JVC GR DV400EY DV700E User Manual DV400EY, DV500EY, DV700EY LYT1130 009B

GR-DV700EY GR-DV700EY LYT1130-009B Svenska,

GR-DV500EY GR-DV500EY LYT1130-009B Svenska,

User Manual: JVC GR-DV400EY GR-DV400EY, GR-DV500EY, GR-DV700EY Svenska,

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 84

DownloadJVC GR-DV400EY GR-DV700E User Manual GR-DV400EY, GR-DV500EY, GR-DV700EY LYT1130-009B
Open PDF In BrowserView PDF
Master Page: Cover1
GR-DV700PAL_01Cover.fm Page 1 Thursday, July 24, 2003 5:41 PM

SVENSKA
AUTOMATISK
DEMONSTRATION

9

FÖRBEREDELSER

10

VIDEOINSPELNING &
AVSPELNING

17

DIGITAL STILLBILDSKAMERA
(D.S.C.) INSPELNING &
AVSPELNING

23

AVANCERADE FUNKTIONER

31

REFERENSER

64

VILLKOR

82

DIGITAL VIDEOKAMERA

GR-DV700
GR-DV600
GR-DV500
GR-DV400
Besök vår hemsida på Internet för digitala
videokameror:
http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/
Tillbehör hittar du hos:
http://www.jvc-victor.co.jp/english/accessory/

BRUKSANVISNING

LYT1130-009B

SW

Master Page: Left-Safety
GR-DV700PAL.book Page 2 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

2 SV
Bästa kund,
Tack för att du har köpt denna digitala videokamera. Innan du börjar använda den bör du läsa
säkerhetsinformationen och de föreskrifter som finns på följande sidor, så att du kan använda produkten på
ett säkert sätt.
Hur bruksanvisningen används
● Alla huvudavsnitt visas i innehållsförteckningen på omslaget.
● Det förekommer anmärkningar efter de flesta delavsnitt. Var noga med att läsa även dessa.
● Grundläggande och avancerade egenskaper/tillvägagångssätt beskrivs separat för att förenkla hanteringen.
Vi rekommenderar att du…
…studerar sakregistret (墌 sid. 76 – 81) och bekantar dig med knapparnas placering osv., innan du börjar
använda kameran.
…noggrant läser igenom säkerhetsföreskrifterna på följande sidor. De innehåller mycket viktig information
som du bör känna till för att kunna hantera kameran på säkrast möjliga sätt.
Vi rekommenderar att du noga läser varningarna på sid. 70 – 72 innan du använder videokameran.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING:
UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN
OCH FUKT FÖR ATT UNDVIKA
BRAND OCH ELEKTRISKT ÖVERSLAG.
OBSERVERA:
● Fara för elektrisk stöt. Öppna inte höljet! Det
finns inga delar inuti apparaten som
konsumenten kan åtgärda. Överlämna alla
reparationer till kvalificerad personal.
● Om du inte använder nättillsatsen under en
längre period rekommenderar vi att du drar ut
sladden ur nätuttaget.
ANMÄRKNINGAR:
● Videokamerans märkskylt (med serienumret)
och säkerhetsföreskrifter sitter på dess undersida
och/eller baksida.
● Märkskylten (med serienumret) sitter på
undersidan av nättillsatsen.

OBSERVERA:
Undvik elstötar eller
skador på enheten
genom att först
ansluta den smala
ändan av nätkabeln
till nätadaptern tills
den sitter ordentligt,
och anslut sedan nätkabelns breda ända till ett
vägguttag.

Master Page: Right-Safety
GR-DV700PAL.book Page 3 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

3

OBSERVERA:
● Videokameran är konstruerad för användning med färgsignaler av typen PAL. Den kan inte användas för
avspelning på TV-apparater med någon annan standard. Det går dock bra att spela in direkt samt spela av
på LCD-skärmen/sökaren var som helst.
● Använd JVC batteripaket BN-V408U/V416U/V428U, samt den medföljande nättillsatsen för
multispänning och nätkabeln för att ladda dem eller strömförsörja kameran från ett vägguttag. (Adapter
för stickkontakt kan bli nödvändig för att passa nätuttag med olika utformning i olika länder.)
Om enheten installeras i ett skåp eller på en hylla ska du försäkra att det finns tillräckligt friutrymme på alla
sidor för god ventilation (minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och baksidan).
Akta dig för att blockera ventilationshålen.
(Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om ventilationshålen blockeras av en tidning, en duk el.dyl.)
Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett stearinljus, ovanpå enheten.
Av miljöskäl får batterier inte slängas med det övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet med gällande
lagar och lokala föreskrifter.
Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk.
Använd inte enheten i ett badrum eller andra fuktiga ställen.
Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser,
krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten.
(Det uppkommer risk för brand eller elstötar om vatten eller annan vätska tränger in i enheten.)

Master Page: Left-Safety
GR-DV700PAL.book Page 4 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

4 SV
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Rikta aldrig objektivet eller sökaren rakt mot solen. Detta kan skada ögonen och leda till fel på enhetens inre
delar. Det föreligger också risk för brand eller elstötar.
OBSERVERA!
Lakttag noga nedanstående punkter för att undvik såväl personella som materiella skador.
Var noga med att alltid säkert fästa och använda den medföljande bärremmen när du bär kameran. Om du
bär eller håller videokameran i sökaren och/eller LCD-skärmen kan du tappa den eller skada den på andra
sätt.
Akta dig för att fastna med fingrarna i kassettlocket. Låt inte barn leka med kameran då denna slags skada kan
uppstå.
Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på kameran.
OBSERVERA!
Videokameran bör inte lämnas ovanpå TV:n när kablar (Audio/Video, S-videokabel, osv.) är anslutna. Något
kan snubbla på kablarna och göra att kameran faller ned och skadas.
Anslut endast de extra tillbehören JVC VL-V3U videostrålkastare, VL-F3U blixt, MZ-V3U
stereozoommikrofon eller MZ-V5U stereomikrofon till kamerans info-sko.

䡲 Denna videokamera är speciellt tillverkad för digital videokassett, SD-minneskort och MultiMediaCard.
Endast kassetter märkta “
” och minneskort märkta med “
” eller “
” kan
användas med denna enhet.
Före inspelning av en viktig scen ska du…
… kontrollera att enbart kassetter med märket Mini DV
används.
… se till att du endast använder minneskort märkta med
eller
.
… kom ihåg att kameran inte passar med andra videoformat.
… kom ihåg att kameran bara är avsedd att användas av privatpersoner. Kommersiell användning utan
tillstånd är förbjuden. (Vi rekommenderar att tillstånd inhämtas även om du spelar in en show,
uppträdande, utställning el.dyl. enbart för personligt bruk.)

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 5 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

5

Medföljande tillbehör

● Nättillsats
AP-V13E eller
AP-V11E

● Nätkabel

● USB-kabel

● Kabeladapter

● Fjärrkontroll
RM-V717U

● Minneskort 8 MB
(Sitter redan i
videokameran)

● Batteri R03 (AAA) x 2
(för fjärrkontrollen)

● Batteripaket
BN-V408U-B

● Ljud/bildkabel (ø3,5
minikontakt till RCAkontakt)

● Redigeringskabel

● Linsskydd
(墌 sid. 7 för
fastsättning)

● Axelrem
(墌 sid. 7 för fastsättning)

● CD-ROM

● Kärnfilter (för att sätta
på det extra tillbehöret
S-videokabel 墌 sid. 6)

● Audiokabel x 2
(för anslutning av de extra
tillbehören hörlurar och extern
mikrofon 墌 sid. 6)

ANMÄRKNINGAR:
● För att ge bästa möjliga resultat med din videokamera kan kablarna utrustas med ett eller flera kärnfilter.
Om en kabel bara har ett kärnfilter ska den ände som är närmast filtret anslutas till videokameran.
● Använd de medföljande kablarna för anslutning. Använd inga andra kablar.

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 6 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

6 SV
Använda audiokabeln
Om du använder de extra tillbehören hörlurar eller
extern mikrofon, anslut först tillbehöret till
medföljande audiokabel (med kärnfilter) och anslut
sedan audiokabeln till kameran. Kärnfiltret reducerar
störningar.

Ansluta kärnfiltret (för Svideokabel [tillval])
Fäst kärnfiltret på S-videokabeln (tillval). Kärnfiltret
reducerar störningar.

1

Öppna spärrarna i bägge ändar av kärnfiltret.

Stereomikrofon
Spärr

2

Stereohörlurar

Trä kabeln genom kärnfiltret och lämna ungefär
3 cm av kabeln fri mellan kontakt och kärnfilter.
Linda kabeln två varv runt kärnfiltrets utsida så
som bilden visar.
● Linda kabeln så att den är ordentligt spänd.
3 cm

Audiokabel
(medföljer)

Linda två varv.

3

Stäng kärnfiltret så att spärrarna går i lås.

Öppna
kontaktskyddet.

Till MIC
Kärnfilter
Till

(hörlurar)

ANMÄRKNINGAR:
● Om det inte går att sätta fast kärnfiltret på den Svideokabel du har ska du använda S-videokabeln
YTU94146B (extra tillbehör). Fråga närmaste JVChandlare om var du kan skaffa den.
● Var försiktig så att kabeln inte skadas.
● Anslut kabeländen med filtret till kameran.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 7 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

7

Fästa remmen

Sätta på linsskyddet

1

Trä remmens ände genom öglan a så som bilden
visar.

Du skyddar linsen genom att sätta fast medföljande
linsskydd på videokameran såsom bilden visar.

2
3

Vik den bakåt och trä den genom spännet b.

4

Upprepa proceduren för att fästa den andra
remänden vid den andra öglan c som finns
under handremmen.

ANMÄRKNINGEN:
Kontrollera att linsskyddet sitter på ordentligt genom
att se till att skyddet ligger an korrekt mot
videokameran.

Kontrollera att remmen inte har snott sig.

● Under filmning

Master Page: Left-Heading0

GR-DV700PAL.book Page 8 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

8 SV
AUTOMATISK DEMONSTRATION
FÖRBEREDELSER

INNEHÅLL
9
10

Ström ........................................................................10
Justera handremmen .................................................12
Justera sökaren .........................................................12
Montering på stativ ...................................................12
LCD-skärm och sökare .............................................12
Justera skärmens ljusstyrka ........................................13
Användningsläge ......................................................13
Inställning av datum/tid ............................................14
Sätta in en kassett
/Ta ur en kassett ....................................................15
Sätta in ett minneskort
/Ta ut ett minneskort .............................................16

VIDEOINSPELNING & AVSPELNING

17

VIDEOINSPELNING .....................................................17
Grundläggande inspelning ........................................17
Återstående tid för inspelning ...................................18
Zoomning .................................................................18
Journalistisk filmning ................................................18
Tidkod ......................................................................19
Inspelning från mitten av bandet ...............................19

VIDEOAVSPELNING ....................................................20
Normal avspelning ...................................................20
Stillbildsavspelning ...................................................20
Bildsökning ..............................................................21
Blanksökning ............................................................21
Anslutningar till en TV eller videobandspelare ..........22

DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.) INSPELNING
& AVSPELNING
23
D.S.C.-INSPELNING ....................................................23
Grundläggande fotografering (D.S.C. Snapshot) ........23

D.S.C.-AVSPELNING ...................................................24
Normal avspelning av bilder .....................................24
Automatisk avspelning av bilder ...............................24
Avspelning av videoklipp .........................................25
Avspelning av titelbilder ...........................................25
Indexavspelning av filer ............................................26
Visa filinformation ....................................................26
Ta bort OSD-visningen .............................................26
Att skydda filer .........................................................27
Ta bort filer ...............................................................28
Återställa filnamnet ...................................................29
Ställa in utskriftsinformation (DPOF-inställning) ........29
Initiera minneskort ....................................................30

AVANCERADE FUNKTIONER

31

MENYER FÖR FINJUSTERING ...................................... 31
Ändra menyinställningarna ....................................... 31

INSPELNINGSMENYER ................................................ 32
Stryknings/toningseffekter ......................................... 32
AE-programmet med specialeffekter ......................... 33
Justering av vitbalans ................................................ 34

AVSPELNINGSMENYER .............................................. 39
FUNKTIONER FÖR INSPELNING .................................. 41
Nattfält ..................................................................... 41
Snapshot (för videoinspelning) .................................. 41
Självtimer ................................................................. 42
Autofokus ................................................................. 43
Manuell skärpeinställning ......................................... 43
Exponeringskontroll .................................................. 44
Bländarlås ................................................................ 44
Motljuskompensation ............................................... 45
Justering av vitbalans ................................................ 45
Manuell vitbalans ..................................................... 45
NAVIGATION-funktionen ........................................ 46
Inspelning av E-postklipp .......................................... 48
Titelöverlägg ............................................................ 49

KOPIERING ............................................................... 50
Kopiera till eller från en videobandspelare ............... 50
Kopiering till en videoapparat med en
DV IN-kontakt (digital kopiering) .......................... 51
Kopiering från en videoapparat med en
DV OUT-kontakt (digital kopiering)
(endast GR-DV700/500) ....................................... 52
Kopiera stillbilder på ett band till ett minneskort ....... 53

ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN ................................... 54
Ljuddubbning ........................................................... 56
Insticksredigering ..................................................... 57
Sammansatt redigering [R.A.Edit] ............................. 58

SYSTEMANSLUTNINGAR ............................................ 62
Ansluta till en persondator ........................................ 62
Använda kameran som en webbkamera ................... 63

REFERENSER

64

DETALJER .................................................................. 64
FELSÖKNING ............................................................. 65
VARNINGAR ............................................................. 70
ANVÄNDARUNDERHÅLL ............................................. 73
SPECIFIKATIONER ...................................................... 74
INDEX ....................................................................... 76

VILLKOR

82

Master Page: Right-start
GR-DV700PAL.book Page 9 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

Automatisk demonstration
Automatisk demonstration äger rum när “DEMO
MODE” sätts på “ON” (fabriksförinställd).
MENU-hjul

9

䡲 Den automatiska demonstrationen startar när
ingen åtgärd har utförts på tre minuter sedan
strömbrytaren ställts på “A” eller “M” och ingen
kassett är isatt i kameran.
䡲 En åtgärd under pågående demonstration stoppar
demonstrationen tillfälligt. Demonstrationen
återupptas sedan om ingen annan åtgärd utförs
under drygt tre minuter därefter.
䡲 “DEMO MODE” förblir “ON” även om strömmen
till kameran slås av.

Stänga av den automatiska demonstrationen

Låsknapp
Strömbrytare
Undermeny
SY ST EM

DEMO MODE – OFF
ON

1

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

2

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

3
4

Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.

5

Vrid på MENU-hjulet för att välja “DEMO
MODE” och tryck på hjulet. Undermenyn visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för att välja “OFF” och
tryck på hjulet.

7

Vrid på MENU-hjulet för att välja “BRETURN”
och tryck ner hjulet två gånger. Den vanliga
skärmen visas.

Vrid på MENU-hjulet för att välja “s” och tryck
på hjulet. SYSTEM-menyn visas.

ANMÄRKNINGEN:
Ta bort linsskyddet om du vill se de verkliga
ändringarna av den aktiverade automatiska
demonstrationen på LCD-skärmen eller sökaren.

AUTOMATISK DEMONSTRATION

SV

Master Page: Left-start
GR-DV700PAL.book Page 10 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

10 SV
Ström
Denna videokameras 2-vägssystem för
strömförsörjning gör att du kan välja den strömkälla
som passar bäst. Använd inte de komponenter som
medföljer för strömförsörjning med annan
utrustning.

Laddning av batteripaketet

FÖRBEREDELSER

Strömbrytare
Låsknapp
Spak BATT.RELEASE
Pil
Ström/laddningslampa

Nättillsats
Öppna locket.

Till likströmskontakt
Nätkabel
Till vägguttag

1

Låt pilen på batteripaketet peka uppåt och tryck
batteripaketet lätt mot batterifästet a.

2

Skjut batteripaketet uppåt ända tills det låses på
plats b.

3

Sätt strömbrytaren i läge “OFF” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

4

Anslut nättillsatsen till kameran c, och anslut
sedan nätkabeln till nättillsatsen d.

5
6

Anslut nättillsatsen till ett vägguttag e.

7

När ström/laddningslampan släcks är laddningen
klar.

8
9

Nättillsatsen kopplas bort från vägguttaget.

Ström/laddningslampan på videokameran börjar
blinka som ett tecken på att laddning startats.

Nättillsatsen kopplas bort från kameran.

För att ta bort batteripaketet...
Skjut batteripaketet något nedåt medan du drar i
BATT. RELEASE för att lossa det.

Batteripaket

Laddningstid

BN-V408U

Omkr. 1 tim. 30 min.

BN-V416U
(extra tillbehör)

Omkr. 3 tim.

BN-V428U
(extra tillbehör)

Omkr. 5 tim.

ANMÄRKNINGAR:
● Om skyddslocket sitter på batteripaketet måste
detta först tas av.
● Kameran kan inte användas under pågående
laddning.
● Laddning kan inte utföras om fel typ av batteri
används.
● Det kan hända att ström/laddningslampan inte
tänds när ett batteri laddas för första gången eller
efter en längre tids förvaring. Ta i så fall loss
batteripaketet från nättillsatsen, sätt dit det på nytt
och försök sedan igen.
● Om användningstiden för ett batteripaket blir
extremt kort trots att det laddats helt och hållet så
är batteriet utslitet och måste bytas ut. Du behöver
köpa ett nytt.
● Om du använder nättillsatsen/laddaren AA-V40
(extra tillbehör) kan du ladda BN-V408U/V416U/
V428U batteripaketet utan kameran. Den kan
däremot inte användas som nättillsats.
● För andra anmärkningar, 墌 sid. 64.

Använda batteripaketet
Utför steg 1 och 2 i “Laddning av batteripaketet” i
den vänstra kolumnen.
Maximal sammanhängande inspelningstid
Batteripaket

LCD-skärm på

Sökare på

BN-V408U*

1 tim. 10 min.

1 tim. 30 min.

BN-V416U

2 tim. 20 min.

3 tim.

BN-V428U

4 tim.

5 tim. 10 min.

BN-V840U

5 tim. 30 min.

7 tim. 15 min.

BN-V856U

7 tim. 40 min.

10 tim. 20 min.

* Medföljer
ANMÄRKNINGAR:
● Inspelningstiden blir avsevärt kortare under
följande omständigheter:
• Zoom eller inspelningsberedskap har använts
mycket.
• LCD-skärmen har använts mycket.
• Avspelning har gjorts ofta.
● Innan du påbörjar en längre inspelning ska du se
till att du har laddat tillräckligt med batteripaket så
att de täcker 3 gånger den planerade
inspelningstiden.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 11 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

INFORMATION:
Det extra tillbehöret i form av en batteripaketsats för
extra lång brukstid består av ett batteripaket och en
nättillsats/batteriladdare.
VU-V840 SATS: Batteripaket BN-V840U &
nättillsats/batteriladdare AA-V15EG eller AA-V15EK
VU-V856 SATS: Batteripaket BN-V856U &
nättillsats/batteriladdare AA-V80EG eller AA-V80EK
Läs igenom satsens bruksanvisning före användning.
Dessutom, om du använder det extra tillbehöret
JVC VC-VBN856U likströmssladd går det att ansluta
batteripaketet BN-V840U eller BN-V856U till
videokameran och tillföra ström direkt till den.
ANMÄRKNINGEN:
Det går inte att använda de extra tillbehören VLV3U videostrålkastare, VL-F3U blixt, MZ-V3U
stereozoommikrofon eller MZ-V5U stereomikrofon
om batteripaket BN-V840U eller BN-V856U
används.

Använda nätspänning

Nättillsats
Öppna locket.

Till likströmskontakt
Nätkabel
Till vägguttag

1

Anslut nättillsatsen till kameran a, och anslut
sedan nätkabeln till nättillsatsen b.

2

Anslut nättillsatsen till ett vägguttag c.

ANMÄRKNINGAR:
● Den medföljande nättillsatsen är försedd med en
automatisk spänningsväljare för omfånget 110 V
till 240 V.
● För andra anmärkningar, 墌 sid. 64.

Om batterier

Litiumjonbatterier är känsliga för kyla.

FARA! Försök aldrig ta isär batterierna. Utsätt dem
heller inte för öppen låga eller hög värme, eftersom
detta kan förorsaka brand eller explosion.
VARNING! Låt inte batterierna eller dess poler
komma i kontakt med metall eftersom detta kan
resultera i kortslutning och möjligen förorsaka
brand.
Fördelarna med Litiumjonbatterier
Litiumjonbatteripaket är små och har stor
strömlagringskapacitet. Men när de utsätts för kyla
(under 10°C) kommer användningstiden att sjunka
och det kan faktiskt sluta fungera. Om detta inträffar,
lägg batteripaket i fickan eller på någon annan varm
plats en stund, och sätt sedan tillbaka det på
kameran. Så länge som själva batteripaketet inte är
kallt bör det inte påverka funktionen.
(Om du använder en värmedyna, se då till att
batteriet inte kommer i direkt kontakt med den.)
För andra anmärkningar, 墌 sid. 64.

FÖRBEREDELSER

OBSERVERA:
Kontrollera att strömmen till kameran är avslagen
innan strömkällan kopplas bort. I annat fall kan
det uppstå fel på kameran.

11

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 12 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

12 SV
Justera handremmen
1
2

Justera kardborreremsan.

3

För in tummen och fingrarna i remmen och se till
att du lätt kan manövrera start/stoppknappen för
inspelning, strömbrytaren och elzoomen. Spänn
remmen så att den passar din hand.

och skruvhål som finns på kameran. Dra sedan åt
skruven medurs.
● Vissa stativ är inte försedda med bultar.

För in högerhanden genom öglan och ta tag i
remmen.

VARNING:
När du sätter videokameran på ett stativ ska
stativets ben dras ut helt för att stabilisera
kameran. Vi rekommenderar att du inte använder
små stativ. De välter lätt och detta kan skada
kameran.

Justera sökaren
1

Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

2

Kontrollera att LCD-skärmen är stängd och låst.
Dra ut sökaren hela vägen och justera den
manuellt så att du ser så bra som möjligt.

3

Vrid på diopterns justeringsreglage tills
indikeringarna i sökaren är så tydliga som
möjligt.

LCD-skärm och sökare
Vid användning av LCD-skärmen:
Kontrollera att sökaren är helt inskjuten. Tryck på
PUSH OPEN och öppna LCD-skärmen helt. Den
kan roteras 270º (90º nedåt, 180º uppåt).
Vid användning av sökaren:
Kontrollera att LCD-skärmen är stängd och låst. Dra
ut sökaren helt.
● Dra ut sökaren tills ett klick hörs, annars kan den
skjutas in igen när du använder den.

180˚

PAUSE

PUSH OPEN-knapp
Diopterns
justeringsreglage

VARNING:
Var försiktig så att du inte klämmer dig när du skjuter
in sökaren.

Montering på stativ
Du kan fästa kameran vid ett stativ genom att
placera styrbulten och skruven på stativet i det uttag

ANMÄRKNINGAR:
● Bilden visas inte samtidigt på LCD-skärmen och i
sökaren. Om du drar ut sökaren medan LCDskärmen är öppen kan du välja vilken du vill
använda. Ange “PRIORITY” till önskat läge i
SYSTEM-menyn. (墌 sid. 31, 37)
● Ljusa kulörta prickar kan dyka upp överallt på
LCD-skärmen eller sökaren. Detta är dock inte ett
funktionsfel. (墌 sid. 69)

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 13 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

1
2
3
4
5
6
7

Sätt strömbrytaren i läge “M” eller “PLAY” medan
du trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
Vrid på MENU-hjulet för att välja “n” och tryck
på hjulet. CAMERA DISPLAY-menyn visas.
Vrid på MENU-hjulet för att välja “BRIGHT” och
tryck på hjulet. Menyskärmen stängs och
indikeringen för ljusstyrka visas.
Vrid på MENU-hjulet tills du får önskad
ljusstyrka.
Tryck ner MENU-hjulet.
● Det går även att justera sökarens ljusstyrka.
MENU-hjul

BR I GHT

Strömbrytarens position
A (Helautomatisk inspelning):
Gör att du kan spela in UTAN specialeffekter och
manuell justering. Lämplig för vanliga
inspelningar.
Indikatorn “A” visas på skärmen.
M (Manuell inspelning):
Gör att du kan ställa in olika funktioner för
inspelning via menyerna. (墌 sid. 31)
Prova detta läge om du vill kunna utnyttja flera
kreativa möjligheter än vad som finns för
helautomatisk inspelning.
Ingen indikering visas på skärmen.
OFF:
Gör att du kan stänga av kameran.
PLAY:
● Gör att du kan spela av en inspelning på bandet.
● Gör att du kan spela av ett videoklipp på
minneskortet.
● Gör att du kan visa en stillbild som lagrats på
minneskortet eller överföra en stillbild på
minneskortet till en dator.
● Gör att du kan ställa in olika funktioner för
avspelning via menyerna. (墌 sid. 31)
Läget för omkopplaren VIDEO/MEMORY

Användningsläge
Du slår på videokameran genom att sätta
strömbrytaren i valfritt användningsläge, förutom
“OFF” medan du trycker ner låsknappen som sitter
på strömbrytaren.
Strömbrytare
Låsknapp

Ström/
laddningslampa
Spak VIDEO/MEMORY

Använd strömbrytaren och omkopplaren VIDEO/
MEMORY för att välja användningsläge efter behov.

VIDEO:
Gör att du kan spela in på ett band eller spela av
ett band. Om “REC SELECT” har ställts in på
“
/
” (墌 sid. 38) spelas stillbilder in
både på bandet och på minneskortet.
MEMORY:
● Gör att du kan spela in på ett minneskort eller få
tillgång till data som har sparats på ett
minneskort.
● När strömbrytaren är inställd på “A” eller “M”
visas den valda bildstorleken.

Slå på kameran på annat sätt
När strömbrytaren är inställd på “A” eller “M” kan
du också stänga av/slå på videokameran genom att
stänga/öppna LCD-skärmen eller skjuta in/dra ut
sökaren.

FÖRBEREDELSER

Justera skärmens ljusstyrka

13

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 14 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

14 SV
Den inbyggda klockans uppladdningsbara
litiumbatteri

Inställning av datum/tid
Datum och tid spelas alltid automatiskt in på bandet,
men du kan själv välja om du vill att de ska visas
under avspelning. (墌 sid. 31, 40)

MENU-hjul
Ström/
laddningslampa

Låsknapp
Strömbrytare

1

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

2

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

3

Tryck ner MENU-hjulet.
Menyskärmen visas.

4

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “n” och tryck på
hjulet. CAMERA DISPLAYmenyn visas.

5

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “CLOCK ADJ.”
och tryck på hjulet.
Alternativet för “dag” framhävs.

6

Vrid på MENU-hjulet för
att välja dag och tryck
sedan på det. Upprepa
detta för att mata in
månad, år, timme och
minuter.

7

W I PE / F AD E R
FADE R –WH I T E
FADE R – B LAC K
FADE R – B .W
W I PE – CO RNE R
W I PE –W I NDOW
W I PE – S L I DE
W I PE – DOOR
W I PE – S C ROL L
W I PE – S H UT T E R

CAMERA D I S PLAY
BR I GHT
ON S CRE E N – LCD / T V
DA T E / T I ME – AU T O
T I ME CODE – OF F
2 0 . 12 . 03
CL OCK
17 : 3 0
AD J .

RETURN

CAMERA D ISPLAY

CL OCK
AD J .

2 0 . 12 . 03
17 : 3 0

RETURN

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “BRETURN” och tryck ner hjulet två
gånger. Menyskärmen stängs.

För att datum och tid ska kunna lagras i minnet finns
ett uppladdningsbart litiumbatteri för klockan
inbyggd i kameran. Medan kameran är ansluten till
nätet med nättillsatsen eller medan batteripaketet
försörjer kameran med ström så laddas hela tiden
klockans litiumbatteri. Om videokameran inte
används på en längre tid, omkring 3 månader,
kommer litiumbatteriet att laddas ur, och datum och
tid som lagrats i minnet försvinner. Om detta sker
ska du först ansluta kameran till nätet med
nättillsatsen under minst 24 timmar för att ladda
klockans litiumbatteri. Ställ sedan in datum/tid innan
du börjar använda kameran igen.
Observera att du kan använda kameran utan att
ställa in datum/tid.
ANMÄRKNINGEN:
Även om du väljer “CLOCK ADJ.” fortsätter den
videokamerans interna klocka att gå om inte
parametern är markerad. När du flyttar markeringen
till den första parametern för datum/tid (dag) stannar
klockan. När du ställt in minuterna och trycker på
MENU-hjulet börjar datum och tid att räknas upp
från den tid du just angivit.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 15 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV
Ungefärlig inspelningstid
Band

Kameran måste vara påslagen för att du ska kunna
sätta in eller ta ur en kassett.
Skjut och håll OPEN/EJECT i pilens riktning, och
dra sedan ut kassetthållarlocket tills det låses i
öppet läge. Kassetthållaren öppnas automatiskt.
● Rör inte vid de inre komponenterna.

