JVC KS AX3201DK User Manual AX3201DK, AX3202K, AX3204K LVT2437 003A

KS-AX3204K KS-AX3204K LVT2437-003A Holländska, Svenska,

KS-AX3202K KS-AX3202K LVT2437-003A Holländska, Svenska,

User Manual: JVC KS-AX3201DK KS-AX3201DK, KS-AX3202K, KS-AX3204K Holländska, Svenska,

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 6

1
KS-AX3204
KS-AX3202
KS-AX3201D
EINDVERSTERKER: GEbuIKSaaNwIjzING
EFFEKTFÖRSTÄRKaRE: bRuKSaNVISNING 1212ATHHACTKK
NL, SW
© 2012 JVC KENWOOD Corporation
NEDERLANDS
Dank u voor de aanschaf van een JVC-product.
Neem bij vragen of voor meer bijzonderheden over inbouwpakketten contact op met uw “JVC IN-
CAR ENTERTAINMENT” handelaar of een bedrijf dat inbouwpakketten levert.
Voor de veiligheid....
• Stopdeautoalvorensingewikkeldebedieningenuittevoeren.
VOORZORGEN EN OPMERKINGEN
Dit toestel is ontworpen voor gebruik met 12 V GELIJKSTROOM, NEGATIEF-geaarde
elektrische systemen.
JVC beveelt aan het installeren door een erkend vakman te laten uitvoeren.
• DittoestelgebruikteenBTL(BalancedTransformerless)versterkingscircuit,m.a.w.een
“zwevend aardingssysteem”. Let derhalve op het volgende:
Verbind de “·” aansluitingen van de luidsprekers niet met elkaar.
Verbind de “·” aansluitingen van de luidsprekers niet op het chassis of een metalen
onderdeel aan.
• Voorkomkortsluitingenbedekderhalvedeniet-gebruiktedradenmetisolatieband.
• Bijgebruikvaneenverlengsnoer,moetdezezodikenkortalsmogelijkzijn;sluitstevigaanen
bedek met isolatieband.
• Zorgdatervoldoendeafstandtussendeantenneendedradenvandittoestelis.
• Indiendezekeringdoorbrandt,moetueerstcontrolerendatdradengeenkortsluitingmaken.
Vervang daarna de oude zekering door een nieuwe van hetzelfde amperage.
• Zorgdatergeenvocht,zandenmetalenvoorwerpeninhettoestelkomen.
• Veegstofindiennodigwegzodatdeventilatievanhettoestelnietwordtgeblokkeerd.
• Hetlangdurigluisterennaareencassette,deradio,CD,digitaleaudiospeler,etc.meteenhoog
volume ingesteld wanneer de motor is uitgeschakeld of stationair draait, zal de accu uitputten.
• Dittoestelwordtzeerheet.Raakhettoesteltijdensdewerkingentevensdirectnadewerking
niet aan. Demonteer het toestel NIET. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen
in het toestel.
INSTALLEREN
De volgende afbeelding toont een standaardinstallatie. Afhankelijk van uw auto is de installatie
mogelijk wat anders.
STROOMTOEVOER
+ B REM GND
POWER
FUSE
40A
Naar metalen deel of behuizing
(Naareenaccessoires-aansluiting)
Zekering*
Auto-accu
Contactschakelaar
JVC auto-receiver, enz.
Draad voor op afstand inschakelen
KS-AX3202
KS-AX3204
KS-AX3201D *Nietbijgeleverd
Let op
Voorkom kortsluiting bij het verbinden en zorg derhalve dat de negatieve pool van de accu is
ontkoppeld.
•Bijgebruikvaneenstroomsnoer(losverkrijgbaar),moetubeslisteenzekering,alsafgebeeld,
bij de accu plaatsen.
•Verbindhetstroomdraad(stroomsnoer)viawelkespanningwordtgeleverddirectmetdeª
aansluiting van de accu nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt.
Het juiste stroomdraad dat met iedere POWER aansluiting wordt verbonden, is als volgt.
•+BenGND:AWG8t/mAWG4(Dedoorsneeisongeveer8
mm2
t/m21
mm2
.)
•REM:AWG18t/mAWG8(Dedoorsneeisongeveer0,8
mm2
t/m8
mm2
.)
a Indien u een JVC auto-receiver met afstandsdraad heeft, moet u deze met de REM
aansluiting van dit toestel verbinden.
b Indien u een toestel zonder afstandsdraad heeft, moet u deze verbinden met het accessoire-
circuit van de auto dat door de contactschakelaar wordt geactiveerd. In dit geval wordt er
mogelijk ruis opgewekt wanneer de auto-receiver wordt in- of uitgeschakeld. U kunt dit
voorkomen door de auto-receiver zelf niet in- en uit te schakelen. De auto-receiver wordt dan
in- en uitgeschakeld in overeenstemming met de aan- en uitstand van de contactschakelaar
van de auto.
GEBRUIK VAN DE AANSLUITINGEN
Zorgbijhetverbindendatiedereaansluitinggoedvastzitdoordebijgeleverdeschroefals
afgebeeld te draaien.
•Gebruikringaansluitingen(nietbijgeleverd)vooreengoedeverbinding.
Opmerkingen
•Controleerdatdeschroefgoedvastzitzodatdeaansluitingnietwordt
ontkoppeld.
•Draaiechterniettestrakvastdaarandersdeschroefofschroefkop
wordt beschadigd.
LUIDSPREKERSYSTEMEN
Opmerkingen
•Sluitde·” aansluitingen van de luidsprekers beslist niet op een gezamelijk punt aan.
•Dittoestelkannietwordengebruiktindienhetzelfdedraadvoorzoweldelinks/rechtsof
voor/achterluidsprekerswordtgebruikt.Gebruikbeslistonafhankelijkedradenvooriedere
luidspreker. U moet in dit geval de bedrading veranderen.
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan2t/m8(4t/m8: bij gebruik van de
geschakeldebrugfunctie).
•Gebruikluidsprekersmetvoldoendecapaciteitvoordittoestel.
Het juiste stroomdraad dat met iedere SPEAKER OUTPUT aansluiting wordt verbonden, is als
volgt.
KS-AX3204/KS-AX3202:AWG18t/mAWG12(Dedoorsneeisongeveer0,8mm2t/m3,3mm2).
KS-AX3201D:AWG18t/mAWG8(Dedoorsneeisongeveer0,8
mm2
t/m8
mm2
).
LVT2437-003A
[K]
Onder de voorstoel
Op de vloer van de kofferbak
•Bevestigdittoestelopeenstevigoppervlak,
bijvoorbeeld in de kofferbak of onder de
voorstoel.
•Hettoestelwekthitteop.Installeerhetderhalve
niet in de buurt van ontvlambare voorwerpen.
Installeer op een plaats waar hitte van het
toestel kan worden afgevoerd.
•Installeerhettoestelnietopplaatsendieaan
hitte onderhevig zijn: Installeer het toestel niet
in het handschoenenkastje of in afgesloten
ruimtes, zoals onder de vloermat, waar warmte
van het toestel niet goed kan worden afgevoerd.
•Controleerdatdoorhetveranderenvande
stoelpositie geen bedrading van het toestel
wordt geraakt indien u het toestel onder de
voorstoel gaat installeren.
Bijgeleverde schroef
φ 4 × 20 mm
Geboorde gat
•Gebruikbeslistdebijgeleverdeschroevenvoor
het bevestigen van dit toestel.
•Hettoestelwordtmogelijknietgoedbevestigdof
onderdelen van de auto worden beschadigd bij
gebruik van andere schroeven.
•Zorgervoordatugaatjesindekofferbakboort
voor dat er voldoende ruimte onder de kofferbak
is zodat u geen gat in de benzinetank boort.
A Plaats van het toestel
B Installeren van het toestel
Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (van
toepassing voor landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen)
Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten
niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij
de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en
op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor
inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl.
Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u
waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de
volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste
verwerking van afval.
Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese
Unie (2004/108/EC)
Fabrikant:
JVC KENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi,Kanagawa,221-0022,Japan
EU-vertegenwoordiger:
JVCTechnicalServicesEuropeGmbH
Postfach100504,61145Friedberg,Duitsland
KSAX320_NL.indd 1 2012/11/26 4:50
2
AANSLUITEN VAN LUIDSPREKERS
Het verbinden is afhankelijk van het aantal luidsprekers dat u in uw auto heeft. Kies de juiste
methode voor het verbinden aan de hand van de volgende afbeeldingen.
Opmerkingen
• Zorgdatalleverbindingenstevigzijn.Losseverbindingenveroorzakenhitte-opwekkingen
mogelijk ernstige ongelukken vanwege contact-weerstand, enz.
• Leiddeverbindingssnoerenonderdevloermatzodatdesnoerennietperongelukworden
losgekoppeld.
A Indien uw receiver een lijnuitgang heeft.
BIndienuwreceiverGEENlijnuitgangheeft.
KS-AX3204
VOOR ACHTER
KS-AX3202
KS-AX3201D
•Verbindiederdraadvandeluidsprekeringangmeteenpositiefluidsprekerdraadofde
behuizing*1 van de receiver.
•Bedekdeaansluitingenvanniet-gebruiktenegatieveluidsprekerdradenvandereceivermet
isolatieband om kortsluiting te voorkomen.
KS-AX3204
Systeem met 4 luidsprekers—Normale functie
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan2t/m8.
Systeem met 2 luidsprekers plus subwoofer—Geschakelde “brug” functie
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan2t/m8.
•Gebruikdesubwoofermeteenimpedantievan4t/m8.
Systeem met 2 luidsprekers—Geschakelde “brug” functie
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan4t/m8.
•Leteropdatdeuitgangvandeontvangerwordtaangeslotenopdelinker(L)aansluitingop
dit apparaat.
KS-AX3202
Systeem met 2 luidsprekers—Normale functie
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan2t/m8.
Systeem met 2 luidsprekers plus subwoofer
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan2t/m8.
Subwoofer-systeem—Geschakelde “brug” functie
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan4t/m8.
Systeem met 2 luidsprekers (2 versterkers)—Geschakelde “brug” functie
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan4t/m8.
•Leteropdatdeuitgangvandeontvangerwordtaangeslotenopdelinker(L)aansluitingop
dit apparaat.
KS-AX3201D
Subwoofer-systeem
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan2t/m8.
*2 Niet bijgeleverd
JVC auto-receiver, enz.
Achteraarde-aansluiting
Zwart draad van luidsprekeringangsaansluiting
*1 Voorbeeld: verbinding met aarding
RECEIVER
GND
BRIDGE MODE
SPEAKER OUTPUT
LR REAR
FRONT LR
FRONT REAR
L/MONO L/MONO
R R
HIGH
INPUT HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
CROSSOVER
LPF HPF LPF HPF
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
INPUT SENS. INPUT SENS.
OFFOFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
JVC auto-receiver, enz. Voor Voor
Achter Achter
Lijnuitgang
(Voor)
Lijnuitgang
(Achter)
*2*2
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “FRONT LEFT (+)” =Linksvoor (+) draad d Groen “REAR LEFT (+)” =Linksachter (+)
draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1e Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “FRONT RIGHT (+)” =Rechtsvoor (+) draad f Paars “REAR RIGHT (+)” =Rechtsachter (+)
draad
A
BRIDGE MODE
SPEAKER OUTPUT
LR REAR
FRONT LR
FRONT REAR
L/MONO L/MONO
R R
HIGH
INPUT HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
CROSSOVER
LPF HPF LPF HPF
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
INPUT SENS. INPUT SENS.
OFFOFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
JVC auto-receiver, enz. Voor Voor
Subwoofer
Lijnuitgang
(Voor)
Lijnuitgang (Achter) of
Subwoofer-uitgang
*2*2
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “FRONT LEFT (+)” =Linksvoor (+) draad d Groen “REAR LEFT (+)” =Linksachter (+)
draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1e Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “FRONT RIGHT (+)” =Rechtsvoor (+) draad f Paars “REAR RIGHT (+)” =Rechtsachter (+)
draad
A
BRIDGE MODE
SPEAKER OUTPUT
LR REAR
FRONT LR
FRONT REAR
L/MONO L/MONO
R R
HIGH
INPUT HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
CROSSOVER
LPF HPF LPF HPF
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
INPUT SENS. INPUT SENS.
OFFOFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
JVC auto-receiver, enz.
Voor
Voor
Lijnuitgang
*2
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “FRONT LEFT (+)” =Linksvoor (+) draad d Groen “REAR LEFT (+)” =Rechtsvoor (+)
draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1e Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “FRONT RIGHT (+)” =Linksvoor (+) draad f Paars “REAR RIGHT (+)” =Rechtsvoor (+)
draad
A
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS. CROSSOVER
LPF OFF HPF
*2
JVC auto-receiver, enz.
Lijnuitgang
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “LEFT (+)=Links (+) draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “RIGHT (+)” =Rechts (+) draad
A
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS. CROSSOVER
LPF OFF HPF
JVC auto-receiver, enz.
Lijnuitgang
(Voor)
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “LEFT (+)=Links (+) draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “RIGHT (+)” =Rechts (+) draad
A
Lijnuitgang (Achter) of
Subwoofer-uitgang
Subwoofer
JVC versterker, enz.
(afzonderlijk verkrijgbaar)
*2
*2
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS. CROSSOVER
LPF OFF HPF
JVC auto-receiver, enz.
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “LEFT (+)=Links (+) draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “RIGHT (+)” =Rechts (+) draad
A
Lijnuitgang (Achter)
of
Subwoofer-uitgang
Subwoofer
*2
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS.
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS.
CROSSOVER
LPF OFF HPF
JVC auto-receiver, enz.
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “LEFT (+)=Linksvoor (+) draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “RIGHT (+)” =Linksvoor (+) draad
A
Lijnuitgang
*2
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “LEFT (+)=Rechtsvoor (+) draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “RIGHT (+)” =Rechtsvoor (+) draad
SPEAKER OUTPUT
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
Lijnuitgang (Achter)
of
Subwoofer-uitgang
JVC auto-receiver, enz.
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “LEFT (+)=Links (+) draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “RIGHT (+)” =Rechts (+) draad
A
Subwoofer
*2
KSAX320_NL.indd 2 2012/11/26 4:50
3
TECHNISCHE GEGEVENS
KS-AX3204 KS-AX3202 KS-AX3201D
Uitgangsvermogen
• Normale functie:
Signaal-tot-ruisverhouding
60 W RMS × 4 kanalen met 4 en 1% THD + N
76 dBA (referentie: 1 W in 4 )
65 W RMS × 2 kanalen met 4 en 1% THD + N
76 dBA (referentie: 1 W in 4 )
250 W RMS × 1 kanaal met 4 en 1% THD + N
60 dBA (referentie: 1 W in 4 )
Uitgangsvermogen
• Normale functie: 90 W RMS × 4 kanalen met 2 en 1% THD + N 90 W RMS × 2 kanalen met 2 en 1% THD + N 400 W RMS × 1 kanaal met 2 en 1% THD + N
• Bridge Mode (geschakelde
brug functie):
150 W RMS × 2 kanalen met 4 en 1% THD + N 150 W RMS × 1 kanaal met 4 en 1% THD + N
Maximaal uitgangsvermogen 800 W (400 W × 2) 400 W 800 W
Lastimpedantie
• Normale functie: 4 (2 t/m 8 toelaatbaar) 4 (2 t/m 8 toelaatbaar) 4 (2 t/m 8 toelaatbaar)
• Bridge Mode (geschakelde
brug functie):
4 (4 t/m 8 toelaatbaar) 4 (4 t/m 8 toelaatbaar)
Frequentierespons 5 Hz t/m 50 000 Hz ( +0 dB, –3 dB) 5 Hz t/m 50 000 Hz ( +0 dB, –3 dB) 20 Hz t/m 200 Hz ( +0 dB, –3 dB)
Ingangsgevoeligheid/
Impedantie
2 V/21 k (0,3 V t/m 6 V, variable) 2 V/21 k (0,3 V t/m 6 V, variable) 2 V/40 k (0,3 V t/m 6 V, variable)
Vervorming Minder dan 0,04% (bij 1 kHz) Minder dan 0,04% (bij 1 kHz) Minder dan 0,08% (bij 100 Hz)
Spanningsvereisten DC 14,4 V gelijkstroom (11 V t/m 16 V toelaatbaar) DC 14,4 V gelijkstroom (11 V t/m 16 V toelaatbaar) DC 14,4 V gelijkstroom (11 V t/m 16 V toelaatbaar)
Aardingssysteem Negatieve aarding Negatieve aarding Negatieve aarding
Afmetingen (B × H × D) 340 mm × 53,5 mm × 185 mm 207 mm × 53,5 mm × 185 mm 227 mm × 53,5 mm × 185 mm
Gewicht (bij benadering) 2,3 kg1,48 kg1,77 kg
Bijgeleverde accessoires Luidsprekeringangsstekker 3P × 2
Bevestigingsschroef
φ
4 × 20 mm × 4
Luidsprekeringangsstekker 3P × 1
Bevestigingsschroef
φ
4 × 20 mm × 4
Luidsprekeringangsstekker 3P × 1
Bevestigingsschroef
φ
4 × 20 mm × 4
Ontwerp en technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
REGELAARS
KS-AX3204
R R
CROSSOVER HIGH
INPUT
INPUT SENS.
LPF HPF
OFF
L/MONO L/MONO
INPUT HIGH
INPUT
INPUT SENS.
CROSSOVER
POWER
HPFLPF OFF
0
.
2V5V
0
.
5
1
2
4
3
0
.
5
1
4
3
2
0
.
2V5V
VOOR ACHTER
KS-AX3202 KS-AX3201D
CROSSOVER
LPF OFF HPF
POWER
INPUT SENS.
0
.
5
0
.
2V5V
1
4
3
2
INPUT SENS.
LPF
BASS BOOST
POWER
200Hz
150
50Hz
70
10 120
18dB
2
0
.
2V5V 0dB
3
51
8
0
.
5
1
3
2
4
0
A POWER indicator
Het groene lampje licht op wanneer het toestel is ingschakeld.
ı CROSSOVER filterschakelaar
OFF: Laat normaliter in deze stand. De schakelaar is bij het verlaten van de fabriek in deze
stand gesteld.
LPF:Drukindezestandomhetlaag-doorlaatlter(LPF)teactiveren.Hetlaag-doorlaatlter
 verstuurtfrequentieslagerdan80Hz.
HPF:Drukindezestandomhethoog-doorlaatlter(HPF)teactiveren.Hethoog-doorlaatlter
verstuurt frequenties hoger dan 150 Hz.
ÇINPUTSENS.(ingangsgevoeligheid)-regelaar
Stel dit bedieningselement in overeenkomstig het lijnuitgangsniveau van de hoofdunit die op
dit toestel is aangesloten.
Zievoorhetlijnuitgangsniveau<Specicaties>indegebruiksaanwijzingvandehoofdunit.
Als het lijnuitgangsniveau van de hoofdunit niet bekend is, stel het dan als volgt in:
1.Zetdeingangsgevoeligheidsregelaarinstand“5”(minimum).
2. Speel een cd af.
3.Verhooggeleidelijkhetvolumevandehoofdunittothetmaximaleniveauwaarophetgeluid
niet vervormd wordt.
4.Draaideingangsgevoeligheidsregelaarrechtsomnaareenniveaudatietslagerisdanhet
niveau waarop het geluid begint te vervormen.
Deregelaarisvooraf(bijverzendingvanhettoestel)ingesteldop5V.
ÎBASSBOOST-regelaar
Doordezeregelaartedraaien,wordtde45Hzfrequentievanaf0dBt/m+18dBversterkt.Pas
het niveau aan terwijl u naar het geluid luistert. Deze regelaar is bij het verlaten van de fabriek
in de MIN stand gesteld.
LPF(laag-doorlaatlter)-regelaar
Steldegrensfrequentiein(hetlaag-doorlaatltergeeftfrequentiesdoorlagerdande
grensfrequentie)binnenhetbereikvan50Hztot200Hz.Pashetniveauaanterwijlunaarhet
geluid luistert. Deze regelaar is bij aflevering ingesteld op 50 Hz.
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
De POWER indicator licht niet op.
•Vervangdezekeringindiendehuidigeisdoorgebrand.
•Verbinddeaardedraadgoedmeteenmetalenonderdeelvandeauto.
•Schakeldemetdittoestelverbondenapparatuurin.
•Controleerhetaccuvoltage(11Vt/m16V).
•Gebruikeenrelaisindienumeerdereversterkersmetuwsysteemgebruikt.
•Schakelhettoestelevenuitomaftekoelenindienhetabnormaalwarmisgeworden.
Geen geluid.
•Controleerdeverbindingenvandestroomtoevoer(zie“STROOMTOEVOER”opbladzijde1).
•VerbinddeRCA-pensnoerenmetdeINPUTaansluitingenofdeluidsprekeringangmetdeHIGH
INPUT aansluiting.
•ControleerdeluidsprekerbedradingendestandvandeCROSSOVERfilterschakelaar(zie
“AANSLUITENVANLUIDSPREKERS”opbladzijde2).
U hoort ruis.
•HouddedradenvandePOWERaansluitingenaltijduitdebuurtvandeRCA-pensnoeren.
•ZorgdatdeRCA-pensnoerenniettedichtbijandereelektrischekabelsvandeautoliggen.
•Verbinddeaardedraadgoedmeteenmetalenonderdeelvandeauto.
•Zorgdatdenegatievestroomdradenbeslistgeencontactmakenmethetautochassis.
•Sluiteenbypass-condensatortussendeaccessoire-schakelaars(claxon,ventilator,etc.)aan.
Er wordt ruis opgewekt wanneer u het toestel met een AM (MW/LW) tuner verbindt.
•Houdalledradenvandittoesteluitdebuurtvanhetantennedraad.
KS-AX3201D
Systeem met 2 subwoofers (2 versterkers)
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan2t/m8.
•DebinnenkomendesignalenvandeINPUTaansluitingenwordenviadePREOUT 
aansluitingen uitgestuurd.
Systeem met 2 subwoofers
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan4t/m8.
Systeem met 5 luidsprekers plus subwoofer—5.1-kanaal (3 versterkers)
•Gebruikdeluidsprekersmeteenimpedantievan2t/m8.
•Leteropdatdeuitgangvandeontvangerwordtaangeslotenopdelinker(L)aansluitingop
dit apparaat.
SPEAKER OUTPUT
SPEAKER OUTPUT
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
Lijnuitgang
(Achter)
of
Subwoofer-
uitgang
JVC auto-receiver, enz.
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “LEFT (+)=Links (+) draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “RIGHT (+)” =Rechts (+) draad
A
Subwoofer
*2
Subwoofer
*2
SPEAKER OUTPUT
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
Lijnuitgang (Achter)
of
Subwoofer-uitgang
*2
JVC auto-receiver, enz.
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “LEFT (+)=Links (+) draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “RIGHT (+)” =Rechts (+) draad
A
Subwoofer
Subwoofer
SPEAKER OUTPUT
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
JVC auto-receiver, enz.
B Luidsprekeringangsstekker.
Verbindingsdraad Naar Receiver
a Wit “LEFT (+)=Links (+) draad
b Zwart “RECEIVER GND” =Behuizing*1
c Grijs “RIGHT (+)” =Links (+) draad
A
Subwoofer
*2
JVC versterker, enz.
(afzonderlijk verkrijgbaar)
JVC versterker, enz.
(afzonderlijk verkrijgbaar)
Centrale luidspreker
Voor
luidspreker
Achter
luidspreker
Lijnuitgang (Voor)
Lijnuitgang (Achter)
*2
*2
*2
Lijnuitgang
(Centraal)
Subwoofer-
uitgang
KSAX320_NL.indd 3 2012/11/26 4:50
1
SVENSKA
Tack för att du köpt en JVC produkt.
Kontakta en “JVC IN-CAR ENTERTAINMENT”-återförsäljare eller ett företag som säljer aktuella
monteringssatser angående eventuella frågor eller information om monteringssatser.
Säkerhetsföreskrifter....
• Stannainnanduutförmerkompliceradeåtgärder.
OBSERVERA OCH ANM
Denna enhet är utformad för att fungera på 12 V LIKSTRÖMSSYSTEM MED NEGATIV
jordning.
JVC rekommenderar att en behörig tekniker anlitas för montering.
• DennaapparatanvänderenBTL(balanseradtransformatorlös)förstärkarkretsochettytande
jordningssystem.Tänkdärförpådetföljande:
Anslut inte högtalarnas “· uttag till varandra.
Anslut inte högtalarnas “· uttag till metallkroppen eller bilens chassi.
• Lindainoanvändaledningarmedisoleringsbandförattskyddademmotkortslutning.
• Omförlängningssladdanvändsskadenvarasåtjockochkortsommöjligt.Anslutordentligt
och använd eltejp.
• Hållapparatenskablarpåbehörigtavståndfrånantennen.
• Omensäkringgår,såkontrolleraförstattingakablarvidrörvarandrasåattenkortslutningkan
inträffaochbytsedanutdengamlasäkringenmotennysäkringmedsammaamperetal.
• Setillattgrus,sandellermetallföremålinteträngeriniapparaten.
• Dammaavventilationshålenregelbundetsåattvärmenkanträngaut.
• Långvarigljudåtergivningfrånkassettbandspelaren,radion,CD-spelaren,dendigitala
ljudspelarenetc.medvolymeninställdpåhögnivåmedanmotornäravslagenellergårpå
tomgång leder till att batteriet laddas ur.
• Enhetenblirmycketvarm.Varförsiktigsåattduinterörvidenheten,intebaranärduanvänder
den utan även efter du använt den. TAALDRIGisärenheteneftersomdeninteinnehåller
några enheter som du som användare själv kan utföra service på.
INSTALLATION
Illustrationen nedan visar en normal installation. Du ska emellertid göra de anpassningar som är
lämpliga för just din bil.
STRÖMFÖRSÖRJNING
+ B REM GND
POWER
FUSE
40A
Till metallkaross eller underrede
(Tillanslutningförtillbehör)
Säkringe*
Bilbatteri
Tändningsnyckel JVC-bilmottagare etc.
Ledningförfjärrstyrdpåslagning
KS-AX3202
KS-AX3204
KS-AX3201D *Medföljerej
Varning
Låtbatterietsnegativapolvarafrånslagenförattförhindrakortslutningarnärduutför
anslutningar.
•Omenströmkabel(köpsseparat)används,såvarnogamedattplacerasäkringnärabatteriet
enligt bilden.
•Anslutledningskabeln(strömkabeln)förströmförsörjningdirekttillkopplingenªpåbatteriet,
men inte förrän alla övriga anslutningar är gjorda.
FöljandetyperavledningskabelböranvändasföranslutningtillkopplingarnaPOWER.
•+BochGND:AWG8tillAWG4(Medentvärsnittsareapåca.8
mm2
till 21
mm2
.)
•REM:AWG18tillAWG8(Medentvärsnittsareapåca.0,8
mm2
till8
mm2
.)
a NärduanvänderenJVCbilmottagaremedfjärrkabel,anslutdentillREM-uttagetpåenheten.
b Närduansluterenenhetutanfjärrkabel,ansluttillbilenstillbehörskrets,somaktiverasav
tändningsnyckeln.Idettafallkandethörasbrusnärbilmottagarensättspåellerstängsav.
Du kan undvika detta brus genom att inte sätta på eller stänga av själva bilmottagaren. Du
kansättapåellerstängaavbilmottagarensamtidigtsomduvriderpå/avtändningsnyckeln.
POLANSLUTNINGAR
Fäst varje anslutningskabel ordentligt genom att dra åt medföljande skruv vid varje pol med hjälp
av en lämplig skruvmejsel enligt bilden.
•Användringkopplingar(medföljerej)försäkeranslutning.
Anmärkningar
•Setillattskruvendrasåtordentligtförattundvikaanslutningsbrott.
•Undvikattdraåtförhårt,eftersomdetkanorsakaskadapåskruven
eller spåret i skruvhuvudet.
HÖGTALARSYSTEM
Anmärkningar
•Anslutintehögtalarensminuskontakter“· till en gemensam punkt.
•Omsammakabelanvändsförbådevänster/högerellerfrämre/bakrehögtalaranslutningkan
slutsteget inte användas. Använd alltid separata kablar till varje högtalare. Dra om sladdarna om
så är fallet.
•Användhögtalaremedenimpedanspå2till8(4till8:vidanvändningi
överkopplingsläge).
•Användhögtalaremedtillräckligkapacitetförslutsteget.
FöljandetyperavledningskabelböranvändasföranslutningtillkopplingarnaSPEAKER
OUTPUT.
KS-AX3204/KS-AX3202:AWG18tillAWG12(Medentvärsnittsareapåca.0,8mm2 till
3,3mm2).
KS-AX3201D:AWG18tillAWG8(Medentvärsnittsareapåca.0,8mm
2
till8mm
2
).
Under ett framsäte
På golvet i bagageutrymmet
•Monteraslutstegetpåenfastyta,exempelvisi
bagageutrymmetellerunderframsätet.
•Eftersomslutstegetavgervärmebördetinte
monteras i närheten av något lättantändligt
material.Seocksåtillattdetintemonterasså
värmeskingringen blockeras.
•Monterainteenhetenpåställensomutsättsför
högvärme,somt.ex.näraettvarmluftsutsläpp
ellerihandskfacket,ellerpåsådanaisolerade
ställensomunderbilmattan,därvärmenintekan
spridas.
•Omslutstegetmonterasunderettframsäte,
så se noga till att ingen kabel till slutsteget kan
komma i kläm vid justering av sätet.
Medföljande skruv
φ 4 × 20 mm
Borrat hål
•Kontrolleraattduanvänderdemedföljande
skruvarna när du monterar apparaten.
•Omandraskruvaranvändsfinnsdetriskföratt
slutsteget lossnar eller att delar under bilgolvet
skadas.
•Innanduborrarhålibagageluckanföratt
installeraenheten,skadukontrolleraattdet
finnstillräckligtmedplatspåundersidan,såatt
hålen inte går in i bränsletanken eller i någonting
annat.
A Slutstegets placering
B Montering av slutsteget
Information om kassering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (zutreffend auf
Länder mit separaten Müllsammelsystemen)
Produktermedsymbolen(överkryssadsoptunnapåhjul)fårintehanterassom
hushållsavfall.Uttjäntelektriskochelektroniskutrustningskaåtervinnaspåen
anläggning som klarar av att hantera dessa produkter och avfallet från deras
biprodukter.Dinalokalamyndigheterkangediginformationomvarduhittar
närmasteåtervinningsanläggning.Genomattåtervinnaochhanteradittavfallpå
rätt sätt bidrar du till att bevara naturens resurser och förhindra hälsoproblem och
miljöförstöring.
Försäkran om överensstämmelse med avseende på EMC-direktiv 2004/108/
EC
Tillverkare:
JVCKENWOODCorporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi,Kanagawa,221-0022,Japan
EU-representant:
JVCTechnicalServicesEuropeGmbH
Postfach100504,61145Friedberg,Tyskland
KSAX320_SW.indd 1 2012/11/26 4:55
2
HÖGTALARANSLUTNINGAR
Anslutningssättet varierar beroende på hur många högtalare som ska användas i bilen. Välj
lämpligt anslutningssätt enligt de kopplingsscheman som visas nedan.
Anmärkningar
•Utförallaanslutningarordentligt.Lösakontakterkanalstravärme,tillföljdavkontaktmotstånd
m.m.,vilketmedförenolycksrisk.
•Draanslutningskablarnaunderbilensmattorförattförhindraoavsiktliglosskoppling.
A När bilstereon är försedd med linjeutgångar.
B När bilstereon INTE är försedd med linjeutgångar.
KS-AX3204
FRÄMRE BAKRE
KS-AX3202
KS-AX3201D
•Anslutkablarnapåhögtalarinmatningskontaktentilllämpligapositivahögtalarkablarochhöljet*1
på bilstereon.
•Täcköverkopplingarnapåoanvändanegativahögtalarkablarpåbilstereonmedisoleringstejp
för att förhindra kortslutningar.
KS-AX3204
System med 4 högtalare—Normal koppling
•Användhögtalarnamedenimpedanspå2till8.
System med 2 högtalare och subwoofer—Bridge Mode (Överkopplingsläge)
•Användhögtalarnamedenimpedanspå2till8.
•Användsubwoofernmedenimpedanspå4till8.
System med 2 högtalare—Bridge Mode (Överkopplingsläge)
•Användhögtalarnamedenimpedanspå4till8.
•Setillattanslutalinjeutgångenfrånmottagarentillvänster(L)uttagpåenheten.
KS-AX3202
System med 2 högtalare—Normal koppling
•Användhögtalarnamedenimpedanspå2till8.
2-högtalarsystem plus subwoofer
•Användhögtalarnamedenimpedanspå2till8.
Subwoofersystem—Bridge Mode (Överkopplingsläge)
•Användhögtalarnamedenimpedanspå4till8.
System med 2 högtalare (2 förstärkare)—Bridge Mode (Överkopplingsläge)
•Användhögtalarnamedenimpedanspå4till8.
•Setillattanslutalinjeutgångenfrånmottagarentillvänster(L)uttagpåenheten.
KS-AX3201D
Subwoofersystem
•Användhögtalarnamedenimpedanspå2till8.
*2 Medföljer ej
JVC-bilmottagare etc.
Bakre jorduttag
Svart kabel till högtalarinmatningskontakt
*1 Exempel: jordanslutning
RECEIVER
GND
BRIDGE MODE
SPEAKER OUTPUT
LR REAR
FRONT LR
FRONT REAR
L/MONO L/MONO
R R
HIGH
INPUT HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
CROSSOVER
LPF HPF LPF HPF
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
INPUT SENS. INPUT SENS.
OFFOFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
JVC-bilmottagare etc. Främre Främre
Bakre Bakre
Linjeutgång
(Fram)
Linjeutgång
(Bak)
*2*2
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “FRONT LEFT (+)” =(+)-kabel, vänster
fram d Grön “REAR LEFT (+)” =(+)-kabel, vänster
bak
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1e Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “FRONT RIGHT (+)” =(+)-kabel, höger
fram f Mörklila “REAR RIGHT (+)” =(+)-kabel, höger bak
A
BRIDGE MODE
SPEAKER OUTPUT
LR REAR
FRONT LR
FRONT REAR
L/MONO L/MONO
R R
HIGH
INPUT HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
CROSSOVER
LPF HPF LPF HPF
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
INPUT SENS. INPUT SENS.
OFFOFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
JVC-bilmottagare etc. Främre Främre
Subwoofer
Linjeutgång
(Fram)
Linjeutgång (Bakre)
eller
Subwooferutgång
*2*2
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “FRONT LEFT (+)” =(+)-kabel, vänster
fram d Grön “REAR LEFT (+)” =(+)-kabel, vänster
bak
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1e Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “FRONT RIGHT (+)” =(+)-kabel, höger
fram f Mörklila “REAR RIGHT (+)” =(+)-kabel, höger bak
A
BRIDGE MODE
SPEAKER OUTPUT
LR REAR
FRONT LR
FRONT REAR
L/MONO L/MONO
R R
HIGH
INPUT HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
CROSSOVER
LPF HPF LPF HPF
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
10
.
5
4
3
2
0
.
2V5V
INPUT SENS. INPUT SENS.
OFFOFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
CROSSOVER
LPF HPF
OFF
JVC-bilmottagare etc.
Främre
Främre
Linjeutgång
*2
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “FRONT LEFT (+)” =(+)-kabel, vänster
fram d Grön “REAR LEFT (+)” =(+)-kabel, höger fram
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1e Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “FRONT RIGHT (+)” =(+)-kabel, vänster
fram f Mörklila “REAR RIGHT (+)” =(+)-kabel, höger fram
A
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS. CROSSOVER
LPF OFF HPF
*2
JVC-bilmottagare etc.
Linjeutgång
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “LEFT (+)=(+)-kabel, höger
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “RIGHT (+)” =(+)-kabel, vänster
A
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS. CROSSOVER
LPF OFF HPF
JVC-bilmottagare etc.
Linjeutgång
(Främre)
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “LEFT (+)=(+)-kabel, höger
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “RIGHT (+)” =(+)-kabel, vänster
A
Linjeutgång (Bakre) eller
Subwooferutgång
Subwoofer
JVC-förstärkare, etc.
(köps separat)
*2
*2
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS. CROSSOVER
LPF OFF HPF
JVC-bilmottagare etc. B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “LEFT (+)=(+)-kabel, höger
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “RIGHT (+)” =(+)-kabel, vänster
A
Linjeutgång
(Bakre)
eller
Subwooferutgång
Subwoofer
*2
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
L
SPEAKER OUTPUT
R
BRIDGE MODE
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS.
HIGH
INPUT
INPUT CROSSOVER
L/MONO
R
10
.
5
4
3
2
LPF OFF HPF
0
.
2V5V
INPUT SENS.
CROSSOVER
LPF OFF HPF
JVC-bilmottagare etc.
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “LEFT (+)=(+)-kabel, vänster fram
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “RIGHT (+)” =(+)-kabel, vänster fram
A
Linjeutgång
*2
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “LEFT (+)=(+)-kabel, höger fram
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “RIGHT (+)” =(+)-kabel, höger fram
SPEAKER OUTPUT
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
Linjeutgång (Bakre)
eller
Subwooferutgång
JVC-bilmottagare etc.
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “LEFT (+)=(+)-kabel, höger
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “RIGHT (+)” =(+)-kabel, vänster
A
Subwoofer
*2
KSAX320_SW.indd 2 2012/11/26 4:55
3
SPECIFIKATIONER
KS-AX3204 KS-AX3202 KS-AX3201D
Uteffekt
• Normal koppling:
Signal-brusförhållande
60 W RMS × 4 kanaler vid 4 och 1% THD + N
76 dBA (referens: 1 W till 4 )
65 W RMS × 2 kanaler vid 4 och 1% THD + N
76 dBA (referens: 1 W till 4 )
250 W RMS × 1 kanaler vid 4 och 1% THD + N
60 dBA (referens: 1 W till 4 )
Uteffekt
• Normal koppling: 90 W RMS × 4 kanaler vid 2 och 1% THD + N 90 W RMS × 2 kanaler vid 2 och 1% THD + N 400 W RMS × 1 kanaler vid 2 och 1% THD + N
• Bridge Mode
(Överkopplingsläge):
150 W RMS × 2 kanaler vid 4 och 1% THD + N 150 W RMS × 1 kanaler vid 4 och 1% THD + N
Maxuteffekt 800 W (400 W × 2) 400 W 800 W
Belastningsimpedans
• Normal koppling: 4 (2 till 8 tolerans) 4 (2 till 8 tolerans) 4 (2 till 8 tolerans)
• Bridge Mode
(Överkopplingsläge):
4 (4 till 8 tolerans) 4 (4 till 8 tolerans)
Frekvensrespons 5 Hz till 50 000 Hz (+0 dB, –3 dB) 5 Hz till 50 000 Hz (+0 dB, –3 dB) 20 Hz till 200 Hz (+0 dB, –3 dB)
Ingångskänslighet/impedans 2 V/21 k (0,3 V till 6 V, variabel) 2 V/21 k (0,3 V till 6 V, variabel) 2 V/40 k (0,3 V till 6 V, variabel)
Distortion Mindre än 0,04% (vid 1 kHz) Mindre än 0,04% (vid 1 kHz) Mindre än 0,08% (vid 100 Hz)
Strömförsörjning Likström 14,4 V (11 V till 16 V tolerans) Likström 14,4 V (11 V till 16 V tolerans) Likström 14,4 V (11 V till 16 V tolerans)
Jordningssystem Negativ jordd Negativ jordd Negativ jordd
Mått (B × H × D) 340 mm × 53,5 mm × 185 mm 207 mm × 53,5 mm × 185 mm 227 mm × 53,5 mm × 185 mm
Vikt (cirka) 2,3 kg1,48 kg1,77 kg
Medföljande tillbehör Ingångskoppling för högtalare 3P × 2
Monteringsskruv
φ
4 × 20 mm × 4
Ingångskoppling för högtalare 3P × 1
Monteringsskruv
φ
4 × 20 mm × 4
Ingångskoppling för högtalare 3P × 1
Monteringsskruv
φ
4 × 20 mm × 4
Design och specifikationer kan ändras utan föreåenda meddelande.
REGLAGE
KS-AX3204
R R
CROSSOVER HIGH
INPUT
INPUT SENS.
LPF HPF
OFF
L/MONO L/MONO
INPUT HIGH
INPUT
INPUT SENS.
CROSSOVER
POWER
HPFLPF OFF
0
.
2V5V
0
.
5
1
2
4
3
0
.
5
1
4
3
2
0
.
2V5V
FRÄMRE FRÄMRE
KS-AX3202 KS-AX3201D
CROSSOVER
LPF OFF HPF
POWER
INPUT SENS.
0
.
5
0
.
2V5V
1
4
3
2
INPUT SENS.
LPF
BASS BOOST
POWER
200Hz
150
50Hz
70
10 120
18dB
2
0
.
2V5V 0dB
3
51
8
0
.
5
1
3
2
4
0
ÅPOWER-lampa
Dengrönaindikatornlysermedanslutstegetärpåslaget.
ıGränsfilterbrytare(CROSSOVER)
OFF:Dennapositionskanormaltväljas.Reglagetställdesinidettalägeföreslutstegets
leverans från fabriken.
LPF:StällinbrytarenpådettalägenärduvillsättapåLPF(lågpasslter)-brytaren.Ett
 lågpasslteröverförfrekvenserpåunder80Hz.
HPF:StällinbrytarenpådettalägenärduvillsättapåHPF(högpasslter)-brytaren.Ett
 högpasslteröverförfrekvenserpåöver150Hz.
ÇINPUTSENS.-kontroll(ingångskänslighet)
Ställinkontrollenefterline-utnivånfördenmittenhetsomäranslutentilldenhärenheten.
Informationomline-utnivånnnsiavsnittet<Specikationer>imittenenhetensbruksanvisning.
Ommittenhetensline-utnivåärokändställerduindensåhär:
1.StällinInputsensitivity-kontrollenpå”5”(minimum).
2.SpelauppenCD-källa.
3.Ökamittenhetensvolymgradvistilldenhögstanivådärljudetinteblirdistorderat.
4.VridInputsensitivity-kontrollenmedurstillennivåstraxunderdärljudetbörjarbli
distorderat.
Kontrollenärförinställtpå5Vvidleverans.
ÎBASSBOOST-reglage
Vridhärförattställainförstärkningavfrekvensen45Hzinomområdet0dBtill+18dB.
Justeranivånmedandulyssnarpåljudetsomspelas.DettareglageförinställdespåMIN,
innan slutsteget levererades från fabriken.
LPF-reglage(lågpassfilter)
Justerabrytfrekvensen(lågpassltretsläppergenomfrekvensersomärlägreän
brytfrekvensen)inomintervallet50Hztill200Hz.Justeranivånmedandulyssnarpåljudet
somspelas.Reglagetärförinställtpå50Hznärenhetenlevereras.
FELSÖKNING
POWER-lampan lyser inte.
•Kontrollerasäkringarnaochbytutensäkringsomharsmält.
•Anslutjordkabelnordentligttillenmetalldelibilen.
•Slåpåutrustningenanslutentillslutsteget.
•Bekräftaattbatterispänningenärdenrätta(11Vtill16V).
•Användettreläomanläggningenanvändersigavförmångaförstärkare.
•Lämnaslutstegetavslagetförattlåtadetsvalna,omdetblivitovanligtvarmt.
Inget ljud.
•Kontrolleraanslutningarnaförströmförsörjning(se“STRÖMFÖRSÖRJNING”påsid.1).
•AnslutkablarmedRCA-kontaktertillingångarnaINPUTellerenhögtalarinmatningskontakttill
kopplingenHIGHINPUT.
•Kontrollerahögtalaranslutningarnaochinställningenavfilterväljarenförövergångsfrekvens
(CROSSOVER)(se“HÖGTALARANSLUTNINGAR”påsidan2).
Det hörs störningar från omformaren.
•Hållkablarförströmanslutning(POWER)bortafrånRCA-kablarna.
•HållRCAstiftkablarnabortafrånövrigaelkablaribilen.
•Anslutjordkabelnordentligttillenmetalldelibilen.
•Setillattdenegativahögtalarkablarnaintevidrörbilensunderrede.
•Anslutenförbikopplingskondensatorövertillbehörsomkopplarna(försignalhorn,fläkt,o.dyl.).
Ljudstörningar uppstår när slutsteget ansluts till en AM (MV/LV)-radiomottagare.
•Drasamtligakablartillslutstegetpåavståndfrånantennkabeln.
KS-AX3201D
2-subwoofersystem (2 förstärkare)
•Användhögtalarnamedenimpedanspå2till8.
•SignalerinmatadeviaingångarnaINPUTmatasutviaförförstärkarutgångarnaPREOUT.
2-subwoofersystem
•Användhögtalarnamedenimpedanspå4till8.
5-högtalarsystem plus subwoofer — 5.1-kanals (3 förstärkare)
•Användhögtalarnamedenimpedanspå2till8.
•Setillattanslutalinjeutgångenfrånmottagarentillvänster(L)uttagpåenheten.
SPEAKER OUTPUT
SPEAKER OUTPUT
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
Linjeutgång
(Bakre)
eller
Subwooferutgång
JVC-bilmottagare etc.
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “LEFT (+)=(+)-kabel, höger
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “RIGHT (+)” =(+)-kabel, vänster
A
Subwoofer
*2
Subwoofer
*2
SPEAKER OUTPUT
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
Linjeutgång (Bakre)
eller
Subwooferutgång
*2
JVC-bilmottagare etc.
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “LEFT (+)=(+)-kabel, höger
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “RIGHT (+)” =(+)-kabel, vänster
A
Subwoofer
Subwoofer
SPEAKER OUTPUT
L/MONO
HIGH
INPUT
PRE OUT INPUT
L
R R
JVC-bilmottagare etc.
B Ingångskoppling för högtalare.
Anslutningskabel Till Mottagare
a Vit “LEFT (+)=(+)-kabel, höger
b Svart “RECEIVER GND” =Hölje*1
c Grå “RIGHT (+)” =(+)-kabel, höger
A
Subwoofer
*2
JVC-förstärkare, etc.
(köps separat)
JVC-förstärkare, etc.
(köps separat) Mitthögtalare
Fram
högtalare
Bak
högtalare
Linjeutgång (Främre)
Linjeutgång (Bakre)
*2
*2
*2
Linjeutgång
(mitt)
Subwooferutgång
KSAX320_SW.indd 3 2012/11/26 4:55

Navigation menu