batteripaket eller anslut kameran till elnätet
innan du försöker igen.
3Stäng kassetthållarlocket så att det låses på plats.
Skydda viktiga inspelningar…
Genom att skjuta raderskyddsomkopplaren på
bandets baksida i riktning mot “SAVE”. Detta
förhindrar att bandet spelas över. Skjut omkopplaren
tillbaka till läget “REC” innan du sätter in bandet
igen om du vill kunna spela in mera på det.
Ungefärlig inspelningstid
Information om hur du byter inspelningsläge finns
på sidorna 31 och 34.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Det tar ett par sekunder innan kassetthållaren
öppnas. Försök inte att stänga det med våld.
Om du väntar några sekunder utan att
kassetthållaren öppnas stänger du
kassetthållarlocket och försöker igen. Om
kassetthållen fortfarande inte öppnas stänger du av
videokameran och sätter sedan på den igen.
Om bandet inte laddas på rätt sätt ska du öppna
kassetthållarlocket och ta ut bandet. Vänta några
minuter och sätt in bandet igen.
Vänta en stund med att öppna kassetthållarlocket
om kameran plötsligt har flyttats från ett kallt till
ett varmt ställe.
Om du stänger kassetthållarlocket innan
kassetthållaren dragits in helt kan kameran skadas.
Du kan sätta i och ta ur en kassett även om
videokameran är avstängd. Det kan dock hända
att kassetthållaren inte går tillbaka om den stängs
när videokameran är avstängd. Vi rekommenderar
att strömmen slås på innan du sätter i eller tar ur
kassetter.
När du återupptar inspelningen efter att ha öppnat
kassetthållarlocket spelas ett blankt avsnitt in på
bandet eller också raderas en tidigare inspelad
scen (spelas över), oberoende av om
kassetthållaren kommit ut eller inte. Se “Inspelning
från mitten av bandet” (sid. 19).
Sätta in en kassett
/Ta ur en kassett
Kontrollera att
fönstersidan är
vänd utåt.
Kassetthållar-
lock
Kassetthållare
PUSH HERE
Spak OPEN/EJECT
Raderskyddsomkopplare
Band Inspelningsläge
SP LP
30 min. 30 min. 45 min.
60 min. 60 min. 90 min.
80 min. 80 min. 120 min.
FÖRBEREDELSER
GR-DV700PAL.book Page 15 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
16 SV
Master Page: Left
Det medföljande minneskortet är redan insatt i
videokameran när du köper den.
1Kontrollera att videokameran är avstängd.
2Öppna kortlocket (MEMORY CARD).
3Du sätter in ett minneskort genom att, skjuta in
det ordentligt med det kapade hörnet framåt.
Du tar ut ett minneskort genom att, trycka på
det en gång. Dra ut minneskortet när det matats
ut ur kameran.
Rör inte vid kontakten på motsatta sidan av
etiketten.
4Stäng kortlocket.
Skydda värdefulla filer (endast tillgängligt för SD-
minneskort)…
Skjut skrivskyddsomkopplaren på minneskortets sida
i riktning mot “LOCK”. Detta förhindrar att
minneskortet spelas över. Skjut omkopplaren tillbaka
till läget bort från “LOCK” innan du sätter in
minneskortet igen om du vill kunna spela in mera på
det.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Använd endast SD-minneskort märkta “
eller multimediakort märkta “ ”.
Vissa sorters minneskort är inte kompatibla med
denna kamera. Innan du införskaffar ett
minneskort, hör med din återförsäljare eller dess
tillverkare.
Innan du använder ett nytt minneskort måste du
FORMATERA det. (sid. 30)
OBSERVERA:
Sätt inte in eller ta ut minneskortet medan
videokameran är påslagen eftersom detta kan skada
minneskortet eller göra att kameran inte kan avgöra
om kortet har satts in eller ej.
Sätta in ett minneskort
/Ta ut ett minneskort
Minneskort
Kapat hörn
Kortlock (MEMORY CARD)
Etikett
Skrivskyddsomkopplare
GR-DV700PAL.book Page 16 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 17
Master Page: Right-start
VIDEOINSPELNING & AVSPELNING
VIDEOINSPELNING
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Innan du fortsätter måste du utföra de åtgärder som
visas nedan:
Ström (sid. 10)
Sätta in en kassett (sid. 15)
1Ta bort linsskyddet.
2Tryck på PUSH OPEN och öppna LCD-skärmen
helt eller dra ut sökaren så långt det går.
3Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
4Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
Ström/laddningslampa tänds, och
videokameran ställs på inspelningsberedskap.
“PAUSE” visas.
5Tryck på start/stoppknappen för inspelning.
Inspelningslampan tänds och “TREC” visas på
skärmen under pågående inspelning.
6Tryck på start/stoppknappen för inspelning igen
när du vill stoppa inspelningen. Videokameran
återgår då till inspelningsberedskap.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Bilden visas inte samtidigt på LCD-skärmen och i
sökaren.
Om kameran står i inspelningsberedskap i mer än
5 minuter så kommer den automatiskt att stänga
av sig. Du kan slå på videokameran igen genom
att trycka in och dra ut sökaren igen, eller genom
att stänga och öppna LCD-skärmen igen.
Indikeringar på LCD-skärm/sökare:
• Om strömmen kommer från ett
batteri: batteriindikatorn “ ” visas.
(sid. 80)
• Om strömmen kommer från ett
nättuttag: batteriindikatorn “ ” visas inte.
När ett blankt avsnitt lämnas mellan inspelade
scener på bandet kommer tidkoden att avbrytas,
och fel kan uppstå när du redigerar bandet.
Information om hur du undviker detta finns i
“Inspelning från mitten av bandet” (sid. 19).
Information om hur du stänger av
inspelningslampan eller ljudsignaler finns i
sid. 31, 36.
Information om hur du spelar in i LP-läge (Long
Play) finns i sid. 31, 34.
För andra anmärkningar, sid. 64.
Grundläggande inspelning
Ström/laddningslampa
Spak VIDEO/MEMORY
Start/stoppknapp för inspelning
Strömbrytare
Låsknapp
Inspelningslampa
(Lyser medan inspelning
pågår.)
Elzoomspak
PUSH OPEN-knapp
GR-DV700PAL.book Page 17 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
18 SV
Master Page: Left
Återstående tid för inspelning
En uppskattning av återstående tid på bandet visas
på skärmen. “– h – – m” innebär att kameran
beräknar återstående tid. När återstående tid når
2 minuter börjar indikeringen blinka.
Zoomning
Skapa en in- eller utzoomningseffekt eller en
omedelbar ändring av bildförstoringen.
Zooma in
Skjut elzoomspaken mot “T”.
Zooma ut
Skjut elzoomspaken mot “W”.
Ju längre du skjuter elzoomspaken, desto snabbare
går zoomningen.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Skärpeinställningen kan bli instabil under
zoomning. Ställ i så fall in zoomen medan
kameran står i inspelningsberedskap, lås
skärpeinställningen med manuell fokusering
(sid. 43) och zooma sedan in eller ut i
inspelningsläge.
Zoomning är möjlig upp till maximalt 300X, eller
så kan den kopplas om till 10X förstoring med den
optiska zoomen. (sid. 34)
Zoomförstoring på över 10X utförs med hjälp av
digital bildbehandling, och kallas därför digital
zoom.
Bildkvaliteten kan försämras vid digital zoomning.
Det går inte att använda digital zoomning när
omkopplaren VIDEO/MEMORY är inställd på
“MEMORY”.
Makrofotografering (så nära som cirka 5 cm från
motivet) kan ske när elzoomspaken har skjutits
hela vägen till “W”. Se även “TELE MACRO” i
MANUAL-menyn på sidan 36.
För andra anmärkningar, sid. 64.
Journalistisk filmning
I vissa situationer kan olika
inspelningsvinklar ge mer
dramatiska effekter. Håll
kameran i önskad position
och vrid på LCD-skärmen
det sätt som passar dig bäst.
Den kan roteras 270º (90º
nedåt, 180º uppåt).
0
h
25
m
h–
m1
h
0
m0
h
3
m
0
h
2
m0
h
1
m0
h
0
m
0
h
5
9
m
(Blinkar) (Blinkar) (Blinkar)
(Räknar)
10
x
W
T
1
x
W
T
10
x
W
T
20
x
W
T
40
x
W
T
Zon för digitalzoom
Zoom in (T: Telephoto)
Zoom out (W: Wide angle)
10X (optisk) zoomzon
Ungefärligt zoomområde
VIDEOINSPELNING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 18 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 19
Master Page: Right
Tidkod
Under inspelning spelas en tidkod in på bandet. Den
är till för att ange placeringen av den inspelade
scenen vid avspelning.
Om inspelningen börjar från ett blankt avsnitt börjar
tidkoden räkna från “00:00:00” (minut:sekund:ruta).
Om inspelningen börjar vid slutet av en tidigare
inspelning fortsätter tiden från det senaste
tidkodstalet.
Om du vill utföra en sammansatt redigering
(sid. 58 – 61) måste tidkoder användas. Om ett
blankt avsnitt spelats in en bit på bandet avbryts
tidkoden. När inspelningen återupptas börjar
tidkoden från “00:00:00” igen. Detta innebär att
kameran alltså kan spela in samma tidkoder som
redan finns i tidigare inspelade scener. För att
undvika detta går du igenom “Inspelning från mitten
av bandet” (sid. 19) i följande fall:
När du spelar in igen efter att ha spelat av bandet.
När strömmen bryts under inspelning.
När bandet tas ut och sätts in igen under
inspelning.
När du spelar in på ett delvis inspelat band.
När du spelar in ett blankt avsnitt en bit in på
bandet.
När du spelar in igen efter att ha spelat in en scen
och därefter öppnat/stängd kassetthållarlocket.
Inspelning från mitten av bandet
1) Spela av ett band eller använd blanksökning
(sid. 21) för att leta upp punkten där du vill
starta spela in, och aktivera sedan läget för
stillbildsavspelning. (sid. 20)
2) Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren. Starta sedan inspelningen.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Det går inte att nollställa tidkoden.
Under snabbspolning framåt eller bakåt rör sig
tidkodsindikeringen ojämnt.
Tidkoden visas endast när “TIME CODE” står på
“ON”. (sid. 37)
När ett blankt avsnitt spelas in på bandet
Korrekt inspelning
12:34:24
Rutor visas inte under
inspelning.
Minuter
Sekunder
Rutor
(25 ramar = 1 sekund)
Skärm
Tidkod
00:00:00
Band Redan inspelad
scen Blankt Nyinspelad
scen
Tidkod
05:43:21 Tidkod
00:00:00
Inspelningen
startar Inspelningen
stoppar Inspelningen
startar
Tidkod
00:00:00
Band Redan inspelad
scen Ny scen Senaste scenen
Tidkod
05:43:21 Tidkod
05:44:00
Inspelningen
startar Inspelningen
startar Inspelningen
startar
VIDEOINSPELNING & AVSPELNING
GR-DV700PAL.book Page 19 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
20 SV
Master Page: Left-Heading0
VIDEOAVSPELNING
1Sätt in en kassett. (sid. 15)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Starta avspelningen genom att trycka på 4/9.
5Stoppa avspelningen genom att trycka på 8.
När bandet stoppats kan du trycka på 3 för
att spola tillbaka eller på 5 för att spola fram
bandet.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Rengör videohuvudena med en torr
rengöringskassett (extra tillbehör) när:
• Ingen bild under avspelning.
• Brusstreck uppträder under avspelning.
Mer information finns på sid. 72.
Om kameran är kvar i stoppläget längre än
5 minuter när den går på batteri stängs kameran av
automatiskt. Du slår på den igen genom att ställa
strömbrytaren på “OFF” och därefter på “PLAY”.
Du kan titta på den avspelade bilden på LCD-
skärmen, i sökaren eller på en ansluten TV.
(sid. 22)
Du kan också se avspelningsbilden på LCD-
skärmen när den har vänts helt och tryckts mot
kamerahuset.
Indikeringar på LCD-skärm/sökare:
• Om strömmen kommer från ett
batteri: batteriindikatorn “ ” visas.
(sid. 80)
• Om strömmen kommer från ett
nättuttag: batteriindikatorn “ ” visas inte.
När en kabel ansluts till AV-kontakten hörs inget
ljud från högtalaren.
Ändra högtalarvolymen…
Vrid MENU-hjulet mot “+” för att öka volymen eller
mot “–” för att sänka den.
Stillbildsavspelning
Paus under videoavspelning.
1) Tryck på 4/9 under pågående avspelning.
2) Tryck igen på 4/9 för att återgå till normal
avspelning.
Om stillbilden visas under mer än cirka
3 minuter aktiveras kamerans stoppläge
automatiskt.
När 4/9 trycks in kommer bilden kanske inte
att pausas omedelbart så att videokameran kan
stabilisera bilden.
Normal avspelning
Högtalare
Avspelnings/pausknapp
(4/9)
Låsknapp
Återspolningsknapp (3)
Spak VIDEO/MEMORY
Strömbrytare
Stoppknapp (8)
MENU-hjul (VOLUME)
Framspolningsknapp (5)
GR-DV700PAL.book Page 20 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 21
Master Page: Right
Bildsökning
Används för snabbsökning i valfri riktning under
avspelning.
1) Tryck på 5 för att söka framåt eller på 3 för
att söka bakåt.
2) Tryck på 4/9 för att återgå till normal
avspelning.
Tryck ner och håll nere 5 eller 3 under
avspelning. Sökningen fortsätter så länge du
håller knappen nedtryckt. När du släpper den
återtas normal avspelning.
En viss mosaikeffekt uppträder på skärmen
under bildsökningen. Detta är inte ett
funktionsfel.
OBSERVERA:
Under bildsökning kan delar av
bilden bli otydlig, speciellt på
skärmens vänstersida.
Blanksökning
Denna funktion hjälper dig att hitta en plats för
inspelningsstart mitt på bandet utan att därmed
rubba tidkoderna. (sid. 19)
1Sätt in en kassett. (sid. 15)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4När bandet stoppats
trycker du på BLANK
SEARCH.
Indikeringen
“BLANK SEARCH”
visas och kameran
börjar automatiskt
söka framåt eller
bakåt, och stannar vid den punkt som ligger
omkring 3 sekunder innan det tomma avsnittet
börjar.
Du kan avbryta blanksökningen genom att
trycka8.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om den aktuella positionen ligger mitt i ett
blankavsnitt söker kameran bakåt. Om den
nuvarande positionen är i ett inspelat avsnitt söker
kameran framåt.
Blanksökning fungerar inte om meddelandet
“HEAD CLEANING REQUIRED. USE CLEANING
CASSETTE” visats för det aktuella bandet.
Sökningen stoppas automatiskt om början eller
slutet av bandet nås under blanksökning.
Det går eventuellt inte att hitta ett blankavsnitt
som är kortare än 5 sekunder.
Det kan hända att det hittade blankavsnittet
befinner sig mellan två inspelade scener.
Kontrollera därför att det inte finns någon inspelad
scen efter blankavsnittet innan du börjar spela in.
Slow-motion-avspelning
Avspelning bild för bild
Avspelningszoom
Specialfunktioner vid avspelning
Endast tillgängliga med fjärrkontroll (medföljer).
(sid. 55)
BLANK SEARCH
PUSH "STOP" BUTON
TO CANCEL
VIDEOINSPELNING & AVSPELNING
GR-DV700PAL.book Page 21 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
22 SV
Master Page: Left
* Använd den medföljande kabeladaptern om
din videobandspelare har en SCART-kontakt.
** Krävs endast vid visning av endast stillbilder.
*** Ansluts om din TV/videobandspelare har en S-
VIDEO IN-kontakt och A/V-kontakt. I detta fall
behöver inte den gula videokabeln anslutas.
**** Öppna skyddet när du ansluter kabeln.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Ställ in Video out-väljaren på kabeladaptern:
Y/C: Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som klarar Y/C-signaler och använder en S-Video-
kabel.
CVBS: Vid anslutning till en TV eller
videobandspelare som inte klarar Y/C-signaler och
använder en audio/video-kabel.
1Kontrollera att alla enheter är avstängda.
2Anslut videokameran till en TV eller
videobandspelare enligt bilden.
Om du använder en videobandspelare, gå till steg 3.
Om inte, gå till steg 4.
3Anslut videoutgången till TV-ingången enligt
bruksanvisningarna till din videobandspelare.
4Slå på kameran, videobandspelaren och TV:n.
5Ställ in videobandspelaren på AUX-läge och
TV:n i VIDEO-läge.
För att välja om följande information ska visas på
TV:n eller inte...
Datum/tid
Ställ “DATE/TIME” på “AUTO”, “ON” eller “OFF”.
(sid. 31, 40)
Du kan också trycka på DISPLAY
fjärrkontrollen för att slå på eller stänga av
datumvisningen.
Tidkod
Ställ “TIME CODE” på “ON” eller “OFF”.
(sid. 31, 40)
Andra indikeringar än datum/tid och tidskod
Ställ “ON SCREEN” på “OFF”, “LCD” eller “LCD/
TV”. (sid. 31, 40)
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (sid. 11)
För att kunna se bilderna och höra ljudet från
videokameran utan att sätta in ett band eller
minneskort ställer du videokamerans strömbrytare
på “A” eller “M”, och ställer sedan in TV:n för
lämplig ingångssignal.
Glöm inte att dra ner TV:ns volym helt och hållet
så att du undviker en ljudchock när kameran slås
på.
Om du har en TV eller högtalare som inte är
avskärmade bör du inte placera högtalarna nära
TV:n eftersom det kan uppstå störningar på
kamerabilden.
När en kabel ansluts till AV- eller hörlurskontakten
hörs inget ljud från högtalaren.
Anslutningar till en TV eller
videobandspelare
1234
Kontaktskydd****
Kontaktskydd****
Audio/Video-
kabel
(medföljer)
Till AV
Till S
S-videokabel
(extra tillbehör)
TV Videobandspelare
AVit till AUDIO L IN**
BRöd till AUDIO R IN**
CGul till VIDEO IN
DTill S-VIDEO IN***
Till TV eller
videobandspelare
“Y/C”/“CVBS”-
omkopplare för
videoutgång
Kabeladapter*
VIDEOAVSPELNING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 22 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 23
Master Page: Right-start
DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.) INSPELNING & AVSPELNING
D.S.C.-INSPELNING
Du kan använda din videokamera som en digital
stillbildskamera för att ta fotografier. Stillbilder lagras
på minneskortet.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Innan du fortsätter måste du utföra de åtgärder som
visas nedan:
Ström (pg. 10)
Sätta in ett minneskort (sid. 16)
1Ta bort linsskyddet.
2Tryck på PUSH OPEN och öppna LCD-skärmen
helt eller dra ut sökaren så långt det går.
3Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
4Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
5Tryck på SNAPSHOT. Indikeringen “O” visas
medan du tar ett fotografi.
Om du vill kontrollera hur bilden ser ut innan
du sparar den på minneskortet kan du trycka
ner SNAPSHOT halvvägs och hålla kvar den
där. Indikatorn “ ” visas och slutar att blinka
när den infångade bilden är skarp. Släpp
SNAPSHOT för att avbryta inspelningen. Tryck
ner SNAPSHOT hela vägen om du vill spara
bilden på minneskortet.
Stillbilderna spelas in utan ram i snapshot-
läget.
Information om hur du tar bort stillbilder du
inte vill ha finns i “Ta bort filer” (sid. 28).
Om du inte vill höra slutarljudet ställer du in
“BEEP” på “OFF”. (sid. 31, 36)
Om du vill ändra bildstorlek och/eller
bildkvalitet, pg. 31, 38.
.
ABildstorlek (sid. 38, 78)
BSkärpeikon (sid. 78)
CFotograferingikon (sid. 78)
DKortikon (sid. 78)
EBildkvalitet (sid. 38, 78)
FÅterstående antal bilder (sid. 78)
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Även om “DIS” är inställd på “ON” (sid. 35)
kommer stabiliseraren att vara inaktiverad.
Om AE-programmet med specialeffekter
(sid. 33) är aktiverat kommer vissa lägen av AE-
programmet inte att kunna användas vid
snapshotinspelning. I sådana fall blinkar ikonen.
Om ingen fotografering görs under cirka 5 minuter
medan strömbrytaren står på “A eller “M” och
ström tillförs från batteripaketet kommer kameran
att stängas av automatiskt för att spara ström. Du
kan börja fotografera igen genom att trycka in och
dra ut sökaren igen, eller genom att stänga och
öppna LCD-skärmen igen.
Motordriftsläget (sid. 42) är avstängd när
omkopplaren VIDEO/MEMORY står på
“MEMORY”.
När en kabel är ansluten till AV-kontakten hörs
inget slutarljud från högtalaren, men det spelas
ändå in på bandet.
Stillbilderna följer definitionerna i DCF
(protokollet Design rule for Camera File system).
De kan inte användas med apparater som inte
efterföljer DCF.
Grundläggande fotografering
(D.S.C. Snapshot)
Strömbrytare
Låsknapp
Spak VIDEO/MEMORY
SNAPSHOT-knapp
PUSH OPEN-knapp
Snapshot-läge utan ram
Du kan höra ljudet av en slutare
som stängs.
GR-DV700PAL.book Page 23 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
24 SV
Master Page: Left-Heading0
D.S.C.-AVSPELNING
Bilder som tas med videokameran numreras
automatiskt och lagras sedan i nummerordning på
minneskortet. Du kan titta på de lagrade bilderna, en
i sänder, ungefär på samma sätt som du kan bläddra
i ett fotoalbum.
1Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.
5Om skärmen för avspelning av videoklipp
(E-MAIL CLIP, pg. 25) eller titelbilder (TITLE,
pg. 25) visas trycker du på SELECT. Skärmen
MEMORY SELECT visas.
6Vrid på MENU-hjulet för att välja “IMAGE” och
tryck på hjulet. Skärmen för avspelning av bilder
(IMAGE) visas.
7Tryck på 3 för att visa föregående fil. Tryck på
5 för att visa nästa fil.
Tryck på INFO om du vill ha information om
den fil som visas. (sid. 26)
Du kan också söka efter en fil på
indexskärmen. (sid. 26)
Du kan stänga av avspelningsskärmen så att
den inte syns när du tittar på fotografierna.
(sid. 26)
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Även om du tar en ny bild efter avspelning av en
bild med ett lågt nummer kommer denna nya bild
inte att skriva över en befintlig bild. Nya bilder
infogas automatiskt efter den sist tagna bilden.
Bilder som tagits med en annan filstorlek än
“640 x 480”, “1024 x 768”, “1280 x 960” och
“1600 x 1200” och med någon annan enhet visas
som miniatyrer. Det går inte att överföra dessa
miniatyrbilder till en dator.
Bilder som tagits med enheter (t.ex. JVC GR-
DVX7) som inte är DCF-kompatibla kan inte visas
med denna kamera.
Meddelandet “UNSUPPORTED FILE!” visas.
Avspelningszoom
Endast tillgängliga med fjärrkontroll (medföljer).
(sid. 55)
Du kan gå igenom alla bilder som har lagrats i
minneskortet automatiskt.
1Utför stegen 16 i “Normal avspelning av
bilder”.
2Tryck på 4/9 för att starta den automatiska
avspelningen.
Om du trycker på 3 under avspelningen
visas filerna i fallande nummerordning.
Om du trycker på 5 under avspelningen
visas filerna i stigande nummerordning.
3Stoppa den automatiska avspelningen genom att
trycka på 8.
Normal avspelning av bilder
Strömbrytare
Låsknapp
Stoppknapp (8)
INFO-knapp
Avspelnings/pausknapp (4/9)
Framspolningsknapp (5)
Återspolningsknapp (3)
Spak
VIDEO/
MEMORY
SELECT-knapp
MENU-hjul
Automatisk avspelning av bilder
[För normal avspelning]
För att visa nästa bild [För automatisk
avspelning]
Skärmen för avspelning av bilder (IMAGE)
För att visa föregående bild
100-0013
100-0014
100-0015
100-0016
GR-DV700PAL.book Page 24 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 25
Master Page: Right
Du kan visa videoklipp (sid. 48) som sparats på
minneskortet.
1Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.
5Om skärmen för avspelning av bilder (IMAGE)
eller titelbilder (TITLE) visas trycker du på
SELECT. Skärmen MEMORY SELECT visas.
6Vrid på MENU-hjulet för
att välja “E-MAIL CLIP”
och tryck på hjulet.
Skärmen för avspelning av
videoklipp (E-MAIL CLIP)
visas.
7Tryck på 3 för att välja
föregående fil. Tryck på 5 för att välja nästa fil.
Tryck på INFO om du vill ha information om
den fil som visas. (sid. 26)
Du kan också söka efter en fil på
indexskärmen. (sid. 26)
8Starta avspelningen genom att trycka på 4/9.
9Stoppa avspelningen genom att trycka på 8.
Det finns 9 förhandslagrade titelbilder på det
medföljande minneskortet. Du kan titta på dessa
filer. Det går även att lägga över titelbilder under
inspelning. (sid. 49)
1Sätt in det medföljande minneskortet. (sid. 16)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.
5Om skärmen för avspelning av bilder (IMAGE)
eller videoklipp (E-MAIL CLIP) visas trycker du på
SELECT. Skärmen MEMORY SELECT visas.
6Vrid på MENU-hjulet för
att välja “TITLE” och tryck
på hjulet. Skärmen för
avspelning av titelbilder
(TITLE) visas.
7Tryck på 3 för att välja
föregående fil. Tryck på
5 för att välja nästa fil.
Tryck på INFO om du vill ha information om
den fil som visas. (sid. 26)
Du kan också söka efter en fil på
indexskärmen. (sid. 26)
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Om du har råkat ta bort de förlagrade titelbilderna
på det medföljande minneskortet kan du kopiera
bildfilerna från den medföljande CD-ROM-skivan .
Mer information finns i handboken till den
medföljande programvaran på CD-ROM-skivan.
Avspelning av videoklipp
E-MAIL CLIP
Avspelning av titelbilder
DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.) INSPELNING & AVSPELNING
GR-DV700PAL.book Page 25 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
26 SV
Master Page: Left
Du kan visa flera olika filer som sparats på
minneskortet samtidigt. Denna möjlighet till bläddring
gör det enkelt att hitta just den fil du är ute efter.
1För indexavspelning av bildfiler, utför 16 i
“Normal avspelning av bilder” (sid. 24).
För indexavspelning av videoklippfiler, utför
16 i “Avspelning av videoklipp” (sid. 25).
Du utför en indexavspelning av titelfiler genom
att utföra 16 i “Avspelning av titelbilder”
(sid. 25).
2Tryck på INDEX. Indexskärmen för vald filtyp
visas.
3Vrid på MENU-hjulet för att flytta ramen till
önskad fil.
Tryck på 3 för att visa föregående sida.
Tryck på 5 för att visa nästa sida.
4Tryck ner MENU-hjulet. Den fil du har valt visas.
Tryck på INFO om du vill ha information om
den fil som visas. (Se nedan.)
Du kan hämta aktuell filinformation genom att
tryckaINFO-knappen under normal avspelning
eller indexavspelning.
Tryck på INFO-knappen igen för att stänga
informationsskärmen.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
För bilder som har tagits med andra enheter eller
som datorbehandlats visas “QUALITY: – – –”.
1Utför stegen 16 i “Normal avspelning av
bilder” (sid. 24) eller “Avspelning av
titelbilder” (sid. 25).
2Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
3Vrid på MENU-hjulet för att välja “DISPLAY” och
tryck på hjulet. Undermenyn visas.
4Vrid på MENU-hjulet för att välja “OFF” och
tryck på hjulet. Indikatorn för användningsläge,
mapp/filnummer och batteriindikatorn ( )
försvinner.
Välj “ON” om du vill visa indikeringarna igen.
Indexavspelning av filer
Visa filinformation
FOLDER : Mappnamn (sid. 29)
FILE : Filnamn (sid. 29)
DATE : Datum då filen skapades
SIZE : Bildstorlek
QUALITY : Bildkvalitet (endast IMAGE)
TIME : Avspelningstid (endast E-MAIL CLIP)
PROTECT : Om denna är satt till “ON” är filen
skyddad från oavsiktlig radering.
(sid. 27)
123
456
78 9
Indexskärm
Vald fil Indexnummer
Ta bort OSD-visningen
F
F
D
S
Q
P
O
I
A
I
U
R
L
L
T
Z
A
O
D
E
E
E
L
T
E
I
E
R
T
C
Y
T
:
:
:
:
:
:
1
D
1
F
O
0
V
0
I
F
0
C
2
N
F
J
0
4
E
V
0
X
C
0
7
G
1
6
R
0
8
2 7 . 1 0
. 0 3
Informationsskärm
RETURN
DISPLAY
M
E
NU
ON
OFF
100-0013
Indikator för användningsläge
Batteriindikator
Mapp/filnummer
D.S.C.-AVSPELNING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 26 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 27
Master Page: Right
Genom att skydda filer förhindrar du att de raderas
av en olyckshändelse.
1Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.
Om du vill välja en annan filtyp, gå till steg 5.
Om inte, gå till steg 7.
5Tryck på SELECT. Skärmen MEMORY SELECT
visas.
6Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad filtyp
och tryck ner hjulet.
7Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
8Vrid på MENU-hjulet för
att välja “PROTECT” och
tryck på hjulet.
Undermenyn visas.
Skydda den visade filen
9Vrid på MENU-hjulet för
att välja “CURRENT” och
tryck på hjulet. Skärmen
PROTECT visas.
10 Tryck på 3 eller 5
för att välja önskad fil.
11 Vrid på MENU-hjulet
för att välja “EXECUTE”
och tryck ner hjulet.
Välj “RETURN” om du
vill ta bort skyddet.
Upprepa stegen 10 och
11 för alla filer som du
vill skydda.
Skydda alla filer som lagrats på
minneskortet
9Vrid på MENU-hjulet för att välja “PROT.ALL
och tryck på hjulet. Skärmen PROTECT visas.
10 Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet.
Välj “RETURN” om du vill ta bort skyddet.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om symbolen “ ” visas är den visade filen
skyddad.
Även skyddade filer raderas om minneskortet
nollställs eller skadas. Om du inte vill riskera att
förlora viktiga filer bör du överföra dem till en
dator och spara dem där.
Ta bort skyddet
Innan du gör följande ska du utföra stegen 18 i
Att skydda filer” i den vänstra kolumnen.
Ta bort skyddet för den visade filen
9Vrid på MENU-hjulet för att välja “CURRENT”
och tryck på hjulet. Skärmen PROTECT visas.
10 Tryck på 3 eller 5 för att välja önskad fil.
11 Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet.
Välj “RETURN” om du vill upphära ett val.
Upprepa stegen 10 och 11 för alla filer som du
vill ta bort skyddet för.
Att skydda filer
Strömbrytare
Låsknapp
Återspolningsknapp (3)
Spak VIDEO/MEMORY
Framspolningsknapp (5)
SELECT-knapp
MENU-hjul
MENU
DISPLAY
BR I HT
END
G
PROTECT
DELETE
DPOF
NO . RES ET
FORMAT
PROTECT
M
E
NU
RENT
PROT.ALL
CANC.ALL
RETURN
CUR
ROTEC TP
RETURN
PROTECTED
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.) INSPELNING & AVSPELNING
GR-DV700PAL.book Page 27 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
28 SV
Master Page: Left
Ta bort skyddet från alla filer som lagrats
på minneskortet
9Vrid på MENU-hjulet för att välja “CANC.ALL
och tryck på hjulet. Skärmen PROTECT visas.
10 Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet.
Välj “RETURN” om du vill upphära ett val.
Filer som har sparats kan tas bort antingen en åt
gången eller allihop samtidigt.
1Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.
Om du vill välja en annan filtyp, gå till steg 5.
Om inte, gå till steg 7.
5Tryck på SELECT. Skärmen MEMORY SELECT
visas.
6Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad filtyp
och tryck ner hjulet.
7Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
8Vrid på MENU-hjulet för att välja “DELETE” och
tryck på hjulet. Undermenyn visas.
Ta bort den visade filen
9Vrid på MENU-hjulet för
att välja “CURRENT” och
tryck på hjulet. Skärmen
DELETE visas.
10 Tryck på 3 eller 5
för att välja önskad fil.
11 Vrid på MENU-hjulet
för att välja “EXECUTE”
och tryck ner hjulet.
Välj “RETURN” om du
vill avbryta proceduren.
Upprepa stegen 10 och
11 för alla filer som du
vill ta bort.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Om märket “ ” visas är vald fil skyddad, och kan
inte tas bort.
Ta bort alla filer som lagrats på
minneskortet
9Vrid på MENU-hjulet för att välja “ALLoch tryck
på hjulet. Skärmen DELETE visas.
10 Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet.
Välj “RETURN” om du vill avbryta proceduren.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Det går inte att ta bort skyddade filer (sid. 27).
Du måste ta bort skyddet innan du kan radera
dem.
När filerna väl har raderats kan du inte få tillbaka
dem. Kontrollera därför filerna innan du tar bort
dem.
Ta bort filer
Strömbrytare
Låsknapp
Återspolningsknapp (3)
Spak VIDEO/MEMORY
Framspolningsknapp (5)
SELECT-knapp
MENU-hjul
V
ARNING:
Ta inte ut minneskortet och utför heller inga andra
åtgärder (som att slå av kameran) när raderingen
pågår. Var också noga med att använda den
medföljande nättillsatsen eftersom minneskortet
kan skadas om batteriet råkar laddas ur helt under
raderingen. Om minneskortet skadas måste det
nollställas. (sid. 30)
DELETE
M
E
NU
RENT
ALL
RETURN
CUR
ELETED
EXECUTE
DELETE?
RETURN
D.S.C.-AVSPELNING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 28 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 29
Master Page: Right
När du återställer filnamnet skapas en ny mapp. De
nya filer du skapar placeras i den nya mappen. Det
är praktiskt att skilja nya och äldre filer åt. (Endast
tillgängligt för bild- och videoklippsfiler.)
1Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.
5Om skärmen för avspelning av titelbilder (TITLE,
pg. 25) visas trycker du på SELECT. Skärmen
MEMORY SELECT visas.
6Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad filtyp
(IMAGE eller E-MAIL CLIP) och tryck ner hjulet.
Skärmen för avspelning av bilder eller videoklipp
(IMAGE eller E-MAIL CLIP) visas.
7Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
8Vrid på MENU-hjulet för att välja “NO. RESET”
och tryck på hjulet. Skärmen NO. RESET visas.
9Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet. Den nya mappen (t.ex.
“101JVCGR”) skapas, och den fil som skapas för
nästa bild du tar börjar med DVC00001.
Mapp- och filnamn
Varje gång du fotograferar skapas ett filnamn där en
siffra ingår. Det högsta redan använda numret
adderas med ett för att ge det nya filnamnet. Även
om du tar bort en bild- eller videoklippsfil vars
nummer ligger någonstans i mitten av serien
kommer detta nummer inte att användas igen för ett
nytt kort. I stället kommer nummerserien att ha kvar
ett avbrott. Om filnamnet når DVC09999 kommer
en ny mapp (t.ex. “101JVCGR”) att skapas, och
filnamnen börjar på nytt från DVC00001.
Denna videokamera är kompatibel med DPOF-
standarden (Digital Print Order Format) så att den
ska kunna användas tillsammans med nya system,
till exempel för automatisk utskrift. Du kan välja
mellan 2 inställningar för utskriftsinformation för de
bilder som finns på minneskortet. “Skriva ut samtliga
stillbilder (en utskrift för varje bild)” eller “Skriva ut
genom att välja stillbilder och antal utskrifter”.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om du sätter in ett minneskort som redan ställts in
enligt nedanstående beskrivning i en skrivare som
är DPOF-kompatibel kommer den automatiskt att
skriva ut valda stillbilder.
Om du vill skriva ut bilder som spelats in på band
måste du först kopiera dem till ett minneskort.
(sid. 53)
Skriva ut samtliga stillbilder (en utskrift för
varje bild)
1Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.
5Om skärmen för avspelning av videoklipp
(E-MAIL CLIP, pg. 25) eller titelbilder (TITLE,
pg. 25) visas trycker du på SELECT. Skärmen
MEMORY SELECT visas.
6Vrid på MENU-hjulet för att välja “IMAGE” och
tryck på hjulet. Skärmen för avspelning av bilder
(IMAGE) visas.
7Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
8Vrid på MENU-hjulet för
att välja “DPOF” och tryck
på hjulet. Undermenyn
visas.
9Vrid på MENU-hjulet för
att välja “ALL 1” och tryck
på hjulet. Skärmen DPOF
visas.
Återställa filnamnet Ställa in utskriftsinformation
(DPOF-inställning)
DPOF
M
E
NU
RENT
ALL 1
RESET
RETURN
CUR
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.) INSPELNING & AVSPELNING
GR-DV700PAL.book Page 29 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
30 SV
Master Page: Left
10 Vrid på MENU-hjulet
för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet. Den
vanliga
avspelningsskärmen visas.
Välj “RETURN” om du
vill upphära ett val.
Skriva ut genom att välja stillbilder och antal
utskrifter
1Utför stegen 18 i “Skriva ut samtliga stillbilder
(en utskrift för varje bild)” (sid. 29).
2Vrid på MENU-hjulet för
att välja “CURRENT” och
tryck på hjulet. Skärmen
DPOF visas.
3Tryck på 3 eller 5
för att välja önskad fil.
4Vrid på MENU-hjulet för att välja
nummerindikeringen (00) och tryck ner hjulet.
5Välj antal utskrifter genom
att vrida MENU-hjulet mot
“+” för att öka antalet eller
mot “–” för att minska
antalet och tryck sedan in
det.
Upprepa stegen 3 till 5
för önskat antal utskrifter.
Du kan ställa in upp till 15 utskrifter.
Om du vill ändra antalet utskrifter ska du välja
bilden igen, och sedan ändra antalet.
6Vrid på MENU-hjulet för
att välja “RETURN” och
tryck på hjulet. “SAVE?”
visas.
Om du inte gjorde några
ändringar i steg 3 till 5
visas menyskärmen
igen.
7Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck ner hjulet för att spara inställningen.
Välj “CANCEL” om du vill upphära ett val.
Nollställa antalet utskrifter
1Utför stegen 18 i “Skriva ut samtliga stillbilder
(en utskrift för varje bild)” (sid. 29).
2Vrid på MENU-hjulet för att välja “RESET” och
tryck på hjulet. Skärmen DPOF visas.
3Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet. Den vanliga
avspelningsskärmen visas.
Välj “RETURN” om du vill upphära ett val.
Antalet utskrifter återställs till 0 för samtliga
stillbilder.
Du kan initiera (nollställa) ett minneskort när som
helst.
Under nollställningen raderas alla bilder och data
som har sparats på minneskortet, inklusive bilder
som har skyddats.
1Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
2Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
3Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
4Tryck ner MENU-hjulet.
Menyskärmen visas.
5Vrid på MENU-hjulet för
att välja “FORMAT” och
tryck på hjulet. Skärmen
FORMAT visas.
6Vrid på MENU-hjulet för
att välja “EXECUTE” och
tryck på hjulet.
Minneskortet är initierat.
När initieringen är slutförd visas “NO IMAGES
STORED”, “NO E-MAIL CLIP STORED” eller
“NO TITLE DATA STORED”.
Välj “RETURN” om du vill avbryta initieringen.
DPOF
EXECUTE
ALL1?
RETURN
RETURN
SHEETS
DPOF
00
SHEETS
DPOF
05
DPOF
EXECUTE
SAVE?
CANCE L
V
ARNING:
När du utför ovanstående procedur får du aldrig
slå av strömmen eftersom minneskortet då kan
skadas.
Initiera minneskort
V
ARNING:
Utför inga andra åtgärder (som att slå av kameran)
när initieringen pågår. Var också noga med att
använda den medföljande nättillsatsen eftersom
minneskortet kan skadas om batteriet råkar laddas
ur helt under initieringen. Om minneskortet
skadas måste det initieras.
MENU
DISPLAY
BR I GHT
END
PROTECT
DELETE
DPOF
NO . RES E T
FORMAT
ORMA TF
EXECUTE
DATA?EX I ST I NG
ERASE AL L
RETURN
D.S.C.-AVSPELNING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 30 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 31
Master Page: Right-start
AVANCERADE FUNKTIONER
MENYER FÖR FINJUSTERING
Denna videokamera är försedd med ett lättanvänt
menysystem på skärmen som förenklar många av de
mer komplicerade inställningarna. (sid. 32 – 40)
1Inspelningsmenyer för video och D.S.C.:
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO” eller “MEMORY”.
Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
Avspelningsmenyer för video:
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
Avspelningsmenyer för D.S.C., se “D.S.C.-
AVSPELNING” (sid. 24).
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
3Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
4Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad
funktion och tryck sedan på hjulet. Vald
funktionsmeny visas.
5Hur du gör inställningarna beror på vilken
funktion du väljer.
Menyer utan undermenyer
vWIPE/FADER, rPROGRAM AE,
pEXPOSURE, uW. BALANCE
1) Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad
parameter.
Exempel: rPROGRAM AE-menyn
2) Tryck ner MENU-hjulet.
Valet är gjort.
Menyskärmen
återkommer.
Upprepa proceduren om
du vill göra inställningar
i andra funktionsmenyer.
3) Tryck ner MENU-hjulet igen. Menyskärmen
stängs.
Menyer med undermenyer
mCAMERA, qMANUAL, sSYSTEM,
nCAMERA DISPLAY, oDSC, tVIDEO,
nVIDEO DISPLAY
1) Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad funktion
och tryck sedan på hjulet. Undermenyn visas.
Exempel: mCAMERA-menyn
2) Vrid på MENU-hjulet för
att välja önskad parameter.
3) Tryck ner MENU-hjulet.
Valet är gjort.
Upprepa proceduren
om du vill göra
inställningar i andra
funktionsmenyer.
Ändra menyinställningarna
Strömbrytare
Låsknapp
Spak VIDEO/MEMORY
MENU-hjul
HIDE
FA R ET
LADE
FA R
KC
.WDE
FA R
RNPE
C WI
RE
NDPE
W WI
WO
IDPE
S WI
E
ORPE
D WI
RO
PE
S WI
LL
W
B
B
O
I
L
O
C
R/F
DIPE WA
E
UTPE
S WI –RETH
ID
O V E
SOODb–t M 12 i E DNU 1
±0 N–HRO SY C 0
.
E C–MOD RE
OFCO Y P F
OFPU
A IN S/ V T F
NRETUR
DU DMSO N EO
L.V.DENA I
–STRE EO
Skärm med
inspelningsmeny för
video och D.S.C.
Skärm med
avspelningsmeny för
video
E RA
ROG PM
A
UT E SH T R
OR S SP T
O W
SN
OT
I SP
L GHT
TWILIGHT
SEPIA
MONOTONE
UT E SH T R
Vald menyikon blinkar.
Vald parameter
HIDE
FA R ET
LADE
FA R
KC
.WDE
FA R
RNPE
C WI
RE
NDPE
W WI
WO
IDPE
S WI
E
ORPE
D WI
RO
PE
S WI
LL
W
B
B
O
I
L
O
C
R/F
DIPE WA
E
UTPE
S WI –RETH
ME
A CA R
12ODU–D M SO N E tib
40
O ZO M
x
FUDEA– MO SN P LL
AU
I UP GA N OT A
MAIOV–GAT NA I N AUN L
NRETUR
CMODRE E
Vald menyikon blinkar.
Vald funktion
ME
A CA R
CMODRE E
NRET UR
Undermeny
ME
A CA R
12ODU–D M SO N E tib
40
O ZO M
x
FUDEA– MO SN P LL
AU
I UP GA N OT A
MAIOV–GAT NA I N AUN L
CMODRE E
NRETUR
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
GR-DV700PAL.book Page 31 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
32 SV
Master Page: Left-Heading0X2
MENYER FÖR FINJUSTERING (forts.)
4) Tryck ner MENU-hjulet.
Menyskärmen
återkommer.
Upprepa proceduren
om du vill göra
inställningar i andra
funktionsmenyer.
5) Tryck ner MENU-hjulet igen. Menyskärmen
stängs.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
m”-inställningarna är giltiga när både när
strömbrytaren är inställd på “A” och “M”.
Däremot går det endast att ändra
menyinställningarna när strömbrytaren är ställd på
M”.
q”-inställningarna är endast giltiga när
strömbrytaren är ställd på “M”.
Funktionerna “s” som är inställda när
strömbrytaren är ställd på “M” gäller även när
strömbrytaren är ställd på “PLAY”.
n” (CAMERA DISPLAY)-inställningarna är giltiga
även när strömbrytaren är ställd på “A”. Däremot
går det endast att ändra menyinställningarna när
strömbrytaren är ställd på “M”.
Inställningarna “n” (CAMERA DISPLAY) gäller
endast för fotografering, med undantag för
“BRIGHT”.
Inställningarna “n” (VIDEO DISPLAY) gäller
endast för videoavspelning, med undantag för
“BRIGHT”.
Datumindikeringen kan också slås på eller stängas
av genom att trycka på DISPLAY-knappen på
fjärrkontrollen (medföljer). (sid. 22, 50, 59)
HIDE
FA R ET
LADE
FA R
KC
.WDE
FA R
RNPE
C WI
RE
NDPE
W WI
WO
IDPE
S WI
E
ORPE
D WI
RO
PE
S WI
LL
W
B
B
O
I
L
O
C
R/F
DIPE WA
E
UTPE
S WI –RETH
INSPELNINGSMENYER
V
IKTIGT:
Vissa stryknings/toningseffekter kan inte användas
med vissa funktioner i AE-programmet med
specialeffekter. (sid. 33) Om en oanvändbar
stryknings/toningseffekt väljs kommer indikatorn att
blinka blått eller slockna.
Med dessa effekter kan du göra proffsiga
scenövergångar. Använd dem för att skapa en
snyggare övergång mellan scener.
Strykning och toning fungerar när videoinspelningen
startas eller stoppas.
1Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
2Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
3Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
4Ställ “v” på önskat läge. (sid. 31)
5Du aktiverar intoning eller instrykning genom
att trycka på FADE/WIPE under
inspelningsberedskap.
Vald effektindikator visas.
Du aktiverar uttoning eller utstrykning genom
att trycka på FADE/WIPE under inspelning.
Vald effektindikator visas.
6Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att
aktivera in-/uttoning eller in-/utstrykning.
Att koppla ur vald effekt…
Tryck på FADE/WIPE igen i steg 6. Effektindikatorn
visas.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Du kan förlänga en strykning eller toning genom att
trycka in och hålla ner start/stoppknappen för
inspelning.
WIPE/FADER
(Fabriksinställningen: FADER–WHITE)
FADER–WHITE: Tonar in eller ut med en vit
skärm.
FADER–BLACK: Tonar in eller ut med en svart
skärm.
FADER–B.W: Tonar in från en svart och vit
skärm till en färgskärm, eller tonar ut från en
färgskärm till en svart och vit skärm.
WIPE – CORNER: Stryker in på en svart skärm
från det övre högra till det nedre vänstra hörnet, eller
stryker ut från det nedre vänstra till det övre högra
hörnet och lämnar en svart skärm.
WIPE – WINDOW: Scenen startas i mitten av
en svart skärm och stryker in mot hörnen, eller
Stryknings/toningseffekter
GR-DV700PAL.book Page 32 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 33
Master Page: Right
kommer in från hörnen och stryker gradvis ut mot
mitten.
WIPE – SLIDE: Stryker in från höger till vänster
eller ut från vänster till höger.
WIPE–DOOR: Stryker in genom att de två
halvorna på en svart skärm öppnas åt vänster och
höger och avslöjar scenen, eller stryker ut genom att
den svarta skärmen dyker upp från vänster och höger
och täcker scenen.
WIPE–SCROLL: Scenen stryker in från
undersidan till ovansidan på en svart skärm, eller
stryker ut från ovansidan till undersidan och lämnar
en svart skärm.
WIPE – SHUTTER: Stryker in mot ovan- och
undersidan från mitten på en svart skärm, eller
stryker ut från ovan- och undersidan mot mitten och
lämnar en svart skärm.
V
IKTIGT:
Vissa funktioner i AE-programmet med
specialeffekter kan inte användas med vissa
stryknings/toningseffekter. (sid. 32) Om en
oanvändbar stryknings/toningseffekt väljs kommer
dess indikator att blinka eller slockna.
1Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
3Ställ “r” på önskat läge. (sid. 31)
4Tryck på PROG.AE för att aktivera vald effekt.
Vald effektindikator visas.
Att koppla ur vald effekt…
Tryck på PROG.AE igen. Effektindikatorn visas.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
AE-programmet med specialeffekter kan ändras
under inspelning och i inspelningsberedskap.
Vissa funktioner i AE-programmet med
specialeffekter kan inte användas när nattfält är
aktiverat.
PROGRAM AE
(Fabriksinställningen: SHUTTER 1/50)
SHUTTER 1/50: Slutartiden är 1/50 sekund.
De svarta band som ofta syns när man filmar en TV-
bild blir smalare.
SHUTTER 1/120: Slutartiden är 1/120 sekund.
Blinkandet som uppträder när man filmar under ett
lysrör eller kvartslampa minskar.
SPORTS
(Variabel slutartid: 1/250 – 1/4000)
Den här inställningen medger inspelning av snabbt
rörliga motiv med en bildruta i taget, vilket gör dem
idealiska för senare avspelning i slow-motion. Tänk
på att bilden blir mörkare ju snabbare slutartiden är.
Använd slutarfunktionen under goda
ljusförhållanden.
SNOW: Kompenserar för objekt som annars
skulle verka för mörka vid filmning i mycket
ljusstarka omgivningar, till exempel snö.
SPOTLIGHT: Kompenserar för objekt som
annars skulle verka för ljusstarka vid filmning under
kraftig direktbelysning, till exempel spotlights.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
“SPOTLIGHT” har samma effekt som –3 med
exponeringskontrollen. (sid. 44)
TWILIGHT: Ger kvällsscener ett mer naturligt
utseende. Vitbalansen (sid. 34, 45) ställs
automatiskt in på “ ”, men du kan ändra
inställningen. Om du väljer Twilight ställer
videokameran automatiskt skärpan på från cirka
10 m till oändlighet. För mindre än 10 m justerar du
skärpan manuellt. Blixten utlöses inte när den här
funktionen används.
SEPIA: De inspelade scenerna antar en
brunaktig färgton liknande gamla fotografier.
Kombinera denna med Cinema-läget för att ge
filmen ett gammalmodigt utseende.
MONOTONE: Filmen spelas in i svart-vitt på
samma sätt som de gamla klassiska svart-vita
filmerna. Om den används tillsammans med
Cinema-läget förstärks “klassiker”-känslan.
CLASSIC FILM*: Ger de inspelade scenerna en
stroboskopeffekt.
STROBE*: Gör att scenen ser ut som en serie
ögonblicksbilder.
MIRROR*: Skapar en spegelbild på skärmens
högra halva som motställs den normala bilden till
höger.
* Endast tillgänglig när omkopplaren VIDEO/
MEMORY är ställd på “VIDEO”.
AE-programmet med
specialeffekter
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 33 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
34 SV
Master Page: Left
INSPELNINGSMENYER (forts.)
EXPOSURE (Fabriksinställningen: AUTO)
Mer information finns i “Exponeringskontroll”
(sid. 44).
AUTO: Återgår till automatisk exponeringskontroll.
MANUAL: Gör att indikatorn för
exponeringskontrollen visas.
W. BALANCE (Fabriksinställningen: AUTO)
Mer information finns i “Justering av vitbalans”
(sid. 45).
AUTO: Vitbalansen justeras vanligen automatiskt.
MWB: Justera vitbalansen manuellt om du
filmar under skiftande ljusförhållanden.
FINE: Utomhus en solig dag.
CLOUD: Utomhus en molnig dag.
HALOGEN: En videolampa eller liknande
används.
CAMERA
Inspelningsläge
Gör att du kan välja inspelningsläge (SP eller LP)
efter önskemål.
REC MODE (Fabriksinställningen: SP)
SP: Standard Play
LP: Long Play—mer ekonomiskt och ger 1,5
gånger så lång inspelningstid.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Ljuddubbning (sid. 56) och insticksredigering
(sid. 57) kan endast göras på band som spelats
in i SP-läge.
Om du ändrar inspelningsläge under pågående
inspelning, blir inspelningen suddig på just den
platsen.
Vi rekommenderar att band som har spelats in i
LP-läge på den här videokameran även spelas av
på den.
Under avspelning på ett band inspelat på en
annan kamera kan det förekomma brusiga avsnitt
eller tillfälliga pauser i ljudet.
Ljudläge
SOUND MODE (Fabriksinställningen: 12 bit)
12 bit: Medger videoinspelning av stereoljud på
fyra separata kanaler och det rekommenderas när
du utför ljuddubbning. (Motsvarar läget 32 kHz på
tidigare modeller)
16 bit: Medger videoinspelning av stereoljud på
två separata kanaler. (Motsvarar läget 48 kHz på
tidigare modeller)
Zoomning
ZOOM (Fabriksinställningen: 40X)
10X: Om den ställs på “10X” när den digitala
zoomen används ställs zoomförstoringen om till
10X eftersom den digitala zoomningen stängs av.
40X*: Gör att du kan använda digital zoom.
Genom att digitalt behandla och förstora bilder
går det att skapa bilder från 10X (gräns för optisk
zoom) upp till 40X digital förstoring.
300X*: Gör att du kan använda digital zoom.
Genom att digitalt behandla och förstora bilder
går det att skapa bilder från 10X (gräns för optisk
zoom) upp till 300X digital förstoring.
* Endast tillgänglig när omkopplaren VIDEO/
MEMORY är ställd på “VIDEO”.
Snapshot-läge för videoinspelning
Mer information om proceduren finns i “Snapshot
(för videoinspelning)” (sid. 41). Du kan höra
ljudet av en slutare som stängs.
SNAP MODE (Fabriksinställningen: FULL)
FULL: Snapshot-läge utan ram
NEGA: Nega-läge
PIN-UP: Pin-up-läge
FRAME: Snapshot-läge med ram
Förstärkning
GAIN UP (Fabriksinställningen: AGC)
OFF: Om du vill filma mörka scener utan någon
justering av bildljusstyrkan.
AGC: Den sammantagna effekten kan bli kornig,
men bilden blir ljus.
AUTO : Slutarhastigheten ställs in
automatiskt. Om du fotograferar ett motiv i dålig
belysning med låg slutarhastighet ger AGC-läget
en ljusare bild, men motivets rörelser blir varken
Exponeringskontroll
Justering av vitbalans
Kamerameny
FULL NEGA PIN-UP FRAME
GR-DV700PAL.book Page 34 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 35
Master Page: Right
mjuka eller naturliga. Totalintrycket kan bli en
kornig bild. “ ” visas medan slutarhastigheten
ställs in automatiskt.
Navigeringstid
NAVIGATION (Fabriksinställningen: MANUAL)
5SEC /15SEC /30SEC /60SEC:
Den infångade bilden sparas som en miniatyr
minneskortet när inspelningstiden överstiger
navigeringstiden.
“5SEC” är till exempel lämpligt för inspelning av
korta scener med miniatyrerna. (sid. 46) Det
kan dock krävas mycket minne för att spara
miniatyrerna. I detta fall rekommenderar vi att du
använder minneskortet med stor kapacitet.
MANUAL: Gör att miniatyrer kan skapas
manuellt. (sid. 46)
MANUAL
Digitalbildsstabilisering
För att kompensera för suddiga bilder som orsakats
av att kameran skakat till, i synnerhet vid stor
förstoring.
DIS (Fabriksinställningen: ON)
OFF /ON
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Det kan vara omöjligt att få en fullständig
stabilisering vid häftiga skakningar eller under
följande förhållanden:
• När du filmar objekt med vertikala eller
horisontella ränder.
• När du filmar mörka eller otydliga objekt.
• När du filmar objekt i starkt motljus.
• När du filmar scener med rörelser i olika
riktningar.
• När du filmar scener med bakgrunder i låg
kontrast.
Stäng av detta läge när du filmar med kameran
monterad på ett stativ.
Indikatorn “ ” blinkar om stabilisatorn inte kan
användas.
Självtimer
Mer information finns i “Självtimer” (sid. 42).
SELF-TIMER (Fabriksinställningen: OFF)
OFF /ON
5-sekundersinspelning
Spela in semestern eller någon viktig händelse i 5-
sekunders klipp så att det hela tiden händer saker.
Den här funktionen är endast tillgänglig för
videoinspelning.
1Ställ “5S” på “5S”. (sid. 31)
“5S” visas.
2Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att
spela in, och efter 5 sekunder går videokameran
automatiskt över till inspelningsberedskap.
Även om du trycker på start/stoppknappen för
inspelning inom 5 sekunder efter att
inspelningen påbörjats aktiveras inte
inspelningsberedskapen.
3Du avslutar 5S-läget genom att välja “OFF” i
steg 1.
Ta ett fotografi under läget för 5-sekunders
inspelning...
I stället för att trycka på start/stoppknappen för
inspelning i steg 2 väljer du önskat Snapshot-läge i
CAMERA-menyn (sid. 34) och trycker sedan på
SNAPSHOT. Videokameran spelar in en 5-sekunders
stillbild. När “5S” är inställd på “Anim.” är denna
funktion inte tillgänglig.
5S (Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Avaktiverar 5-sekundersinspelning.
5S: Aktiverar 5-sekundersinspelning.
Anim.: Gör att du kan spela in enbart några få
rutor. Genom att använda ett föremål, och flytta
det en liten aning mellan olika tagningar, kan du
spela in föremålet så att det tycks röra på sig.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
När “5S” är inställd på “Anim.” är 5-
sekundersinspelning inte tillgänglig. En
animeringsinspelning på några få rutor görs i stället.
Manual-menyn
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 35 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
36 SV
Master Page: Left
Maximal telefotoinställning
I vanliga fall beror skärpeavståndet mellan objektivet
och ett objekt på zoomförstoringen. Om det inte är
minst 1 meter mellan objektiv och objekt blir bilden
oskarp vid maximal telefotoinställning.
TELE MACRO (Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Stänger av funktionen.
ON: Om du ställer den på “ON” kan du filma så
stora motiv som möjligt på cirka 60 cm avstånd.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Beroende på zoomläget kan objektivet tappa
skärpan.
Bredbildsläge
WIDE MODE (Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Inspelning utan ändring av skärmformat. För
avspelning på en TV med normalt skärmformat.
CINEMA* : Infogar svarta band upptill
respektive nedtill på skärmen. Indikatorn
visas. Vid avspelning på bredskärms-TV försvinner
de svarta banden upptill respektive nedtill på
skärmen, och skärmförhållandet blir 16:9. Se
bruksanvisningen för din bredskärms-TV när du
använder det här läget. Under avspelning/
inspelning på TV-/LCD-skärmar eller sökare
baserade på 4:3-förhållandet infogas svarta band
upptill respektive nedtill på skärmen och bilden
ser ut som för en anpassad 16:9-film.
SQUEEZE* : För avspelning på TV-apparater
med bildförhållande 16:9. Expanderar bilden på
ett naturligt sätt så att den passar in på skärmen
utan förvridning. Indikatorn visas. Se
bruksanvisningen för din bredskärms-TV när du
använder det här läget. Under avspelning/
inspelning på TV-/LCD-skärmar eller sökare
baserade på 4:3-förhållandet förlängs bilden
vertikalt.
D.WIDE* : Indikatorn visas.
Zoomintervallet utökas bortom den maximala
vidvinkelkapaciteten för den optiska zoomen.
Vidvinkelinställningen för detta läge motsvarar
användningen av ett 0,7X-vidvinkelobjektiv.
Zoomning kan göras från 0,7X till 10X. Detta läge
är lämpligt för fotografering i små rum.
* Endast tillgänglig när omkopplaren VIDEO/
MEMORY är ställd på “VIDEO”.
Vindreducering
WIND CUT (Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Stänger av funktionen.
ON : Undertrycker störningar som skapas av
vinden. Indikatorn “ ” visas. Ljudkvaliteten
ändras. Detta är helt normalt.
SYSTEM
Ljudsignaler
BEEP (Fabriksinställningen: MELODY)
OFF: Även om det inte hörs under inspelningen
kommer slutarljudet att spelas in på bandet.
BEEP: Ljudsignalen hörs när strömmen slås av och
på, och i början och slutet av en inspelning. Den
aktiverar även slutarljudeffekten. (sid. 23, 41)
MELODY: I stället för en ljudsignal spelas en
melodi när en åtgärd utförs. Den aktiverar även
slutarljudeffekten. (sid. 23, 41)
Inställning av inspelningslampa
TALLY (Fabriksinställningen: ON)
OFF: Inspelningslampan är alltid släckt.
ON: Inspelningslampan tänds för att visa att
inspelningen har startat.
Fjärrkontrollsinställning
Mer information finns i “ANVÄNDA
FJÄRRKONTROLLEN” (sid. 54).
REMOTE (Fabriksinställningen: ON)
OFF: Stänger av fjärrkontrollerade åtgärder.
ON: Slår på fjärrkontrollerade åtgärder.
Automatiskt demonstrationsläge
Demonstrerar vissa funktioner som AE-programmet
med specialeffekter osv., och kan användas för att
kontrollera hur dessa funktioner fungerar. (sid. 9)
DEMO MODE (Fabriksinställningen: ON)
OFF: Ingen automatisk demonstration sker.
ON: Demonstrerar vissa funktioner som AE-
programmet med specialeffekter osv., och kan
användas för att kontrollera hur dessa funktioner
fungerar. Demonstrationen startar i följande fall:
•När menyskärmen stängs efter att “DEMO
MODE” sätts till “ON”.
•Med “DEMO MODE” satt på “ON”, om ingen
åtgärd vidtas under 3 minuter efter att
strömbrytaren satts på “A” eller “M”.
En åtgärd under pågående demonstration stoppar
demonstrationen tillfälligt. Demonstrationen
återupptas sedan om ingen annan åtgärd utförs
under drygt tre minuter därefter.
System-meny
INSPELNINGSMENYER (forts.)
GR-DV700PAL_07Advanced.fm Page 36 Friday, July 25, 2003 10:06 AM
SV 37
Master Page: Right
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om det finns en kassett i videokameran kan
demonstrationen inte aktiveras.
“DEMO MODE” förblir “ON” även om strömmen
till kameran slås av.
Om “DEMO MODE” förblir “ON” kan vissa
funktioner inte användas. Sätt därför på “OFF” när
du har tittat på demonstrationen.
Titelöverlägg
Mer information finns i “Titelöverlägg” (sid. 49).
TITLE W/ (Fabriksinställningen: BACKGRND)
BACKGRND: Lägger titeln/ramen ovanpå bilder.
IMAGE: Lägger titeln/ramen ovanpå med vit
bakgrund.
Prioritetsinställning
Om du drar ut sökaren medan LCD-skärmen är
öppen kan du välja vilken du vill använda.
PRIORITY (Fabriksinställningen: LCD)
LCD: Gör att du kan använda LCD-skärmen.
FINDER: Gör att du kan använda sökaren.
Återställa menyinställningar
CAM RESET
EXECUTE: Återställer samtliga inställningar till
fabriksinställningarna.
RETURN: Återställer inte samtliga inställningar till
fabriksinställningarna.
CAMERA DISPLAY
Justera skärmens ljusstyrka
BRIGHT
Mer information finns i “Justera skärmens ljusstyrka”
(sid. 13).
Skärminställning
ON SCREEN (Fabriksinställningen: LCD/TV)
LCD: Gör att videokamerans visning (utom
datum, tid och tidkod) inte syns på den anslutna
TV:ns skärm.
LCD/TV: Gör att videokamerans visning syns när
kameran är ansluten till en TV.
Inställning av datum- och tidsvisning
DATE/TIME (Fabriksinställningen: AUTO)
OFF: Datum/tid visas inte.
AUTO: Visar datum/tid under cirka 5 sekunder
när strömbrytaren flyttas från “OFF” till “A” eller
M”.
ON: Datum/tid visas alltid.
Tidkodsinställning
TIME CODE (Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Tidkod visas inte.
ON: Tidkod visas på videokameran och på den
anslutna TV:n. Ramnummer visas inte under
inspelning.
Klockjustering
CLOCK ADJ.
Ger dig möjlighet att ställa in korrekt datum och tid.
(sid. 14)
Display-menyn
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 37 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
38 SV
Master Page: Left
DSC
Bildkvalitet
Du kan ställa in bildkvaliteten så att den passar för
dina behov. Det finns två lägen för bildkvalitet: FINE
( ) och STANDARD ( ) (i kvalitetsordning).
QUALITY (Fabriksinställningen: FINE)
FINE /STANDARD
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Antalet bilder som kan lagras beror på vald
bildkvalitet, men också på hur bildmotiven är
komponerade och vilken typ av minneskort som
används.
Bildstorlek
Du kan ställa in bildstorleken så att den passar för
dina behov.
IMAGE SIZE (Fabriksinställningen: 1280 x 960)
640 x 480 /1024 x 768 /1280 x 960 /
1600 x 1200
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Det går endast att ändra inställningarna när
omkopplaren VIDEO/MEMORY är inställd på
“MEMORY”.
Ungefärligt antal bilder som kan lagras
* Extra tillbehör
** Medföljer (9 titelbilder har förhandslagrats)
Val av inspelningsmedia
REC SELECT (Fabriksinställningen: )
: När snapshotinspelning utförs då
omkopplaren VIDEO/MEMORY står på “VIDEO”
spelas stillbilderna endast in på band.
/ : När snapshotinspelning utförs då
omkopplaren VIDEO/MEMORY står på “VIDEO”
spelas stillbilderna in inte enbart på bandet utan
även på minneskortet. (640 x 480 bildpunkter) I
detta läge gäller “SNAP MODE”-inställningen i
CAMERA-menyn även för minneskortsinspelning.
DSC-meny
Bildstorlek/
Bildkvalitet
SD-minneskort
8 MB* 16 MB* 32 MB* 64 MB*
640 x 480/
FINE 47 95 205 425
640 x 480/
STANDARD
160 295 625 1285
1024 x 768/
FINE 21 47 95 200
1024 x 768/
STANDARD 65 145 310 640
1280 x 960/
FINE 13 29 60 125
1280 x 960/
STANDARD 45 95 205 425
1600 x 1200/
FINE 8194180
1600 x 1200/
STANDARD 28 60 130 275
Bildstorlek/
Bildkvalitet
MultiMedia-kort
8 MB** 8 MB* 16 MB* 32 MB*
640 x 480/
FINE 49 55 105 215
640 x 480/
STANDARD 165 190 320 645
1024 x 768/
FINE 22 25 50 100
1024 x 768/
STANDARD 70 75 160 320
1280 x 960/
FINE 14 16 32 60
1280 x 960/
STANDARD 47 50 105 215
1600 x 1200/
FINE 9102142
1600 x 1200/
STANDARD 30 34 65 135
INSPELNINGSMENYER (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 38 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 39
Master Page: Right
VIDEO
Avspelningsljud
Under videoavspelning avläser kameran i vilket
ljudläge som inspelningen gjordes och återger ljudet
därefter. Välj den ljudtyp som ska åtfölja
avspelningsbilden. Enligt förklaringen för hur du
använder menyer på sidan 31 väljer du först
“SOUND MODE” eller “12bit MODE” från
menyskärmen och ställer sedan in önskad
parameter.
SOUND MODE (Fabriksinställningen: STEREO )
STEREO : Ljudet från båda kanalerna “L” och
“R” utgår i stereo.
SOUND L : Ljudet från vänster kanal “L” utgår.
SOUND R : Ljudet från höger kanal “R” utgår.
12bit MODE (Fabriksinställningen: SOUND 1)
MIX: Ursprungligt och dubbat ljud kombineras
och utgår från bägge kanalerna “L” och “R” i
stereo.
SOUND 1: Ursprungligt ljud utgår från båda
kanalerna “L” och “R” i stereo.
SOUND 2: Dubbat ljud utgår från båda kanalerna
“L” och “R” i stereo.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Inställningen “SOUND MODE” kan användas för
både 12-bitars och 16-bitars ljud. (För tidigare
modeller användes begreppen “32 kHz” för
“12-bits” och “48 kHz” för “16-bits” ljud.)
Under avspelning avläser kameran i vilket ljudläge
som inspelningen gjordes. Detta är dock omöjligt
under snabbspolning framåt eller bakåt. Under
avspelning visas ljudläget i det övre vänstra
hörnet.
Synkroniseringsjustering
Mer information finns i “Mer noggrann redigering”
(sid. 61).
SYNCHRO (Fabriksinställningen: ±0.0)
Inspelningsläge
Gör att du kan välja videoinspelningsläge (SP eller
LP) efter önskemål. Du rekommenderas använda
“REC MODE” på VIDEO-menyn när du använder
videokameran som inspelningsenhet vid kopiering.
(sid. 50, 52)
REC MODE (Fabriksinställningen: SP)
SP /LP
A
NM
Ä
RKNINGEN:
“REC MODE” kan ställas in när strömbrytaren är
ställd på “PLAY” eller “M”.
Kopiera från band till minneskort
COPY (Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Gör att du kan ta snapshots under
bandavspelning.
ON: Gör att du kan kopiera bilder som spelats in
på band till ett minneskort. (sid. 53)
Ta bort miniatyrer
Mer information finns i “Ta bort miniatyrer”
(sid. 47).
NAVI.DEL.
IMAGE SEL. /TAPE SEL. /ALL /RETURN
S-Video/AV-insignal (endast GR-DV700/
500)
S/AV INPUT (Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Gör att du kan överföra signalerna till en TV,
video eller liknande via AV- och S-
videokontakterna. (sid. 22, 50)
ON: Gör att audio-/videosignaler kan komma från
AV- och S-videokontakterna. (sid. 50)
Video-meny
AVSPELNINGSMENYER
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 39 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
40 SV
Master Page: Left
SYSTEM
Varje inställning sammanhänger med “s”, som
visas när strömbrytaren är ställd på “M”. (sid. 31)
Parametrarna är desamma som i beskrivningen på
sidan 36.
BEEP (Fabriksinställningen: MELODY)
OFF /BEEP /MELODY
TALLY (Fabriksinställningen: ON)
OFF /ON
REMOTE (Fabriksinställningen: ON)
OFF /ON
DEMO MODE (Fabriksinställningen: ON)
OFF /ON
TITLE W/ (Fabriksinställningen: BACKGRND)
BACKGRND /IMAGE
PRIORITY (Fabriksinställningen: LCD)
LCD /FINDER
CAM RESET
EXECUTE /RETURN
VIDEO DISPLAY
Parameterarna (utom “OFF” i inställningarna ON
SCREEN) är desamma som i beskrivningen på
sidan 37.
Justera skärmens ljusstyrka
BRIGHT
Mer information finns i “Justera skärmens ljusstyrka”
(sid. 13).
ON SCREEN (Fabriksinställningen: LCD)
OFF /LCD /LCD/TV
När den ställs på “OFF” försvinner videokamerans
visning.
DATE/TIME (Fabriksinställningen: OFF)
OFF /AUTO /ON
När den ställs på “AUTO” visas datum/tid i
följande fall:
När avspelning startar. Videokameran visar
datum/tid då scener har spelats in.
När datumet ändras under videoavspelning.
TIME CODE (Fabriksinställningen: OFF)
OFF /ON
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Datumindikeringen kan också slås på eller stängas
av genom att trycka på DISPLAY-knappen på
fjärrkontrollen (medföljer). (sid. 22, 50, 59)
System-meny
Display-menyn
12
bi t /SOUND
1
7
30..21
1:
03
52
4
L
12: 34 : 24
ON SCREEN-inställning:
För avspelningsljud,
bandhastighet och
bandindikering vid
videoavspelning.
DATE/TIME-inställning:
För datum/tid.
TIME CODE-inställning:
För tidkod.
* 25 ramar = 1 sekund
Minuter
Ramar*
Sekunder
Display
AVSPELNINGSMENYER (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 40 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 41
Master Page: Right-Heading0
Gör mörka motiv eller ytor ännu ljusare än de skulle
bli under god naturlig belysning. Den inspelade
bilden är inte gryning, men den kan se en aning
hackig ut p.g.a. den långsamma slutartiden.
1Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
3Tryck på NIGHT så att indikatorn för nattfält
” visas.
Slutarhastigheten ställs automatiskt in på att ge
30 gånger högre känslighet.
” visas bredvid “ ” medan
slutarhastigheten ställs in automatiskt.
Stänga av nättfältet…
Tryck på NIGHT igen så att indikatorn för nattfält
försvinner.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
När du använder nattfält kommer följande
funktioner eller inställningar inte att kunna
aktiveras och tillhörande indikator blinkar eller
släcks:
• Vissa funktioner i “AE-programmet med
specialeffekter” (sid. 33).
• “GAIN UP” i CAMERA-menyn. (sid. 34)
• “DIS” i MANUAL-menyn. (sid. 35)
När du använder nattfält kan det vara svårt att få
bra skärpa. Du kan undvika detta genom att
använda stativ.
Denna funktion gör att du kan spela in stillbilder
som ser ut som fotografier på ett band.
1Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
2Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
3Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
4Ställ “SNAP MODE” på önskat läge.
(sid. 31, 34)
5Tryck på SNAPSHOT.
O”-indikatorn visas, och en stillbild
spelas in under cirka 6 sekunder, varpå
kameran återgår till inspelningsberedskap.
Du kan också ta ett fotografi under inspelning.
En stillbild spelas in under cirka 6 sekunder,
och därefter fortsätter den vanliga
inspelningen.
Snapshotinspelning sker med valt
snapshotläge, oberoende av strömbrytarens
position (“A” eller “M”).
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om du vill stänga av slutarljudet, se “BEEP” på
sidan 36.
När “WIDE MODE” står på “SQUEEZE
(sid. 36) O”-indikatorn blinkar blått och
det inte går att ta en bild.
Om AE-programmet med specialeffekter
(sid. 33) är aktiverat kommer vissa lägen av AE-
programmet inte att kunna användas vid
snapshotinspelning. I sådana fall blinkar ikonen.
Om du trycker på SNAPSHOT när “DIS” är ställd
på “ON” (sid. 35) kommer stabilisatorn att
stängas av.
Även under avspelning är alla snapshotlägen
tillgängliga förutsatt att “ COPY” står på
“OFF” i VIDEO-menyn. (sid. 39) Slutarljudet
hörs dock inte.
Under snapshotinspelning kan bilden saknas
delvis i sökaren. Det påverkar dock inte den
inspelade bilden.
När en kabel är ansluten till AV-kontakten hörs
inget slutarljud från högtalaren, men det spelas
ändå in på bandet.
Nattfält
Låsknapp
Spak VIDEO/MEMORY
SNAPSHOT-knapp
Strömbrytare
NIGHT-knapp
Snapshot (för videoinspelning)
FUNKTIONER FÖR INSPELNING
AVANCERADE FUNKTIONER
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
GR-DV700PAL.book Page 41 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
42 SV
Master Page: Left
Motordriftsläge
Om du håller SNAPSHOT intryckt i steg 5 ger det
samma effekt som fotografering med en
motorkamera. (Intervallet mellan stillbilderna: cirka
1 sekund)
Motordriftsläget är avstängd när “REC SELECT”
står på “ / ”. (sid. 38)
När videokameran har ställts in kan fotografen själv
delta i scenen på ett mer naturligt sätt, och kan
därmed själv ingå i tablån.
1Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
Du kan vrida LCD-skärmen uppåt till 180° så
att den är vänd framåt och se dig själv medan
du filmar dig med sökaren inskjuten.
3Ställ in “SELF-TIMER” på
“ON ”. (sid. 31, 35)
4Du aktiverar självtimern
för inspelning av video
genom att trycka på start/
stoppknappen för
inspelning.
Efter 15 sekunder ljuder
signalen, och
inspelningen av video
startar.
5Tryck på start/
stoppknappen för
inspelning igen när du vill
stoppa självtimer-
inspelningen.
Videokameran återgår då till
inspelningsberedskap.
ELLER
5Tryck på SNAPSHOT.
Efter 15 sekunder ljuder signalen, och
snapshot-inspelningen startar. Därefter återgår
videokameran till inspelningsberedskap.
6Du avslutar självtimer-inspelningen genom att
välja “OFF” i steg 3.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Om “BEEP” och “TALLY”är inställda på “OFF”
(sid. 36) ljuder ingen signal, och
inspelningslampan tänds inte.
Självtimer
Strömbrytare
SNAPSHOT-knapp
Låsknapp
FOCUS-knapp
MENU-hjul
NU
L MA A
OMEL –TI SE F R FF
NRETUR
ON
Självtimer-indikering
När start/stoppknappen för inspelning eller
SNAPSHOT trycks in ändras inspelningslampan så
här:
Börjar blinka
(Självtimer startar)
Blinkar snabbt
(Självtimer-inspelning
startar snart)
Slutar blinka och lyser fast
(Självtimer-inspelning av
video startar)
ELLER
Släcks
(Självtimer-inspelning av
snapshot sker)
Efter cirka
15 sek.
FUNKTIONER FÖR INSPELNING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 42 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 43
Master Page: Right
Videokamerans kompletta autofokussystem erbjuder
möjligheten att filma kontinuerligt från en extrem
närbild (så nära som 5 cm från motivet) till
oändligheten.
I de situationer som beskrivs nedan kan det
eventuellt inte gå att ställa in rätt skärpa (utför i så
fall “Manuell skärpeinställning”):
När två motiv överlappar varandra i samma scen.
Vid dålig belysning.*
När motivet saknar klara kontraster (skillnader
mellan ljus och mörker), till exempel en rak,
enfärgad vägg eller en klarblå himmel.*
När ett mörkt motiv knappt är synligt i LCD-
skärmen eller sökaren.*
När scenen innehåller fina mönster eller identiska
mönster som upprepas.
När scenen påverkas av solstrålar eller ljus som
reflekteras från en vattenyta.
När du filmar en scen med kraftig
bakgrundskontrast.
* Följande lågkontrastvarningar blinkar: , ,
och
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om objektivet är smutsigt eller dammigt går det
inte att ställa in skärpan korrekt. Håll alltid
objektivet rent. (sid. 73) Om det bildas fukt på
objektivet ska du torka av det med en mjuk trasa
eller låta det torka av sig själv.
Om du filmar ett motiv tätt intill objektivet, zooma
då ut först. (sid. 18) Om motivet är inzoomat i
autofokusläget kan det hända att kameran zoomar
ut automatiskt beroende på avståndet mellan
kameran och motivet. Detta inträffar inte om
“TELE MACRO” är ställd på “ON”. (sid. 36)
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Om du använder sökaren bör du redan ha utfört
“Justera sökaren” (sid. 12).
1Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
2Tryck på FOCUS. Indikatorn för manuell
skärpeinställning visas.
3Ställ in skärpan för ett motiv längre bort genom
att vrida MENU-hjulet medurs. “ ”-indikatorn
visas och blinkar.
Ställ in skärpan för ett motiv som finns närmare
genom att vrida MENU-hjulet moturs.
”-indikatorn visas och blinkar.
4Tryck ner MENU-hjulet. Skärpeinställningen är
klar.
Återställa autofokus...
Tryck två gånger på FOCUS eller ställ strömbrytaren
på “A”.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Var noga med att göra skärpeinställningen i
maximalt telefotoläge när du ställer in skärpan
manuellt. Om du ställer in skärpan för ett motiv i
vidvinkelläget går det inte att få bilder med bra
skärpa vid inzoomning eftersom skärpedjupet
minskar vid längre brännvidder.
Indikeringen “ ” eller “ ” börjar blinka när
skärpan inte kan justeras längre bort eller närmare.
Autofokus
Fokuseringszon
Manuell skärpeinställning
Indikator för
manuell
skärpeinställning
Vid fokusering på ett
avlägset motiv
Indikator för manuell
skärpeinställning
Vid fokusering på ett
närbeläget motiv
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL_07Advanced.fm Page 43 Friday, July 25, 2003 4:45 PM
44 SV
Master Page: Left
Manuell justering av exponeringen rekommenderas i
följande situationer:
När du filmar med solen framför dig, eller med en
alltför ljus bakgrund.
När du filmar en miljö där bakgrunden är
reflekterande, till exempel på stranden eller i
skidbacken.
När bakgrunden är alltför mörk eller motivet alltför
ljust.
1Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
3Ställ “p” på “MANUAL”. (sid. 31, 34)
Indikatorn för exponeringskontrollen visas.
4Du gör bilden ljusare genom att snurra MENU-
hjulet mot “+”. Du gör bilden mörkare genom att
snurra MENU-hjulet mot “–” (maximalt ±6).
Exponeringen +3 ger samma effekt som
motljuskompensationen. (sid. 45)
Exponeringen –3 ger samma effekt som när
r” är inställd på “SPOTLIGHT”. (sid. 33)
5Tryck ner MENU-hjulet.
Exponeringsinställningen är klar.
Återgå till automatisk exponeringskontroll...
Ställ “p” på “AUTO”. (sid. 31, 34) Eller, ställ
strömbrytaren på “A”.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Du kan inte använda den manuella
exponeringskontrollen samtidigt som “r” är
ställd på “SPOTLIGHT” eller “SNOW”
(sid. 33), eller tillsammans med
motljuskompensation. (sid. 45)
Om justeringen inte märkbart påverkar
ljusstyrkan, sätt då “GAIN UP” på “AUTO”.
(sid. 31, 34)
Bländaren fungerar i stora drag som det mänskliga
ögat, den dras samman i ljusa miljöer för att
förhindra att alltför mycket ljus kommer in och
vidgas i mörka miljöer så att mer ljus släpps in.
Använd den här funktionen i följande situationer:
När du filmar ett rörligt motiv.
När avståndet till motivet ändras (så att dess
storlek på LCD-skärmen eller i sökaren ändras), till
exempel när motivet backar iväg.
När du filmar en miljö där bakgrunden är
reflekterande, till exempel på stranden eller i
skidbacken.
När du filmar ett motiv under en strålkastare.
När du zoomar.
Använd bländarlåset om motivet här nära. Även om
motivet rör sig från dig blir bilden varken mörkare
eller ljusare.
1Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
3Ställ “p” på “MANUAL”. (sid. 31, 34)
Indikatorn för exponeringskontrollen visas.
4Justera zoomningen så att motivet fyller ut LCD-
skärmen eller sökaren, och tryck sedan ner
MENU-hjulet och håll det nere längre än 2
sekunder. Indikatorn för exponeringskontrollen
och “ ”-indikatorn visas.
5Tryck ner MENU-hjulet.
”-indikatorn ändras till
” och bländaren är låst.
Återgå till automatisk
bländarkontroll...
Ställ “p” på “AUTO”.
(sid. 31, 34) Eller, ställ
strömbrytaren på “A”.
Indikatorn för
exponeringskontrollen och “ ” försvinner.
Låsa exponeringskontrollen och bländaren…
Efter steg 3 i “Exponeringskontroll” justerar du
exponeringen genom att vrida på MENU-hjulet. Lås
sedan bländaren i steg 4 och 5 i “Bländarlås”. Om
du vill ha automatisk låsning väljer du “AUTO” i
steg 3. Exponeringskontrollen och bländaren
övergår till automatik.
Exponeringskontroll
Strömbrytare
Låsknapp
MENU-hjul
Bländarlås
3
Indikator för
bländarlås
FUNKTIONER FÖR INSPELNING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 44 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 45
Master Page: Right
Motljuskompensation gör
snabbt motivet ljusare.
Tryck på BACK LIGHT.
-indikatorn visas och
motivet görs ljusare. Om
du trycker in knappen
igen försvinner och
ljusstyrkan blir densamma
som tidigare.
Om du använder BACK LIGHT-knappen kan ljuset
runt motivet bli alltför skarpt, vilket gör att motivet
blir vitt.
Motljuskompensation kan också användas när
strömbrytaren är ställd på “A”.
Termen vitbalans avser exaktheten i
färgåtergivningen under skiftande ljusförhållanden.
Om vitbalansen är korrekt kommer alla övriga färger
att återges på rätt sätt.
Vitbalansen justeras vanligen automatiskt.
Professionella filmare vill oftast kunna kontrollera
den här funktionen manuellt för att kunna erhålla en
mer sofistikerad färgbalans.
(Fabriksinställningen: AUTO)
AUTO: Vitbalansen justeras vanligen automatiskt.
MWB: Justera vitbalansen manuellt om du
filmar under skiftande ljusförhållanden.
(“Manuell vitbalans”)
FINE: Utomhus en solig dag.
CLOUD: Utomhus en molnig dag.
HALOGEN: En videolampa eller liknande
används.
Information om hur du gör inställningarna finns i
“Ändra menyinställningarna” (sid. 31).
Indikatorn för valt läge visas, med undantag för
“AUTO.
Återgå till automatisk vitbalans…
Ställ “u” på “AUTO”. (sid. 31, 34) Eller, ställ
strömbrytaren på “A”.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Vitbalans kan inte användas när “r” är inställd
“SEPIA” eller “MONOTONE”. (sid. 33)
Justera vitbalansen manuellt om du filmar under
skiftande ljusförhållanden.
1Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
2Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
3Ställ “u” på “MWB”. (sid. 31, 34)
-indikatorn blinkar långsamt.
4Håll ett vanligt vitt pappersark framför motivet.
Justera zoomen eller ställ dig så att det vita
pappret fyller skärmen.
5Tryck på MENU-hjulet tills börjar blinka
snabbt.
När inställningen är slutförd börjar blinka i
normal hastighet igen.
6Tryck två gånger på MENU-hjulet. Menyskärmen
stängs, och indikatorn för manuell vitbalans
visas.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
I steg 4 kan det vara svårt att ställa in skärpan på
det vita papperet. Ställ i så fall in skärpan
manuellt. (sid. 43)
Det kan förekomma många olika typer av
belysning vid inomhusfilmning (naturlig, lysrör,
stearinljus osv.). Eftersom färgtemperaturen
varierar beroende på ljuskällan kommer motivets
nyans också att variera, beroende på hur
vitbalansen är inställd. Använd den här funktionen
när du vill få naturligare färger.
När du väl har justerat vitbalansen manuellt finns
inställningen kvar, även om du slår av strömmen
eller tar bort batteriet.
Motljuskompensation
Justering av vitbalans
BACK LIGHT-knapp
Manuell vitbalans
Vitt papper
MENU-hjul
Strömbrytare
Låsknapp
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 45 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
46 SV
Master Page: Left
Navigation-funktionen hjälper dig att ha kontroll
över bandinnehållet genom att skapa miniatyrer på
ett minneskort.
Automatiskt skapa miniatyrer under
videoinspelning
1Sätt in en kassett. (sid. 15)
2Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
3Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
4Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
5Ställ in “NAVIGATION” på önskad lagringstid för
navigeringen. (sid. 31, 35)
Om indikatorn “ ” blinkar på skärmen,
vänta då tills den slutar blinka. Om den inte
har slutat blinka efter en stund, kontrollera då
om ett minneskort verkligen satts in.
6Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill starta inspelningen.
När inspelningstiden är
slut visas
navigeringstiden som
ställdes in i steg 5, “
helt kort, därefter sparas
bilden från den punkt
inspelningen startade
som en miniatyr på
minneskortet.
Om start/stoppknappen
för inspelning trycks in
innan “ ” slutar blinka
kommer bilden från det ögonblick då det
insatta minneskortet kunde identifieras att
sparas.
7Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill stoppa inspelningen.
Manuellt skapa miniatyrer efter videoinspelning...
1) Utför stegen 1 till 4 ovan.
2) Ställ “NAVIGATION” på “MANUAL”.
(sid. 31, 35)
3) Tryck på NAVI STORE efter inspelningen.
Indikatorn “ ” visas helt kort, och den
infångade bilden sparas som en miniatyr på
minneskortet.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Resterande antal miniatyrplatser visas också på
skärmen när antalet är 10 eller färre. Om “REC
SELECT” är inställd på “ / ” i DSC-
menyn visar siffran hur många bilder med
640 x 480 bildpunkter som kan lagras.
Om “5S” ställts in på “5S” eller “Anim.” på
MANUAL-menyn kommer funktionen
NAVIGATION inte att fungera korrekt.
Leta efter scener på bandet med miniatyrer
(NAVIGATION-sökning)
1Sätt in en kassett. (sid. 15)
2Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
3Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
4Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
5Tryck på NAVI under videoavspelning eller
stoppläge.
NAVIGATION-srmen
med miniatyrer för den
insatta kassetten visas.
Tryck på 3 för att visa
föregående sida. Tryck på
5 för att visa nästa
sida.
6Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad bild
och tryck sedan på hjulet.
Indikeringen “NAVIGATION SEARCH” blinkar
och kameran börjar söka igenom bandet efter
rätt plats för vald miniatyr.
Avbryta en NAVIGATION-sökning...
Ställ 4/9, 3, 5 eller 8.
NAVIGATION-funktionen
Strömbrytare
MENU-hjul
Spak VIDEO/MEMORY
Låsknapp
NAVI-knapp
NAVI STORE-knapp
Framspolningsknapp (5)
Återspolningsknapp (3)
PAUSE
PAUSE
PAUSE
1h m1
hm
100
Visas medan den
infångade bilden
lagras på
minneskortet.
TC : 13 : 2 3 : 1 5
35 2.4DATE : 2 :’30:329
ONITNAV I GA
1 2 3
4 5 0 0 6
FUNKTIONER FÖR INSPELNING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 46 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 47
Master Page: Right
Lägga till miniatyrer under videoavspelning
1Utför steg 1 till 4 i “Leta efter scener på bandet
med miniatyrer (NAVIGATION-sökning)”.
2Tryck på 4/9 för att starta videoavspelningen.
3Tryck på NAVI STORE vid önskad plats.
Indikatorn “ ” visas kort, och bilden från den
tidpunkt då NAVI STORE trycks in lagras på
minneskortet som en miniatyr.
Ta bort miniatyrer
1Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
3Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
5Vrid på MENU-hjulet för att välja “t” och tryck
på hjulet. VIDEO-menyn visas.
6Vrid på MENU-hjulet för att
välja “NAVI.DEL. och
tryck på hjulet.
Undermenyn visas.
7Genom att vrida MENU-
hjulet...
Välja “IMAGE SEL.” som tar bort den miniatyr
som just nu visas.
Välja “TAPE SEL.” för att ta bort alla miniatyrer
för det band som innehåller den bild som just nu
visas.
Välja “ALL” för att ta bort alla miniatyrer som
finns lagrade på minneskortet samtidigt.
8Tryck ner MENU-hjulet.
Skärmen NAVIGATION
visas.
9Vrid på MENU-hjulet för att
välja “EXECUTE” och tryck
på hjulet.
Tryck på 3 för att visa föregående sida.
Tryck på 5 för att visa nästa sida.
Välj “RETURN” om du vill avbryta proceduren.
Det går inte att ta bort miniatyrer under
videoavspelning.
V
ARNING:
Ta inte ut minneskortet och utför heller inga andra
åtgärder (som att slå av kameran) när raderingen
pågår. Var också noga med att använda den
medföljande nättillsatsen eftersom minneskortet kan
skadas om batteriet råkar laddas ur helt under
raderingen. Om minneskortet skadas måste det
nollställas.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
När bilderna väl har raderats kan du inte få tillbaka
dem. Kontrollera därför bilderna innan du tar bort
dem.
V
IKTIGT:
Du måste alltid använda samma kombination av
band och minneskort som vid inspelningstillfället,
i annat fall kan videokameran inte identifiera
bandet och minneskortet, och därmed fungerar
inte NAVIGATION-funktionen korrekt.
Kontrollera om korrekt band och minneskort är
insatt om följande meddelande visas: “NO ID ON
TAPE OR CARD”, “UNABLE TO USE
NAVIGATION”, “THIS MEMORY CARD IS NOT
COMPATIBLE”.
Om du byter minneskort medan du spelar in på
band kommer två minneskort gemensamt att
innehålla miniatyrerna för bandet. Vi
rekommenderar att du använder ett minneskort för
ett band.
NAVIGATION-sökning fungerar inte om den
aktuella positionen ligger i ett blankt avsnitt på
bandet. Du bör heller inte lämna ett blankt avsnitt
mitt på bandet under filmning, för i så fall fungerar
NAVIGATION-funktionen inte korrekt.
Innan du spelar in på nytt på ett redan inspelat
band bör du ta bort alla miniatyrer från den
tidigare inspelningen från minneskortet.
Om du kopierar miniatyrer från ett minneskort till
ett annat via en PC kommer NAVIGATION-
sökning inte att fungera med det kopierade
minneskortet.
ID
O V E
ST ERE O
SOODb–t M 12 i E DNU 1
±0 N–HRO SY C 0
.
E C–MOD RE
OFCO Y P F
OFPU
A IN S/ V T
F
NRETUR
DU DMSO N EO
L.V.DENA I
IG NANAV T I O
ETEDEL CURRENT ?
EXECUTE
RETURN
1 .625 1:20.0 03
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 47 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
48 SV
Master Page: Left
Du kan skapa videoklipp på 160 x 120 bildpunkter
från realtidskamerabilder eller inspelade videoklipp
och spara dem på minneskortet som filer som sedan
enkelt kan skickas via e-post.
Skapa videoklipp från kamerabilden i realtid
1Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
2Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
3Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Tryck på E-MAIL för att starta
inspelningsberedskap för E-postklipp.
“E-CLIP” visas.
5Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill starta inspelningen.
6Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill stoppa inspelningen.
“COMPLETED” visas, och därefter återgår
videokameran till inspelningsberedskap för
E-postklipp.
7Tryck på E-MAIL när du vill avsluta inspelning av
E-postklipp. Den vanliga skärmen visas igen.
Visa videoklipp som sparats på minneskortet…
Se “Avspelning av videoklipp” (sid. 25).
Ta bort videoklipp som sparats på minneskortet…
Se “Ta bort filer” (sid. 28).
Ungefärlig inspelningstid
* Extra tillbehör
** Medföljer (9 titelbilder har förhandslagrats)
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Det går inte att ändra högtalar- och hörlursvolym
under inspelning av E-postklipp.
Skapa videoklipp av inspelad videofilm
1Sätt in en kassett. (sid. 15)
2Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
3Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
4Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
5Tryck på 4/9 för att starta videoavspelningen.
6Tryck på E-MAIL för att starta
inspelningsberedskap för E-postklipp.
“E-CLIP” visas.
Du avbryter inspelningen av E-postklipp
genom att trycka på E-MAIL igen, eller trycka
8 för att stoppa videoavspelningen.
Inspelning av E-postklipp
Spak VIDEO/MEMORY E-MAIL-knapp
Stoppknapp (8)
Start/stoppknapp för inspelning
Inspelningen startar när du
trycker på start/
stoppknappen för
inspelning.
Inspelningen avslutas när
du trycker på start/
stoppknappen igen.
Inspelningen är klar.
Återstående tid
Avspelnings/pausknapp (4/9)
Strömbrytare
Låsknapp
ILC
-
E P
00 : 1 5
16 0
0 : 00
STANDBY
1 06
ILC
-
EP
ILC
-
E PILC
-
EP
00:15
160
160
000:00
0h2 5m0
h
25
m
STANDBY
REC
REC
REC
OC DPLETM EOCDPLETME
0 : 00000:00
0h0 0m0
h
00
m
0h m0
hm
:11 010
1 06
ILC
-
E PILC
-
EP
160
MultiMediaCard
8 MB** 7 min.
8 MB* 8 min.
16 MB* 17 min.
FUNKTIONER FÖR INSPELNING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 48 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 49
Master Page: Right
7När du vill börja kopieringen trycker du på start/
stoppknappen för inspelning för att starta
inspelningen av ett e-postklipp.
8Tryck på start/stoppknappen igen när du vill
stoppa inspelningen av e-postklippet.
“COMPLETED” visas, och därefter återgår
videokameran till inspelningsberedskap för
E-postklipp.
9Tryck på E-MAIL när du vill avsluta inspelning av
E-postklipp. Den vanliga skärmen visas igen.
Visa videoklipp som sparats på minneskortet…
Se “Avspelning av videoklipp” (sid. 25).
Ta bort videoklipp som sparats på minneskortet…
Se “Ta bort filer” (sid. 28).
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Maximal inspelningstid per videoklipp är cirka
3 minuter.
Det går inte att utföra någon avspelningsfunktion
under inspelning av ett e-postklipp.
Om slutet av bandet nås under inspelning av
e-postklippet kommer denna del automatiskt att
sparas på minneskortet.
Om slutet av bandet nås under steg 6 kommer
beredskapsläget för inspelning av e-postklipp
automatiskt att avbrytas.
De videoklippsfiler som sparas med denna
videokamera är kompatibla med MPEG4. Vissa
MPEG4-filer som har sparats med andra enheter
kan inte spelas av på den här kameran.
Videoklippfiler i formatet 240 x 176 som gjorts
med andra enheter, eller videoklippfiler som är
längre än 3 minuter går inte att spela av med
denna kamera. “UNSUPPORTED FILE!” visas.
Skärmen för avspelning av titelbilder (TITLE) och
indexskärmen för titlar (sid. 25, 26) kan inte
användas under inspelning av e-postklipp.
Störningar kan uppträda när du tittar på videoklipp
på LCD-skärmen eller i sökaren, dessa störningar
finns dock inte med i de videoklipp som lagrats på
minneskortet.
Du kan också titta på videoklipp på din dator med
Windows® Media Player version 6.4 eller senare.
Mer information finns i bruksanvisningar till
datorn och programvaran.
Ett urval titlar/ramar som finns sparade på det
medföljande minneskortet kan läggas över.
Titelval
1Utför steg 1 till 6 i “Avspelning av titelbilder”
(sid. 25).
2Tryck på INDEX. Indexskärmen för titlar visas.
3Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad titel
och tryck sedan på hjulet.
4Ställ “TITLE W/” på önskat läge. (sid. 31, 37)
Titelinspelning
5Tryck på TITLE under inspelning. Vald titel/ram
spelas in.
Tryck på TITLE igen för att stänga av titeln/
ramen.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Titelöverlägg kan också användas för dubbning.
Du kan ta bort titlar/ramar som du inte längre vill
ha (“Ta bort filer” (sid. 28)) eller skydda de som
är viktiga mot oavsiktlig radering (“Att skydda
filer” (sid. 27)).
Du kan överföra en titel/ram som du skapat på en
PC till ett minneskort med den medföljande
programvaran. Överförda titlar/ramar visas från
och med titelindexnummer 12. De kan användas
tillsammans med de titlar/ramar som redan finns
på det medföljande minneskortet. Mer information
om hur du skapar/överför titlar/ramar finns i
anvisningarna till datorprogrammet.
Titelöverlägg
TITLE-knapp
INDEX-knapp
MENU-hjul
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 49 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
50 SV
Master Page: Left
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Det går endast att kopiera från en videobanspelare
med GR-DVDV700/500.
* Använd den medföljande kabeladaptern om din
videobandspelare har en SCART-kontakt.
** Ansluts om din TV/videobandspelare har en S-
VIDEO IN/OUT-kontakt. I detta fall behöver inte
den gula videokabeln anslutas.
*** Öppna skyddet när du ansluter kabeln.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Ställ in Video out-väljaren på kabeladaptern:
Y/C:
Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som klarar Y/C-signaler och använder en S-Video-kabel.
CVBS:
Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som inte klarar Y/C-signaler och använder en audio/
video-kabel.
Använda videokameran som
avspelningsenhet...
1Koppla samman videokameran och
videobandspelaren så som bilderna visar. Se
även sidan 22.
2Ställ videokamerans omkopplare VIDEO/
MEMORY på “VIDEO”.
3Ställ videokamerans strömbrytare i läge “PLAY”
medan du trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4Slå på strömmen till videobandspelaren.
5Sätt in källkassetten i videokameran.
6Sätt in kassetten som du vill spela in på i
videobandspelaren.
7Slå på videobandspelarens AUX-läge och ställ
den på inspelningspaus.
Mer information finns i bruksanvisningen till
videobandspelaren.
8Tryck på 4/9 på videokameran för att starta
avspelningen av källbandet.
9Vid den punkt där du vill börja kopiera startar du
inspelningen på videobandspelaren.
10 Om du vill göra en paus i kopieringen trycker
du på videobandspelarens pausknapp och
trycker på 4/9 på kameran.
11 Upprepa stegen 810 om du vill utföra
ytterligare redigering. Stoppa videobandspelaren
och kameran.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (sid. 11)
När kameran börjar spela av din film kommer den
att visas på TV:n. Detta gör att du kan vara säker
på att anslutningarna är korrekta och att du valt
rätt AUX-kanal för kopieringen.
Innan du börjar kopiera ska du kontrollera att
indikationerna inte visas på TV:n. Om de visas
spelas även dessa in på det nya bandet.
För att välja om följande information ska visas på
TV:n eller inte...
• Datum/tid
Ställ “DATE/TIME” på “AUTO”, “ON” eller
“OFF”. (sid. 31, 40) Eller du kan också trycka
DISPLAY på fjärrkontrollen för att slå på eller
stänga av datumvisningen.
•Tidkod
Ställ “TIME CODE” på “OFF” eller “ON”.
(sid. 31, 40)
• Andra indikeringar än datum/tid och tidskod
Ställ “ON SCREEN” på “OFF”, “LCD” eller
“LCD/TV”. (sid. 31, 40)
Använda kameran för vanlig inspelning...
(endast GR-DV700/500)
1) Utför stegen 1 till 3 i den vänstra kolumnen.
2) Ställ “S/AV INPUT” på “ON”. (sid. 31, 39)
3) Ställ “REC MODE” på “SP” eller “LP”.
(sid. 31, 34)
4) Sätt in kassetten som du vill spela in på i den här
videokameran.
5) Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att
starta inspelningspaus. “ ”-indikatorn visas
på skärmen.
Kopiera till eller från en
videobandspelare
1234
Kontaktskydd***
Kontakt-
skydd***
Audio/Video-
kabel
(medföljer)
Till AV
Till S
S-videokabel
(extra tillbehör)
TV
Videobandspelare
AVit till AUDIO L IN eller OUT
BRöd till AUDIO R IN eller OUT
CGul till VIDEO IN eller OUT
DTill S-VIDEO** IN eller OUT
“Y/C”/“CVBS”-
omkopplare för
videoutgång
Kabeladapter*
A/V
.
IN
KOPIERING
GR-DV700PAL.book Page 50 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 51
Master Page: Right
6) Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill starta inspelningen. -indikatorn roterar.
7) Tryck på start/stoppknappen för inspelning igen
när du vill stoppa inspelningen. -indikatorn
slutar rotera.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Ställ tillbaka “S/AV INPUT” på “OFF” efter
dubbningen.
Med denna procedur kan analoga signaler
konverteras till digitala signaler.
Det går även att kopiera från en annan
videokamera.
Det går också att kopiera inspelade scener från
videokameran till en annan videoapparat som har en
DV-kontakt. Eftersom det är en digital signal som
överförs förekommer i princip ingen
kvalitetsförändring av ljud eller bild.
* DV IN/OUT: GR-DV700/500
DV OUT: GR-DV600/400
1Kontrollera att alla enheter är avstängda.
2Anslut videokameran till en videoenhet med en
DV IN-kontakt med en DV-kabel såsom bilden
visar.
3Ställ den här videokamerans omkopplare
VIDEO/MEMORY på “VIDEO”.
4Ställ den här videokamerans strömbrytare i läge
“PLAY” medan du trycker ner låsknappen som
sitter på strömbrytaren.
5Slå på strömmen till videoapparaten.
6Sätt in källkassetten i den här videokameran.
7Sätt in kassetten som du vill spela in på i
videoapparaten.
8Tryck på 4/9 på den här videokameran för att
starta avspelningen av källkassetten.
9Vid den punkt där du vill börja kopiera startar du
inspelningen på videoapparaten.
10 Om du vill göra en paus i kopieringen trycker
du på videoapparatens pausknapp och trycker på
4/9 på den här kameran.
11 Upprepa stegen 810 om du vill utföra
ytterligare redigering. Stoppa videoapparaten och
kameran.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (sid. 11)
Om du använder fjärrkontrollen, och både den
avspelande och inspelande enheten är från JVC,
kommer bägge enheterna att utföra samma
funktion samtidigt. Om du vill undvika detta,
använd i stället knapparna på bägge enheterna.
Om ett blankt avsnitt eller en dålig bild spelas av
under kopieringen kan eventuellt kopieringen
stoppas för att undvika att en konstig bild kopieras.
Även om DV-kabeln är riktigt ansluten visas ibland
ingen bild vid steg 9. Om det här händer ska du
stänga av strömmen och göra om anslutningarna.
Om du försöker använda “Titelöverlägg”
(sid. 49), “Avspelningszoom” (sid. 55) eller
“Specialeffekter för avspelning” (sid. 56), eller
om du trycker på SNAPSHOT under avspelningen
kommer endast den ursprungliga inspelade bilden
från bandet att utgå från uttag DV IN/OUT.
Vid användning av DV-kabel ska du endast en
separat inköpt JVC VC-VDV204U DV-kabel.
Kopiering till en videoapparat med
en DV IN-kontakt
(digital kopiering)
Kärnfilter
Till DV IN/OUT*
DV-kabel (extra
tillbehör)
Till DV IN
Videoapparat med DV-kontakt
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 51 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
52 SV
Master Page: Left
Det går också att kopiera inspelade scener från en
annan videoapparat med DV-kontakt till
videokameran. Eftersom det är en digital signal som
överförs förekommer i princip ingen
kvalitetsförändring av ljud eller bild.
1Kontrollera att alla enheter är avstängda.
2Anslut videokameran till en videoenhet med en
DV OUT-kontakt med en DV-kabel såsom bilden
visar.
3Ställ den här videokamerans omkopplare
VIDEO/MEMORY på “VIDEO”.
4Ställ den här videokamerans strömbrytare i läge
“PLAY” medan du trycker ner låsknappen som
sitter på strömbrytaren.
5Ställ “REC MODE” på “SP” eller “LP”.
(sid. 31, 34)
6Slå på strömmen till videoapparaten.
7Sätt in källkassetten i videoapparaten.
8Sätt in kassetten som du vill spela in på i den här
videokameran.
9Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att
starta inspelningspaus.
”-indikatorn visas på skärmen.
10 Tryck på start/stoppknappen för inspelning när
du vill starta inspelningen.
-indikatorn roterar.
11 Tryck på start/stoppknappen för inspelning
igen för att starta inspelningspaus.
-indikatorn slutar rotera.
12 Upprepa stegen 10 11 om du vill utföra
ytterligare redigering. Stoppa videoapparaten och
kameran.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (sid. 11)
Om ingen bild visas på LCD-skärmen, ställ då “S/
AV INPUT” på “OFF”. (sid. 31, 39)
Om du använder fjärrkontrollen, och både den
avspelande och inspelande enheten är från JVC,
kommer bägge enheterna att utföra samma
funktion samtidigt. Om du vill undvika detta,
använd i stället knapparna på bägge enheterna.
Om ett blankt avsnitt eller en dålig bild spelas av
under kopieringen kan eventuellt kopieringen
stoppas för att undvika att en konstig bild kopieras.
Även om DV-kabeln är riktigt ansluten visas ibland
ingen bild vid steg 9. Om det här händer ska du
stänga av strömmen och göra om anslutningarna.
Digital kopiering utförs med det ljudläge som har
används för inspelningen på originalbandet,
oberoende av den aktuella inställningen för
“SOUND MODE”. (sid. 34)
Vid användning av DV-kabel ska du endast en
separat inköpt JVC VC-VDV204U DV-kabel.
Kopiering från en videoapparat
med en DV OUT-kontakt (digital
kopiering) (endast GR-DV700/
500)
Kärnfilter
Till DV IN/OUT
DV-kabel (extra
tillbehör)
Till DV OUT
Videoapparat med DV-
kontakt
DV. IN
KOPIERING (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 52 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 53
Master Page: Right
Det går att kopiera stillbilder från band till ett
minneskort.
1Sätt in en kassett. (sid. 15)
2Sätt in ett minneskort. (sid. 16)
3Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
4Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
5Ställ in “ COPY” på “ON”.
(sid. 31, 39)
6Tryck på 4/9 för att starta avspelningen.
7På den plats där du vill starta kopieringen trycker
du på 4/9 igen för att starta avspelning av
stillbilder.
8Tryck på SNAPSHOT för att kopiera bilden.
Indikeringen “ ” visas under kopieringen.
Vald bild sparas på minneskortet.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om du trycker på SNAPSHOT i steg 8 när inget
minneskort är insatt visas meddelandet
“COPYING FAILED”.
Om en bild som spelats in på bandet med “WIDE
MODE” (sid. 36) kopieras till ett minneskort
kommer inte identifieringssignalen för WIDE-läget
att kopieras tillsammans med bilden.
Om du vill använda specialeffekter för avspelning
för den bild du vill kopiera ska du utföra
åtgärderna fram till steg 8 med fjärrkontrollen
(medföljer). (sid. 56)
Bilder kopieras i formatet 640 x 480 bildpunkter.
Kopiera stillbilder på ett band till
ett minneskort
Strömbrytare
SNAPSHOT-knapp
Låsknapp
MENU-hjul
Avspelnings/
pausknapp (4/9)
Spak VIDEO/MEMORY
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 53 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
54 SV
Master Page: Left
Fullfunktions-fjärrkontrollen kan styra den här
videokameran samt de enklare funktionerna på din
videobandspelare (avspelning, stopp, paus,
framspolning och återspolning). Med fjärrkontrollen
blir också flera avspelningsfunktioner tillgängliga.
(sid. 55)
Sätta in batterierna
Fjärrkontrollen drivs av två R03-batterier (AAA). Se
Allmänna försiktighetsåtgärder för batterier”
(sid. 70).
1Tryck upp fliken som bilden visar och lyft upp
locket för batterifacket.
2Sätt in två “AAA (R03)”-batterier med polerna
vända åt rätt håll.
3Sätt tillbaka locket över batterifacket.
Effektivt område för strålen (inomhus)
Rikta alltid fjärrkontrollen
mot fjärrkontrollsensorn.
Sändarstrålen fungerar på
ungefär 5 meters avstånd
inomhus.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Det kan hända att IR-strålen
inte fungerar eller sätter
igång fel funktion om fjärrsensorn är direkt utsatt för
solljus eller annan stark belysning.
Knappar och funktioner
ASändarfönster för infrarödstrålen
Överför strålsignalen.
Följande knappar är endast tillgängliga när
strömbrytaren på videokameran är ställd på “PLAY”.
BDISPLAY-knapp ....................(sid. 22, 50, 59)
CSHIFT-knapp ..............................(sid. 55, 58)
DSLOW-motion bakåt/framåt
(SLOW) ............................................(sid. 55)
Bildflyttningsknappar
vänster/höger .................................(sid. 55)
EREW-knapp
•Snabbspolning/bildsökning bakåt på
bandet............................................. (sid. 21)
•Visar föregående fil på ett
minneskort ...................................... (sid. 24)
FFADE/WIPE-knapp ...........................(sid. 60)
GEFFECT ON/OFF-knapp ....................(sid. 56)
HEFFECT-knapp ..................................(sid. 56)
IPAUSE IN-kontakt .............................(sid. 59)
JMBR SET-knapp ................................(sid. 58)
KUpp-knapp .......................................(sid. 55)
INSERT-knapp ...................................(sid. 57)
LNed-knapp .......................................(sid. 55)
A. DUB-knapp...................................(sid. 56)
MPLAY-knapp
•Startar avspelning av bandet ........... (sid. 20)
•Startar automatisk avspelning av
bilder på ett minneskort .................. (sid. 24)
NFF-knapp
•Snabbframspolning/bildsökning
framåt på bandet ............................ (sid. 21)
•Visar nästa fil på ett minneskort ......(sid. 24)
OSTOP-knapp
•Stoppar bandet ............................... (sid. 20)
•Stoppar automatisk avspelning ........ (sid. 24)
PPAUSE-knapp
Pausar bandet ................................... (sid. 55)
QR.A.EDIT Knappar ....................(sid. 58 – 61)
Följande knappar är tillgängliga när strömbrytaren
på videokameran är ställd på “A” eller “M”.
aZoom-knappar (T/W)
In/utzoomning ............................ (sid. 18, 55)
(Även tillgänglig med strömbrytaren inställd på
“PLAY”)
bSTART/STOP-knapp
Fungerar på samma sätt som start/stoppknappen
för inspelning på videokameran.
cSNAPSHOT-knapp
Fungerar på samma sätt som SNAPSHOT
videokameran.
132+
+
Flik
Sätt in minus-sidan (–) först.
Fjärrkontrollsensor
ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN
GR-DV700PAL.book Page 54 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 55
Master Page: Right
.
Slow-motion-avspelning
Används för långsam sökning i valfri riktning under
videoavspelning.
Under vanlig videoavspelning håller du ner SLOW
(YI eller IU) längre än cirka 2 sekunder.
Efter cirka 5 minuter fortsätter vanlig avspelning
(ca. 20 sekunder med en 80 minuters kassett) vid
långsam tillbakaspolning eller cirka 5 minuter vid
långsam framspolning).
Tryck på PAUSE (9) om du vill göra paus i slow-
motion-avspelningen.
Tryck på PLAY (U) om du vill stoppa slow-motion-
avspelningen.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Du kan också starta slow-motion-avspelningen
från en pausbild genom att trycka på SLOW (YI
eller IU) längre än cirka 2 sekunder.
Under slow-motion-avspelningen kan bilden
ibland bli något rutig på grund av den digitala
bildbearbetningen.
När du har tryckt in, och hållit inne SLOW (YI
eller IU) kan en stillbild visas under några
sekunder och som sedan övergår till blåskärm
under några sekunder. Detta är inte ett
funktionsfel.
Det kan bli en liten förskjutning mellan den punkt
där du vill att slow-motion-avspelningen ska
börja, och den verkliga startpunkten för
avspelningen.
Under slow-motion-avspelning kommer du att
kunna se störningar i bilden, och den kan verka
ryckig, speciellt då det gäller stabila bilder. Detta
är inte ett funktionsfel.
Avspelning bild för bild
Möjliggör sökning bild för bild under
videoavspelning.
Under vanlig videoavspelning eller
stillbildsavspelning trycker du upprepade gånger ner
SLOW (IU) för framåtflyttning eller SLOW (YI) för
bakåtflyttning. Varje gång du trycker ner SLOW (YI
eller IU) spelas en ny bild av.
Avspelningszoom
Förstorar den avspelade bilden upp till 30 gånger
under avspelning av video och D.S.C.
1) Tryck på PLAY (U) för att starta
videoavspelningen. Eller utför
vanlig avspelning av bilder.
2) På den plats där du vill zooma in
trycker du på zoomknappen (T).
Tryck på zoomknappen (W) för
att zooma ut.
3) Du kan flytta runt bilden på
skärmen om du vill leta efter en
speciell detalj i bilden. Medan
du håller SHIFT intryckt trycker
du på L (vänster), F (höger), U
(upp) och E (ner).
Du avslutar zoomningen genom att hålla ner W
tills bilden blir normalstor igen. Du kan också
trycka på STOP (8) och därefter på PLAY (U)
under videoavspelning.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Zoom kan också användas under slow-motion-
avspelning och vid pausavspelning.
Beroende på den digitala bildbearbetningen kan
bildkvaliteten försämras.
Zoom-knappar
SHIFT
Vänster eller
SLOW
bakåtknapp
Höger eller
SLOW
framåtknapp
Upp-knapp
Ned-knapp
PLAY
PAUSE
STOP
AVANCERADE FUNKTIONER
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
GR-DV700PAL.book Page 55 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
56 SV
Master Page: Left
Specialeffekter för avspelning
Gör att du kan lägga till kreativa effekter till den
video som spelas av.
Du kan använda effekterna CLASSIC FILM,
MONOTONE, SEPIA och STROBE under
avspelning. Effekterna fungerar på samma sätt vid
avspelning som vid inspelning. (sid. 33)
CLASSIC FILM: Ger de inspelade scenerna en
stroboskopeffekt.
MONOTONE: Filmen spelas in i svart-vitt på
samma sätt som de gamla klassiska svart-vita
filmerna. Om den används tillsammans med
Cinema-läget förstärks “klassiker”-känslan.
SEPIA: De inspelade scenerna antar en
brunaktig färgton liknande gamla fotografier.
Kombinera denna med Cinema-läget för att ge
filmen ett gammalmodigt utseende.
STROBE: Gör att scenen ser ut som en serie
ögonblicksbilder.
1) Tryck på PLAY (U) för att starta avspelningen.
2) Tryck på EFFECT. Valmenyn PLAYBACK EFFECT
visas.
3) Tryck på EFFECT tills den effekt du vill ha är
markerad.
Den funktion du valde aktiveras, och efter
2 sekunder försvinner menyn.
Tryck på EFFECT ON/OFF om du vill stänga av
effekten. Tryck på EFFECT ON/OFF på nytt om
du vill slå på effekten igen.
Om du vill byta effekt upprepar du
instruktionerna från steg 2 ovan.
Ljudspåret kan endast anpassas om det har spelats in
i 12-bitars SP-läge. (sid. 34)
1Spela av bandet för att hitta den plats där du vill
börja redigera, och tryck sedan på PAUSE (9).
2Tryck på PAUSE (9) medan du håller ner A. DUB
(D) på fjärrkontrollen. Indikatorerna “9D” och
“MIC” visas.
3Tryck på PLAY (U) och börja “kommentera”. Tala
in i mikrofonen.
Tryck på PAUSE (9) om du vill göra paus i
inläsningen.
4Tryck på PAUSE (9) och sedan på STOP (8) om
du vill göra avsluta inläsningen.
Höra ljudet under ljudkopiering....
Anslut hörlurar (extra tillbehör) till hörlursuttaget
eller använd AV-kontakten och ställ in “12bit
MODE” på önskat läge;
“SOUND 1” för det avspelade ljudet.
“SOUND 2” för det kopierade ljudet.
“MIX” för det avspelade och kopierade ljudet.
Höra det dubbade ljudet under avspelning…
Ställ “12bit MODE” på “SOUND 2” eller “MIX”.
(sid. 31, 39)
A
NM
Ä
RKNINGAR:
När du redigerar ett band som spelats in med
12-bitars ljud spelas de gamla och de nya
ljudspåren in separat.
Ljudet kan bli förvrängt om du läser in på ett
blankt bandavsnitt. Redigera endast inspelade
avsnitt.
Ljuddubbning
PAUSE
PLAY
A.DUB
STOP
Hörlursuttag
Högtalare
Stereomikrofon
ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 56 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 57
Master Page: Right
Om rundgång eller tjut förekommer vid
avspelning på TV:n, flytta då bort videokamerans
mikrofon från TV:n eller sänk TV-volymen.
Om du byter från 12-bitars till 16-bitars ljud mitt
under en inspelning och sedan ljuddubbar bandet
kommer ingenting att hända från och med den
punkt där du bytte till 16-bitars inspelning.
Om bandet kommer till scener som spelats in i LP-
läge, med 16-bitars ljud eller ett blankt avsnitt
under ljuddubbningen kommer denna att
avbrytas.
Om du vill utföra ljuddubbningen medan du tittar
på TV:n, gör då nödvändiga anslutningar.
(sid. 22)
För GR-DV700/500-ägare: För att kunna utföra
ljudkopiering med en videoenhet ansluten till
videokamerans AV-kontakt ställer du först “S/AV
INPUT” på “ON” i VIDEO-menyn. (sid. 31, 39)
Indikeringen “AUX” visas i stället för “MIC”.
Du kan spela in en ny scen på ett tidigare inspelat
band och byta ut en del av originalinspelningen och
endast få minimala bildstörningar i början och
slutet. Originalljudet ändras inte.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Innan du utför följande steg ska du kontrollera att
“TIME CODE” är inställd på “ON”. (sid. 31, 40)
Insticksredigering kan inte göras på band som
spelats in i LP-läge eller på blanka bandavsnitt.
Om du vill utföra insticksredigeringen medan du
tittar på TV:n, gör då nödvändiga anslutningar.
(sid. 22)
1Spela av bandet för att hitta den plats där
insticket ska sluta, och tryck sedan på PAUSE (9).
Kontrollera tidkoden vid denna punkt.
(sid. 40)
2Tryck på REW (
3
) tills du hittar den plats där du
vill att insticket ska börja, och tryck sedan på
PAUSE (9).
3Tryck på PAUSE (9) medan du håller ner INSERT
(I) på fjärrkontrollen. “9I”-markeringen och
tidkoden (min.:sek.) visas, och videokameran går
in i pausläget för insticksredigering.
4Tryck på START/STOP för att börja redigera.
Kontrollera insticket vid den tidkod du
kontrollerade i steg 1.
Tryck på START/STOP om du vill göra paus i
redigeringen. Tryck igen om du vill fortsätta
redigeringen.
5Tryck på START/STOP och sedan på STOP (8)
om du vill avsluta insticksredigeringen.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Du kan använda AE-programmet med
specialeffekter (sid. 33) om du vill snygga till
scener som du har ändrat med insticksredigering.
Under insticksredigeringen ändras information om
datum och tid.
Om du utför insticksredigering på ett blankt
bandavsnitt kan ljud och bild störas. Redigera
endast inspelade avsnitt.
Om bandet kommer till scener som spelats in i LP-
läge eller ett blankt avsnitt under
insticksredigeringen kommer denna att avbrytas.
(sid. 80)
Om ett minneskort satts in och “NAVIGATION”
ställts in på något annat än “MANUAL” kommer
en NAVIGATION-miniatyr att sparas på
minneskortet. (sid. 46)
Insticksredigering
PAUSE
START/STOP
INSERT
PLAY
REW
STOP
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 57 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
58 SV
Master Page: Left
Du kan enkelt skapa redigerade filmer genom att
använda videokameran som källenhet. Du kan välja
upp till 8 “klipp” för automatisk redigering, i valfri
ordning. Det är enklare att använda R.A.Edit-
funktionen om du har ställt in MBR
(multifjärrkontroll) så att den fungerar för din
videobandspelare (se “KODLISTA ÖVER
VIDEOBANDSPELARE”), men du kan också sköta
videobandspelaren manuellt.
Innan du börjar ska du kontrollera att du har satt in
batterierna i fjärrkontrollen. (sid. 54)
Ställa in fjärrkontroll/
videobandspelarkod
1Stäng av strömmen på videobandspelaren och
peka fjärrkontrollen mot videobandspelarens IR-
sensor. Titta sedan i KODLISTA ÖVER
VIDEOBANDSPELARE, håll ner MBR SET och
ange koden för din videobandspelare.
Koden ställs automatiskt in när du släpper MBR
SET och videobandspelaren slås på.
2Kontrollera att videobandspelaren är på. Medan
du håller ner SHIFT trycker du sedan på önskad
funktionsknapp på fjärrkontrollen. De funktioner
du kan styra med fjärrkontrollen är PLAY, STOP,
PAUSE, FF, REW och VCR REC STBY (du behöver
inte trycka på SHIFT för denna).
Du är nu redo att prova den sammansatta
redigeringen.
V
IKTIGT:
Även om multifjärrkontrollen är kompatibel med
alla JVC-videobandspelare och många andra
videoapparater är det ändå möjligt att det inte
fungerar, eller bara ger tillgång till några funktioner.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Om videobandspelaren inte slås på i steg 1 kan du
prova med en annan kod från KODLISTAN ÖVER
VIDEOBANDSPELARE.
Vissa videomärken slås inte på automatiskt. Slå i
så fall på strömmen manuellt och prova med
steg 2.
Om fjärrkontrollen inte kan styra
videobandspelaren, använd då knapparna direkt
på videobandspelaren.
Om fjärrkontrollens batterier tar slut raderas
videobandspelarens märke. Byt då ut batterierna
mot nya och ställ in videobandspelaren igen.
KODLISTA ÖVER VIDEOBANDSPELARE
Sammansatt redigering [R.A.Edit]
MBR SET
SHIFT
VIDEOBAND-
SPELARENS
MÄRKESNAMN
KOD
AKAI F
F
G
B
D
G
BLAUPUNKT AC
DAEWOO AH
FERGUSON I
I
C
G
H
B
GRUNDIG A
C
D
D
HITACHI F
F
F
C
JVC A
B
C
I
I
I
A
F
C
LG/GOLDSTAR
AA
MITSUBISHI F
F
G
H
NEC C
C
G
H
PANASONIC A
A
A
I
A
C
G
A
D
H
VIDEOBAND-
SPELARENS
MÄRKESNAMN
KOD
PHILIPS A
I
A
I
I
I
A
C
G
I
E
A
D
A
F
B
C
B
SAMSUNG ID
SANYO C
C
F
E
SELECO, REX I
I
A
F
SHARP A
A
E
SONY F
F
C
C
E
I
A
THOMSON,
TELEFUNKEN,
SABA,
NORDMENDE
I
I
I
C
A
F
G
B
TOSHIBA F
F
I
A
ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 58 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 59
Master Page: Right
Göra anslutningar
Se även sidan 22.
* Använd den medföljande kabeladaptern om din
videobandspelare har en SCART-kontakt.
** Ansluts om din TV/videobandspelare har en S-
VIDEO IN-kontakt. I detta fall behöver inte den
gula videokabeln anslutas.
*** Öppna skyddet när du ansluter kabeln.
A
NM
Ä
RKNINGEN:
Ställ in Video out-väljaren på kabeladaptern:
Y/C:
Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som klarar Y/C-signaler och använder en S-Video-
kabel.
CVBS:
Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som inte klarar Y/C-signaler och använder en audio/
video-kabel.
1AEn JVC-videobandspelare med PAUSE-uttag
för fjärrstyrning…
Anslut redigeringskabeln till PAUSE-uttaget för
fjärrstyrning.
BEn JVC-videobandspelare utan PAUSE-uttag
för fjärrstyrning men med ett R.A.EDIT-
uttag…
Anslut redigeringskabeln till R.A.EDIT-uttaget.
CAnnan videobandspelare än ovan…
Anslut redigeringskabeln till fjärrkontrollens
PAUSE IN-uttag.
2Sätt in ett inspelat band i videokameran.
3Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“VIDEO”.
4Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
5Slå på videobandspelaren, sätt in ett band
förinspelning, och slå på AUX-läget.
Se bruksanvisningen till videobandspelaren.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Innan du börjar med den sammansatta
redigeringen ska du kontrollera att indikationerna
inte visas på TV-skärmen. Om de visas spelas även
dessa in på det nya bandet.
För att välja om följande information ska visas på
TV:n eller inte...
• Datum/tid
Ställ “DATE/TIME” på “AUTO”, “ON” eller
“OFF”. (sid. 31, 40) Eller du kan också trycka
DISPLAY på fjärrkontrollen för att slå på eller
stänga av datumvisningen.
•Tidkod
Ställ “TIME CODE” på “OFF” eller “ON”.
(sid. 31, 40)
• Andra indikeringar än datum/tid och tidskod
Ställ “ON SCREEN” på “OFF”, “LCD” eller
“LCD/TV”. (sid. 31, 40)
Vid redigering på videobandspelare som har en
DV IN-kontakt kan en DV-kabel (extra tillbehör)
anslutas i stället för en S-Video-kabel och en
Audio/Video-kabel.
12 34
DISPLAY
Videobandspelare
TV
ABTill PAUSE för
fjärrstyrning eller
R.A.EDIT
CTill PAUSE IN
Kontaktskydd***
Kontakt-
skydd***
Audio/Video-
kabel
(medföljer)
Till AV
Till S
S-videokabel
(extra tillbehör)
Till EDIT
Redigeringskabel
(medföljer)
AVit till AUDIO L IN
BRöd till AUDIO R IN
CGul till VIDEO IN
DTill S-VIDEO IN**
“Y/C”/“CVBS”-
omkopplare för
videoutgång
Kabeladapter*
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 59 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
60 SV
Master Page: Left
Välja scener
6Tryck på PLAY (U) och tryck sedan på R.A.EDIT
ON/OFF på fjärrkontrollen.
Menyn för sammansatt
redigering visas.
7Om du använder
strykning/toning i början
av scenen trycker du på
FADE/WIPE
fjärrkontrollen.
Bläddra genom
effekterna genom att
trycka upprepade gånger på knappen, och
stoppa när den du vill ha visas.
Det går inte att använda en stryknings-/
upplösningseffekt i början av program 1.
8Tryck på EDIT IN/OUT på fjärrkontrollen i
början av scenen. Startpunkten visas i menyn för
sammansatt redigering.
9Tryck på EDIT IN/OUT när scenen är slut.
Slutpunkten visas i menyn för sammansatt
redigering.
10 Om du använder strykning/toning i slutet av
scenen trycker du på FADE/WIPE.
Bläddra genom effekterna genom att trycka
upprepade gånger på knappen, och stoppa när
den du vill ha visas.
Om du valde en stryknings/toningseffekt för en
slutpunkt kommer effekten automatiskt att
användas för följande startpunkt.
Det går inte att använda en stryknings-/
upplösningseffekt i slutet av den sista scenen.
När du använder tonings-/strykningseffekter
ingår denna tid i totaltiden (detta gäller dock
inte strykning/upplösning).
11 Om du använder specialeffekter för
avspelning, tryck då på EFFECT. (sid. 56)
12 Repetera stegen 8 till 11 för att registrera flera
scener.
Du kan ändra punkter som du tidigare
registrerat genom att trycka på CANCEL
fjärrkontrollen. De registrerade punkterna
försvinner, en i taget, från och med den senast
registrerade punkten.
Om du inte använder strykning/toning eller AE-
programmet med specialeffekter ska du endast
repetera stegen 8 och 9.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Välj scenerna så att det förlöper ganska lång tid
mellan start- och slutpunkten.
Om sökningen efter en startpunkt tar längre tid än
5 minuter kommer den inspelande videons
pausläge att stängas av, och då kommer
redigeringen inte att utföras.
Om det finns blanka avsnitt före eller efter start-
och slutpunkterna kan en blåskärm ingå i den
redigerade versionen.
Eftersom tidkoder enbart registrerar tiden med
sekundnära exakthet kan det vara så att tidkodens
totaltid inte stämmer överens med den totala
programtiden.
Om du stänger av strömmen för videokameran
raderas alla valda start- och slutpunkter.
Om du väljer Sepia eller Monotone från AE-
programmet med specialeffekter kan du inte
använda upplösning eller svart/vit-toning. I så fall
börjar upplösnings- eller svart/vit-indikatorn att
blinka. När nästa startpunkt registreras stängs
effekten av. Om du vill kunna kombinera dessa
effekter är det lämpligt att använda Sepia eller
Monotone under inspelningen, och sedan
använda upplösning eller svart/vit toning under
redigeringen.
Det går inte att använda stryknings/toningseffekter
och AE-programmet med specialeffekter om den
sammansatta redigeringen utförs via en DV-kabel.
Menyn Bildstrykning/bildupplösning
(endast tillgänglig vid sammansatt redigering)
Du kan inte bara använda stryknings- och
toningseffekterna på sidan 32, utan även
nedanstående bildstryknings och
upplösningseffekter.
DISSOLVE: Den nya scenen framträder gradvis
medan den gamla försvinner gradvis.
WIPE–CORNER: Den nya scenen stryker in
över den tidigare från det övre högra hörnet till det
nedre vänstra hörnet.
WIPE – WINDOW: Nästa scen stryker gradvis
in från skärmens mitt mot hörnen och täcker den
tidigare scenen.
WIPE–SLIDE: Nästa scen stryker gradvis in
över den tidigare från höger till vänster.
WIPE–DOOR: Föregående scen stryker ut
från mitten åt höger och vänster, ungefär som en
dörr som öppnas för att visa nästa scen.
WIPE–SCROLL: Den nya scenen stryker in
över den föregående från skärmens botten mot
toppen.
WIPE – SHUTTER: Den nya scenen stryker in
över den föregående från skärmens mitt mot dess
botten och topp.
PLAY
CANCEL
R.A.EDIT
ON/OFF
FADE/WIPE
EFFECT
EDIT IN/OUT
VCR REC STBY
PAUSE
1
2
3
4
5
6
7
8
–– : –– ~
~
~
~
~
~
~
~
:
––
0:000
––
TOTAL
CODETIME
NIOUT
MODE
Vald parameter
ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN (forts.)
GR-DV700PAL.book Page 60 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 61
Master Page: Right
Automatisk redigering till
videobandspelaren
13 Spola tillbaka bandet i kameran till det ställe
du vill redigera och tryck på PAUSE (9).
14 Tryck på VCR REC STBY (79) eller starta
manuellt videobandspelarens inspelningspaus.
15 Tryck på start/stoppknappen för inspelning på
videokameran. Redigeringen fortskrider, precis
som du programmerat den, ända fram till den sist
registrerade scenen.
När kopieringen är klar går videokameran in i
pausläge, och videobandspelaren ställs på
inspelningspaus.
Om du inte registrerar en slutpunkt kommer
bandet automatiskt att kopieras ända tills det
tar slut.
Om du använder någon funktion på
videokameran under den automatiska
redigeringen kommer videobandspelaren att
sättas på inspelningspaus och redigeringen
stoppas.
16 Ställ videokameran och videobandspelaren i
stoppläge.
Ta fram räkneverket för R.A.Edit genom att trycka
R.A.EDIT ON/OFF på fjärrkontrollen.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
När du trycker på R.A.EDIT ON/OFF
fjärrkontrollen raderas alla inställningar som
gjordes under den sammansatta redigeringen.
När redigeringskabeln är ansluten till
fjärrkontrollens PAUSE IN under kopiering måste
du se till att fjärrkontrollen är riktad mot
videobandspelarens sensor, och att inget hinder
finns mellan dem.
Sammansatt redigering fungerar kanske inte på rätt
sätt för band som har flera identiska tidkoder.
(sid. 19)
Mer noggrann redigering
Vissa videobandspelare klarar av övergången från
inspelningspaus till inspelning snabbare än andra.
Även om du startar redigeringen för kameran och
videon exakt samtidigt kan du ändå förlora scener
som du ville ha med, eller upptäcka att du har fått
med scener som du inte ville ha. Om du vill ha ett
välredigerat band bör du kontrollera och justera
kamerans timing i förhållande till
videobandspelaren.
Jämföra videobandspelarens och
videokamerans timing
1Spela av bandet i videokameran, och rikta sedan
fjärrkontrollen mot kamerans fjärrkontrollsensor
och tryck på R.A.EDIT ON/OFF.
Menyn för sammansatt redigering visas.
2Utför sammansatt redigering endast för Program
1. Välj inledningen av en scenövergång som
startpunkt när du ska kontrollera timingen mellan
videobandspelaren och videokameran.
3Spela av den kopierade scenen.
Om några bilder från scenen före
scenövergången som valdes som startpunkt har
spelats in betyder det att videobandspelaren
snabbt går från inspelningspaus till inspelning.
Om den scen du kopierade startar en bit in i
scenen innebär det att videobandspelaren
reagerar ganska långsamt.
Anpassa videobandspelarens och
videokamerans timing
4Tryck på R.A.EDIT ON/OFF för att ta bort menyn
för sammansatt redigering och tryck ner MENU-
hjulet. Menyskärmen visas.
5Vrid på MENU-hjulet för att välja “t” och tryck
på hjulet. VIDEO-menyn visas.
6Vrid på MENU-hjulet för att välja “SYNCHRO”
och tryck på hjulet. Värdet för “SYNCHRO” är
markerat.
7Baserat på den kontroll som utförts kan du nu
vrida MENU-hjulet mot “+” för att påskynda
videobandspelarens inspelningstiming. Du kan
också fördröja videobandspelarens
inspelningstiming genom att vrida MENU-hjulet
mot “–”.
Justeringsintervallet går från –1,3 till +1,3
sekunder, i steg om 0,1 sekund.
Tryck ner MENU-hjulet för att slutföra
inställningen.
8Vrid på MENU-hjulet för att välja “BRETURN”
och tryck ner hjulet två gånger.
Utför nu den sammansatta redigeringen med
början från steg 6 på sidan 60.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Innan du utför en verklig sammansatt redigering
bör du prova några gånger för att kontrollera om
de värden du har matat in är korrekta eller ej, och
göra lämplig justeringar.
Beroende på vilken video du använder kan
situationer uppstå där tidsskillnaderna inte kan
korrigeras fullständigt.
1
2
3
4
5
6
7
8
–– : –– ~
~
~
~
~
~
~
~
––
NIOUT
MOD E
:
––
0:000
TOTAL
CODETIME
Menyn för sammansatt
redigering
Program 1
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 61 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
62 SV
Master Page: Left
SYSTEMANSLUTNINGAR
[A] Med USB-kabel
Du kan göra följande:
Överföra stillbilder från ett minneskort till en PC.
Överföra stillbilder/rörliga bilder från ett band till
en PC.
Läsa in stillbilder/rörliga bilder i realtid.
Använda videokameran som webbkamera.
(sid. 63)
[B] Med DV-kabel
Du kan också överföra stillbilder/rörliga bilder till en
PC med en DV-kontakt med hjälp av medföljande
programvara, programvara som finns i datorn eller
annan kommersiell programvara.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Information om hur medföljande programvara och
drivrutiner installeras finns i handboken för
“HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV
MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING”.
Handboken för programvaran medföljer som PDF-
fil på CD-ROM-skivan.
Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (sid. 11)
Anslut aldrig USB-kabeln och DV-kabeln
samtidigt till videokameran. Anslut endast den
kabel du vill använda med kameran.
Om du använder en DV-kabel, använd då DV-
kabeln JVC VC-VDV206U eller VC-VDV204U
beroende på vilken typ av DV-kontakt (4- eller 6-
stifts) som finns på datorn.
Om datorn som anslutits till videokameran via
USB-kabeln inte är påslagen går kameran inte in i
USB-läget.
Det går inte att hämta in datum/tidsinformation till
datorn.
Mer information finns i bruksanvisningar till
datorn och programvaran.
Stillbilderna kan också överföras till en PC med ett
inläsningskort utrustat med DV-uttag.
Systemet kanske inte kan fungera korrekt,
beroende på vilken dator eller inläsningskort du
använder.
Ansluta till en persondator
[A] Med USB-kabel
Till USB
PC
PC med DV-kontakt
USB-kabel (medföljer)
Till DV IN/OUT (GR-DVDV700/500) eller
DV OUT (GR-DV600/400)
[B] Med DV-kabel
Till USB-kontakt
Till DV-
kontakt
Kärnfilter
Kärnfilter
DV-kabel (extra
tillbehör)
ELLER
“USB MODE” och/eller “ACCESSING FILES” visas
på LCD-skärmen medan datorn läser information i
videokameran eller när kameran överför en fil till
datorn.
Koppla ALDRIG loss USB-kabeln medan
ACCESSING FILES” visas i LCD-skärmen
eftersom detta kan skada produkten allvarligt.
GR-DV700PAL.book Page 62 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 63
Master Page: Right
Den här kameran kan använda som en webbkamera
via USB-anslutningen.
1Kontrollera att all den programvara som behövs
(medföljer) har installerats på din PC och att alla
enheter är avstängda.
2Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.
3Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY
“MEMORY”.
4Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
5Slå på datorn.
” visas på skärmen.
Om datorn inte slås på går videokameran inte
in i webbkameraläget.
6När du är klar ska du stänga av PC:n först,
därefter kameran. Koppla loss USB-kabeln från
kameran och datorn.
A
NM
Ä
RKNINGAR:
Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (sid. 11)
Använd den medföljande programvaran PIXELA
ImageMixer för att läsa in video i realtid.
Du kan också använda kameran under
internetkonferenser via Microsoft Windows®
NetMeeting® och anmäla dig till MSN Hotmail.
I webbkameraläget kan följande knappar inte
användas: TITLE, E-MAIL, SNAPSHOT, INDEX,
NAVI, NAVI STORE, start/stoppknapp för
inspelning.
Använda kameran som en
webbkamera
Till USB
Till USB-kontakt
USB-kabel
(medföljer)
PC med USB-kontakt
Mer information finns i bruksanvisningar till
datorn och den medföljande programvaran.
AVANCERADE FUNKTIONER
GR-DV700PAL.book Page 63 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
Master Page: Left-start
64 SV
REFERENSER
DETALJER
PUNKT ANMÄRKNINGAR
V Ström (sid. 10) Utför uppladdningen där temperaturen ligger på mellan 10°C och 35°C. 20°C till
25°C är den idealiska temperaturen för laddning. Om det är för kallt kanske
laddningen inte blir komplett.
Laddningstiderna gäller för ett helt urladdat batteripaket.
Laddningstider varierar beroende på omgivande temperatur och batteripaketets
skick.
För att undvika att störa mottagningen ska du inte använda nättillsatsen i närheten
av en radio.
Eftersom nättillsatsen hanterar elektricitet internt blir enheten varm när den
används. Använd den endast i välventilerade områden.
Följande åtgärder avbryter laddningen:
Strömbrytaren ställs på “PLAY”, “A” or “M”.
Nättillsatsen kopplas bort från kameran.
Nättillsatsen kopplas bort från vägguttaget.
Batteriet tas loss från kameran.
V VIDEOIN-
SPELNING
(sid. 17)
Om du använder LCD-skärmen utomhus och i direkt solljus kan det vara svårt att
se bilden. Använd i så fall sökaren i stället.
Det går inte att öppna kassetthållaren om inte en strömkälla ansluts.
När du har öppnat kassetthållarlocket kan det dröja lite innan kassetthållaren
öppnas. Försök inte att öppna det med våld.
Kassetthållaren förs in automatiskt när den stängs. Vänta tills den förts in helt och
hållet innan du stänger kassetthållarlocket.
När start/stoppknappen för inspelning trycks in kan det ta några sekunder innan
inspelningen faktiskt börjar. “T”-indikatorn börjar snurra när videokameran
faktiskt påbörjar inspelningen.
Den tid det tar att beräkna och visa återstående bandtid, och hur pass korrekt
denna beräkning är, kan variera beroende på vilken typ av band som används.
“TAPE END” visas när bandet tar slut, och strömmen stängs automatiskt av om
ingenting görs under 5 minuter. “TAPE END” visas också om du sätter in en kassett
som är helt framspolad.
Ljudet hörs inte från högtalaren under inspelning. Anslut hörlurar (extra tillbehör)
till hörlursuttaget om du vill höra ljudet. Ändra volymen genom att vrida på
MENU-hjulet. (sid. 20)
GR-DV700PAL.book Page 64 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
SV 65
Master Page: Right-Heading0
FELSÖKNING
Om problemet kvarstår efter att du har följt instruktionerna i nedanstående tabell, kontakta då närmaste JVC-
handlare.
Strömförsörjning
Inspelning med video och D.S.C.
Videokameran är en mikrodatorstyrd enhet. Externa störningar (från exempelvis TV eller radio) kan göra att
den inte fungerar korrekt. I sådana fall ska du först koppla loss strömförsörjningen (batteripaket, nättillsats
osv.) och vänta några minuter; och därefter återansluta kameran och fortsätta som vanligt.
PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD
1. Ingen strömförsörjning. 1. Strömförsörjningen är inte
korrekt ansluten.
Batteriet är slut.
LCD-skärmen är inte helt
öppnad eller sökaren inte
helt utdragen vid inspelning.
1. Anslut nättillsatsen
ordentligt. (sid. 11)
Byt ut det urladdade batteriet
mot ett fulladdat.
(sid. 10, 11)
Öppna LCD-skärmen helt
eller dra ut sökaren så långt
det går.
PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD
2. Inspelning kan inte
genomföras. 2. Strömbrytaren står på “PLAY”
eller “OFF”.
— För videoinspelning —
Raderingsomkopplaren på
bandet står på “SAVE”.
Omkopplaren VIDEO/
MEMORY står på
“MEMORY”.
“TAPE END” visas.
Kassetthållarlocket är öppet.
— För D.S.C.-inspelning —
Omkopplaren VIDEO/
MEMORY står på “VIDEO”.
2. Ställ strömbrytaren på “A
eller “M”. (sid. 17, 23)
— För videoinspelning —
Ställ bandets
raderingsomkopplare på
“REC”. (sid. 15)
Ställ omkopplaren VIDEO/
MEMORY på “VIDEO”.
Sätt in en ny kassett i stället.
(sid. 15)
Stäng kassetthållarlocket.
— För D.S.C.-inspelning —
Ställ omkopplaren VIDEO/
MEMORY på “MEMORY”.
3. Vertikala linjer uppträder vid
filmning av ett skarpt upplyst
motiv.
3. Detta beror på extremt höga
kontraster, och är inte ett fel. 3.
4. När skärmen befinner sig i
direkt solljus under filmning
blir skärmen röd eller svart ett
kort ögonblick.
4. Detta är inte ett funktionsfel. 4.
5. Under inspelning visas inte
datum/tid. 5. “DATE/TIME” är ställd på
“OFF”. 5. Ställ “DATE/TIME” på “ON”.
(sid. 31, 37)
6. Det går inte att höra ljud under
inspelningen. 6. Hörlurarna (extra tillbehör) är
inte anslutna till
hörlursuttaget.
6. Anslut hörlurarna (extra
tillbehör) till hörlursuttaget.
(sid. 77)
REFERENSER
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
GR-DV700PAL.book Page 65 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM
66 SV
Master Page: Left
Avspelning med video och D.S.C.
7. Indikatorerna på LCD-skärmen
eller i sökaren blinkar. 7. Vissa stryknings/
toningseffekter, vissa lägen i
AE-programmet med
specialeffekter, “DIS” och
andra funktioner som inte
kan användas tillsammans
har valts samtidigt.
7. Läs om de avsnitt som
handlar om stryknings/
toningseffekter, AE-
programmet med
specialeffekter och “DIS”.
(sid. 31 – 33, 35)
8. Den digitala zoomen fungerar
inte. 8. 10X optisk zoom har valts.
Omkopplaren VIDEO/
MEMORY står på
“MEMORY”.
8. Ställ “ZOOM” på “40X” eller
“300X”. (sid. 34)
Ställ omkopplaren VIDEO/
MEMORY på “VIDEO”.
PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD
9. Funktionerna spela av, spola
framåt och spola bakåt
fungerar inte.
9. Strömbrytaren står på “A
eller “M”.
Omkopplaren VIDEO/
MEMORY står på
“MEMORY”.
9. Ställ strömbrytaren på
“PLAY”. (sid. 20)