2

Sätt in eller ta ut en kassett och tryck sedan på
markeringen “PUSH HERE” för att stänga
kassetthållaren.
● Se till att du endast trycker på det område som
har markerats med “PUSH HERE” för att stänga
hållaren. Om du rör vid andra delar kan du
klämma fingret i hållaren så att du skadar dig
själv eller kameran.
● Kassetthållaren förs in automatiskt när den
stängs. Vänta tills den förts in helt och hållet
innan du stänger kassetthållarlocket.
● Det kan bli svårt att stänga kassetthållarlocket
när batteriet börjar bli svagt. Försök inte att
stänga det med våld. Sätt dit ett fulladdat
batteripaket eller anslut kameran till elnätet
innan du försöker igen.

3

Stäng kassetthållarlocket så att det låses på plats.
Raderskyddsomkopplare

PUSH HERE

Kontrollera att
fönstersidan är
vänd utåt.
Kassetthållare

Kassetthållarlock

Spak OPEN/EJECT

Skydda viktiga inspelningar…
Genom att skjuta raderskyddsomkopplaren på
bandets baksida i riktning mot “SAVE”. Detta
förhindrar att bandet spelas över. Skjut omkopplaren
tillbaka till läget “REC” innan du sätter in bandet
igen om du vill kunna spela in mera på det.

Inspelningsläge
SP

LP

30 min.

30 min.

45 min.

60 min.

60 min.

90 min.

80 min.

80 min.

120 min.

Information om hur du byter inspelningsläge finns
på sidorna 31 och 34.
ANMÄRKNINGAR:
● Det tar ett par sekunder innan kassetthållaren
öppnas. Försök inte att stänga det med våld.
● Om du väntar några sekunder utan att
kassetthållaren öppnas stänger du
kassetthållarlocket och försöker igen. Om
kassetthållen fortfarande inte öppnas stänger du av
videokameran och sätter sedan på den igen.
● Om bandet inte laddas på rätt sätt ska du öppna
kassetthållarlocket och ta ut bandet. Vänta några
minuter och sätt in bandet igen.
● Vänta en stund med att öppna kassetthållarlocket
om kameran plötsligt har flyttats från ett kallt till
ett varmt ställe.
● Om du stänger kassetthållarlocket innan
kassetthållaren dragits in helt kan kameran skadas.
● Du kan sätta i och ta ur en kassett även om
videokameran är avstängd. Det kan dock hända
att kassetthållaren inte går tillbaka om den stängs
när videokameran är avstängd. Vi rekommenderar
att strömmen slås på innan du sätter i eller tar ur
kassetter.
● När du återupptar inspelningen efter att ha öppnat
kassetthållarlocket spelas ett blankt avsnitt in på
bandet eller också raderas en tidigare inspelad
scen (spelas över), oberoende av om
kassetthållaren kommit ut eller inte. Se “Inspelning
från mitten av bandet” (墌 sid. 19).

FÖRBEREDELSER

Sätta in en kassett
/Ta ur en kassett
1

15

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 16 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

16 SV
Skydda värdefulla filer (endast tillgängligt för SDminneskort)…

Sätta in ett minneskort
/Ta ut ett minneskort

Skrivskyddsomkopplare

Det medföljande minneskortet är redan insatt i
videokameran när du köper den.
Kortlock (MEMORY CARD)
Minneskort

Etikett
Kapat hörn

1
2
3

Kontrollera att videokameran är avstängd.

4

Stäng kortlocket.

Öppna kortlocket (MEMORY CARD).
Du sätter in ett minneskort genom att, skjuta in
det ordentligt med det kapade hörnet framåt.
Du tar ut ett minneskort genom att, trycka på
det en gång. Dra ut minneskortet när det matats
ut ur kameran.
● Rör inte vid kontakten på motsatta sidan av
etiketten.

Skjut skrivskyddsomkopplaren på minneskortets sida
i riktning mot “LOCK”. Detta förhindrar att
minneskortet spelas över. Skjut omkopplaren tillbaka
till läget bort från “LOCK” innan du sätter in
minneskortet igen om du vill kunna spela in mera på
det.
ANMÄRKNINGAR:
● Använd endast SD-minneskort märkta “
”
eller multimediakort märkta “
”.
● Vissa sorters minneskort är inte kompatibla med
denna kamera. Innan du införskaffar ett
minneskort, hör med din återförsäljare eller dess
tillverkare.
● Innan du använder ett nytt minneskort måste du
FORMATERA det. (墌 sid. 30)
OBSERVERA:
Sätt inte in eller ta ut minneskortet medan
videokameran är påslagen eftersom detta kan skada
minneskortet eller göra att kameran inte kan avgöra
om kortet har satts in eller ej.

Master Page: Right-start
GR-DV700PAL.book Page 17 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Grundläggande inspelning
ANMÄRKNINGEN:
Innan du fortsätter måste du utföra de åtgärder som
visas nedan:
● Ström (墌 sid. 10)
● Sätta in en kassett (墌 sid. 15)
Ström/laddningslampa
Elzoomspak

Strömbrytare

Låsknapp
Start/stoppknapp för inspelning
Spak VIDEO/MEMORY

Inspelningslampa
(Lyser medan inspelning
pågår.)

PUSH OPEN-knapp

1
2

Ta bort linsskyddet.

3

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

Tryck på PUSH OPEN och öppna LCD-skärmen
helt eller dra ut sökaren så långt det går.

17

4

Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
● Ström/laddningslampa tänds, och
videokameran ställs på inspelningsberedskap.
“PAUSE” visas.

5

Tryck på start/stoppknappen för inspelning.
Inspelningslampan tänds och “T REC” visas på
skärmen under pågående inspelning.

6

Tryck på start/stoppknappen för inspelning igen
när du vill stoppa inspelningen. Videokameran
återgår då till inspelningsberedskap.

ANMÄRKNINGAR:
● Bilden visas inte samtidigt på LCD-skärmen och i
sökaren.
● Om kameran står i inspelningsberedskap i mer än
5 minuter så kommer den automatiskt att stänga
av sig. Du kan slå på videokameran igen genom
att trycka in och dra ut sökaren igen, eller genom
att stänga och öppna LCD-skärmen igen.
● Indikeringar på LCD-skärm/sökare:
• Om strömmen kommer från ett
batteri: batteriindikatorn “
” visas.
(墌 sid. 80)
• Om strömmen kommer från ett
nättuttag: batteriindikatorn “
” visas inte.
● När ett blankt avsnitt lämnas mellan inspelade
scener på bandet kommer tidkoden att avbrytas,
och fel kan uppstå när du redigerar bandet.
Information om hur du undviker detta finns i
“Inspelning från mitten av bandet” (墌 sid. 19).
● Information om hur du stänger av
inspelningslampan eller ljudsignaler finns i
墌 sid. 31, 36.
● Information om hur du spelar in i LP-läge (Long
Play) finns i 墌 sid. 31, 34.
● För andra anmärkningar, 墌 sid. 64.

VIDEOINSPELNING & AVSPELNING

VIDEOINSPELNING

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 18 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

18 SV

VIDEOINSPELNING (forts.)

0h 3m

● Zoomförstoring på över 10X utförs med hjälp av
digital bildbehandling, och kallas därför digital
zoom.
● Bildkvaliteten kan försämras vid digital zoomning.
● Det går inte att använda digital zoomning när
omkopplaren VIDEO/MEMORY är inställd på
“MEMORY”.
● Makrofotografering (så nära som cirka 5 cm från
motivet) kan ske när elzoomspaken har skjutits
hela vägen till “W”. Se även “TELE MACRO” i
MANUAL-menyn på sidan 36.
● För andra anmärkningar, 墌 sid. 64.

Journalistisk filmning

Återstående tid för inspelning
En uppskattning av återstående tid på bandet visas
på skärmen. “– h – – m” innebär att kameran
beräknar återstående tid. När återstående tid når
2 minuter börjar indikeringen blinka.
0h 25 m

– h– – m

1h 0m

0h59m

(Räknar)
0h 0m

0h 1m

0h 2m

(Blinkar)

(Blinkar)

(Blinkar)

Zoomning
Skapa en in- eller utzoomningseffekt eller en
omedelbar ändring av bildförstoringen.
Zooma in
Skjut elzoomspaken mot “T”.
Zooma ut
Skjut elzoomspaken mot “W”.
● Ju längre du skjuter elzoomspaken, desto snabbare
går zoomningen.
Zoom in (T: Telephoto)
1 xW

T
1 0 xW

T
20xW

T
40xW

T

Zoom out (W: Wide angle)
10x W

T

Zon för digitalzoom
10X (optisk) zoomzon
Ungefärligt zoomområde

ANMÄRKNINGAR:
● Skärpeinställningen kan bli instabil under
zoomning. Ställ i så fall in zoomen medan
kameran står i inspelningsberedskap, lås
skärpeinställningen med manuell fokusering
(墌 sid. 43) och zooma sedan in eller ut i
inspelningsläge.
● Zoomning är möjlig upp till maximalt 300X, eller
så kan den kopplas om till 10X förstoring med den
optiska zoomen. (墌 sid. 34)

I vissa situationer kan olika
inspelningsvinklar ge mer
dramatiska effekter. Håll
kameran i önskad position
och vrid på LCD-skärmen på
det sätt som passar dig bäst.
Den kan roteras 270º (90º
nedåt, 180º uppåt).

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 19 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

19

Tidkod

Inspelning från mitten av bandet

Under inspelning spelas en tidkod in på bandet. Den
är till för att ange placeringen av den inspelade
scenen vid avspelning.
Om inspelningen börjar från ett blankt avsnitt börjar
tidkoden räkna från “00:00:00” (minut:sekund:ruta).
Om inspelningen börjar vid slutet av en tidigare
inspelning fortsätter tiden från det senaste
tidkodstalet.
Om du vill utföra en sammansatt redigering
(墌 sid. 58 – 61) måste tidkoder användas. Om ett
blankt avsnitt spelats in en bit på bandet avbryts
tidkoden. När inspelningen återupptas börjar
tidkoden från “00:00:00” igen. Detta innebär att
kameran alltså kan spela in samma tidkoder som
redan finns i tidigare inspelade scener. För att
undvika detta går du igenom “Inspelning från mitten
av bandet” (墌 sid. 19) i följande fall:
● När du spelar in igen efter att ha spelat av bandet.
● När strömmen bryts under inspelning.
● När bandet tas ut och sätts in igen under
inspelning.
● När du spelar in på ett delvis inspelat band.
● När du spelar in ett blankt avsnitt en bit in på
bandet.
● När du spelar in igen efter att ha spelat in en scen
och därefter öppnat/stängd kassetthållarlocket.

1) Spela av ett band eller använd blanksökning
(墌 sid. 21) för att leta upp punkten där du vill
starta spela in, och aktivera sedan läget för
stillbildsavspelning. (墌 sid. 20)
2) Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren. Starta sedan inspelningen.

När ett blankt avsnitt spelas in på bandet
Tidkod
00:00:00

Band

Tidkod Tidkod
05:43:21 00:00:00

Redan inspelad
scen

Inspelningen
startar

Blankt

Nyinspelad
scen

Inspelningen Inspelningen
stoppar startar

Rutor visas inte under
inspelning.

Korrekt inspelning
Minuter
Sekunder
12 : 34 : 24

Rutor
(25 ramar = 1 sekund)

Tidkod
00:00:00

Band

Tidkod Tidkod
05:43:21 05:44:00

Redan inspelad
Ny scen
scen

Inspelningen
startar

Senaste scenen

Inspelningen Inspelningen
startar startar

VIDEOINSPELNING & AVSPELNING

Skärm

ANMÄRKNINGAR:
● Det går inte att nollställa tidkoden.
● Under snabbspolning framåt eller bakåt rör sig
tidkodsindikeringen ojämnt.
● Tidkoden visas endast när “TIME CODE” står på
“ON”. (墌 sid. 37)

Master Page: Left-Heading0
GR-DV700PAL.book Page 20 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

20 SV

VIDEOAVSPELNING

Normal avspelning
MENU-hjul (VOLUME)

Strömbrytare
Låsknapp

Spak VIDEO/MEMORY
Stoppknapp (8)
Avspelnings/pausknapp
(4/9)

ANMÄRKNINGAR:
● Rengör videohuvudena med en torr
rengöringskassett (extra tillbehör) när:
• Ingen bild under avspelning.
• Brusstreck uppträder under avspelning.
Mer information finns på 墌 sid. 72.
● Om kameran är kvar i stoppläget längre än
5 minuter när den går på batteri stängs kameran av
automatiskt. Du slår på den igen genom att ställa
strömbrytaren på “OFF” och därefter på “PLAY”.
● Du kan titta på den avspelade bilden på LCDskärmen, i sökaren eller på en ansluten TV.
(墌 sid. 22)
● Du kan också se avspelningsbilden på LCDskärmen när den har vänts helt och tryckts mot
kamerahuset.
● Indikeringar på LCD-skärm/sökare:
• Om strömmen kommer från ett
batteri: batteriindikatorn “
” visas.
(墌 sid. 80)
• Om strömmen kommer från ett
nättuttag: batteriindikatorn “
” visas inte.
● När en kabel ansluts till AV-kontakten hörs inget
ljud från högtalaren.
Ändra högtalarvolymen…
Vrid MENU-hjulet mot “+” för att öka volymen eller
mot “–” för att sänka den.

Stillbildsavspelning
Återspolningsknapp (3)
Högtalare

1
2

Framspolningsknapp (5)

Sätt in en kassett. (墌 sid. 15)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4
5

Starta avspelningen genom att trycka på 4/9.
Stoppa avspelningen genom att trycka på 8.
● När bandet stoppats kan du trycka på 3 för
att spola tillbaka eller på 5 för att spola fram
bandet.

Paus under videoavspelning.
1) Tryck på 4/9 under pågående avspelning.
2) Tryck igen på 4/9 för att återgå till normal
avspelning.
● Om stillbilden visas under mer än cirka
3 minuter aktiveras kamerans stoppläge
automatiskt.
● När 4/9 trycks in kommer bilden kanske inte
att pausas omedelbart så att videokameran kan
stabilisera bilden.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 21 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Används för snabbsökning i valfri riktning under
avspelning.
1) Tryck på 5 för att söka framåt eller på 3 för
att söka bakåt.
2) Tryck på 4/9 för att återgå till normal
avspelning.
● Tryck ner och håll nere 5 eller 3 under
avspelning. Sökningen fortsätter så länge du
håller knappen nedtryckt. När du släpper den
återtas normal avspelning.
● En viss mosaikeffekt uppträder på skärmen
under bildsökningen. Detta är inte ett
funktionsfel.
OBSERVERA:
Under bildsökning kan delar av
bilden bli otydlig, speciellt på
skärmens vänstersida.

Blanksökning
Denna funktion hjälper dig att hitta en plats för
inspelningsstart mitt på bandet utan att därmed
rubba tidkoderna. (墌 sid. 19)

1
2

Sätt in en kassett. (墌 sid. 15)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4

När bandet stoppats
trycker du på BLANK
SEARCH.
BLANK SEARCH
● Indikeringen
PUSH "STOP" BUTON
TO CANCEL
“BLANK SEARCH”
visas och kameran
börjar automatiskt
söka framåt eller
bakåt, och stannar vid den punkt som ligger
omkring 3 sekunder innan det tomma avsnittet
börjar.
● Du kan avbryta blanksökningen genom att
trycka på 8.

ANMÄRKNINGAR:
● Om den aktuella positionen ligger mitt i ett
blankavsnitt söker kameran bakåt. Om den
nuvarande positionen är i ett inspelat avsnitt söker
kameran framåt.
● Blanksökning fungerar inte om meddelandet
“HEAD CLEANING REQUIRED. USE CLEANING
CASSETTE” visats för det aktuella bandet.
● Sökningen stoppas automatiskt om början eller
slutet av bandet nås under blanksökning.
● Det går eventuellt inte att hitta ett blankavsnitt
som är kortare än 5 sekunder.
● Det kan hända att det hittade blankavsnittet
befinner sig mellan två inspelade scener.
Kontrollera därför att det inte finns någon inspelad
scen efter blankavsnittet innan du börjar spela in.

Slow-motion-avspelning
Avspelning bild för bild
Avspelningszoom
Specialfunktioner vid avspelning
Endast tillgängliga med fjärrkontroll (medföljer).
(墌 sid. 55)

VIDEOINSPELNING & AVSPELNING

Bildsökning

21

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 22 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

22 SV

VIDEOAVSPELNING (forts.)

Anslutningar till en TV eller
videobandspelare

1
2

Kontrollera att alla enheter är avstängda.
Anslut videokameran till en TV eller
videobandspelare enligt bilden.

Om du använder en videobandspelare, gå till steg 3.
Om inte, gå till steg 4.

Kontaktskydd****

Kontaktskydd****

Till S
Till AV

Audio/Videokabel
(medföljer)

1

2

S-videokabel
(extra tillbehör)

3

Kabeladapter*

4

“Y/C”/“CVBS”omkopplare för
videoutgång

Till TV eller
videobandspelare
TV

A
B
C
D

Videobandspelare

Vit till AUDIO L IN**
Röd till AUDIO R IN**
Gul till VIDEO IN
Till S-VIDEO IN***

*

Använd den medföljande kabeladaptern om
din videobandspelare har en SCART-kontakt.
** Krävs endast vid visning av endast stillbilder.
*** Ansluts om din TV/videobandspelare har en SVIDEO IN-kontakt och A/V-kontakt. I detta fall
behöver inte den gula videokabeln anslutas.
**** Öppna skyddet när du ansluter kabeln.
ANMÄRKNINGEN:
Ställ in Video out-väljaren på kabeladaptern:
Y/C: Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som klarar Y/C-signaler och använder en S-Videokabel.
CVBS: Vid anslutning till en TV eller
videobandspelare som inte klarar Y/C-signaler och
använder en audio/video-kabel.

3

Anslut videoutgången till TV-ingången enligt
bruksanvisningarna till din videobandspelare.

4
5

Slå på kameran, videobandspelaren och TV:n.
Ställ in videobandspelaren på AUX-läge och
TV:n i VIDEO-läge.

För att välja om följande information ska visas på
TV:n eller inte...
● Datum/tid
Ställ “DATE/TIME” på “AUTO”, “ON” eller “OFF”.
(墌 sid. 31, 40)
Du kan också trycka på DISPLAY på
fjärrkontrollen för att slå på eller stänga av
datumvisningen.
● Tidkod
Ställ “TIME CODE” på “ON” eller “OFF”.
(墌 sid. 31, 40)
● Andra indikeringar än datum/tid och tidskod
Ställ “ON SCREEN” på “OFF”, “LCD” eller “LCD/
TV”. (墌 sid. 31, 40)
ANMÄRKNINGAR:
● Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (墌 sid. 11)
● För att kunna se bilderna och höra ljudet från
videokameran utan att sätta in ett band eller
minneskort ställer du videokamerans strömbrytare
på “A” eller “M”, och ställer sedan in TV:n för
lämplig ingångssignal.
● Glöm inte att dra ner TV:ns volym helt och hållet
så att du undviker en ljudchock när kameran slås
på.
● Om du har en TV eller högtalare som inte är
avskärmade bör du inte placera högtalarna nära
TV:n eftersom det kan uppstå störningar på
kamerabilden.
● När en kabel ansluts till AV- eller hörlurskontakten
hörs inget ljud från högtalaren.

Master Page: Right-start
GR-DV700PAL.book Page 23 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

D.S.C.-INSPELNING

SV

23

.

Grundläggande fotografering
(D.S.C. Snapshot)

Snapshot-läge utan ram
Du kan höra ljudet av en slutare
som stängs.

SNAPSHOT-knapp
Strömbrytare
PUSH OPEN-knapp
Låsknapp

Spak VIDEO/MEMORY

1
2

Ta bort linsskyddet.

3

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

4

Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

5

Tryck på SNAPSHOT. Indikeringen “O” visas
medan du tar ett fotografi.
● Om du vill kontrollera hur bilden ser ut innan
du sparar den på minneskortet kan du trycka
ner SNAPSHOT halvvägs och hålla kvar den
där. Indikatorn “ ” visas och slutar att blinka
när den infångade bilden är skarp. Släpp
SNAPSHOT för att avbryta inspelningen. Tryck
ner SNAPSHOT hela vägen om du vill spara
bilden på minneskortet.
● Stillbilderna spelas in utan ram i snapshotläget.
● Information om hur du tar bort stillbilder du
inte vill ha finns i “Ta bort filer” (墌 sid. 28).
● Om du inte vill höra slutarljudet ställer du in
“BEEP” på “OFF”. (墌 sid. 31, 36)
● Om du vill ändra bildstorlek och/eller
bildkvalitet, 墌 pg. 31, 38.

Tryck på PUSH OPEN och öppna LCD-skärmen
helt eller dra ut sökaren så långt det går.

A
B
C
D
E
F

Bildstorlek (墌 sid. 38, 78)
Skärpeikon (墌 sid. 78)
Fotograferingikon (墌 sid. 78)
Kortikon (墌 sid. 78)
Bildkvalitet (墌 sid. 38, 78)
Återstående antal bilder (墌 sid. 78)

ANMÄRKNINGAR:
● Även om “DIS” är inställd på “ON” (墌 sid. 35)
kommer stabiliseraren att vara inaktiverad.
● Om AE-programmet med specialeffekter
(墌 sid. 33) är aktiverat kommer vissa lägen av AEprogrammet inte att kunna användas vid
snapshotinspelning. I sådana fall blinkar ikonen.
● Om ingen fotografering görs under cirka 5 minuter
medan strömbrytaren står på “A” eller “M” och
ström tillförs från batteripaketet kommer kameran
att stängas av automatiskt för att spara ström. Du
kan börja fotografera igen genom att trycka in och
dra ut sökaren igen, eller genom att stänga och
öppna LCD-skärmen igen.
● Motordriftsläget (墌 sid. 42) är avstängd när
omkopplaren VIDEO/MEMORY står på
“MEMORY”.
● När en kabel är ansluten till AV-kontakten hörs
inget slutarljud från högtalaren, men det spelas
ändå in på bandet.
● Stillbilderna följer definitionerna i DCF
(protokollet Design rule for Camera File system).
De kan inte användas med apparater som inte
efterföljer DCF.

DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.)

ANMÄRKNINGEN:
Innan du fortsätter måste du utföra de åtgärder som
visas nedan:
● Ström (墌 pg. 10)
● Sätta in ett minneskort (墌 sid. 16)

INSPELNING & AVSPELNING

Du kan använda din videokamera som en digital
stillbildskamera för att ta fotografier. Stillbilder lagras
på minneskortet.

Master Page: Left-Heading0
GR-DV700PAL.book Page 24 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

24 SV

D.S.C.-AVSPELNING

Normal avspelning av bilder
Bilder som tas med videokameran numreras
automatiskt och lagras sedan i nummerordning på
minneskortet. Du kan titta på de lagrade bilderna, en
i sänder, ungefär på samma sätt som du kan bläddra
i ett fotoalbum.
Strömbrytare
Låsknapp
MENU-hjul
Återspolningsknapp (3)
Stoppknapp (8)

ANMÄRKNINGAR:
● Även om du tar en ny bild efter avspelning av en
bild med ett lågt nummer kommer denna nya bild
inte att skriva över en befintlig bild. Nya bilder
infogas automatiskt efter den sist tagna bilden.
● Bilder som tagits med en annan filstorlek än
“640 x 480”, “1024 x 768”, “1280 x 960” och
“1600 x 1200” och med någon annan enhet visas
som miniatyrer. Det går inte att överföra dessa
miniatyrbilder till en dator.
● Bilder som tagits med enheter (t.ex. JVC GRDVX7) som inte är DCF-kompatibla kan inte visas
med denna kamera.
Meddelandet “UNSUPPORTED FILE!” visas.

Avspelningszoom

Spak
VIDEO/
MEMORY

Endast tillgängliga med fjärrkontroll (medföljer).
(墌 sid. 55)

Automatisk avspelning av bilder
INFO-knapp
SELECT-knapp
Framspolningsknapp (5)
Avspelnings/pausknapp (4/9)

1
2

Du kan gå igenom alla bilder som har lagrats i
minneskortet automatiskt.

1

Utför stegen 1 – 6 i “Normal avspelning av
bilder”.

2

Tryck på 4/9 för att starta den automatiska
avspelningen.
● Om du trycker på 3 under avspelningen
visas filerna i fallande nummerordning.
● Om du trycker på 5 under avspelningen
visas filerna i stigande nummerordning.

3

Stoppa den automatiska avspelningen genom att
trycka på 8.

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
● Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.

5

Om skärmen för avspelning av videoklipp
(E-MAIL CLIP, 墌 pg. 25) eller titelbilder (TITLE,
墌 pg. 25) visas trycker du på SELECT. Skärmen
MEMORY SELECT visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för att välja “IMAGE” och
tryck på hjulet. Skärmen för avspelning av bilder
(IMAGE) visas.

7

Tryck på 3 för att visa föregående fil. Tryck på
5 för att visa nästa fil.
● Tryck på INFO om du vill ha information om
den fil som visas. (墌 sid. 26)
● Du kan också söka efter en fil på
indexskärmen. (墌 sid. 26)
● Du kan stänga av avspelningsskärmen så att
den inte syns när du tittar på fotografierna.
(墌 sid. 26)

[För normal avspelning]
[För automatisk
För att visa nästa bild
avspelning]
Skärmen för avspelning av bilder (IMAGE)
100-0013

100-0014

100-0015

100-0016

För att visa föregående bild

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 25 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Avspelning av videoklipp
Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
● Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.

5

Om skärmen för avspelning av bilder (IMAGE)
eller titelbilder (TITLE) visas trycker du på
SELECT. Skärmen MEMORY SELECT visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “E-MAIL CLIP”
och tryck på hjulet.
Skärmen för avspelning av
videoklipp (E-MAIL CLIP)
visas.

7

8
9

Det finns 9 förhandslagrade titelbilder på det
medföljande minneskortet. Du kan titta på dessa
filer. Det går även att lägga över titelbilder under
inspelning. (墌 sid. 49)

1
2

Sätt in det medföljande minneskortet. (墌 sid. 16)

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
● Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.

5

Om skärmen för avspelning av bilder (IMAGE)
eller videoklipp (E-MAIL CLIP) visas trycker du på
SELECT. Skärmen MEMORY SELECT visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “TITLE” och tryck
på hjulet. Skärmen för
avspelning av titelbilder
(TITLE) visas.

7

Tryck på 3 för att välja
föregående fil. Tryck på
5 för att välja nästa fil.
● Tryck på INFO om du vill ha information om
den fil som visas. (墌 sid. 26)
● Du kan också söka efter en fil på
indexskärmen. (墌 sid. 26)

E - M A I L C LI P

Tryck på 3 för att välja
föregående fil. Tryck på 5 för att välja nästa fil.
● Tryck på INFO om du vill ha information om
den fil som visas. (墌 sid. 26)
● Du kan också söka efter en fil på
indexskärmen. (墌 sid. 26)
Starta avspelningen genom att trycka på 4/9.
Stoppa avspelningen genom att trycka på 8.

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

ANMÄRKNINGEN:
Om du har råkat ta bort de förlagrade titelbilderna
på det medföljande minneskortet kan du kopiera
bildfilerna från den medföljande CD-ROM-skivan .
Mer information finns i handboken till den
medföljande programvaran på CD-ROM-skivan.

INSPELNING & AVSPELNING

1
2

Avspelning av titelbilder

DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.)

Du kan visa videoklipp (墌 sid. 48) som sparats på
minneskortet.

25

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 26 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

26 SV

D.S.C.-AVSPELNING (forts.)

Indexavspelning av filer

Informationsskärm
FOL DER
F I LE
DA T E
S I ZE
QUA L I T Y
P RO T E C T

Du kan visa flera olika filer som sparats på
minneskortet samtidigt. Denna möjlighet till bläddring
gör det enkelt att hitta just den fil du är ute efter.

1

2

För indexavspelning av bildfiler, utför 1 – 6 i
“Normal avspelning av bilder” (墌 sid. 24).
För indexavspelning av videoklippfiler, utför
1 – 6 i “Avspelning av videoklipp” (墌 sid. 25).
Du utför en indexavspelning av titelfiler genom
att utföra 1 – 6 i “Avspelning av titelbilder”
(墌 sid. 25).

● Tryck på INFO-knappen igen för att stänga
informationsskärmen.
ANMÄRKNINGEN:
För bilder som har tagits med andra enheter eller
som datorbehandlats visas “QUALITY: – – –”.

Tryck på INDEX. Indexskärmen för vald filtyp
visas.
Vald fil
Indexnummer
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ta bort OSD-visningen
1

Utför stegen 1 – 6 i “Normal avspelning av
bilder” (墌 sid. 24) eller “Avspelning av
titelbilder” (墌 sid. 25).

2
3

Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.

4

Vrid på MENU-hjulet för att välja “OFF” och
tryck på hjulet. Indikatorn för användningsläge,
mapp/filnummer och batteriindikatorn (
)
försvinner.
● Välj “ON” om du vill visa indikeringarna igen.

Indexskärm

3

Vrid på MENU-hjulet för att flytta ramen till
önskad fil.
● Tryck på 3 för att visa föregående sida.
Tryck på 5 för att visa nästa sida.

4

Tryck ner MENU-hjulet. Den fil du har valt visas.
● Tryck på INFO om du vill ha information om
den fil som visas. (Se nedan.)

: 1 0 0 J V CGR
: DVC 0 0 0 1 0
: 2 7 . 1 0 .0 3
: 1 0 2 4X7 6 8
: F I NE
: OF F

Vrid på MENU-hjulet för att välja “DISPLAY” och
tryck på hjulet. Undermenyn visas.

Indikator för användningsläge
Mapp/filnummer
100-0013
ME NU

Visa filinformation
D I SPLAY

Du kan hämta aktuell filinformation genom att
trycka på INFO-knappen under normal avspelning
eller indexavspelning.
FOLDER
FILE
DATE
SIZE
QUALITY
TIME
PROTECT

:
:
:
:
:
:
:

Mappnamn (墌 sid. 29)
Filnamn (墌 sid. 29)
Datum då filen skapades
Bildstorlek
Bildkvalitet (endast IMAGE)
Avspelningstid (endast E-MAIL CLIP)
Om denna är satt till “ON” är filen
skyddad från oavsiktlig radering.
(墌 sid. 27)

Batteriindikator

OF F
ON
RETURN

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 27 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

27

Skydda den visade filen

Att skydda filer

9

Genom att skydda filer förhindrar du att de raderas
av en olyckshändelse.
MENU-hjul

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “CURRENT” och
tryck på hjulet. Skärmen
PROTECT visas.

PROTECT

ME NU
CURRENT
PROT . AL L
CANC . AL L
RETURN

10

Tryck på 3 eller 5
för att välja önskad fil.

11

Spak VIDEO/MEMORY

P ROTECT

PROTECTED
RETURN

Skydda alla filer som lagrats på
minneskortet

9
SELECT-knapp
Framspolningsknapp (5)

1
2

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
● Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.

Om du vill välja en annan filtyp, gå till steg 5.
Om inte, gå till steg 7.

5

Tryck på SELECT. Skärmen MEMORY SELECT
visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad filtyp
och tryck ner hjulet.

7
8

Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
Vrid på MENU-hjulet för
att välja “PROTECT” och
tryck på hjulet.
Undermenyn visas.

MENU
PROTECT
DELETE
DPOF
NO . RESET
FORMAT
D I SPLAY
BR I G HT
END

Vrid på MENU-hjulet för att välja “PROT.ALL”
och tryck på hjulet. Skärmen PROTECT visas.

10

Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet.
● Välj “RETURN” om du vill ta bort skyddet.

INSPELNING & AVSPELNING

Vrid på MENU-hjulet
för att välja “EXECUTE”
och tryck ner hjulet.
● Välj “RETURN” om du
vill ta bort skyddet.
● Upprepa stegen 10 och
11 för alla filer som du
vill skydda.

Återspolningsknapp (3)

ANMÄRKNINGAR:
● Om symbolen “
” visas är den visade filen
skyddad.
● Även skyddade filer raderas om minneskortet
nollställs eller skadas. Om du inte vill riskera att
förlora viktiga filer bör du överföra dem till en
dator och spara dem där.

Ta bort skyddet
Innan du gör följande ska du utföra stegen 1 – 8 i
“Att skydda filer” i den vänstra kolumnen.

Ta bort skyddet för den visade filen

9

Vrid på MENU-hjulet för att välja “CURRENT”
och tryck på hjulet. Skärmen PROTECT visas.

10
11

Tryck på 3 eller 5 för att välja önskad fil.

Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet.
● Välj “RETURN” om du vill upphära ett val.
● Upprepa stegen 10 och 11 för alla filer som du
vill ta bort skyddet för.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.)

Strömbrytare
Låsknapp

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 28 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

28 SV

D.S.C.-AVSPELNING (forts.)

Ta bort skyddet från alla filer som lagrats
på minneskortet

9

Ta bort den visade filen

9

Vrid på MENU-hjulet för att välja “CANC.ALL”
och tryck på hjulet. Skärmen PROTECT visas.

10

Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet.
● Välj “RETURN” om du vill upphära ett val.

11

Vrid på MENU-hjulet
för att välja “EXECUTE”
och tryck ner hjulet.
● Välj “RETURN” om du
vill avbryta proceduren.
● Upprepa stegen 10 och
11 för alla filer som du
vill ta bort.

MENU-hjul

Spak VIDEO/MEMORY

CURRENT
ALL
RETURN

Tryck på 3 eller 5
för att välja önskad fil.

Filer som har sparats kan tas bort antingen en åt
gången eller allihop samtidigt.

Återspolningsknapp (3)

ME NU
DELETE

10

Ta bort filer

Strömbrytare
Låsknapp

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “CURRENT” och
tryck på hjulet. Skärmen
DELETE visas.

D ELETE

DELETE?
EXECUTE
RETURN

ANMÄRKNINGEN:
Om märket “
” visas är vald fil skyddad, och kan
inte tas bort.

Ta bort alla filer som lagrats på
minneskortet

9

Vrid på MENU-hjulet för att välja “ALL” och tryck
på hjulet. Skärmen DELETE visas.

10

Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet.
● Välj “RETURN” om du vill avbryta proceduren.

SELECT-knapp
Framspolningsknapp (5)

1
2

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
● Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.

Om du vill välja en annan filtyp, gå till steg 5.
Om inte, gå till steg 7.

5

Tryck på SELECT. Skärmen MEMORY SELECT
visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad filtyp
och tryck ner hjulet.

7
8

Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
Vrid på MENU-hjulet för att välja “DELETE” och
tryck på hjulet. Undermenyn visas.

ANMÄRKNINGAR:
● Det går inte att ta bort skyddade filer (墌 sid. 27).
Du måste ta bort skyddet innan du kan radera
dem.
● När filerna väl har raderats kan du inte få tillbaka
dem. Kontrollera därför filerna innan du tar bort
dem.
VARNING:
Ta inte ut minneskortet och utför heller inga andra
åtgärder (som att slå av kameran) när raderingen
pågår. Var också noga med att använda den
medföljande nättillsatsen eftersom minneskortet
kan skadas om batteriet råkar laddas ur helt under
raderingen. Om minneskortet skadas måste det
nollställas. (墌 sid. 30)

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 29 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

1
2

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
● Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.

5

Om skärmen för avspelning av titelbilder (TITLE,
墌 pg. 25) visas trycker du på SELECT. Skärmen
MEMORY SELECT visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad filtyp
(IMAGE eller E-MAIL CLIP) och tryck ner hjulet.
Skärmen för avspelning av bilder eller videoklipp
(IMAGE eller E-MAIL CLIP) visas.

7
8

Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.

9

Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet. Den nya mappen (t.ex.
“101JVCGR”) skapas, och den fil som skapas för
nästa bild du tar börjar med DVC00001.

Vrid på MENU-hjulet för att välja “NO. RESET”
och tryck på hjulet. Skärmen NO. RESET visas.

Mapp- och filnamn
Varje gång du fotograferar skapas ett filnamn där en
siffra ingår. Det högsta redan använda numret
adderas med ett för att ge det nya filnamnet. Även
om du tar bort en bild- eller videoklippsfil vars
nummer ligger någonstans i mitten av serien
kommer detta nummer inte att användas igen för ett
nytt kort. I stället kommer nummerserien att ha kvar
ett avbrott. Om filnamnet når DVC09999 kommer
en ny mapp (t.ex. “101JVCGR”) att skapas, och
filnamnen börjar på nytt från DVC00001.

Denna videokamera är kompatibel med DPOFstandarden (Digital Print Order Format) så att den
ska kunna användas tillsammans med nya system,
till exempel för automatisk utskrift. Du kan välja
mellan 2 inställningar för utskriftsinformation för de
bilder som finns på minneskortet. “Skriva ut samtliga
stillbilder (en utskrift för varje bild)” eller “Skriva ut
genom att välja stillbilder och antal utskrifter”.
ANMÄRKNINGAR:
● Om du sätter in ett minneskort som redan ställts in
enligt nedanstående beskrivning i en skrivare som
är DPOF-kompatibel kommer den automatiskt att
skriva ut valda stillbilder.
● Om du vill skriva ut bilder som spelats in på band
måste du först kopiera dem till ett minneskort.
(墌 sid. 53)

Skriva ut samtliga stillbilder (en utskrift för
varje bild)
1
2

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
● Den filtyp (IMAGE, E-MAIL CLIP eller TITLE)
som spelades av senast visas.

5

Om skärmen för avspelning av videoklipp
(E-MAIL CLIP, 墌 pg. 25) eller titelbilder (TITLE,
墌 pg. 25) visas trycker du på SELECT. Skärmen
MEMORY SELECT visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för att välja “IMAGE” och
tryck på hjulet. Skärmen för avspelning av bilder
(IMAGE) visas.

7
8

Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.

9

INSPELNING & AVSPELNING

När du återställer filnamnet skapas en ny mapp. De
nya filer du skapar placeras i den nya mappen. Det
är praktiskt att skilja nya och äldre filer åt. (Endast
tillgängligt för bild- och videoklippsfiler.)

Ställa in utskriftsinformation
(DPOF-inställning)

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “DPOF” och tryck
på hjulet. Undermenyn
visas.

ME NU
DPOF

CURRENT
AL L 1
RESET
RETURN

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “ALL 1” och tryck
på hjulet. Skärmen DPOF
visas.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

DIGITAL STILLBILDSKAMERA (D.S.C.)

Återställa filnamnet

29

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 30 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

30 SV
10

Vrid på MENU-hjulet
för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet. Den
vanliga
avspelningsskärmen visas.
● Välj “RETURN” om du
vill upphära ett val.

D.S.C.-AVSPELNING (forts.)
DPOF

AL L 1 ?
EXECUTE
RETURN

Skriva ut genom att välja stillbilder och antal
utskrifter
1

Utför stegen 1 – 8 i “Skriva ut samtliga stillbilder
(en utskrift för varje bild)” (墌 sid. 29).

2

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “CURRENT” och
tryck på hjulet. Skärmen
DPOF visas.

3

Tryck på 3 eller 5
för att välja önskad fil.

4
5

6

7

VARNING:
När du utför ovanstående procedur får du aldrig
slå av strömmen eftersom minneskortet då kan
skadas.

Initiera minneskort
Du kan initiera (nollställa) ett minneskort när som
helst.
Under nollställningen raderas alla bilder och data
som har sparats på minneskortet, inklusive bilder
som har skyddats.

DPOF

1

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

SHEETS

2

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

Vrid på MENU-hjulet för att välja
nummerindikeringen (00) och tryck ner hjulet.

3

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

Välj antal utskrifter genom
DPOF
att vrida MENU-hjulet mot
“+” för att öka antalet eller
SHEETS
mot “–” för att minska
05
antalet och tryck sedan in
det.
● Upprepa stegen 3 till 5
för önskat antal utskrifter.
● Du kan ställa in upp till 15 utskrifter.
● Om du vill ändra antalet utskrifter ska du välja
bilden igen, och sedan ändra antalet.

4

Tryck ner MENU-hjulet.
Menyskärmen visas.

5

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “FORMAT” och
tryck på hjulet. Skärmen
FORMAT visas.

Vrid på MENU-hjulet för
att välja “RETURN” och
tryck på hjulet. “SAVE?”
visas.
● Om du inte gjorde några
ändringar i steg 3 till 5
visas menyskärmen
igen.

00
RETURN

DPOF

SAVE?
EXECUTE
CANCEL

Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck ner hjulet för att spara inställningen.
● Välj “CANCEL” om du vill upphära ett val.

Nollställa antalet utskrifter
1

Utför stegen 1 – 8 i “Skriva ut samtliga stillbilder
(en utskrift för varje bild)” (墌 sid. 29).

2

Vrid på MENU-hjulet för att välja “RESET” och
tryck på hjulet. Skärmen DPOF visas.

3

Vrid på MENU-hjulet för att välja “EXECUTE”
och tryck på hjulet. Den vanliga
avspelningsskärmen visas.
● Välj “RETURN” om du vill upphära ett val.
● Antalet utskrifter återställs till 0 för samtliga
stillbilder.

6

MENU
PROTECT
DELETE
DPOF
NO . RESET
FORMAT
D I SPLAY
BR I GHT
END
F ORMAT
ERASE AL L
EX I ST I NG DATA?

EXECUTE
Vrid på MENU-hjulet för
RETURN
att välja “EXECUTE” och
tryck på hjulet.
Minneskortet är initierat.
● När initieringen är slutförd visas “NO IMAGES
STORED”, “NO E-MAIL CLIP STORED” eller
“NO TITLE DATA STORED”.
● Välj “RETURN” om du vill avbryta initieringen.

VARNING:
Utför inga andra åtgärder (som att slå av kameran)
när initieringen pågår. Var också noga med att
använda den medföljande nättillsatsen eftersom
minneskortet kan skadas om batteriet råkar laddas
ur helt under initieringen. Om minneskortet
skadas måste det initieras.

Master Page: Right-start
GR-DV700PAL.book Page 31 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

MENYER FÖR FINJUSTERING

Ändra menyinställningarna
Denna videokamera är försedd med ett lättanvänt
menysystem på skärmen som förenklar många av de
mer komplicerade inställningarna. (墌 sid. 32 – 40)
MENU-hjul

31

SV
Menyer utan undermenyer
— v WIPE/FADER, r PROGRAM AE,
p EXPOSURE, u W. BALANCE
1) Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad
parameter.
Exempel: r PROGRAM AE-menyn
P ROGRAM AE

Vald menyikon blinkar.

SHUT T E R
SHUT T E R
SPOR T S
SNOW
SPOT L I GHT
TWILIGHT
SEPIA
MONOTONE

Strömbrytare

Vald parameter

Låsknapp

Menyer med undermenyer

1

Inspelningsmenyer för video och D.S.C.:
● Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO” eller “MEMORY”.
● Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.
Avspelningsmenyer för video:
● Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.
● Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
● Avspelningsmenyer för D.S.C., se “D.S.C.AVSPELNING” (墌 sid. 24).

2

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

3

Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.
Skärm med
inspelningsmeny för
video och D.S.C.
W I PE / F AD E R
FADE R –WH I T E
FADE R – B LAC K
FADE R – B .W
W I PE – CO RNE R
W I PE –W I NDOW
W I PE – S L I DE
W I PE – DOOR
W I PE – S C ROL L
W I PE – S H UT T E R

Skärm med
avspelningsmeny för
video
V I D EO
SOUND MOD E – ST E REO
1 2 b i t MOD E – SOUND 1
SY NCHRO
– ±0 . 0
RE C MOD E –
COP Y – OF F
NA V I . DE L .
S / A V I N PU T – OF F

— m CAMERA, q MANUAL, s SYSTEM,
n CAMERA DISPLAY, o DSC, t VIDEO,
n VIDEO DISPLAY
1) Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad funktion
och tryck sedan på hjulet. Undermenyn visas.
Exempel: m CAMERA-menyn
Vald funktion

Vald menyikon blinkar.

CAME RA
RE C MOD E –
SOUND MOD E –
ZOOM
–
SNA P MODE –
GA I N UP
–
NA V I GAT I ON –

12b i t
40x
FU L L
AU TO A
MANUA L

RETURN

2) Vrid på MENU-hjulet för
att välja önskad parameter.

Undermeny
CAME RA
RE C MOD E –

RETURN

3) Tryck ner MENU-hjulet.
Valet är gjort.
● Upprepa proceduren
om du vill göra
inställningar i andra
funktionsmenyer.

CAME RA
RE C MOD E –
SOUND MOD E –
ZOOM
–
SNA P MODE –
GA I N UP
–
NA V I GAT I ON –

12b i t
40x
FU L L
AU TO A
MANUA L

RETURN

RETURN

4

Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad
funktion och tryck sedan på hjulet. Vald
funktionsmeny visas.

5

Hur du gör inställningarna beror på vilken
funktion du väljer.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

AVANCERADE FUNKTIONER

Spak VIDEO/MEMORY

W I PE / F AD E R
2) Tryck ner MENU-hjulet.
FADE R –WH I T E
FADE R – B LAC K
Valet är gjort.
FADE R – B .W
W
I PE – CO RNE R
Menyskärmen
W I PE –W I NDOW
W I PE – S L I DE
återkommer.
W I PE – DOOR
W I PE – S C ROL L
● Upprepa proceduren om
W I PE – S H UT T E R
du vill göra inställningar
i andra funktionsmenyer.
3) Tryck ner MENU-hjulet igen. Menyskärmen
stängs.

Master Page: Left-Heading0X2
GR-DV700PAL.book Page 32 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

32 SV

MENYER FÖR FINJUSTERING (forts.)

W I PE / F AD E R
4) Tryck ner MENU-hjulet.
FADE R –WH I T E
FADE R – B LAC K
Menyskärmen
FADE R – B .W
W I PE – CO RNE R
återkommer.
W I PE –W I NDOW
W I PE – S L I DE
● Upprepa proceduren
W I PE – DOOR
W I PE – S C ROL L
om du vill göra
W I PE – S H UT T E R
inställningar i andra
funktionsmenyer.
5) Tryck ner MENU-hjulet igen. Menyskärmen
stängs.

ANMÄRKNINGAR:
● “m”-inställningarna är giltiga när både när
strömbrytaren är inställd på “A” och “M”.
Däremot går det endast att ändra
menyinställningarna när strömbrytaren är ställd på
“M”.
● “q”-inställningarna är endast giltiga när
strömbrytaren är ställd på “M”.
● Funktionerna “s” som är inställda när
strömbrytaren är ställd på “M” gäller även när
strömbrytaren är ställd på “PLAY”.
● “n” (CAMERA DISPLAY)-inställningarna är giltiga
även när strömbrytaren är ställd på “A”. Däremot
går det endast att ändra menyinställningarna när
strömbrytaren är ställd på “M”.
● Inställningarna “n” (CAMERA DISPLAY) gäller
endast för fotografering, med undantag för
“BRIGHT”.
● Inställningarna “n” (VIDEO DISPLAY) gäller
endast för videoavspelning, med undantag för
“BRIGHT”.
● Datumindikeringen kan också slås på eller stängas
av genom att trycka på DISPLAY-knappen på
fjärrkontrollen (medföljer). (墌 sid. 22, 50, 59)

INSPELNINGSMENYER

Stryknings/toningseffekter
VIKTIGT:
Vissa stryknings/toningseffekter kan inte användas
med vissa funktioner i AE-programmet med
specialeffekter. (墌 sid. 33) Om en oanvändbar
stryknings/toningseffekt väljs kommer indikatorn att
blinka blått eller slockna.
Med dessa effekter kan du göra proffsiga
scenövergångar. Använd dem för att skapa en
snyggare övergång mellan scener.
Strykning och toning fungerar när videoinspelningen
startas eller stoppas.

1

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

2

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

3

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

4
5

Ställ “v” på önskat läge. (墌 sid. 31)
Du aktiverar intoning eller instrykning genom
att trycka på FADE/WIPE under
inspelningsberedskap.
● Vald effektindikator visas.
Du aktiverar uttoning eller utstrykning genom
att trycka på FADE/WIPE under inspelning.
● Vald effektindikator visas.

6

Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att
aktivera in-/uttoning eller in-/utstrykning.

Att koppla ur vald effekt…
Tryck på FADE/WIPE igen i steg 6. Effektindikatorn
visas.
ANMÄRKNINGEN:
Du kan förlänga en strykning eller toning genom att
trycka in och hålla ner start/stoppknappen för
inspelning.

WIPE/FADER
(Fabriksinställningen: FADER–WHITE)
FADER–WHITE: Tonar in eller ut med en vit
skärm.
FADER–BLACK: Tonar in eller ut med en svart
skärm.
FADER–B.W: Tonar in från en svart och vit
skärm till en färgskärm, eller tonar ut från en
färgskärm till en svart och vit skärm.
WIPE – CORNER: Stryker in på en svart skärm
från det övre högra till det nedre vänstra hörnet, eller
stryker ut från det nedre vänstra till det övre högra
hörnet och lämnar en svart skärm.
WIPE – WINDOW: Scenen startas i mitten av
en svart skärm och stryker in mot hörnen, eller

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 33 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

WIPE – SLIDE: Stryker in från höger till vänster
eller ut från vänster till höger.
WIPE – DOOR: Stryker in genom att de två
halvorna på en svart skärm öppnas åt vänster och
höger och avslöjar scenen, eller stryker ut genom att
den svarta skärmen dyker upp från vänster och höger
och täcker scenen.
WIPE – SCROLL: Scenen stryker in från
undersidan till ovansidan på en svart skärm, eller
stryker ut från ovansidan till undersidan och lämnar
en svart skärm.
WIPE – SHUTTER: Stryker in mot ovan- och
undersidan från mitten på en svart skärm, eller
stryker ut från ovan- och undersidan mot mitten och
lämnar en svart skärm.

AE-programmet med
specialeffekter
VIKTIGT:
Vissa funktioner i AE-programmet med
specialeffekter kan inte användas med vissa
stryknings/toningseffekter. (墌 sid. 32) Om en
oanvändbar stryknings/toningseffekt väljs kommer
dess indikator att blinka eller slockna.

1

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

2

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

3
4

Ställ “r” på önskat läge. (墌 sid. 31)
Tryck på PROG.AE för att aktivera vald effekt.
● Vald effektindikator visas.

Att koppla ur vald effekt…
Tryck på PROG.AE igen. Effektindikatorn visas.
ANMÄRKNINGAR:
● AE-programmet med specialeffekter kan ändras
under inspelning och i inspelningsberedskap.
● Vissa funktioner i AE-programmet med
specialeffekter kan inte användas när nattfält är
aktiverat.

PROGRAM AE
(Fabriksinställningen: SHUTTER 1/50)
SHUTTER 1/50: Slutartiden är 1/50 sekund.
De svarta band som ofta syns när man filmar en TVbild blir smalare.
SHUTTER 1/120: Slutartiden är 1/120 sekund.
Blinkandet som uppträder när man filmar under ett
lysrör eller kvartslampa minskar.

SPORTS
(Variabel slutartid: 1/250 – 1/4000)
Den här inställningen medger inspelning av snabbt
rörliga motiv med en bildruta i taget, vilket gör dem
idealiska för senare avspelning i slow-motion. Tänk
på att bilden blir mörkare ju snabbare slutartiden är.
Använd slutarfunktionen under goda
ljusförhållanden.
SNOW: Kompenserar för objekt som annars
skulle verka för mörka vid filmning i mycket
ljusstarka omgivningar, till exempel snö.
SPOTLIGHT: Kompenserar för objekt som
annars skulle verka för ljusstarka vid filmning under
kraftig direktbelysning, till exempel spotlights.
ANMÄRKNINGEN:
“SPOTLIGHT” har samma effekt som –3 med
exponeringskontrollen. (墌 sid. 44)
TWILIGHT: Ger kvällsscener ett mer naturligt
utseende. Vitbalansen (墌 sid. 34, 45) ställs
automatiskt in på “ ”, men du kan ändra
inställningen. Om du väljer Twilight ställer
videokameran automatiskt skärpan på från cirka
10 m till oändlighet. För mindre än 10 m justerar du
skärpan manuellt. Blixten utlöses inte när den här
funktionen används.
SEPIA: De inspelade scenerna antar en
brunaktig färgton liknande gamla fotografier.
Kombinera denna med Cinema-läget för att ge
filmen ett gammalmodigt utseende.
MONOTONE: Filmen spelas in i svart-vitt på
samma sätt som de gamla klassiska svart-vita
filmerna. Om den används tillsammans med
Cinema-läget förstärks “klassiker”-känslan.
CLASSIC FILM*: Ger de inspelade scenerna en
stroboskopeffekt.
STROBE*: Gör att scenen ser ut som en serie
ögonblicksbilder.
MIRROR*: Skapar en spegelbild på skärmens
högra halva som motställs den normala bilden till
höger.
* Endast tillgänglig när omkopplaren VIDEO/
MEMORY är ställd på “VIDEO”.

AVANCERADE FUNKTIONER

kommer in från hörnen och stryker gradvis ut mot
mitten.

33

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 34 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

34 SV

INSPELNINGSMENYER (forts.)

Exponeringskontroll
EXPOSURE

(Fabriksinställningen: AUTO)

Mer information finns i “Exponeringskontroll”
(墌 sid. 44).
AUTO: Återgår till automatisk exponeringskontroll.
MANUAL: Gör att indikatorn för
exponeringskontrollen visas.

Justering av vitbalans
W. BALANCE

(Fabriksinställningen: AUTO)

Mer information finns i “Justering av vitbalans”
(墌 sid. 45).
AUTO: Vitbalansen justeras vanligen automatiskt.
MWB: Justera vitbalansen manuellt om du
filmar under skiftande ljusförhållanden.
FINE: Utomhus en solig dag.
CLOUD: Utomhus en molnig dag.
HALOGEN: En videolampa eller liknande
används.

Kamerameny
CAMERA
Inspelningsläge
Gör att du kan välja inspelningsläge (SP eller LP)
efter önskemål.
REC MODE
(Fabriksinställningen: SP)
SP: Standard Play
LP: Long Play—mer ekonomiskt och ger 1,5
gånger så lång inspelningstid.
ANMÄRKNINGAR:
● Ljuddubbning (墌 sid. 56) och insticksredigering
(墌 sid. 57) kan endast göras på band som spelats
in i SP-läge.
● Om du ändrar inspelningsläge under pågående
inspelning, blir inspelningen suddig på just den
platsen.
● Vi rekommenderar att band som har spelats in i
LP-läge på den här videokameran även spelas av
på den.
● Under avspelning på ett band inspelat på en
annan kamera kan det förekomma brusiga avsnitt
eller tillfälliga pauser i ljudet.

Ljudläge
SOUND MODE
(Fabriksinställningen: 12 bit)
12 bit: Medger videoinspelning av stereoljud på
fyra separata kanaler och det rekommenderas när
du utför ljuddubbning. (Motsvarar läget 32 kHz på
tidigare modeller)
16 bit: Medger videoinspelning av stereoljud på
två separata kanaler. (Motsvarar läget 48 kHz på
tidigare modeller)

Zoomning
ZOOM
(Fabriksinställningen: 40X)
10X: Om den ställs på “10X” när den digitala
zoomen används ställs zoomförstoringen om till
10X eftersom den digitala zoomningen stängs av.
40X*: Gör att du kan använda digital zoom.
Genom att digitalt behandla och förstora bilder
går det att skapa bilder från 10X (gräns för optisk
zoom) upp till 40X digital förstoring.
300X*: Gör att du kan använda digital zoom.
Genom att digitalt behandla och förstora bilder
går det att skapa bilder från 10X (gräns för optisk
zoom) upp till 300X digital förstoring.
* Endast tillgänglig när omkopplaren VIDEO/
MEMORY är ställd på “VIDEO”.

Snapshot-läge för videoinspelning
Mer information om proceduren finns i “Snapshot
(för videoinspelning)” (墌 sid. 41). Du kan höra
ljudet av en slutare som stängs.
SNAP MODE
(Fabriksinställningen: FULL)
FULL: Snapshot-läge utan ram
NEGA: Nega-läge
PIN-UP: Pin-up-läge
FRAME: Snapshot-läge med ram

FULL

NEGA

PIN-UP

FRAME

Förstärkning
GAIN UP
(Fabriksinställningen: AGC)
OFF: Om du vill filma mörka scener utan någon
justering av bildljusstyrkan.
AGC: Den sammantagna effekten kan bli kornig,
men bilden blir ljus.
AUTO
: Slutarhastigheten ställs in
automatiskt. Om du fotograferar ett motiv i dålig
belysning med låg slutarhastighet ger AGC-läget
en ljusare bild, men motivets rörelser blir varken

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 35 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Navigeringstid
NAVIGATION
(Fabriksinställningen: MANUAL)
5SEC / 15SEC / 30SEC / 60SEC:
Den infångade bilden sparas som en miniatyr på
minneskortet när inspelningstiden överstiger
navigeringstiden.
“5SEC” är till exempel lämpligt för inspelning av
korta scener med miniatyrerna. (墌 sid. 46) Det
kan dock krävas mycket minne för att spara
miniatyrerna. I detta fall rekommenderar vi att du
använder minneskortet med stor kapacitet.
MANUAL: Gör att miniatyrer kan skapas
manuellt. (墌 sid. 46)

Manual-menyn
MANUAL
Digitalbildsstabilisering
För att kompensera för suddiga bilder som orsakats
av att kameran skakat till, i synnerhet vid stor
förstoring.
DIS
OFF / ON

(Fabriksinställningen: ON)

ANMÄRKNINGAR:
● Det kan vara omöjligt att få en fullständig
stabilisering vid häftiga skakningar eller under
följande förhållanden:
• När du filmar objekt med vertikala eller
horisontella ränder.
• När du filmar mörka eller otydliga objekt.
• När du filmar objekt i starkt motljus.
• När du filmar scener med rörelser i olika
riktningar.
• När du filmar scener med bakgrunder i låg
kontrast.
● Stäng av detta läge när du filmar med kameran
monterad på ett stativ.
● Indikatorn “
” blinkar om stabilisatorn inte kan
användas.

Självtimer
Mer information finns i “Självtimer” (墌 sid. 42).
SELF-TIMER
OFF / ON

(Fabriksinställningen: OFF)

5-sekundersinspelning
Spela in semestern eller någon viktig händelse i 5sekunders klipp så att det hela tiden händer saker.
Den här funktionen är endast tillgänglig för
videoinspelning.

1

Ställ “5S” på “5S”. (墌 sid. 31)
● “5S” visas.

2

Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att
spela in, och efter 5 sekunder går videokameran
automatiskt över till inspelningsberedskap.
● Även om du trycker på start/stoppknappen för
inspelning inom 5 sekunder efter att
inspelningen påbörjats aktiveras inte
inspelningsberedskapen.

3

Du avslutar 5S-läget genom att välja “OFF” i
steg 1.

Ta ett fotografi under läget för 5-sekunders
inspelning...
I stället för att trycka på start/stoppknappen för
inspelning i steg 2 väljer du önskat Snapshot-läge i
CAMERA-menyn (墌 sid. 34) och trycker sedan på
SNAPSHOT. Videokameran spelar in en 5-sekunders
stillbild. När “5S” är inställd på “Anim.” är denna
funktion inte tillgänglig.
5S

(Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Avaktiverar 5-sekundersinspelning.
5S: Aktiverar 5-sekundersinspelning.
Anim.: Gör att du kan spela in enbart några få
rutor. Genom att använda ett föremål, och flytta
det en liten aning mellan olika tagningar, kan du
spela in föremålet så att det tycks röra på sig.

ANMÄRKNINGEN:
När “5S” är inställd på “Anim.” är 5sekundersinspelning inte tillgänglig. En
animeringsinspelning på några få rutor görs i stället.

AVANCERADE FUNKTIONER

mjuka eller naturliga. Totalintrycket kan bli en
kornig bild. “
” visas medan slutarhastigheten
ställs in automatiskt.

35

Master Page: Left
GR-DV700PAL_07Advanced.fm Page 36 Friday, July 25, 2003 10:06 AM

36 SV
Maximal telefotoinställning
I vanliga fall beror skärpeavståndet mellan objektivet
och ett objekt på zoomförstoringen. Om det inte är
minst 1 meter mellan objektiv och objekt blir bilden
oskarp vid maximal telefotoinställning.
TELE MACRO
(Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Stänger av funktionen.
ON: Om du ställer den på “ON” kan du filma så
stora motiv som möjligt på cirka 60 cm avstånd.
ANMÄRKNINGEN:
Beroende på zoomläget kan objektivet tappa
skärpan.

Bredbildsläge
WIDE MODE
(Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Inspelning utan ändring av skärmformat. För
avspelning på en TV med normalt skärmformat.
CINEMA* : Infogar svarta band upptill
respektive nedtill på skärmen. Indikatorn
visas. Vid avspelning på bredskärms-TV försvinner
de svarta banden upptill respektive nedtill på
skärmen, och skärmförhållandet blir 16:9. Se
bruksanvisningen för din bredskärms-TV när du
använder det här läget. Under avspelning/
inspelning på TV-/LCD-skärmar eller sökare
baserade på 4:3-förhållandet infogas svarta band
upptill respektive nedtill på skärmen och bilden
ser ut som för en anpassad 16:9-film.
SQUEEZE* : För avspelning på TV-apparater
med bildförhållande 16:9. Expanderar bilden på
ett naturligt sätt så att den passar in på skärmen
utan förvridning. Indikatorn
visas. Se
bruksanvisningen för din bredskärms-TV när du
använder det här läget. Under avspelning/
inspelning på TV-/LCD-skärmar eller sökare
baserade på 4:3-förhållandet förlängs bilden
vertikalt.
D.WIDE* : Indikatorn
visas.
Zoomintervallet utökas bortom den maximala
vidvinkelkapaciteten för den optiska zoomen.
Vidvinkelinställningen för detta läge motsvarar
användningen av ett 0,7X-vidvinkelobjektiv.
Zoomning kan göras från 0,7X till 10X. Detta läge
är lämpligt för fotografering i små rum.
* Endast tillgänglig när omkopplaren VIDEO/
MEMORY är ställd på “VIDEO”.

Vindreducering
WIND CUT
(Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Stänger av funktionen.
ON
: Undertrycker störningar som skapas av
vinden. Indikatorn “
” visas. Ljudkvaliteten
ändras. Detta är helt normalt.

INSPELNINGSMENYER (forts.)

System-meny
SYSTEM
Ljudsignaler
BEEP
(Fabriksinställningen: MELODY)
OFF: Även om det inte hörs under inspelningen
kommer slutarljudet att spelas in på bandet.
BEEP: Ljudsignalen hörs när strömmen slås av och
på, och i början och slutet av en inspelning. Den
aktiverar även slutarljudeffekten. (墌 sid. 23, 41)
MELODY: I stället för en ljudsignal spelas en
melodi när en åtgärd utförs. Den aktiverar även
slutarljudeffekten. (墌 sid. 23, 41)

Inställning av inspelningslampa
TALLY
(Fabriksinställningen: ON)
OFF: Inspelningslampan är alltid släckt.
ON: Inspelningslampan tänds för att visa att
inspelningen har startat.

Fjärrkontrollsinställning
Mer information finns i “ANVÄNDA
FJÄRRKONTROLLEN” (墌 sid. 54).
REMOTE
(Fabriksinställningen: ON)
OFF: Stänger av fjärrkontrollerade åtgärder.
ON: Slår på fjärrkontrollerade åtgärder.

Automatiskt demonstrationsläge
Demonstrerar vissa funktioner som AE-programmet
med specialeffekter osv., och kan användas för att
kontrollera hur dessa funktioner fungerar. (墌 sid. 9)
DEMO MODE
(Fabriksinställningen: ON)
OFF: Ingen automatisk demonstration sker.
ON: Demonstrerar vissa funktioner som AEprogrammet med specialeffekter osv., och kan
användas för att kontrollera hur dessa funktioner
fungerar. Demonstrationen startar i följande fall:
•När menyskärmen stängs efter att “DEMO
MODE” sätts till “ON”.
•Med “DEMO MODE” satt på “ON”, om ingen
åtgärd vidtas under 3 minuter efter att
strömbrytaren satts på “A” eller “M”.
En åtgärd under pågående demonstration stoppar
demonstrationen tillfälligt. Demonstrationen
återupptas sedan om ingen annan åtgärd utförs
under drygt tre minuter därefter.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 37 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Titelöverlägg
Mer information finns i “Titelöverlägg” (墌 sid. 49).
TITLE W/
(Fabriksinställningen: BACKGRND)
BACKGRND: Lägger titeln/ramen ovanpå bilder.
IMAGE: Lägger titeln/ramen ovanpå med vit
bakgrund.

Prioritetsinställning
Om du drar ut sökaren medan LCD-skärmen är
öppen kan du välja vilken du vill använda.
PRIORITY
(Fabriksinställningen: LCD)
LCD: Gör att du kan använda LCD-skärmen.
FINDER: Gör att du kan använda sökaren.

Återställa menyinställningar
CAM RESET
EXECUTE: Återställer samtliga inställningar till
fabriksinställningarna.
RETURN: Återställer inte samtliga inställningar till
fabriksinställningarna.

Display-menyn
CAMERA DISPLAY
Justera skärmens ljusstyrka
BRIGHT
Mer information finns i “Justera skärmens ljusstyrka”
(墌 sid. 13).

Skärminställning
ON SCREEN
(Fabriksinställningen: LCD/TV)
LCD: Gör att videokamerans visning (utom
datum, tid och tidkod) inte syns på den anslutna
TV:ns skärm.
LCD/TV: Gör att videokamerans visning syns när
kameran är ansluten till en TV.

Inställning av datum- och tidsvisning
DATE/TIME
(Fabriksinställningen: AUTO)
OFF: Datum/tid visas inte.
AUTO: Visar datum/tid under cirka 5 sekunder
när strömbrytaren flyttas från “OFF” till “A” eller
“M”.
ON: Datum/tid visas alltid.

Tidkodsinställning
TIME CODE
(Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Tidkod visas inte.
ON: Tidkod visas på videokameran och på den
anslutna TV:n. Ramnummer visas inte under
inspelning.

Klockjustering
CLOCK ADJ.
Ger dig möjlighet att ställa in korrekt datum och tid.
(墌 sid. 14)

AVANCERADE FUNKTIONER

ANMÄRKNINGAR:
● Om det finns en kassett i videokameran kan
demonstrationen inte aktiveras.
● “DEMO MODE” förblir “ON” även om strömmen
till kameran slås av.
● Om “DEMO MODE” förblir “ON” kan vissa
funktioner inte användas. Sätt därför på “OFF” när
du har tittat på demonstrationen.

37

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 38 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

38 SV

INSPELNINGSMENYER (forts.)

DSC-meny

Bildstorlek/
Bildkvalitet

DSC
Bildkvalitet
Du kan ställa in bildkvaliteten så att den passar för
dina behov. Det finns två lägen för bildkvalitet: FINE
(
) och STANDARD (
) (i kvalitetsordning).
QUALITY
FINE / STANDARD

(Fabriksinställningen: FINE)

ANMÄRKNINGEN:
Antalet bilder som kan lagras beror på vald
bildkvalitet, men också på hur bildmotiven är
komponerade och vilken typ av minneskort som
används.

Bildstorlek

MultiMedia-kort
8 MB**

8 MB*

640 x 480/
FINE

16 MB* 32 MB*

49

55

105

215

640 x 480/
STANDARD

165

190

320

645

1024 x 768/
FINE

22

25

50

100

1024 x 768/
STANDARD

70

75

160

320

1280 x 960/
FINE

14

16

32

60

1280 x 960/
STANDARD

47

50

105

215

1600 x 1200/
FINE

9

10

21

42

1600 x 1200/
STANDARD

30

34

65

135

Du kan ställa in bildstorleken så att den passar för
dina behov.

* Extra tillbehör
** Medföljer (9 titelbilder har förhandslagrats)

IMAGE SIZE
(Fabriksinställningen: 1280 x 960)
640 x 480 / 1024 x 768 / 1280 x 960 /
1600 x 1200

Val av inspelningsmedia

ANMÄRKNINGEN:
Det går endast att ändra inställningarna när
omkopplaren VIDEO/MEMORY är inställd på
“MEMORY”.
Ungefärligt antal bilder som kan lagras
Bildstorlek/
Bildkvalitet

SD-minneskort
8 MB*

16 MB* 32 MB* 64 MB*

640 x 480/
FINE

47

95

205

425

640 x 480/
STANDARD

160

295

625

1285

1024 x 768/
FINE

21

47

95

200

1024 x 768/
STANDARD

65

145

310

640

1280 x 960/
FINE

13

29

60

125

1280 x 960/
STANDARD

45

95

205

425

1600 x 1200/
FINE

8

19

41

80

1600 x 1200/
STANDARD

28

60

130

275

REC SELECT
(Fabriksinställningen:
)
: När snapshotinspelning utförs då
omkopplaren VIDEO/MEMORY står på “VIDEO”
spelas stillbilderna endast in på band.
/
: När snapshotinspelning utförs då
omkopplaren VIDEO/MEMORY står på “VIDEO”
spelas stillbilderna in inte enbart på bandet utan
även på minneskortet. (640 x 480 bildpunkter) I
detta läge gäller “SNAP MODE”-inställningen i
CAMERA-menyn även för minneskortsinspelning.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 39 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

AVSPELNINGSMENYER

VIDEO

39

Synkroniseringsjustering
Mer information finns i “Mer noggrann redigering”
(墌 sid. 61).
SYNCHRO

(Fabriksinställningen: ±0.0)

Avspelningsljud

Inspelningsläge

Under videoavspelning avläser kameran i vilket
ljudläge som inspelningen gjordes och återger ljudet
därefter. Välj den ljudtyp som ska åtfölja
avspelningsbilden. Enligt förklaringen för hur du
använder menyer på sidan 31 väljer du först
“SOUND MODE” eller “12bit MODE” från
menyskärmen och ställer sedan in önskad
parameter.

Gör att du kan välja videoinspelningsläge (SP eller
LP) efter önskemål. Du rekommenderas använda
“REC MODE” på VIDEO-menyn när du använder
videokameran som inspelningsenhet vid kopiering.
(墌 sid. 50, 52)

SOUND MODE (Fabriksinställningen: STEREO
)
STEREO
: Ljudet från båda kanalerna “L” och
“R” utgår i stereo.
SOUND L : Ljudet från vänster kanal “L” utgår.
SOUND R : Ljudet från höger kanal “R” utgår.
12bit MODE
(Fabriksinställningen: SOUND 1)
MIX: Ursprungligt och dubbat ljud kombineras
och utgår från bägge kanalerna “L” och “R” i
stereo.
SOUND 1: Ursprungligt ljud utgår från båda
kanalerna “L” och “R” i stereo.
SOUND 2: Dubbat ljud utgår från båda kanalerna
“L” och “R” i stereo.
ANMÄRKNINGAR:
● Inställningen “SOUND MODE” kan användas för
både 12-bitars och 16-bitars ljud. (För tidigare
modeller användes begreppen “32 kHz” för
“12-bits” och “48 kHz” för “16-bits” ljud.)
● Under avspelning avläser kameran i vilket ljudläge
som inspelningen gjordes. Detta är dock omöjligt
under snabbspolning framåt eller bakåt. Under
avspelning visas ljudläget i det övre vänstra
hörnet.

REC MODE
SP / LP

(Fabriksinställningen: SP)

ANMÄRKNINGEN:
“REC MODE” kan ställas in när strömbrytaren är
ställd på “PLAY” eller “M”.

Kopiera från band till minneskort
COPY
(Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Gör att du kan ta snapshots under
bandavspelning.
ON: Gör att du kan kopiera bilder som spelats in
på band till ett minneskort. (墌 sid. 53)

Ta bort miniatyrer
Mer information finns i “Ta bort miniatyrer”
(墌 sid. 47).
NAVI.DEL.
IMAGE SEL. / TAPE SEL. / ALL / RETURN

S-Video/AV-insignal (endast GR-DV700/
500)
S/AV INPUT
(Fabriksinställningen: OFF)
OFF: Gör att du kan överföra signalerna till en TV,
video eller liknande via AV- och Svideokontakterna. (墌 sid. 22, 50)
ON: Gör att audio-/videosignaler kan komma från
AV- och S-videokontakterna. (墌 sid. 50)

AVANCERADE FUNKTIONER

Video-meny

SV

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 40 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

40 SV

AVSPELNINGSMENYER (forts.)
ANMÄRKNINGEN:
Datumindikeringen kan också slås på eller stängas
av genom att trycka på DISPLAY-knappen på
fjärrkontrollen (medföljer). (墌 sid. 22, 50, 59)

System-meny
SYSTEM
Varje inställning sammanhänger med “s”, som
visas när strömbrytaren är ställd på “M”. (墌 sid. 31)
Parametrarna är desamma som i beskrivningen på
sidan 36.

Display
12b i t / SOUND1
L

4

BEEP
(Fabriksinställningen: MELODY)
OFF / BEEP / MELODY
TALLY
OFF / ON

(Fabriksinställningen: ON)

REMOTE
OFF / ON

(Fabriksinställningen: ON)

DEMO MODE
OFF / ON

(Fabriksinställningen: ON)

DATE/TIME-inställning:
För datum/tid.

2 5 . 12 . 03
17 : 3 0

TITLE W/
(Fabriksinställningen: BACKGRND)
BACKGRND / IMAGE
PRIORITY
LCD / FINDER

TIME CODE-inställning:
För tidkod.

(Fabriksinställningen: LCD)

Minuter

CAM RESET
EXECUTE / RETURN

Sekunder
Ramar*
12 : 34 : 24

Display-menyn

* 25 ramar = 1 sekund

VIDEO DISPLAY
Parameterarna (utom “OFF” i inställningarna ON
SCREEN) är desamma som i beskrivningen på
sidan 37.

Justera skärmens ljusstyrka
BRIGHT
Mer information finns i “Justera skärmens ljusstyrka”
(墌 sid. 13).
ON SCREEN
(Fabriksinställningen: LCD)
OFF / LCD / LCD/TV
När den ställs på “OFF” försvinner videokamerans
visning.
DATE/TIME
(Fabriksinställningen: OFF)
OFF / AUTO / ON
När den ställs på “AUTO” visas datum/tid i
följande fall:
• När avspelning startar. Videokameran visar
datum/tid då scener har spelats in.
• När datumet ändras under videoavspelning.
TIME CODE
OFF / ON

ON SCREEN-inställning:
För avspelningsljud,
bandhastighet och
bandindikering vid
videoavspelning.

(Fabriksinställningen: OFF)

Master Page: Right-Heading0
GR-DV700PAL.book Page 41 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

FUNKTIONER FÖR INSPELNING

SV

Snapshot (för videoinspelning)

SNAPSHOT-knapp

Låsknapp
NIGHT-knapp

Spak VIDEO/MEMORY

Nattfält
Gör mörka motiv eller ytor ännu ljusare än de skulle
bli under god naturlig belysning. Den inspelade
bilden är inte gryning, men den kan se en aning
hackig ut p.g.a. den långsamma slutartiden.

1

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

2

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

3

Tryck på NIGHT så att indikatorn för nattfält
“
” visas.
● Slutarhastigheten ställs automatiskt in på att ge
30 gånger högre känslighet.
● “ ” visas bredvid “
” medan
slutarhastigheten ställs in automatiskt.

Stänga av nättfältet…
Tryck på NIGHT igen så att indikatorn för nattfält
försvinner.
ANMÄRKNINGAR:
● När du använder nattfält kommer följande
funktioner eller inställningar inte att kunna
aktiveras och tillhörande indikator blinkar eller
släcks:
• Vissa funktioner i “AE-programmet med
specialeffekter” (墌 sid. 33).
• “GAIN UP” i CAMERA-menyn. (墌 sid. 34)
• “DIS” i MANUAL-menyn. (墌 sid. 35)
● När du använder nattfält kan det vara svårt att få
bra skärpa. Du kan undvika detta genom att
använda stativ.

Denna funktion gör att du kan spela in stillbilder
som ser ut som fotografier på ett band.

1

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

2

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

3

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

4

Ställ “SNAP MODE” på önskat läge.
(墌 sid. 31, 34)

5

Tryck på SNAPSHOT.
● “O”-indikatorn visas, och en stillbild
spelas in under cirka 6 sekunder, varpå
kameran återgår till inspelningsberedskap.
● Du kan också ta ett fotografi under inspelning.
En stillbild spelas in under cirka 6 sekunder,
och därefter fortsätter den vanliga
inspelningen.
● Snapshotinspelning sker med valt
snapshotläge, oberoende av strömbrytarens
position (“A” eller “M”).

ANMÄRKNINGAR:
● Om du vill stänga av slutarljudet, se “BEEP” på
sidan 36.
● När “WIDE MODE” står på “SQUEEZE
”
(墌 sid. 36) “O”-indikatorn blinkar blått och
det inte går att ta en bild.
● Om AE-programmet med specialeffekter
(墌 sid. 33) är aktiverat kommer vissa lägen av AEprogrammet inte att kunna användas vid
snapshotinspelning. I sådana fall blinkar ikonen.
● Om du trycker på SNAPSHOT när “DIS” är ställd
på “ON” (墌 sid. 35) kommer stabilisatorn att
stängas av.
● Även under avspelning är alla snapshotlägen
tillgängliga förutsatt att “
COPY” står på
“OFF” i VIDEO-menyn. (墌 sid. 39) Slutarljudet
hörs dock inte.
● Under snapshotinspelning kan bilden saknas
delvis i sökaren. Det påverkar dock inte den
inspelade bilden.
● När en kabel är ansluten till AV-kontakten hörs
inget slutarljud från högtalaren, men det spelas
ändå in på bandet.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

AVANCERADE FUNKTIONER

Strömbrytare

41

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 42 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

42 SV

FUNKTIONER FÖR INSPELNING (forts.)
● Efter 15 sekunder ljuder signalen, och
snapshot-inspelningen startar. Därefter återgår
videokameran till inspelningsberedskap.

Motordriftsläge
Om du håller SNAPSHOT intryckt i steg 5 ger det
samma effekt som fotografering med en
motorkamera. (Intervallet mellan stillbilderna: cirka
1 sekund)
● Motordriftsläget är avstängd när “REC SELECT”
står på “
/
”. (墌 sid. 38)

6

Du avslutar självtimer-inspelningen genom att
välja “OFF” i steg 3.

ANMÄRKNINGEN:
Om “BEEP” och “TALLY”är inställda på “OFF”
(墌 sid. 36) ljuder ingen signal, och
inspelningslampan tänds inte.

SNAPSHOT-knapp
MENU-hjul
FOCUS-knapp
Låsknapp

När start/stoppknappen för inspelning eller
SNAPSHOT trycks in ändras inspelningslampan så
här:

Strömbrytare

Börjar blinka
(Självtimer startar)

Självtimer
När videokameran har ställts in kan fotografen själv
delta i scenen på ett mer naturligt sätt, och kan
därmed själv ingå i tablån.

1

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

2

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.
● Du kan vrida LCD-skärmen uppåt till 180° så
att den är vänd framåt och se dig själv medan
du filmar dig med sökaren inskjuten.

3
4

5

Ställ in “SELF-TIMER” på
“ON ”. (墌 sid. 31, 35)
Du aktiverar självtimern
för inspelning av video
genom att trycka på start/
stoppknappen för
inspelning.
● Efter 15 sekunder ljuder
signalen, och
inspelningen av video
startar.

RETURN

Tryck på start/
Självtimer-indikering
stoppknappen för
inspelning igen när du vill
stoppa självtimerinspelningen.
● Videokameran återgår då till
inspelningsberedskap.
ELLER

5

MANUA L
SE L F – T I ME R – OF F
ON

Tryck på SNAPSHOT.

Blinkar snabbt
(Självtimer-inspelning
startar snart)

Slutar blinka och lyser fast
(Självtimer-inspelning av
video startar)

ELLER
Släcks
(Självtimer-inspelning av
snapshot sker)

Efter cirka
15 sek.

Master Page: Right
GR-DV700PAL_07Advanced.fm Page 43 Friday, July 25, 2003 4:45 PM

SV

Autofokus

43

Manuell skärpeinställning

Fokuseringszon

I de situationer som beskrivs nedan kan det
eventuellt inte gå att ställa in rätt skärpa (utför i så
fall “Manuell skärpeinställning”):
● När två motiv överlappar varandra i samma scen.
● Vid dålig belysning.*
● När motivet saknar klara kontraster (skillnader
mellan ljus och mörker), till exempel en rak,
enfärgad vägg eller en klarblå himmel.*
● När ett mörkt motiv knappt är synligt i LCDskärmen eller sökaren.*
● När scenen innehåller fina mönster eller identiska
mönster som upprepas.
● När scenen påverkas av solstrålar eller ljus som
reflekteras från en vattenyta.
● När du filmar en scen med kraftig
bakgrundskontrast.
* Följande lågkontrastvarningar blinkar: , ,
och
ANMÄRKNINGAR:
● Om objektivet är smutsigt eller dammigt går det
inte att ställa in skärpan korrekt. Håll alltid
objektivet rent. (墌 sid. 73) Om det bildas fukt på
objektivet ska du torka av det med en mjuk trasa
eller låta det torka av sig själv.
● Om du filmar ett motiv tätt intill objektivet, zooma
då ut först. (墌 sid. 18) Om motivet är inzoomat i
autofokusläget kan det hända att kameran zoomar
ut automatiskt beroende på avståndet mellan
kameran och motivet. Detta inträffar inte om
“TELE MACRO” är ställd på “ON”. (墌 sid. 36)

ANMÄRKNINGEN:
Om du använder sökaren bör du redan ha utfört
“Justera sökaren” (墌 sid. 12).

1

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

2

Tryck på FOCUS. Indikatorn för manuell
skärpeinställning visas.

3

Ställ in skärpan för ett motiv längre bort genom
att vrida MENU-hjulet medurs. “ ”-indikatorn
visas och blinkar.
Vid fokusering på ett
avlägset motiv

Indikator för
manuell
skärpeinställning

Ställ in skärpan för ett motiv som finns närmare
genom att vrida MENU-hjulet moturs.
“ ”-indikatorn visas och blinkar.
Vid fokusering på ett
närbeläget motiv

Indikator för manuell
skärpeinställning

4

Tryck ner MENU-hjulet. Skärpeinställningen är
klar.

Återställa autofokus...
Tryck två gånger på FOCUS eller ställ strömbrytaren
på “A”.
ANMÄRKNINGAR:
● Var noga med att göra skärpeinställningen i
maximalt telefotoläge när du ställer in skärpan
manuellt. Om du ställer in skärpan för ett motiv i
vidvinkelläget går det inte att få bilder med bra
skärpa vid inzoomning eftersom skärpedjupet
minskar vid längre brännvidder.
● Indikeringen “ ” eller “ ” börjar blinka när
skärpan inte kan justeras längre bort eller närmare.

AVANCERADE FUNKTIONER

Videokamerans kompletta autofokussystem erbjuder
möjligheten att filma kontinuerligt från en extrem
närbild (så nära som 5 cm från motivet) till
oändligheten.

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 44 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

44 SV

FUNKTIONER FÖR INSPELNING (forts.)

Bländarlås
MENU-hjul

Låsknapp
Strömbrytare

Exponeringskontroll
Manuell justering av exponeringen rekommenderas i
följande situationer:
● När du filmar med solen framför dig, eller med en
alltför ljus bakgrund.
● När du filmar en miljö där bakgrunden är
reflekterande, till exempel på stranden eller i
skidbacken.
● När bakgrunden är alltför mörk eller motivet alltför
ljust.

Bländaren fungerar i stora drag som det mänskliga
ögat, den dras samman i ljusa miljöer för att
förhindra att alltför mycket ljus kommer in och
vidgas i mörka miljöer så att mer ljus släpps in.
Använd den här funktionen i följande situationer:
● När du filmar ett rörligt motiv.
● När avståndet till motivet ändras (så att dess
storlek på LCD-skärmen eller i sökaren ändras), till
exempel när motivet backar iväg.
● När du filmar en miljö där bakgrunden är
reflekterande, till exempel på stranden eller i
skidbacken.
● När du filmar ett motiv under en strålkastare.
● När du zoomar.
Använd bländarlåset om motivet här nära. Även om
motivet rör sig från dig blir bilden varken mörkare
eller ljusare.

1

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

1

2

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

2

3

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

Ställ “p” på “MANUAL”. (墌 sid. 31, 34)
● Indikatorn för exponeringskontrollen visas.

3

4

Ställ “p” på “MANUAL”. (墌 sid. 31, 34)
● Indikatorn för exponeringskontrollen visas.

4

Du gör bilden ljusare genom att snurra MENUhjulet mot “+”. Du gör bilden mörkare genom att
snurra MENU-hjulet mot “–” (maximalt ±6).
● Exponeringen +3 ger samma effekt som
motljuskompensationen. (墌 sid. 45)
● Exponeringen –3 ger samma effekt som när
“r” är inställd på “SPOTLIGHT”. (墌 sid. 33)

Justera zoomningen så att motivet fyller ut LCDskärmen eller sökaren, och tryck sedan ner
MENU-hjulet och håll det nere längre än 2
sekunder. Indikatorn för exponeringskontrollen
och “ ”-indikatorn visas.

5

Tryck ner MENU-hjulet.
“ ”-indikatorn ändras till
“ ” och bländaren är låst.

5

Tryck ner MENU-hjulet.
Exponeringsinställningen är klar.

Återgå till automatisk exponeringskontroll...
Ställ “p” på “AUTO”. (墌 sid. 31, 34) Eller, ställ
strömbrytaren på “A”.
ANMÄRKNINGAR:
● Du kan inte använda den manuella
exponeringskontrollen samtidigt som “r” är
ställd på “SPOTLIGHT” eller “SNOW”
(墌 sid. 33), eller tillsammans med
motljuskompensation. (墌 sid. 45)
● Om justeringen inte märkbart påverkar
ljusstyrkan, sätt då “GAIN UP” på “AUTO”.
(墌 sid. 31, 34)

Återgå till automatisk
bländarkontroll...
Ställ “p” på “AUTO”.
(墌 sid. 31, 34) Eller, ställ
strömbrytaren på “A”.
● Indikatorn för
exponeringskontrollen och “

3

Indikator för
bländarlås

” försvinner.

Låsa exponeringskontrollen och bländaren…
Efter steg 3 i “Exponeringskontroll” justerar du
exponeringen genom att vrida på MENU-hjulet. Lås
sedan bländaren i steg 4 och 5 i “Bländarlås”. Om
du vill ha automatisk låsning väljer du “AUTO” i
steg 3. Exponeringskontrollen och bländaren
övergår till automatik.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 45 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Motljuskompensation

Justering av vitbalans
Termen vitbalans avser exaktheten i
färgåtergivningen under skiftande ljusförhållanden.
Om vitbalansen är korrekt kommer alla övriga färger
att återges på rätt sätt.
Vitbalansen justeras vanligen automatiskt.
Professionella filmare vill oftast kunna kontrollera
den här funktionen manuellt för att kunna erhålla en
mer sofistikerad färgbalans.
(Fabriksinställningen: AUTO)

Manuell vitbalans
Justera vitbalansen manuellt om du filmar under
skiftande ljusförhållanden.
Låsknapp
MENU-hjul

Strömbrytare

1

Sätt strömbrytaren i läge “M” medan du trycker
ner låsknappen som sitter på strömbrytaren.

2

Öppna LCD-skärmen helt eller dra ut sökaren så
långt det går.

3

Ställ “u” på “MWB”. (墌 sid. 31, 34)
●
-indikatorn blinkar långsamt.

4

Håll ett vanligt vitt pappersark framför motivet.
Justera zoomen eller ställ dig så att det vita
pappret fyller skärmen.

5

Tryck på MENU-hjulet tills
börjar blinka
snabbt.
När inställningen är slutförd börjar
blinka i
normal hastighet igen.

6

Tryck två gånger på MENU-hjulet. Menyskärmen
stängs, och indikatorn för manuell vitbalans
visas.

AUTO: Vitbalansen justeras vanligen automatiskt.
MWB: Justera vitbalansen manuellt om du
filmar under skiftande ljusförhållanden.
(墌 “Manuell vitbalans”)
FINE: Utomhus en solig dag.
CLOUD: Utomhus en molnig dag.
HALOGEN: En videolampa eller liknande
används.
● Information om hur du gör inställningarna finns i
“Ändra menyinställningarna” (墌 sid. 31).
● Indikatorn för valt läge visas, med undantag för
“AUTO”.
Återgå till automatisk vitbalans…
Ställ “u” på “AUTO”. (墌 sid. 31, 34) Eller, ställ
strömbrytaren på “A”.
ANMÄRKNINGEN:
Vitbalans kan inte användas när “r” är inställd på
“SEPIA” eller “MONOTONE”. (墌 sid. 33)

Vitt papper

ANMÄRKNINGAR:
● I steg 4 kan det vara svårt att ställa in skärpan på
det vita papperet. Ställ i så fall in skärpan
manuellt. (墌 sid. 43)
● Det kan förekomma många olika typer av
belysning vid inomhusfilmning (naturlig, lysrör,
stearinljus osv.). Eftersom färgtemperaturen
varierar beroende på ljuskällan kommer motivets
nyans också att variera, beroende på hur
vitbalansen är inställd. Använd den här funktionen
när du vill få naturligare färger.
● När du väl har justerat vitbalansen manuellt finns
inställningen kvar, även om du slår av strömmen
eller tar bort batteriet.

AVANCERADE FUNKTIONER

Motljuskompensation gör
snabbt motivet ljusare.
Tryck på BACK LIGHT.
-indikatorn visas och
motivet görs ljusare. Om
du trycker in knappen
BACK LIGHT-knapp
igen försvinner
och
ljusstyrkan blir densamma
som tidigare.
● Om du använder BACK LIGHT-knappen kan ljuset
runt motivet bli alltför skarpt, vilket gör att motivet
blir vitt.
● Motljuskompensation kan också användas när
strömbrytaren är ställd på “A”.

45

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 46 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

46 SV

FUNKTIONER FÖR INSPELNING (forts.)
insatta minneskortet kunde identifieras att
sparas.

NAVIGATION-funktionen
Navigation-funktionen hjälper dig att ha kontroll
över bandinnehållet genom att skapa miniatyrer på
ett minneskort.
MENU-hjul
Strömbrytare
Låsknapp
Återspolningsknapp (3)
Spak VIDEO/MEMORY

NAVI-knapp
NAVI STORE-knapp
Framspolningsknapp (5)

Automatiskt skapa miniatyrer under
videoinspelning
1
2
3

Sätt in en kassett. (墌 sid. 15)
Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

4

Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

5

Ställ in “NAVIGATION” på önskad lagringstid för
navigeringen. (墌 sid. 31, 35)
● Om indikatorn “
” blinkar på skärmen,
vänta då tills den slutar blinka. Om den inte
har slutat blinka efter en stund, kontrollera då
om ett minneskort verkligen satts in.

6

Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill starta inspelningen.
1h 01 m
● När inspelningstiden är
PAUSE
slut visas
navigeringstiden som
ställdes in i steg 5, “ ”
helt kort, därefter sparas
bilden från den punkt
Visas medan den
inspelningen startade
infångade bilden
som en miniatyr på
lagras på
minneskortet.
minneskortet.
● Om start/stoppknappen
för inspelning trycks in
innan “
” slutar blinka
kommer bilden från det ögonblick då det

7

Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill stoppa inspelningen.

Manuellt skapa miniatyrer efter videoinspelning...
1) Utför stegen 1 till 4 ovan.
2) Ställ “NAVIGATION” på “MANUAL”.
(墌 sid. 31, 35)
3) Tryck på NAVI STORE efter inspelningen.
• Indikatorn “ ” visas helt kort, och den
infångade bilden sparas som en miniatyr på
minneskortet.
ANMÄRKNINGAR:
● Resterande antal miniatyrplatser visas också på
skärmen när antalet är 10 eller färre. Om “REC
SELECT” är inställd på “
/
” i DSCmenyn visar siffran hur många bilder med
640 x 480 bildpunkter som kan lagras.
● Om “5S” ställts in på “5S” eller “Anim.” på
MANUAL-menyn kommer funktionen
NAVIGATION inte att fungera korrekt.

Leta efter scener på bandet med miniatyrer
(NAVIGATION-sökning)
1
2
3

Sätt in en kassett. (墌 sid. 15)

4

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

5

Tryck på NAVI under videoavspelning eller
stoppläge.
● NAVIGATION-skärmen
NAV I GA T I ON
DATE : 2 4 . 2 5 ’ 0 3
3 : 3 : 29
med miniatyrer för den
TC : 1 3 : 2 3 : 1 5
1
2
3
insatta kassetten visas.
● Tryck på 3 för att visa
4
5
006
föregående sida. Tryck på
5 för att visa nästa
sida.

6

Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad bild
och tryck sedan på hjulet.
● Indikeringen “NAVIGATION SEARCH” blinkar
och kameran börjar söka igenom bandet efter
rätt plats för vald miniatyr.

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

Avbryta en NAVIGATION-sökning...
Ställ 4/9, 3, 5 eller 8.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 47 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

1

Utför steg 1 till 4 i “Leta efter scener på bandet
med miniatyrer (NAVIGATION-sökning)”.

2
3

Tryck på 4/9 för att starta videoavspelningen.
Tryck på NAVI STORE vid önskad plats.
● Indikatorn “ ” visas kort, och bilden från den
tidpunkt då NAVI STORE trycks in lagras på
minneskortet som en miniatyr.

Ta bort miniatyrer
1
2

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

3

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4
5

Tryck ner MENU-hjulet. Menyskärmen visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för att
välja “NAVI.DEL.” och
tryck på hjulet.
Undermenyn visas.

7

Genom att vrida MENUhjulet...

Vrid på MENU-hjulet för att välja “t” och tryck
på hjulet. VIDEO-menyn visas.
V I D EO
SOUND MOD E – ST E RE O
1 2 b i t MOD E – SOUND 1
SY NCHRO
– ±0 . 0
RE C MOD E –
COP Y – OF F
NA V I . DE L .
S / A V I N PU T – OF F
RETURN

Välja “IMAGE SEL.” som tar bort den miniatyr
som just nu visas.
Välja “TAPE SEL.” för att ta bort alla miniatyrer
för det band som innehåller den bild som just nu
visas.
Välja “ALL” för att ta bort alla miniatyrer som
finns lagrade på minneskortet samtidigt.

8
9

Tryck ner MENU-hjulet.
Skärmen NAVIGATION
visas.

NAV I GA T I ON
DEL ETE CURRENT ?

2 6 .1 2 . 0 3
15 : 00
Vrid på MENU-hjulet för att
EXECUTE
RETURN
välja “EXECUTE” och tryck
på hjulet.
● Tryck på 3 för att visa föregående sida.
Tryck på 5 för att visa nästa sida.
● Välj “RETURN” om du vill avbryta proceduren.
● Det går inte att ta bort miniatyrer under
videoavspelning.

VARNING:
Ta inte ut minneskortet och utför heller inga andra
åtgärder (som att slå av kameran) när raderingen
pågår. Var också noga med att använda den
medföljande nättillsatsen eftersom minneskortet kan
skadas om batteriet råkar laddas ur helt under
raderingen. Om minneskortet skadas måste det
nollställas.

ANMÄRKNINGEN:
När bilderna väl har raderats kan du inte få tillbaka
dem. Kontrollera därför bilderna innan du tar bort
dem.
VIKTIGT:
● Du måste alltid använda samma kombination av
band och minneskort som vid inspelningstillfället,
i annat fall kan videokameran inte identifiera
bandet och minneskortet, och därmed fungerar
inte NAVIGATION-funktionen korrekt.
● Kontrollera om korrekt band och minneskort är
insatt om följande meddelande visas: “NO ID ON
TAPE OR CARD”, “UNABLE TO USE
NAVIGATION”, “THIS MEMORY CARD IS NOT
COMPATIBLE”.
● Om du byter minneskort medan du spelar in på
band kommer två minneskort gemensamt att
innehålla miniatyrerna för bandet. Vi
rekommenderar att du använder ett minneskort för
ett band.
● NAVIGATION-sökning fungerar inte om den
aktuella positionen ligger i ett blankt avsnitt på
bandet. Du bör heller inte lämna ett blankt avsnitt
mitt på bandet under filmning, för i så fall fungerar
NAVIGATION-funktionen inte korrekt.
● Innan du spelar in på nytt på ett redan inspelat
band bör du ta bort alla miniatyrer från den
tidigare inspelningen från minneskortet.
● Om du kopierar miniatyrer från ett minneskort till
ett annat via en PC kommer NAVIGATIONsökning inte att fungera med det kopierade
minneskortet.

AVANCERADE FUNKTIONER

Lägga till miniatyrer under videoavspelning

47

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 48 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

48 SV

FUNKTIONER FÖR INSPELNING (forts.)

Inspelning av E-postklipp
Du kan skapa videoklipp på 160 x 120 bildpunkter
från realtidskamerabilder eller inspelade videoklipp
och spara dem på minneskortet som filer som sedan
enkelt kan skickas via e-post.

Skapa videoklipp från kamerabilden i realtid
1
2

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)

3

Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

4

Tryck på E-MAIL för att starta
inspelningsberedskap för E-postklipp.
● “E-CLIP” visas.

5

Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill starta inspelningen.

6

Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill stoppa inspelningen.
● “COMPLETED” visas, och därefter återgår
videokameran till inspelningsberedskap för
E-postklipp.

7

Tryck på E-MAIL när du vill avsluta inspelning av
E-postklipp. Den vanliga skärmen visas igen.

Strömbrytare
Låsknapp
Start/stoppknapp för inspelning
Stoppknapp (8)

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

Visa videoklipp som sparats på minneskortet…
Se “Avspelning av videoklipp” (墌 sid. 25).
Ta bort videoklipp som sparats på minneskortet…
Se “Ta bort filer” (墌 sid. 28).
Spak VIDEO/MEMORY

E-MAIL-knapp

Ungefärlig inspelningstid
MultiMediaCard

Avspelnings/pausknapp (4/9)
16
160

160

E- CL I P

E- CL I P

0h25m
0 0 : 00
STANDBY

0h 10
: 1m
00 : 15
REC

Återstående tid

Inspelningen startar när du
trycker på start/
stoppknappen för
inspelning.

8 MB**

7 min.

8 MB*

8 min.

16 MB*

17 min.

* Extra tillbehör
** Medföljer (9 titelbilder har förhandslagrats)
ANMÄRKNINGEN:
Det går inte att ändra högtalar- och hörlursvolym
under inspelning av E-postklipp.

Skapa videoklipp av inspelad videofilm

160

E- CL I P

0h00m
0 0 : 00
COMPLET E D

Inspelningen avslutas när
du trycker på start/
stoppknappen igen.

1
2
3

Sätt in en kassett. (墌 sid. 15)

4

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

5
6

Tryck på 4/9 för att starta videoavspelningen.

Inspelningen är klar.

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

Tryck på E-MAIL för att starta
inspelningsberedskap för E-postklipp.
● “E-CLIP” visas.
● Du avbryter inspelningen av E-postklipp
genom att trycka på E-MAIL igen, eller trycka
på 8 för att stoppa videoavspelningen.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 49 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

7

När du vill börja kopieringen trycker du på start/
stoppknappen för inspelning för att starta
inspelningen av ett e-postklipp.

8

Tryck på start/stoppknappen igen när du vill
stoppa inspelningen av e-postklippet.
● “COMPLETED” visas, och därefter återgår
videokameran till inspelningsberedskap för
E-postklipp.

9

49

Titelöverlägg
Ett urval titlar/ramar som finns sparade på det
medföljande minneskortet kan läggas över.
MENU-hjul
TITLE-knapp

Tryck på E-MAIL när du vill avsluta inspelning av
E-postklipp. Den vanliga skärmen visas igen.

Visa videoklipp som sparats på minneskortet…
Se “Avspelning av videoklipp” (墌 sid. 25).
Ta bort videoklipp som sparats på minneskortet…
Se “Ta bort filer” (墌 sid. 28).

INDEX-knapp

Titelval
1

Utför steg 1 till 6 i “Avspelning av titelbilder”
(墌 sid. 25).

2
3

Tryck på INDEX. Indexskärmen för titlar visas.

4

Ställ “TITLE W/” på önskat läge. (墌 sid. 31, 37)

Vrid på MENU-hjulet för att välja önskad titel
och tryck sedan på hjulet.

Titelinspelning
5

Tryck på TITLE under inspelning. Vald titel/ram
spelas in.
● Tryck på TITLE igen för att stänga av titeln/
ramen.

ANMÄRKNINGAR:
● Titelöverlägg kan också användas för dubbning.
● Du kan ta bort titlar/ramar som du inte längre vill
ha (“Ta bort filer” (墌 sid. 28)) eller skydda de som
är viktiga mot oavsiktlig radering (“Att skydda
filer” (墌 sid. 27)).
● Du kan överföra en titel/ram som du skapat på en
PC till ett minneskort med den medföljande
programvaran. Överförda titlar/ramar visas från
och med titelindexnummer 12. De kan användas
tillsammans med de titlar/ramar som redan finns
på det medföljande minneskortet. Mer information
om hur du skapar/överför titlar/ramar finns i
anvisningarna till datorprogrammet.

AVANCERADE FUNKTIONER

ANMÄRKNINGAR:
● Maximal inspelningstid per videoklipp är cirka
3 minuter.
● Det går inte att utföra någon avspelningsfunktion
under inspelning av ett e-postklipp.
● Om slutet av bandet nås under inspelning av
e-postklippet kommer denna del automatiskt att
sparas på minneskortet.
● Om slutet av bandet nås under steg 6 kommer
beredskapsläget för inspelning av e-postklipp
automatiskt att avbrytas.
● De videoklippsfiler som sparas med denna
videokamera är kompatibla med MPEG4. Vissa
MPEG4-filer som har sparats med andra enheter
kan inte spelas av på den här kameran.
● Videoklippfiler i formatet 240 x 176 som gjorts
med andra enheter, eller videoklippfiler som är
längre än 3 minuter går inte att spela av med
denna kamera. “UNSUPPORTED FILE!” visas.
● Skärmen för avspelning av titelbilder (TITLE) och
indexskärmen för titlar (墌 sid. 25, 26) kan inte
användas under inspelning av e-postklipp.
● Störningar kan uppträda när du tittar på videoklipp
på LCD-skärmen eller i sökaren, dessa störningar
finns dock inte med i de videoklipp som lagrats på
minneskortet.
● Du kan också titta på videoklipp på din dator med
Windows® Media Player version 6.4 eller senare.
Mer information finns i bruksanvisningar till
datorn och programvaran.

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 50 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

50 SV

KOPIERING

Kopiera till eller från en
videobandspelare
ANMÄRKNINGEN:
Det går endast att kopiera från en videobanspelare
med GR-DVDV700/500.

Kontaktskydd***

Kontaktskydd***

Till S
Till AV

Audio/Videokabel
(medföljer)

1

2

S-videokabel
(extra tillbehör)

3

4

Kabeladapter*

“Y/C”/“CVBS”omkopplare för
videoutgång
TV

Videobandspelare

A
B
C
D

Vit till AUDIO L IN eller OUT
Röd till AUDIO R IN eller OUT
Gul till VIDEO IN eller OUT
Till S-VIDEO** IN eller OUT

*

Använd den medföljande kabeladaptern om din
videobandspelare har en SCART-kontakt.
** Ansluts om din TV/videobandspelare har en SVIDEO IN/OUT-kontakt. I detta fall behöver inte
den gula videokabeln anslutas.
*** Öppna skyddet när du ansluter kabeln.
ANMÄRKNINGEN:
Ställ in Video out-väljaren på kabeladaptern:
Y/C: Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som klarar Y/C-signaler och använder en S-Video-kabel.
CVBS: Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som inte klarar Y/C-signaler och använder en audio/
video-kabel.

Använda videokameran som
avspelningsenhet...

1

Koppla samman videokameran och
videobandspelaren så som bilderna visar. Se
även sidan 22.

2

Ställ videokamerans omkopplare VIDEO/
MEMORY på “VIDEO”.
3 Ställ videokamerans strömbrytare i läge “PLAY”
medan du trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.
4 Slå på strömmen till videobandspelaren.
5 Sätt in källkassetten i videokameran.
6 Sätt in kassetten som du vill spela in på i
videobandspelaren.
7 Slå på videobandspelarens AUX-läge och ställ
den på inspelningspaus.
● Mer information finns i bruksanvisningen till
videobandspelaren.
8 Tryck på 4/9 på videokameran för att starta
avspelningen av källbandet.
9 Vid den punkt där du vill börja kopiera startar du
inspelningen på videobandspelaren.
10 Om du vill göra en paus i kopieringen trycker
du på videobandspelarens pausknapp och
trycker på 4/9 på kameran.
11 Upprepa stegen 8 – 10 om du vill utföra
ytterligare redigering. Stoppa videobandspelaren
och kameran.
ANMÄRKNINGAR:
● Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (墌 sid. 11)
● När kameran börjar spela av din film kommer den
att visas på TV:n. Detta gör att du kan vara säker
på att anslutningarna är korrekta och att du valt
rätt AUX-kanal för kopieringen.
● Innan du börjar kopiera ska du kontrollera att
indikationerna inte visas på TV:n. Om de visas
spelas även dessa in på det nya bandet.
För att välja om följande information ska visas på
TV:n eller inte...
• Datum/tid
Ställ “DATE/TIME” på “AUTO”, “ON” eller
“OFF”. (墌 sid. 31, 40) Eller du kan också trycka
på DISPLAY på fjärrkontrollen för att slå på eller
stänga av datumvisningen.
• Tidkod
Ställ “TIME CODE” på “OFF” eller “ON”.
(墌 sid. 31, 40)
• Andra indikeringar än datum/tid och tidskod
Ställ “ON SCREEN” på “OFF”, “LCD” eller
“LCD/TV”. (墌 sid. 31, 40)

Använda kameran för vanlig inspelning...
(endast GR-DV700/500)
1) Utför stegen 1 till 3 i den vänstra kolumnen.
2) Ställ “S/AV INPUT” på “ON”. (墌 sid. 31, 39)
3) Ställ “REC MODE” på “SP” eller “LP”.
(墌 sid. 31, 34)
4) Sätt in kassetten som du vill spela in på i den här
videokameran.
5) Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att
starta inspelningspaus. “ A/V . IN ”-indikatorn visas
på skärmen.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 51 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

ANMÄRKNINGAR:
● Ställ tillbaka “S/AV INPUT” på “OFF” efter
dubbningen.
● Med denna procedur kan analoga signaler
konverteras till digitala signaler.
● Det går även att kopiera från en annan
videokamera.

Kopiering till en videoapparat med
en DV IN-kontakt
(digital kopiering)
Det går också att kopiera inspelade scener från
videokameran till en annan videoapparat som har en
DV-kontakt. Eftersom det är en digital signal som
överförs förekommer i princip ingen
kvalitetsförändring av ljud eller bild.

Till DV IN/OUT*

Kärnfilter

DV-kabel (extra
tillbehör)

Till DV IN

Videoapparat med DV-kontakt

*

DV IN/OUT: GR-DV700/500
DV OUT: GR-DV600/400

1
2

Kontrollera att alla enheter är avstängda.

3

Ställ den här videokamerans omkopplare
VIDEO/MEMORY på “VIDEO”.

4

Ställ den här videokamerans strömbrytare i läge
“PLAY” medan du trycker ner låsknappen som
sitter på strömbrytaren.

5
6
7

Slå på strömmen till videoapparaten.

8

Tryck på 4/9 på den här videokameran för att
starta avspelningen av källkassetten.

9

Vid den punkt där du vill börja kopiera startar du
inspelningen på videoapparaten.

Anslut videokameran till en videoenhet med en
DV IN-kontakt med en DV-kabel såsom bilden
visar.

Sätt in källkassetten i den här videokameran.
Sätt in kassetten som du vill spela in på i
videoapparaten.

10

Om du vill göra en paus i kopieringen trycker
du på videoapparatens pausknapp och trycker på
4/9 på den här kameran.

11

Upprepa stegen 8 – 10 om du vill utföra
ytterligare redigering. Stoppa videoapparaten och
kameran.

ANMÄRKNINGAR:
● Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (墌 sid. 11)
● Om du använder fjärrkontrollen, och både den
avspelande och inspelande enheten är från JVC,
kommer bägge enheterna att utföra samma
funktion samtidigt. Om du vill undvika detta,
använd i stället knapparna på bägge enheterna.
● Om ett blankt avsnitt eller en dålig bild spelas av
under kopieringen kan eventuellt kopieringen
stoppas för att undvika att en konstig bild kopieras.
● Även om DV-kabeln är riktigt ansluten visas ibland
ingen bild vid steg 9. Om det här händer ska du
stänga av strömmen och göra om anslutningarna.
● Om du försöker använda “Titelöverlägg”
(墌 sid. 49), “Avspelningszoom” (墌 sid. 55) eller
“Specialeffekter för avspelning” (墌 sid. 56), eller
om du trycker på SNAPSHOT under avspelningen
kommer endast den ursprungliga inspelade bilden
från bandet att utgå från uttag DV IN/OUT.
● Vid användning av DV-kabel ska du endast en
separat inköpt JVC VC-VDV204U DV-kabel.

AVANCERADE FUNKTIONER

6) Tryck på start/stoppknappen för inspelning när du
vill starta inspelningen.
-indikatorn roterar.
7) Tryck på start/stoppknappen för inspelning igen
när du vill stoppa inspelningen.
-indikatorn
slutar rotera.

51

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 52 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

52 SV

KOPIERING (forts.)

Kopiering från en videoapparat
med en DV OUT-kontakt (digital
kopiering) (endast GR-DV700/
500)
Det går också att kopiera inspelade scener från en
annan videoapparat med DV-kontakt till
videokameran. Eftersom det är en digital signal som
överförs förekommer i princip ingen
kvalitetsförändring av ljud eller bild.

1
2

Kontrollera att alla enheter är avstängda.

3

Ställ den här videokamerans omkopplare
VIDEO/MEMORY på “VIDEO”.

4

Ställ den här videokamerans strömbrytare i läge
“PLAY” medan du trycker ner låsknappen som
sitter på strömbrytaren.

5

Ställ “REC MODE” på “SP” eller “LP”.
(墌 sid. 31, 34)

6
7
8

Slå på strömmen till videoapparaten.

9

Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att
starta inspelningspaus.
● “ DV. IN ”-indikatorn visas på skärmen.

Anslut videokameran till en videoenhet med en
DV OUT-kontakt med en DV-kabel såsom bilden
visar.

Sätt in källkassetten i videoapparaten.
Sätt in kassetten som du vill spela in på i den här
videokameran.

10
Till DV IN/OUT

Tryck på start/stoppknappen för inspelning när
du vill starta inspelningen.
●
-indikatorn roterar.

11

Tryck på start/stoppknappen för inspelning
igen för att starta inspelningspaus.
●
-indikatorn slutar rotera.

12

Upprepa stegen 10 – 11 om du vill utföra
ytterligare redigering. Stoppa videoapparaten och
kameran.

Kärnfilter

DV-kabel (extra
tillbehör)

Till DV OUT

Videoapparat med DVkontakt

ANMÄRKNINGAR:
● Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (墌 sid. 11)
● Om ingen bild visas på LCD-skärmen, ställ då “S/
AV INPUT” på “OFF”. (墌 sid. 31, 39)
● Om du använder fjärrkontrollen, och både den
avspelande och inspelande enheten är från JVC,
kommer bägge enheterna att utföra samma
funktion samtidigt. Om du vill undvika detta,
använd i stället knapparna på bägge enheterna.
● Om ett blankt avsnitt eller en dålig bild spelas av
under kopieringen kan eventuellt kopieringen
stoppas för att undvika att en konstig bild kopieras.
● Även om DV-kabeln är riktigt ansluten visas ibland
ingen bild vid steg 9. Om det här händer ska du
stänga av strömmen och göra om anslutningarna.
● Digital kopiering utförs med det ljudläge som har
används för inspelningen på originalbandet,
oberoende av den aktuella inställningen för
“SOUND MODE”. (墌 sid. 34)
● Vid användning av DV-kabel ska du endast en
separat inköpt JVC VC-VDV204U DV-kabel.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 53 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Det går att kopiera stillbilder från band till ett
minneskort.
MENU-hjul
SNAPSHOT-knapp

Strömbrytare
Låsknapp
Spak VIDEO/MEMORY

Avspelnings/
pausknapp (4/9)

1
2
3

Sätt in en kassett. (墌 sid. 15)

4

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

5

Ställ in “
(墌 sid. 31, 39)

6
7

Tryck på 4/9 för att starta avspelningen.

8

Tryck på SNAPSHOT för att kopiera bilden.
● Indikeringen “
” visas under kopieringen.
● Vald bild sparas på minneskortet.

Sätt in ett minneskort. (墌 sid. 16)
Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

COPY” på “ON”.

På den plats där du vill starta kopieringen trycker
du på 4/9 igen för att starta avspelning av
stillbilder.

ANMÄRKNINGAR:
● Om du trycker på SNAPSHOT i steg 8 när inget
minneskort är insatt visas meddelandet
“COPYING FAILED”.
● Om en bild som spelats in på bandet med “WIDE
MODE” (墌 sid. 36) kopieras till ett minneskort
kommer inte identifieringssignalen för WIDE-läget
att kopieras tillsammans med bilden.
● Om du vill använda specialeffekter för avspelning
för den bild du vill kopiera ska du utföra
åtgärderna fram till steg 8 med fjärrkontrollen
(medföljer). (墌 sid. 56)
● Bilder kopieras i formatet 640 x 480 bildpunkter.

AVANCERADE FUNKTIONER

Kopiera stillbilder på ett band till
ett minneskort

53

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 54 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

54 SV

ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

Fullfunktions-fjärrkontrollen kan styra den här
videokameran samt de enklare funktionerna på din
videobandspelare (avspelning, stopp, paus,
framspolning och återspolning). Med fjärrkontrollen
blir också flera avspelningsfunktioner tillgängliga.
(墌 sid. 55)

Sätta in batterierna
Fjärrkontrollen drivs av två R03-batterier (AAA). Se
“Allmänna försiktighetsåtgärder för batterier”
(墌 sid. 70).

1

Tryck upp fliken som bilden visar och lyft upp
locket för batterifacket.

2

Sätt in två “AAA (R03)”-batterier med polerna
vända åt rätt håll.

3

Sätt tillbaka locket över batterifacket.

1

3

2

Flik

–

+
+

–

Sätt in minus-sidan (–) först.

Effektivt område för strålen (inomhus)
Rikta alltid fjärrkontrollen
mot fjärrkontrollsensorn.
Sändarstrålen fungerar på
ungefär 5 meters avstånd
inomhus.
ANMÄRKNINGEN:
Fjärrkontrollsensor
Det kan hända att IR-strålen
inte fungerar eller sätter
igång fel funktion om fjärrsensorn är direkt utsatt för
solljus eller annan stark belysning.

Knappar och funktioner

A Sändarfönster för infrarödstrålen
Överför strålsignalen.
Följande knappar är endast tillgängliga när
strömbrytaren på videokameran är ställd på “PLAY”.
B DISPLAY-knapp ....................(墌 sid. 22, 50, 59)
C SHIFT-knapp ..............................(墌 sid. 55, 58)
D SLOW-motion bakåt/framåt
(SLOW) ............................................(墌 sid. 55)
Bildflyttningsknappar
vänster/höger .................................(墌 sid. 55)
E REW-knapp
•Snabbspolning/bildsökning bakåt på
bandet............................................. (墌 sid. 21)
•Visar föregående fil på ett
minneskort ...................................... (墌 sid. 24)
F FADE/WIPE-knapp ...........................(墌 sid. 60)
G EFFECT ON/OFF-knapp ....................(墌 sid. 56)
H EFFECT-knapp ..................................(墌 sid. 56)
I PAUSE IN-kontakt .............................(墌 sid. 59)
J MBR SET-knapp ................................(墌 sid. 58)
K Upp-knapp .......................................(墌 sid. 55)
INSERT-knapp ...................................(墌 sid. 57)
L Ned-knapp .......................................(墌 sid. 55)
A. DUB-knapp...................................(墌 sid. 56)
M PLAY-knapp
•Startar avspelning av bandet ........... (墌 sid. 20)
•Startar automatisk avspelning av
bilder på ett minneskort .................. (墌 sid. 24)
N FF-knapp
•Snabbframspolning/bildsökning
framåt på bandet ............................ (墌 sid. 21)
•Visar nästa fil på ett minneskort ...... (墌 sid. 24)
O STOP-knapp
•Stoppar bandet ............................... (墌 sid. 20)
•Stoppar automatisk avspelning ........ (墌 sid. 24)
P PAUSE-knapp
Pausar bandet ................................... (墌 sid. 55)
Q R.A.EDIT Knappar ....................(墌 sid. 58 – 61)
Följande knappar är tillgängliga när strömbrytaren
på videokameran är ställd på “A” eller “M”.
a Zoom-knappar (T/W)
In/utzoomning ............................ (墌 sid. 18, 55)
(Även tillgänglig med strömbrytaren inställd på
“PLAY”)
b START/STOP-knapp
Fungerar på samma sätt som start/stoppknappen
för inspelning på videokameran.
c SNAPSHOT-knapp
Fungerar på samma sätt som SNAPSHOT på
videokameran.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 55 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV
Zoom-knappar

Upp-knapp

SHIFT
Vänster eller
SLOW
bakåtknapp

Ned-knapp

Höger eller
SLOW
framåtknapp

PLAY
PAUSE
STOP

Slow-motion-avspelning
Används för långsam sökning i valfri riktning under
videoavspelning.
Under vanlig videoavspelning håller du ner SLOW
(YI eller IU) längre än cirka 2 sekunder.
● Efter cirka 5 minuter fortsätter vanlig avspelning
(ca. 20 sekunder med en 80 minuters kassett) vid
långsam tillbakaspolning eller cirka 5 minuter vid
långsam framspolning).
● Tryck på PAUSE (9) om du vill göra paus i slowmotion-avspelningen.
● Tryck på PLAY (U) om du vill stoppa slow-motionavspelningen.
ANMÄRKNINGAR:
● Du kan också starta slow-motion-avspelningen
från en pausbild genom att trycka på SLOW (YI
eller IU) längre än cirka 2 sekunder.
● Under slow-motion-avspelningen kan bilden
ibland bli något rutig på grund av den digitala
bildbearbetningen.
● När du har tryckt in, och hållit inne SLOW (YI
eller IU) kan en stillbild visas under några
sekunder och som sedan övergår till blåskärm
under några sekunder. Detta är inte ett
funktionsfel.
● Det kan bli en liten förskjutning mellan den punkt
där du vill att slow-motion-avspelningen ska
börja, och den verkliga startpunkten för
avspelningen.
● Under slow-motion-avspelning kommer du att
kunna se störningar i bilden, och den kan verka
ryckig, speciellt då det gäller stabila bilder. Detta
är inte ett funktionsfel.

Avspelningszoom
Förstorar den avspelade bilden upp till 30 gånger
under avspelning av video och D.S.C.
1) Tryck på PLAY (U) för att starta
videoavspelningen. Eller utför
vanlig avspelning av bilder.
2) På den plats där du vill zooma in
trycker du på zoomknappen (T).
● Tryck på zoomknappen (W) för
att zooma ut.
3) Du kan flytta runt bilden på
skärmen om du vill leta efter en
speciell detalj i bilden. Medan
du håller SHIFT intryckt trycker
du på L (vänster), F (höger), U
(upp) och E (ner).
● Du avslutar zoomningen genom att hålla ner W
tills bilden blir normalstor igen. Du kan också
trycka på STOP (8) och därefter på PLAY (U)
under videoavspelning.
ANMÄRKNINGAR:
● Zoom kan också användas under slow-motionavspelning och vid pausavspelning.
● Beroende på den digitala bildbearbetningen kan
bildkvaliteten försämras.

Avspelning bild för bild
Möjliggör sökning bild för bild under
videoavspelning.
Under vanlig videoavspelning eller
stillbildsavspelning trycker du upprepade gånger ner
SLOW (IU) för framåtflyttning eller SLOW (YI) för
bakåtflyttning. Varje gång du trycker ner SLOW (YI
eller IU) spelas en ny bild av.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

AVANCERADE FUNKTIONER

.

55

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 56 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

56 SV

ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN (forts.)

Specialeffekter för avspelning
Gör att du kan lägga till kreativa effekter till den
video som spelas av.
Du kan använda effekterna CLASSIC FILM,
MONOTONE, SEPIA och STROBE under
avspelning. Effekterna fungerar på samma sätt vid
avspelning som vid inspelning. (墌 sid. 33)

Ljuddubbning
Ljudspåret kan endast anpassas om det har spelats in
i 12-bitars SP-läge. (墌 sid. 34)
Hörlursuttag

CLASSIC FILM: Ger de inspelade scenerna en
stroboskopeffekt.

Stereomikrofon

MONOTONE: Filmen spelas in i svart-vitt på
samma sätt som de gamla klassiska svart-vita
filmerna. Om den används tillsammans med
Cinema-läget förstärks “klassiker”-känslan.
SEPIA: De inspelade scenerna antar en
brunaktig färgton liknande gamla fotografier.
Kombinera denna med Cinema-läget för att ge
filmen ett gammalmodigt utseende.
STROBE: Gör att scenen ser ut som en serie
ögonblicksbilder.
1) Tryck på PLAY (U) för att starta avspelningen.
2) Tryck på EFFECT. Valmenyn PLAYBACK EFFECT
visas.
3) Tryck på EFFECT tills den effekt du vill ha är
markerad.
● Den funktion du valde aktiveras, och efter
2 sekunder försvinner menyn.
● Tryck på EFFECT ON/OFF om du vill stänga av
effekten. Tryck på EFFECT ON/OFF på nytt om
du vill slå på effekten igen.
● Om du vill byta effekt upprepar du
instruktionerna från steg 2 ovan.

Högtalare

A.DUB
PLAY
PAUSE
STOP

1

Spela av bandet för att hitta den plats där du vill
börja redigera, och tryck sedan på PAUSE (9).

2

Tryck på PAUSE (9) medan du håller ner A. DUB
(D) på fjärrkontrollen. Indikatorerna “9D” och
“MIC” visas.

3

Tryck på PLAY (U) och börja “kommentera”. Tala
in i mikrofonen.
● Tryck på PAUSE (9) om du vill göra paus i
inläsningen.

4

Tryck på PAUSE (9) och sedan på STOP (8) om
du vill göra avsluta inläsningen.

Höra ljudet under ljudkopiering....
Anslut hörlurar (extra tillbehör) till hörlursuttaget
eller använd AV-kontakten och ställ in “12bit
MODE” på önskat läge;
• “SOUND 1” för det avspelade ljudet.
• “SOUND 2” för det kopierade ljudet.
• “MIX” för det avspelade och kopierade ljudet.
Höra det dubbade ljudet under avspelning…
Ställ “12bit MODE” på “SOUND 2” eller “MIX”.
(墌 sid. 31, 39)
ANMÄRKNINGAR:
● När du redigerar ett band som spelats in med
12-bitars ljud spelas de gamla och de nya
ljudspåren in separat.
● Ljudet kan bli förvrängt om du läser in på ett
blankt bandavsnitt. Redigera endast inspelade
avsnitt.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 57 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Insticksredigering
Du kan spela in en ny scen på ett tidigare inspelat
band och byta ut en del av originalinspelningen och
endast få minimala bildstörningar i början och
slutet. Originalljudet ändras inte.
START/STOP
REW
STOP

INSERT
PLAY
PAUSE

ANMÄRKNINGAR:
● Innan du utför följande steg ska du kontrollera att
“TIME CODE” är inställd på “ON”. (墌 sid. 31, 40)
● Insticksredigering kan inte göras på band som
spelats in i LP-läge eller på blanka bandavsnitt.
● Om du vill utföra insticksredigeringen medan du
tittar på TV:n, gör då nödvändiga anslutningar.
(墌 sid. 22)

1

Spela av bandet för att hitta den plats där
insticket ska sluta, och tryck sedan på PAUSE (9).
Kontrollera tidkoden vid denna punkt.
(墌 sid. 40)

2

Tryck på REW (3) tills du hittar den plats där du
vill att insticket ska börja, och tryck sedan på
PAUSE (9).

3

Tryck på PAUSE (9) medan du håller ner INSERT
(I) på fjärrkontrollen. “9I”-markeringen och
tidkoden (min.:sek.) visas, och videokameran går
in i pausläget för insticksredigering.

4

Tryck på START/STOP för att börja redigera.

● Kontrollera insticket vid den tidkod du
kontrollerade i steg 1.
● Tryck på START/STOP om du vill göra paus i
redigeringen. Tryck igen om du vill fortsätta
redigeringen.

5

Tryck på START/STOP och sedan på STOP (8)
om du vill avsluta insticksredigeringen.

ANMÄRKNINGAR:
● Du kan använda AE-programmet med
specialeffekter (墌 sid. 33) om du vill snygga till
scener som du har ändrat med insticksredigering.
● Under insticksredigeringen ändras information om
datum och tid.
● Om du utför insticksredigering på ett blankt
bandavsnitt kan ljud och bild störas. Redigera
endast inspelade avsnitt.
● Om bandet kommer till scener som spelats in i LPläge eller ett blankt avsnitt under
insticksredigeringen kommer denna att avbrytas.
(墌 sid. 80)
● Om ett minneskort satts in och “NAVIGATION”
ställts in på något annat än “MANUAL” kommer
en NAVIGATION-miniatyr att sparas på
minneskortet. (墌 sid. 46)

AVANCERADE FUNKTIONER

● Om rundgång eller tjut förekommer vid
avspelning på TV:n, flytta då bort videokamerans
mikrofon från TV:n eller sänk TV-volymen.
● Om du byter från 12-bitars till 16-bitars ljud mitt
under en inspelning och sedan ljuddubbar bandet
kommer ingenting att hända från och med den
punkt där du bytte till 16-bitars inspelning.
● Om bandet kommer till scener som spelats in i LPläge, med 16-bitars ljud eller ett blankt avsnitt
under ljuddubbningen kommer denna att
avbrytas.
● Om du vill utföra ljuddubbningen medan du tittar
på TV:n, gör då nödvändiga anslutningar.
(墌 sid. 22)
● För GR-DV700/500-ägare: För att kunna utföra
ljudkopiering med en videoenhet ansluten till
videokamerans AV-kontakt ställer du först “S/AV
INPUT” på “ON” i VIDEO-menyn. (墌 sid. 31, 39)
Indikeringen “AUX” visas i stället för “MIC”.

57

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 58 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

58 SV

ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN (forts.)

Sammansatt redigering [R.A.Edit]
Du kan enkelt skapa redigerade filmer genom att
använda videokameran som källenhet. Du kan välja
upp till 8 “klipp” för automatisk redigering, i valfri
ordning. Det är enklare att använda R.A.Editfunktionen om du har ställt in MBR
(multifjärrkontroll) så att den fungerar för din
videobandspelare (se “KODLISTA ÖVER
VIDEOBANDSPELARE”), men du kan också sköta
videobandspelaren manuellt.
Innan du börjar ska du kontrollera att du har satt in
batterierna i fjärrkontrollen. (墌 sid. 54)

SHIFT

MBR SET

Ställa in fjärrkontroll/
videobandspelarkod

1

2

Stäng av strömmen på videobandspelaren och
peka fjärrkontrollen mot videobandspelarens IRsensor. Titta sedan i KODLISTA ÖVER
VIDEOBANDSPELARE, håll ner MBR SET och
ange koden för din videobandspelare.
Koden ställs automatiskt in när du släpper MBR
SET och videobandspelaren slås på.
Kontrollera att videobandspelaren är på. Medan
du håller ner SHIFT trycker du sedan på önskad
funktionsknapp på fjärrkontrollen. De funktioner
du kan styra med fjärrkontrollen är PLAY, STOP,
PAUSE, FF, REW och VCR REC STBY (du behöver
inte trycka på SHIFT för denna).
Du är nu redo att prova den sammansatta
redigeringen.

VIKTIGT:
Även om multifjärrkontrollen är kompatibel med
alla JVC-videobandspelare och många andra
videoapparater är det ändå möjligt att det inte
fungerar, eller bara ger tillgång till några funktioner.
ANMÄRKNINGAR:
● Om videobandspelaren inte slås på i steg 1 kan du
prova med en annan kod från KODLISTAN ÖVER
VIDEOBANDSPELARE.
● Vissa videomärken slås inte på automatiskt. Slå i
så fall på strömmen manuellt och prova med
steg 2.

● Om fjärrkontrollen inte kan styra
videobandspelaren, använd då knapparna direkt
på videobandspelaren.
● Om fjärrkontrollens batterier tar slut raderas
videobandspelarens märke. Byt då ut batterierna
mot nya och ställ in videobandspelaren igen.
KODLISTA ÖVER VIDEOBANDSPELARE
VIDEOBAND- KOD
SPELARENS
MÄRKESNAMN
AKAI

F B
F D
G G

BLAUPUNKT

A C

DAEWOO

A H

FERGUSON

I G
I H
C B

GRUNDIG

A D
C D

HITACHI

F F
F C

JVC A
B
C

I A
I F
I C

LG/GOLDSTAR A A
MITSUBISHI

F G
F H

NEC

C G
C H

PANASONIC

A
A
A
I
A

C
G
A
D
H

VIDEOBAND- KOD
SPELARENS
MÄRKESNAMN
I
E
A
D
A
F
B
C
B

PHILIPS

A
I
A
I
I
I
A
C
G

SAMSUNG

I D

SANYO

C F
C E

SELECO, REX

I A
I F

SHARP

A E
A

SONY

F E
F
C I
C A

THOMSON,
TELEFUNKEN,
SABA,
NORDMENDE

I
I
I
C

TOSHIBA

F I
F A

A
F
G
B

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 59 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

1

A En JVC-videobandspelare med PAUSE-uttag
för fjärrstyrning…
…Anslut redigeringskabeln till PAUSE-uttaget för
fjärrstyrning.
B En JVC-videobandspelare utan PAUSE-uttag
för fjärrstyrning men med ett R.A.EDITuttag…
…Anslut redigeringskabeln till R.A.EDIT-uttaget.
C Annan videobandspelare än ovan…
…Anslut redigeringskabeln till fjärrkontrollens
PAUSE IN-uttag.

2
3

Sätt in ett inspelat band i videokameran.

4

Sätt strömbrytaren i läge “PLAY” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

5

Slå på videobandspelaren, sätt in ett band
förinspelning, och slå på AUX-läget.
● Se bruksanvisningen till videobandspelaren.

Se även sidan 22.

Kontaktskydd***
Kontaktskydd***

Till EDIT
Till S

Till AV
Redigeringskabel
(medföljer)

Audio/Videokabel
(medföljer)

1

2

S-videokabel
(extra tillbehör)

3

4

“Y/C”/“CVBS”omkopplare för
videoutgång

Kabeladapter*

Videobandspelare

ABTill PAUSE för
fjärrstyrning eller
R.A.EDIT

CTill PAUSE IN
TV

DISPLAY

A
B
C
D
*

Vit till AUDIO L IN
Röd till AUDIO R IN
Gul till VIDEO IN
Till S-VIDEO IN**
Använd den medföljande kabeladaptern om din
videobandspelare har en SCART-kontakt.
** Ansluts om din TV/videobandspelare har en SVIDEO IN-kontakt. I detta fall behöver inte den
gula videokabeln anslutas.
*** Öppna skyddet när du ansluter kabeln.
ANMÄRKNINGEN:
Ställ in Video out-väljaren på kabeladaptern:
Y/C: Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som klarar Y/C-signaler och använder en S-Videokabel.
CVBS: Vid anslutning till en TV eller videobandspelare
som inte klarar Y/C-signaler och använder en audio/
video-kabel.

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“VIDEO”.

ANMÄRKNINGAR:
● Innan du börjar med den sammansatta
redigeringen ska du kontrollera att indikationerna
inte visas på TV-skärmen. Om de visas spelas även
dessa in på det nya bandet.
För att välja om följande information ska visas på
TV:n eller inte...
• Datum/tid
Ställ “DATE/TIME” på “AUTO”, “ON” eller
“OFF”. (墌 sid. 31, 40) Eller du kan också trycka
på DISPLAY på fjärrkontrollen för att slå på eller
stänga av datumvisningen.
• Tidkod
Ställ “TIME CODE” på “OFF” eller “ON”.
(墌 sid. 31, 40)
• Andra indikeringar än datum/tid och tidskod
Ställ “ON SCREEN” på “OFF”, “LCD” eller
“LCD/TV”. (墌 sid. 31, 40)
● Vid redigering på videobandspelare som har en
DV IN-kontakt kan en DV-kabel (extra tillbehör)
anslutas i stället för en S-Video-kabel och en
Audio/Video-kabel.

AVANCERADE FUNKTIONER

Göra anslutningar

59

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 60 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

60 SV

ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN (forts.)

Välja scener

FADE/WIPE
EFFECT
EDIT IN/OUT

PLAY
PAUSE
R.A.EDIT
ON/OFF
CANCEL VCR REC STBY

6
7

Tryck på PLAY (U) och tryck sedan på R.A.EDIT
ON/OFF på fjärrkontrollen.
Menyn för sammansatt
Vald parameter
redigering visas.
MODE
IN
OUT
Om du använder
1–– –– : –– ~
~
strykning/toning i början 23
~
4
~
av scenen trycker du på
5
~
6
~
FADE/WIPE på
~
7
fjärrkontrollen.
~
8
–– : ––
T I ME CODE
● Bläddra genom
0 0 : 00
TOTAL
effekterna genom att
trycka upprepade gånger på knappen, och
stoppa när den du vill ha visas.
● Det går inte att använda en stryknings-/
upplösningseffekt i början av program 1.

8

Tryck på EDIT IN/OUT på fjärrkontrollen i
början av scenen. Startpunkten visas i menyn för
sammansatt redigering.

9

Tryck på EDIT IN/OUT när scenen är slut.
Slutpunkten visas i menyn för sammansatt
redigering.

10

Om du använder strykning/toning i slutet av
scenen trycker du på FADE/WIPE.
● Bläddra genom effekterna genom att trycka
upprepade gånger på knappen, och stoppa när
den du vill ha visas.
● Om du valde en stryknings/toningseffekt för en
slutpunkt kommer effekten automatiskt att
användas för följande startpunkt.
● Det går inte att använda en stryknings-/
upplösningseffekt i slutet av den sista scenen.
● När du använder tonings-/strykningseffekter
ingår denna tid i totaltiden (detta gäller dock
inte strykning/upplösning).

11

Om du använder specialeffekter för
avspelning, tryck då på EFFECT. (墌 sid. 56)

12

Repetera stegen 8 till 11 för att registrera flera
scener.
● Du kan ändra punkter som du tidigare
registrerat genom att trycka på CANCEL på
fjärrkontrollen. De registrerade punkterna
försvinner, en i taget, från och med den senast
registrerade punkten.
● Om du inte använder strykning/toning eller AEprogrammet med specialeffekter ska du endast
repetera stegen 8 och 9.

ANMÄRKNINGAR:
● Välj scenerna så att det förlöper ganska lång tid
mellan start- och slutpunkten.
● Om sökningen efter en startpunkt tar längre tid än
5 minuter kommer den inspelande videons
pausläge att stängas av, och då kommer
redigeringen inte att utföras.
● Om det finns blanka avsnitt före eller efter startoch slutpunkterna kan en blåskärm ingå i den
redigerade versionen.
● Eftersom tidkoder enbart registrerar tiden med
sekundnära exakthet kan det vara så att tidkodens
totaltid inte stämmer överens med den totala
programtiden.
● Om du stänger av strömmen för videokameran
raderas alla valda start- och slutpunkter.
● Om du väljer Sepia eller Monotone från AEprogrammet med specialeffekter kan du inte
använda upplösning eller svart/vit-toning. I så fall
börjar upplösnings- eller svart/vit-indikatorn att
blinka. När nästa startpunkt registreras stängs
effekten av. Om du vill kunna kombinera dessa
effekter är det lämpligt att använda Sepia eller
Monotone under inspelningen, och sedan
använda upplösning eller svart/vit toning under
redigeringen.
● Det går inte att använda stryknings/toningseffekter
och AE-programmet med specialeffekter om den
sammansatta redigeringen utförs via en DV-kabel.
Menyn Bildstrykning/bildupplösning
(endast tillgänglig vid sammansatt redigering)
Du kan inte bara använda stryknings- och
toningseffekterna på sidan 32, utan även
nedanstående bildstryknings och
upplösningseffekter.
DISSOLVE: Den nya scenen framträder gradvis
medan den gamla försvinner gradvis.
WIPE – CORNER: Den nya scenen stryker in
över den tidigare från det övre högra hörnet till det
nedre vänstra hörnet.
WIPE – WINDOW: Nästa scen stryker gradvis
in från skärmens mitt mot hörnen och täcker den
tidigare scenen.
WIPE – SLIDE: Nästa scen stryker gradvis in
över den tidigare från höger till vänster.
WIPE – DOOR: Föregående scen stryker ut
från mitten åt höger och vänster, ungefär som en
dörr som öppnas för att visa nästa scen.
WIPE – SCROLL: Den nya scenen stryker in
över den föregående från skärmens botten mot
toppen.
WIPE – SHUTTER: Den nya scenen stryker in
över den föregående från skärmens mitt mot dess
botten och topp.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 61 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV
Automatisk redigering till
videobandspelaren

Menyn för sammansatt redigering visas.
Program 1

Spola tillbaka bandet i kameran till det ställe
du vill redigera och tryck på PAUSE (9).

IN
1–– –– : ––
2
3
4
5
6
7
8
T I ME CODE
TOTAL

14

Tryck på VCR REC STBY (79) eller starta
manuellt videobandspelarens inspelningspaus.

15

16

Ställ videokameran och videobandspelaren i
stoppläge.
Ta fram räkneverket för R.A.Edit genom att trycka
på R.A.EDIT ON/OFF på fjärrkontrollen.

ANMÄRKNINGAR:
● När du trycker på R.A.EDIT ON/OFF på
fjärrkontrollen raderas alla inställningar som
gjordes under den sammansatta redigeringen.
● När redigeringskabeln är ansluten till
fjärrkontrollens PAUSE IN under kopiering måste
du se till att fjärrkontrollen är riktad mot
videobandspelarens sensor, och att inget hinder
finns mellan dem.
● Sammansatt redigering fungerar kanske inte på rätt
sätt för band som har flera identiska tidkoder.
(墌 sid. 19)

Jämföra videobandspelarens och
videokamerans timing

1

Spela av bandet i videokameran, och rikta sedan
fjärrkontrollen mot kamerans fjärrkontrollsensor
och tryck på R.A.EDIT ON/OFF.

MODE

Menyn för sammansatt
redigering

–– : ––
0 0 : 00

2

Utför sammansatt redigering endast för Program
1. Välj inledningen av en scenövergång som
startpunkt när du ska kontrollera timingen mellan
videobandspelaren och videokameran.

3

Spela av den kopierade scenen.
● Om några bilder från scenen före
scenövergången som valdes som startpunkt har
spelats in betyder det att videobandspelaren
snabbt går från inspelningspaus till inspelning.
● Om den scen du kopierade startar en bit in i
scenen innebär det att videobandspelaren
reagerar ganska långsamt.

Anpassa videobandspelarens och
videokamerans timing

4

Tryck på R.A.EDIT ON/OFF för att ta bort menyn
för sammansatt redigering och tryck ner MENUhjulet. Menyskärmen visas.

5

Vrid på MENU-hjulet för att välja “t” och tryck
på hjulet. VIDEO-menyn visas.

6

Vrid på MENU-hjulet för att välja “SYNCHRO”
och tryck på hjulet. Värdet för “SYNCHRO” är
markerat.

7

Baserat på den kontroll som utförts kan du nu
vrida MENU-hjulet mot “+” för att påskynda
videobandspelarens inspelningstiming. Du kan
också fördröja videobandspelarens
inspelningstiming genom att vrida MENU-hjulet
mot “–”.
Justeringsintervallet går från –1,3 till +1,3
sekunder, i steg om 0,1 sekund.
Tryck ner MENU-hjulet för att slutföra
inställningen.

8

Vrid på MENU-hjulet för att välja “BRETURN”
och tryck ner hjulet två gånger.
Utför nu den sammansatta redigeringen med
början från steg 6 på sidan 60.

Mer noggrann redigering
Vissa videobandspelare klarar av övergången från
inspelningspaus till inspelning snabbare än andra.
Även om du startar redigeringen för kameran och
videon exakt samtidigt kan du ändå förlora scener
som du ville ha med, eller upptäcka att du har fått
med scener som du inte ville ha. Om du vill ha ett
välredigerat band bör du kontrollera och justera
kamerans timing i förhållande till
videobandspelaren.

OUT
~
~
~
~
~
~
~
~

ANMÄRKNINGAR:
● Innan du utför en verklig sammansatt redigering
bör du prova några gånger för att kontrollera om
de värden du har matat in är korrekta eller ej, och
göra lämplig justeringar.
● Beroende på vilken video du använder kan
situationer uppstå där tidsskillnaderna inte kan
korrigeras fullständigt.

AVANCERADE FUNKTIONER

13

Tryck på start/stoppknappen för inspelning på
videokameran. Redigeringen fortskrider, precis
som du programmerat den, ända fram till den sist
registrerade scenen.
● När kopieringen är klar går videokameran in i
pausläge, och videobandspelaren ställs på
inspelningspaus.
● Om du inte registrerar en slutpunkt kommer
bandet automatiskt att kopieras ända tills det
tar slut.
● Om du använder någon funktion på
videokameran under den automatiska
redigeringen kommer videobandspelaren att
sättas på inspelningspaus och redigeringen
stoppas.

61

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 62 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

62 SV

SYSTEMANSLUTNINGAR

Ansluta till en persondator
[A] Med USB-kabel
Till USB-kontakt
USB-kabel (medföljer)
PC
Till USB

ELLER

[B] Med DV-kabel

DV-kabel (extra
tillbehör)
Kärnfilter

Kärnfilter
Till DV IN/OUT (GR-DVDV700/500) eller
DV OUT (GR-DV600/400)

[A] Med USB-kabel
Du kan göra följande:
● Överföra stillbilder från ett minneskort till en PC.
● Överföra stillbilder/rörliga bilder från ett band till
en PC.
● Läsa in stillbilder/rörliga bilder i realtid.
● Använda videokameran som webbkamera.
(墌 sid. 63)

[B] Med DV-kabel
Du kan också överföra stillbilder/rörliga bilder till en
PC med en DV-kontakt med hjälp av medföljande
programvara, programvara som finns i datorn eller
annan kommersiell programvara.
ANMÄRKNINGAR:
● Information om hur medföljande programvara och
drivrutiner installeras finns i handboken för
“HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV
MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING”.
● Handboken för programvaran medföljer som PDFfil på CD-ROM-skivan.
● Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (墌 sid. 11)
● Anslut aldrig USB-kabeln och DV-kabeln
samtidigt till videokameran. Anslut endast den
kabel du vill använda med kameran.

Till DVkontakt

PC med DV-kontakt

● Om du använder en DV-kabel, använd då DVkabeln JVC VC-VDV206U eller VC-VDV204U
beroende på vilken typ av DV-kontakt (4- eller 6stifts) som finns på datorn.
● Om datorn som anslutits till videokameran via
USB-kabeln inte är påslagen går kameran inte in i
USB-läget.
● Det går inte att hämta in datum/tidsinformation till
datorn.
● Mer information finns i bruksanvisningar till
datorn och programvaran.
● Stillbilderna kan också överföras till en PC med ett
inläsningskort utrustat med DV-uttag.
● Systemet kanske inte kan fungera korrekt,
beroende på vilken dator eller inläsningskort du
använder.
“USB MODE” och/eller “ACCESSING FILES” visas
på LCD-skärmen medan datorn läser information i
videokameran eller när kameran överför en fil till
datorn.
Koppla ALDRIG loss USB-kabeln medan
“ACCESSING FILES” visas i LCD-skärmen
eftersom detta kan skada produkten allvarligt.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 63 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Den här kameran kan använda som en webbkamera
via USB-anslutningen.

Till USB

USB-kabel
(medföljer)

Till USB-kontakt

PC med USB-kontakt

1

Kontrollera att all den programvara som behövs
(medföljer) har installerats på din PC och att alla
enheter är avstängda.

2
3

Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

4

Sätt strömbrytaren i läge “A” eller “M” medan du
trycker ner låsknappen som sitter på
strömbrytaren.

5

Slå på datorn.
●“
” visas på skärmen.
● Om datorn inte slås på går videokameran inte
in i webbkameraläget.

6

När du är klar ska du stänga av PC:n först,
därefter kameran. Koppla loss USB-kabeln från
kameran och datorn.

Ställ omkopplaren VIDEO/MEMORY på
“MEMORY”.

ANMÄRKNINGAR:
● Vi rekommenderar att nättillsatsen används som
strömkälla i stället för batteripaketet. (墌 sid. 11)
● Använd den medföljande programvaran PIXELA
ImageMixer för att läsa in video i realtid.
● Du kan också använda kameran under
internetkonferenser via Microsoft Windows®
NetMeeting® och anmäla dig till MSN Hotmail.
● I webbkameraläget kan följande knappar inte
användas: TITLE, E-MAIL, SNAPSHOT, INDEX,
NAVI, NAVI STORE, start/stoppknapp för
inspelning.
Mer information finns i bruksanvisningar till
datorn och den medföljande programvaran.

AVANCERADE FUNKTIONER

Använda kameran som en
webbkamera

63

Master Page: Left-start
GR-DV700PAL.book Page 64 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

64 SV
REFERENSER

PUNKT

DETALJER
ANMÄRKNINGAR

V Ström (墌 sid. 10)

● Utför uppladdningen där temperaturen ligger på mellan 10°C och 35°C. 20°C till
25°C är den idealiska temperaturen för laddning. Om det är för kallt kanske
laddningen inte blir komplett.
● Laddningstiderna gäller för ett helt urladdat batteripaket.
● Laddningstider varierar beroende på omgivande temperatur och batteripaketets
skick.
● För att undvika att störa mottagningen ska du inte använda nättillsatsen i närheten
av en radio.
● Eftersom nättillsatsen hanterar elektricitet internt blir enheten varm när den
används. Använd den endast i välventilerade områden.
● Följande åtgärder avbryter laddningen:
• Strömbrytaren ställs på “PLAY”, “A” or “M”.
• Nättillsatsen kopplas bort från kameran.
• Nättillsatsen kopplas bort från vägguttaget.
• Batteriet tas loss från kameran.

V VIDEOINSPELNING
(墌 sid. 17)

● Om du använder LCD-skärmen utomhus och i direkt solljus kan det vara svårt att
se bilden. Använd i så fall sökaren i stället.
● Det går inte att öppna kassetthållaren om inte en strömkälla ansluts.
● När du har öppnat kassetthållarlocket kan det dröja lite innan kassetthållaren
öppnas. Försök inte att öppna det med våld.
● Kassetthållaren förs in automatiskt när den stängs. Vänta tills den förts in helt och
hållet innan du stänger kassetthållarlocket.
● När start/stoppknappen för inspelning trycks in kan det ta några sekunder innan
inspelningen faktiskt börjar. “T”-indikatorn börjar snurra när videokameran
faktiskt påbörjar inspelningen.
● Den tid det tar att beräkna och visa återstående bandtid, och hur pass korrekt
denna beräkning är, kan variera beroende på vilken typ av band som används.
● “TAPE END” visas när bandet tar slut, och strömmen stängs automatiskt av om
ingenting görs under 5 minuter. “TAPE END” visas också om du sätter in en kassett
som är helt framspolad.
● Ljudet hörs inte från högtalaren under inspelning. Anslut hörlurar (extra tillbehör)
till hörlursuttaget om du vill höra ljudet. Ändra volymen genom att vrida på
MENU-hjulet. (墌 sid. 20)

Master Page: Right-Heading0
GR-DV700PAL.book Page 65 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

FELSÖKNING

SV

65

Om problemet kvarstår efter att du har följt instruktionerna i nedanstående tabell, kontakta då närmaste JVChandlare.
Videokameran är en mikrodatorstyrd enhet. Externa störningar (från exempelvis TV eller radio) kan göra att
den inte fungerar korrekt. I sådana fall ska du först koppla loss strömförsörjningen (batteripaket, nättillsats
osv.) och vänta några minuter; och därefter återansluta kameran och fortsätta som vanligt.

Strömförsörjning
PROBLEM
1. Ingen strömförsörjning.

MÖJLIGA ORSAKER

ÅTGÄRD

1. • Anslut nättillsatsen
1. • Strömförsörjningen är inte
ordentligt. (墌 sid. 11)
korrekt ansluten.
• Byt ut det urladdade batteriet
• Batteriet är slut.
mot ett fulladdat.
• LCD-skärmen är inte helt
(墌 sid. 10, 11)
öppnad eller sökaren inte
• Öppna LCD-skärmen helt
helt utdragen vid inspelning.
eller dra ut sökaren så långt
det går.

Inspelning med video och D.S.C.
MÖJLIGA ORSAKER

ÅTGÄRD

2. Inspelning kan inte
genomföras.

2. • Strömbrytaren står på “PLAY” 2. • Ställ strömbrytaren på “A”
eller “M”. (墌 sid. 17, 23)
eller “OFF”.
— För videoinspelning —
— För videoinspelning —
• Ställ bandets
• Raderingsomkopplaren på
raderingsomkopplare på
bandet står på “SAVE”.
“REC”. (墌 sid. 15)
• Omkopplaren VIDEO/
• Ställ omkopplaren VIDEO/
MEMORY står på
MEMORY på “VIDEO”.
“MEMORY”.
• Sätt in en ny kassett i stället.
• “TAPE END” visas.
(墌 sid. 15)
• Kassetthållarlocket är öppet.
• Stäng kassetthållarlocket.
— För D.S.C.-inspelning —
— För D.S.C.-inspelning —
• Omkopplaren VIDEO/
• Ställ omkopplaren VIDEO/
MEMORY står på “VIDEO”.
MEMORY på “MEMORY”.

3. Vertikala linjer uppträder vid
filmning av ett skarpt upplyst
motiv.

3. • Detta beror på extremt höga 3.
kontraster, och är inte ett fel.

4. När skärmen befinner sig i
direkt solljus under filmning
blir skärmen röd eller svart ett
kort ögonblick.

4. • Detta är inte ett funktionsfel. 4.

5. Under inspelning visas inte
datum/tid.

5. • “DATE/TIME” är ställd på
“OFF”.

—

—
5. • Ställ “DATE/TIME” på “ON”.
(墌 sid. 31, 37)

6. Det går inte att höra ljud under 6. • Hörlurarna (extra tillbehör) är 6. • Anslut hörlurarna (extra
inspelningen.
inte anslutna till
tillbehör) till hörlursuttaget.
hörlursuttaget.
(墌 sid. 77)

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

REFERENSER

PROBLEM

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 66 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

66 SV

FELSÖKNING (forts.)

7. Indikatorerna på LCD-skärmen 7. • Vissa stryknings/
eller i sökaren blinkar.
toningseffekter, vissa lägen i
AE-programmet med
specialeffekter, “DIS” och
andra funktioner som inte
kan användas tillsammans
har valts samtidigt.

7. • Läs om de avsnitt som
handlar om stryknings/
toningseffekter, AEprogrammet med
specialeffekter och “DIS”.
(墌 sid. 31 – 33, 35)

8. Den digitala zoomen fungerar 8. • 10X optisk zoom har valts.
inte.
• Omkopplaren VIDEO/
MEMORY står på
“MEMORY”.

8. • Ställ “ZOOM” på “40X” eller
“300X”. (墌 sid. 34)
• Ställ omkopplaren VIDEO/
MEMORY på “VIDEO”.

Avspelning med video och D.S.C.
PROBLEM
9. Funktionerna spela av, spola
framåt och spola bakåt
fungerar inte.

MÖJLIGA ORSAKER
9. • Strömbrytaren står på “A”
eller “M”.
• Omkopplaren VIDEO/
MEMORY står på
“MEMORY”.

ÅTGÄRD
9. • Ställ strömbrytaren på
“PLAY”. (墌 sid. 20)
• Ställ omkopplaren VIDEO/
MEMORY på “VIDEO”.

10. Bandet rör sig, men ingen bild 10. • Din TV har AV IN-uttag, men 10. • Ställ in TV:n på det läge eller
den kanal som passar för
visas.
har inte ställts in på VIDEOvideoavspelning. (墌 sid. 22)
läge.
• Stäng kassetthållarlocket.
• Kassetthållarlocket är öppet.
(墌 sid. 15)
11. Brusiga avsnitt uppträder
under avspelning eller bilden
visas inte under avspelning
och skärmen blir blå.

11.

12. Det går inte att spela av ett
minneskort.

12. • Strömbrytaren står på “A”
eller “M”.
• Omkopplaren VIDEO/
MEMORY står på “VIDEO”.

—

11. • Rengör videohuvudena med
en rengöringskassett (extra
tillbehör).
12. • Ställ strömbrytaren på
“PLAY”. (墌 sid. 24)
• Ställ omkopplaren VIDEO/
MEMORY på “MEMORY”.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 67 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

67

Avancerade funktioner
MÖJLIGA ORSAKER
13. • Skärpan är inställd på
manuellt läge.
• Inspelningen gjordes på en
mörk plats eller så var
kontrasten låg.
• Objektivet är smutsigt eller
immigt.

14. • 5-sekundersläget är inställt
14. I 5-sekundersläget avslutas
på “Anim.” i MANUALinspelningen innan 5 sekunder
menyn.
har gått.

ÅTGÄRD
13. • Aktivera autofokusläget.
(墌 sid. 43)
• Rengör objektivet och
kontrollera skärpan igen.
(墌 sid. 73)

14. • Ställ in “5S” på “5S” i
MANUAL-menyn.
(墌 sid. 31, 35)

15. Det går inte att använda
snapshot-läget.

15. • Squeeze-läget (SQUEEZE) är 15. • Stäng av Squeeze-läget
valt.
(SQUEEZE). (墌 sid. 31, 36)

16. Fotografiernas färger ser
konstiga ut.

16. • Välj ett vitt motiv om
16. • Ljuskällan eller motivet
komponera fotografiet så att
saknar inslag av vitt. Det kan
det finns med i bilden.
också bero på varierande
(墌 sid. 23, 41)
ljuskällor bakom motivet.
• Stäng av funktionera sepia
• Läget för sepia (SEPIA) eller
(SEPIA) och svart-vitt
svart-vitt (MONOTONE) är
(MONOTONE). (墌 sid. 31,
aktiverat.
33)

17. Bilden som tagits med
Snapshot-funktionen är för
mörk.

17. • Fotograferingen gjordes med 17. • Tryck på BACK LIGHT.
motivet belyst bakifrån.
(墌 sid. 45)

18. Bilden som tagits med
Snapshot-funktionen är för
ljus.

18. • Motivet är för ljust.

18. • Ställ “r” på “SPOTLIGHT”.
(墌 sid. 33)

19. Vitbalansen kan inte aktiveras. 19. • Läget för sepia (SEPIA) eller
svart-vitt (MONOTONE) är
aktiverat.

19. • Stäng av läget för sepia
(SEPIA) eller svart-vitt
(MONOTONE) innan du
ställer in vitbalansen.
(墌 sid. 33)

20. Stryknings/toningseffekterna
fungerar inte.

20. • Strömbrytaren står på “A”.

20. • Ställ strömbrytaren på “M”.
(墌 sid. 13)

21. Svart-vit toning fungerar inte.

21. • Läget för sepia (SEPIA) eller
svart-vitt (MONOTONE) är
aktiverat.

21. • Stäng av funktionera sepia
(SEPIA) och svart-vitt
(MONOTONE).
(墌 sid. 31, 33)

22. AE-programmet med
specialeffekter fungerar inte.

22. • Strömbrytaren står på “A”.

22. • Ställ strömbrytaren på “M”.
(墌 sid. 13)

23. Bilden antyder att
slutarhastigheten är för
långsam.

23. • När du filmar i mörkret blir
enheten mycket ljuskänslig
när du ställer in “GAIN UP”
på “AUTO”.

23. • Om du vill att belysningen
ska se mer naturlig ut, ställ
då “GAIN UP” på “AGC”
eller “OFF”. (墌 sid. 31, 34)

REFERENSER

PROBLEM
13. Skärpan justeras inte
automatiskt.

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 68 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

68 SV

FELSÖKNING (forts.)

Övriga problem
PROBLEM

MÖJLIGA ORSAKER

ÅTGÄRD

24. Ström/laddningslampan på
videokameran tänds inte när
du försöker ladda
batteripaketet.

24. • Batteriets temperatur är
extremt hög/låg.
• Det är svårt att genomföra
laddning på platser som är
mycket varma/kalla.

24. • För att skydda batteriet
rekommenderas du att endast
ladda det på platser med en
temperatur på mellan 10°C
och 35°C. (墌 sid. 70)

25. “SET DATE/TIME!” visas.

25. • Det laddningsbara
litiumbatteriet för den
inbyggda klockan är slut.
• Det datum och den tid som
ställts in har försvunnit.

25. • Anslut videokameran till
nätet med nättillsatsen under
minst 24 timmar för att ladda
klockans litiumbatteri.
(墌 sid. 14)

26. Ingen bild.

26. • Videokameran får ingen
ström, eller så är det något
annat fel.

26. • Stäng av strömmen till
kameran och slå på den igen.
(墌 sid. 13)

27. Vissa funktioner är inte
27. • Strömbrytaren står på “A”.
tillgängliga med MENU-hjulet.

27. • Ställ strömbrytaren på “M”.
(墌 sid. 13)

28. Det går inte att ta bort filer som 28. • Filerna som sparats på
sparats på minneskortet.
minneskortet är skyddade.

28. • Ta bort skyddet från de filer
som lagrats på minneskortet
och radera dem.
(墌 sid. 27 – 28)

29. När bilden skrivs ut på
skrivaren syns en svart remsa
längst ner på skärmen.

29. • Detta är inte ett funktionsfel. 29. • Detta kan undvikas genom
att spela in med “DIS”
aktiverad (墌 sid. 31, 35).

30. Videokameran fungerar inte
när den är ansluten via DVkontakten.

30. • DV-kabeln sattes in eller togs 30. • Stäng av strömmen till
ur när strömmen var
kameran, slå på den igen och
påslagen.
prova kameran.

31. LCD-skärmens baksida är
varm.

31. • Den lampa som används för
att belysa LCD-skärmen gör
att skärmen blir varm.

32. Bilderna på LCD-skärmen ser
mörka eller vitaktiga ut.

32. • På kalla platser blir bilderna 32. • Justera LCD-skärmens
ljusstyrka och vinkel.
mörka på grund av LCD(墌 sid. 12, 13)
skärmens inneboende
egenskaper. När detta händer
kan du inte se de färger som
faktiskt spelas in. Detta är
inte något fel på kameran.
• När LCD-skärmens
fluorescerande ljuskälla
börjar ta slut blir bilderna på
skärmen mörka. Kontakta din
närmaste JVC-handlare.

31. • Stäng LCD-skärmen för att
stänga av den, eller ställ
strömbrytaren på “OFF” och
låt enheten kallna.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 69 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

33. Ljusa kulörta prickar dyker upp 33. • LCD-skärmen och sökaren är 33.
överallt på LCD-skärmen eller
tillverkade med
sökaren.
precisionsteknik. Trots detta
kan svarta prickar eller ljusa
prickar (röda, gröna eller blå)
uppträda kontinuerligt på
LCD-skärmen eller i sökaren.
Dessa prickar spelas inte in
på bandet. Detta beror inte
på något fel på enheten.
(Fungerande punkter: mer än
99,99 %)

—

34. Indikatorerna och bildfärgerna 34. • Detta kan inträffa om du
34.
på LCD-skärmen är otydliga.
trycker på LCD-skärmens yta
eller kanter.

—

69

35. Det går inte att sätta in
kassetten korrekt.

35. • Batteriladdningen är låg.

35. • Sätt dit ett fullständigt laddat
batteri. (墌 sid. 10, 11)

36. Det går inte att ta loss
minneskortet från
videokameran.

36.

36. • Skjut in minneskortet ett par
gånger till. (墌 sid. 16)

37. Bilden visas inte på LCDskärmen.

37. • Tryck in sökaren igen eller
37. • Sökaren dras ut och
ställ in “PRIORITY” på
“PRIORITY” ställs på
“LCD”. (墌 sid. 12, 31, 37)
“FINDER”.
• Justera LCD-skärmens
• LCD-skärmens inställning för
ljusstyrka. (墌 sid. 13)
ljusstyrka är för mörk.
• Om skärmen är vänd 180
grader uppåt, öppna då
skärmen helt. (墌 sid. 12)

38. Bilderna är skakiga på LCDskärmen.

38. • Högtalarvolymen är för hög. 38. • Sänk högtalarvolymen.
(墌 sid. 20)

39. LCD-skärmen, sökaren och
objektivet har blivit smutsiga
(t.ex. fingeravtryck).

39.

40. Tidkoden visas inte.

40. • “TIME CODE” är ställd på
“OFF”.

—

—

39. • Torka av dem försiktigt med
en mjuk trasa. Om du torkar
för hårt kan du skada dem.
(墌 sid. 73) Fråga din JVChandlare om råd för
rengöring av sökaren.
40. • Ställ “TIME CODE” på “ON”.
(墌 sid. 31, 37, 40)

41. En felindikering (E01, E02 eller 41. • Ett fel av någon typ har
41. • 墌 sid. 81.
E06) visas.
uppstått. I detta fall kan
videokameran inte användas.
42. En felindikering (E03 eller E04) 42. • Ett fel av någon typ har
42. • 墌 sid. 81.
visas.
uppstått. I detta fall kan
videokameran inte användas.
43. Fjärrkontrollen fungerar inte.

43. • “REMOTE” är ställd på
“OFF”.
• Fjärrkontrollen är inte riktad
mot fjärrsensorn.
• Fjärrkontrollens batterier är
slut.

43. • Ställ “REMOTE” på “ON”.
(墌 sid. 31, 36)
• Peka mot fjärrsensorn.
(墌 sid. 54)
• Byt ut batterierna mot nya.
(墌 sid. 54)

REFERENSER

SV

Master Page: Left-Heading0
GR-DV700PAL.book Page 70 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

70 SV
Allmänna försiktighetsåtgärder för batterier
Om fjärrkontrollen inte fungerar trots att du
använder den på rätt sätt är batterierna slut. Byt ut
batterierna mot nya.
Använd endast följande batterier: R03 (AAA) x 2
Observera följande regler för användning av
batterier. Om batterier används på fel sätt kan de
läcka eller explodera.
1. Instruktioner för batteribyte finns på sidan 54.
2. Använd inte någon annan typ av batterier än vad
som angetts.
3. Sätt in batterierna med polerna åt rätt håll.
4. Använd inte laddningsbara batterier.
5. Utsätt inte batterierna för hög värme eftersom de
kan läcka eller explodera.
6. Kasta inte batterier i öppen eld.
7. Ta bort batterierna ur enheten om den ska ligga
oanvänd under en längre tid för att undvika att
batteriläckage orsakar problem.
8. Ladda inte upp de medföljande batterierna.

Batteripaket
Det medföljande
batteripaketet är ett
litiumjonbatteri. Läs
följande information
innan det medföljande
batteripaketet eller ett
Kontakter
extra batteripaket
används:
1. Undvik att ta risker genom att…
... inte bränna batteriet.
... inte kortsluta kontakterna. När u transporterar
batteriet ska medföljande batterilock sättas på
batteriet. Om du har tappat bort locket, bär då
batteriet i en plastpåse.
... inte ändra eller plocka isär batteriet.
... inte utsätta batteriet för temperaturer
överstigande 60°C, eftersom detta kan få
batteriet att överhettas, explodera eller fatta
eld.
... endast använda specificerade laddare.
2. Förhindra skador och förläng livslängden genom
att…
... inte utsätta batteriet för stötar.
... utföra laddningen i en miljö vars temperatur
ligger inom de gränser som nedanstående
tabell visar. Kemiska reaktioner äger rum i
batteriet, och låga temperaturer hämmar
sådana reaktioner medan höga temperaturer
kan förhindra att batteriet laddas helt.
... förvara batteriet på en torr, sval plats. Långa
perioder i höga temperaturer påskyndar den
naturliga urladdningen och förkortar batteriets
livslängd.

VARNINGAR
... ladda upp och ur batteriet fullständigt en gång
om året om du planerar att förvara det under
en längre tidsperiod.
... koppla bort batteriet från laddaren eller
enheten som strömförsörjs när den inte ska
användas. Vissa maskiner drar en viss mängd
ström även när de är avstängda.
ANMÄRKNINGAR:
● Batteripaketet är varmt under användning och
efter laddning. Detta är normalt.
Temperaturomfång
Laddning .......10°C till 35°C
Användning ...0°C till 40°C
Förvarning .....–20°C till 50°C
● Laddningstiden är baserad på en rumstemperatur
på 20°C.
● Ju lägre temperatur, desto längre laddningstid.

Kassetter
Följ nedanstående föreskrifter för att använda och
förvara dina kassetter på bästa sätt:
1. Under användning…
... kontrollera att kassetten är försedd med
märket Mini DV.
... tänk på att inspelning på en förinspelad
kassett automatiskt raderar de tidigare
inspelade bild- och ljudsignalerna.
... kontrollera att kassetten sätts i kameran på rätt
sätt.
... sätt inte i och ta ur kassetten upprepade
gånger utan att bandet har rört sig. Detta gör
att bandet slaknar och kan orsaka skador.
... öppna inte det främre bandskyddet. Bandet
kan då utsättas för fingeravtryck och damm.
2. Förvara kassetter…
... på behörigt avstånd från element och andra
värmekällor.
... på ställen där de inte utsätts för solsken.
... på ställen där de inte utsätts för stötar eller
vibrationer.
... på ställen där de inte utsätts för kraftig
magnetisk strålning (t.ex. från motorer,
transformatorer eller magneter).
... stående upprätt i de ursprungliga askarna.

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 71 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

Följ nedanstående föreskrifter för att använda och
förvara dina minneskort på bästa sätt:
1. Under användning…
... se till att minneskortet är märkt SD eller
MultiMediaCard.
... se till att minneskortet sätts i kameran på rätt
sätt.
2. När du använder minneskortet (för inspelning,
avspelning, radering, initiering osv.)…
... ta aldrig ut minneskortet och slå aldrig av
videokameran.
3. Förvara minneskort…
... på behörigt avstånd från element och andra
värmekällor.
... på ställen där de inte utsätts för solsken.
... på ställen där de inte utsätts för stötar eller
vibrationer.
... på ställen där de inte utsätts för kraftig
magnetisk strålning (t.ex. från motorer,
transformatorer eller magneter).

LCD-skärm
1. Förhindra skador på LCD-skärmen
GENOM ATT INTE…
... trycka hårt på den eller utsätta den för stötar.
... lägga ner videokameran med LCD-skärmen
nedåt.
2. Förläng livslängden…
... genom att inte torka av den med grova trasor.
3. Följande fenomen hänger samman med LCDskärmar.
Följande är inte tecken på något fel:
• När du använder kameran kan ytan runt LCDskärmen och/eller dess baksida bli varm.
• Om du lämnar strömmen på under en längre
tid blir ytan runt LCD-skärmen varm.

... på ställen där den kan utsättas för sot eller
ånga, t.ex. nära en spis.
... på ställen där den kan utsättas för stötar eller
vibrationer.
... nära en TV-apparat.
... nära apparater som ger ifrån sig kraftiga
magnetiska eller elektriska fält (högtalare,
antenner osv.).
... på ställen som kan utsättas för extremt höga
(över 40°C) eller extremt låga (under 0°C)
temperaturer.
3. Lämna INTE enheten…
... på ställen där temperaturen överstiger 50°C.
... på ställen med extremt låg (under 35%) eller
extremt hög (över 80%) luftfuktighet.
... i direkt solsken.
... i en stängd parkerad bil på sommaren.
... nära ett element.
4. Skydda enheten genom att INTE…
... låta den bli blöt.
... tappa den eller stöta den mot hårda föremål.
... utsätta den för kraftiga stötar eller vibrationer
under transport.
... hålla objektivet riktat mot ljusstarka föremål
under längre perioder.
... utsätta objektivet och sökarens lins för direkt
solljus.
... bära den genom att hålla i LCD-skärmen eller
sökaren.
... svänga med den för mycket när du använder
bärremmen eller handgreppet.
... svänga den mjuka kameraväskan för häftigt
när kameran ligger i den.

REFERENSER

Minneskort

71

Huvudenheten
1. Av säkerhetsskäl bör du INTE…
... öppna videokamerans hölje.
... plocka isär eller modifiera enheten.
... kortsluta batteripaketets kontakter. Håll
batteripaketet borta från metallföremål när det
inte används.
... låta lättantändliga ämnen, vatten eller
metallföremål komma in i enheten.
... ta bort batteripaketet eller koppla bort
strömförsörjningen medan strömmen är
påslagen.
... låta batteripaketet vara monterat när kameran
inte används.
2. Undvik att använda enheten…
... på ställen där den kan utsättas för fukt eller
damm.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 72 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

72 SV
5. Smutsiga huvuden kan orsaka följande problem:

• Ingen bild under avspelning.
• Brusstreck uppträder under avspelning.
• Under in- eller avspelning visas varningssymbolen
“ ” för nedsmutsat huvud.
• Inspelning kan inte genomföras korrekt.
Använd i dessa fall en rengöringskassett (extra
tillbehör). Sätt in den och spela av. Om du använder
kassetten mer än en gång i följd kan du skada
videohuvudena. Efter ca. 20 sekunders avspelning
stannar bandet automatiskt. Se även de instruktioner
som medföljer rengöringskassetten.
Om problemen kvarstår efter att du har använt
rengöringskassetten, kontakta din JVC-handlare.
Mekaniska rörliga delar används för att flytta
videohuvud och videoband, och dessa tenderar att
bli smutsiga och slitna med tiden. För att alltid
kunna få bästa möjliga bildkvalitet bör du
regelbundet kontrollera kameran när du har använt
den under cirka 1.000 timmar. Fråga din JVChandlare om råd rörande sådana kontroller.

Hantera CD-ROM-skivor
• Var noga med att inte smutsa ner eller skapa
spegelytan (sidan utan tryck). Skriv ingenting och
sätt inte på några etiketter, varken på fram- eller
baksidan. Om CD-ROM-skivan blir smutsig ska
den torkas av försiktigt med en mjuk trasa med
roterande rörelser från skivans mitt och utåt.
• Använd inte vanliga skivrengörare eller
rengöringsspray.
• Böj inte CD-ROM-skivan och rör inte vid
spegelytan.
• Förvara inte CD-ROM-skivor där det är dammigt,
varmt eller fuktigt. Se till att den inte utsätts för
direkt solljus.

VARNINGAR (forts.)
Angående fuktbildning...
● När du häller kall vätska i ett glas bildas det
vattendroppar på glasets utsida. På samma sätt
kan det bildas fukt på kamerans huvudtrumma
när enheten flyttas från en kall till en varm plats,
vid snabb uppvärmning av ett kallt rum, på
extremt fuktiga ställen och om kameran utsätts
för den kalla luften från en
luftkonditioneringsapparat.
● Fukt på huvudtrumman kan orsaka svåra skador
både på videokassetten och på kamerans inre
delar.
När ett allvarligt fel uppstår
Sluta använda enheten omedelbart om det uppstår
ett fel och kontakta din lokala JVC-handlare.
Videokameran är en mikrodatorstyrd enhet.
Externa störningar (från exempelvis TV eller radio)
kan göra att den inte fungerar korrekt. I sådana fall
ska du först koppla loss strömförsörjningen
(batteripaket, nättillsats batteri osv.) och vänta
några minuter, och därefter återansluta kameran
och fortsätta som vanligt.

Master Page: Right-Heading0
GR-DV700PAL.book Page 73 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

ANVÄNDARUNDERHÅLL

SV

Efter användning

73

Rengöra videokameran

1
2

Stäng av videokameran.

3

Tryck på “PUSH HERE” för att stänga
kassetthållaren.
● Kassetthållaren förs in automatiskt när den
stängs. Vänta tills den förts in helt och hållet
innan du stänger kassetthållarlocket.

4

Skjut BATT.RELEASE 1 åt sidan och ta bort
batteripaketet 2 3.

Skjut och håll OPEN/EJECT i pilens riktning, och
dra sedan ut kassetthållarlocket tills det låses i
öppet läge. Kassetthållaren öppnas automatiskt.
Ta ur kassetten.

Ta ur.
PUSH HERE
Kassetthållare
Kassetthållarlock

1

För att rengöra kamerans utsida ska du använda
en mjuk trasa.
Blöt trasan i en mild tvållösning och vrid ur
trasan ordentligt innan du torkar av svårare
fläckar. Torka efter med en torr trasa.

2

Tryck på PUSH OPEN och öppna LCD-skärmen.
Torka försiktigt av den med en mjuk trasa. Var
försiktig så att du inte skadar skärmen. Stäng
LCD-skärmen.

3

För att rengöra objektivet ska du använda en
blåsborste, och sedan eftertorka med ett
specialpapper för rengöring av objektiv.

ANMÄRKNINGAR:
● Undvik kraftiga rengöringsmedel som bensin eller
sprit.
● Utför inte rengöringen förrän batteripaketet har
tagits av eller övriga strömkällor har kopplats bort.
● Det kan bildas mögel på objektivet om det inte
rengörs regelbundet.
● Om du använder ett rengöringsmedel eller en
kemiskt behandlad trasa, läst då föreskrifterna för
varje produkt.
● Fråga din JVC-handlare om råd för rengöring av
sökaren.

REFERENSER

Spak OPEN/
EJECT

Spak BATT.RELEASE

Master Page: Left-Heading0
GR-DV700PAL_09Spec.fm Page 74 Thursday, July 24, 2003 5:45 PM

74 SV

SPECIFIKATIONER
Videokamera

Allmänt
Strömförsörjning

:

DC 11 V (Med nättillsats/batteri laddare)
DC 7,2 V (Med batteripaket)

Strömförbrukning
LCD-skärm av, sökare på
LCD-skärm på, sökare av
Mått (B x H x D)

:
:
:

Vikt

:

Brukstemperatur
Rekommenderad luftfuktighet
Lagringstemperatur
Pickup
Objektiv

:
:
:
:
:

Filterdiameter
LCD-skärm
Sökare
Högtalare

:
:
:
:

Cirka 3,7 W
Cirka 4,8 W
75,5 mm x 91 mm x 185 mm (GR-DV700/600)
75,5 mm x 91 mm x 176 mm (GR-DV500/400)
(Med LCD-skärmen stängd och sökaren helt inskjuten)
Cirka 600 g (GR-DV700/600)
Cirka 570 g (GR-DV500/400)
(utan kassett, minneskort och batteri)
Cirka 690 g (GR-DV700/600)
Cirka 660 g (GR-DV500/400)
(inkl. kassett, minneskort och batteri)
0°C till 40°C
35% till 80%
–20°C till 50°C
1/4” CCD
F 1,2, f = 3,8 mm till 38 mm, 10:1 Powerzoom-objektiv (GR-DV700/600)
F 1,8, f = 3,8 mm till 38 mm, 10:1 Powerzoom-objektiv (GR-DV500/400)
ø52 mm
2,5” tum mätt diagonalt, LCD-skärm/TFT aktivt matrissystem
Elektronisk sökare med 0,24” tums färg-LCD
Mono

För digital videokamera
Format
Signalformat
Format för inspelning/
avspelning

:
:
:

Kassett
Bandhastighet

:
:

Max. inspelningstid
(med 80-minuterskassett)

:

För digital stillbildskamera
Lagringsmedia
Komprimeringssystem

:
:

Filstorlek
Stillbild

:

DV-format (SD-läge)
PAL-standard
Video : Digital komponentinspelning
Audio : PCM digitalinspelning, 32 kHz 4-kanals (12-bit), 48 kHz
2-kanals (16-bit)
Mini DV-kassett
SP: 18,8 mm/s
LP: 12,5 mm/s
SP: 80 min.
LP: 120 min.

SD-minneskort/MultiMediaCard
Stillbild
: JPEG (kompatibelt)
Rörliga bilder : MPEG4 (kompatibelt)

4 lägen (1600 x 1200 bildpunkter/1280 x 960 bildpunkter/1024 x 768
bildpunkter/640 x 480 bildpunkter)
Rörliga bilder
: 1 läge (160 x 120 bildpunkter)
Bildkvalitet
: 2 lägen (FINE/STANDARD)
Ungefärligt antal bilder som kan lagras
: 墌 sid. 38

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 75 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV
För kontakter
S
S-Videoingång
(endast GR-DV700/500)
S-Videoutgång
AV
Videoingång
(endast GR-DV700/500)
Videoutgång
Audioingång
(endast GR-DV700/500)
Audioutgång
EDIT
Hörlursutgång
DV
Ingång/utgång
(endast GR-DV700/500)
Utgång
(endast GR-DV600/400)
USB

:
:

75

Y: 0,8 V till 1,2 V (Vtt), 75 Ω, analog
C: 0,2 V till 0,4 V (Vtt), 75 Ω, analog
Y: 1,0 V (Vtt), 75 Ω, analog
C: 0,29 V (Vtt), 75 Ω, analog

:

Y: 0,8 V till 1,2 V (Vtt), 75 Ω, analog

:
:

Y: 1,0 V (Vtt), 75 Ω, analog
300 mV (rms), 50 kΩ, analog, stereo

:
:
:

300 mV (rms), 1 kΩ, analog, stereo
ø3,5 mm, 2-stifts
Stereo

:

4-stifts, uppfyller IEEE 1394

:

4-stifts, uppfyller IEEE 1394

:

5-stifts

Nättillsats
Allmänt
Strömförsörjning
Utgång

:

Växelström 110 V till 240 Vd, 50 Hz/60 Hz
Likström 11 V G, 1 A

REFERENSER

Angivna specifikationer avser SP-läge om inte annat anges. E & O.E. Rätten till ändringar förbehålles utan
föregående meddelande.

Master Page: Left-start
GR-DV700PAL.book Page 76 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

76 SV

INDEX Kontroller, kontakter och indikatorer

W
X
Y
Z

INDEX

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 77 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

a •Menyhjul [MENU] .............................墌 sid. 31
•Högtalar/hörlursvolymkontroll
[VOLUME +, –] .................................墌 sid. 20
b Snapshot-knapp [SNAPSHOT] .......墌 sid. 23, 41
c Elzoomspak [T/W] ...............................墌 sid. 18
d •Knapp för skärpeinställning [FOCUS]....墌 sid. 43
•Knapp för blanksökning
[BLANK SEARCH] .............................墌 sid. 21
e Diopterns justeringsreglage .................墌 sid. 12
f Start/stoppknapp för inspelning...........墌 sid. 17
g Strömbrytare [A, M, PLAY, OFF] .........墌 sid. 13
h Låsknapp..............................................墌 sid. 13
i •Stopp-knapp [8]................................墌 sid. 20
•AE-programknapp [PROG.AE] ...........墌 sid. 33
j •Återspolningsknapp [3] ..................墌 sid. 20
•NIGHT-knapp ....................................墌 sid. 41
k Avspelnings/pausknapp [4/9] ............墌 sid. 20
l •Framspolningsknapp [5] .................墌 sid. 20
•Knapp för stryknings/toningseffekter
[FADE/WIPE].....................................墌 sid. 32
m Index-knapp [INDEX] ..........................墌 sid. 26
n Knapp för lagring av miniatyr
[NAVI STORE]......................................墌 sid. 47
o •Knapp för D.S.C.-avspelning
[SELECT].................................... 墌 sid. 24 – 29
•Navigeringsknapp [NAVI] ..................墌 sid. 46
p Spak VIDEO/MEMORY
[VIDEO/MEMORY]..............................墌 sid. 13
q Titelknapp [TITLE]................................墌 sid. 49
r •Informationsknapp [INFO] ................墌 sid. 26
•Knapp för inspelning av E-postklipp
[E-MAIL]............................................墌 sid. 48
s Spak för losskoppling av batteri
[BATT.RELEASE] ...................................墌 sid. 10
t Kassett Open/Eject-omkopplare
[OPEN/EJECT]......................................墌 sid. 15
u Motljuskompensation sknapp
[BACK LIGHT] .....................................墌 sid. 45
v Knapp för skärmöppning
[PUSH OPEN]......................................墌 sid. 17

Kontakter
Kontakterna finns under locken.
W Uttag för S-Video
[S-VIDEO IN/OUT (GR-DV700/500) eller S-VIDEO
OUT (GR-DV600/400)].............墌 sid. 22, 50, 59
X Redigeringskontakt [EDIT] ..................墌 sid. 59
Y Mikrofonuttag [MIC]
Anslut mikrofonen (extra tillbehör).
Z Hörlursuttag [ ] ................................墌 sid. 56
Inget ljud kommer från högtalaren när hörlurarna
anslutits till kontakten.

a Digital videokontakt
[DV IN/OUT (GR-DV700/500) eller DV OUT (GRDV600/400)] (i.Link*) ............. 墌 sid. 51, 52, 62
* i.Link är en hänvisning till
branschspecifikationen IEEE1394-1995 och
dess utvidgningar. Logotypen används för
produkter som är kompatibla med i.Linkstandarden.
b USB-kontakt (Universal Serial Bus) ..... 墌 sid. 62
c Likströmsingång (DC IN) [DC] ...... 墌 sid. 10, 11
d Uttag för Audio/Video
[AV IN/OUT (GR-DV700/500) eller AV OUT
(GR-DV600/400)].................... 墌 sid. 22, 50, 59

Indikatorer
I Ström/laddningslampa .................. 墌 sid. 13, 17
J Inspelningslampa........................... 墌 sid. 17, 36

Övriga delar
Ögla för axelrem ................................... 墌 sid. 7
Fäste för batteripaket .......................... 墌 sid. 10
Handrem ............................................. 墌 sid. 12
LCD-skärm .................................... 墌 sid. 12, 18
Högtalare ............................................ 墌 sid. 20
Bulthål
Fäste för kamerastativ ......................... 墌 sid. 12
Kortlock [MEMORY CARD] ................ 墌 sid. 16
Kassetthållarlock ................................. 墌 sid. 15
Stereomikrofon.................................... 墌 sid. 56
Info-sko
Anslut endast de extra tillbehören JVC VL-V3U
videostrålkastare, VL-F3U blixt, MZ-V3U
stereozoommikrofon eller MZ-V5U
stereomikrofon. Stäng först av strömmen till
videokameran och till videostrålkastaren, blixten
eller zoommikrofonen innan du ansluter eller tar
loss dem.
s Sökare ................................................. 墌 sid. 12
t Fjärrkontrollsensor .............................. 墌 sid. 54
u Kamerasensor
Se till att du inte täcker över detta område
eftersom en sensor som krävs för filmningen är
inbyggd här.

h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

REFERENSER

Kontroller

77

Master Page: Left-Heading0
GR-DV700PAL.book Page 78 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

78 SV

INDEX Indikationar

Indikatorer
Indikationer på LCD-skärmen/sökaren enbart
under video-inspelning
1h40m
REC

SOUND 12 b i t

r

15:55

a Navigeringsindikator
(墌 sid. 46)
(Visas när “NAVIGATION” är inställd på något
annat än “MANUAL”.)
b Indikator för vald stryknings/toningseffekt
(墌 sid. 32)
c Indikator för rullande band
(墌 sid. 17)
(Snurrar medan bandet rullar.)
d Indikator för valt vidbildsläge
(墌 sid. 36)
e Indikator för lagring av miniatyr
(墌 sid. 46)
(Visas när den infångade bilden sparas som en
miniatyr på minneskortet.)
f Läge för inspelningshastighet (SP/LP)
(墌 sid. 34)
g Återstående tid på bandet
(墌 sid. 18)
h •REC: (Visas under inspelning.)
(墌 sid. 17)
•PAUSE: (Visas under inspelningsberedskap.)
(墌 sid. 17)
i Läge för insticksredigering/paus i
insticksredigering
(墌 sid. 57)
j 5S/Anim.: Visar läget för 5-sekundersinspelning
eller animeringsinspelning.
(墌 sid. 35)
k Vindreduceringsindikator
(墌 sid. 36)
l Ljudlägesindikator
(墌 sid. 34)
(Visas under cirka 5 sekunder efter att
videokameran slagits på.)
m Tidkod
(墌 sid. 37, 40)
n Stabilisator för digitalbild (“DIS”)
(墌 sid. 35)

Indikationer på LCD-skärmen/sökaren enbart
under D.S.C.-inspelning
1024

b Skärpeikon
(墌 sid. 23)
(Blinkar medan skärpan justeras och upphör att
blinka när skärpan låsts.)
c Fotograferingsikon
(墌 sid. 23)
(Visas och blinkar under fotografering.)
d Kortikon
(墌 sid. 23)
: Visas under filmning.
: Blinkar i vitt när inget minneskort satts in.
: Blinkar gult medan videokameran läser
informationen från minneskortet, som
exempelvis titlar/ramar, NAVIGATIONminiatyrer, digitala videoklipp, stillbilder osv.
e Bildkvalitet:
(FINE) och
(STANDARD)
(i kvalitetsordning)
(墌 sid. 38)
f Återstående antal bilder
(墌 sid. 23)
(Visar det ungefärliga antal foton som kan sparas
under D.S.C.-inspelning, eller återstående antal
miniatyrer som kan sparas när 10 eller mindre
uppnås under videoinspelning. Antalet kan
minska eller öka, beroende på bildkvalitet/
bildstorlek osv.)

Indikationer på LCD-skärmen/sökaren under
inspelning av E-postklipp

0h 10
: m
00 : 15

E- CL I P

160

a Bildstorlek: 160 (160 x 120)
(墌 sid. 48)
b Fotograferingikon
(墌 sid. 23)
(Visas och blinkar under fotografering.)
c Indikator för inspelning av E-postklipp
(墌 sid. 48)
d Återstående tid på minneskort för inspelning av
E-postklipp
(墌 sid. 48)
e Inspelningstid för E-postklipp
(墌 sid. 48)

Indikationer på LCD-skärmen/sökaren både
under video- och D.S.C.-inspelning
9g

8
1
2
3
4
5
6
7

0
T

40 x W

q
w
g

3
BRIGHT
1 0 . 11 . 03
10 : 00

15

a Bildstorlek: 1600 (1600 x 1200), 1280
(1280 x 960), 1024 (1024 x 768) eller 640
(640 x 480)
(墌 sid. 38)

O

3

t

r

e

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 79 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

e •U : Avspelning
•5 : Snabbspolning framåt/snabbsökning
•3 : Snabbspolning bakåt/snabbsökning
•9 : Paus
•9 U : Avspelning framåt bildruta för bildruta/
Slow-Motion
•Y 9 : Avspelning bakåt bildruta för bildruta/
Slow-Motion
•D : Ljuddubbning
•9D : Paus för ljuddubbning
(Visas medan bandet rullar.)
f Ljudinmatning för ljuddubbning
(墌 sid. 56)
g Batteriindikator
(墌 sid. 80)
h Datum/tid
(墌 sid. 37, 40)
i •VOLUME : Indikator för volymnivå (högtalare
eller hörlurar)
(墌 sid. 20)
(Nivåindikatorn g flyttas.)
•BRIGHT : Indikator för ljusstyrka (LCD-skärm/
sökare)
(墌 sid. 13)
(Nivåindikatorn g flyttas.)
j Tidkod
(墌 sid. 37, 40)

Indikationer på LCD-skärmen/sökaren under
D.S.C.-avspelning
1

100-0013

Indikationer på LCD-skärmen/sökaren under
video-avspelning
1

2

34 5

4

0

1 0 . 11 . 03
10 : 00

9 g

a
b
c
d

MIC

VO L UME
20 : 21 : 25

BR I GHT

6

1 2 b i t / SOUND 1
L

BLANK SEARCH
PUSH "STOP" BUTON
TO CANCEL

2

7

8

a Ljudlägesindikator
(墌 sid. 39)
b Indikator för blanksökning
(墌 sid. 21)
c Indikator för lagring av miniatyr
(墌 sid. 47)
(Visas när den infångade bilden sparas som en
miniatyr på minneskortet.)
d Bandhastighet
(墌 sid. 34)

g

3

Indikator för användningsläge
(墌 sid. 26)
Mapp/filnummer
(墌 sid. 26)
Batteriindikator
(墌 sid. 80)
Indikator för ljusstyrka (LCD-skärm/sökare)
(Nivåindikatorn g flyttas.)
(墌 sid. 13)

REFERENSER

a Användningsläge
(墌 sid. 13)
b •
: Nattfältsindikator
(墌 sid. 41)
(Visas när nattfält är påslaget.)
•
: Förstärkningsläge
(墌 sid. 34)
(Visas när “GAIN UP” är ställd på “AUTO” och
slutarhastigheten justeras automatiskt.)
c Blixtindikator
(Visas när blixten (extra tillbehör) ansluten till
info-skon är redo.)
d Vitbalansindikator
(墌 sid. 45)
e • : Indikator för motljuskompensation
(墌 sid. 45)
•±: Indikator för exponeringsjustering
(墌 sid. 44)
f Indikator för valt AE-program med
specialeffekter
(墌 sid. 33)
g Indikator för bländarlås
(墌 sid. 44)
h Ungefärligt zoomförhållande
(墌 sid. 18)
(Visas under zoomning.)
i Zoomindikator
(墌 sid. 18)
(Visas under zoomning.)
(Nivåindikatorn g flyttas.)
j Indikator för självtimerinspelning
(墌 sid. 42)
k O: (visas när Snapshot används.)
(墌 sid. 41)
l BRIGHT: Indikator för ljusstyrka (LCD-skärm/
sökare)
(墌 sid. 13)
(Nivåindikatorn g flyttas.)
m Batteriindikator
(墌 sid. 80)
n Datum/tid
(墌 sid. 14)
o Indikator för manuell skärpeinställning
(墌 sid. 43)

79

Master Page: Left-Heading0
GR-DV700PAL.book Page 80 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

80 SV

INDEX Indikationar (forts.)

Varningsindikationer
Indikatorer

Funktion
Visar återstående batterikraft.
Återstående batterikraft: god
Återstående batterikraft: dålig
När batteriet börjar att ta slut blinkar batteriindikatorn.
När batteriet är slut stängs strömmen automatiskt av.
Visas när inget band sitter i.

(墌 sid. 15)

CHECK TAPE’S ERASE Visas när raderskyddsfliken står på “SAVE” då strömbrytaren står på “A” eller “M”
PROTECTION TAB
och omkopplaren VIDEO/MEMORY står på “VIDEO”.
(墌 sid. 13)
Visas om kameran känner av smuts på huvudena under inspelning. Använd en
rengöringskassett som kan köpas i fackhandeln.
HEAD CLEANING
REQUIRED USE
CLEANING CASSETTE
CONDENSATION
OPERATION PAUSED
PLEASE WAIT
TAPE!
TAPE END
SET DATE/TIME!
LENS CAP
A. DUB ERROR!

Visas om kondens uppstår. När denna indikator tänds ska du vänta i mer än 1
timme tills kondensen hinner försvinna.

Visas om ett band ej är isatt när start/stoppknappen för inspelning eller
SNAPSHOT-knappen trycks in då strömbrytaren står på “A” eller “M” och
omkopplaren VIDEO/MEMORY står på “VIDEO”.
Visas när bandet tar slut under inspelning eller avspelning.

(墌 sid. 64)

● Visas när datum/tid inte har ställts in.
(墌 sid. 14)
● Visas när den inbyggda klockans litiumbatteri är urladdat och tidigare inställt
datum/tid har raderats.
(墌 sid. 14)
Visas under 5 sekunder när strömmen slagits på om linsskyddet sitter på.
Visas om du försöker utföra ljuddubbning på ett blankt avsnitt av bandet.
(墌 sid. 56)

● Visas om du försöker utföra ljuddubbning på ett band inspelat i LP-läge.
A. DUB ERROR!
(墌 sid. 56)
 ● Visas om du försöker utföra ljuddubbning på ett band inspelat med 16-bitars
ljud.
(墌 sid. 56)
 ● Visas om du trycker på A. DUB (D) på fjärrkontrollen när raderskyddsfliken står
i läget “SAVE”.
(墌 sid. 56)

INSERT ERROR!

Visas om du försöker utföra insticksredigering på ett blankt avsnitt av bandet.
(墌 sid. 57)

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 81 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV
Indikatorer

81

Funktion

MEMORY IS FULL

Visas när minneskortet är fullt och du inte kan fotografera mera.

COPYING FAILED

● Visas om du försöker kopiera signaler som är kopieringsskyddade då denna
videokamera används för inspelning.
● Visas i följande fall vid kopiering från band till minneskort (som digitala
stillbilder eller videoklipp):
– när inget minneskort sitter i.
– när minneskortets minne är fullt.
– när minneskortet inte är formaterat.
– när ett skrivskyddat SD-minneskort sätts i.
(墌 sid. 48, 53)

MEMORY CARD!

Visas om det inte finns något minneskort insatt när du försöker spela in på ett
minneskort eller hämta information från ett minneskort.

PLEASE FORMAT

Visas när det är problem med minneskortet och dess minne har skadats eller om
kortet inte har initierats. Initiera minneskortet.
(墌 sid. 30)

NO IMAGES STORED

Visas om det inte finns några bildfiler sparade på minneskortet när du försöker
spela av från minneskortet.

NO E-MAIL CLIP
STORED

Visas om det inte finns några videoklippsfiler sparade på minneskortet när du
försöker spela av från minneskortet.

NO TITLE DATA
STORED

● Visas om det inte finns några titel-/ramfiler sparade på minneskortet när du
försöker använda titlar/ramar.
● Visas när du försöker använda titlar/ramar under videoavspelning.

CARD ERROR!

Visas om videokameran inte kan identifiera det isatta minneskortet. Ta ut
minneskortet och sätt in det igen. Upprepa dessa procedurer tills ingen indikering
visas. Om indikeringen fortfarande visas är minneskortet skadat.

UNSUPPORTED FILE!

Visas vid avspelning av en fil som inte är DCF-kompatibel, eller en fil vars storlek
inte är kompatibel med denna kamera.

● Visas när du försöker ta digitala stillbilder när skrivskyddsfliken på SDCHECK CARD’S WRITE
minneskortet är placerat i läget “LOCK”.
PROTECTION SWITCH ● Visas när du försöker använda alternativet MEMORY SELECT när ett
skrivskyddat SD-minneskort är insatt.
Felindikationerna (E01, E02 eller E06) visar vilken typ av fel som har uppstått. När
E01, E02 eller E06
en felindikation uppträder stängs videokameran av automatiskt. Koppla från
UNIT IN SAFEGUARD
strömförsörjningen (batteriet osv.) och vänta några minuter för att låta
MODE REMOVE AND
indikationen försvinna. När den gör detta kan du fortsätta använda kameran. Om
REATTACH BATTERY
indikationen fortfarande visas, kontakta då din JVC-handlare.
Felindikationerna (E03 eller E04) visar vilken typ av fel som har uppstått. När en
E03 eller E04
felindikation uppträder stängs videokameran av automatiskt. Mata ut kassetten en
UNIT IN SAFEGUARD
gång och sätt in den igen. Kontrollera om indikeringen försvinner. När den gör
MODE EJECT AND
detta kan du fortsätta använda kameran. Om indikationen fortfarande visas,
REINSERT TAPE
kontakta då din JVC-handlare.

REFERENSER

● Visas om du försöker utföra insticksredigering på ett band inspelat i LP-läge.
INSERT ERROR!
(墌 sid. 57)
 ● Visas om du trycker på INSERT (I) på fjärrkontrollen när raderskyddsfliken står
i läget “SAVE”.
(墌 sid. 57)


Master Page: Left
GR-DV700PAL.book Page 82 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

82 SV

VILLKOR

VILLKOR

A

D

AE-programmet med specialeffekter (PROGRAM AE)
Klassisk film (CLASSIC FILM) .........................33
Sepia (SEPIA) .................................................33
Skymning (TWILIGHT) ..................................33
Slutarhastighet (SHUTTER) ............................33
Snö (SNOW) .................................................33
Spegling (MIRROR) .......................................33
Sport (SPORTS) .............................................33
Spotlight (SPOTLIGHT) .................................33
Stroboskop (STROBE) ....................................33
Svartvit (MONOTONE) .................................33
Ändra menyinställningarna ..................................31
Animering ...........................................................35
Anslutningar
Kopiering .............................................. 50 – 53
Laddning .......................................................10
Sammansatt redigering .......................... 58 – 61
Till en PC ......................................................62
Till en TV eller videobandspelare ..................22
Webbkamera ................................................63
Återstående batterikraft ........................................80
Återställa filnamnet .............................................29
Återställa menyinställningar (CAM RESET) ...........37
Att skydda filer (PROTECT) ..................................27
Autofokus ............................................................43
Automatisk avspelning av bilder ..........................24
Automatisk avstängning .................................17, 23
Avspelning bild för bild .......................................55
Avspelningsljud (SOUND MODE,
12 bit MODE) ......................................................39
Avspelningszoom ................................................55

Datum/tid
Inställning ..................................................... 14
Skärm (DATE/TIME) ................................ 37, 40
DCF (Design rule for Camera File system) ..... 23, 24
Demonstrationsläge (DEMO MODE) ............... 9, 36
Den inbyggda klockans uppladdningsbara
litiumbatteri ........................................................ 14
Digital Image Stabilisation (DIS) .......................... 35
DPOF-inställning
(Digital Print Order Format) .......................... 29, 30

B
Batteripaket .............................................10, 11, 70
Bildkvalitet (QUALITY) ........................................38
Bildsökning .........................................................21
Bildstorlek (IMAGE SIZE) .....................................38
Bländare ..............................................................44
Bländarlås ...........................................................44
Blanksökning .......................................................21
Bredbildsläge (WIDE MODE)
Bio (CINEMA) ...............................................36
Squeeze (SQUEEZE) ......................................36
Wide (D.WIDE) .............................................36

E
Exponeringskontroll (EXPOSURE) ........................ 44

F
Fjärrkontroll ........................................................ 54
Fjärrkontrollsinställning (REMOTE) ...................... 36
Förstärkning (GAIN UP) ...................................... 34

H
Högtalarvolym .................................................... 20

I
Indexavspelning av filer ...................................... 26
Indikationer på LCD-skärmen/sökaren .......... 78, 79
Indikatorer .................................................. 32 – 40
Initiera minneskort (FORMAT) ............................ 30
Inspelning av E-postklipp (E-CLIP REC) ................ 48
Inspelningsberedskap .......................................... 17
Inspelningsläge (REC MODE) ........................ 34, 39
Inspelningslampa (TALLY) ............................. 17, 36
Inspelningstid
Band ............................................................. 15
Minneskort ................................................... 48
Insticksredigering ................................................ 57

J
Journalistisk filmning ........................................... 18
Justera handremmen ........................................... 12
Justera skärmens ljusstyrka (BRIGHT) .................. 13
Justera sökaren .................................................... 12

K
Kanaler (vänster/höger) ....................................... 39
Klockjustering (CLOCK ADJ.) .............................. 14
Kopiera från band till minneskort
(
COPY) ......................................... 39, 53
Kopiering .................................................... 50 – 53

L
Laddning av batteripaketet .................................. 10
Läget för omkopplaren VIDEO/MEMORY ........... 13
Ljuddubbning ..................................................... 56
Ljudläge (SOUND MODE) ............................ 34, 39
Ljudsignal (BEEP) ................................................ 36

Master Page: Right
GR-DV700PAL.book Page 83 Tuesday, March 18, 2003 4:01 PM

SV

83

M

T

Manuell skärpeinställning ....................................43
Medföljande tillbehör ............................................5
Menyskärm
CAMERA .......................................................34
CAMERA DISPLAY ........................................37
D.S.C.-avspelning ................................. 26 – 30
DSC ..............................................................38
MANUAL ................................................35, 36
SYSTEM ..................................................36, 40
VIDEO ..........................................................39
VIDEO DISPLAY ...........................................40
Minneskort ....................................................16, 71
Montering på stativ ..............................................12
Motljuskompensation ..........................................45
Motordriftsläge ....................................................42
MultiMedia-kort ............................................16, 71

Ta bort filer (DELETE) .......................................... 28
Ta bort miniatyrer (NAVI.DEL.) ........................... 39
Ta ur en kassett ................................................... 15
Ta ut ett minneskort ............................................ 16
Telefotoinställning (TELE MACRO) ...................... 36
Tidkod (TIME CODE) .............................. 19, 37, 40
Titelbild .............................................................. 25
Titelöverlägg (TITLE W/) ...................................... 49
Toning ................................................................ 32

N

Z

Nattfält ................................................................41
Nättillsats ......................................................10, 11
Navigering (NAVIGATION) .....................35, 46, 47

Zoomning (ZOOM) ....................................... 18, 34

P

V
Val av inspelningsmedia (REC SELECT) ............... 38
Vindreducering (WIND CUT)............................... 36
Vitbalans (W.BALANCE) ............................... 34, 45

W
Webbkamera ...................................................... 63

5-sekundersinspelning (5S) .................................. 35

Prioritetsinställning (PRIORITY) ...........................37

R
Raderskydd ...................................................15, 16
Rengöra videokameran ........................................73
Sammansatt redigering ................................ 58 – 61
Sätta in en kassett ................................................15
Sätta in ett minneskort .........................................16
SD-minneskort ..............................................16, 71
Självtimer (SELF-TIMER) ................................35, 42
Skärminställning (ON SCREEN) ............................37
Slow-motion-avspelning ......................................55
Snapshot .......................................................23, 41
Snapshot-läge (SNAP MODE) ..............................34
Specialfunktioner vid avspelning .........................56
Specifikationer ..............................................74, 75
Spola fram bandet ...............................................20
Spola tillbaka bandet ...........................................20
Ställa in fjärrkontroll/videobandspelarkod ...........58
Stillbildsavspelning ..............................................20
Strömbrytarens position .......................................13
Strykning .............................................................32
S-Video/AV-insignal (S/AV INPUT) ................39, 50
Synkroniseringsjustering (SYNCHRO) ..................61

VILLKOR

S

Master Page: Cover4
GR-DV700PAL_12Cover4.fm Page 84 Thursday, March 20, 2003 2:05 PM

SW
GR-DV700
GR-DV600
GR-DV500
GR-DV400

COPYRIGHT© 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.

EY

Trykt i Japan
0303-YS-ID-VP



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.4
Linearized           : Yes
Encryption           : Standard V1.2 (40-bit)
User Access           : Print, Fill forms, Extract, Assemble, Print high-res
Modify Date           : 2003:09:02 10:40:27+09:00
Create Date           : 2003:03:18 15:44:33Z
Subject             : LYT1130-009B
Page Count           : 84
Creation Date          : 2003:03:18 15:44:33Z
Mod Date            : 2003:09:02 10:40:27+09:00
Producer            : Acrobat Distiller 5.0 (Windows)
Author             : JVC
Metadata Date          : 2003:09:02 10:40:27+09:00
Creator             : JVC
Title              : GR-DV700E
Description           : LYT1130-009B
Page Mode            : UseOutlines
Page Layout           : SinglePage
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu