Lenovo M800 M900 Tower Ug Fi User Manual (Finnish) Guide (Tower Form Factor) Think Centre M800, Type (10FW, 10FV, 10FC, 10FD) Desktop (Think Centre) 10FG

2016-08-12

User Manual: Lenovo M800 M900 Tower Ug Fi (Finnish) User Guide - (Tower Form Factor) ThinkCentre M800, M900 Type (10FW, 10FV, 10FC, 10FD) M900 Desktop (ThinkCentre) - Type 10FG ThinkCentre M900 (type 10FG)

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 108 [warning: Documents this large are best viewed by clicking the View PDF Link!]

ThinkCentreM800jaM900
Käyttöopas
Konetyypit:10FC,10FD,10FVja10FW
Huomautus:Ennentämänjulkaisunjasiinäkuvattujentuotteidenkäyttöäluehuolellisestiseuraavattiedot:
”Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet”sivullaiiijaLiiteF”Huomioonotettavaa”sivulla95.
Kolmaspainos(toukokuu2016)
©CopyrightLenovo2015,2016.
RAJOITETTUJAOIKEUKSIAKOSKEVAHUOMAUTUS:JostiedottaiohjelmistotoimitetaanGeneralServices
Administration(GSA)-sopimuksenehtojenmukaisesti,niidenkäyttöä,jäljentämistäjaluovuttamistakoskevat
sopimuksenGS-35F-05925rajoitukset.
Sisältö
Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet.iii
Ennentämänjulkaisunkäyttöä.........iii
Huoltojapäivitykset.............iii
Staattiseltasähköltäsuojautuminen.......iv
Verkkojohdotjaverkkolaitteet..........iv
Jatkojohdotjaniihinliittyvätlaitteet.......v
Pistokkeetjapistorasiat............v
Ulkoisetlaitteet...............v
Lämpöjatietokoneenosientuuletus.......v
Käyttöympäristö...............vi
Laserturvaohjeet...............vi
Virtalähteeseenliittyvätturvaohjeet.......vii
Tietokoneenpuhdistusjaylläpito.......vii
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus......1
Laitteidensijainti...............1
Laiteedestä...............1
Laitetakaa...............2
Tietokoneenosat.............4
Emolevynosat..............5
Koneentyyppi-jamallimerkintä.......6
Ominaisuudet................7
Teknisettiedot...............11
Ohjelmat.................11
Tietokoneessaolevanohjelman
käynnistäminen............11
Asennusvalmiinohjelmanasentaminen...12
Lenovo-ohjelmienesittely........12
Luku2.Tietokoneenkäyttö......15
Tietokoneenrekisteröinti...........15
Tietokoneenäänenvoimakkuudensäätö.....15
KuvakkeenlisäysWindowsinilmaisinalueelle...15
Levyjenkäyttö...............16
Ohjeitaoptisenasemankäyttöön.....16
Tietolevynkäsittelyjasäilytys.......16
Levyntoistojavaihtaminen........16
Tietojentallennuslevyyn.........17
Tietokoneenliittäminenverkkoon.......17
Tietokoneenliittäminen
Ethernet-lähiverkkoon..........18
Yhteydenmuodostuslangattomaan
lähiverkkoon..............18
YhteydenmuodostusBluetooth-laitteeseen..18
Luku3.Tietokonejakäyttäjä.....19
Työtilanjärjestely..............19
Valaistusjaheijastukset.........19
Ilmanvaihto..............19
Pistorasioidensijaintijakaapelienpituus...19
Mukavuus...............19
Tietojahelppokäyttötoiminnoista.......20
Tietokoneenpuhdistus...........23
Ylläpito..................23
Vihjeitäperusylläpitoon.........23
Tietokoneenkäsittely..........24
Tietokoneenpitäminenajantasalla.....24
Tietokoneensiirto.............25
Luku4.Suojaus............27
Tietokoneenlukitseminen..........27
Tietokoneenkannenlukitseminen.....27
Kensington-vaijerilukontaivastaavanlukon
kiinnitys...............28
Vaijerilukonkiinnittäminen........29
Suojausasetustentarkasteleminenjamuuttaminen
SetupUtility-ohjelmassa..........29
Tietokoneenluvattomankäytönestäminen....29
Sormenjälkitodennuksenkäyttö........30
Palomuurienkäyttöjatuntemus........30
Tietojensuojausviruksiavastaan.......30
ComputraceAgent-ohjelmistoupotettuna
laiteohjelmistoon..............31
TPM(TrustedPlatformModule)-moduuli....31
Luku5.Kokoonpanon
lisäasetukset.............33
SetupUtility-ohjelmankäyttö.........33
SetupUtility-ohjelmanaloitus.......33
Laitteenkäyttöönottotaikäytöstäpoisto...33
AutomaticPowerOn-toimintojenkäyttöönotto
taikäytöstäpoisto:...........33
ErPLPS-vaatimustenmukaisuustilan
ottaminenkäyttööntaipoistaminen
käytöstä...............34
ICE-suorituskykytilanvaihtaminen.....34
ICE-lämpöhälytystoiminnonkäyttöönottotai
käytöstäpoisto.............35
Kokoonpanomuutostenhavaitsemistoiminnon
ottaminenkäyttööntaipoistaminenkäytöstä.35
Kannenavauksentunnistuskytkimenkäyttö.35
BIOS-salasanojenkäyttö.........36
Käynnistyslaitteenvalinta.........37
SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus...37
BIOSinpäivitys..............38
©CopyrightLenovo2015,2016i
TietokoneenelvytysBIOSinpäivityksenhäiriöistä.38
Luku6.Vianmääritys,häiriöiden
poistojaelvytys............39
Tietokoneenongelmanratkaisunperustoimet...39
Vianmääritys...............39
Käynnistyshäiriöt............39
Äänitoimintojenhäiriöt..........40
CD-asemanhäiriöt...........41
DVD-asemanhäiriöt...........41
Satunnaisethäiriöt...........42
Tallennusasemanhäiriöt.........42
Verkkoyhteyshäiriöt...........43
Suorituskykyynliittyväthäiriöt.......45
Sarjaliitännänkäyttöeionnistu......46
USB-laitteenongelmat..........46
Ohjelmistojenjaajureidenhäiriöt......47
Vianmääritys...............47
LenovoSolutionCenter.........47
Elvytysmenetelmiäkoskeviatietoja.......48
Windows7:nelvytysmenetelmiäkoskevia
tietoja................48
Windows10:nelvytysmenetelmiäkoskevia
tietoja................49
Luku7.Laitteidenasennustai
vaihto.................51
Staattisellesähkölleherkkienlaitteidenkäsittely.51
Laitteidenasennustaivaihto.........51
Ulkoistenlisävarusteidenasennus.....51
Tietokoneenkannenirrotus........52
Etuosanpeitelevynvaihtaminen......52
Tallennusasemanvaihto.........55
Optisenasemanvaihto.........63
Virtalähdemoduulinvaihto........65
Jäähdytyslevy-tuuletinmoduulinvaihto...66
Muistimoduulinvaihto..........68
PCI-kortinvaihto............69
PCI-sovitinkortinvaihto.........72
PCI-Express-kortinvaihto........73
Nappiparistonvaihtaminen........74
Osienasennuksenviimeistely.......75
Luku8.Tietojen,tuenja
huoltopalvelujensaanti........77
Tietolähteitä................77
Erikielistenkäyttöoppaidenkäyttäminen...77
Windowsinohjejärjestelmä........77
Turvaohjeetjatakuutiedot........77
LenovonWeb-sivusto..........77
Lenovontukisivusto...........78
Useinesitettyjäkysymyksiä........78
Tuki-jahuoltopalvelut............78
Soittotukipalveluun...........78
Muidenpalvelujenkäyttö.........79
Lisäpalvelujenhankinta.........79
LiiteA.Tietojamääräyksistä.....81
Vientiluokitustakoskevahuomautus......81
Tietojasähkömagneettisestasäteilystä.....81
IlmoitusFCC(FederalCommunications
Commission)-säännöstenmukaisuudesta..81
Euraasialainenvaatimustenmukaisuusmerkki...83
Äänilaitteitakoskevahuomautus(Brasilia)....83
Tiedotlangattomanyhteyden
vaatimustenmukaisuudesta(Meksiko).....83
Muitamääräyksiäkoskevailmoitus.......84
LiiteB.WEEE-direktiiviinja
kierrätykseenliittyviätietoja.....85
Tärkeitätietojasähkö-jaelektroniikkalaiteromun
kierrättämisestä..............85
KierrätykseenliittyviätietojaJapanissa.....86
KierrätykseenliittyviätietojaBrasiliassa.....86
AkkujenkierrätykseenliittyviätietojaTaiwanissa.86
AkkujenkierrätykseenliittyviätietojaEuroopan
unionissa.................87
LiiteC.Vaarallistenaineiden
rajoittamistakoskevadirektiivi
(RoHS).................89
EuroopanunioninRoHS...........89
TurkinRoHS...............89
UkrainanRoHS..............89
IntianRoHS................89
KiinanRoHS...............90
TaiwaninRoHS..............90
LiiteD.Kiinanenergiamerkintä....91
LiiteE.ENERGYSTAR-merkin
käyttöönoikeutetuttietokoneen
mallit..................93
LiiteF.Huomioonotettavaa......95
Tavaramerkit...............96
iiThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet
VAROITUS:
Luehuolellisestikaikkitähäntuotteeseenliittyvätturvaohjeet,ennenkuinkäytättietokonetta.
LisätietojaontässäosassajatuotteenmukanatoimitetussaTurvaohjeetjatakuutiedot-julkaisussa.
Kaikkiennäidenturvaohjeidentuntemusvähentäähenkilövahinkojenjatuotevaurioidenriskiä.
JosoletkadottanutTurvaohjeetjatakuutiedot-julkaisun,voitnoutaasenPDF-muodossaLenovon®
tukisivustostaosoitteessahttp://www.lenovo.com/UserManuals.
Ennentämänjulkaisunkäyttöä
VAROITUS:
Luehuolellisestikaikkitähäntuotteeseenliittyvätturvaohjeet,ennenkuinteetmitääntässä
julkaisussakuvattujatoimia.LisätietojaontässäosiossajatuotteenmukanatoimitetunTurvaohjeetja
takuutiedot-julkaisunturvaohjeitakäsittelevässäosiossa.Näidenturvaohjeidentuntemusvähentää
henkilövahinkojenjatuotevaurioidenriskiä.
JosoletkadottanutTurvaohjeetjatakuutiedot-julkaisun,voitnoutaasenPDF-muodossaLenovon®
tukisivustostaosoitteessahttp://www.lenovo.com/UserManuals.
Huoltojapäivitykset
Äläyritähuoltaatuotettaitse,elleiasiakastukikeskuksenedustajataiohjeaineistotähänkehota.Käytävain
valtuutettuahuoltopalvelua,jollaonoikeusantaahuoltoakyseiselletuotteelle.
Huomautus:Asiakasvoiitsepäivittäätaivaihtaajoitakintietokoneenosia.Päivitysosiakutsutaan
lisävarusteiksi.Vaihto-osia,joitavoiasentaaitse,nimitetäänasiakkaanvaihdettavissaoleviksiosiksi(CRU,
CustomerReplaceableUnit).Lenovontoimittamissaohjeissakerrotaan,voikolisävarusteentaiosanvaihtaa
itse.Kaikkialisävarusteentaivaihto-osanmukanatoimitettujaohjeitaonehdottomastinoudatettava.
Tietokoneensisälläsaattaaollaosia,joissaonjännite,vaikkavirranmerkkivaloeipala.Jostuotteessaon
verkkojohto,varmistaaina,ettävirtaonkatkaistujaettätuotteenverkkojohtoonirrotettuvirtalähteestä,
ennenkuinirrotattuotteenkansia.Jossinullaonaiheeseenliittyviäkysymyksiätaihuolenaiheita,otayhteys
asiakastukikeskukseen.
Vaikkatietokoneenosateivätliikusenjälkeen,kunverkkojohtoonirrotettu,otaseuraavatvaroitukset
huomioon.
VAROITUS:
Vaarallisialiikkuviaosia.Varo,etteivätsormettaimuutruumiinosatkosketaosiin.
VAROITUS:
©CopyrightLenovo2015,2016iii
Ennenkuinavaattietokoneenkannen,katkaisetietokoneestavirtajaannatietokoneenjäähtyä
muutamiaminuutteja.
Staattiseltasähköltäsuojautuminen
Staattisestasähköstäeiolevaaraaihmiselle,muttasesaattaavioittaatietokoneenosiajalisävarusteita.
Virheellinenkäsittelyvoivioittaastaattisellesähkölleherkkäälaitetta.Kunpuratlisävarusteentaiasiakkaan
vaihdettavissaolevanosanpakkausta,äläavaastaattiseltasähköltäsuojaavaapakkausta,ennenkuin
asennusohjeissaneuvotaantekemäänniin.
Jottavälttäisitstaattisensähkönaiheuttamatvauriot,noudataseuraaviavarotoimiakäsitellessäsi
laitteisto-osiajamuitatietokoneenosia:
Vältätarpeettomialiikkeitä.Liikkeetsaattavatsynnyttäästaattistasähköäympärillesi.
Käsitteleosiaainavarovaisesti.Tartusovitinkortteihin,muistimoduuleihinjapiirikortteihinainaniiden
reunoista.Äläkoskepaljaisiinvirtapiireihintailiittimiin.
Äläannamuidenhenkilöidenkoskeatietokoneenosiin.
Kunasennatjärjestelmäänuudenlaitteen,kosketalaitteenstaattiseltasähköltäsuojaavallapakkauksella
sovitinkorttipaikanmetallistakanttataitietokoneenmaalaamatontametallipintaavähintäänkahden
sekunninajan.Tämäpienentääpakkauksenjakehosistaattistavarausta.
Mikälimahdollista,poistastaattisellesähkölleherkkäosapakkauksestaanjaasennasesuoraan
tuotteeseenlaskemattasitävälilläkäsistäsi.Jostämäeionnistu,asetaosanstaattiseltasähköltäsuojaava
pakkaustasaisellepinnallejaosapakkauksenpäälle.
Äläasetaosaakeskusyksikönkannentaimuunmetallipinnanpäälle.
Verkkojohdotjaverkkolaitteet
Käytävaintuotteenvalmistajantoimittamiaverkkojohtojajaverkkolaitteita.Äläkäytäverkkojohtoamuissa
laitteissa.
Verkkojohtojentuleeollaturvallisiksihyväksyttyjä.SaksassatuleekäyttäätyyppimerkinnälläH03VV-F,3G,
0,75mm2(verkkojohtoliitettyverkkolaitteeseen)taiH05VV-F,3G,0,75mm2(verkkojohtoliitettysisäiseen
virtalähdemoduuliin)varustettuaverkkojohtoataisitälaadukkaampaaverkkojohtoa.Muissamaissatulee
käyttääkyseisessämaassahyväksyttyäverkkojohtoa.
Äläkiedoverkkojohtoaverkkolaitteentaimuunesineenympärille.Sesaattaaaiheuttaajohdonlohkeilemisen,
murtumisentaikiertymisen.Tästävoisyntyävaaratilanteita.
Sijoitaverkkojohdotainaniin,ettäniidenpäälleeiastuta,niihineikompastutataietteivätnejääpuristuksiin.
Suojaajohdotjaverkkolaitteetnesteiltä.Äläjätäverkkojohtoatai-laitettapesualtaidentaiammeidenlähelle
taikylpyhuoneisiintailattioille,joitapestäänvedelläjapesuaineilla.Kastuminensaattaaaiheuttaaoikosulun,
etenkinjosverkkojohtotaiverkkolaiteonkulunutväärinkäytöntakia.Kastuminenvoimyösvähitellen
syövyttääverkkojohdonjaverkkolaitteenliittimiä,jostavoiajanmittaanaiheutuaylikuumenemista.
Varmista,ettäkaikkienverkkojohtojenpistokeonkytkettyliitäntäänturvallisestijakokonaan.
Äläkäytäverkkolaitetta,jossaonmerkkejäsyöpymisestätaikulumisestapistokkeenliittimissätaimerkkejä
ylikuumenemisesta(kutensulaneitakohtiamuoviosassa)pistokkeessataiverkkolaitteenmuissaosissa.
Äläkäytäverkkojohtoja,joidenjommankummanpäänliittimissäonmerkkejäkulumisestatai
ylikuumenemisestataijotkanäyttävätjollakintavallavaurioituneilta.
ivThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Jatkojohdotjaniihinliittyvätlaitteet
Varmista,ettäkäytössäolevatjatkojohdot,ylijännitesuojat,UPS-laitteetjajatkopistorasiatpystyvät
käsittelemääntuotteenedellyttämiäjännitteitä.Äläkoskaanylikuormitanäitälaitteita.Joskäytät
jatkopistorasioita,kuormituseisaaylittääjatkopistorasiansyöttötehoa.Jossinullaonkuormitukseen,
jännitevaatimuksiintaisyöttötehoonliittyviäkysymyksiä,pyydälisätietojasähköasentajalta.
Pistokkeetjapistorasiat
Jospistorasia,johonaiotkytkeätietokoneentaisiihenliittyvätlaitteet,näyttäävahingoittuneeltatai
kuluneelta,äläkäytäpistorasiaavaanannavaltuutetunsähköasentajanvaihtaasentilalleuusirasia.
Äläväännäpistokettataiteesiihenmuutoksia.Jospistokevahingoittuu,otayhteysvalmistajaanjapyydä
uusipistoketilalle.
Äläliitätietokonettasamaanpistorasiaanpaljonvirtaakuluttavanlaitteenkanssa.Muutoinmahdolliset
jännitevaihtelutvoivatvioittaatietokonetta,sentietojataisiihenliitettyjälaitteita.
Joidenkintuotteidenmukanatoimitetaankolmiliittiminenpistoke.Tämäpistokesopiivainmaadoitettuun
pistorasiaan.Tämäontarkoituksellinensuojaavaominaisuus.Äläyritäkiertääsuojaustapakottamalla
pistokettajohonkinmuuhunkuinmaadoitettuunpistorasiaan.Josetpystyasettamaanpistoketta
pistorasiaan,otayhteyssähköasentajaanjapyydähäneltähyväksyttymuuntosovitinpistokkeelletaipyydä
häntävaihtamaanpistorasiamaadoitettuunpistorasiaan.Äläkoskaanylikuormitapistorasioita.Järjestelmän
kokonaiskuormitussaaollaenintään80prosenttiahaaroituskytkennännimellistehosta.Jossinullaon
kuormitukseentaihaaroituskytkennännimellistehoonliittyviäkysymyksiä,pyydälisätietojasähköasentajalta.
Varmista,ettäkäytettäväpistorasiaonkaapeloituoikeinjaettäsesijaitseelähellälaitteitapaikassa,jossa
siihenpääseehelpostikäsiksi.Älävedäverkkojohtojakokonaansuoriksitavalla,jokarasittaajohtoja.
Varmista,ettäpistorasianjännitejavirtavastaavatasennettavanlaitteenvaatimuksia.
Kytkelaitteidenpistokkeetpistorasiaanjairrotanepistorasiastavarovasti.
Ulkoisetlaitteet
ÄläkytketaiirrotamitäänulkoistenlaitteidenkaapeleitaUSB-kaapeleitalukuunottamattasilloin,kun
tietokoneessaonvirtakytkettynä.Muutointietokonesaattaavaurioitua.Odotavähintäänviisisekuntia
tietokoneenvirrankatkaisunjälkeen,ennenkuinirrotatsiihenliitetynulkoisenlaitteen.
Lämpöjatietokoneenosientuuletus
Tietokoneet,verkkolaitteetjamonetlisävarusteettuottavatlämpöä,kunniihinonkytkettyvirtajakunakkuja
ladataan.Noudataainanäitäturvaohjeita:
Äläpidätietokonetta,verkkolaitettatailisävarustettasylissäsipitkääntaiannasenkoskettaamuitakehosi
osiapitkäänkäytöntaiakunlatauksenaikana.Tietokone,verkkolaitejauseatlisävarusteettuottavat
normaalinkäytönaikanajonkinverranlämpöä.Pitkäaikainenkosketussaattaaaiheuttaaepämukavuutta
taijopapalovamman.
Älälataaakkuataikäytätietokonetta,verkkolaitettatailisävarustettatulenarkojenaineidenlähellätai
ympäristöissä,joissaonräjähdysvaara.
Tuotteessaolevientuuletusaukkojen,tuulettimienjajäähdytyslevyjentarkoitusonvarmistaatuotteen
turvallisuusjatoimintavarmuus.Ilmavirrankulkutietokoneensisäosiintaituulettimienjajäähdytyslevyjen
©CopyrightLenovo2015,2016v
toimintasaattaaestyä,jostuoteasetetaansängylle,sohvalle,matolletaijollekinmuullejoustavalle
pinnalle.Älätukitaipeitätuuletusaukkojataiestätuulettimientaijäähdytyslevyjentoimintaa.
Tarkistatietokoneesipölynkerääntymisenvaraltavähintäänkerrankolmessakuukaudessa.Katkaise
tietokoneestavirtajairrotatietokoneenverkkojohtopistorasiasta,ennenkuinaloitattarkistuksen.Poista
sittenkaikkitietokoneenpeitelevynrakoihinjaaukkoihinkertynytpöly.Joshavaitsettietokoneenulkopuolella
kerääntynyttäpölyä,tarkistamyöstietokoneensisäpuolijapoistasinnekertynytpölymyösjäähdytysrivoista,
tuuletusaukoistajatuulettimista.Sammutatietokonejairrotatietokoneenverkkojohtopistorasiastaaina
ennenkuinavaattietokoneenkannen.Vältätietokoneenkäyttöä50senttimetriälähempänävilkasliikenteisiä
paikkoja.Jostietokonettajoudutaankäyttämääntällaisellaalueellataisenlähistöllä,tietokonekannattaa
tarkistaapölynkerääntymisenvaraltajapuhdistaapölystämainittuauseammin.
Noudataainaseuraaviaperusohjeitaomanturvallisuutesivuoksijatietokoneentoimintakyvynoptimoimiseksi:
Pidätietokoneenkansisuljettunaaina,kuntietokoneenverkkojohtoonkytkettynäpistorasiaan.
Tarkistatietokoneenulkopintasäännöllisestipölynkerääntymisenvaralta.
Poistapeitelevyntuuletusaukkoihinkerääntynytpöly.Pölyisissäjavilkasliikenteisissäpaikoissaolevia
tietokoneitapitäämahdollisestipuhdistaauseammin.
Älärajoitataipeitätuuletusaukkoja.
Äläsäilytätaikäytätietokonettakalustukseenupotettuna,koskatämäsaattaalisätäylikuumenemisen
vaaraa.
Tietokoneeseenohjautuvanilmavirranlämpötilasaaollaenintään35°C.
Äläasennamitäänilmansuodatuslaitteita.Nesaattavathäiritätietokoneenjäähdytysjärjestelmän
toimintaa.
Käyttöympäristö
Tietokoneenkäyttöympäristönlämpötilantuleeolla10–35°Cjasuhteellisenilmankosteuden35–80%.Jos
tietokonettavarastoidaantaikuljetaanalle10°C:eenlämpötilassa,annatietokoneenlämmetähitaasti
optimaaliseenkäyttölämpötilaan(10–35°C),ennenkuinkytketsiihenvirran.Tämävoikestääjopakaksi
tuntia.Virrankytkeminentietokoneeseen,ennenkuinseonlämmennytoikeaankäyttölämpötilaan,saattaa
vaurioittaatietokonettaniin,etteisitävoikorjata.
Asetatietokonekuivaanpaikkaan,jossaonhyväilmanvaihtojajokaeiolealttiinasuoralleauringonpaisteelle.
Äläpidämuitasähkölaitteita,kutentuuletinta,radiota,tehokkaitakaiuttimia,ilmastointilaitettatai
mikroaaltouunia,liianlähellätietokonetta,koskanäidenlaitteidenmuodostamatvoimakkaatmagneettikentät
saattavatvaurioittaanäyttöätaitallennusasemantietoja.
Äläasetamitäänjuomiatietokoneentaisiihenliitettyjenlaitteidenpäälletailäheisyyteen.Tietokoneentai
siihenliitetynlaitteenpäällekaatuvanestevoiaiheuttaaoikosuluntaimuitavaurioita.
Äläsyötaitupakoitietokoneennäppäimistönääressä.Näppäimistöönputoavatmurusettaituhkavoivat
aiheuttaavaurioita.
Laserturvaohjeet
VAROITUS:
Kunasennatlasertuotteita(kutenCD-asemia,DVD-asemia,kuituoptiikkalaitteitatailähettimiä),
huomaaseuraavatseikat:
viThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Äläavaakoteloa.Lasertuotteenkotelonavaaminensaattaaaltistaavaarallisellelasersäteilylle.
Laitteensisälläeiolehuollettaviaosia.
Muidenkuintässäjulkaisussamainittujensäätöjentaitoimientekovoialtistaavaaralliselle
säteilylle.
VAARA
Joissakinlasertuotteissasaattaaollaluokan3Atai3Blaserdiodi.Otahuomioonseuraavatseikat:
Avattutuotealtistaalasersäteilylle.Äläkatsosuoraansäteeseenpaljaallasilmällätaioptisella
välineellä.Säteeseenkatsominenvoivahingoittaasilmiäsi.
Virtalähteeseenliittyvätturvaohjeet
Äläirrotavirtalähteensuojakuortataimuitaosia,jossaonseuraavatarra.
Osissa,joissaontämätarra,onvaarallinenjännite.Näissäosissaeiolehuollettaviksitarkoitettuja
komponentteja.Josepäiletnäidenosienolevanviallisia,otayhteyshuoltoteknikkoon.
Tietokoneenpuhdistusjaylläpito
Pidätietokonejatyöympäristöpuhtaana.Sammutatietokonejairrotaverkkojohtopistorasiastaennen
tietokoneenpuhdistusta.Äläruiskutanestemäistäpuhdistusainettasuoraantietokoneeseen.Äläkäytä
herkästisyttyvääpuhdistusainetta.Kostutapehmeäkangaspuhdistusaineellajapyyhisillätietokoneen
pinnat.
©CopyrightLenovo2015,2016vii
viiiThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus
Tämälukusisältäätietojaseuraavistaaiheista:
”Laitteidensijainti”sivulla1
”Ominaisuudet”sivulla7
”Teknisettiedot”sivulla11
”Ohjelmat”sivulla11
Laitteidensijainti
Tässäosassaontietojatietokoneenlaitteidensijainnista.
Huomautus:Tietokoneesilaitteetsaattavatpoiketahiemantässäesitetyistäkuvista.
Laiteedestä
Kuva1.Laiteedestä
1Optisenasemanmerkkivalo2Optisenasemanpainike
3Tallennusasemanmerkkivalo4Virtapainike
5USB3.0-liitäntä6Kuulokeliitäntä
7Mikrofoniliitäntä8USB3.0-liitäntä
Kuulokeliitäntä
Tähänliitäntäänvoiliittääkuulokkeet.
©CopyrightLenovo2015,20161
Mikrofoniliitäntä
Tähänliitäntäänvoiliittäämikrofonin.Voitkäyttäämikrofoniaäänentallentamiseentai
puheentunnistusohjelmistonkäyttöön.
Optisenasemanpoisto/sulkemispainike
Käytetäänoptisenasemanlevykelkanavaamiseen.Kunoletasettanutlevynlevykelkkaan,suljelevykelkka
painamallapoisto/sulkemispainiketta.
Optisenasemanmerkkivalo
Optisenasemanmerkkivalonpalaessaoptinenasemaonkäytössä.
Virtapainike
Virtapainikkeellatietokoneeseenvoikytkvirran.Tietokoneenvirranvoikatkaistavirtapainikkeellamyös
silloin,kunsitäeivoikatkaistamilläänMicrosoft®Windows®-käyttöjärjestelmänsammutusmenetelmällä.
Tallennusasemanmerkkivalo
Tallennusasemantoiminnanmerkkivalonpalaessatallennusasematovatkäytössä.
USB3.0-liitäntä
TähänliitäntäänvoiliittääUSB2.0-taiUSB3.0-liitäntääkäyttävänlaitteen,kutennäppäimistön,hiiren,
skannerin,tulostimentaikämmentietokoneen(PDA).
Laitetakaa
Kuva2.Laitetakaa
1Verkkojohdonliitäntä2Sarjaportti
3VGA-liitäntä4DisplayPort®-liitännät(2)
5USB3.0liitännät(4)6USB2.0-liitännät(2)(M800-mallit)taiUSB3.0-liitännät
(2)(M900-mallit)
2ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
7Mikrofoniliitäntä8Ääniulos-liitäntä
9Äänisisään-liitäntä10PCI-taiPCIExpress-korttienpaikat(erikorteillaon
erilaisetliitännät)
11Riippulukonkiinnityslenkki12Vaijerilukonpaikat(2)
13Sarjaportti(joissakinmalleissa14Ethernet-liitäntä
15PS/2-näppäimistö-ja-hiiriliitäntä(joissakinmalleissa)16Turvalukonpaikka
Huomautus:Erillisennäytönohjainkortin,verkkoliitäntäkortintaiäänikortinvoiasentaaPCI(Peripheral
ComponentInterconnect)-taiPCIExpress-korttialueelle.Joställainenkorttionasennettu,käytäkortin
liitäntöjävastaavientietokoneenliitäntöjenasemesta.
Linjasisään-liitäntä
Tämänliitännänavullavoidaanvastaanottaaääntäerillisistääänilaitteista,kutenstereolaitteista.Kun
erillinenäänilaitekytketääntietokoneeseen,kaapelikytketäänkulkemaanlaitteenääniulos-liitännästä
tietokoneenäänisisään-liitäntään.
Linjaulos-liitäntä
Tätäkäytetäänäänenlähettämiseentietokoneestaulkoisiinlaitteisiin,kuulokkeisiintai
multimedianäppäimistöihin.Joskytkettietokoneeseenstereojärjestelmäntaimuunulkoisen
äänentallennuslaitteen,kytkekaapelilaitteenäänisisään-liitännänjatietokoneenääniulos-liitännän
välille.
Huomautus:Jostietokoneessaonsekääänenlinjalähtöliitäntäettäkuulokemikrofoni-taikuulokeliitäntä,
liitänappikuulokkeet,kuulokkeettaikuulokemikrofoniainakuulokemikrofoni-taikuulokeliitäntään.
Kuulokeliitäntäeikuitenkaantuekuulokemikrofoninmikrofonia.
Vaijerilukonpaikat(2)
Käytetäänvaijerilukonkiinnittämiseen.Lisätietojaonseuraavassajaksossa:”Vaijerilukonkiinnittäminen”
sivulla29.
DisplayPort-liitäntä
TähänliitäntäänvoiliittääDirectDrive-näytöntaimuunlaitteen,jokakäyttääDisplayPort-liitäntää.
Ethernet-liitäntä
Tähänliitäntäänvoiliittäälähiverkon(LAN)Ethernet-kaapelin.
Huomautus:TietokoneenkäyttöFCC-luokanB(FederalCommunicationsCommissionClassB)
rajoitustenmukaisestiedellyttäävähintäänluokan5eEthernet-kaapelia.
Mikrofoniliitäntä
Tähänliitäntäänvoidaanliittäämikrofoni,jonkaavullavoitäänittääääniätaikäyttää
puheentunnistusohjelmia.
Riippulukonkiinnityslenkki
Käytetäänriippulukonkiinnittämiseen.Lisätietojaonseuraavassajaksossa:”Tietokoneenkannen
lukitseminen”sivulla27.
PCI-taiPCIExpress-korttienpaikat(erikorteillaonerilaisetliitännät)
VoitliittääPCI-/PCI-Express-kortintällealueelletietokoneensuorituskyvynparantamistavarten.Tällä
alueellaolevatliitännätvoivatvaihdellatietokoneenmallinmukaan.
Verkkojohdonliitäntä
Tähänliitetäänverkkojohto,jollatietokonekytketäänverkkovirtaan.
PS/2-näppäimistöliitäntä
Tähänliitäntäänvoidaanliittäänäppäimistö,jokakäyttääPS/2(PersonalSystem/2)-näppäimistöliitäntää.
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus3
PS/2-hiiriliitäntä
Tähänliitäntäänvoidaanliittäähiiritaijokinmuupaikannuslaite,jokakäyttääPS/2-hiiriliitäntää.
Sarjaliitäntä
Tähänliitäntäänvoidaanliittääerillinenmodeemi,sarjaliitäntääkäyttävätulostintaijokinmuusarjaliitäntää
käyttävälaite.
Turvalukonpaikka
KäytetäänKensington-vaijerilukontaivastaavanlukonkiinnittämiseen.Lisätietojaonseuraavassa
jaksossa:”Kensington-vaijerilukontaivastaavanlukonkiinnitys”sivulla28.
USB2.0-liitäntä
TähänliitäntäänvoiliittääUSB2.0-liitäntäävaativanlaitteen,kutennäppäimistön,hiiren,skannerin,
tulostimentaikämmentietokoneen(PDA).
USB3.0-liitäntä
TähänliitäntäänvoiliittääUSB2.0-taiUSB3.0-liitäntääkäyttävänlaitteen,kutennäppäimistön,hiiren,
skannerin,tulostimentaikämmentietokoneen(PDA).
VGA-liitäntä
TähänvoidaankytkeäVGA-näyttötaijokinmuuVGA-liitäntääkäyttävälaite.
Tietokoneenosat
Huomautus:Jotkinseuraavistaosistaeivätvälttämättäolekäytettävissäkaikissatietokonemalleissa.
Kuva3.Tietokoneenosat
4ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
1Tietokoneenkansi2Virtalähdemoduuli
3Jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli4Suoritin
5Nappiparisto6Muistimoduuli
7Tietokoneenkahva8Optinenasema
9Optinenasema,kortinlukulaitejaUSB-portittai
etuosantallennusyksikkö
10EtuosanWi-Fi-antenni
11Etulevynääni-jaUSB-liitännätsisältävämoduuli12Lämpöanturi
13Sisäinenkaiutin14Toissijainentallennusasemakehikko
15Toissijainentallennusasema16Emolevy
17Ensisijainentallennusasemakehikko18Ensisijainentallennusasema
19PCI-sovitinkortti20PCI-kortti
21Wi-Fi-kortti22Wi-Fi-sovitinkortti
23TakaosanWi-Fi-antenni24Kannenavauksentunnistuskytkin
25PCIExpress-kortti26Takaosantuuletin
27Etuosanpeitelevy28Verkkojohto
Emolevynosat
Huomautus:Tietojaosista,jotkanäkyvätseuraavassakuvassa,muttajoitaeioleseuraavassataulukossa,
onkohdissa”Laiteedestä”sivulla1ja”Laitetakaa”sivulla2.
Kuva4.Emolevynosat
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus5
1PS/2-näppäimistö-ja-hiiriliitäntä24-nastainenvirtalähteenliitäntä
3Suoritin4Suorittimentuulettimenliitäntä
5Muistipaikka(DIMM1)6Muistipaikka(DIMM2)
7Muistipaikka(DIMM3)8Muistipaikka(DIMM4)
9Lämpöanturinliitäntä1010-nastainenvirtalähteenliitäntä
11Tallennusasemantuulettimenliitäntä12SATA-virtaliitännät(2)(optisenasemantai
tallennusasemanliittäminen)
13EtuosanUSB3.0-liitäntä(etuosanpeitelevynUSB3.0
-liitäntöjenliittämistävarten)
14eSATA-liitäntä
15Etuosantuulettimenliitäntä16SATA3.0liitännät(3)
17Etulevynliitäntä18EtuosanUSB-liitäntä2(USB-lisälaitteenliittämistä
varten)
19EtuosanUSB-liitäntä1(USB-lisälaitteenliittämistä
varten)
20M.2-korttipaikka(PCI-sovitinkortinasentamiseen)
21Sarjaportti22Sisäisenkaiuttimenliitäntä
23Etulevynääniliitäntä24PCIExpress-korttipaikka(fyysinenlinkinleveysx16;
neuvoteltavalinkinleveysx4,x1)
25PCIExpressx1-korttipaikka26PCIExpressx16-korttipaikka
27Takaosantuulettimenliitäntä28Kannenavauksentunnistuskytkimenliitäntä
29Nappiparisto
Koneentyyppi-jamallimerkintä
Koneentyyppi-jamallimerkintähelpottaatietokoneentunnistamista.KunotatyhteyttäLenovon
tukipalveluun,tukihenkilöttunnistavattietokoneesikoneentyyppi-jamallitietojenperusteella.Tämän
ansiostahevoivattarjotasinullenopeampaapalvelua.
6ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Koneentyyppi-jamallimerkintäonkiinnettytietokoneenkylkeenkuvanosoittamallatavalla.
Kuva5.Koneentyyppi-jamallimerkintä
Ominaisuudet
Tässäosiossakuvattavattietokoneenominaisuudetliittyvätuseisiinmalleihin.
Tietojatietokoneestasi
Voittarkastellatietokoneesiperustietoja(kutentietojasuorittimestajamuistista)seuraavasti:
1.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
2.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:NapsautahiirenkakkospainikkeellaKäynnistä-painikettajanapsautasitten
Ominaisuudet.
Windows10:ValitseAsetuksetJärjestelmäTietoja.
Voittarkastellatietokoneesiyksityiskohtaisiatietoja(kutentietojaoptisestaasemastajaverkkosovittimista)
seuraavasti:
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painike.Napsautahiiren
kakkospainikkeellaTietokone-kuvakettajavalitsesittenOminaisuudet.
Windows10:AvaaKäynnistä-kohovalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiiren
kakkospainikkeella.
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus7
2.ValitseLaitehallinta.Josjärjestelmäpyytääpääkäyttäjänsalasanaataivahvistusta,kirjoitasalasana
taivahvistavalinnat.
Esiasennettukäyttöjärjestelmä
TietokoneeseenonesiasennettuWindows7-taiWindows10-käyttöjärjestelmä.Lenovosaattaatodeta
myösmuidenkäyttöjärjestelmienolevanyhteensopiviatietokoneenkanssa.Tutustumallakäyttöjärjestelmän
toimittajanWeb-sivustoonvoitselvittää,onkokäyttöjärjestelmänyhteensopivuusvarmennettutaitestattu.
Virtalähde
Automaattisestijännitteenvalitsevavirtalähde,jonkatehoon250wattia
Tallennusasemat
Tietokoneenmallinmukaantietokonesaattaatukeaenintäänneljäätallennusasemaa,mukaanlukienyksi
pikavaihdettavakiintolevyasema.
Voitnäyttäätallennusasematilanmääränseuraavasti:
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painike.Napsautahiiren
kakkospainikkeellaTietokone-kuvakettajavalitsesittenHallitse.
Windows10:AvaaKäynnistä-kohovalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiiren
kakkospainikkeella.
2.ValitseLevynhallinta.
Näyttöominaisuudet
Sisäinennäytönohjainkorttitukeeseuraaviatietokoneennäyttöliitäntöjä:
DisplayPort-liitäntä
VGA-liitäntä
Joissakinmalleissaolevaerillinennäytönohjainkorttitarjoaaparannetunnäyttölaadunja
käyttökokemuksen.
Ääniominaisuudet
Sisäinenäänikorttitukeeseuraaviatietokoneenääniliitäntöjäja-laitteita:
Linjasisään-liitäntä
Linjaulos-liitäntä
Kuulokeliitäntä
Sisäinenkaiutin(saatavanajoissakinmalleissa)
Mikrofoniliitäntä
Joissakinmalleissaolevaerillinenäänikorttitarjoaaparannetunäänenlaadunjakäyttökokemuksen.
Siirräntäominaisuudet
Ääniliitännät(äänisisään,ääniulos,kuulokkeetjamikrofoni)
Kortinlukulaitteenpaikka
Näyttöliitännät(DisplayPort-jaVGA-liitäntä)
Ethernet-liitäntä
PS/2-näppäimistöliitäntä(joissakinmalleissa)
PS/2-hiiriliitäntä(joissakinmalleissa)
8ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Sarjaliitäntä
USB-liitäntä
Laajennusominaisuudet
Kortinlukulaite(saatavanajoissakinmalleissa)
Muistipaikka
Optinenasema(saatavanajoissakinmalleissa)
PCIExpressx1-korttipaikka
PCIExpress-korttipaikka(fyysinenlinkinleveysx16;neuvoteltavalinkinleveysx4,x1)
PCIExpressx16-näytönohjainkorttipaikka
Tallennusasemapaikka
Verkko-ominaisuudet
EthernetLAN
SisäinenverkkoliitäntäkorttitukeetietokoneenEthernet-liitäntää.
JoissakinmalleissaolevaerillinenverkkoliitäntäkorttitarjoaatoisenEthernet-liitännän.
Langatonlähiverkko(käytettävissäjoissakinmalleissa)
Bluetooth(käytettävissäjoissakinmalleissa)
Suojausominaisuudet
Lisätietojaonseuraavassajaksossa:Luku4”Suojaus”sivulla27.
Järjestelmänhallintaominaisuudet
Laitteistonautomaattistenkäynnistystestien(POST)tulostentallennus
DesktopManagementInterface(DMI)-liittymä
DesktopManagementInterface-liittymänkauttakäyttäjätvoivattarkistaatietokoneeseenliittyviä
tietoja.Näitätietojaovatesimerkiksisuorittimentyyppi,asennuspäivämäärä,liitetyttulostimetjamuut
oheislaitteet,virtalähteetjahuoltohistoria.
ErPLPS-vaatimustenmukaisuustila
ErP(energy-relatedproducts)-määräyksenLPS(lowestpowerstate)-vaatimustenmukaisuustilavähentää
sähkönkulutusta,kuntietokoneonlepotilassataipoissakäytöstä.Lisätietojaonseuraavassajaksossa:
”ErPLPS-vaatimustenmukaisuustilanottaminenkäyttööntaipoistaminenkäytöstä”sivulla34.
IntelligentCoolingEngine(ICE)
IntelligentCoolingEngineonjärjestelmänlämmönhallintaratkaisu,jokaparantaatietokoneen
lämpösuorituskykyäjaakustistasuorituskykyä.ICE-toimintomyösvalvootietokoneenlämpötilaaja
tunnistaalämpöongelmat.Lisätietojaonkohdassa”ICE-suorituskykytilanvaihtaminen”sivulla34ja
kohdassa”ICE-lämpöhälytystoiminnonkäyttöönottotaikäytöstäpoisto”sivulla35.
Intel®StandardManageability
IntelStandardManageabilityonlaitteisto-jalaiteohjelmistotekniikka,jokanopeuttaayritysten
tietokonelaitteistojenvalvontaa,ylläpitoa,päivitystäjahuoltoa.
IntelAMT(ActiveManagementTechnology)-tuki(saatavanajoissakinmalleissa)
IntelActiveManagementTechnologyonlaitteisto-jalaiteohjelmistotekniikka,jokanopeuttaayritysten
tietokonelaitteistojenvalvontaa,ylläpitoa,päivitystäjahuoltoa.
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus9
IntelMatrixStorageManager
IntelMatrixStorageManageronlaiteohjain,jokaparantaakiintolevynsuorituskykyätukemallatiettyjen
Intel-piirisarjallistenemolevyjenSATA(SerialAdvancedTechnologyAttachment)RAID(RedundantArrayof
IndependentDisks)5-ryhmiäjaSATARAID10-ryhmiä.
PXE(PrebootExecutionEnvironment)-ympäristö
PrebootExecutionEnvironment-ympäristömahdollistaatietokoneidenkäynnistämisenverkkoliittymän
avullailmantallennusasemia(kutenkiintolevyasemia)taiasennettujakäyttöjärjestelmiä.
Järjestelmänhallinta-BIOS(SMBIOS)jajärjestelmänhallintaohjelmat
JärjestelmänhallinnanBIOS-määrityksetmäärittävättietorakenteitajakäyttötapoja,joidenavullavoilukea
tietokoneenBIOSiintallennettujahallintatietoja.
WakeonLAN
Lähiverkkokäynnistys(WakeonLAN,WOL)onEthernet-tietokoneverkonstandardi,jokamahdollistaa
tietokoneenkäynnistämisentaipalauttamisenlepotilastaverkkoviestinavulla.Viestinlähettäjäonyleensä
toisensamaanlähiverkkoonliitetyntietokoneenohjelma.
Käynnistyssoittosignaalista(WakeonRing)
Käynnistyssoittosignaalista-toiminnonavullatuetuttietokoneetjalaitteetvoidaanpalauttaavalmius-tai
lepotilasta.
WMI(WindowsManagementInstrumentation)-palvelu
WindowsManagementInstrumentation-palvelusisältääohjainlaajennuksiaWindowsDriverModel
-ohjaimelle.Palvelunavullakäytössäolevatkomponentitvoivatvälittäähallintatietoja-jailmoituksia
ohjaimillejaohjaimiltajärjestelmälle.
10ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Teknisettiedot
Tässäjaksossakuvataantietokoneenfyysisiäominaisuuksia.
Mitat
Leveys:175mm(6,9tuumaa)
Korkeus:408mm(16,1tuumaa)
Syvyys:413mm(16,3tuumaa)
Paino
Enimmäiskokoonpano(toimitettaessa):12,5kg(27,6lb)
Ympäristö
Ilmanlämpötila:
Käytössä:10–35°C
Säilytysalkuperäisessäpakkauksessa:-40–60°C
Säilytysilmanpakkausta:-10–60°C
Ilmankosteus:
Käytössä:20–80%(eitiivistyvä)
Säilytys:20–90%(eitiivistyvä)
Korkeus:
Käytössä:-15,2–3048m
Säilytys:-15,2–10668m
Sähkönotto
Tulojännite:100–240VAC
Virrantaajuus:50–60Hz
Ohjelmat
Tässäosassaontietojatietokoneessaolevistaohjelmista.
Tietokoneessaolevanohjelmankäynnistäminen
Voitkäynnistääohjelmantietokoneessaseuraavasti:
Windowsin®haunavulla:
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Microsoft®Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painikejakirjoitaohjelman
nimihakuruutuun.
Windows10:KirjoitaohjelmannimiKäynnistä-painikkeenvieressäolevaanhakuruutuun.
2.Käynnistähaluamasiohjelmanapsauttamallasennimeähakutuloksissa.
Käynnistä-valikontaiOhjauspaneelinavulla:
1.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.Käynnistäsitten
haluamasiohjelmanapsauttamallasennimeä.
2.Josohjelmannimeäeinäy,tuoohjelmaluettelonäkyviinvalitsemallaKaikkiohjelmat(Windows
7)taiKaikkisovellukset(Windows10).Käynnistähaluamasiohjelmanapsauttamallasennimeä
luettelossatailuettelossaolevassakansiossa.
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus11
3.JosohjelmannimeäeinäyKäynnistä-valikossa,avaaohjelmaOhjauspaneelista.
a.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseKäynnistä-valikostaOhjauspaneeli.
Windows10:AvaapikavalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiirenkakkospainikkeella
javalitsesittenOhjauspaneeli.
b.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet-valinnallajakäynnistä
haluamasiohjelmanapsauttamallasennimeä.
Asennusvalmiinohjelmanasentaminen
Huomautus:JotkinLenovo-ohjelmatsaattavatollaasennusvalmiinatietyissäWindows7-käyttöjärjestelmää
käyttävissätietokonemalleissa,jolloinneonasennettavamanuaalisesti.Senjälkeennämäohjelmatvoidaan
käynnistääjaniitävoidaankäyttää.
Voitasentaaasennusvalmiinohjelmanseuraavasti:
1.AvaaLenovoThinkVantage®Tools-ohjelma.Katsokohta”Tietokoneessaolevanohjelman
käynnistäminen”sivulla11.
2.NäytäohjelmienkuvakkeetKuvakkeetjatiedot-toiminnolla.
3.Paikannahaluamasiohjelmanoudattamallaharmainanäkyvienkuvakkeidenalapuolellaoleviaohjeita.
Asennaohjelmasittenkaksoisnapsauttamallasenkuvaketta.
Lenovo-ohjelmienesittely
TässäosiossaontietojatärkeimmistäLenovonohjelmista,jotkaovatkäytettävissätietokoneen
käyttöjärjestelmässä.
Huomautus:Jotkinseuraavistaohjelmistaeivätvälttämättäolekäytettävissäkaikissatietokonemalleissa.
VainWindows7:
CreateRecoveryMedia
CreateRecoveryMedia-ohjelmanavullavoitpalauttaavainC-asemantaikokotallennusaseman
tehdasasetustenmukaiseksi.
FingerprintManagerProtaiThinkVantageFingerprintSoftware
FingerprintManagerPro-taiThinkVantageFingerprintSoftware-ohjelmanavullavoitkäyttää
sormenjälkitunnistinta.Joidenkinmalliennäppäimistöönyhdistetynsormenjälkitunnistimen
avullavoittallentaasormenjälkesijaliittääsenkäynnistyssalasanaan,kiintolevynsalasanaanja
Windows-salasanaan.Sormenjälkitodennuskorvaasalasanojenannonjamahdollistaatietokoneen
vaivattomanjasuojatunkäytön.
LenovoPowerENGAGE
LenovoPowerENGAGE-ohjelmanavullavoitrekisteröidätietokoneesiLenovolle.
PasswordManager
PasswordManager-ohjelmakerääjatäyttääautomaattisestiverkkosivustojenjaWindows-ohjelmien
todennustiedot.
RescueandRecovery®
RescueandRecovery-ohjelmaonhelppokäyttöinenelvytys-japelastusratkaisu.Sensisältämien
elvytystyökalujenavullavoidaanselvittäätietokoneongelmia,saadaapuajaelvyttääjärjestelmä
normaaliintoimintakuntoonsilloinkin,kunWindows-käyttöjärjestelmäeikäynnisty.
12ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
SystemUpdate
SystemUpdate-taiLenovoCompanion-ohjelmallasaatsäännöllisestitietokoneesi
järjestelmäpäivitykset,kutenlaiteohjainpäivitykset,ohjelmistopäivityksetjaBIOS-päivitykset.Ohjelma
kerääLenovoHelpCenter-toiminnostatietojatietokoneenuusistapäivityksistä,lajitteleetiedotjatuo
näkyviinpäivityksetnoutoajaasennustavarten.Käyttäjävoipäättäätäysinvapaasti,mitkäpäivitykset
ohjelmanoutaajaasentaa.
VainWindows10:
LenovoCompanion
Tietokoneesiparhaidentoimintojenjaominaisuuksientuleeollahelppokäyttöisiäja-tajuisia.Lenovo
Companion-sovelluksenansiostaneovat.LenovoCompanion-ohjelmanavullavoittehdäseuraavat
toimet:
Optimoitietokoneesisuorituskyky,valvotietokoneesikuntoajahallitsepäivityksiä.
Käytäkäyttöopasta,tarkistatakuuntilajanäytätietokonettasivartenmukautetutlisävarusteet.
Lueohjeartikkeleja,tutustuLenovo-foorumeihinjapysyajantasallatekniikkauutisistalukemalla
artikkeleitajablogejaluotetuistalähteistä.
LenovoCompanionsisältääyksinomaistaLenovo-sisältöä,jonkaavullasaatlisätietojasiitä,mitävoit
tehdätietokoneellasi.
LenovoID
LenovoID-ohjelmaavullavoitluodaLenovoID-tunnuksenjakäyttääkaikkiatuettujaLenovo-ohjelmia
jaweb-portaalejasamallakirjautumistunnuksella.
Windows7jaWindows10:
LenovoBluetoothLock
LenovoBluetoothLock-ohjelmanavullavoitkäyttääBluetooth-laitetta,kutenälypuhelinta,
tietokoneenlukitsemiseenjalukituksenavaamiseenautomaattisesti.LenovoBluetoothLock-ohjelma
mittaatietokoneenjamäärittämäsiBluetooth-laitteenvälisenetäisyydenjalukitseetietokoneen
automaattisesti,kunsiirrytpoiskoneesiäärestä,jaavaalukituksen,kunpalaattakaisinkoneesiääreen.
Näinvoithelpostiestäätietokoneesiluvattomankäytön,vaikkaunohtaisitlukitatietokoneen.
LenovoDeviceExperiencetaiLenovoPCExperience
LenovoDeviceExperience-taiLenovoPCExperience-ohjelmanavullavoithelpottaajasuojata
työskentelyäsi.OhjelmaatarjoaahelpontavankäyttääesimerkiksiLenovoThinkVantageTools-tai
LenovoTools-ohjelmaa,tärkeitäasetuksiajatietokoneentietojasekäLenovontukisivustoa.
LenovoSolutionCenter
LenovoSolutionCenter-ohjelmanavullavoittehdätietokoneongelmienvianmäärityksiäsekäratkaista
ongelmia.Seyhdistäävianmääritystestit,järjestelmätietojenkeräämisen,suojaustilansekätukitiedotja
vinkitjärjestelmänmahdollisimmantehokkaaseenkäyttöön.
PowerManager
PowerManager-ohjelmamahdollistaatietokoneenhelpon,joustavanjakattavanvirranhallinnan.
Ohjelmanavullavoithelpostimäärittäätietokoneenvirranhallinnanasetuksetniin,ettäsuorituskyky
onmahdollisimmanhyväjavirtaakuluumahdollisimmanvähän.
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus13
14ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Luku2.Tietokoneenkäyttö
Tämälukusisältääseuraavataiheet:
”Tietokoneenrekisteröinti”sivulla15
”Tietokoneenäänenvoimakkuudensäätö”sivulla15
”KuvakkeenlisäysWindowsinilmaisinalueelle”sivulla15
”Levyjenkäyttö”sivulla16
”Tietokoneenliittäminenverkkoon”sivulla17
Tietokoneenrekisteröinti
KunrekisteröitLenovo-tietokoneen,tietositallennetaanLenovontietokantaan.TietojenavullaLenovovoi
ottaasinuunyhteyttämahdollisissaongelmatilanteissajaantaanopeaapalveluaottaessasiyhteyttäLenovon
tukipalveluun.Tämänlisäksijoissakinmaissarekisteröidytkäyttäjätsaavatkäyttöönsälisäetujaja-palveluja.
JottavoitrekisteröidätietokoneenLenovo-palveluun,Internet-yhteydenonoltavamuodostettuna.Siirry
sittenosoitteeseenhttp://www.lenovo.com/registerjanoudatanäytönohjeita.
Tietokoneenäänenvoimakkuudensäätö
Voitasettaatietokoneenäänenvoimakkuudenseuraavasti:
1.NapsautaäänenvoimakkuuskuvakettaWindowsintehtäväpalkinilmaisinalueella.
Huomautus:JosäänenvoimakkuuskuvakettaeioleWindowsinilmaisinalueella,lisääkuvake
ilmaisinalueelle.Katsokohta”KuvakkeenlisäysWindowsinilmaisinalueelle”sivulla15.
2.Säädääänenvoimakkuuttanoudattamallanäytönohjeita.Voitmykistäääänennapsauttamalla
kaiutinkuvaketta.
KuvakkeenlisäysWindowsinilmaisinalueelle
VoitlisätäkuvakkeenWindowsinilmaisinalueelleseuraavasti:
1.Tuopiilotetutkuvakkeetnäkyviinnapsauttamallailmaisinalueenvieressäolevaanuolta.Napsautasitten
haluamaasikuvakettajavedäseilmaisinalueelle.
2.Joskuvakettaeinäy,otakuvakekäyttöön.
a.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
b.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienet
kuvakkeet-valinnallajanapsautasittenIlmaisinalueenkuvakkeetOtajärjestelmäkuvakkeet
käyttööntaipoistanekäytöstä.
Windows10:ValitseAsetuksetJärjestelmäIlmoituksetjatoiminnotOta
järjestelmäkuvakkeetkäyttööntaipoistanekäytöstä.
c.Otahaluamasikuvakekäyttöön.
3.JoskuvakeeiedelleenkäännäyWindowsinilmoitusalueella,toistavaihe1.
©CopyrightLenovo2015,201615
Levyjenkäyttö
Tässäosiossaontietojalevynjaoptisenasemankäytöstä.
Ohjeitaoptisenasemankäyttöön
Noudataoptisenasemankäytössäseuraaviaohjeita:
Äläsijoitatietokonettapaikkaan,jossasejoutuualttiiksiseuraavilleasioille:
Korkeatlämpötilat
Suurikosteus
Liiallinenpöly
Liiallinentärinätaiäkillinenisku
Kaltevapinta
Suoraauringonvalo
Äläasetaasemaanmuitaesineitäkuinlevyjä.
Äläasetavahingoittunuttalevyäasemaan.Vääntyneet,naarmuuntuneettailikaisetlevytvoivat
vahingoittaaasemaa.
Ennenkuinliikutattietokonetta,poistalevyasemasta.
Tietolevynkäsittelyjasäilytys
Noudatanäitäohjeita,kunkäsittelettaivarastoittietolevyjä:
Pidälevystäkiinnisenreunoista.Äläkoskelevynpintaasiltäpuolelta,jossaeiolemerkintöjä.
Joslevyonpölyinentaisiinäonsormenjälkiä,puhdistalevypyyhkimälläsitäpehmeälläliinallakeskustasta
ulkoreunojakohti.Joslevyäpyyhitäänpyörivinliikkein,tietojasaattaakadota.
Äläkirjoitalevyyntaikiinnitäsiihenmitään.
Älänaarmutalevyätaiteesiihenmerkintöjä.
Äläsäilytälevyäsuorassaauringonvalossa.
Äläkäytäbentseeniä,tinnereitätaimuitapuhdistusaineitalevynpuhdistuksessa.
Äläpudotalevyätaitaivutasitä.
Levyntoistojavaihtaminen
Voittoistaalevyäseuraavasti:
1.Kuntietokoneessaonvirtakytkettynä,painaoptisenasemanetuosanavaus-jasulkemispainiketta.
Levykelkkaliukuuasemastaulos.
2.Asetalevylevykelkkaan.Joidenkinoptistenasemienlevykelkankeskelläonpidikelevyävarten.Jos
tietokoneesiasemassaontällainenlevykelkka,tuekelkkaaalapuoleltatoisellakädelläjapainalevyä
keskeltä,kunnessenapsahtaapaikalleen.
3.Suljelevykelkkapainamallalevykelkanavaus-jasulkemispainikettauudelleentaityöntämällä
levykelkkaavarovastisisäänpäin.Toisto-ohjelmakäynnistyyautomaattisesti.Saatlisätietojalevyn
toisto-ohjelmanohjeesta.
Voitpoistaalevynoptisestaasemastaseuraavasti:
1.Kuntietokoneessaonvirtakytkettynä,painaoptisenasemanetuosanavaus-jasulkemispainiketta.
Levykelkkaliukuuasemastaulos.
2.Poistalevyvarovastilevykelkasta.
16ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
3.Suljelevykelkkapainamallalevykelkanavaus-jasulkemispainikettauudelleentaityöntämällä
levykelkkaavarovastisisäänpäin.
Huomautus:Joslevykelkkaeiliu'uulosasemasta,kunpainatavaus-jasulkemispainiketta,katkaise
tietokoneestavirta.Työnnäsittensuoristettupaperiliitinpoisto-/sulkemispainikkeenvieressäolevaan
varapoistoreikään.Käytävarapoistoavainhätätilanteessa.
Tietojentallennuslevyyn
Josoptinenasematukeetallentamista,voittallentaalevylle.
TietojentallennuslevyynWindowsintyökalujenavulla
VoittallentaatietojalevyynWindowsintyökalujenavullaseuraavasti:
TallennatiedotlevyynAutomaattinentoisto-ikkunanavulla.
1.Varmista,ettälevyntoistokäynnistyyautomaattisesti.
a.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
b.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienet
kuvakkeet-valinnallajanapsautasittenAutomaattinentoisto.
Windows10:ValitseAsetuksetLaitteetAutomaattinentoisto.
c.ValitsetaiotakäyttöönKäytäautomaattistatoistoakaikillevälineillejalaitteille.
2.Asetatallennustatukevalevyoptiseenasemaan,jokatukeetallennusta.Automaattinentoisto
-ikkunaavautuu.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
TallennatiedotlevyynWindowsMedia®Player-ohjelmanavulla.
1.Asetatallennustatukevalevyoptiseenasemaan,jokatukeetallennusta.
2.AvaaWindowsMediaPlayer.Katsokohta”Tietokoneessaolevanohjelmankäynnistäminen”sivulla
11.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
TallennatiedotlevyynISO-tiedostosta.
1.Asetatallennustatukevalevyoptiseenasemaan,jokatukeetallennusta.
2.KaksoisnapsautaISO-tiedostoa.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Tietojentallennuslevyynesiasennettujenohjelmienavulla
Voittallentaatietojalevyynesiasennettujenohjelmienavullaseuraavasti:
1.Asetatallennustatukevalevyoptiseenasemaan,jokatukeetallennusta.
2.AvaaPowerDVDCreate-,PowerProducer-taiPower2Go-ohjelma.Katsokohta”Tietokoneessaolevan
ohjelmankäynnistäminen”sivulla11.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Tietokoneenliittäminenverkkoon
Tässäosiossaontietojatietokoneenliittämisestäverkkoon.Josetvoiliittäätietokonettaverkkoon,katso
kohta”Verkkoyhteyshäiriöt”sivulla43.
Luku2.Tietokoneenkäyttö17
TietokoneenliittäminenEthernet-lähiverkkoon
VoitliittäätietokoneenEthernet-lähiverkkoonkytkemälläEthernet-kaapelinEthernet-liitäntään.
VAARA
SähköiskunriskinvälttämiseksiäläkytkepuhelinkaapeliaEthernet-liitäntään.
Yhteydenmuodostuslangattomaanlähiverkkoon
VoityhdistäätietokoneenlangattomaanlähiverkkoonilmanEthernet-kaapeliaradioaaltojenavulla.
Huomautus:Langatonlähiverkkotoimintoonlisävaruste.
Voitmuodostaalangattomanlähiverkkoyhteydenseuraavasti:
1.Varmista,ettälangatonlähiverkkoonkäytettävissäjaettätietokoneenlangatonlähiverkkotoimintotoimii.
2.TuokäytettävissäolevienlangattomienverkkojenluettelonäkyviinnapsauttamallaWindowsin
ilmaisinalueellaolevaalangattomanverkkoyhteydentilankuvaketta.
Huomautus:JoslangattomanverkkoyhteydentilankuvakettaeinäyWindowsinilmaisinalueella,lisää
kuvakeilmaisinalueelle.Katsokohta”KuvakkeenlisäysWindowsinilmaisinalueelle”sivulla15.
3.NapsautalangatontalähiverkkoajayhdistäsittentietokonesiihenvalitsemallaYhdistä.Anna
pyydettävättiedottarvittaessa.
YhteydenmuodostusBluetooth-laitteeseen
Bluetoothonlyhyenkantamanlangatonviestintätekniikka.Bluetooth-toiminnonavullavoitmuodostaa
langattomanyhteydentietokoneenjatoisenBluetooth-laitteenvälille,kunlaitteetovatenintäännoin10
metrinetäisyydellätoisistaan.
Huomautus:Bluetooth-ominaisuusonlisävaruste.
MuodostayhteysBluetooth-laitteeseenseuraavasti:
1.Varmista,ettätietokoneenBluetooth-toimintotoimiijaBluetooth-laiteonenintäännoin10metrin
etäisyydellätietokoneesta.
2.NapsautaBluetooth-kuvakettaWindowsintehtäväpalkinilmaisinalueella.ValitsesittenLisäälaiteja
noudatanäytönohjeita.
Huomautus:JosBluetooth-kuvakettaeioleWindowsinilmaisinalueella,lisääkuvakeilmaisinalueelle.
Katsokohta”KuvakkeenlisäysWindowsinilmaisinalueelle”sivulla15.
18ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Luku3.Tietokonejakäyttäjä
Tämälukusisältääseuraavataiheet:
”Työtilanjärjestely”sivulla19
”Tietojahelppokäyttötoiminnoista”sivulla20
”Tietokoneenpuhdistus”sivulla23
”Ylläpito”sivulla23
”Tietokoneensiirto”sivulla25
Työtilanjärjestely
Järjestätyötilasitarpeisiisijatyöhösisopivallatavalla.Tässäosiossaontietojaseikoista,jotkavaikuttavat
työtilasijärjestelytapaan.
Valaistusjaheijastukset
Sijoitanäyttösellaiseenasentoon,etteikattovalaisimista,ikkunoistataimuistalähteistätulevavalopääse
heijastumaankuvaruudusta.Kiiltävistäpinnoistaheijastuvavalosaattaaaiheuttaanäyttöönhäiritseviä
heijastuksia.Sijoitanäyttösuoraankulmaansuhteessaikkunoihinjamuihinvalolähteisiin,josmahdollista.
Vähennäylhäältätulevanvalonmäärääsammuttamallavalojataikäyttämällävalaisimissatavallista
himmeämpiälamppujatarpeenmukaan.Jossijoitatnäytönlähelleikkunaa,suojaaseauringonvalolta
ikkunaverhoillataisälekaihtimilla.Kuvaruudunkontrastiajakirkkauttaonhyväsäätää,joshuoneen
valaistusolotmuuttuvatpäivänaikana.
Josheijastuksiltaeivoivälttyätaivalaistustaeivoisäätää,kannattaaharkitakuvaruuduneteenasetettavan
heijastuksiapoistavansuodattimenkäyttöä.Tällaisetsuodattimetvoivatkuitenkinvaikuttaakuvan
selkeyteen,jotenniidenkäyttöonsuositeltavaavainsiinätapauksessa,ettäheijastuksiaeivoivähentää
muillakeinoin.
Ilmanvaihto
Tietokonetuottaalämpöä.Tietokoneessaontuuletin,jokaimeesisäänhuoneilmaajapuhaltaalämpimän
ilmantuuletusaukoistaulos.Tuuletusaukkojenpeittäminenvoiaiheuttaalaitteidenylikuumenemisen,
jolloinnesaattavattoimiavirheellisestitaivaurioitua.Sijoitatietokoneniin,etteivättuuletusaukotpeity.
Yleensänoinviidensenttimetrintilalaitteenympärilläonriittävä.Varmista,etteilaitteistatulevalämminilma
suuntaudusuoraanmuitaihmisiäkohti.
Pistorasioidensijaintijakaapelienpituus
Tietokoneensijoittamiseenvoivatvaikuttaaseuraavatasiat:
Pistorasioidensijainti
Verkkojohtojenjaverkkolaitteidenpituus
Muihinlaitteisiinkytkettävienkaapelienpituus
Lisätietojaverkkojohdoistajaverkkolaitteistaonkohdassa”Verkkojohdotjaverkkolaitteet”sivullaiv.
Mukavuus
Vaikkamikääntiettytyöasentoeisovellukaikillekäyttäjille,tähänonkoottujoitakinyleisohjeita,joidenavulla
löydätitsellesiparhaitensopivantyöskentelyasennon.Seuraavakuvatarjoaaesimerkin.
©CopyrightLenovo2015,201619
Näytönasento:Pidänäyttömukavallakatseluetäisyydellä(tavallisesti50–61cm).Säädäsittennäyttöä
niin,ettäkuvaruudunyläreunaonsilmiesitasollataivähänsenalapuolellajaettävoitkatsellasitä
vartaloasikiertämättä.
Työtuolinasento:Käytätyötuolia,jonkaselkätukijaistuinkorkeusovatsäädettävissä.Säädätuoliniin,
ettäistuma-asentotuntuumukavalta.
Päänasento:Pidäpääjaniskapystyssäniin,ettäasentotuntuuluonnolliseltajamukavalta.
Käsivarsienjakäsienasento:Pidäkyynärvarret,ranteetjakädetvaakasuorassarennossajaluonnollisessa
asennossa.Äläpainelenäppäimistöäliianvoimakkaasti.
Jalkojenasento:Pidäreidetlattiansuuntaisinajajalatlattiallataijalkatuella.
Työasentoakannattaavaihtaasäännöllisesti.Muutoinpitkäpaikallaanolosaattaaaiheuttaaepämukavuutta.
Myössäännöllisetlyhyetlepotauotvähentävättyöasennostajohtuviavaivoja.
Tietojahelppokäyttötoiminnoista
Lenovopyrkiiedistämäänkuulo-,näkö-jaliikuntarajoitteistentietokoneidenkäyttäjienmahdollisuuksia
käsitellätietojajateknisiälaitteita.Tässäosassaontietojatavoistaauttaatällaisiakäyttäjiähyödyntämään
hankkimaansatekniikkaaparhaiten.Ajantasaisimmathelppokäyttötoimintojakoskevattiedotovatsaatavilla
myösverkkosivustossa:
http://www.lenovo.com/accessibility
Pikanäppäimet
Seuraavaantaulukkoononkoottutietokoneenkäyttöähelpottaviapikanäppäimiä.
Huomautus:Jotkinseuraavistapikanäppäimistäeivätehkäolekäytettävissänäppäimistönmukaan.
PikanäppäinToiminto
Windows-logonäppäin+UHelppokäyttökeskuksenavaus
Oikeanvaihtonäppäimenpainaminenkahdeksansekunnin
ajan
Näppäimientoistonsuodatuksenkäyttöönottojakäytöstä
poisto
VaihtonäppäimenpainaminenviidestiAlasjääviennäppäimienkäyttöönottojakäytöstäpoisto
NumerolukonpainaminenviidensekunninajanVaihtonäppäimienkäyttöönottojakäytöstäpoisto
VasenAlt-näppäin+vasenvaihtonäppäin+NumLockHiirinäppäimienkäyttöönottojakäytöstäpoisto
VasenAlt-näppäin+vasenvaihtonäppäin+PrtScn(tai
PrtSc)
Suurenkontrastinkäyttöönottojakäytöstäpoisto
Lisätietojaonosoitteessahttp://windows.microsoft.com/jasuoritahakukäyttämälläjotakinseuraavista
avainsanoista:näppäimistönpikanäppäimet,näppäinyhdistelmät,pikanäppäimet.
20ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Helppokäyttökeskus
Windows-käyttöjärjestelmänHelppokäyttökeskuksenavullakäyttäjätvoivatmäärittäätietokoneenomien
fyysistenjakognitiivistentarpeidensamukaiseksi.
VoitkäyttääHelppokäyttökeskustaseuraavasti:
1.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
2.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienet
kuvakkeet-valinnallajanapsautasittenHelppokäyttökeskus.
Windows10:ValitseAsetuksetHelppokäyttötoiminnot.
3.Valitsesopivatyökalujanoudattamallanäytönohjeita.
Helppokäyttökeskussisältääpääasiassaseuraavattyökalut:
Suurennuslasi
Suurennuslasionhyödyllinenapuohjelma,jollavoisuurentaanäytönosantaikokonäytönniin,että
kohteetonhelpponähdä.
Lukija
Lukijaonnäytönlukuohjelma,jokatoistaaääneennäytössänäkyvättilanteetjaesimerkiksivirhesanomat.
Näyttönäppäimistö
Joshaluatkirjoittaataisyöttäätietojatietokoneeseenhiiren,paikannussauvantaimuunpaikannuslaitteen
avullafyysisennäppäimistönsijaan,voitkäyttäänäyttönäppäimistöä.Seonnäytössänäkyvänäppäimistö,
jossaonkaikkivakionäppäimet.
Suurikontrasti
Suurikontrastikorostaajoidenkintekstienjakuvienvärikontrastianäytössä.Tällöinkyseisetkohteeton
helppoerottaajatunnistaa.
Mukautettunäppäimistö
Voithelpottaanäppäimistönkäyttöämukauttamallanäppäimistöasetuksia.Näppäimistönavullavoit
esimerkiksiohjataosoitintajahelpottaatiettyjennäppäinyhdistelmienkirjoittamista.
Mukautettuhiiri
Voithelpottaahiirenkäyttöämukauttamallahiiriasetuksia.Voitesimerkiksimuuttaaosoittimenulkoasuaja
helpottaaikkunoidenhallintaahiirellä.
Puheentunnistus
Puheentunnistusmahdollistaatietokoneenohjauksenpuheenavulla.
Pelkänpuheääneenavullavoikäynnistääohjelmia,avatavalikoita,napsauttaanäytönkohteita,sanella
tekstiäasiakirjoihinsekäkirjoittaajalähettääsähköpostiviestejä.Kaikkinäppäimistö-jahiirikomennotvoi
tehdäpelkänpuheäänenavulla.
Voitkäyttääpuheentunnistustaseuraavasti:
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painike.
Windows10:AvaaKäynnistä-kohovalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiiren
kakkospainikkeella.
2.ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet-valinnalla
janapsautasittenPuheentunnistus.
Luku3.Tietokonejakäyttäjä21
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Puhesyntetisaattoritekniikat
Puhesyntetisaattoritonsuunniteltuensisijaisestiohjelmistojenkäyttöliittymiä,ohjetekstejäjatekstimuotoisia
asiakirjojavarten.Lisätietojanäytönlukuohjelmista:
NäytönlukuohjelmienkäyttöPDF-tiedostoissa:
http://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE
JAWS-näytönlukuohjelmankäyttö:
http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp
NVDA-näytönlukuohjelmankäyttö:
http://www.nvaccess.org/
Näytöntarkkuus
Voitparantaatekstinluettavuuttajakuviennäkyvyyttämuuttamallatietokoneennäytöntarkkuutta.
Voitmuuttaanäytöntarkkuuttaseuraavasti:
1.Napsautahiirenkakkospainikkeellatyhjääaluettatyöpöydällä.
2.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseNäytöntarkkuus.
Windows10:ValitseNäyttöasetukset.ValitseNäytä-välilehdessäNäytönlisäasetukset.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Huomautus:Josnäytöntarkkuusmääritetäänliianpieneksi,jotkinkohteeteivätmahdunäyttöön.
Mukautettavakohteenkoko
Voitparantaakohteidenluettavuuttamuuttamallakohteenkokoa.
VoitmuuttaakohteenkokoatilapäisestiHelppokäyttökeskuksensuurennuslasilla.Katsokohta
”Helppokäyttökeskus”sivulla21.
Voitmuuttaakohteenkoonpysyvästiseuraavasti:
Muutanäytönkaikkienkohteidenkokoa.
1.Napsautahiirenkakkospainikkeellatyhjääaluettatyöpöydällä.
2.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseNäytöntarkkuusSuurennataipienennätekstiäjamuitakohteita.
Windows10:ValitseNäyttöasetukset.
3.Muutakohteenkokoanoudattamallanäytönohjeita.
4.NapsautaKäytä-painiketta.Tämämuutostuleevoimaan,kunseuraavankerrankirjaudutsisään
käyttöjärjestelmään.
Muutaverkkosivunkohteidenkokoa.
PidäCtrl-painikettapainettunajapainasittenplusmerkkipainiketta(+),joshaluatsuurentaatekstin
kokoa,taipainamiinusmerkkipainiketta(–),joshaluatpienentäätekstinkokoa.
Muutatyöpöydäntaiikkunankohteidenkokoa.
Huomautus:Tämätoimintoeiehkätoimikaikissaikkunoissa.
Joshiiressäonrulla,muutakohteenkokoapitämälläCtrl-painikettapainettunajavierittämälläsitten
rullaa.
22ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Standardienmukaisetliitännät
Tietokoneessaonvakiintuneidenstandardienmukaisetliitännät,joidenavullavoitliittäätietokoneeseen
apulaitteita.
TTY-/TDD-muuntomodeemi
Tietokonetukeetekstipuhelimeen(TTY)jakuulovammaisilletarkoitetuntietoliikennelaitteeseen(TDD)liittyvän
muuntomodeeminkäyttöä.ModeemituleeliittäätietokoneenjaTTY-/TDD-puhelimenväliin.Tämänjälkeen
voitlähettäätietokoneellakirjoitetunviestinpuhelimeen.
Ohjeaineistonhelppokäyttöisetversiot
Lenovotoimittaasähköisetohjeethelppokäyttöisissämuodoissa,kutenasianmukaisestimuotoiltuina
PDF-tiedostoinataiHTML(HyperTextMarkupLanguage)-tiedostoina.Lenovonsähköisetohjeetlaaditaan
niin,ettänäkörajoitteisetvoivatlukeaohjeitanäytönlukuohjelmanavulla.Lisäksiohjeidenjokaiseenkuvaan
liittyyvaihtoehtoinenteksti,jonkaansiostanäkörajoitteisetsaavatkäsityksenkuvansisällöstäkäyttäessään
näytönlukuohjelmaa.
Tietokoneenpuhdistus
VAROITUS:
Poistaasemistakaikkitietovälineetjakatkaisesittenvirtakaikistatietokoneeseenliitetyistälaitteista
jatietokoneesta.Irrotasittenkaikkiverkkojohdotpistorasioistajakaikkitietokoneeseenliitetyt
kaapelit.
Puhdistatietokonesäännöllisesti,jottasepysyysiistinäjatoimintakunnossa.Käytäkeskusyksikön
janäppäimistönmaalattujenpintojenpuhdistukseenainoastaanvedellätaimiedollapuhdistusaineella
kostutettualiinaa.
Pölylisääheijastuksiinliittyviäongelmia,jotenpuhdistanäytönkuvaruutusäännöllisesti.Poistapölyja
muutirrallisethiukkasetpyyhkimällänäytönpintaakevyestipehmeällä,kuivallaliinallataipuhaltamalla.
Kuvaruuduntyypinmukaanpyyhisenpintanestekidenäyttöjenpuhdistusaineellatailasinpuhdistusaineella
kostutetullapehmeällä,nukkaamattomallaliinalla.
Ylläpito
Tietokonepysyytoimintakunnossa,kunsitähoidetaanjakäsitelläänhuolellisesti.Tässäosassaontietoja
tietokoneenylläpidostajahuollosta.
Vihjeitäperusylläpitoon
Voitvarmistaa,ettätietokonesäilyytoimintakunnossa,noudattamallaseuraaviaperusohjeita:
Säilytätietokonettakuivassajapuhtaassaympäristössä.Sijoitatietokonetasaisellejatukevallealustalle.
Äläpeitämitääntuuletusaukkoja.Tuuletusaukkojenkauttakulkevailmavirtaestäätietokoneen
ylikuumenemisen.
Äläsyötaijuotietokoneenääressä.Ruoanmurutjaläikytettynestevoivattehdänäppäimistönjahiiren
tahmeiksijatoimintakelvottomiksi.
Äläkastelevirtakytkintätaimuitakäyttökytkimiä.Kosteusvoivahingoittaanäitäosiajaaiheuttaa
sähköiskun.
Irrotaverkkojohtoainavetämälläpistokkeesta.Älävedäjohdosta.
Luku3.Tietokonejakäyttäjä23
Tietokoneenkäsittely
Noudattamallatässäohjeaiheessaoleviatietokoneenkäsittelyohjeitavoitvarmistaa,ettätietokoneen
suorituskykypysyyhyvänä,suojatatietosijavarautuatietokonehäiriöidenvaralta.
Pidätietokoneenohjelmat,laiteajuritjakäyttöjärjestelmäajantasalla.Katsokohta”Tietokoneenpitäminen
ajantasalla”sivulla24.
Tyhjennäroskakorisäännöllisesti.
Tyhjennäsähköpostisovelluksenvastaanotettujen,lähetettyjenjapoistettujenviestienkansiot
säännöllisesti.
Järjestätiedostotjavapautatallennusasematilaajamuistitilaaaikaajoinsuorituskykyongelmien
estämiseksi.Katsokohta”Suorituskykyynliittyväthäiriöt”sivulla45.
Pidäpäiväkirjaa.Kirjaanvoimerkitämuistiinsuuretohjelmisto-tailaitteistomuutokset,laiteajurien
päivitykset,satunnaisethäiriötjaniidenpoistamiseksitehdyttoimetsekämuutkäytönaikanailmenneet
poikkeuksellisetseikat.Ongelmansyynävoiollalaitteistomuutos,ohjelmistomuutostaijokinmuutoimi.
LokikirjavoiauttaaLenovonteknistätukihenkilöämäärittämäänongelmansyyn.
Varmuuskopioitietositallennusasemaansäännöllisesti.Voitpalauttaatallennusasemanvarmuuskopiosta.
Voitvarmuuskopioidatiedotjommallakummallaseuraavistatavoista:
Windows7:AvaaRescueandRecovery-ohjelmaKatsokohta”Tietokoneessaolevanohjelman
käynnistäminen”sivulla11.Lisätietojatietojenvarmuuskopioinnistaonohjelmanohjeessa.
Windows10:AvaapikavalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiirenkakkospainikkeellajavalitse
sittenOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet-valinnallaja
napsautasittenTiedostohistoria.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Luoelvytystietovälinemahdollisimmanpian.Elvytystietovälineenavullavoitelvyttääkäyttöjärjestelmän,
vaikkaWindowseikäynnistyisi.
Voitluodaelvytystietovälineenjommallakummallaseuraavistatavoista:
Windows7:AvaaCreateRecoveryMediaohjelma.Katsokohta”Tietokoneessaolevanohjelman
käynnistäminen”sivulla11.Lisätietojaelvytystietovälineenluomisestaonohjelmanohjeessa.
Windows10:AvaapikavalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiirenkakkospainikkeellajavalitse
sittenOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet-valinnallaja
napsautasittenPalautus.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Windows7,ssäpelastamistietovälinemahdollisimmanpian.Pelastamistietovälineenavullavoitelvyttää
järjestelmänhäiriöistä,jotkaestävättallennusasemassaolevanRescueandRecovery-työtilankäytön.
Kunhaluatluodapelastustietovälineen,avaaRescueandRecovery-ohjelma.Katsokohta”Tietokoneessa
olevanohjelmankäynnistäminen”sivulla11.Lisätietojapelastustietovälineenluomisestaonohjelman
ohjeessa.
Tietokoneenpitäminenajantasalla
Useimmitenonhyväpäivittääuusimmatkäyttöjärjestelmänkorjauspäivitykset,ohjelmistotjalaiteajurit.Tässä
osassaontietojatietokoneenuusimpienpäivitystenhankkimisesta.
Ajantasaistenlaiteajureidennouto
Huomio:Tietokoneenkokoonpanomuuttuulaiteajurienuudelleenasennuksenyhteydessä.
Saatuusimmatlaiteajurittietokoneeseenseuraavasti:
Lataalaiteajurit,jotkaonesiasennettutietokoneeseen.Siirryosoitteeseenhttp://www.lenovo.com/drivers.
KäytäLenovonohjelmaataiWindowsUpdate-sivustoa.Katsokohta”Uusimpienjärjestelmäpäivitysten
noutaminen”sivulla25.
24ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Huomautus:WindowsUpdate-sivustostasaatavatlaiteajuriteivätehkäoleLenovontestaamia.On
suositeltavaahakeaajuritLenovonsivustosta.
Uusimpienjärjestelmäpäivitystennoutaminen
Uusimpienjärjestelmäpäivitystennoutaminentietokoneeseenedellyttää,ettätietokoneonyhdistettynä
Internetiin.Teesenjälkeenjokinseuraavistatoimista:
SeuraavillaLenovonohjelmillavoitnoutaajärjestelmäpäivitykset,kutenlaiteajuripäivitykset,
ohjelmistopäivityksetjaBIOS-päivitykset:
Windows7:KäytäSystemUpdate-ohjelmaa.
Windows10:KäytäLenovoCompanion-ohjelmaa.
OhjeetSystemUpdate-jaLenovoCompanion-ohjelmanavaamiseenovatkohdassa”Tietokoneessa
olevanohjelmankäynnistäminen”sivulla11.Lisätietojaohjelmankäyttämisestäonohjelmanohjeessa.
WindowsUpdate-ohjelmallavoitnoutaajärjestelmäpäivitykset,kutensuojaustatehostavatkorjaukset,
uudetWindows-osienpäivityksetjalaiteajuripäivitykset.
1.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
2.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienet
kuvakkeet-valinnallajanapsautasittenWindowsUpdate.
Windows10:ValitseAsetuksetPäivittäminenjasuojausWindowsUpdate.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Tietokoneensiirto
Teeseuraavattoimetennentietokoneensiirtoa:
1.Varmuuskopioitietositallennusasemaan.Katsokohta”Tietokoneenkäsittely”sivulla24.
2.Poistaasemistakaikkitietovälineetjakatkaisesittenvirtakaikistatietokoneeseenliitetyistälaitteistaja
tietokoneesta.Irrotasittenkaikkiverkkojohdotpistorasioistajakaikkitietokoneeseenliitetytkaapelit.
3.Jostietokoneenalkuperäisetlaatikotjapakkausmateriaalitovattallessa,pakkaatietokoneniihin.Jos
käytätmuitalaatikoita,pehmustanehuolellisestivaurioidenvälttämiseksi.
Tietokoneensiirtäminentoiseenmaahantaitoisellealueelle
Muistaottaahuomioonpaikallisetsähköstandardit,kunsiirrättietokoneentoiseenmaahantaitoisellealueelle.
Jospaikallinensähköpistorasiantyyppionerilainenkuinpaikassa,jossatietokonettakäytettiinaiemmin,
otayhteysLenovonasiakastukikeskukseensähköpistokkeensovittimentaiuudenverkkojohdonostamista
varten.Lenovo-tukipuhelinnumeroidenluetteloonosoitteessahttp://www.lenovo.com/support/phone.Jos
maasitaialueesitukipuhelinnumeroeioleluettelossa,otayhteysLenovo-jälleenmyyjään.
Luku3.Tietokonejakäyttäjä25
26ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Luku4.Suojaus
Tämälukusisältääseuraavataiheet:
”Tietokoneenlukitseminen”sivulla27
”SuojausasetustentarkasteleminenjamuuttaminenSetupUtility-ohjelmassa”sivulla29
”Tietokoneenluvattomankäytönestäminen”sivulla29
”Sormenjälkitodennuksenkäyttö”sivulla30
”Kannenavauksentunnistuskytkimenkäyttö”sivulla35
”Palomuurienkäyttöjatuntemus”sivulla30
”Tietojensuojausviruksiavastaan”sivulla30
”ComputraceAgent-ohjelmistoupotettunalaiteohjelmistoon”sivulla31
”TPM(TrustedPlatformModule)-moduuli”sivulla31
Tietokoneenlukitseminen
Tässäosassaontietojatietokoneensuojaamisestalukituslaitteilla.
Tietokoneenkannenlukitseminen
Voitestäätietokoneensisäosienluvattomankäsittelynlukitsemallatietokoneenkannen.Tietokoneessaon
riippulukkolenkki,johonvoiasentaatietokoneenkannenirrotuksenestävänriippulukon.
Kuva6.Riippulukonasennus
©CopyrightLenovo2015,201627
Kensington-vaijerilukontaivastaavanlukonkiinnitys
VoitasentaatietokoneeseenKensington-lukontaivastaavanvaijerilukon,jonkaavullavoitkiinnittää
tietokoneentyöpöytääntaijohonkinmuuhunkiinteäänesineeseen.Vaijerilukkokiinnitetääntietokoneen
takaosassaolevaanturvalukonaukkoon.Valituntyypinmukaanvaijerilukkovoiollaavaimellatai
numeroyhdistelmälläkäytettävä.Vaijerilukkolukitseemyöstietokoneenkannenavauspainikkeet.
Samantyyppinenlukkoonkäytössämonissakannettavissatietokoneissa.Vaijerilukonvoitilatasuoraan
Lenovolta.TeehakusanallaKensingtonosoitteessa:
http://www.lenovo.com/support
Kuva7.Kensington-lukkotaivastaavavaijerilukko
28ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Vaijerilukonkiinnittäminen
Esimerkiksinäppäimistöjahiirivoidaansuojatavaijerilukollalukitsemallalaitteidenkaapelittietokoneeseen.
Vaijerilukkokiinnitetääntietokoneentakaosassaolevaanvaijerilukonaukkoihin.
Voitasentaavaijerilukonseuraavasti:
1.Asetapidike1vaijerilukonaukkoon4.
2.Vedähaluamasikaapelitvaijerilukonkolojenläpi.
3.Painapidike2vaijerilukonaukkoon3niin,ettäsenapsahtaapaikalleen.
Kuva8.Vaijerilukonasennus
SuojausasetustentarkasteleminenjamuuttaminenSetupUtility
-ohjelmassa
VoittarkastellajamuuttaasuojausasetuksiaSetupUtility-ohjelmassaseuraavasti:
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitseSecurity.
3.Voittarkastellajamuuttaasuojausasetuksianäytönoikeassareunassaolevienohjeidenavulla.Kohdassa
”SetupUtility-ohjelmankäyttö”sivulla33onperustietojajoistakintärkeistäsuojausasetuksista.
4.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
Tietokoneenluvattomankäytönestäminen
VoitsuojatatietokonettajatietojaluvattomaltakäytöltäBIOS-salasanojenjaWindows-tilienavulla.
Luku4.Suojaus29
TietojaBIOS-salasanojenkäyttämisestäonkohdassa”BIOS-salasanojenkäyttö”sivulla36.
VoitkäyttääWindows-tilejäseuraavasti:
1.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
2.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseOhjauspaneeliKäyttäjätilit.
Windows10:ValitseAsetuksetTilit.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Sormenjälkitodennuksenkäyttö
Josnäppäimistössäonsormenjälkitunnistin,voitsormenjälkitodennuksenavullakorvatasalasanatja
helpottaajasuojatatietokoneenkäyttöä.Joshaluatkäyttääsormenjälkitodennusta,tallennaensin
sormenjälkesijaliitänesalasanoihisi(esimerkiksikäynnistyssalasanaan,kiintolevynsalasanaanja
Windows-salasanaan).Suoritanämätoiminnotsormenjälkitunnistimenjasormenjälkiohjelmanavulla.
Joshaluatkäyttääsormenjälkitunnistusta,teejompikumpiseuraavistatoimista:
Windows7:AvaaLenovontoimittamaFingerprintManagerPro-taiThinkVantageFingerprintSoftware
-ohjelma.Katsokohta”Tietokoneessaolevanohjelmankäynnistäminen”sivulla11.Lisätietojaohjelman
käyttämisestäonohjelmanohjeessa.
Windows10:AvaaaloitusvalikkonapsauttamallaaloituspainikettajavalitsesittenAsetuksetTilit
Kirjautumisasetukset.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Ohjeitasormenjälkitunnistimenkäyttöönsaatsormenjälkitunnistimellavarustetunnäppäimistön
käyttöoppaastataiLenovontukisivustostaosoitteestahttp://www.lenovo.com/support/keyboards.
Palomuurienkäyttöjatuntemus
Palomuurivoiollalaitteisto,ohjelmistotainäidenyhdistelmätarvittavansuojaustasonmukaan.Palomuurit
valvovatsaapuviajalähteviätietoyhteyksiäpalomuuriinmääritettyjensääntöjenperusteella.Jos
tietokoneessaonesiasennettunapalomuuriohjelma,sesuojaatietokonettaInternetinsuojausuhilta,
luvattomaltakäytöltä,tunkeutumisiltajaInternet-hyökkäyksiltä.Palomuurisuojaamyösyksityisyyttäsi.
Lisätietojapalomuurinkäytöstäonpalomuuriohjelmistonohjetoiminnossa.
VoitkäyttääWindowsinpalomuuriaseuraavasti
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painike.
Windows10:AvaaKäynnistä-kohovalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiiren
kakkospainikkeella.
2.ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet-valinnallaja
napsautasittenWindowsinpalomuuri.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Tietojensuojausviruksiavastaan
Tietokoneessaonesiasennettunavirustentorjuntaohjelma,jonkaavullavoitetsiäjapoistaaviruksiaja
suojatatietokoneenviruksilta.
30ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Lenovotoimittaatietokoneessavirustentorjuntaohjelmistontäydellisenversion,johonsinullaon30päivän
maksutonkäyttöoikeus.30päivänjälkeenkäyttöoikeusonuusittava,jottasaatjatkossapäivityksiä
virustentorjuntaohjelmistoon.
Huomautus:Virusmääritystiedostotonpidettäväajantasalla,jottatietokoneonsuojattuuusiltaviruksilta.
Lisätietojavirustentorjuntaohjelmistonkäytöstäonvirustentorjuntaohjelmistonohjetoiminnossa.
ComputraceAgent-ohjelmistoupotettunalaiteohjelmistoon
ComputraceAgent-ohjelmistoonIT-omaisuudenhallintatyökalujavarastetuntietokoneenpalautusratkaisu.
Ohjelmistohavaitseetietokoneeseentehdytmuutokset,kutenlaitteisto-jaohjelmistomuutoksetja
tietokoneensijainnin.ComputraceAgent-ohjelmistonkäyttösaattaaedellyttäämaksullistaaktivointia.
TPM(TrustedPlatformModule)-moduuli
TPMonsalaussuoritin,jokatallentaatietokoneentietojasuojaavatsalausavaimet.
Luku4.Suojaus31
32ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Luku5.Kokoonpanonlisäasetukset
Tämälukusisältääseuraavataiheet:
”SetupUtility-ohjelmankäyttö”sivulla33
”BIOSinpäivitys”sivulla38
SetupUtility-ohjelmankäyttö
SetupUtility-ohjelmanavullavoidaantarkastellajamuuttaatietokoneenkokoonpanoasetuksia.Tässä
osiossaontietojavainohjelmantärkeimmistäkokoonpanoasetuksista.
Huomautus:KäyttöjärjestelmänasetuksetsaattavatkuitenkinkorvatavastaavatSetupUtility-ohjelman
asetukset.
SetupUtility-ohjelmanaloitus
VoitaloittaaSetupUtility-ohjelmanseuraavasti:
1.Kytketietokoneeseenvirtataikäynnistäseuudelleen.
2.EnnenkuinWindowskäynnistyy,painaF1-näppäintäjavapautasetoistuvasti,kunnesSetupUtility
-ohjelmaavautuu.JosBIOS-salasanaonasetettu,SetupUtility-ohjelmaeiavaudu,ennenkuinoikea
salasanaonannettu.Lisätietojaonseuraavassajaksossa:”BIOS-salasanojenkäyttö”sivulla36.
Huomautus:JoitakinnäppäimistöjäkäytettäessäSetupUtility-ohjelmanavaaminenvoiedellyttää
Fn+F1-näppäinyhdistelmänpainamista.
Voittarkastellajamuuttaakokoonpanoasetuksianäytönoikeassareunassaolevienohjeidenavulla.Kunkin
näytönalareunassanäkyväteritoimiinkäytettävätnäppäimet.
Laitteenkäyttöönottotaikäytöstäpoisto
Tässäosiossaontietojasiitä,mitenjärjestelmänlaitteiden(kutenUSB-liitäntöjentaitallennusasemien)
käyttövoidaanestäätaisallia.
Voitottaalaitteenkäyttööntaipoistaasenkäytöstäseuraavasti:
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitseDevices.
3.Valitselaite,jonkahaluatottaakäyttööntaipoistaakäytöstä,japainaEnter-näppäintä.
4.ValitsehaluamasiasetusjapainaEnter-näppäintä.
5.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
AutomaticPowerOn-toimintojenkäyttöönottotaikäytöstäpoisto:
JosotatAutomaticPowerOn-toiminnotkäyttöön,tietokonekäynnistyyautomaattisesti.
VoitottaaAutomaticPowerOn-toiminnotkäyttööntaipoistaanekäytöstäseuraavasti:
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitsePowerAutomaticPowerOnjapainaEnter-näppäintä.
3.Valitsetoiminto,jonkahaluatottaakäyttööntaipoistaakäytöstä,japainaEnter-näppäintä.
4.ValitsehaluamasiasetusjapainaEnter-näppäintä.
©CopyrightLenovo2015,201633
5.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
ErPLPS-vaatimustenmukaisuustilanottaminenkäyttööntaipoistaminen
käytöstä
LenovontietokoneettäyttävätErPLot3-määräystenympäristösuunnitteluvaatimukset.Lisätietoaon
osoitteessa
http://www.lenovo.com/ecodeclaration
OttamallaErPLPS-vaatimustenmukaisuustilankäyttöönSetupUtility-ohjelmassavähennättietokoneen
sähkönkulutusta,kuntietokoneonlepotilassataipoispäältä.
VoitottaaErPLPS-vaatimustenmukaisuustilankäyttööntaipoistaasenkäytöstäseuraavasti:
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitsePowerEnhancedPowerSavingModejapainaEnter-näppäintä.
3.Teejompikumpiseuraavistatoimistasenmukaan,valitsetkoEnabledvaiDisabled:
JosvalitsetEnabled,painaEnter-näppäintä.PoistasittenWakeonLAN-toimintokäytöstä.Katso
kohta”AutomaticPowerOn-toimintojenkäyttöönottotaikäytöstäpoisto:”sivulla33.
JosvalitsetDisabled,painaEnter-näppäintä.Siirrysittenseuraavaanvaiheeseen.
4.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
KunErPLPS-vaatimustenmukaisuustilaonkäytössä,voitpalauttaatietokoneenvalmiustilastaseuraavin
keinoin:
Painavirtapainiketta.
OtaWakeUponAlarm-toimintokäyttöön,jottatietokonekäynnistyymääritettynäajankohtana.Katso
kohta”AutomaticPowerOn-toimintojenkäyttöönottotaikäytöstäpoisto:”sivulla33.
OtaAfterPowerLoss-toimintokäyttöön,jottatietokonekäynnistyy,kunvirtapalautuuyllättävän
virtakatkonjälkeen.
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitsePowerAfterPowerLossjapainaEnter-näppäintä.
3.ValitsePowerOnjapainaEnter-näppäintä.
4.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
ICE-suorituskykytilanvaihtaminen
VoitsäätäätietokoneenakustistasuorituskykyäjalämpösuorituskykyävaihtamallaICE-suorituskykytilan.
VoitvaihtaaICE-suorituskykytilanseuraavasti:
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitsePowerIntelligentCoolingEngine(ICE)japainaEnter-näppäintä.
3.ValitseICEPerformanceModejapainaEnter-näppäintä.
4.ValitsesittenasianmukainenICE-suorituskykytilanoudattamallanäytönohjeita.
5.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
34ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
ICE-lämpöhälytystoiminnonkäyttöönottotaikäytöstäpoisto
JosotatICE-lämpöhälytystoiminnonkäyttöön,toimintokirjaaWindowsinjärjestelmälokiinhälytyslokin
kriittisistälämpöolosuhteista,kutenviallisistatuulettimista,poikkeuksellisenkorkeistalämpötiloistaja
heikostajäähdytyssuorituskyvystä.Hälytyslokivoiauttaatunnistamaanlämpötilaongelmia.
VoitottaaICE-lämpöhälytystoiminnonkäyttööntaipoistaasenkäytöstäseuraavasti:
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitsePowerIntelligentCoolingEngine(ICE)japainaEnter-näppäintä.
3.ValitseICEThermalAlertjapainaEnter-näppäintä.
4.ValitsehaluamasiasetusjapainaEnter-näppäintä.
5.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
Kokoonpanomuutostenhavaitsemistoiminnonottaminenkäyttööntai
poistaminenkäytöstä
JoskokoonpanomuutostenhavaitsemistoimintoonkäytössäjaPOST-testihavaitseekokoonpanomuutoksia
joissakinlaitteissa(esimerkiksitallennusasemissataimuistimoduuleissa),näyttööntuleevirhesanoma
tietokoneenkäynnistymisenyhteydessä.
Voitottaakokoonpanomuutostenhavaitsemistoiminnonkäyttööntaipoistaasenkäytöstäseuraavasti:
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitseSecurityConfigurationChangeDetectionjapainaEnter-näppäintä.
3.ValitsehaluamasiasetusjapainaEnter-näppäintä.
4.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
Voitohittaavirhesanomanjakirjautuakäyttöjärjestelmääntoimimallajommallakummallaseuraavistatavoista:
PainaF2-näppäintä.
Huomautus:Joitakinnäppäimistöjäkäytettäessävirhesanomanohittaminenvoiedellyttää
Fn+F2-näppäinyhdistelmänpainamista.
KäynnistäSetupUtility-ohjelmajalopetasesitten.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla
33jakohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
Kannenavauksentunnistuskytkimenkäyttö
Kannenavauksentunnistuskytkinestääkirjautumisenkäyttöjärjestelmään,jostietokoneenkanttaeiole
asennettutaisuljettuoikein.
Voitottaakäyttöönkannenavauksentunnistuskytkimenliitännänemolevyssäseuraavasti:
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitseSecurityChassisIntrusionDetectionjapainaEnter-näppäintä.
3.ValitseEnabled-vaihtoehtojapainaEnter-näppäintä.
4.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
Josemolevylläolevakannenavauksentunnistuskytkinonkäytössäjasehavaitseetietokoneen
käynnistyksenyhteydessä,ettätietokoneenkanttaeioleasennettutaisuljettuoikein,näyttööntulee
virhesanoma.Voitohittaavirheviestinjakirjautuakäyttöjärjestelmääntoimimallaseuraavasti:
1.Varmista,ettätietokoneenkansionasennettutaisuljettuoikein.
Luku5.Kokoonpanonlisäasetukset35
2.KäynnistäSetupUtility-ohjelmajalopetasesitten.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla
33jakohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
BIOS-salasanojenkäyttö
SetupUtility-ohjelmassavoitmäärittääsalasanoja,jotkasuojaavattietokonettajatietojaluvattomalta
käytöltä.
Tietokonettavoikäyttäänormaalisti,vaikkasalasanojaeiolisikaanasetettu.Salasanojenkäyttökuitenkin
parantaatietokoneensuojausta.Joshaluatasettaasalasanan,lueseuraavatohjeaiheet.
SetupUtility-ohjelmansalasanatyypit
Ohjelmassavoimäärittääseuraavatsalasanat:
Käynnistyssalasana
Kunjärjestelmäänonasetettukäynnistyssalasana,järjestelmäkehottaaantamaankelvollisensalasanan
aina,kuntietokoneeseenkytketäänvirta.Tietokonettavoikäyttäävasta,kunoikeasalasanaonannettu.
Pääkäyttäjänsalasana
Pääkäyttäjänsalasananasetusestäätietokoneenasetustenluvattomanmuuton.Josoletvastuussa
useantietokoneenkokoonpanoasetustenylläpidosta,sinunkannattaamäärittääpääkäyttäjänsalasana.
Kunpääkäyttäjänsalasanaonasetettu,salasanakehotetuleenäkyviinaina,kunyritätottaaSetupUtility
-ohjelmankäyttöön.SetupUtility-ohjelmaavoikäyttäävasta,kunoikeasalasanaonannettu.
Jossekäkäynnistyssalasanaettäpääkäyttäjänsalasanaonasetettu,voitantaakummantahansa
salasanan.Joshaluattehdämuutoksiakokoonpanoasetuksiin,sinunonkuitenkinkäytettäväpääkäyttäjän
salasanaa.
Kiintolevyasemansalasana
Kiintolevyasemansalasananasetusestäätallennusasemantietojenluvattomankäytön.Kun
kiintolevyasemansalasanaonasetettu,järjestelmäkehottaaantamaankelvollisensalasananaina,kun
tallennusasemaayritetäänkäyttää.
Huomautuksia:
Kunkiintolevyasemansalasanaonasetettu,tallennusasemassaolevattiedotonsuojattu,vaikka
tallennusasemasiirrettäisiintoiseentietokoneeseen.
Joskiintolevyasemansalasanaunohtuu,salasanaaeivoipoistaamitenkääneikätallennusasemassa
oleviatietojavoipalauttaa.
Salasanojakoskevatohjeet
Salasanavoiollamikätahansaenintään64merkinpituinenmerkkijono,jokakoostuukirjaimistaja
numeroista.Turvallisuussyistäkannattaakäyttääsalasanaa,jotaeiolehelppomurtaa.
Huomautus:SetupUtility-ohjelmansalasanassaisotjapienetkirjaimeteivätoleerimerkkejä.
Hyväsalasana:
onvähintäänkahdeksanmerkinpituinen
sisältäävähintäänyhdenkirjaimenjayhdennumeron
eioleomanimesitaikäyttäjätunnuksesi
eioletavallinensanatainimi
onmerkittävästierilainenkuinedellisetsalasanasi
Salasananasetus,muuttojapoisto
Voitasettaa,vaihtaataipoistaasalasananseuraavasti:
36ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
1.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
2.ValitseSecurity.
3.ValitsesalasananlajinmukaanvaihtoehtoSetPower-OnPassword,SetAdministratorPasswordtai
HardDiskPasswordjapainaEnter-näppäintä.
4.Voitasettaa,vaihtaataipoistaasalasanannäytönoikeassareunassaolevienohjeidenavulla.
Huomautus:Salasanavoiollamikätahansaenintään64merkinpituinenmerkkijono,jokakoostuu
kirjaimistajanumeroista.Lisätietojaonseuraavassajaksossa:”Salasanojakoskevatohjeet”sivulla36.
5.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
Käynnistyslaitteenvalinta
Jostietokoneeikäynnistykäynnistyslaitteesta,voitmuuttaakäynnistysjärjestystäpysyvästitaivalita
tilapäisenkäynnistyslaitteen.
Käynnistyslaitteidenlukujärjestyksenmuuttaminenpysyvästi
Voitmuuttaakäynnistyslaitteidenlukujärjestystäpysyvästiseuraavasti:
1.Teetallennuslaitteentyypinmukaanjokinseuraavista:
Jostallennuslaiteonsisäinen,siirryvaiheeseen2.
Jostallennuslaiteonlevy,varmista,ettätietokoneonkäynnissä,taikäynnistätietokone.Aseta
sittenlevyoptiseenasemaan.
Jostallennuslaiteonmuuulkoinenlaitekuinoptinenlevy,liitätallennuslaitetietokoneeseen.
2.AloitaSetupUtility-ohjelma.Katsokohtaa”SetupUtility-ohjelmanaloitus”sivulla33.
3.ValitseStartup-vaihtoehto.
4.Muutakäynnistyslaitteidenlukujärjestystänäytönoikeassareunassaolevienohjeidenavulla.
5.LopetaSetupUtility-ohjelmankäyttö.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus”sivulla37.
Tilapäisenkäynnistyslaitteenvalinta
Huomautus:Kaikkioptisetlevytjatallennusasemateivättuekäynnistystä.
Voitvalitaväliaikaisenkäynnistyslaitteenseuraavasti:
1.Teetallennuslaitteentyypinmukaanjokinseuraavista:
Jostallennuslaiteonsisäinen,siirryvaiheeseen2.
Jostallennuslaiteonlevy,varmista,ettätietokoneonkäynnissä,taikäynnistätietokone.Aseta
sittenlevyoptiseenasemaan.
Jostallennuslaiteonmuuulkoinenlaitekuinoptinenlevy,liitätallennuslaitetietokoneeseen.
2.Kytketietokoneeseenvirtataikäynnistäseuudelleen.EnnenkuinWindowskäynnistyy,painele
F12-näppäintätoistuvasti,kunnesStartupDeviceMenu-valikkotuleenäkyviin.
Huomautus:JoitakinnäppäimistöjäkäytettäessäStartupDeviceMenu-valikonavaaminenvoi
edellyttääFn+F12-näppäinyhdistelmänpainamista.
3.ValitsehaluamasitallennuslaitejapainaEnter-näppäintä.Tietokonekäynnistyyvalitsemastasilaitteesta.
Joshaluatvalitapysyvänkäynnistyslaitteen,valitseStartupDeviceMenu-valikossaEnterSetupjakäynnistä
SetupUtility-ohjelmapainamallaEnter-näppäintä.Lisätietojapysyvänkäynnistyslaitteenvalitsemisestaon
kohdassa”Käynnistyslaitteidenlukujärjestyksenmuuttaminenpysyvästi”sivulla37.
SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus
VoitlopettaaSetupUtility-ohjelmanseuraavillatavoilla:
Luku5.Kokoonpanonlisäasetukset37
Joshaluattallentaauudetasetukset,painaF10-näppäintä.Valitsesittennäkyviintulevassaikkunassa
YesjapainaEnter-näppäintä.
Huomautus:JoitakinnäppäimistöjäkäytettäessäpoistuminenSetupUtility-ohjelmastavoiedellyttää
Fn+F10-näppäinyhdistelmänpainamista.
Joshaluatpoistuaohjelmastatallentamattauusiaasetuksia,valitseExitDiscardChangesandExitja
painaEnter-näppäintä.ValitsesittennäkyviintulevassaikkunassaYesjapainaEnter-näppäintä.
BIOSinpäivitys
Kunasennatuudenohjelman,laitteentailaiteajuri,näkyviinvoitullakehotuspäivittääBIOS.Voitpäivittää
BIOS-ohjelmankäyttöjärjestelmästätaiflash-päivityslevystä(tuettuvainjoissakinmalleissa).
VoitpäivittääBIOS-ohjelmanseuraavasti:
1.Siirryosoitteeseenhttp://www.lenovo.com/drivers.
2.LataakäyttöjärjestelmäversioontaiISO-näköistiedostoversioontarkoitettuflash-BIOS-päivitysohjain
(jotakäytetäänflash-päivityslevynluomiseen).Lataasittenladattavanflash-BIOS-päivitysohjaimen
asennusohjeet.
3.TulostalataamasiasennusohjeetjapäivitäBIOSnoudattamallaohjeita.
Huomautus:JoshaluatpäivittääBIOS-ohjelmanflash-päivityslevystä,asennusohjeeteivätehkäsisällä
tietojapäivityslevyntallentamistavarten.Katsokohta”Levyjenkäyttö”sivulla16.
TietokoneenelvytysBIOSinpäivityksenhäiriöistä
VoitelvyttäätietokoneenBIOSinpäivityksenhäiriöstäseuraavasti:
1.Poistaasemistakaikkitietovälineetjakatkaisesittenvirtakaikistatietokoneeseenliitetyistälaitteistaja
tietokoneesta.Irrotasittenkaikkiverkkojohdotpistorasioistajakaikkitietokoneeseenliitetytkaapelit.
2.Irrotatietokoneenkansi.KatsokohtaLuku7”Laitteidenasennustaivaihto”sivulla51.
3.PaikannaemolevyssäolevaCMOS-muistintyhjennyksenjapalautuksenhyppyjohdin.Katsokohta
”Laitteidensijainti”sivulla1.
4.Irrotaosatjakaapelit,jotkaestävätsinuapääsemästäkäsiksiCMOS-muistintyhjennyksenja
palautuksenhyppyjohtimeen.
5.Siirrähyppyjohdinnormaaliltapaikaltaan(nastat1ja2)ylläpitoasentoon(nastat2ja3).
6.Asennairrotetutosatjakaapelittakaisin.
7.Asennatietokoneenkansitakaisinpaikalleenjakytkeirrottamasikaapelittakaisinpaikoilleen.Katso
kohtaLuku7”Laitteidenasennustaivaihto”sivulla51.
8.KytkevirtatietokoneeseenjaasetaBIOS-päivityslevyoptiseenasemaan.Odotamuutamaminuutti.
Elvytyskäynnistyy.Kunelvytysonvalmis,tietokonesammuuautomaattisesti.
Huomautus:Jostietokoneeikäynnistyoptisestalevystä,valitseoptinenlevykäynnistyslaitteeksi.
Katsokohta”Tilapäisenkäynnistyslaitteenvalinta”sivulla37.
9.Toistavaiheet1–4.
10.AsetaCMOS-muistintyhjennyksenjapalautuksenhyppyjohdintakaisinnormaalillepaikalleen(nastat1
ja2).
11.Toistavaiheet6ja7.Käynnistäsittentietokone.
38ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Luku6.Vianmääritys,häiriöidenpoistojaelvytys
Tässäluvussaonratkaisujatietokoneongelmiin.Perusohjeidenvianmääritys-jaelvytystietojenavullavoit
ratkaistatietokoneenongelmia.
”Tietokoneenongelmanratkaisunperustoimet”sivulla39
”Vianmääritys”sivulla39
”Vianmääritys”sivulla47
”Elvytysmenetelmiäkoskeviatietoja”sivulla48
Tietokoneenongelmanratkaisunperustoimet
Onsuositeltavaakäyttääseuraaviatoimiatietokoneessailmenneidenongelmienkorjaamiseen:
1.Varmistaseuraavatasiat:
a.Tietokoneeseenliitettyjenlaitteidenkaapelitonkytkettyoikeinjaneovattukevastikiinni.
b.Kaikkitietokoneeseenliitetytverkkovirtaakäyttävätlaitteetonkytkettyasianmukaisesti
maadoitettuuntoimivaanpistorasiaan.
c.KaikkitietokoneeseenliitetytlaitteetonotettukäyttööntietokoneenBIOS-asetuksissa.Katsokohta
”Laitteenkäyttöönottotaikäytöstäpoisto”sivulla33.
Josnämätoimeteivätpoistaongelmaa,siirryseuraavaanvaiheeseen.
2.Tarkistatietokonevirustenvaraltavirustentorjuntaohjelmalla.Josohjelmalöytääviruksen,poistase.Jos
virustentorjuntaohjelmaeipoistaongelmaa,siirryseuraavaanvaiheeseen.
3.Valitseongelmantyyppikohdasta”Vianmääritys”sivulla39janoudataannettujaohjeita.Josnämä
vianmääritysohjeeteivätpoistaongelmaa,siirryseuraavaanvaiheeseen.
4.Ajavianmääritysohjelma.Katsokohta”Vianmääritys”sivulla47.Josvianmääritysohjelmaeipoista
ongelmaa,siirryseuraavaanvaiheeseen.
5.Elvytäkäyttöjärjestelmä.Katsokohta”Elvytysmenetelmiäkoskeviatietoja”sivulla48.
6.Josmikäännäistätoimistaeiratkaiseongelmaa,otayhteysLenovonasiakastukikeskukseen.
Lenovo-tukipuhelinnumeroidenluetteloonosoitteessahttp://www.lenovo.com/support/phone.
Lisätietojaohjeiden,huoltopalvelujenjateknisentuensaamisestaonkohdassaLuku8”Tietojen,tuen
jahuoltopalvelujensaanti”sivulla77.
Vianmääritys
Huomio:Äläavaatietokonettataiyritäkorjatasitä,ennenkuinoletlukenuthuolellisestitämänjulkaisun
kohdanLuetämäensin:tärkeätturvaohjeet.
Vianmääritysohjeidenavullavoitetsiäratkaisuaongelmiin,jotkaaiheuttavatkuvattujaoireita.
Käynnistyshäiriöt
Tässäosiossaonratkaisujakäynnistykseenliittyviinongelmiin.
Tietokoneeikäynnisty,kunvirtapainikettapainetaan
Ratkaisut:Varmistaseuraavatseikat:
Verkkojohtoonkytkettyoikeintietokoneentakaosaanjatoimivaanpistorasiaan.
Jostietokoneentakaosassaontoinenvirtakytkin,varmista,ettäseonON-asennossa(virtaonkytkettynä).
Tietokoneenetuosassaolevavirranmerkkivalopalaa.
©CopyrightLenovo2015,201639
Tietokoneenkäyttämäjänniteonmaantaialueensähköpistorasioissakäytettävänjännitteenmukainen.
Käyttöjärjestelmäeikäynnisty
Ratkaisu:Varmista,ettäkäynnistysjärjestyssisältääkäytettävänlaitteen,jossakäyttöjärjestelmä
on.Tavallisestikäyttöjärjestelmäontallennusasemassa.Lisätietojaonseuraavassajaksossa:
”Käynnistyslaitteidenlukujärjestyksenmuuttaminenpysyvästi”sivulla37.
Tietokoneantaauseitaäänimerkkejäennenkäyttöjärjestelmänkäynnistymistä
Ratkaisu:varmista,etteimikäännäppäinolejuuttunutkiinni.
Äänitoimintojenhäiriöt
Tässäosiossaonratkaisujaääniongelmiin.
ÄäneteivätkuuluWindows-käyttöjärjestelmässä
Ratkaisut:
Joskäytätomallavirtalähteellävarustettujaerilliskaiuttimia,joissaonvirtakytkin,varmistaseuraavatasiat:
VirtakytkinonasetettuKäytössä-asentoon.
Kaiuttimenverkkojohtoonkytkettytoimivaanjaasianmukaisestimaadoitettuunpistorasiaan.
Josulkoisissakaiuttimissaonäänenvoimakkuudensäädin,tarkista,etteiäänenvoimakkuuttaoleasetettu
liianalhaiseksi.
NapsautaäänenvoimakkuuskuvakettaWindowsintehtäväpalkinilmaisinalueella.Tarkista,etteikaiuttimien
vaimennusasetuksiaolevalittujaetteijotakinäänenvoimakkuusasetustaolesäädettyliianalhaiseksi.
Huomautus:JosäänenvoimakkuuskuvakettaeioleWindowsinilmaisinalueella,lisääkuvake
ilmaisinalueelle.Katsokohta”KuvakkeenlisäysWindowsinilmaisinalueelle”sivulla15.
Joidenkintietokoneidenetuosassaonsäätimet,joillavoisäätäääänenvoimakkuutta.Jostietokoneessasi
ontällaisetsäätimet,tarkista,etteiäänenvoimakkuuttaolesäädettyliianalhaiseksi.
Tarkista,ettäerilliskaiuttimet(jakuulokkeet,joskäytössä)onliitettytietokoneessaoikeaanääniliitäntään.
Useimmatkaiutinkaapelitonvärikoodattuliitäntöjenmukaan.
Huomautus:Kunerilliskaiuttimientaikuulokkeidenkaapeliliitetäänääniliitäntään,mahdollinensisäinen
kaiutinpoistuukäytöstä.Josjohonkinlaajennuspaikkaanonasennettuäänikortti,emolevynsisäiset
äänitoiminnotuseimmitenpoistuvatkäytöstä.Käytäsiisäänikortinliitäntöjä.
Varmista,ettäkäytettäväohjelmaontarkoitettukäytettäväksiMicrosoftWindows-käyttöjärjestelmässä.
JosohjelmaonsuunniteltuDOS-käyttöön,seeihyödynnäWindowsinääniominaisuuksia.Ohjelmaon
määritettäväkäyttämäänSoundBlasterPro-taiSoundBlaster-emulointia.
Varmista,ettääänilaiteajuritonasennettuoikein.
Äänetkuuluvatvaintoisestaulkoisestakaiuttimesta
Ratkaisut:
Varmista,ettäkaiuttimienkaapelionliitettykunnollatietokoneessaolevaanliitäntään.
Varmista,ettävasemmanjaoikeankaiuttimenyhdistäväkaapelionliitettykunnollapaikalleen.
NapsautaäänenvoimakkuuskuvakettaWindowsintehtäväpalkinilmaisinalueella.Napsautasitten
kaiutinkuvakettaäänenvoimakkuudensäätimenyläpuolella.ValitseTasot-välilehtijatarkista,että
Balanssi-asetuksetonmääritettyoikein.
Huomautus:JosäänenvoimakkuuskuvakettaeioleWindowsinilmaisinalueella,lisääkuvake
ilmaisinalueelle.Katsokohta”KuvakkeenlisäysWindowsinilmaisinalueelle”sivulla15.
40ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
CD-asemanhäiriöt
TässäosiossaonratkaisujaCD-asemaanliittyviinongelmiin.
CD-taiDVD-tietolevyeitoimi
Ratkaisut:
JostietokoneessaonasennettunauseitaCD-taiDVD-asemia(taiCD-jaDVD-yhdistelmäasemia),kokeile
asettaalevytoiseenasemaan.Toisinaanvainyksiasemaonliitettyäänialijärjestelmään.
Tarkista,ettälevyonasetettuasemaanoikein,nimiöpuoliylöspäin.
Varmista,ettäkäytettävälevyonpuhdas.Joslevyonpölyinentaisiinäonsormenjälkiä,puhdistalevy
pyyhkimälläsitäpehmeälläliinallakeskustastaulkoreunojakohti.Joslevyäpyyhitäänpyörivinliikkein,
tietojasaattaakadota.
Takista,etteilevyolenaarmuuntunuttaivahingoittunut.Kokeileasemassajotakintoistalevyä,jonkatiedät
toimivaksi.Jostoimivaksitiedetynlevynlukueionnistu,optisessaasemassataisenkaapeloinnissa
saattaaollavikaa.Varmista,ettäasemanvirtakaapelijaliitäntäkaapeliovattukevastikiinniasemassa.
Tietokoneenkäynnistyseionnistukäynnistystätukevastaelvytystietovälineestä,
esimerkiksiProductRecovery-tietolevystä
Ratkaisu:Varmista,ettäCD-taiDVD-asemaonkäynnistysjärjestyksessäennentallennusasemaa.Lisätietoja
käynnistysjärjestyksentarkistamisestajavaihtamisestaonkohdassa”Tilapäisenkäynnistyslaitteenvalinta”
sivulla37.Joissakintietokonemalleissakäynnistysjärjestysmäärityksetovatpysyviä,eikäkäyttäjävoi
muuttaakäynnistysjärjestystä.
DVD-asemanhäiriöt
TässäosiossaonratkaisujaDVD-asemaanliittyviinongelmiin.
Kuvaruutuontyhjä,eikäDVD-videonkuvanäy
Ratkaisut:
AloitaDVD-toisto-ohjelmauudelleen.
Yritäsäätäänäytöntarkkuustaivärisyvyyspienemmäksi.
Suljeavoinnaolevattiedostotjakäynnistäsittentietokoneuudelleen.
DVD-elokuvantoistoeionnistu
Ratkaisut:
Varmista,ettälevynpintaonpuhdasjanaarmuton.
Tarkistaaluekoodilevystätaisenpakkauksesta.Joudutehkähankkimaantoisenlevyn,jokaontarkoitettu
samallealueelle,missätietokonettakäytetään.
ÄäntäeikuulutaisekuuluuvainsatunnaisestiDVD-elokuvaatoistettaessa
Ratkaisut:
Tarkistatietokoneenjakaiuttimienäänenvoimakkuusasetukset.
Varmista,ettälevynpintaonpuhdasjanaarmuton.
Tarkistakaikkienkaiutinkaapelienkiinnitys.
ValitseDVD-toisto-ohjelmanvideovalikonavullatoinenääniraita.
Toistoonhidastatainykivää
Ratkaisut:
Luku6.Vianmääritys,häiriöidenpoistojaelvytys41
Poistakäytöstämahdollisettaustaohjelmatkutenvirustentorjuntataityöpöydänteemat.
Varmista,ettänäyttölaitteenerotuskykyonasetettupienemmäksikuin1152x864pikseliä.
Näyttööntuleeilmoitusvirheellisestälevystätailevynpuuttumisesta
Ratkaisut:
Varmista,ettäasemassaonDVD-levyjaettälevynkiiltäväpuolionalaspäin.
Varmista,ettänäyttölaitteenerotuskykyonasetettupienemmäksikuin1152x864pikseliä.
JostietokoneessaonDVD-asemanlisäksiCD-ROMtaiCD-RW-asema,varmista,ettäDVD-levyon
asemassa,jossaonmerkintä”DVD”.
Satunnaisethäiriöt
Jotkuthäiriötilmenevätvainsatunnaisesti,jatilannettaonvaikeatoistaa.
Ratkaisut:
Tarkista,ettäkaikkikaapelitjajohdotonkiinnitettytiukastitietokoneeseenjaoheislaitteisiin.
Tarkista,etteitietokoneentuuletusaukkojenedessäoleesteitä(aukoistavirtaailmaatietokoneenollessa
käytössä)jaettätuulettimettoimivat.Jostuuletusaukotonpeitettytaituulettimeteivättoimi,tietokone
saattaaylikuumentua.
JosasennettunaonSCSI(SmallComputerSystemInterface)-laitteita,tarkista,ettäkunkinSCSI-ketjun
viimeiseenerillislaitteeseenonkiinnitettylinjapäätinoikein.LisätietojaonSCSI-laitteidenmukana
toimitetuissaohjeissa.
Tallennusasemanhäiriöt
Valitsetilanneseuraavastaluettelosta:
”JokintallennusasemapuuttuutainekaikkipuuttuvatSetupUtility-ohjelmasta”sivulla42
”NoOperatingSystemFound-ilmoitustuleenäyttööntaijärjestelmäeikäynnistyoikeasta
tallennusasemasta”sivulla42
JokintallennusasemapuuttuutainekaikkipuuttuvatSetupUtility-ohjelmasta
Tilanne:jokintallennusasemapuuttuutainekaikkipuuttuvatSetupUtility-ohjelmasta
Ratkaisut:
Varmista,ettäjokaisentallennusasemanliitäntäkaapelijavirtakaapelionliitettyoikein.
Varmista,ettätietokoneenasetuksetonmääritettyoikeinniin,ettäsetukeetallennusasemia.
JostietokoneeseenonasennettuviisiSATA-tallennusasemaa,varmista,ettäSATA-tallennusasemien
käyttöönottomoduuli(yhdestäviiteentallennusasemaa)onasennettu.
JostietokoneeseenonasennettuSAS-tallennusasemia,varmista,ettäSAS-tallennusasemien
käyttöönottomoduuli(yhdestäviiteentallennusasemaa)taiLSIMegaRAIDSAS-sovitinonasennettu.
NoOperatingSystemFound-ilmoitustuleenäyttööntaijärjestelmäeikäynnisty
oikeastatallennusasemasta
Tilanne:NoOperatingSystemFound-ilmoitustuleenäyttööntaijärjestelmäeikäynnistyoikeasta
tallennusasemasta
Ratkaisut:
Varmista,ettäjokaisentallennusasemanliitäntäkaapelijavirtakaapelionliitettyoikein.
42ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Varmista,ettätallennusasema,jostatietokonekäynnistyy,onSetupUtility-ohjelmanluettelossa
ensimmäisenäkäynnistyslaitteena.Lisätietojaonkohdassa”Käynnistyslaitteidenlukujärjestyksen
muuttaminenpysyvästi”sivulla37.
Huomautus:Joissakinharvinaisissatilanteissatallennusasema,jossakäyttöjärjestelmäon,voivahingoittua.
Tällöintallennusasemaonehkävaihdettava.
Verkkoyhteyshäiriöt
Tässäosiossaonratkaisujaverkkoyhteyteenliittyviinongelmiin.
Ethernet-lähiverkonhäiriöt
TietokoneeivoimuodostaayhteyttäEthernet-lähiverkkoon
Ratkaisut:
KytkekaapeliEthernet-liitännästäkeskittimenRJ45-liitäntään.
OtaEthernet-lähiverkkotoimintokäyttöönSetupUtility-ohjelmassa.Katsokohta”SetupUtility-ohjelman
aloitus”sivulla33.Noudatasittenkuvaruutuuntuleviaohjeita.
OtaEthernet-lähiverkkosovitinkäyttöön.
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painike.
Windows10:AvaaKäynnistä-kohovalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiiren
kakkospainikkeella.
2.ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet-valinnalla
janapsautasittenVerkko-jajakamiskeskusMuutasovittimenasetuksia.
3.NapsautaEthernet-lähiverkkosovittimenkuvakettahiirenkakkospainikkeellajavalitseOtakäyttöön.
PäivitätaiasennauudelleenEthernet-lähiverkkoajuri.Katsokohta”Tietokoneenpitäminenajantasalla”
sivulla24.
Asennakaikkiverkkoympäristöntarvitsematverkko-ohjelmistot.Saattarvittavatverkko-ohjelmistot
selvillelähiverkonpääkäyttäjältä.
Määritäkytkimenportillejasovittimellesamakaksisuuntaisuusasetus.Josoletmäärittänytsovittimeen
kaksisuuntaisuustoiminnon,varmista,ettätämätoimintoonmääritettymyöskeskittimenporttiin.Väärän
kaksisuuntaisuustilanmäärittäminenvoihuonontaasuorituskykyätaiaiheuttaatietojenkatoamistatai
yhteyksienkatkeamisen.
VerkkosovittimenmallionGigabitEthernetjakäytettytiedonsiirtonopeuson1000megabittiä
sekunnissa,muttayhteyskatkeaataisiinäilmeneevirheitä
Ratkaisu:kytkeverkkokaapeliEthernet-liitäntäänkäyttämälläluokan5kaapeleitaja100BASE-T
-keskitintä/-kytkintä(ei100BASE-X).
TietokoneonGigabitEthernet-malli,muttasemuodostaayhteydenverkkoonvainnopeudella100
Mb/s
Ratkaisut:
Kokeiletoistakaapelia.
Määritäkohde,johonyhteysmuodostetaan,käyttämäänautomaattistaneuvottelua.
Määritäkytkin802.3ab-yhteensopivaksi(gigabitovercopper).
Luku6.Vianmääritys,häiriöidenpoistojaelvytys43
Lähiverkkokäynnistystoiminto(WakeonLAN)eitoimi
Ratkaisu:otaWakeonLAN(WOL)-toimintokäyttöönSetupUtility-ohjelmassa.Katsokohta”SetupUtility
-ohjelmanaloitus”sivulla33.Noudatasittenkuvaruutuuntuleviaohjeita.
Langattomanlähiverkkoyhteydenhäiriöt
Huomautus:Langatonlähiverkkotoimintoonlisävaruste.
Langatonlähiverkkotoimintoeitoimi
Ratkaisut:
OtalangatonlähiverkkotoimintokäyttöönSetupUtility-ohjelmassa.Katsokohta”SetupUtility-ohjelman
aloitus”sivulla33.Noudatasittenkuvaruutuuntuleviaohjeita.
JoskäyttöjärjestelmäonWindows10,otalangatonlähiverkkotoimintokäyttöönWindows-asetuksissa.
AvaaKäynnistä-valikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettajavalitsesittenAsetuksetVerkkoja
InternetWLAN.OtaWi-Fi-toimintokäyttöön.
Otalangattomanlähiverkonsovitinkäyttöön.
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painike.
Windows10:AvaaKäynnistä-kohovalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiiren
kakkospainikkeella.
2.ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet-valinnalla
janapsautasittenVerkko-jajakamiskeskusMuutasovittimenasetuksia.
3.NapsautalähiverkonsovittimenkuvakettahiirenkakkospainikkeellajavalitseOtakäyttöön.
Päivitätaiasennauudelleenlangattomanlähiverkonajuri.Katsokohta”Tietokoneenpitäminenajan
tasalla”sivulla24.
Bluetooth-ongelmat
Huomautus:Bluetooth-ominaisuusonlisävaruste.
Bluetooth-toimintoeitoimi
Ratkaisut:
OtaBluetooth-toimintokäyttöönSetupUtility-ohjelmassa.Katsokohta”SetupUtility-ohjelmanaloitus”
sivulla33.Noudatasittenkuvaruutuuntuleviaohjeita.
OtaBluetooth-radiotkäyttöön.
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painike.Napsautahiiren
kakkospainikkeellaTietokone-kuvakettajavalitsesittenOminaisuudet.
Windows10:AvaaKäynnistä-kohovalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiiren
kakkospainikkeella.
2.ValitseLaitehallinta.Josjärjestelmäpyytääpääkäyttäjänsalasanaataivahvistusta,kirjoitasalasana
taivahvistavalinnat.
3.NapsautahiirenkakkospainikkeellaBluetooth-radioitaBluetooth-radiot-kohdassajavalitseOta
käyttöön.
OtaBluetooth-sovitinkäyttöön.
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painike.
44ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Windows10:AvaaKäynnistä-kohovalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiiren
kakkospainikkeella.
2.ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet-valinnalla
janapsautasittenVerkko-jajakamiskeskusMuutasovittimenasetuksia.
3.NapsautaBluetooth-sovittimenkuvakettahiirenkakkospainikkeellajavalitseOtakäyttöön.
PäivitätaiasennauudelleenBluetooth-ajuri.Katsokohta”Tietokoneenpitäminenajantasalla”sivulla24.
Bluetooth-kuulokemikrofonistatai-kuulokkeistaeikuuluääntä
Ratkaisu:asetaBluetooth-kuulokemikrofonitai-kuulokkeetoletuslaitteeksi.
1.Poistuäänilaitettakäyttävästäsovelluksesta(esimerkiksiWindowsMediaPlayer-ohjelmasta).
2.NapsautahiirenkakkospainikkeellaäänenvoimakkuuskuvakettaWindowsintehtäväpalkin
ilmaisinalueella.
Huomautus:JosäänenvoimakkuuskuvakettaeioleWindowsinilmaisinalueella,lisääkuvake
ilmaisinalueelle.Katsokohta”KuvakkeenlisäysWindowsinilmaisinalueelle”sivulla15.
3.ValitseToistolaitteet.
4.JoskäytössäonKuulokkeetjamikrofoni-profiilivalitseBluetoothHands-free-äänilaitejavalitsesitten
Asetaoletukseksi.JoskäytössäonAV-profiili,valitseStereoäänijavalitsesittenAsetaoletukseksi.
5.NapsautaOK-painiketta.
Suorituskykyynliittyväthäiriöt
Tässäosassaonratkaisujatietokoneensuorituskykyynliittyviinongelmiin.
Kiintolevyssäonliikaapirstoutuneitatiedostoja
Ratkaisu:siivoatiedostotWindowsinlevyneheytyksentaioptimoinninavulla.
Huomautus:Eheytykseenkuluvaaikavaihteleetallennusasemankoonjatallennusasemassatallennettuina
olevientietojenmääränmukaan,jasevoikestääuseitatunteja.
1.Suljekäynnissäolevatohjelmatjaikkunat.
2.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
3.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseTietokone.
Windows10:ValitseResurssienhallintaTämätietokone.
4.NapsautaC-asemaahiirenkakkospainikkeellajavalitsesittenOminaisuudet.
5.NapsautaTyökalut-välilehteä.
6.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:ValitseEheytä.
Windows10:ValitseOptimoi.ValitsehaluamasiasemajavalitsesittenOptimoi.
7.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Tallennusasemassaeioleriittävästivapaatatilaa
Ratkaisut:vapautatallennusasemastatilaa.
Tyhjennäsähköpostisovelluksenvastaanotettujen,lähetettyjenjapoistettujenviestienkansiot.
JärjestäC-asemauudelleen.
1.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
2.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Luku6.Vianmääritys,häiriöidenpoistojaelvytys45
Windows7:ValitseTietokone.
Windows10:ValitseResurssienhallintaTämätietokone.
3.NapsautaC-asemaahiirenkakkospainikkeellajavalitsesittenOminaisuudet.
4.TarkistavapaantilanmääräjavalitsesittenJärjestäuudelleen.
5.Kuvaruutuuntuleeluettelotarpeettomistatiedostolajeista.Valitsepoistettavattiedostolajitja
napsautasittenOK-painiketta.
PoistakäytöstäjoitakinWindowsintoimintojataipoistajoitakintarpeettomiaohjelmia.
1.TeeWindows-versionmukaanjompikumpiseuraavista:
Windows7:AvaaKäynnistä-valikkovalitsemallaKäynnistä-painike.
Windows10:AvaaKäynnistä-kohovalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiiren
kakkospainikkeella.
2.ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet-valinnalla
janapsautasittenOhjelmatjatoiminnot.
3.Teejokinseuraavistatoimista:
JoshaluatpoistaakäytöstäjoitakinWindowsintoimintoja,valitseOtaWindowsinominaisuuksia
käyttööntaipoistaniitäkäytöstä.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
Joshaluatpoistaajoitakintarpeettomiaohjelmia,valitsepoistettavaohjelmajavalitsesitten
PoistataimuutataiPoistaasennus.
Muistissaeioleriittävästivapaatatilaa
Ratkaisut:
NapsautahiirenkakkospainikkeellatehtäväpalkissajaavaaTehtävienhallinta.Lopetasittenjoitakin
tehtäviä,joitaettarvitse.
Asennajärjestelmäänlisäämuistimoduuleita.Voitostaamuistimoduulejaosoitteessa
http://www.lenovo.com.
Sarjaliitännänkäyttöeionnistu
Ratkaisut:
Kytkesarjakaapeliontietokoneensarjaliitäntäänjaliitäntääkäyttäväänlaitteeseen.Jossarjaliitäntää
käyttävässälaitteessaonomaverkkojohto,kytkeverkkojohtoasianmukaisestimaadoitettuunpistorasiaan.
Kytkelaitteeseenvirtajapidäsenyhteyskäytössä.
Asennamahdollisetsarjaliitäntääkäyttävänlaitteenmukanatoimitetutsovellusohjelmat.Katsolisätietoja
sarjaliitäntääkäyttävänlaitteenmukanatoimitetustaohjeesta.
Joslisäsityhdensarjaliitäntäsovittimen,asennasovitinoikein.
USB-laitteenongelmat
TässäjaksossaonratkaisujaUSB-laitteeseenliittyviinongelmiin.
USB-laitteenkäyttöeionnistu
Ratkaisut:
KytkeUSB-kaapeliUSB-liitännästäUSB-laitteeseen.JosUSB-laitteessaonomaverkkojohto,kytke
verkkojohtoasianmukaisestimaadoitettuunpistorasiaan.
KytkeUSB-laitteeseenvirtajapidäsenyhteyskäytössä.
46ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
AsennamahdollisetUSB-laitteenmukanatoimitetutlaiteajurittaisovellusohjelmat.Katsolisätietoja
USB-laitteenmukanatoimitetustaohjeesta.
PalautaUSB-laitealkutilaanirrottamallaUSB-kaapeliUSB-liitännästäjakytkemälläkaapeliuudelleen.
Windows7-käyttöjärjestelmänasennuseionnistuulkoisenUSB-laitteenavulla
Ratkaisu:LataajaasennaUSB-ajuritosoitteestahttp://www.lenovo.com/support.
Ohjelmistojenjaajureidenhäiriöt
Tässäosiossaonratkaisujaohjelmistoihinjaajureihinliittyviinongelmiin.
Joissakinohjelmissalajittelupäivämääränmukaaneitoimioikein
Ratkaisu:Jotkinennenvuotta2000kehitetytohjelmatkäyttävätpäivämääräänperustuvassalajittelussa
vuosiluvustavainkahtaviimeistänumeroajaolettavat,ettäkaksiensimmäistänumeroaovat19.Siksi
tällaisissaohjelmissalajittelupäivämääränmukaantoimiinykyisinvirheellisesti.Tarkistaohjelmiston
valmistajalta,onkosaatavanapäivityksiä.UseatohjelmistovalmistajatjakelevatpäivityksiäInternetissä.
Jotkinsovellusohjelmateivättoimiodotetullatavalla
Ratkaisut:
1.Selvitä,onkohäiriönsyynäjokinsovellusohjelma.
a.Varmista,ettäohjelmistoonyhteensopivatietokoneenkanssa.Katsolisätietojaohjelmanmukana
toimitetuistaohjeista.
b.Varmista,ettämuutohjelmattoimivatoikeintietokoneessasi.
c.Varmista,ettäkäyttämäsiohjelmatoimiijossakintoisessatietokoneessa.
2.Joshäiriönsyynäjokinsovellusohjelma:
Katsolisätietojaohjelmanmukanatoimitetuistaoppaistataiohjetoiminnosta.
Päivitäohjelma.Katsokohta”Tietokoneenpitäminenajantasalla”sivulla24.
Poistaohjelmanasennusjaasennasesittenuudelleen.Voitladatatietokoneeseenesiasennetun
ohjelmansiirtymälläosoitteeseenhttp://www.lenovo.com/supportjanoudattamallanäytönohjeita.
Laiteeitoiminormaalistilaiteajuriongelmientakia
Ratkaisu:päivitälaiteohjain.Katsokohta”Tietokoneenpitäminenajantasalla”sivulla24.
Vianmääritys
Huomautus:JoskäytössäonjokinmuuWindows-käyttöjärjestelmäkuinWindows7taiWindows10,
tietokoneenvianmääritystiedotovatosoitteessahttp://www.lenovo.com/diags.
Vianmääritysohjelmanavullatestataantietokoneenlaitteistokomponentteja.Vianmääritysohjelmavoimyös
etsiäjärjestelmäohjelmistaasetuksia,jotkasaattavathäiritätietokoneenasianmukaistatoimintaa.
LenovoSolutionCenter
LenovoSolutionCenter-ohjelmaontietokoneeseenesiasennettuvianmääritysohjelma.Ohjelmanavulla
voittehdätietokoneongelmienvianmäärityksiäsekäratkaistaongelmia.Seyhdistäävianmääritystestit,
järjestelmätietojenkeräämisen,suojaustilansekätukitiedotjavinkitjärjestelmänmahdollisimman
tehokkaaseenkäyttöön.
LenovoSolutionCenter-ohjelmanavaamisohjeetovatkohdassa”Tietokoneessaolevanohjelman
käynnistäminen”sivulla11.Lisätietojaohjelmankäyttämisestäonohjelmanohjeessa.
Luku6.Vianmääritys,häiriöidenpoistojaelvytys47
JosetpystymäärittämäänjakorjaamaanongelmaaLenovoSolutionCenter-ohjelmanavulla,tallennaja
tulostaohjelmanluomatlokitiedostot.Saatattarvitalokitiedostoja,kunotatyhteydenLenovontekniseen
tukeen.
Elvytysmenetelmiäkoskeviatietoja
Tässäosiossakerrotaan,mitenkäyttöjärjestelmäelvytetään.
Huomautus:Josjokinlaiteeitoiminormaalistikäyttöjärjestelmänelvytyksenjälkeen,päivitälaiteajuri.Katso
kohta”Tietokoneenpitäminenajantasalla”sivulla24.
Windows7:nelvytysmenetelmiäkoskeviatietoja
VoitelvyttääWindows7-käyttöjärjestelmänseuraavienratkaisujenavulla:
KäytäWindowsinelvytysratkaisuja.
Palautajärjestelmäntiedostotjaasetuksetaiempaantilanteeseen.
1.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
2.ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet
-valinnallajanapsautasittenPalautusAvaaJärjestelmänpalauttaminen.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
KäytäWindowsinpalautusympäristöätekemälläjokinseuraavista:
Windowsinpalautusympäristövoikäynnistyäautomaattisesti,kuntietokoneenkäynnistyson
epäonnistunutuseitakertojaperäkkäin.Valitsesittenasianmukainenelvytysratkaisunoudattamalla
näytönohjeita.
Kytketietokoneeseenvirtataikäynnistäseuudelleen.PaineleF8-näppäintätoistuvasti,kunnes
Käynnistyksenlisäasetukset-ikkunatuleenäkyviin.ValitseKorjaatietokone,painaEnter-näppäintä
javalitseasianmukainenelvytysratkaisunoudattamallanäytönohjeita.
Huomautus:JoitakinnäppäimistöjäkäytettäessäKäynnistyksenlisäasetukset-ikkunanavaaminen
voiedellyttääFn+F8-näppäinyhdistelmänpainamista.
RescueandRecovery-ohjelmanavullavoitpalauttaatallennusasemansisällönvarmuuskopiostatai
palauttaaC-asemantehdasasetustenmukaiseksi.
Huomautuksia:
TietokoneenmallinmukaanRescueandRecovery-ohjelmaeivälttämättäoleesiasennettuna
tietokoneessa.Seonehkäasennettumanuaalisestiaiemmin.
JospalautatRescueandRecovery-ohjelmanavullatallennusasemansisällönvarmuuskopiosta,
varmista,ettäoletaiemminvarmuuskopioinuttietosiohjelmanavulla.
VoitkäyttääRescueandRecovery-ohjelmaaseuraavillatavoilla:
AvaaRescueandRecovery-ohjelma.Katsokohta”Tietokoneessaolevanohjelmankäynnistäminen”
sivulla11.Lisätietojaohjelmankäyttämisestäonohjelmanohjeessa.
AvaaRescueandRecovery-työtila.
1.Katkaisetietokoneestavirta.PidäEnter-näppäintäalhaallajakytkesittentietokoneeseenvirta.
VapautaEnter-näppäin,kunStartupInterruptMenu-ikkunaonnäkyvissä.AvaasittenRescueand
Recovery-työtilapainamallaF11-näppäintä.
2.JosRescueandRecovery-työtilaeiavaudu,ratkaiseongelmaaiemminluomasi
pelastamistietovälineenavulla.Valitsepelastamistietovälinekäynnistyslaitteeksi.Katsokohta
”Tilapäisenkäynnistyslaitteenvalinta”sivulla37.Kunpelastamistietovälinekäynnistäätietokoneen,
kuvaruutuuntuleeRescueandRecovery-työtila.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
48ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
PalautaCreateRecoveryMedia-ohjelmallaaiemminluomasielvytysvälineenavullavainC-asematai
kokotallennusasematehdasasetustenmukaiseksi.
Huomautus:Tietojaelvytysvälineenluomisestaonkohdassa”Tietokoneenkäsittely”sivulla24.
1.Valitseelvytysvälinekäynnistyslaitteeksi.Katsokohta”Tilapäisenkäynnistyslaitteenvalinta”sivulla37.
2.Valitsesittenasianmukainenelvytysratkaisunoudattamallanäytönohjeita.
Lenovontoimittamanelvytyslevysarjanavullavoitpalauttaakokotallennusasemantehdasasetusten
mukaiseksi.
Jostietokoneenmukanaontoimitettuelvytyslevysarja,noudatalevysarjanmukanatoimitettujaohjeita.
Jostietokoneenmukanaeioletoimitettuelvytyslevysarjaa,otayhteyttäLenovonasiakastukikeskukseen
jatilaaelvytyslevysarja.Katsokohta”Soittotukipalveluun”sivulla78.
Windows10:nelvytysmenetelmiäkoskeviatietoja
VoitelvyttääWindows10-käyttöjärjestelmänseuraavienratkaisujenavulla:
KäytäWindowsinelvytysratkaisuja.
KäytäWindows-asetustenelvytysratkaisuja.
1.AvaaKäynnistä-taialoitusvalikkonapsauttamallaKäynnistä-taiAloita-painiketta.
2.NapsautaAsetuksetPäivittäminenjasuojausPalautus.
3.Valitseasianmukainenelvytysratkaisunoudattamallanäytönohjeita.
Palautajärjestelmäntiedostotjaasetuksetaiempaantilanteeseen.
1.AvaaKäynnistä-pikavalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiirenkakkospainikkeella.
2.ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet
-valinnallajanapsautasittenPalautusAvaaJärjestelmänpalauttaminen.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
PalautatiedostotvarmuuskopiostaTiedostohistoria-työkalunavulla.
Huomautus:JospalautattiedostotvarmuuskopiostaTiedostohistoria-työkalunavulla,ettäolet
aiemminvarmuuskopioinuttietosityökalunavulla.
1.AvaaKäynnistä-pikavalikkonapsauttamallaKäynnistä-painikettahiirenkakkospainikkeella.
2.ValitseOhjauspaneeli.TarkasteleOhjauspaneeliaSuuretkuvakkeet-taiPienetkuvakkeet
-valinnallajanapsautasittenTiedostohistoriaPalautahenkilökohtaisiatiedostoja.
3.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
KäytäWindowsinpalautusympäristöätekemälläjokinseuraavista:
Windowsinpalautusympäristövoikäynnistyäautomaattisesti,kuntietokoneenkäynnistyson
epäonnistunutuseitakertojaperäkkäin.Valitsesittenasianmukainenelvytysratkaisunoudattamalla
näytönohjeita.
Valitseelvytysväline,jonkaoletluonutaiemminkäynnistyslaitteeksiWindowsintyökalulla.Katso
kohta”Tilapäisenkäynnistyslaitteenvalinta”sivulla37.Valitsesittenasianmukainenelvytysratkaisu
noudattamallanäytönohjeita.
Huomautus:Tietojaelvytysvälineenluomisestaonkohdassa”Tietokoneenkäsittely”sivulla24.
Lenovontoimittamanelvytys-USB-avaimenavullavoitpalauttaakokotallennusasemantehdasasetusten
mukaiseksi.
Jostietokoneenmukanaontoimitettuelvytys-USB-avain,noudataUSB-avaimenmukanatoimitettuja
ohjeita.
Luku6.Vianmääritys,häiriöidenpoistojaelvytys49
Jostietokoneenmukanaeioletoimitettuelvytys-USB-avainta,otayhteyttäLenovon
asiakastukikeskukseenjatilaaelvytys-USB-avain.Katsokohta”Soittotukipalveluun”sivulla78.
50ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Luku7.Laitteidenasennustaivaihto
Tämälukusisältääseuraavataiheet:
”Staattisellesähkölleherkkienlaitteidenkäsittely”sivulla51
”Laitteidenasennustaivaihto”sivulla51
Staattisellesähkölleherkkienlaitteidenkäsittely
Äläavaauudenosansisältäväästaattiseltasähköltäsuojaavaapakkausta,ennenkuinviallinenosaon
poistettu,jaoletvalmisasentamaanuudenosan.Staattisestasähköstäeiolevaaraaihmiselle,muttase
saattaavioittaatietokoneenosia.
Jottavälttäisitstaattisensähkönaiheuttamatvauriot,noudataseuraaviavarotoimiakäsitellessäsi
laitteisto-osiajamuitatietokoneenosia:
Vältätarpeettomialiikkeitä.Liikkeetsaattavatsynnyttäästaattistasähköäympärillesi.
Käsittelelaitteisto-osiajamuitatietokoneenosiaainavarovaisesti.TartuPCI-taiPCIExpress-kortteihin,
muistimoduuleihin,emolevyihinjasuorittimiinainaniidenreunoista.Äläkoskepaljaisiinvirtapiireihin
tailiittimiin.
Äläannamuidenhenkilöidenkoskealaitteisto-osiintaimuihintietokoneenosiin.
Kosketaosanstaattiseltasähköltäsuojaavallapakkauksellasovitinkorttipaikanmetallistakanttatai
tietokoneenmaalaamatontametallipintaavähintäänkahdensekunninajan.Tämäpienentääpakkauksen
jakehosistaattistavaraustaennenuudenosanasentamistataivaihtamista.
Mikälimahdollista,poistaosapakkauksestaanjaasennasesuoraantietokoneeseenlaskemattasitävälillä
käsistäsi.Jostämäeionnistu,asetaosanstaattiseltasähköltäsuojaavapakkaustasaisellealustalleja
osapakkauksenpäälle.
Äläasetaosaakeskusyksikönkannentaimuunmetallipinnanpäälle.
Laitteidenasennustaivaihto
Tämäosasisältäätietokoneenlaitteidenasennus-javaihto-ohjeet.Voitylläpitäätietokonettajalaajentaasen
ominaisuuksiaasentamallataivaihtamallalaitteita.
Huomio:Äläavaatietokonettataiyritäkorjaustoimia,ennenkuinoletlukenuthuolellisestitietokoneen
mukanatoimitetun”Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet”sivullaiii-julkaisun.
Huomautuksia:
Jotkintässäosiossamainitutosatovatlisävarusteita.
KäytävainLenovontoimittamiatietokoneenosia.
Kunasennattaivaihdatlisävarustetta,käytätämänjaksonasianmukaistenohjeidenlisäksimyös
lisävarusteenmukanatoimitettujaohjeita.
UseimmissamaissaLenovoedellyttääviallistenasiakkaanvaihdettavissaolevienosien(CRU)
palauttamista.Lisätietojatästätuleeosanmukanataimuutamanpäivänkuluttuaosansaapumisesta.
Ulkoistenlisävarusteidenasennus
Voitkytktietokoneeseenulkoisialisävarusteitaelioheislaitteita,kutenerillisetkaiuttimet,kirjoittimentai
skannerin.Fyysisenkytkennänlisäksijotkinoheislaitteetedellyttävätmyösohjelmistonasennusta.Kun
©CopyrightLenovo2015,201651
asennatoheislaitetta,paikannakäytettäväliitäntäkohdasta”Laitteidensijainti”sivulla1.Asennalaiteja
mahdollisetohjelmattaiajuritoheislaitteenmukanatoimitettujenohjeidenmukaisesti.
Tietokoneenkannenirrotus
Huomio:Äläavaatietokonettataiyritäkorjaustoimia,ennenkuinoletlukenuthuolellisestitietokoneen
mukanatoimitetun”Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet”sivullaiii-julkaisun.
VAROITUS:
Ennenkuinavaattietokoneenkannen,katkaisetietokoneestavirtajaannatietokoneenjäähtyä
muutamaminuutti.
Voitirrottaatietokoneenkannenseuraavasti:
1.Poistaasemistakaikkitietovälineetjakatkaisesittenvirtakaikistatietokoneeseenliitetyistälaitteistaja
tietokoneesta.Irrotasittenkaikkiverkkojohdotpistorasioistajakaikkitietokoneeseenliitetytkaapelit.
2.Avaatarvittaessatietokoneenkannenlukitus.
3.Irrotatietokoneenkannenkiinnittävätkaksiruuvia.Irrotasittenkansiliu'uttamallasitätietokoneen
takaosaakohti.
Kuva9.Tietokoneenkannenirrotus
Etuosanpeitelevynvaihtaminen
Huomio:Äläavaatietokonettataiyritäkorjaustoimia,ennenkuinoletlukenuthuolellisestitietokoneen
mukanatoimitetun”Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet”sivullaiii-julkaisun.
52ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Voitvaihtaaetuosanpeitelevynseuraavasti:
1.Poistaasemistakaikkitietovälineetjakatkaisesittenvirtakaikistatietokoneeseenliitetyistälaitteistaja
tietokoneesta.Irrotasittenkaikkiverkkojohdotpistorasioistajakaikkitietokoneeseenliitetytkaapelit.
2.Irrotatietokoneenkansi.Katsokohta”Tietokoneenkannenirrotus”sivulla52.
3.Paikannaetuosanpeitelevy.Katsokohta”Tietokoneenosat”sivulla4.
4.Irrotakaapeliemolevylläolevastaetupaneelinliitäntämoduulista.Katsokohta”Emolevynosat”sivulla5.
5.Jostietokoneessaonpölysuojus,poistapölysuojusetuosanpeitelevystävetämälläpölysuojusta
ulospäin.
Kuva10.Pölysuojuksenpoisto
6.Irrotaetuosanpeitelevyvapauttamallavasemmassareunassaolevatkolmemuovistapidikettäja
kääntämälläpeitelevyäulospäin.
Kuva11.Etuosanpeitelevynirrotus
Luku7.Laitteidenasennustaivaihto53
7.Asennaetuosanpeitelevykohdistamallapeitelevynoikeassareunassaolevatmuovikielekkeetrungossa
oleviinvastaaviinreikiin.Käännäsittenpeitelevyäsisäänpäin,kunnessenvasenpuolinapsahtaa
paikalleen.
Kuva12.Etuosanpeitelevynasennus
8.Kytkekaapeliemolevylläolevaanetupaneelinliitäntämoduuliin.Katsokohta”Emolevynosat”sivulla5.
9.Asennapölysuojustakaisinpaikalleen,josoletirrottanutsen.Kohdistapölysuojuksenreunatetuosan
peitelevynreunoihin.Painasittenpölysuojustasisäänpäin,kunnessenapsahtaapaikalleen.
Kuva13.Pölysuojuksenasennus
Jatkotoimet:
Joshaluatkäsitelläjotakinmuutalaitetta,siirrykyseistälaitettakäsitteleväänkohtaan.
Voittehdäasennuksentaivaihdonvalmiiksitoteuttamallaseuraavassajaksossakuvatuttoimet:”Osien
asennuksenviimeistely”sivulla75.
54ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Tallennusasemanvaihto
Huomio:Äläavaatietokonettataiyritäkorjaustoimia,ennenkuinoletlukenuthuolellisestitietokoneen
mukanatoimitetun”Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet”sivullaiii-julkaisun.
Voitvaihtaatallennusasemanseuraavienohjeidenavulla:
”2,5tuumantallennusasemanvaihtoensi-taitoissijaiseentallennusasemapaikkaan”sivulla55
”3,5tuumantallennusasemanvaihtoensi-taitoissijaiseentallennusasemapaikkaan”sivulla57
”3,5tuumantallennusasemanvaihtoetuosantallennusyksikköön”sivulla59
”M.2SSD-asemanvaihto”sivulla62
2,5tuumantallennusasemanvaihtoensi-taitoissijaiseentallennusasemapaikkaan
Voitvaihtaa2,5tuumantallennusasemanensi-taitoissijaiseentallennusasemapaikkaanseuraavasti:
1.Poistaasemistakaikkitietovälineetjakatkaisesittenvirtakaikistatietokoneeseenliitetyistälaitteistaja
tietokoneesta.Irrotasittenkaikkiverkkojohdotpistorasioistajakaikkitietokoneeseenliitetytkaapelit.
2.Irrotatietokoneenkansi.Katsokohta”Tietokoneenkannenirrotus”sivulla52.
3.Paikanna2,5tuumantallennusasema,jonkahaluatvaihtaa.Katsokohta”Tietokoneenosat”sivulla4.
4.Irrotaliitäntä-javirtakaapeli2,5tuumantallennusasemasta.
5.Irrota3,5tuumantallennusasemankehikkotietokoneestaliu'uttamallakehikkoaulospäin.
Kuva14.3,5tuumantallennusasemankehikonirrotus
6.Irrota2,5tuumantallennusasemasovitin3,5tuumantallennusasemakehikostataivuttamallasinistä
kehikkoareunoista.
Luku7.Laitteidenasennustaivaihto55
7.Irrotaneljäruuvia,jotkakiinnittävät2,5tuumantallennusasemanasemasovittimeen.Nostasitten2,5
tuumantallennusasemairtisovittimesta.
Kuva15.2,5tuumantallennusasemanirrotusasemasovittimesta
8.Otauusi2,5tuumantallennusasemapoisstaattiseltasähköltäsuojaavastapakkauksesta.
9.Aseta2,5tuumantallennusasemaasemasovittimeen.Varmista,ettäasemanjasovittimenruuvinreiät
ovatkohdakkain.Kiinnitäsitten2,5tuumantallennusasemasovittimeenneljälläkiinnitysruuvilla.
Kuva16.2,5tuumantallennusasemanasennusasemasovittimeen
10.Taivutakehikkoareunoistajaaseta3,5tuumantallennusasemankehikontapit14asemamuuntimen
reikiin.Äläkoske2,5tuumantallennusasemanpohjassaolevaanpiirilevyyn.
56ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Kuva17.2,5tuumanasemasovittimenasennus3,5tuumantallennusasemankehikkoon
11.Liu'uta3,5tuumantallennusasemankehikkotallennusasemapaikkaanniin,ettäsenapsahtaapaikalleen.
Huomautus:Varmista,ettäasennatensinensisijaisentallennusasemanjasittentoissijaisen
tallennusaseman.Katsokohta”Tietokoneenosat”sivulla4.
Kuva18.3,5tuumantallennusasemankehikonasennus
12.Liitäliitäntä-javirtakaapeliuuteen2,5tuumantallennusasemaan.
Jatkotoimet:
Joshaluatkäsitelläjotakinmuutalaitetta,siirrykyseistälaitettakäsitteleväänkohtaan.
Voittehdäasennuksentaivaihdonvalmiiksitoteuttamallaseuraavassajaksossakuvatuttoimet:”Osien
asennuksenviimeistely”sivulla75.
3,5tuumantallennusasemanvaihtoensi-taitoissijaiseentallennusasemapaikkaan
Voitvaihtaa3,5tuumantallennusasemanensi-taitoissijaiseentallennusasemapaikkaanseuraavasti:
1.Poistaasemistakaikkitietovälineetjakatkaisesittenvirtakaikistatietokoneeseenliitetyistälaitteistaja
tietokoneesta.Irrotasittenkaikkiverkkojohdotpistorasioistajakaikkitietokoneeseenliitetytkaapelit.
2.Irrotatietokoneenkansi.Katsokohta”Tietokoneenkannenirrotus”sivulla52.
3.Paikanna3,5tuumantallennusasema,jonkahaluatvaihtaa.Katsokohta”Tietokoneenosat”sivulla4.
Luku7.Laitteidenasennustaivaihto57
4.Irrotaliitäntä-javirtakaapeli3,5tuumantallennusasemasta.
5.Irrota3,5tuumantallennusasemankehikkotietokoneestaliu'uttamallakehikkoaulospäin.
Kuva19.3,5tuumantallennusasemankehikonirrotus
6.Irrota3,5tuumantallennusasemakehikostataivuttamallasinistäkehikkoareunoista.
7.Otauusi3,5tuumantallennusasemapoisstaattiseltasähköltäsuojaavastapakkauksesta.
8.Taivutakehikkoareunoistajaasetakehikontapit14uuden3,5tuumantallennusasemanreikiin.Älä
koske3,5tuumantallennusasemanpohjassaolevaanpiirilevyyn5.
Kuva20.3,5tuumantallennusasemanasentaminenkehikkoon
58ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
9.Liu'uta3,5tuumantallennusasemankehikkotallennusasemapaikkaanniin,ettäsenapsahtaapaikalleen.
Huomautus:Varmista,ettäasennatensinensisijaisentallennusasemanjasittentoissijaisen
tallennusaseman.Katsokohta”Tietokoneenosat”sivulla4.
Kuva21.3,5tuumantallennusasemankehikonasennus
10.Liitäliitäntä-javirtakaapeliuuteen3,5tuumantallennusasemaan.
Jatkotoimet:
Joshaluatkäsitelläjotakinmuutalaitetta,siirrykyseistälaitettakäsitteleväänkohtaan.
Voittehdäasennuksentaivaihdonvalmiiksitoteuttamallaseuraavassajaksossakuvatuttoimet:”Osien
asennuksenviimeistely”sivulla75.
3,5tuumantallennusasemanvaihtoetuosantallennusyksikköön
Huomio:Äläavaatietokonettataiyritäkorjaustoimia,ennenkuinoletlukenuthuolellisestitietokoneen
mukanatoimitetun”Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet”sivullaiii-julkaisun.
Huomautuksia: Huomautuksia:
Huomautuksia:Tähänasennettu3,5tuumantallennusasemavoidaanpikavaihtaa.Laitteidenpikavaihto
tarkoittaasitä,ettälaiteliitetääntietokoneeseentaiirrotetaansiitä,kuntietokoneessaonvirtakytkettynä.
Ennenpikavaihtoaonsuositeltavaatehdäseuraavattoimettietojensuojaamistavarten:
1.Tuopiilotetutkuvakkeetnäkyviinnapsauttamallatehtäväpalkinkolmiokuvaketta.
2.PysäytälaitenapsauttamallaPoistalaiteturvallisestijapoistatietovälineasemasta-kuvaketta.
3.Voitvaihtaatallennusasemannoudattamallaseuraaviaohjeita.
Voitvaihtaaetuosantallennusyksikön3,5tuumantallennusasemanseuraavasti:
1.Paikannaetuosantallennusyksikkö.Katsokohta”Tietokoneenosat”sivulla4.
2.Avaaetuosantallennusyksikönlukko,jossekäytössä.
3.Painaetuosantallennusyksikönpeitelevynkolmiokuvaketta1.Tällöinpeitelevytaittuualas.
Luku7.Laitteidenasennustaivaihto59
Kuva22.Etuosantallennusyksikönavaus
4.Paina3,5tuumantallennusasemankehikonpeitelevynympyräkuvakettakuvanmukaan.Tartusitten
peitelevyynjaliu'uta3,5tuumantallennusasemankehikkoulosetuosantallennusyksiköstä.
Kuva23.3,5tuumantallennusasemankehikonirrotus
5.Irrota3,5tuumantallennusasemakehikostataivuttamallasinistäkehikkoareunoista.
Kuva24.3,5tuumantallennusasemanirrotuskehikosta
6.Taivutakehikkoareunoistajaasetakehikonneljätappiauuden3,5tuumantallennusasemanvastaaviin
reikiin.Äläkoske3,5tuumantallennusasemanpohjassaolevaanpiirilevyyn.
60ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Kuva25.3,5tuumantallennusasemanasentaminenkehikkoon
7.Liu'utasitten3,5tuumantallennusasemankehikkoaetuosantallennusyksikköön,kunnessenapsahtaa
paikalleen.
Kuva26.3,5tuumantallennusasemankehikonasennusetuosantallennusyksikköön
8.Kiinnitätallennusasemakehikkopainamallaetuosantallennusyksikönpeitelevynkolmiokuvaketta
uudelleen.
Luku7.Laitteidenasennustaivaihto61
Kuva27.3,5tuumantallennusasemankehikonkiinnitys
9.Lukitseetuosantallennusyksikönlukko,josseavattu.
Jatkotoimet:
Joshaluatkäsitelläjotakinmuutalaitetta,siirrykyseistälaitettakäsitteleväänkohtaan.
Voittehdäasennuksentaivaihdonvalmiiksitoteuttamallaseuraavassajaksossakuvatuttoimet:”Osien
asennuksenviimeistely”sivulla75.
M.2SSD-asemanvaihto
VoitvaihtaaM.2SSD-asemanseuraavasti:
Huomautus:M.2SSD-asemaonvalinnainenM900-malleissa.
1.Poistaasemistakaikkitietovälineetjakatkaisesittenvirtakaikistatietokoneeseenliitetyistälaitteistaja
tietokoneesta.Irrotasittenkaikkiverkkojohdotpistorasioistajakaikkitietokoneeseenliitetytkaapelit.
2.Irrotatietokoneenkansi.Katsokohta”Tietokoneenkannenirrotus”sivulla52.
3.PaikannaM.2SSD-asema.M.2SSD-asemaonasennettunaPCI-korttipaikassa(fyysinenlinkinleveys
x16;neuvoteltavalinkinleveysx4,x1).Katsokohta”Emolevynosat”sivulla5.
4.IrrotaM.2SSD-asemansovitin.Katsokohta”PCI-Express-kortinvaihto”sivulla73.
5.IrrotaM.2SSD-asemankiinnitysruuvi.VedäsittenvarovastiSSD-asemaulosM.2-paikasta.
Kuva28.M.2SSD-asemanirrotus
62ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
6.KohdistauudessaM.2SSD-asemassaolevakohdistusura1M.2-paikanvastakkeessaolevaan
ohjausulokkeeseen2.TyönnäsittenSSD-asemaM.2-paikkaanniin,ettälovi3onsovittimessaolevan
ruuvinreiänkohdalla.KiinnitäSSD-asemaruuvilla.
Kuva29.M.2SSD-asemanasennus
7.AsennaM.2SSD-asemansovitintakaisinpaikalleen.Katsokohta”PCI-Express-kortinvaihto”sivulla73.
Jatkotoimet:
Joshaluatkäsitelläjotakinmuutalaitetta,siirrykyseistälaitettakäsitteleväänkohtaan.
Voittehdäasennuksentaivaihdonvalmiiksitoteuttamallaseuraavassajaksossakuvatuttoimet:”Osien
asennuksenviimeistely”sivulla75.
Optisenasemanvaihto
Huomio:Äläavaatietokonettataiyritäkorjaustoimia,ennenkuinoletlukenuthuolellisestitietokoneen
mukanatoimitetun”Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet”sivullaiii-julkaisun.
Voitvaihtaaoptisenasemanseuraavasti:
1.Poistaasemistakaikkitietovälineetjakatkaisesittenvirtakaikistatietokoneeseenliitetyistälaitteistaja
tietokoneesta.Irrotasittenkaikkiverkkojohdotpistorasioistajakaikkitietokoneeseenliitetytkaapelit.
2.Irrotatietokoneenkansi.Katsokohta”Tietokoneenkannenirrotus”sivulla52.
3.Irrotaetuosanpeitelevy.Katsokohta”Etuosanpeitelevynvaihtaminen”sivulla52.
4.Paikannaoptinenasema.Katsokohta”Tietokoneenosat”sivulla4.
5.Irrotaliitäntä-javirtakaapelioptisenasemantakaosasta.Katsokohta”Emolevynosat”sivulla5.
Luku7.Laitteidenasennustaivaihto63
6.Painasinistävapautuspainikettajaliu'utaoptinenasematietokoneenetupuolelle.
Kuva30.Optisenasemanirrotus
7.Asennaoptisenasemanpidikeuudenoptisenasemankylkeen.
Kuva31.Optisenasemanpidikkeenasennus.
8.Liu'utauuttaoptistaasemaaasemapaikkaantietokoneenetupuolelta,kunnesasemanapsahtaa
paikalleen.
Kuva32.Optisenasemanasennus
9.Kytkeliitäntä-javirtakaapeliuuteenoptiseenasemaan.
10.Asennaetuosanpeitelevy.Katsokohta”Etuosanpeitelevynvaihtaminen”sivulla52.
Jatkotoimet:
Joshaluatkäsitelläjotakinmuutalaitetta,siirrykyseistälaitettakäsitteleväänkohtaan.
Voittehdäasennuksentaivaihdonvalmiiksitoteuttamallaseuraavassajaksossakuvatuttoimet:”Osien
asennuksenviimeistely”sivulla75.
64ThinkCentreM800jaM900Käyttöopas
Virtalähdemoduulinvaihto
Huomio:Äläavaatietokonettataiyritäkorjaustoimia,ennenkuinoletlukenuthuolellisestitietokoneen
mukanatoimitetun”Luetämäensin:Tärkeätturvaohjeet”sivullaiii-julkaisun.
Vaikkatietokoneenosateivätliikusenjälkeen,kunverkkojohtoonirrotettu,otaseuraavaasianmukaisen
UnderwritersLaboratories(UL)-sertifikaatinedellyttämävaroitushuomioonomanturvallisuutesivuoksi:
VAROITUS:
Vaarallisialiikkuviaosia.Varo,etteivätsormettaimuutruumiinosatkosketaosiin.
VAROITUS: